Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1337 din 27 noiembrie 2002

privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 880 din  6 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 26 si 27 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

    Art. 1
    (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, avand rolul de a realiza politica Guvernului in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale.
    (2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5.
    Art. 2
    Pentru a realiza politica Guvernului in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei indeplineste urmatoarele functii:
    a) functia de strategie, prin care se definesc obiectivele strategice si tactice ale sectorului, asigurand planificarea, elaborarea si implementarea politicilor in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, precum si monitorizarea, evaluarea si controlul realizarii acestor politici;
    b) functia de reglementare, prin care se asigura participarea la elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru organizarea si functionarea activitatilor din domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, precum si implementarea cadrului normativ, metodologic si a procedurilor functionale, operationale si financiare, prin care se realizeaza politicile in domeniu, urmarirea si controlul respectarii acestora;
    c) functia de administrare, prin care se asigura administrarea si gestionarea patrimoniului sau in mod eficient si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, administrarea si gestionarea actiunilor la societatile comerciale la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de actionar, precum si administrarea si gestionarea eficienta a spectrului de frecvente, a pozitiilor orbitale atribuite Romaniei si a altor bunuri proprietate publica din domeniul sau de activitate;
    d) functia de reprezentare, prin care se asigura reprezentarea pe plan intern si extern, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    e) functia de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, precum si aplicarea unitara si respectarea reglementarilor legale de catre institutiile si societatile comerciale care isi desfasoara activitatea in subordinea sau in coordonarea sa.
    Art. 3
    (1) In realizarea rolului sau Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei indeplineste urmatoarele atributii principale:
    1. definirea politicii si strategiei sectoriale in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    2. elaborarea obiectivelor strategice si tactice ale acestor sectoare si a planului de actiuni pentru implementarea acestor obiective;
    3. monitorizarea realizarii programului de actiuni si prezentarea catre Guvern a rapoartelor periodice privind stadiul de realizare a obiectivelor prevazute in strategiile sectoriale in domeniu;
    4. elaborarea si implementarea politicilor si strategiei sectoriale de integrare in structurile Uniunii Europene;
    5. asigurarea cadrului legislativ si institutional necesar pentru liberalizarea completa a pietelor de comunicatii electronice si servicii postale si armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    6. promovarea concurentei in toate segmentele pietelor de comunicatii electronice, servicii postale, tehnologia informatiei si servicii ale societatii informationale;
    7. asigurarea conditiilor de exercitare a dreptului cetatenilor Romaniei de a avea acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevazut de legislatia speciala, atat in domeniul comunicatiilor electronice, cat si in domeniul serviciilor postale;
    8. protectia drepturilor si intereselor utilizatorilor, inclusiv prin luarea tuturor masurilor necesare pentru ca utilizatorii sa obtina un maxim de beneficii in conditiile unei piete concurentiale, in ceea ce priveste diversitatea ofertei, tarifele si calitatea serviciilor;
    9. promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap si ale celor cu nevoi sociale speciale;
    10. protectia drepturilor persoanelor, in special a dreptului la viata privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
    11. asigurarea integritatii si securitatii retelelor publice de comunicatii electronice;
    12. incurajarea investitiilor eficiente in infrastructura, promovarea si stimularea cercetarii, dezvoltarii, inovatiei si transferului de tehnologii in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    13. elaborarea politicii si strategiei de restructurare, privatizare si de atragere a investitiilor in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    14. initierea si coordonarea procesului de privatizare a societatilor la care indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de actionar;
    15. initierea, conducerea, finantarea, monitorizarea si implementarea de programe si proiecte proprii in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, atribuirea conducerii programelor si proiectelor, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    16. asigurarea finantarii pentru dezvoltarea coerenta a infrastructurii informationale nationale a administratiei publice centrale;
    17. coordonarea politicilor privind realizarea retelelor publice de calculatoare, cu respectarea normelor recomandate de Uniunea Europeana;
    18. infiintarea si dezvoltarea de parcuri stiintifice si tehnologice, centre de inovare si incubatoare de afaceri, de transfer tehnologic si altele asemenea;
    19. prognozarea, planificarea si programarea in proiectul de buget propriu a resurselor financiare necesare in vederea realizarii politicilor in domeniul sau de competenta;
    20. coordonarea derularii programelor de asistenta financiara de la Uniunea Europeana in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, potrivit obiectului acestora;
    21. coordonarea aplicarii acordurilor internationale in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    22. acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice, stabilirea si incasarea taxelor de licenta in conformitate cu legislatia in vigoare si in concordanta cu costurile administrative aferente emiterii, managementului si controlului aplicarii licentelor;
    23. asigurarea gestionarii si utilizarii eficiente a spectrului de frecvente radioelectrice si a pozitiilor orbitale atribuite Romaniei;
    24. elaborarea principiilor de politica tarifara in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;
    25. publicarea standardelor si specificatiilor tehnice emise de Uniunea Europeana in domeniul sau de competenta;
    26. initierea si elaborarea de proiecte de acte normative in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale si supunerea lor spre aprobare Guvernului;
    27. promovarea, propunerea si supunerea spre aprobare Guvernului a masurilor necesare in vederea crearii si dezvoltarii cadrului institutional in aceste domenii;
    28. avizarea proiectelor de acte normative care contin prevederi cu incidenta in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    29. supunerea spre aprobare Guvernului a cadrului legislativ pentru stimularea dezvoltarii sectorului privat al industriei de produse si servicii in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    30. initierea elaborarii de standarde nationale in acord cu cerintele nationale si cu standardele internationale in domeniu, propunerea spre adoptare a standardelor internationale ca standarde nationale si adoptarea de reglementari tehnice care sa declare obligatorie aplicarea standardelor, pe intreg teritoriul national, pe plan zonal sau pe plan local, in domeniul utilizarii frecventelor radioelectrice, in domeniul echipamentelor de comunicatii electronice si al compatibilitatii electromagnetice, al tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    31. analiza evolutiei fenomenelor din domeniul sau de activitate prin definirea, monitorizarea si evaluarea de indicatori specifici si scheme de analiza;
    32. reglementarea comertului electronic si a semnaturii electronice si promovarea accesului la Internet;
    33. elaborarea reglementarilor necesare in vederea asigurarii protectiei mediului in domeniul comunicatiilor electronice si a utilizarii frecventelor;
    34. planificarea, alocarea, monitorizarea si evaluarea utilizarii de resurse pentru implementarea politicilor in domeniu;
    35. comunicarea cu celelalte structuri ale administratiei publice, cu societatea civila si cu cetatenii, precum si cu furnizorii de produse si servicii in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    36. medierea si solutionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii in domeniul tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, in scopul asigurarii liberei concurente si al protectiei intereselor utilizatorilor pe pietele acestor servicii;
    37. armonizarea politicii proprii cu cele din domeniul industriei, comertului, educatiei, precum si din alte domenii, in conformitate cu Programul de guvernare;
    38. promovarea sistemului educational bazat pe tehnologia informatiei, in colaborare cu Ministerul Educatiei si Cercetarii;
    39. promovarea si sustinerea dezvoltarii biotehnologiilor;
    40. stimularea si monitorizarea participarii Romaniei la programe si proiecte internationale, comunitare si bilaterale in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    41. asigurarea reprezentarii in institutii si organizatii internationale din domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, sustinand in cadrul acestora politica si strategia in domeniu, aprobate de Guvernul Romaniei;
    42. colaborarea cu institutii si organizatii nationale si internationale din domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, dezvoltarea si stimularea relatiilor cu acestea;
    43. sustinerea participarii Romaniei la targuri, expozitii si alte asemenea manifestari internationale in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale;
    44. publicarea de rapoarte, studii si altele asemenea in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, realizarea de studii, analize, monitorizari si alte activitati in aceste domenii pentru evaluarea si controlul conducerii programelor si proiectelor; organizarea de seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine, informare si de constientizare a publicului, putand contracta in aceste scopuri servicii de consultanta, expertiza, asistenta tehnica si altele asemenea, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
    45. promovarea convergentei media si a neutralitatii tehnologice, asigurand corelarea legislatiei in domeniul comunicatiilor electronice, al audiovizualului si al drepturilor de proprietate intelectuala;
    46. exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, ca organ al administratiei publice centrale, sub a carui autoritate directa functioneaza unitati aflate in subordine sau in coordonare;
    47. urmarirea si controlul aplicarii prevederilor cuprinse in actele normative in vigoare, in acordurile internationale in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societatii informationale, luand masuri pentru prevenirea, inlaturarea si sanctionarea nerespectarii acestor prevederi, potrivit competentei recunoscute de acestea.
    (2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei indeplineste si alte atributii prevazute de actele normative in vigoare, precum si insarcinari date de primul-ministru.
    Art. 4
    (1) In exercitarea atributiilor sale Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei colaboreaza cu celelalte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice.
    (2) In vederea indeplinirii atributiilor sale Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are dreptul sa solicite informatii de la ministere, de la celelalte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, precum si de la institutii publice.

    CAP. 2
    Conducerea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

    Art. 5
    (1) Conducerea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se exercita de catre ministru.
    (2) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie.
    (3) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei raspunde de intreaga activitate a ministerului in fata Guvernului, iar in calitate de membru al Guvernului, in fata Parlamentului.
    (4) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei indeplineste, in domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevazute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, precum si orice alte atributii specifice stabilite prin acte normative in vigoare.
    (5) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei este ordonator principal de credite.
    (6) In exercitarea atributiilor ce ii revin ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
    (7) In activitatea de conducere a ministerului, ministrul este ajutat de 3 secretari de stat.
    (8) Atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    (9) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei poate delega secretarilor de stat unele dintre competentele sale, in conditiile legii.
    Art. 6
    (1) Pe langa ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei functioneaza, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. Componenta si regulamentul de functionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    (2) Presedintele Colegiului ministerului este ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei. In lipsa acestuia atributiile presedintelui se exercita de secretarul de stat desemnat in acest sens.
    (3) Colegiul ministerului se intruneste, de regula, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, la cererea ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.
    Art. 7
    (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are un secretar general, functionar public de cariera, numit prin concurs sau examen pe criterii de profesionalism, potrivit legii.
    (2) Secretarul general asigura stabilitatea functionarii Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale dintre structurile ministerului.
    Art. 8
    (1) Secretarul general indeplineste atributiile si responsabilitatile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.
    (2) Secretarul general al ministerului indeplineste si alte insarcinari stabilite de ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei sau prevazute in regulamentul de organizare si functionare a ministerului.

    CAP. 3
    Structura organizatorica a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

    Art. 9
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, se pot organiza servicii, birouri si colective temporare de lucru.
    (2) In structura Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se organizeaza si functioneaza, potrivit legii, cabinetul demnitarului, cu personal propriu, caruia nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    Art. 10
    (1) Structura posturilor pe compartimente, incadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de serviciu ori, dupa caz, a raporturilor de munca se aproba prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    (2) Numarul maxim de posturi este de 70, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora.
    (3) Personalul necesar desfasurarii activitatilor Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se numeste sau se angajeaza, dupa caz, cu respectarea dispozitiilor legale, in limita numarului maxim de posturi aprobat, tinandu-se seama de competenta profesionala, de nivelul de pregatire, studiile de specialitate si vechimea in specialitate.
    Art. 11
    (1) In conditiile legii si in limita numarului maxim de posturi, se organizeaza si functioneaza in structura Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei unitati de management al proiectului, denumite in continuare UMP, conduse de cate un director de proiect, in vederea asigurarii unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe.
    (2) Structura organizatorica, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    (3) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei numeste personalul UMP si stabileste competentele directorului de proiect.
    Art. 12
    Stabilirea numarului maxim de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 13
    Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are in coordonare directa Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti si Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti si are in subordonare Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - I.G.C.T.I., institutii prevazute in anexele nr. 2 si 3.
    Art. 14
    Unitatile la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de actionar sunt prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 16
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul comunicatiilor si
                         tehnologiei informatiei,
                         Dan Nica

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*1)

    *1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                              Numarul maxim de posturi = 70 (exclusiv demnitarii
                              si posturile aferente cabinetelor acestora)

                            STRUCTURA ORGANIZATORICA
          a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 _______________________                              _________________________
| COLEGIUL MINISTERULUI |___                      ___| DIRECTIA RELATII PUBLICE|
|_______________________|   |     __________     |   |      SI MASS-MEDIA      |
 _______________________    |    |          |    |   |_________________________|
|   CABINET MINISTRU    |___|____| MINISTRU |____|    _________________________
|_______________________|   |    |__________|    |___|   CONSILIER DIPLOMATIC  |
 _______________________    |         |          |   |_________________________|
| UNITATEA DE MANAGEMENT|   |         |          |    _________________________
|    AL PROIECTELOR*)   |___|         |          |   |   CORPUL DE CONTROL SI  |
|_______________________|             |          |___| AUDIT AL MINISTRULUI*) |
 _____________________________________|              |_________________________|
|                               _____________________________________________
|   __________________       __|     *) OFICIUL RELATII CU PARLAMENT       |
|  | SECRETAR DE STAT |     |  |_____________________________________________|
|__| PENTRU RELATIA   |_____|
|  | CU PARLAMENT   |  ...|   _____________________________________________
|  |__________________|  :  |__|*) OFICIUL RELATII CU SINDICATE SI PATRONATE |
|                        :     |_____________________________________________|
|                        :      _____________________________________________
|   __________________   :   __|    DIRECTIA GENERALA ECONOMICA, MANAGEMENT  |
|  |                  |..:  |  |       RESURSE UMANE SI ADMINISTRATIVE       |
|__| SECRETAR GENERAL |__:__|  |_____________________________________________|
|  |                  |  :  |   _____________________________________________
|  |__________________|  :  |__|               DIRECTIA JURIDICA             |
|                        :     |_____________________________________________|
|                        :      _____________________________________________
|   __________________   :   __|   DIRECTIA GENERALA DE INTEGRARE EUROPEANA  |
|__| SECRETAR DE STAT |  :  |  |               SI RELATII EXTERNE            |
|  |      PENTRU      |__:__|  |_____________________________________________|
|  |   COMUNICATII    |  :..|   _____________________________________________
|  |__________________|  :  |__|        DIRECTIA GENERALA DE COMUNICATII     |
|                        :     |_____________________________________________|
|                        :      _____________________________________________
|                        :   __|    DIRECTIA GENERALA DE REGLEMENTARI IN     |
|                        :  |  |           TEHNOLOGIA INFORMATIEI            |
|                        :  |  |_____________________________________________|
|                        :  |   _____________________________________________
|   __________________   :..|  |      DIRECTIA GENERALA DE STRATEGIE SI      |
|  | SECRETAR DE STAT |     |__|    DEZVOLTAREA SOCIETATII INFORMATIONALE    |
|__| PENTRU TEHNOLOGIA|_____|  |_____________________________________________|
   |    INFORMATIEI   |     |   _____________________________________________
   |__________________|     |  | DIRECTIA GENERALA ANTIFRAUDA IN TEHNOLOGIA  |
                            |__|                  INFORMATIEI                |
                            |  |_____________________________________________|
                            |   _____________________________________________
                            |  | DIRECTIA DE PROGRAME SI SISTEME INFORMATICE |
                            |__|           IN DOMENIUL BIOTEHNOLOGIEI        |
                               |_____________________________________________|
------------
    *) - la nivel de directie
    *) - la nivel de directie generala

    ANEXA 2

                                 UNITATILE
care functioneaza in coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
_____________________________________________________________________
Nr.                             Denumirea unitatii
crt.
_____________________________________________________________________
  1. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI
     Bucuresti
  2. Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii -
     I.N.S.C.C. Bucuresti
_____________________________________________________________________

    ANEXA 3

                                 UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
_____________________________________________________________________
Nr.                             Denumirea unitatii
crt.
_____________________________________________________________________
  1. Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia
     Informatiei - I.G.C.T.I.
_____________________________________________________________________

    ANEXA 4

                                 UNITATILE
la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de actionar
_____________________________________________________________________
Nr.                             Denumirea unitatii
crt.
_____________________________________________________________________
  1. Compania Nationala "Posta Romana" - S.A.
  2. Societatea Nationala de Radiocomunicatii - S.A.
  3. Societatea Nationala de Telecomunicatii "Romtelecom"   S.A.
_____________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1337/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1337 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu