Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1397 din 27 noiembrie 2003

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor materiale scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii aflate in administrarea Serviciului Roman de Informatii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 888 din 12 decembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 1 lit. a) si art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate in administrarea institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 28/2001, si al art. 20^1 din Ordonanta Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea si improspatarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apararii nationale, aprobata prin Legea nr. 50/1999, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor materiale scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii aflate in administrarea Serviciului Roman de Informatii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 979/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitatiilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate in administrarea Serviciului Roman de Informatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 639 din 12 octombrie 2001.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Directorul Serviciului Roman de Informatii,
                         Alexandru Radu Timofte

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT
privind organizarea si desfasurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor materiale scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii aflate in administrarea Serviciului Roman de Informatii

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Bunurile materiale aflate in administrarea Serviciului Roman de Informatii, care nu mai sunt necesare, sunt excedentare in raport cu prevederile normelor de inzestrare ori nu mai sunt prevazute de acestea, cele a caror utilizare nu mai este oportuna sau nu se mai justifica economic, cele atipice, precum si cele pe care Serviciul Roman de Informatii nu mai are dreptul sa le foloseasca, dar care pot fi utilizate in mod curent de alte persoane juridice ori fizice, se scot din functiune in conditiile legii si pot fi valorificate, in starea fizica in care se afla sau sub forma rezultatelor obtinute din casarea acestora, prin:
    a) licitatie publica cu strigare;
    b) valorificare directa fara organizare de licitatie;
    c) selectie de oferte sau negociere directa;
    d) transmitere, fara plata, la alte institutii publice.
    (2) Bunurile materiale de natura armamentului, tehnicii de lupta, mijloacelor si instalatiilor speciale, care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1), se scot din functiune in conditiile legii si pot fi valorificate, in starea fizica in care se afla sau sub forma rezultatelor obtinute din casarea acestora, prin agenti economici romani acreditati in producerea si/sau comercializarea acestora, prin:
    a) selectie de oferte;
    b) negociere directa;
    c) transmitere, fara plata, la alte institutii publice din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
    (3) Bunurile materiale care fac obiectul rezervelor proprii se scot din rezerve in conditiile legii si se valorifica potrivit dispozitiilor alin. (1) sau (2), in functie de natura acestora.
    (4) Mijloacele destinate obtinerii, verificarii, prelucrarii si stocarii informatiilor privitoare la siguranta nationala se valorifica numai sub forma rezultatelor obtinute din casarea acestora, prin agenti economici specializati in colectarea si reciclarea deseurilor, pe baza de selectie de oferte; prin exceptie, unele bunuri materiale de aceasta natura pot fi valorificate prin procedurile prevazute la alin. (1), numai daca ordonatorul principal de credite constata ca prin aceasta nu se aduce nici o atingere metodelor si mijloacelor de munca specifice Serviciului Roman de Informatii.
    (5) Produsele, ansamblurile, subansamblurile, piesele de schimb si alte materiale aflate in existent, care nu mai sunt necesare, sunt excedentare in raport cu prevederile tabelelor de inzestrare, normelor si normativelor de consum ori nu mai sunt prevazute de acestea, cele a caror utilizare nu mai este oportuna sau nu se mai justifica economic, cele atipice, precum si cele pe care Serviciul Roman de Informatii nu mai are dreptul sa le foloseasca, de natura celor care pot fi utilizate in mod curent de alte persoane juridice sau fizice, a armamentului, tehnicii de lupta, mijloacelor si instalatiilor speciale ori a mijloacelor destinate obtinerii, verificarii, prelucrarii si stocarii informatiilor privitoare la siguranta nationala, pot fi valorificate potrivit dispozitiilor alin. (1), (2) sau (4), in functie de natura acestora.
    (6) Deseurile nerefolosibile nu se valorifica, ci se distrug.
    Art. 2
    Valorificarea bunurilor materiale, in starea fizica in care se afla sau sub forma rezultatelor obtinute din casarea acestora, precum si procedurile de valorificare se aproba de ordonatorul principal de credite, la propunerea unitatilor cu personalitate juridica stabilite prin instructiuni proprii.
    Art. 3
    Bunurile materiale care fac obiectul unor cauze administrative, civile sau penale pot fi valorificate numai dupa pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile in legatura cu acestea.
    Art. 4
    In sensul prezentului regulament, prin bunuri materiale se intelege produsele, echipamentele si orice alte obiecte de orice fel si cu orice descriere, cu exceptia cladirilor si terenurilor.
    Art. 5
    Pentru bunurile materiale scoase din functiune, aprobate pentru valorificare, se interzice efectuarea oricaror lucrari care determina consumuri de materiale, de energie sau de manopera ori care urmaresc schimbarea starii tehnice avute la data scoaterii din functiune, cu exceptia celor destinate casarii ori dezafectarii de tehnica specific militara.

    CAP. 2
    Evaluarea bunurilor materiale

    Art. 6
    (1) Bunurile materiale care urmeaza sa fie valorificate prin licitatie publica cu strigare, valorificare directa fara organizare de licitatie, selectie de oferte, negociere directa sau care vor fi transmise, fara plata, la alte institutii publice se evalueaza de o comisie numita prin ordin al ordonatorului de credite in a carui administrare nemijlocita se afla acestea.
    (2) Comisia de evaluare se compune din cel putin 3 persoane cu experienta si probitate morala, din care, in mod obligatoriu, fac parte un reprezentant al structurii financiar-contabile si specialisti in domeniul bunurilor materiale care se vor valorifica.
    Art. 7
    (1) Comisia de evaluare stabileste pretul initial de vanzare si intocmeste un raport de evaluare, care va fi supus aprobarii ordonatorului de credite competent, in conformitate cu prevederile instructiunilor proprii.
    (2) Prin raportul de evaluare comisia va supune totodata spre aprobare ordonatorului de credite salturile de supralicitare si eventualele preturi diminuate, corespunzatoare situatiilor prevazute la art. 21 alin. (2) si, respectiv, la art. 25 lit. b) si c).
    (3) Evaluarea bunurilor materiale care se valorifica prin licitatie publica cu strigare, valorificare directa fara organizare de licitatie, selectie de oferte si negociere directa se face avandu-se in vedere preturile pietei la bunuri de acelasi fel si, dupa caz, perioada de folosinta, gradul de uzura si starea tehnica in care se afla, cu respectarea regulilor stabilite prin instructiunile proprii.
    (4) Bunurile materiale care se transmit fara plata la alte institutii publice se evalueaza la valoarea cu care sunt inregistrate in evidenta contabila.

    CAP. 3
    Valorificarea bunurilor materiale

    SECTIUNEA 1
    Organizarea si desfasurarea procedurii de licitatie publica cu strigare

    Art. 8
    (1) Licitatiile publice cu strigare se organizeaza de unitatile cu personalitate juridica stabilite prin instructiuni proprii.
    (2) Seful unitatii cu personalitate juridica organizatoare numeste, cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii licitatiei, comisia de licitatie formata din minimum 3 persoane cu experienta profesionala si probitate morala, in urmatoarea componenta:
    a) presedintele comisiei de licitatie;
    b) secretarul comisiei de licitatie;
    c) membri - specialisti in domeniile logistic, financiar si juridic.
    (3) Nu pot face parte din comisia de licitatie persoanele din componenta comisiei de evaluare a bunurilor care fac obiectul procedurii respective.
    Art. 9
    (1) In vederea asigurarii transparentei, organizatorul licitatiei va publica un anunt de vanzare cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii licitatiei.
    (2) Anuntul de vanzare se vizeaza de comisia de licitatie inainte de a fi publicat.
    Art. 10
    (1) Anuntul de vanzare pentru bunurile materiale al caror pret initial de vanzare este de peste 500 euro/produs se va publica intr-o publicatie cu difuzare la nivel national.
    (2) Anuntul prevazut la alin. (1) se va afisa, la aceeasi data, atat la sediul organizatorului, cat si la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza teritoriala functioneaza organizatorul licitatiei.
    (3) In cazul bunurilor materiale al caror pret initial de vanzare este sub 500 euro/produs, publicitatea se va face numai prin afisarea anuntului prevazut la alin. (1) la sediul organizatorului licitatiei si la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza teritoriala functioneaza organizatorul licitatiei.
    Art. 11
    Anuntul de vanzare la licitatie va contine urmatoarele date:
    a) denumirea si adresa unitatii organizatoare a licitatiei;
    b) obiectul licitatiei;
    c) locul si data la care se poate obtine caietul de sarcini;
    d) locul, data si ora tinerii licitatiei, precum si datele de desfasurare a urmatoarelor licitatii in caz de neadjudecare;
    e) numarul de telefon si/sau fax la care pot fi obtinute informatii suplimentare.
    Art. 12
    (1) Organizatorul licitatiei va intocmi si va pune la dispozitia persoanelor juridice si fizice interesate, contra cost, cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data desfasurarii licitatiei, urmatoarele documente:
    a) caietul de sarcini;
    b) fisele tehnice ale bunurilor scoase la licitatie, in care se vor face si precizari referitoare la starea tehnica de functionare a acestora;
    c) proiectul contractului de vanzare-cumparare, continand si clauzele asiguratorii pe care comisia de licitatie le considera necesare pentru a fi introduse, precum si modelul declaratiei participantului la licitatie de acceptare a proiectului contractului de vanzare-cumparare;
    d) liste, cataloage si altele asemenea, daca este cazul.
    (2) Caietul de sarcini cuprinde:
    a) obiectul licitatiei;
    b) cantitatea oferita si locul de depozitare/pastrare;
    c) pretul de incepere a licitatiei si valoarea saltului de supralicitare;
    d) modalitatile de plata;
    e) termenul limita de prezentare a documentelor de catre participantii la licitatie;
    f) data, locul si ora de desfasurare a licitatiei;
    g) modul de desfasurare a licitatiei;
    h) data si locul achitarii taxei de participare la licitatie si de depunere a garantiei de participare;
    i) conditiile de admitere la licitatie, precum si clauzele asiguratorii privind pierderea garantiei de participare.
    (3) Caietul de sarcini se aproba de seful unitatii cu personalitate juridica organizatoare.
    (4) Costul documentelor prevazute la alin. (1) reprezinta contravaloarea redactarii si multiplicarii acestora.
    Art. 13
    Organizatorul licitatiei are obligatia sa raspunda in scris, prin telex sau fax, inainte de termenul de depunere a documentelor, la toate solicitarile referitoare la documentele licitatiei, formulate de persoanele care le-au achizitionat, denumite in continuare licitatori.
    Art. 14
    Modificarea documentelor licitatiei, efectuata de organizator din proprie initiativa sau la solicitarea justificata a licitatorilor, va fi notificata in scris tuturor licitatorilor cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de termenul limita de depunere a documentelor.
    Art. 15
    (1) Taxa de participare la licitatie este stabilita de comisia de licitatie, in functie de cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea licitatiei.
    (2) Taxa de participare la licitatie achitata nu se restituie licitatorilor care, din orice motiv, nu s-au prezentat la licitatie.
    Art. 16
    (1) Garantia de participare este stabilita de comisia de licitatie, reprezinta 5 - 10% din preturile initiale de vanzare stabilite in urma evaluarii bunurilor materiale si se depune in contul unitatii organizatoare sau la casieria acesteia, pana la data stabilita prin caietul de sarcini.
    (2) Licitatorii pierd garantia de participare, daca pe timpul desfasurarii licitatiei nu ofera cel putin pretul de pornire.
    (3) Garantia de participare se restituie, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data desfasurarii licitatiei, licitatorilor carora, desi au oferit cel putin pretul de pornire, nu li s-au adjudecat bunurile sau celor care nu s-au prezentat la licitatie.
    Art. 17
    (1) La licitatiile publice cu strigare poate participa orice persoana juridica sau fizica, daca prezinta urmatoarele documente:
    a) chitanta de achitare a taxei de participare la licitatie, eliberata de casieria unitatii cu personalitate juridica organizatoare;
    b) dovada depunerii garantiei de participare;
    c) declaratia de acceptare a modelului contractului de vanzare-cumparare;
    d) copie de pe certificatul de inmatriculare in registrul comertului sau de pe certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor, dupa caz, si de pe codul fiscal, pentru persoanele juridice, iar pentru persoanele fizice, copie de pe actul de identitate.
    (2) Documentele de participare la licitatie se primesc de organizator pana la data stabilita in caietul de sarcini.
    (3) Licitatorii pot participa la licitatie si prin reprezentanti desemnati de acestia, prin procura autentificata de un notar public.
    Art. 18
    (1) Solicitantilor care prezinta chitantele de plata a taxelor de participare la licitatie li se va permite sa examineze bunurile materiale, fara punerea in functiune si fara efectuarea probelor de rulaj.
    (2) Cu ocazia examinarii bunurilor materiale, potrivit alin. (1), nu se admit consumuri de energie, de carburanti si lubrifianti sau de piese de schimb si alte materiale.
    Art. 19
    (1) La licitatie nu pot participa, in calitate de licitatori, persoanele din componenta comisiei de evaluare, a comisiei de licitatie si nici sotul sau rudele ori afinii acestora, pana la gradul IV inclusiv.
    (2) Inainte de inceperea licitatiei, persoanele care alcatuiesc comisia de licitatie vor semna, pe propria raspundere, o declaratie prin care se angajeaza sa respecte prevederile alin. (1).
    Art. 20
    Comisia de licitatie analizeaza documentele prezentate si intocmeste lista cu licitatorii acceptati, cu doua zile inainte de data desfasurarii licitatiei, excluzandu-i de la participare pe cei care nu au prezentat, in totalitate si pana la termenul stabilit, documentele de participare prevazute in caietul de sarcini.
    Art. 21
    (1) Licitatia se desfasoara in prezenta tuturor membrilor comisiei, sedinta fiind condusa de presedintele comisiei de licitatie.
    (2) In ziua si la ora stabilite pentru inceperea licitatiei, in cazul in care sunt cel putin 2 licitatori, presedintele comisiei de licitatie verifica daca sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea licitatiei, inclusiv cele de publicitate, face prezenta licitatorilor prin completarea unui tabel cu datele de identificare ale acestora, citeste lista celor exclusi si motivele excluderii, dupa care anunta obiectul licitatiei si pretul initial de vanzare de la care se porneste strigarea, cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite de comisia de licitatie.
    (3) Licitatorii vor prezenta oferta de pret prin strigare; oferta de pret trebuie sa respecte conditiile de salt precizate la deschiderea licitatiei; presedintele comisiei de licitatie anunta cu glas tare si clar suma oferita de licitator.
    (4) Daca la a treia strigare a ultimei oferte nu se striga o suma mai mare, presedintele comisiei de licitatie anunta adjudecarea bunului licitat in favoarea licitatorului care a oferit ultima suma.
    (5) Dupa anuntarea verbala a castigatorului, presedintele comisiei de licitatie declara inchisa licitatia, iar secretarul comisiei intocmeste un proces-verbal care se semneaza de membrii comisiei de licitatie si de licitatori.
    (6) Procesul-verbal impreuna cu documentele privind organizarea si desfasurarea licitatiei se arhiveaza la sediul organizatorului, constituind baza legala a incheierii contractului de vanzare-cumparare.
    Art. 22
    (1) Eventualele contestatii formulate de licitatori se depun la sediul organizatorului licitatiei, in termen de 24 de ore de la incheierea acesteia.
    (2) Organizatorul este obligat sa solutioneze contestatiile in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea acestora si sa comunice hotararea in scris; in acest sens va fi numita o comisie formata din 3 - 5 persoane, altele decat cele care fac parte din comisia de licitatie.
    Art. 23
    (1) Castigatorul licitatiei are obligatia sa semneze contractul de vanzare-cumparare si sa achite integral pretul bunului adjudecat, in termen de 10 zile de la data licitatiei.
    (2) Daca s-a formulat o contestatie la licitatie, contractul de vanzare-cumparare va fi semnat in termen de 5 zile de la solutionarea acesteia, in conditiile stabilite prin hotararea comisiei de solutionare a contestatiilor.
    Art. 24
    (1) Castigatorul licitatiei, care nu se prezinta sau refuza sa semneze contractul de vanzare-cumparare in conditiile stabilite la art. 23, pierde garantia de participare la licitatie.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1), organizatorul licitatiei va negocia vanzarea bunurilor materiale cu ceilalti licitatori, in ordinea descrescatoare a pretului licitat de acestia pentru fiecare dintre bunurile materiale in cauza, si va incheia contractul de vanzare-cumparare cu cel care a oferit pretul cel mai mare.
    (3) Pretul negociat nu poate fi mai mic decat pretul oferit cu ocazia licitatiei.
    Art. 25
    In cazul in care la licitatie nu s-au prezentat minimum 2 licitatori, se va proceda dupa cum urmeaza:
    a) daca s-a prezentat un singur licitator, a carui oferta este corespunzatoare, comisia adjudeca bunurile in favoarea acestuia, la pretul initial; se intocmeste un proces-verbal de adjudecare semnat de ambele parti, care va constitui temeiul legal al incheierii contractului de vanzare-cumparare;
    b) daca nu s-a prezentat nici un licitator, licitatia se va repeta dupa trecerea a cel putin 15 zile de la data organizarii precedentei licitatii, iar pretul initial va fi diminuat cu pana la 20%; daca la licitatia repetata s-a prezentat un singur licitator, a carui oferta este corespunzatoare, se procedeaza conform prevederilor de la lit. a), pretul de adjudecare fiind pretul initial diminuat cu pana la 20%;
    c) daca la a doua licitatie nu s-a prezentat nici un licitator, licitatia va fi repetata dupa cel putin 5 zile, iar pretul initial va fi diminuat cu pana la 40%; daca s-a prezentat un singur licitator, a carui oferta este corespunzatoare, se procedeaza in conformitate cu prevederile lit. a), pretul de adjudecare fiind pretul initial diminuat cu pana la 40%;
    d) daca la licitatia repetata dupa 5 zile nu s-a prezentat cel putin un licitator, comisia de licitatie va informa in scris ordonatorul de credite-sef al unitatii cu personalitate juridica organizatoare, pentru ca acesta sa dispuna masuri in vederea valorificarii bunurilor materiale prin celelalte modalitati.
    Art. 26
    (1) Organizatorul licitatiei poate sa anuleze licitatia, pana la inchiderea acesteia, in una dintre urmatoarele situatii:
    a) nici un licitator nu a oferit pretul de pornire;
    b) nu au fost intrunite conditiile de calificare de nici unul dintre licitatori;
    c) nu a fost asigurat nivelul corespunzator al concurentei in urma descalificarii unor licitatori.
    (2) Decizia de anulare a licitatiei obliga organizatorul sa comunice in scris tuturor licitatorilor urmatoarele date:
    a) incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au asumat prin depunerea documentelor;
    b) motivul anularii procedurii;
    c) restituirea garantiei de participare, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (1) lit. a).

    SECTIUNEA a 2-a
    Organizarea si desfasurarea procedurilor de valorificare prin selectie de oferte si prin negociere directa

    Art. 27
    (1) Procedura selectiei de oferte de pret consta in solicitarea, fara publicarea unui anunt, a unor oferte de pret de la cel putin 2 potentiali cumparatori, denumiti in continuare ofertanti.
    (2) Invitatiile de participare la aceasta procedura trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:
    a) obiectul selectiei de oferte;
    b) cantitatea oferita;
    c) informatii privind starea bunurilor ce fac obiectul valorificarii;
    d) pretul minim de incepere a procedurii;
    e) modalitatea de depunere sau de transmitere a ofertei;
    f) locul si termenul limita de depunere sau de transmitere a ofertei;
    g) data si locul depunerii garantiei de participare la selectia de oferte.
    (3) Fiecare ofertant are voie sa prezinte o singura oferta de pret, pe care nu o poate schimba.
    (4) Ofertele de pret, semnate de ofertant, se depun sau se transmit la sediul organizatorului selectiei de oferte, in plic inchis si sigilat.
    (5) Cuantumul garantiei de participare reprezinta 5 - 10% din preturile initiale de vanzare, stabilite in urma evaluarii bunurilor.
    Art. 28
    (1) Seful unitatii organizatoare numeste, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii selectiei de oferte, comisia de selectie formata din minimum 3 persoane cu experienta profesionala si probitate morala, in urmatoarea componenta:
    a) presedintele comisiei de selectie;
    b) secretarul comisiei de selectie;
    c) membri-specialisti in domeniile logistic, financiar si juridic.
    (2) In comisia de selectie de oferte nu pot fi numite persoanele care au alcatuit comisia de evaluare a bunurilor respective.
    Art. 29
    (1) Ofertele se deschid la data si in locul indicate in invitatia de participare, in prezenta completului comisiei de selectie.
    (2) Dupa verificarea modului de respectare a regulilor formale de depunere si prezentare a ofertelor si a documentelor care le insotesc, presedintele comisiei de selectie va proceda la deschiderea plicurilor, avand obligatia de a anunta urmatoarele:
    a) denumirea (numele) ofertantilor;
    b) retragerile de oferte;
    c) existenta documentelor solicitate;
    d) pretul oferit;
    e) orice alte detalii si precizari pe care comisia de selectie le considera necesare.
    Art. 30
    (1) Comisia de selectie are obligatia de a analiza ofertele depuse, de a le evalua pe cele corespunzatoare si de a stabili oferta castigatoare.
    (2) Evaluarea ofertelor se va face pe baza criteriului "pretul cel mai mare" si se va realiza prin compararea preturilor ofertelor; se va intocmi clasamentul, in ordinea descrescatoare a preturilor, stabilindu-se astfel oferta castigatoare.
    (3) Rezultatele analizei si evaluarii se consemneaza intr-un proces-verbal.
    Art. 31
    Contractul de vanzare-cumparare se incheie cu ofertantul care a oferit pretul cel mai mare.
    Art. 32
    (1) Eventualele contestatii formulate de ofertanti se depun la sediul organizatorului procedurii, in termen de 24 de ore de la incheierea acesteia.
    (2) Contestatiile depuse se solutioneaza, iar contractele, in astfel de situatii, se incheie prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 22 alin. (2) si, respectiv, ale art. 23 alin. (2).
    Art. 33
    (1) Castigatorul selectiei de oferte este obligat sa semneze contractul de vanzare-cumparare si sa achite integral pretul bunului adjudecat, in termen de 10 zile de la data desfasurarii procedurii.
    (2) Castigatorul selectiei de oferte, care nu se prezinta sau refuza sa semneze contractul de vanzare-cumparare, in termenul prevazut la alin. (1), pierde garantia de participare.
    (3) In situatiile prevazute la alin. (2), organizatorul selectiei de oferte va negocia pretul cu ceilalti ofertanti, in ordinea descrescatoare a preturilor oferite de acestia pentru fiecare dintre bunurile materiale in cauza, si va incheia contractul de vanzare-cumparare cu cel care a oferit pretul cel mai mare.
    (4) Pretul negociat nu poate fi mai mic decat cel oferit de fiecare ofertant cu ocazia selectiei de oferte.
    Art. 34
    (1) In cazul in care la selectia de oferte ofertantii ofera acelasi pret, egal sau mai mare decat cel de evaluare a bunurilor materiale, comisia consemneaza situatia intr-un proces-verbal si va asigura organizarea sedintei de negociere directa, in cel mult 10 zile de la organizarea selectiei de oferte.
    (2) Negocierea directa se desfasoara dupa cum urmeaza:
    a) consultarea ofertantilor, negocierea pretului si stabilirea continutului clauzelor contractuale, intocmindu-se in acest sens un proces-verbal care se semneaza de ofertanti si de comisia de selectie;
    b) incheierea contractului de vanzare-cumparare cu ofertantul care a oferit pretul cel mai mare.
    (3) Pretul negociat nu poate fi mai mic decat cel oferit cu ocazia selectiei de oferte.
    Art. 35
    (1) In cazul in care la selectia de oferte a raspuns solicitarii un singur ofertant, bunurile materiale se valorifica prin negociere directa catre acesta.
    (2) Rezultatele negocierii privind pretul bunului si clauzele contractuale se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de ambele parti.

    SECTIUNEA a 3-a
    Organizarea si desfasurarea procedurii de valorificare directa fara organizare de licitatie

    Art. 36
    (1) Valorificarea directa fara organizare de licitatie consta in schimbarea bunului material cu un altul nou avand aceeasi valoare de intrebuintare si cel putin aceiasi parametri, acceptata de producator sau de alt ofertant.
    (2) Eventualele diferente de pret, solicitate de producatorul bunului nou sau de alt ofertant, se aproba de ordonatorul principal de credite, pe baza propunerilor formulate de unitatile cu personalitate juridica stabilite prin instructiuni proprii, vizate pentru control financiar preventiv propriu.
    Art. 37
    Valorificarea directa fara organizare de licitatie poate fi aprobata inainte de desfasurarea procedurilor prevazute de sectiunile 1 si a 2-a, la propunerea motivata a unitatilor cu personalitate juridica stabilite prin instructiuni proprii.

    SECTIUNEA a 4-a
    Organizarea si desfasurarea procedurii de valorificare prin transmitere, fara plata, la alte institutii publice

    Art. 38
    (1) Bunurile materiale in legatura cu care se apreciaza ca prezinta interes pentru alte institutii publice pot fi propuse pentru valorificare prin transmitere fara plata.
    (2) Listele cu bunurile materiale prevazute la alin. (1) se transmit institutiilor publice potential interesate, carora li se comunica si termenul pana la care pot formula raspunsul.
    (3) In cazul in care raspunsul institutiilor publice nu este transmis in termenul stabilit, unitatile cu personalitate juridica care administreaza bunurile materiale in cauza vor formula propuneri de valorificare prin celelalte proceduri prevazute de prezenta hotarare, cu respectarea regulilor stabilite prin instructiuni proprii.
    Art. 39
    Transmiterea, fara plata, la alta institutie publica se face pe baza de proces-verbal de predare-preluare, aprobat de ordonatorii de credite competenti, stabiliti de ordonatorii de credite principali ai institutiilor publice care preiau si, respectiv, care predau.
    Art. 40
    La cererea expresa a unor institutii publice si cu aprobarea ordonatorului principal de credite, bunurile materiale pot fi transmise, fara plata, inainte de organizarea oricarei alte proceduri de valorificare.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 41
    (1) Bunurile materiale de natura celor care pot fi utilizate in mod curent de alte persoane juridice sau fizice, care nu au putut fi valorificate in starea fizica in care se afla prin nici una dintre modalitatile prevazute la art. 1 alin. (1), se caseaza cu aprobarea ordonatorului de credite competent.
    (2) Rezultatele obtinute in urma casarii se valorifica conform procedurilor prevazute la art. 1 alin. (1).
    (3) Rezultatele obtinute in urma casarii, care nu au putut fi valorificate potrivit alin. (2), se valorifica prin agenti economici specializati in colectarea si reciclarea deseurilor, pe baza de selectie de oferte.
    Art. 42
    (1) Bunurile materiale de natura armamentului, tehnicii de lupta, mijloacelor si instalatiilor speciale care nu au putut fi valorificate, in starea fizica in care se afla, prin procedurile prevazute la art. 1 alin. (2), se caseaza cu aprobarea ordonatorului de credite competent, stabilit prin instructiuni proprii.
    (2) Rezultatele obtinute in urma casarii se valorifica prin agenti economici acreditati in producerea si/sau comercializarea bunurilor materiale din care provin, prin procedurile prevazute la art. 1 alin. (2).
    (3) Rezultatele obtinute in urma casarii armamentului, tehnicii de lupta, mijloacelor si instalatiilor speciale care nu au putut fi valorificate in conformitate cu prevederile alin. (2), precum si rezultatele casarii mijloacelor prevazute la art. 1 alin. (4) se valorifica prin agenti economici specializati in colectarea si reciclarea deseurilor, pe baza de selectie de oferta, cu conditia ca unitatea cu personalitate juridica sa asigure luarea tuturor masurilor astfel incat, prin operatiile efectuate, deseurile sa nu poata fi utilizate in scopul reconstituirii bunurilor materiale din care provin.
    Art. 43
    Veniturile realizate din valorificarea bunurilor materiale se inregistreaza ca venituri bugetare si se vireaza la bugetul de stat.
    Art. 44
    Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu, precum si inregistrarile contabile ale modificarilor patrimoniale determinate de procesul valorificarii bunurilor materiale se efectueaza potrivit legii.
    Art. 45
    In termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, se emit si se aproba, prin ordin al directorului Serviciului Roman de Informatii, instructiuni de aplicare a acestuia.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1397/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1397 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu