Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1407 din  2 septembrie 2004

pentru aprobarea Planului de reorganizare globala a Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 841 din 14 septembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 77 alin. (1) si al art. 87 alin. (1) din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Planul de reorganizare globala a Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A., prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea

                         p. Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Razvan Ionut Cirica,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Maria Manolescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                                  PLANUL
de reorganizare globala a Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1.1. Planul de reorganizare globala, denumit in continuare Planul, a Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A., denumita in continuare SNIF, reprezinta ansamblul de masuri etapizate de preluare a unei parti a activului patrimonial al SNIF si reorganizarea activitatii aferente acestui activ patrimonial prin infiintarea Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, denumita in continuare Administratia, precum si de divizare a SNIF si reorganizare a activitatilor pe care aceasta va continua sa le desfasoare in vederea privatizarii unitatilor din structura sa, care pot desfasura activitati economice viabile si independente.
    1.2. Planul prevede si reglementarea relatiilor SNIF cu organizatiile de imbunatatiri funciare, denumite in continuare organizatii, precum si cu federatiile de organizatii de imbunatatiri funciare, denumite in continuare federatii.
    2. Planul are urmatoarele obiective:
    a) crearea cadrului normativ si organizatoric pentru preluarea partii din activul patrimonial al SNIF pe baza caruia sa se constituie Administratia si pentru reorganizarea SNIF, care sa asigure functionarea Administratiei in conditii de eficienta si in folosul beneficiarilor acesteia, a activitatilor de exploatare, intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare;
    b) restrangerea activitatilor de imbunatatiri funciare ce se vor desfasura de catre Administratie doar la activitatile de baza care contribuie direct la administrarea eficienta si avantajoasa a amenajarilor de imbunatatiri funciare;
    c) promovarea participarii sectorului privat si a beneficiarilor serviciilor de imbunatatiri funciare la activitatile de imbunatatiri funciare;
    d) promovarea aplicarii bunelor practici agricole prin exploatarea amenajarilor de imbunatatiri funciare si prestarea serviciilor de imbunatatiri funciare.
    3. Reorganizarea SNIF se realizeaza in 3 etape:
    a) privatizarea atelierelor de productie, intretinere si reparatii, a parcului de masini, utilaje grele si mijloace de transport, a cladirilor de productie cu echipamentele si instalatiile aferente si a activitatilor nespecifice domeniului imbunatatirilor funciare;
    b) reducerea treptata a numarului de personal care lucreaza la exploatarea statiilor de pompare de punere sub presiune, ca urmare a transmiterii proprietatii sau folosintei gratuite asupra infrastructurii din amenajarile de irigatii catre organizatii si federatii;
    c) concedierea colectiva a personalului ca urmare a privatizarii unei parti a SNIF sau a restrangerii de activitate.

    CAP. 2
    Serviciile prestate de SNIF in perioada de tranzitie

    4. Dupa infiintarea Administratiei, SNIF va avea o structura organizatorica de tranzitie formata din o parte a personalului, utilajelor si activelor detinute in prezent. Structura organizatorica de tranzitie a SNIF va presta servicii de intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare aflate in administrarea Administratiei, in calitate de prestator exclusiv, in primii 2 ani de la infiintarea Administratiei.
    5.1. In perioada de tranzitie, SNIF presteaza servicii de imbunatatiri funciare catre Administratie, asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii si catre organizatiile si federatiile ce vor fi infiintate in conditiile legii.
    5.2. Serviciile prestate de SNIF catre Administratie, pe baza de tarife si contracte incheiate prin negociere directa cu o singura sursa pe o perioada de 2 ani, constau in:
    a) servicii de intretinere si reparatii ale infrastructurii de irigatii;
    b) servicii de exploatare a amenajarilor de irigatii aflate in administrarea Administratiei, pana la transmiterea acestora in conditiile legii la cerere, fara plata, in proprietatea organizatiilor;
    c) servicii de exploatare a amenajarilor de desecare si drenaj, a lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor sau combatere a eroziunii solului, aflate in administrarea Administratiei, declarate de utilitate publica, altele decat cele legate de irigatii;
    d) alte servicii de interes public, conexe activitatilor de exploatare, intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare.
    5.3. SNIF poate efectua serviciile prevazute la pct. 5.2 si asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii, organizatiilor si federatiilor, precum si altor proprietari de terenuri sau persoane juridice care administreaza si folosesc terenuri cu amenajari de imbunatatiri funciare.
    5.4. SNIF poate executa cu dotarea si utilajele sale, potrivit obiectului de activitate, orice alte prestatii in afara celor din domeniul imbunatatirilor funciare.
    6. SNIF poate incheia cu Administratia contracte de prestari de servicii tip abonament pentru executarea unor lucrari de intretinere si reparatii curente sau a reparatiilor cu grad mare de periculozitate, precum si pentru interventii urgente in caz de avarii accidentale.

    CAP. 3
    Relatiile contractuale dintre SNIF si Administratie dupa perioada de tranzitie

    7. Dupa expirarea perioadei de 2 ani de la data infiintarii Administratiei, SNIF va putea contracta prestatii de servicii si executari de lucrari, cu respectarea legislatiei in vigoare privind achizitiile publice de bunuri si servicii. Relatiile contractuale dintre SNIF si Administratie vor fi de natura comerciala.
    8. Prestarea de servicii si executarea de lucrari cu tehnicitate specifica domeniului imbunatatirilor funciare se atribuie SNIF sau altor agenti economici atestati pentru executarea unor astfel de lucrari, in conditiile legii.
    9. Pe parcursul privatizarii unor parti din SNIF acestea vor deveni societati comerciale private care vor participa in calitate de prestatori de servicii si executanti de lucrari la licitatii de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari de intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare, aflate in administrarea Administratiei.

    CAP. 4
    Componentele patrimoniului SNIF care raman in proprietatea statului

    10.1. Dupa preluarea de catre Administratie a unei parti din activul patrimonial, in conformitate cu prevederile art. 43 din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, cu modificarile ulterioare, patrimoniul SNIF se constituie astfel:
    a) bunurile cuprinse in capitalul social, constand din sectii si ateliere de productie, intretinere si reparatii, utilaje si mijloace de transport, cladiri de productie cu echipamentele si instalatiile aferente activitatilor nespecifice domeniului imbunatatirilor funciare desfasurate de SNIF;
    b) cladirile administrative si terenurile aferente acestora, ce se afla in administrarea SNIF, care fac parte din domeniul privat al statului.
    10.2. Valoarea capitalului social al SNIF se stabileste si se aproba in conditiile art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2000 privind infiintarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 440/2001 si modificata potrivit art. 93 din Legea nr. 138/2004, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 5
    Modalitatile de privatizare a componentelor patrimoniului SNIF

    11.1. In vederea stabilirii procedurii de privatizare a SNIF, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale va elabora pana la 31 martie 2005 un studiu privind planul de privatizare, prin care se vor propune mai multe alternative de privatizare in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    11.2. Procedura de privatizare se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
    12. Sumele de bani incasate din privatizarea SNIF se vor vira la bugetul de stat, conform prevederilor legale.

    CAP. 6
    Gruparea componentelor patrimoniului SNIF care pot crea o activitate comerciala viabila

    13.1. In cadrul sucursalelor regionale ale SNIF activitatea se va reorganiza pe principiul asigurarii autonomiei functionale si al viabilitatii economice a activitatii fiecarei entitati.
    13.2. In principal, se vor crea entitati cu autonomie functionala din sectiile si atelierele de productie, intretinere si reparatii, precum si din parcurile de masini si utilaje ce se pot privatiza.

    CAP. 7
    Procedura de privatizare sau de reorganizare

    14. Regulamentul privind procedurile de reorganizare a SNIF, prevazut de art. 78 din Legea nr. 138/2004, cu modificarile ulterioare, reglementeaza:
    a) efectuarea unui inventar al activelor si activitatilor in vederea pregatirii privatizarii acestora;
    b) gruparea activitatilor care pot face obiectul unor entitati ce pot functiona autonom;
    c) stabilirea entitatilor viabile economic care pot face obiectul privatizarii;
    d) elaborarea unei strategii de divizare si a procedurii de divizare;
    e) stabilirea procedurii de privatizare a entitatilor viabile economic, in conditiile legii;
    f) stabilirea listei activelor care nu au putut fi incluse in patrimoniul entitatilor viabile economic;
    g) vanzarea activelor neincluse in patrimoniul entitatilor viabile economic.
    15. Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale va elabora un plan detaliat de privatizare a SNIF si va incepe aplicarea procedurii de privatizare pana la data de 30 septembrie 2005.

    CAP. 8
    Autoritatea de privatizare

    16.1. Autoritatea care supravegheaza procesul de privatizare a SNIF si aproba etapele acestei privatizari este Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Domeniilor Statului.
    16.2. Agentia Domeniilor Statului exercita in numele statului prerogativele ce decurg din calitatea de unic actionar al SNIF pana la vanzarea partiala sau totala a actiunilor statului, ce compun capitalul social al entitatilor cu autonomie functionala ce rezulta in urma reorganizarii sau divizarii SNIF.
    16.3. Agentia Domeniilor Statului numeste reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor SNIF, acordandu-le mandat special pentru aprobarea fiecareia dintre etapele necesare in vederea privatizarii.

    CAP. 9
    Asigurarea finantarii si gestionarea componentelor patrimoniului SNIF aflate in proprietatea statului

    17. Pentru primii 2 ani de la infiintarea Administratiei, activitatea SNIF se finanteaza indirect de la bugetul de stat prin comenzi date de Administratie. Dupa expirarea acestei perioade, finantarea se va realiza prin atribuirea de contracte de executare de lucrari, prin participarea la licitatii competitive, in conditiile legislatiei privind achizitiile publice.
    18. In vederea privatizarii sau a vanzarii de active, SNIF va intocmi documentatia tehnica necesara in vederea obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru care nu s-a obtinut acest certificat, in termen de un an de la data aprobarii prezentului plan.

    CAP. 10
    Obligatiile financiare ale SNIF si modalitatile de stingere a acestora

    19. SNIF pastreaza drepturile de creanta provenind din sumele neachitate de beneficiarii serviciilor de imbunatatiri funciare, precum si litigiile in curs privind recuperarea creantelor, penalitatilor de intarziere si majorarilor, precum si obligatiile financiare.
    20. Creantele neachitate de beneficiarii serviciilor de imbunatatiri funciare aferente anilor 2002 si 2003 se vor recupera de SNIF.

    CAP. 11
    Obligatiile de mediu

    21. Obligatiile de mediu ale SNIF privind exploatarea, intretinerea si reparatiile amenajarilor de imbunatatiri funciare administrate de Administratie se preiau de Administratie.

    CAP. 12
    Modalitatea de concediere sau de redistribuire a personalului SNIF

    22. Reorganizarea activitatii SNIF si stabilirea numarului de personal se fac avandu-se in vedere urmatoarele reguli de baza:
    a) organizatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii utilizeaza si raspund de gestionarea statiilor de pompare de punere sub presiune si a infrastructurii din amenajarea interioara, putand prelua de la SNIF personalul de exploatare aferent, necesar pentru desfasurarea activitatii. Pana la preluarea acestui personal, persoanele care desfasoara activitati de exploatare a statiilor de pompare de punere sub presiune si a infrastructurii din amenajarea interioara vor ramane angajate ale SNIF;
    b) activitatile de intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare asupra carora Administratia exercita un drept de administrare se vor realiza de terti furnizori pe baza de contract de prestari de servicii;
    c) atelierele de intretinere si reparatii din structura SNIF se vor privatiza si, dupa privatizare, vor participa la licitatiile de atribuire a contractelor de achizitii publice de servicii in conditii de concurenta cu ceilalti agenti economici acreditati.
    23. Personalul SNIF disponibilizat prin concediere colectiva beneficiaza de drepturile prevazute de legislatia in vigoare, iar persoanele disponibilizate in perioada 1 septembrie - 30 noiembrie 2005 beneficiaza de drepturile prevazute la art. 80 din Legea nr. 138/2004, cu modificarile ulterioare.
    24. Personalul al carui contract individual de munca a fost desfacut ca urmare a concedierii colective in cadrul procesului de reorganizare a SNIF poate participa la programe de reconversie profesionala finantate in conditiile legii.
    25.1. Exploatarea infrastructurii din amenajarea interioara de irigatii si a statiilor de pompare de punere sub presiune se face de personalul angajat al SNIF pana la privatizarea entitatii care raspunde de exploatarea acelei amenajari. Societatea comerciala rezultata din privatizare va prelua de la SNIF contractul de prestari de servicii de irigatii incheiat cu Administratia.
    25.2. Transmiterea dreptului de proprietate sau de folosinta gratuita asupra infrastructurii din amenajarile de irigatii ori desecare si drenaj catre organizatii sau federatii, precum si contractarea lucrarilor de intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare administrate de administratie cu furnizorii terti din sectorul privat se poate face cu reducerea numarului de personal angajat al SNIF.

    CAP. 13
    Dispozitii tranzitorii

    26. Ca parte a Planului de reorganizare globala a SNIF, activitatile specifice domeniului imbunatatirilor funciare ale SNIF se preiau de Administratie cu parcurgerea urmatoarelor etape:
    a) elaborarea si adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei;
    b) numirea membrilor consiliului de administratie al Administratiei;
    c) numirea directorului general al Administratiei, a posturilor de conducere si a personalului unitatii centrale a Administratiei, care sa asigure preluarea de la SNIF a activelor necesare functionarii Administratiei;
    d) numirea directorilor sucursalelor regionale ale Administratiei;
    e) intocmirea statului de functii si a planului de afaceri al sucursalelor Administratiei;
    f) elaborarea si aprobarea Planului de divizare a SNIF;
    g) elaborarea programului de concediere colectiva a personalului SNIF;
    h) studiul viabilitatii economice si identificarea amenajarilor de irigatii functionale;
    i) elaborarea programului de gestionare a activelor SNIF;
    j) intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei in conditiile legii.
    27. Reorganizarea SNIF va continua pe perioada implementarii Proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii finantat potrivit Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 26 august 2003, ratificat prin Legea nr. 4/2004.
    28. Planul este dus la indeplinire de catre SNIF, sub autoritatea directiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si cu asistenta Unitatii de management al proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1407/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1407 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1407/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu