Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1407 din  2 septembrie 2004

pentru aprobarea Planului de reorganizare globala a Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 841 din 14 septembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 77 alin. (1) si al art. 87 alin. (1) din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Planul de reorganizare globala a Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A., prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea

                         p. Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Razvan Ionut Cirica,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Maria Manolescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                                  PLANUL
de reorganizare globala a Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1.1. Planul de reorganizare globala, denumit in continuare Planul, a Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A., denumita in continuare SNIF, reprezinta ansamblul de masuri etapizate de preluare a unei parti a activului patrimonial al SNIF si reorganizarea activitatii aferente acestui activ patrimonial prin infiintarea Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, denumita in continuare Administratia, precum si de divizare a SNIF si reorganizare a activitatilor pe care aceasta va continua sa le desfasoare in vederea privatizarii unitatilor din structura sa, care pot desfasura activitati economice viabile si independente.
    1.2. Planul prevede si reglementarea relatiilor SNIF cu organizatiile de imbunatatiri funciare, denumite in continuare organizatii, precum si cu federatiile de organizatii de imbunatatiri funciare, denumite in continuare federatii.
    2. Planul are urmatoarele obiective:
    a) crearea cadrului normativ si organizatoric pentru preluarea partii din activul patrimonial al SNIF pe baza caruia sa se constituie Administratia si pentru reorganizarea SNIF, care sa asigure functionarea Administratiei in conditii de eficienta si in folosul beneficiarilor acesteia, a activitatilor de exploatare, intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare;
    b) restrangerea activitatilor de imbunatatiri funciare ce se vor desfasura de catre Administratie doar la activitatile de baza care contribuie direct la administrarea eficienta si avantajoasa a amenajarilor de imbunatatiri funciare;
    c) promovarea participarii sectorului privat si a beneficiarilor serviciilor de imbunatatiri funciare la activitatile de imbunatatiri funciare;
    d) promovarea aplicarii bunelor practici agricole prin exploatarea amenajarilor de imbunatatiri funciare si prestarea serviciilor de imbunatatiri funciare.
    3. Reorganizarea SNIF se realizeaza in 3 etape:
    a) privatizarea atelierelor de productie, intretinere si reparatii, a parcului de masini, utilaje grele si mijloace de transport, a cladirilor de productie cu echipamentele si instalatiile aferente si a activitatilor nespecifice domeniului imbunatatirilor funciare;
    b) reducerea treptata a numarului de personal care lucreaza la exploatarea statiilor de pompare de punere sub presiune, ca urmare a transmiterii proprietatii sau folosintei gratuite asupra infrastructurii din amenajarile de irigatii catre organizatii si federatii;
    c) concedierea colectiva a personalului ca urmare a privatizarii unei parti a SNIF sau a restrangerii de activitate.

    CAP. 2
    Serviciile prestate de SNIF in perioada de tranzitie

    4. Dupa infiintarea Administratiei, SNIF va avea o structura organizatorica de tranzitie formata din o parte a personalului, utilajelor si activelor detinute in prezent. Structura organizatorica de tranzitie a SNIF va presta servicii de intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare aflate in administrarea Administratiei, in calitate de prestator exclusiv, in primii 2 ani de la infiintarea Administratiei.
    5.1. In perioada de tranzitie, SNIF presteaza servicii de imbunatatiri funciare catre Administratie, asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii si catre organizatiile si federatiile ce vor fi infiintate in conditiile legii.
    5.2. Serviciile prestate de SNIF catre Administratie, pe baza de tarife si contracte incheiate prin negociere directa cu o singura sursa pe o perioada de 2 ani, constau in:
    a) servicii de intretinere si reparatii ale infrastructurii de irigatii;
    b) servicii de exploatare a amenajarilor de irigatii aflate in administrarea Administratiei, pana la transmiterea acestora in conditiile legii la cerere, fara plata, in proprietatea organizatiilor;
    c) servicii de exploatare a amenajarilor de desecare si drenaj, a lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor sau combatere a eroziunii solului, aflate in administrarea Administratiei, declarate de utilitate publica, altele decat cele legate de irigatii;
    d) alte servicii de interes public, conexe activitatilor de exploatare, intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare.
    5.3. SNIF poate efectua serviciile prevazute la pct. 5.2 si asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii, organizatiilor si federatiilor, precum si altor proprietari de terenuri sau persoane juridice care administreaza si folosesc terenuri cu amenajari de imbunatatiri funciare.
    5.4. SNIF poate executa cu dotarea si utilajele sale, potrivit obiectului de activitate, orice alte prestatii in afara celor din domeniul imbunatatirilor funciare.
    6. SNIF poate incheia cu Administratia contracte de prestari de servicii tip abonament pentru executarea unor lucrari de intretinere si reparatii curente sau a reparatiilor cu grad mare de periculozitate, precum si pentru interventii urgente in caz de avarii accidentale.

    CAP. 3
    Relatiile contractuale dintre SNIF si Administratie dupa perioada de tranzitie

    7. Dupa expirarea perioadei de 2 ani de la data infiintarii Administratiei, SNIF va putea contracta prestatii de servicii si executari de lucrari, cu respectarea legislatiei in vigoare privind achizitiile publice de bunuri si servicii. Relatiile contractuale dintre SNIF si Administratie vor fi de natura comerciala.
    8. Prestarea de servicii si executarea de lucrari cu tehnicitate specifica domeniului imbunatatirilor funciare se atribuie SNIF sau altor agenti economici atestati pentru executarea unor astfel de lucrari, in conditiile legii.
    9. Pe parcursul privatizarii unor parti din SNIF acestea vor deveni societati comerciale private care vor participa in calitate de prestatori de servicii si executanti de lucrari la licitatii de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari de intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare, aflate in administrarea Administratiei.

    CAP. 4
    Componentele patrimoniului SNIF care raman in proprietatea statului

    10.1. Dupa preluarea de catre Administratie a unei parti din activul patrimonial, in conformitate cu prevederile art. 43 din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, cu modificarile ulterioare, patrimoniul SNIF se constituie astfel:
    a) bunurile cuprinse in capitalul social, constand din sectii si ateliere de productie, intretinere si reparatii, utilaje si mijloace de transport, cladiri de productie cu echipamentele si instalatiile aferente activitatilor nespecifice domeniului imbunatatirilor funciare desfasurate de SNIF;
    b) cladirile administrative si terenurile aferente acestora, ce se afla in administrarea SNIF, care fac parte din domeniul privat al statului.
    10.2. Valoarea capitalului social al SNIF se stabileste si se aproba in conditiile art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2000 privind infiintarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 440/2001 si modificata potrivit art. 93 din Legea nr. 138/2004, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 5
    Modalitatile de privatizare a componentelor patrimoniului SNIF

    11.1. In vederea stabilirii procedurii de privatizare a SNIF, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale va elabora pana la 31 martie 2005 un studiu privind planul de privatizare, prin care se vor propune mai multe alternative de privatizare in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    11.2. Procedura de privatizare se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
    12. Sumele de bani incasate din privatizarea SNIF se vor vira la bugetul de stat, conform prevederilor legale.

    CAP. 6
    Gruparea componentelor patrimoniului SNIF care pot crea o activitate comerciala viabila

    13.1. In cadrul sucursalelor regionale ale SNIF activitatea se va reorganiza pe principiul asigurarii autonomiei functionale si al viabilitatii economice a activitatii fiecarei entitati.
    13.2. In principal, se vor crea entitati cu autonomie functionala din sectiile si atelierele de productie, intretinere si reparatii, precum si din parcurile de masini si utilaje ce se pot privatiza.

    CAP. 7
    Procedura de privatizare sau de reorganizare

    14. Regulamentul privind procedurile de reorganizare a SNIF, prevazut de art. 78 din Legea nr. 138/2004, cu modificarile ulterioare, reglementeaza:
    a) efectuarea unui inventar al activelor si activitatilor in vederea pregatirii privatizarii acestora;
    b) gruparea activitatilor care pot face obiectul unor entitati ce pot functiona autonom;
    c) stabilirea entitatilor viabile economic care pot face obiectul privatizarii;
    d) elaborarea unei strategii de divizare si a procedurii de divizare;
    e) stabilirea procedurii de privatizare a entitatilor viabile economic, in conditiile legii;
    f) stabilirea listei activelor care nu au putut fi incluse in patrimoniul entitatilor viabile economic;
    g) vanzarea activelor neincluse in patrimoniul entitatilor viabile economic.
    15. Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale va elabora un plan detaliat de privatizare a SNIF si va incepe aplicarea procedurii de privatizare pana la data de 30 septembrie 2005.

    CAP. 8
    Autoritatea de privatizare

    16.1. Autoritatea care supravegheaza procesul de privatizare a SNIF si aproba etapele acestei privatizari este Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Domeniilor Statului.
    16.2. Agentia Domeniilor Statului exercita in numele statului prerogativele ce decurg din calitatea de unic actionar al SNIF pana la vanzarea partiala sau totala a actiunilor statului, ce compun capitalul social al entitatilor cu autonomie functionala ce rezulta in urma reorganizarii sau divizarii SNIF.
    16.3. Agentia Domeniilor Statului numeste reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor SNIF, acordandu-le mandat special pentru aprobarea fiecareia dintre etapele necesare in vederea privatizarii.

    CAP. 9
    Asigurarea finantarii si gestionarea componentelor patrimoniului SNIF aflate in proprietatea statului

    17. Pentru primii 2 ani de la infiintarea Administratiei, activitatea SNIF se finanteaza indirect de la bugetul de stat prin comenzi date de Administratie. Dupa expirarea acestei perioade, finantarea se va realiza prin atribuirea de contracte de executare de lucrari, prin participarea la licitatii competitive, in conditiile legislatiei privind achizitiile publice.
    18. In vederea privatizarii sau a vanzarii de active, SNIF va intocmi documentatia tehnica necesara in vederea obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru care nu s-a obtinut acest certificat, in termen de un an de la data aprobarii prezentului plan.

    CAP. 10
    Obligatiile financiare ale SNIF si modalitatile de stingere a acestora

    19. SNIF pastreaza drepturile de creanta provenind din sumele neachitate de beneficiarii serviciilor de imbunatatiri funciare, precum si litigiile in curs privind recuperarea creantelor, penalitatilor de intarziere si majorarilor, precum si obligatiile financiare.
    20. Creantele neachitate de beneficiarii serviciilor de imbunatatiri funciare aferente anilor 2002 si 2003 se vor recupera de SNIF.

    CAP. 11
    Obligatiile de mediu

    21. Obligatiile de mediu ale SNIF privind exploatarea, intretinerea si reparatiile amenajarilor de imbunatatiri funciare administrate de Administratie se preiau de Administratie.

    CAP. 12
    Modalitatea de concediere sau de redistribuire a personalului SNIF

    22. Reorganizarea activitatii SNIF si stabilirea numarului de personal se fac avandu-se in vedere urmatoarele reguli de baza:
    a) organizatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii utilizeaza si raspund de gestionarea statiilor de pompare de punere sub presiune si a infrastructurii din amenajarea interioara, putand prelua de la SNIF personalul de exploatare aferent, necesar pentru desfasurarea activitatii. Pana la preluarea acestui personal, persoanele care desfasoara activitati de exploatare a statiilor de pompare de punere sub presiune si a infrastructurii din amenajarea interioara vor ramane angajate ale SNIF;
    b) activitatile de intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare asupra carora Administratia exercita un drept de administrare se vor realiza de terti furnizori pe baza de contract de prestari de servicii;
    c) atelierele de intretinere si reparatii din structura SNIF se vor privatiza si, dupa privatizare, vor participa la licitatiile de atribuire a contractelor de achizitii publice de servicii in conditii de concurenta cu ceilalti agenti economici acreditati.
    23. Personalul SNIF disponibilizat prin concediere colectiva beneficiaza de drepturile prevazute de legislatia in vigoare, iar persoanele disponibilizate in perioada 1 septembrie - 30 noiembrie 2005 beneficiaza de drepturile prevazute la art. 80 din Legea nr. 138/2004, cu modificarile ulterioare.
    24. Personalul al carui contract individual de munca a fost desfacut ca urmare a concedierii colective in cadrul procesului de reorganizare a SNIF poate participa la programe de reconversie profesionala finantate in conditiile legii.
    25.1. Exploatarea infrastructurii din amenajarea interioara de irigatii si a statiilor de pompare de punere sub presiune se face de personalul angajat al SNIF pana la privatizarea entitatii care raspunde de exploatarea acelei amenajari. Societatea comerciala rezultata din privatizare va prelua de la SNIF contractul de prestari de servicii de irigatii incheiat cu Administratia.
    25.2. Transmiterea dreptului de proprietate sau de folosinta gratuita asupra infrastructurii din amenajarile de irigatii ori desecare si drenaj catre organizatii sau federatii, precum si contractarea lucrarilor de intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare administrate de administratie cu furnizorii terti din sectorul privat se poate face cu reducerea numarului de personal angajat al SNIF.

    CAP. 13
    Dispozitii tranzitorii

    26. Ca parte a Planului de reorganizare globala a SNIF, activitatile specifice domeniului imbunatatirilor funciare ale SNIF se preiau de Administratie cu parcurgerea urmatoarelor etape:
    a) elaborarea si adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei;
    b) numirea membrilor consiliului de administratie al Administratiei;
    c) numirea directorului general al Administratiei, a posturilor de conducere si a personalului unitatii centrale a Administratiei, care sa asigure preluarea de la SNIF a activelor necesare functionarii Administratiei;
    d) numirea directorilor sucursalelor regionale ale Administratiei;
    e) intocmirea statului de functii si a planului de afaceri al sucursalelor Administratiei;
    f) elaborarea si aprobarea Planului de divizare a SNIF;
    g) elaborarea programului de concediere colectiva a personalului SNIF;
    h) studiul viabilitatii economice si identificarea amenajarilor de irigatii functionale;
    i) elaborarea programului de gestionare a activelor SNIF;
    j) intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei in conditiile legii.
    27. Reorganizarea SNIF va continua pe perioada implementarii Proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii finantat potrivit Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 26 august 2003, ratificat prin Legea nr. 4/2004.
    28. Planul este dus la indeplinire de catre SNIF, sub autoritatea directiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si cu asistenta Unitatii de management al proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1407/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1407 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1407/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu