Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1396 din  6 decembrie 2002

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 913 din 14 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2002 pentru completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobata prin Legea nr. 534/2002,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (3) al articolului 2 se abroga.
    2. Dupa articolul 3 se introduce capitolul I^1 cu urmatorul cuprins:

    "CAP. 1^1
    Operatiuni imobiliare efectuate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte pentru construirea locuintelor prin programe proprii

    Art. 3^1
    In sensul prevederilor art. 4^1 din Legea nr. 152/1998, cu modificarile ulterioare, sunt considerate operatiuni imobiliare incheierea, intermedierea si gestionarea actelor juridice care au ca obiect bunuri imobile, de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, in cadrul unor programe proprii de construire, finalizare si predare a locuintelor catre beneficiari.
    Art. 3^2
    In aplicarea prevederilor art. 3^1 Agentia Nationala pentru Locuinte poate sa realizeze urmatoarele operatiuni:
    a) sa incheie contracte de vanzare-cumparare, de antrepriza generala, de construire si/sau de asistenta tehnica, pentru construirea, achizitionarea, finalizarea si predarea locuintelor catre beneficiari.
    b) sa dobandeasca terenuri destinate constructiei de locuinte prin programe proprii, prin vanzare-cumparare, concesionare sau dare in folosinta gratuita pe intreaga durata de construire, finalizare si predare a locuintelor catre beneficiari, in conditiile legii."
    3. Dupa titlul capitolului II se introduce sectiunea 1 - Atragerea, administrarea resurselor si realizarea montajelor financiare, care va cuprinde articolele 4 - 13.
    4. Dupa articolul 13 se introduce sectiunea a 2-a - Subventionarea locuintelor, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13^1
    (1) Fundamentarea necesarului anual de subventii se face de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, pe baza programului de constructii de locuinte cu credit ipotecar pentru anul urmator si a resurselor estimate a fi utilizate in acest scop, prin aplicarea procentului de 20% la valoarea estimata a locuintelor cuprinse in program.
    (2) Fundamentarea necesarului de subventii se transmite Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei o data cu fundamentarea necesarului de fonduri prevazuta la art. 4 alin. (1).
    (3) Persoanele care pot beneficia de subventii pentru prima locuinta construita cu credit ipotecar, in conditiile prevazute de art. 4 lit. d) din Legea nr. 152/1998, cu modificarile ulterioare, vor depune la Agentia Nationala pentru Locuinte solicitarea acordarii subventiei la care au dreptul potrivit legii, la care va fi anexata, sub forma autentica, o declaratie pe propria raspundere a solicitantului, din care sa rezulte ca acesta, respectiv familia sa (sot, sotie si copii in intretinere), nu a primit sprijin de la bugetul de stat sub forma de subventii pentru construirea sau cumpararea unei alte locuinte. De subventiile respective vor beneficia persoanele fizice pentru care Agentia Nationala pentru Locuinte a incheiat contracte de antrepriza cu societati comerciale de constructii incepand cu 1 iunie 2002.
    (4) Depunerea solicitarii catre Agentia Nationala pentru Locuinte se face o data cu incheierea contractului de mandat.
    (5) Solicitarile depuse vor fi analizate si aprobate, dupa caz, de Comitetul de credite al Agentiei Nationale pentru Locuinte, o data cu analiza dosarului de credite.
    (6) Dupa aprobarea solicitarilor de acordare a subventiei, o data cu incheierea contractelor de construire a locuintelor se stabileste cuantumul subventiei aprobate pentru fiecare beneficiar, prin aplicarea unui procent de 20% la valoarea locuintei, care se inscrie in contractul de construire.
    (7) Agentia Nationala pentru Locuinte va solicita Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei acordarea subventiilor in baza unei situatii intocmite conform modelului din anexa nr. 10.
    (8) Solicitarile de subventii, prezentate conform modelului din anexa nr. 10, se vor reactualiza la data primirii in contul Agentiei Nationale pentru Locuinte a sumei reprezentand subventii, in functie de evolutia cursului de schimb leu/euro pe perioada cuprinsa intre momentul consolidarii valorii locuintei prevazute in contractul de construire si momentul primirii sumei. Solicitarile de subventii reactualizate se vor transmite Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in vederea regularizarii sumelor alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie.
    Art. 13^2
    (1) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va aloca Agentiei Nationale pentru Locuinte subventiile cuvenite, din creditele bugetare deschise in acest scop, in limita alocatiilor stabilite prin legea bugetului de stat.
    (2) Subventia primita se constituie ca sursa pentru finantarea partiala a locuintei pentru care a fost acordata, respectiv pentru reintregirea resurselor Agentiei Nationale pentru Locuinte, in cazul in care agentia a avansat din resursele sale sume pentru finantarea lucrarilor in cauza."
    5. Dupa alineatul (2) al articolul 21 se introduc alineatele (3), (4), (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
    "(3) In promovarea obiectivelor de investitii prevazute la alin. (1) se pot avea in vedere transformarea, modernizarea si/sau reabilitarea unor constructii aflate in diferite stadii de executie, la care a fost sistata finantarea din cauza insuficientei sau lipsei de resurse.
    (4) Includerea obiectivelor de investitii prevazute la alin. (3) in programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, se va efectua de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, la solicitarea consiliilor locale si cu avizul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    (5) Constructiile aflate in diferite stadii de executie, prevazute la alin. (3), care nu fac parte din domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale si/sau care nu au destinatie de locuinte, pot fi incluse in programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, numai in conditiile schimbarii regimului juridic al dreptului de proprietate asupra respectivelor constructii si, dupa caz, al dreptului de proprietate asupra terenului pe care sunt amplasate, potrivit legii.
    (6) Toate costurile care rezulta ca efect al aplicarii prevederilor alin. (3), (4) si (5) se vor suporta din fondurile alocate pentru derularea programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, si vor fi cuprinse, pe capitole/subcapitole de cheltuieli, in devizul general al obiectivului de investitii."
    6. Dupa articolul 21 se introduce articolul 21^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 21^1
    (1) In aplicarea prevederilor art. 24^1 din Legea nr. 152/1998, cu modificarile ulterioare, constructia de locuinte pentru tinerii proveniti din institutii de ocrotire sociala si care au implinit varsta de 18 ani va fi promovata prin obiective de investitii distincte si/sau prin obiecte distincte in cadrul unor obiective de investitii pentru constructia de locuinte din lemn.
    (2) Masa lemnoasa necesara realizarii constructiilor de locuinte prevazute la alin. (1) va fi asigurata si pusa la dispozitie antreprenorului general de catre Agentia Nationala pentru Locuinte. Regia Nationala a Padurilor va elabora norme si proceduri aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei privind masa lemnoasa pe picior ce se aloca Agentiei Nationale pentru Locuinte, in limita cotelor anuale prevazute in acest scop prin hotarare a Guvernului."
    7. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    Anexele nr. 1, 1a), 2, 2a) si 3 - 10 fac parte integranta din prezentele norme metodologice."
    8. Dupa anexa nr. 9 se introduce anexa nr. 10 cu urmatorul cuprins:

    "ANEXA 10
    la normele metodologice

    MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE,
    TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI
                                                             Aprobat
                                                             Ministru,

                               SITUATIA
solicitarilor de subventii pentru construirea de locuinte prin Agentia Nationala pentru Locuinte
______________________________________________________________________
Nr.   Numele si   Documentele     Sumele solicitate   Nr. contractului
crt.  prenumele   justificative      - mii lei -      de construire
______________________________________________________________________
                  Declaratie nr. ....../data ......
______________________________________________________________________

    NOTA: Agentia Nationala pentru Locuinte poarta intreaga raspundere asupra datelor inscrise in formular.

                             Avizam favorabil
                             Secretar de stat,

                             Propunem avizarea:
      DIRECTIA GENERALA ECONOMICA            DIRECTIA GENERALA PENTRU
         SI RELATII BUGETARE                   CONSTRUCTII LOCUINTE
          Director general,                      Director general,
       .......................                 .....................

                    DIRECTIA GENERALA PENTRU DEZVOLTAREA
                 INFRASTRUCTURII, INVESTITII SI CONCESIUNI
                               Director general,
                            .......................

                       AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE
             Director general,               Director general economic,
            ...................             ............................

                         Control financiar preventiv
                      ................................"

    Art. 2
    Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, vor fi republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Traian Panait,
                         secretar de stat

                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1396/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1396 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu