E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1309 din 19 august 2004

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 805 din  1 septembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 35 alin. (4) din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004 si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, persoana juridica romana de interes public national in sectorul imbunatatirilor funciare, cu sediul central in municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 35 - 37, sectorul 4, prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Sistemele de imbunatatiri funciare, proprietate publica si privata a statului, declarate de utilitate publica, prevazute in anexa nr. 2, trec din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si din concesionarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. in administrarea Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Dan Mircea Popescu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare are statut de regie autonoma, este persoana juridica romana de interes public national in sectorul imbunatatirilor funciare si functioneaza sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, denumit in continuare minister, pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
    Art. 2
    Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare, denumita in continuare Administratie, este infiintata potrivit art. 35 alin. (1) din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004 prin reorganizarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A., isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale si ale prezentului regulament.
    Art. 3
    Sediul Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare este in municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 35 - 37, sectorul 4, cladire P+2 cu terenul aferent, prin preluarea prin protocol de predare-primire de la Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A.

    CAP. 2
    Scopul, obiectul de activitate si atributiile

    Art. 4
    Administratia aplica principiile realizarii obiectivelor imbunatatirilor funciare stabilite de Legea nr. 138/2004, gestioneaza eficient resursele proprii si pe cele date in administrarea sa, prin valorificarea optima a acestora si totodata asigura integritatea si functionarea durabila a amenajarilor de imbunatatiri funciare aflate in administrarea sa, contracteaza cu terti furnizori achizitia de bunuri si servicii, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice de bunuri si servicii.
    Art. 5
    Administratia desfasoara urmatoarele activitati:
    a) administreaza, exploateaza, intretine si repara amenajarile de imbunatatiri funciare din domeniul public si privat al statului declarate de utilitate publica prin contractarea executarii de servicii de imbunatatiri funciare si servicii conexe cu Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A., prin negociere cu o singura sursa, potrivit Legii nr. 138/2004. In cazul in care Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. nu poate executa aceste servicii, Administratia va atribui contractele de prestari de servicii unor terti furnizori, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice de bunuri si servicii. Lista amenajarilor de imbunatatiri funciare din domeniul public si privat al statului, declarate de utilitate publica, este prevazuta in anexa nr. 2 la hotarare;
    b) realizeaza investitii privind reabilitarea amenajarilor de imbunatatiri funciare existente si constructia de noi amenajari, finantate integral sau partial de la bugetul de stat;
    c) desfasoara activitati de informare si instruire in domeniul imbunatatirilor funciare;
    d) realizeaza si asigura functionarea sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoza si avertizare privind efectele economice si ecologice ale activitatilor de imbunatatiri funciare;
    e) organizeaza, realizeaza si tine la zi cadastrul de imbunatatiri funciare;
    f) presteaza servicii de imbunatatiri funciare catre organizatii, federatii si alti detinatori de teren, pe baza de tarife in conformitate cu prevederile legii;
    g) desfasoara alte activitati de interes public prevazute de lege.
    Art. 6
    Pentru realizarea obiectului sau de activitate Administratia are urmatoarele atributii:
    a) intocmeste si pune in aplicare planurile anuale de exploatare, intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare declarate de utilitate publica;
    b) elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli si planul de activitate pentru exercitiul financiar urmator;
    c) inventariaza anual amenajarile de irigatii functionale;
    d) propune ministerului trecerea in conservare a amenajarilor de imbunatatiri funciare;
    e) stabileste tarife pentru servicii de imbunatatiri funciare;
    f) elaboreaza studii, proiecte, programe si propuneri anuale pentru investitii in reabilitarea amenajarilor de imbunatatiri funciare existente sau executa noi amenajari si supravegheaza realizarea acestor lucrari de investitii;
    g) urmareste impactul asupra mediului inconjurator al activitatilor de imbunatatiri funciare si ia masuri de diminuare sau corective in conformitate cu legislatia protectiei mediului;
    h) asigura paza si protectia infrastructurii de imbunatatiri funciare din cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare pe care le administreaza, exploateaza, intretine si repara;
    i) urmareste permanent starea tehnica a amenajarilor de imbunatatiri funciare aflate in administrare;
    j) desfasoara actiuni de prevenire si protectie a amenajarilor de imbunatatiri funciare aflate in administrarea sa fata de actiunea factorilor de risc si a calamitatilor naturale, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice;
    k) pregateste si pune in aplicare planurile de actiune in cazuri de urgenta;
    l) emite avize tehnice pentru instalatiile care se amplaseaza si constructiile care se executa in zona amenajarilor de imbunatatiri funciare din administrarea sa;
    m) obtine, reactualizeaza si modifica autorizatia de gospodarire a apelor, autorizatia de mediu, autorizatia de functionare in conditii de siguranta a barajelor si a altor constructii care se supun urmaririi speciale in exploatare;
    n) asigura expertize si consultanta de specialitate;
    o) elaboreaza si finanteaza planul propriu de cercetare, proiectare si informatica;
    p) coordoneaza si indruma metodologic controlul tehnic de calitate a exploatarii, intretinerii si reparatiilor amenajarilor de imbunatatiri funciare, efectuat de sucursalele teritoriale;
    q) avizeaza documentatiile tehnice, contracteaza si finanteaza lucrarile de investitii si de reparatii si verifica derularea si receptionarea lucrarilor potrivit legii;
    r) elaboreaza studiile privind necesarul fortei de munca pe structuri de personal, pregatirea si perfectionarea intregului personal, selectarea si promovarea acestuia in cadrul unitatilor din subordine;
    s) organizeaza si aproba planul de audit public intern, organizeaza controlul financiar preventiv si evidenta angajamentelor conform legii, efectueaza analize economice si tehnice asupra organizarii si desfasurarii activitatilor;
    s) urmareste derularea si receptia lucrarilor contractate cu terti furnizori;
    t) valorifica materialul lemnos rezultat in urma lucrarilor de intretinere si regenerare a plantatiilor de combatere a eroziunii solului executate cu terti si valorifica fanul rezultat din cosirea vegetatiei de pe canale, diguri, baraje si zonele de protectie a lucrarilor de imbunatatiri funciare executate cu terti;
    t) valorifica mijloacele fixe scoase din functiune, cu respectarea legislatiei in vigoare;
    u) presteaza servicii de alimentare cu apa si energie electrica a unor localitati, de alimentare cu apa a amenajarilor piscicole, a unor obiective industriale si pentru protectia lacurilor de acumulare impotriva colmatarii, in conformitate cu prevederile legale;
    v) stabileste cheltuielile de functionare ale aparatului propriu din centrala Administratiei, care se acopera prin incasarea lunara de la sucursalele teritoriale a unei cote suportate de acestea din cheltuielile generale, proportional cu veniturile din subventii, tarife sau alte venituri;
    w) organizeaza si coordoneaza activitatea de solutionare legala a petitiilor adresate conducerii ministerului si transmise spre solutionare Administratiei sau direct acesteia, in conditiile legii;
    x) organizeaza, coordoneaza si asigura accesul liber si neingradit la informatii de interes public asupra activitatii proprii, prin personalul responsabil de relatia cu mass-media, in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de lege;
    y) organizeaza, coordoneaza si asigura activitatea de protectie a informatiilor clasificate si a surselor confidentiale ce asigura acest tip de informatii, in conditiile si cu respectarea prevederilor legale.
    Art. 7
    Pentru realizarea atributiilor sale Administratia poate incheia contracte cu terti in vederea elaborarii de studii, prestarea de servicii de cercetare, proiectare, lucrari de constructii, intretinere, exploatare, reparatii, precum si paza amenajarilor de imbunatatiri funciare din domeniul public si privat. De asemenea, Administratia poate incheia contracte cu terti si pentru livrarea sau inchirierea echipamentului necesar desfasurarii activitatilor sale, inchirierea echipamentelor de interventie pentru a face fata situatiilor de urgenta, cu respectarea legislatiei in vigoare.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 8
    Valoarea initiala a patrimoniului Administratiei, preluat prin protocol de predare-preluare de la Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. si stabilit pe baza datelor din ultima balanta de verificare, este:
    a) patrimoniul public al statului - 3.668,6 miliarde lei;
    b) patrimoniul privat al statului - 1.366,1 miliarde lei.
    Art. 9
    Predarea-preluarea patrimoniului se face prin protocol incheiat intre Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. si Administratie, in termen de 90 de zile de la data infiintarii Administratiei, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, denumit in continuare ministru.

    CAP. 4
    Conducerea Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare

    Art. 10
    Administratia este condusa de un consiliu de administratie ai carui membri sunt numiti prin ordin al ministrului si care isi desfasoara activitatea potrivit prezentului regulament de organizare si functionare.
    Art. 11
    (1) Consiliul de administratie este compus din 7 membri, dintre care:
    a) 2 specialisti din cadrul ministerului, care raspund de sectorul imbunatatirilor funciare;
    b) unul desemnat de ministrul finantelor publice;
    c) unul desemnat de autoritatea centrala pentru gospodarirea apelor;
    d) 3 specialisti recunoscuti pe plan national in domeniul imbunatatirilor funciare.
    (2) Membrii consiliului de administratie nu sunt salariati ai Administratiei.
    (3) Consiliul de administratie isi numeste un secretar care nu este membru al acestuia.
    (4) Presedintele consiliului de administratie este desemnat prin ordin al ministrului din randul membrilor acestuia.
    Art. 12
    (1) Membrii consiliului de administratie se numesc, la propunerea autoritatilor din care fac parte, prin ordin al ministrului, pentru o perioada de 5 ani, cu exceptia celor nominalizati de minister, care vor fi membri ai consiliului de administratie pe perioada cat detin functia din minister.
    (2) Membrii consiliului de administratie si secretarul acestuia vor primi o indemnizatie de sedinta, care se plateste din bugetul Administratiei. Cuantumul indemnizatiei de sedinta se aproba prin ordin al ministrului, la propunerea consiliului de administratie, si va fi de pana la 20% din salariul directorului general.
    Art. 13
    Consiliul de administratie indeplineste urmatoarele atributii:
    a) prezinta un raport trimestrial si anual catre ministru privind activitatile si performantele Administratiei;
    b) aproba proiectul situatiilor financiare anuale ale Administratiei dupa analiza raportului directorului general si il supune aprobarii ministrului;
    c) aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, al programului de activitate pentru exercitiul financiar urmator si al indicatorilor anuali de performanta ai Administratiei, pentru a fi inaintate spre aprobare ministerului;
    d) aproba numirea directorilor executivi si a directorilor sucursalelor teritoriale ale Administratiei, la propunerea directorului general;
    e) aproba, la propunerea directorului general, structura organizatorica si statul de functii ale Administratiei, precum si ale sucursalelor teritoriale;
    f) aproba propunerile de tarife si structura tarifelor pentru livrarea apei pentru irigatii, precum si pentru alte servicii de imbunatatiri funciare;
    g) urmareste continuu si analizeaza performantele financiare si de functionare ale Administratiei;
    h) aproba, la propunerea directorului general, distribuirea excedentului provenit din veniturile proprii catre investitii de capital si de alte fonduri;
    i) asigura organizarea contabilitatii separat cu privire la veniturile proprii si la subventiile alocate de la bugetul de stat in completarea acestora, precum si cu privire la activitatea de irigatii si separat cu privire la alte activitati de imbunatatiri funciare;
    j) aproba distribuirea pe sucursale teritoriale si activitati a subventiilor de la bugetul de stat prevazute in bugetul ministerului, la propunerea directorului general;
    k) aproba regulamentele interne de functionare a Administratiei;
    l) aproba planurile de interventie in caz de urgenta sau de accidente la constructiile hidrotehnice aflate in administrarea sa;
    m) aproba obiectivele de investitii finantate din veniturile proprii ale Administratiei, credite sau fonduri publice ori, dupa caz, propune obiective de investitii a caror aprobare este de competenta altor organe ale administratiei publice centrale;
    n) aproba contractarea de credite interne si externe potrivit reglementarilor in vigoare;
    o) aproba programele de activitate anuale si multianuale privind investitiile, exploatarea, intretinerea si reparatiile lucrarilor de imbunatatiri funciare;
    p) propune proiecte de investitii pentru realizarea de noi amenajari de imbunatatiri funciare sau executarea de lucrari la amenajarile existente care vor fi prezentate ministerului spre aprobare;
    q) aproba lista specialistilor imputerniciti pentru constatarea incalcarii prevederilor prezentului regulament si aplicarii sanctiunilor;
    r) stabileste prerogativele directorului general in vederea negocierii contractului colectiv de munca;
    s) aproba inchirierea bunurilor din domeniul privat al statului, apartinand patrimoniului Administratiei;
    s) aproba orice alta masura necesara desfasurarii activitatii Administratiei, cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli;
    t) poate conferi directorului general orice alta atributie necesara indeplinirii obiectului de activitate al Administratiei.
    Art. 14
    (1) Ministrul poate demite un membru al consiliului de administratie in urmatoarele situatii:
    a) absenteaza nejustificat la 3 sedinte ale consiliului de administratie pe parcursul unui an;
    b) desfasoara activitati concurente, este implicat in interes personal intr-o achizitie publica organizata de Administratie sau in orice alte activitati ce conduc la un conflict de interese real sau potential;
    c) este condamnat pentru savarsirea de infractiuni;
    d) pentru alte motive, la propunerea presedintelui consiliului de administratie.
    (2) Consiliul de administratie poate conferi, la propunerea directorului general, prerogative de reprezentare a Administratiei directorilor sucursalelor teritoriale, atributii de serviciu in vederea indeplinirii obiectului de activitate si atributii de serviciu si, de asemenea, poate recurge la experti pentru studiul si rezolvarea anumitor probleme tehnice complexe.
    Art. 15
    (1) Consiliul de administratie se va intruni in sedinte cel putin o data pe luna. Sedintele consiliului de administratie vor fi revocate de presedinte.
    (2) Consiliul de administratie ia decizii cu majoritatea absoluta a voturilor, adopta propriile reguli de procedura, iar dezbaterile sedintelor consiliului de administratie se consemneaza in procese-verbale de sedinta.
    (3) La sedintele consiliului de administratie este invitat si participa si directorul general al Administratiei.
    Art. 16
    Consiliul de sucursala se constituie in scopul supravegherii activitatii sucursalei teritoriale si emite recomandari consiliului de administratie privind imbunatatirea activitatii.
    Art. 17
    (1) Numirea consiliului de sucursala se face prin ordin al ministrului, in baza propunerilor directorului executiv al directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala.
    (2) Revocarea unui membru al consiliului de sucursala se face prin ordin al ministrului.
    Art. 18
    (1) Consiliul de sucursala este compus din 5 membri, dintre care:
    a) un reprezentant al federatiei de pe teritoriul sucursalei;
    b) 2 reprezentanti ai organizatiilor de pe teritoriul sucursalei;
    c) un specialist in imbunatatiri funciare, recunoscut pe plan local;
    d) un fermier reprezentativ din teritoriul deservit de sucursala.
    (2) Presedintele consiliului de sucursala este reprezentantul federatiei.
    (3) Nu pot avea calitatea de membru in consiliul de sucursala salariatii Administratiei.
    (4) Membrii consiliului de sucursala nu sunt remunerati.
    Art. 19
    (1) Sedintele consiliului de sucursala se tin trimestrial din initiativa presedintelui acestuia.
    (2) Sedintele se consemneaza intr-un proces-verbal de catre secretarul consiliului de sucursala.
    (3) La sedintele consiliului de sucursala este invitat si participa si directorul sucursalei.
    Art. 20
    Atributiile consiliului de sucursala sunt urmatoarele:
    a) sa verifice respectarea si aplicarea normelor metodologice privind calculul si plata tarifelor de imbunatatiri funciare;
    b) sa sesizeze si sa recomande directorului sucursalei teritoriale propuneri de imbunatatire a activitatii sucursalei;
    c) sa intocmeasca un raport asupra activitatii sucursalei teritoriale si sa il inainteze consiliului de administratie spre analiza;
    d) sa analizeze bugetul transmis de Administratie sucursalei teritoriale, sa faca propuneri si observatii cu privire la acesta;
    e) sa faca propuneri de imbunatatire a calitatii lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti;
    f) sa analizeze si sa propuna imbunatatirea activitatii de exploatare in amenajarile de irigatii;
    g) sa propuna directorului sucursalei teritoriale masuri de economisire a apei si a energiei electrice necesare irigatiilor.
    Art. 21
    Activitatea curenta a Administratiei este condusa de un director general.
    Art. 22
    Directorul general este propus de consiliul de administratie si numit prin ordin al ministrului pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reinnoit. Salariul directorului general se stabileste prin ordin al ministrului, cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei.
    Art. 23
    Directorul general asigura conducerea generala a activitatilor curente ale Administratiei, potrivit prevederilor prezentului regulament si prerogativelor conferite de consiliul de administratie.
    Art. 24
    Directorul general al Administratiei indeplineste urmatoarele atributii:
    a) propune structura organizatorica si statul de functii ale Administratiei si le supune spre aprobare consiliului de administratie;
    b) intocmeste raportul anual de activitate si, la solicitarea consiliului de administratie, situatiile financiare ale Administratiei pentru anul in curs, precum si proiectul programului de activitati si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul urmator;
    c) elaboreaza propuneri de distribuire a excedentului provenit din veniturile proprii catre investitii de capital si alte fonduri, pe care le supune spre aprobare consiliului de administratie;
    d) analizeaza, impreuna cu directorii executivi, performanta economica a sucursalelor si incadrarea acestora in bugetul de venituri si cheltuieli, raporteaza consiliului de administratie modul de indeplinire a indicatorilor de performanta si stabileste actiunile ce se vor intreprinde;
    e) negociaza contractul colectiv de munca impreuna cu organizatiile sindicale sau, in absenta acestora, cu reprezentantii salariatilor;
    f) angajeaza si concediaza personalul si incheie contracte individuale de munca cu aprobarea consiliului de administratie;
    g) incheie acte juridice in numele Administratiei, potrivit delegarii acordate de consiliul de administratie;
    h) reprezinta Administratia in relatiile cu tertii, in limitele delegarii acordate de consiliul de administratie;
    i) asigura indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite impreuna cu consiliul de administratie;
    j) deleaga directorilor sucursalelor teritoriale atributiile privind angajarea si concedierea personalului, cu exceptia personalului de conducere;
    k) indeplineste alte atributii stabilite de consiliul de administratie sau prevazute de lege.
    Art. 25
    Activitatea sucursalelor teritoriale ale Administratiei este condusa de directori. Numirea directorilor de sucursala se face de catre consiliul de administratie la propunerea directorului general.
    Art. 26
    (1) Administratia are in structura sa o unitate centrala si sucursale teritoriale, fara personalitate juridica, cu gestiune economico-financiara, care tin evidenta contabila la nivel de balanta de verificare. Numarul sucursalelor teritoriale este de 16.
    (2) Structura organizatorica, statele de functii, sarcinile si atributiile compartimentelor functionale ale centralei si sucursalelor teritoriale se aproba de catre consiliul de administratie, la propunerea directorului general.
    (3) Denumirea si sediul sucursalelor teritoriale ale Administratiei vor fi aprobate prin ordin al ministrului.
    Art. 27
    Sucursalele teritoriale ale Administratiei exercita la nivel local atributiile acesteia, in conformitate cu prevederile legale, in urmatoarele limite:
    a) nu promoveaza documentatii pentru obtinerea de subventii de la bugetul de stat;
    b) nu efectueaza direct varsaminte privind impozitul pe profit;
    c) nu pot angaja credite bancare decat prin intermediul Administratiei;
    d) nu incheie in nume propriu contracte comerciale externe si nu efectueaza direct operatiuni de comert exterior si activitati de cooperare internationala;
    e) nu se pot asocia cu alti agenti economici decat cu aprobarea Administratiei;
    f) furnizeaza informatii si solicita aprobari de la autoritatile locale numai in limita competentelor acordate.
    Art. 28
    Atributiile directorului de sucursala sunt:
    a) asigura respectarea legislatiei muncii in raporturile dintre sucursala teritoriala si salariati;
    b) raspunde de organizarea si tinerea contabilitatii, de intocmirea balantei contabile lunare de catre directorul economic al sucursalei teritoriale, in conformitate cu prevederile legii;
    c) raspunde de executarea conform documentatiei aprobate a lucrarilor ce se executa cu tertii, in conditiile respectarii legislatiei in vigoare;
    d) raspunde de supravegherea comportarii in timp a obiectivelor de imbunatatiri funciare din patrimoniul Administratiei;
    e) raspunde de respectarea normelor de protectia muncii si P.S.I. de pe teritoriul sucursalei;
    f) raspunde de organizarea transmiterii datelor operative solicitate de Administratie;
    g) raspunde de respectarea legalitatii in domeniul protectiei mediului;
    h) raspunde de realitatea datelor inscrise in raporturile statistice si justificarea cheltuielilor suportate din subventiile de la bugetul de stat;
    i) raspunde de ducerea la indeplinire a dispozitiilor transmise de conducerea Administratiei;
    j) gestioneaza si asigura integritatea bunurilor din patrimoniul sucursalei si dispune efectuarea inventarierii anuale;
    k) stabileste atributiile salariatilor din subordine;
    l) reprezinta Administratia in raporturile contractuale, in relatiile cu autoritatile locale si in fata instantelor judecatoresti;
    m) asigura realizarea procedurii legale pentru apararea intereselor sucursalei si recuperarea prejudiciilor produse de persoane fizice si juridice;
    n) asigura respectarea legislatiei in vigoare in desfasurarea activitatii sucursalei;
    o) duce la indeplinire orice alte atributii dispuse de conducerea Administratiei, in conformitate cu prevederile legii.
    Art. 29
    Sucursalele teritoriale ale Administratiei efectueaza urmatoarele activitati generale:
    a) intocmesc propuneri pe care le supun spre aprobare conducerii Administratiei, cu privire la:
    - fundamentarea necesarului de fonduri pentru finantarea tuturor lucrarilor prevazute in obiectul de activitate;
    - necesarul fortei de munca pe structuri de personal si program de pregatire si perfectionare;
    - programe proprii de activitate lunara, anuala si de perspectiva privind proiectarea, investitiile, exploatarea, intretinerea si repararea lucrarilor de imbunatatiri funciare;
    - studii si programe pentru dezvoltarea, modernizarea si reabilitarea obiectivelor existente, pentru realizarea de obiective noi, in corelare cu amenajarile existente;
    - programul lunar si anual al activitatilor proprii de productie;
    - programul lunar si anual pentru executarea de prestari de servicii pentru persoane fizice si juridice, prevazute in obiectul de activitate;
    - achizitii si dotari realizate din fondul de dezvoltare constituit de sucursala teritoriala;
    - scoaterea din functiune si casarea unor mijloace fixe din inventarul sucursalei si documentatia justificativa intocmita conform prevederilor legale;
    - norme de consum, norme de stoc si tarife pentru tehnologia specifica activitatii de exploatare, intretinere, reparatii si aparare ale lucrarilor de imbunatatiri funciare din administrare;
    - norme de consum pentru combustibili, lubrifianti si energie electrica necesare tehnologiilor specifice activitatii de exploatare, intretinere si reparatii ale lucrarilor de imbunatatiri funciare;
    - proiecte de aviz pentru autorizarea executiei constructiilor si instalatiilor care se amplaseaza pe terenuri amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare;
    - norme proprii specifice de protectia muncii;
    b) verifica si propun la decontare obiectivele de investitii, conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si normelor emise de Ministerul Finantelor Publice;
    c) asigura respectarea legislatiei muncii in raportul dintre sucursala si salariati;
    d) elaboreaza documentatiile tehnice pentru lucrarile de exploatare, intretinere si reparatii, care se executa cu tertii;
    e) raspund de organizarea si tinerea contabilitatii, in conformitate cu prevederile legale, si intocmesc balanta contabila lunara pentru activitatea economica si bugetara;
    f) raspund de organizarea controlului financiar de gestiune;
    g) raspund de calitatea lucrarilor de exploatare, intretinere si reparatii executate cu terte persoane;
    h) raspund in activitatea de exploatare de randamentele aprobate pentru amenajarile de imbunatatiri funciare;
    i) raspund de realizarea si receptionarea lucrarilor de investitii in conditiile prevazute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;
    j) raspund de urmarirea comportarii in timp a obiectivelor de imbunatatiri funciare din administrare si in mod deosebit a celor ce se incadreaza in categoria surselor de mare risc;
    k) raspund de respectarea normelor legale PRAM - ISCIR privind utilizarea aparaturii de masura si control si a instalatiilor de ridicare sau sub presiune din dotare;
    l) raspund de respectarea normelor de protectie a muncii si P.S.I.;
    m) asigura interventiile operative pentru limitarea si inlaturarea consecintelor avariilor la lucrari de imbunatatiri funciare;
    n) raspund de organizarea activitatii de aparare impotriva dezastrelor;
    o) raspund de organizarea activitatii de aparare impotriva inundatiilor;
    p) colaboreaza si iau masuri de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului Administratiei si Internelor, pentru asigurarea pazei si protectiei patrimoniului propriu;
    q) raspund de organizarea transmiterii datelor operative solicitate de Administratie;
    r) raspund de realitatea datelor inscrise in raportarile statistice si de justificarea cheltuielilor suportate din subventiile de la bugetul de stat;
    s) sustin activitatea de infiintare a asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii, precum si transferul infrastructurii de irigatii la acestea;
    s) raspund de indeplinirea tuturor obligatiilor ce le revin, in calitate de administrator al patrimoniului, din legislatia privitoare la imbunatatirile funciare, ape, protectia mediului, protectia atmosferei, fondul funciar, siguranta la baraje;
    t) raspund de asigurarea masurilor necesare de protectie, evidenta, intocmire, pastrare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere si distrugere in conditii de siguranta a informatiilor clasificate, in conformitate cu prevederile legii;
    t) furnizeaza, la solicitarea autoritatilor publice locale si mass-media, informatii de interes public privind activitatea proprie;
    u) duc la indeplinire orice alte dispozitii transmise de conducerea Administratiei.
    Art. 30
    In domeniul productie-comercial sucursalele teritoriale ale Administratiei efectueaza urmatoarele activitati:
    a) incheie contracte de prestatii pentru livrarea apei de irigatii, in conformitate cu contractul-cadru aprobat;
    b) incheie contracte de inchiriere a echipamentelor de udare aflate in dotare si a altor utilaje specifice disponibile, prevazute in obiectul de activitate;
    c) incheie contracte de aprovizionare conform legislatiei in vigoare pentru piese de schimb, materiale, echipamente, cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat;
    d) executa pentru persoane fizice sau juridice, pe baza de contract, orice prestatie conform Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004;
    e) incheie contracte necesare functionarii administrative (apa, energie electrica, energie termica, canalizare, telefonie, service, abonamente etc.);
    f) elaboreaza documentatia pentru licitatiile pe care le organizeaza si transmit spre aprobare Administratiei un exemplar din documentele intocmite pentru concursurile de oferte si/sau licitatiile publice, anterior declansarii acestora;
    g) inainteaza spre avizare la centrala Administratiei temele de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate care stau la baza concursului de oferte si/sau a licitatiilor publice ce urmeaza a fi organizate;
    h) organizeaza procedura legala de adjudecare si de contractare a proiectarii cu ofertantul castigator; pentru incheierea contractului de catre sucursala este obligatorie obtinerea in prealabil a vizei centralei Administratiei pe documentele de adjudecare si contractare;
    i) organizeaza procedura legala de adjudecare si de contractare pentru realizarea obiectivelor de investitii; pentru incheierea contractului de catre sucursala este obligatorie obtinerea in prealabil a vizei centralei Administratiei pe documentele de adjudecare si contractare;
    j) organizeaza procedura legala de adjudecare si de contractare pentru realizarea lucrarilor cu tertii; pentru incheierea contractului de catre sucursala este obligatorie obtinerea in prealabil a vizei centralei Administratiei pe documentele de adjudecare si contractare;
    k) organizeaza procedura legala de adjudecare pentru achizitionarea de bunuri si servicii de acelasi fel, pentru satisfacerea necesitatilor pentru un an intreg, in valoare de pana la 500 milioane lei, cu obtinerea in prealabil a vizei centralei Administratiei si incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat;
    l) valorifica catre persoane fizice sau juridice materiale specifice imbunatatirilor funciare, conform legislatiei in vigoare;
    m) incheie contracte cu persoane fizice sau juridice pentru prestatii de servicii si asistenta tehnica de specialitate.
    Art. 31
    In domeniul financiar-contabil sucursalele teritoriale ale Administratiei efectueaza urmatoarele activitati:
    a) detin conturi in banci si la Trezoreria Statului;
    b) intocmesc proiectul propriu de buget de venituri si cheltuieli, pe care il supun spre aprobare conducerii Administratiei;
    c) intocmesc documentatia conform Normelor metodologice emise de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si aprobate de Ministerul Finantelor Publice privind justificarea cheltuielilor suportate din subventiile de la bugetul de stat;
    d) gestioneaza si asigura integritatea patrimoniului din administrare si efectueaza inventarul anual si inventarele de predare-primire a gestiunilor proprii, ori de cate ori este necesar;
    e) organizeaza si exercita controlul financiar de gestiune propriu si controlul financiar preventiv, potrivit legii.
    Art. 32
    In domeniul personal-salarizare sucursalele teritoriale ale Administratiei efectueaza urmatoarele activitati:
    a) infiinteaza registrul general de evidenta a salariatilor sucursalei (cu exceptia conducerii sucursalelor teritoriale) si il inregistreaza la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul sucursala;
    b) indeplinesc obligatiile prevazute de lege privitoare la completarea, pastrarea, depunerea la incetarea activitatii personalului, eliberarea copiilor dosarului personal si a filelor din registru;
    c) incheie, modifica si desfac contracte individuale de munca pentru toti salariatii sucursalei, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si ale contractului colectiv de munca, cu exceptia conducerii sucursalelor teritoriale;
    d) asigura relatiile cu inspectoratele teritoriale de munca;
    e) intocmesc fisa postului fiecarui salariat din sucursala.
    Art. 33
    Sucursalele teritoriale reprezinta Administratia in raporturile contractuale, in relatiile cu autoritatile publice si in fata instantelor judecatoresti.

    CAP. 5
    Personalul

    Art. 34
    (1) Personalul Administratiei va fi angajat, promovat si eliberat din functie cu respectarea prevederilor legislatiei muncii, ale Legii nr. 138/2004 si ale contractului colectiv de munca.
    (2) Salariatii Administratiei nu au statut de functionari publici.
    Art. 35
    Numarul de posturi preluate de catre Administratie de la Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. este de 5.920.
    Art. 36
    Numarul de posturi necesar Administratiei pentru indeplinirea obiectului de activitate conform Legii nr. 138/2004 este de 9.505.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                                 LISTA
amenajarilor de imbunatatiri funciare din domeniul public si privat al statului declarate de utilitate publica

    1. AMENAJARI COMPLEXE DE IRIGATII, DESECARE, COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Cod   | Denumire  |Judetul|            Capacitati                     |
|crt.|amenajare| amenajare |       |___________________________________________|
|    |         |           |       |Irigatii |Desecare   din care:     |  CES  |
|    |         |           |       |  [ha]   |         ________________|  [ha] |
|    |         |           |       |         | Total, |Gravita-| Prin  |       |
|    |         |           |       |         |  [ha]  |tionala |pompare|       |
|    |         |           |       |         |        |  [ha]  | [ha]  |       |
|____|_________|___________|_______|_________|________|________|_______|_______|
|  1 |   147   |TERASA     |CL, GR |   20.906|   5.620|   5.620|      0|  1.890|
|    |         |MIHAI BRAVU|       |         |        |        |       |       |
|____|_________|___________|_______|_________|________|________|_______|_______|
|  2 |   142   |GALATUI -  |CL, IL |   78.836|  30.148|  26.398|  3.750|    339|
|    |         |CALARASI   |       |         |        |        |       |       |
|____|_________|___________|_______|_________|________|________|_______|_______|
|  3 |   144   |MOSTISTEA  |CL, IL,|  140.100|  42.692|  42.692|      0|  1.688|
|    |         |II         |B      |         |        |        |       |       |
|____|_________|___________|_______|_________|________|________|_______|_______|
|  4 |  1353   |CARASU -   |CT     |   29.196|   1.935|       0|  1.935|  7.149|
|    |         |NICOLAE    |       |         |        |        |       |       |
|    |         |BALCESCU   |       |         |        |        |       |       |
|____|_________|___________|_______|_________|________|________|_______|_______|
|  5 |   432   |RASOVA -   |CT     |   80.588|   1.157|       0|  1.157| 11.443|
|    |         |VEDEROASA  |       |         |        |        |       |       |
|____|_________|___________|_______|_________|________|________|_______|_______|
|  6 |   155   |TOPALU     |CT     |   18.832|     115|       0|    115|  1.042|
|____|_________|___________|_______|_________|________|________|_______|_______|
|  7 |   184   |SINOE      |CT, TL |   60.617|     402|       0|    402|  6.605|
|____|_________|___________|_______|_________|________|________|_______|_______|
|  8 |   222   |IZVOARE -  |DJ, MH |   63.889|  15.646|  15.413|    233|  4.079|
|    |         |CUJMIR     |       |         |        |        |       |       |
|____|_________|___________|_______|_________|________|________|_______|_______|
|  9 |   205   |TERASA     |DJ, OT |   75.739|  15.804|  15.804|      0|  1.501|
|    |         |CARACAL    |       |         |        |        |       |       |
|____|_________|___________|_______|_________|________|________|_______|_______|
| 10 |   223   |CAMPIA     |GL     |  114.805|  39.161|     852| 38.309|146.348|
|    |         |COVURLUI   |       |         |        |        |       |       |
|____|_________|___________|_______|_________|________|________|_______|_______|
| 11 |   224   |TERASA     |GL     |   16.596|   7.960|   7.683|    277| 14.872|
|    |         |NICORESTI  |       |         |        |        |       |       |
|____|_________|___________|_______|_________|________|________|_______|_______|
| 12 |   241   |GIURGIU -  |GR, TR |  106.141|  40.370|  33.718|  6.652|    159|
|    |         |RAZMIRESTI |       |         |        |        |       |       |
|    |         |A+C        |       |         |        |        |       |       |
|____|_________|___________|_______|_________|________|________|_______|_______|
| 13 |   281   |CRIVINA    |MH     |   26.592|  20.545|  20.545|      0| 16.269|
|    |         |VINJU MARE |       |         |        |        |       |       |
|____|_________|___________|_______|_________|________|________|_______|_______|
| 14 |   282   |HALINGA    |MH     |      727|   1.005|     500|    505| 59.067|
|____|_________|___________|_______|_________|________|________|_______|_______|
| 15 |   303   |FRUNZARU - |OT, TR |   32.259|   5.802|   5.802|      0|  1.503|
|    |         |BOIANU     |       |         |        |        |       |       |
|____|_________|___________|_______|_________|________|________|_______|_______|
| 16 |   304   |BUCSANI -  |OT, VL |   34.382|  28.367|  28.367|      0|  2.414|
|    |         |CIOROIU    |       |         |        |        |       |       |
|____|_________|___________|_______|_________|________|________|_______|_______|
| 17 |   330   |GRIGORESTI |SV     |      702|   1.870|   1.870|      0|    100|
|    |         |- VERESTI  |       |         |        |        |       |       |
|____|_________|___________|_______|_________|________|________|_______|_______|
| 18 |   362   |TULCEA -   |TL     |    2.564|   2.811|       0|  2.811|  1.439|
|    |         |NUFARU     |       |         |        |        |       |       |
|____|_________|___________|_______|_________|________|________|_______|_______|
| 19 |   341   |VIISOARA   |TR     |   96.559|  49.052|  30.805| 18.247|  4.312|
|____|_________|___________|_______|_________|________|________|_______|_______|
|                TOTAL             |1.000.030| 310.462| 236.069| 74.393|282.219|
|__________________________________|_________|________|________|_______|_______|

    2. AMENAJARI COMPLEXE DE IRIGATII, DESECARE

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Cod   |     Denumire      |Judetul|            Capacitati             |
|crt.|amenajare|     amenajare     |       |___________________________________|
|    |         |                   |       |Irigatii |Desecare    din care:    |
|    |         |                   |       |  [ha]   |         ________________|
|    |         |                   |       |         | Total, |Gravita-| Prin  |
|    |         |                   |       |         |  [ha]  |tionala |pompare|
|    |         |                   |       |         |        |  [ha]  | [ha]  |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
|  1 |     5   |IRIGATII AIUD      |AB     |      421|     569|     569|      0|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
|  2 |     3   |IRIGATII TEIUS     |AB     |      268|     877|     877|      0|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
|  3 |    32   |MICESTI -          |AG     |      667|     895|     895|      0|
|    |         |MARACINENI         |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
|  4 |    31   |STEFANESTI -       |AG     |    5.675|   7.132|   7.132|      0|
|    |         |LEORDENI           |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
|  5 |    39   |CATEASCA - TEIUL   |AG, DB |   22.879|  10.033|  10.033|      0|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
|  6 |    15   |CANALUL MORILOR    |AR     |      156|  16.836|   6.000| 10.836|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
|  7 |   397   |BRAGADIRU - JILAVA |B      |    5.338|   4.530|   4.530|      0|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
|  8 |   396   |BUFTEA - CACIULATI |B      |   10.081|     717|     717|      0|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
|  9 |   400   |CHIAJNA - BRAGADIRU|B      |    2.630|   1.621|   1.621|      0|
|    |         |- DRAGOMIRESTI     |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 10 |   398   |NUCI               |B      |    3.718|   3.490|   3.490|      0|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 11 |    50   |SAUCESTI           |BC     |      440|   1.260|   1.260|      0|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 12 |    61   |CANAL COLECTOR MAL |BH     |    2.894|  45.077|  28.760| 16.317|
|    |         |STG. - INAND       |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 13 |   113   |BRAILA - DUNARE -  |BR     |    3.655|   4.854|       0|  4.854|
|    |         |SIRET              |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 14 |   109   |CALMATUI - GROPENI |BR     |   15.613|  17.129|       0| 17.129|
|    |         |- CHISCANI         |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 15 |   108   |IANCA - SURDILA -  |BR     |   26.803|   9.905|   8.114|  1.791|
|    |         |GRECI              |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 16 |   104   |INSULA MARE A      |BR     |   64.663|  69.241|       0| 69.241|
|    |         |BRAILEI            |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 17 |   111   |LATINU VADENI      |BR     |   13.107|  13.079|       0| 13.079|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 18 |   112   |LUNCA RAULUI BUZAU |BR     |    6.453|     649|     649|      0|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 19 |   110   |GRADISTEA - FAUREI |BR     |   14.611|   2.738|     925|  1.813|
|    |         |- JIRLAU           |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 20 |   114   |NOIANU CHISCANI    |BR     |    1.807|     150|       0|    150|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 21 |   103   |TERASA BRAILEI     |BR     |   67.500|  32.871|       0| 32.871|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 22 |   106   |TERASA VIZIRU      |BR     |   32.673|  19.266|       0| 19.266|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 23 |   115   |B.H. CALMATUI      |BR, BZ |   26.555|  52.730|  52.730|      0|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 24 |   105   |TERASA IALOMITA -  |BR, BZ,|  137.291|  85.495|  16.392| 69.103|
|    |         |CALMATUI           |IL     |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 25 |   107   |NAMOLOASA -        |BR, VN |   29.985|  37.672|  10.915| 26.757|
|    |         |MAXINENI           |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 26 |   273   |TABARA TRIFESTI -  |BT, IS |   17.258|   7.864|       0|  7.864|
|    |         |SCULENI            |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 27 |   309   |A.H.C. CAMPIA      |BZ, PH |   45.801|  18.058|  18.058|      0|
|    |         |BUZAULUI           |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 28 |   125   |BOIANU STICLEANU   |CL     |   19.298|  22.924|       0| 22.924|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 29 |   127   |BORCEA DE SUS      |CL     |   11.404|  28.058|       0| 28.058|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 30 |   130   |CALARASI RAUL      |CL     |    6.845|  10.748|       0| 10.748|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 31 |   129   |OLTENITA SURLARI   |CL     |    9.788|  12.725|       0| 12.725|
|    |         |DOROBANTU          |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 32 |   134   |UNIREA JEGALIA     |CL     |      555|   1.008|       0|  1.008|
|    |         |GILDAU             |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 33 |   128   |TERASA CALARASI    |CL     |   10.059|   4.539|   3.750|    789|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 34 |   229   |GOSTINU GREACA     |CL, GR |   26.426|  28.520|       0| 28.520|
|    |         |ARGES              |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 35 |   131   |BERCENI VIDRA      |CL, GR,|    9.865|   3.671|   3.671|      0|
|    |         |FRUMUSANI          |B      |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 36 |   145   |MOSTISTEA VI       |CL, IL |   54.416|  23.905|  23.905|      0|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 37 |  1254   |CIOBANU - GARLICIU |CT     |    2.489|   4.984|       0|  4.984|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 38 |  1355   |CARASU - GALESU    |CT     |    4.755|     212|       0|    212|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 39 |  1352   |CARASU - MIHAIL    |CT     |   26.532|     136|       0|    136|
|    |         |KOGALNICEANU       |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 40 |   156   |OLTINA VEST        |CT     |    2.440|     270|       0|    270|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 41 |   154   |TERASA SEIMENI     |CT     |   22.846|     449|       0|    449|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 42 |   193   |MIRCEA VODA -      |DB     |    2.052|   2.182|   2.182|      0|
|    |         |BOLOVANI           |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 43 |   199   |ULMI - VACARESTI   |DB     |      398|     495|     495|      0|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 44 |   200   |TITU - OGREZENI    |DB, GR,|   40.647|  24.459|  24.459|      0|
|    |         |                   |B      |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 45 |   206   |BISTRET - NEDEIA - |DJ     |   12.350|  21.530|       0| 21.530|
|    |         |JIU                |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 46 |   207   |GHIDICI - RAST -   |DJ     |    9.639|  11.126|       0| 11.126|
|    |         |BISTRET            |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 47 |   212   |JIU - BECHET       |DJ     |    1.716|   7.367|       0|  7.367|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 48 |   213   |BRADESTI - COTOFENI|DJ     |    1.675|   1.271|       0|  1.271|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 49 |   210   |BRALOSTITA -       |DJ     |    2.030|   1.646|   1.646|      0|
|    |         |SCAIESTI           |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 50 |   203   |CALAFAT - BAILESTI |DJ     |   54.134|  17.344|  14.342|  3.002|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 51 |   208   |CALAFAT -          |DJ     |    6.812|     729|       0|    729|
|    |         |CIUPERCENI         |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 52 |   215   |CAMPUL BLINDULUI   |DJ     |      667|     667|     667|      0|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 53 |   204   |CETATE - GALICEA   |DJ     |   38.053|   2.620|   2.620|      0|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 54 |   216   |CORNUL - CARAULA   |DJ     |      540|      29|       0|     29|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 55 |   211   |FILIASI -          |DJ     |    1.876|   1.800|   1.800|      0|
|    |         |TATOMIRESTI        |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 56 |   201   |NEDEIA - MACESU    |DJ     |   55.387|   4.500|   4.500|      0|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 57 |   202   |SADOVA - CORABIA   |DJ, OT |   71.835|  24.492|  23.508|    984|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 58 |   480   |BRATESUL DE SUS    |GL     |    5.083|  12.097|       0| 12.097|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 59 |   230   |MALU ROSU GOSTINU  |GR     |    6.116|   9.113|       0|  9.113|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 60 |   234   |VEDEA SLOBOZIA     |GR     |    4.217|   4.622|       0|  4.622|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 61 |   409   |ARGES KM. 23       |GR     |    1.233|   1.791|   1.791|      0|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 62 |   233   |ILFOVAT            |GR     |    4.311|   4.380|   4.380|      0|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 63 |   232   |VEDEA PIETROSANI   |GR, TR |    4.188|   4.858|       0|  4.858|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 64 |   242   |GIURGIU -          |GR, TR |   37.254|   5.301|   2.209|  3.092|
|    |         |RAZMIRESTI ZONA B  |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 65 |   267   |BORCEA DE JOS      |IL     |    5.677|  31.296|       0| 31.296|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 66 |   264   |STELNICA -         |IL     |    1.535|   1.615|       0|  1.615|
|    |         |BORDUSANI          |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 67 |   262   |SLOBOZIA - DUNARE  |IL     |    2.853|  10.670|       0| 10.670|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 68 |   277   |HALAUCESTI         |IS     |    1.013|   1.210|       0|  1.210|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 69 |   272   |SCULENI TUTORA     |IS     |   21.009|  25.419|     620| 24.799|
|    |         |GORBAN             |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 70 |   279   |REDIU MIROSLAVA    |IS     |      818|     495|     495|      0|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 71 |   293   |IRIGATII HORIA -   |NT     |      515|     800|     800|      0|
|    |         |APE UZATE          |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 72 |   289   |IRIGATII SECUIENI -|NT     |    1.123|     234|     234|      0|
|    |         |ROMAN              |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 73 |   300   |IPOTESTI           |OT     |   13.703|     604|     604|      0|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 74 |   331   |DRAGOMIRNA         |SV     |      610|     155|     155|      0|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 75 |   355   |MACIN - 23 AUGUST  |TL     |    7.511|  12.130|       0| 12.130|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 76 |   363   |OSTROV             |TL     |    1.103|   1.419|       0|  1.419|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 77 |   349   |SAG - TOPOLOVAT    |TM     |    8.614|  27.653|       0| 27.653|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 78 |   347   |IZLAZ - MOLDOVENI  |TR     |    1.060|   1.134|       0|  1.134|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 79 |   344   |LITA - OLT         |TR     |    4.871|   6.290|       0|  6.290|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 80 |   384   |SISTEM GALICEA     |VL     |      736|     590|     369|    221|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 81 |   417   |SISTEM MIHAIESTI - |VL     |    1.112|   1.616|   1.616|      0|
|    |         |BABENI             |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 82 |   385   |SISTEM OLANU -     |VL     |    1.494|   1.120|   1.120|      0|
|    |         |DRAGOESTI          |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 83 |   390   |BILIESTI - SLOBOZIA|VN     |   15.009|   4.564|   4.564|      0|
|    |         |CIORASTI           |       |         |        |        |       |
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 84 |   392   |MARASESTI          |VN     |    1.168|     600|     600|      0|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 85 |   389   |SURAIA - VADU ROSCA|VN     |    2.795|   2.402|       0|  2.402|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 86 |   368   |ALBITA - FALCIU    |VS     |   16.937|  18.587|       0| 18.587|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 87 |   369   |B.H. BARLAD        |VS     |    4.740|  19.270|  17.370|  1.900|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
| 88 |   371   |VASLUIET           |VS     |    2.365|   2.791|   2.791|      0|
|____|_________|___________________|_______|_________|________|________|_______|
|                TOTAL                     |1.247.244| 943.970| 320.930|623.040|
|__________________________________________|_________|________|________|_______|

    3. AMENAJARI COMPLEXE DE IRIGATII SI COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Cod   |         Denumire amenajare          |Judetul|   Capacitati    |
|crt.|amenajare|                                     |       |_________________|
|    |         |                                     |       |Irigatii |  CES  |
|    |         |                                     |       |  [ha]   |  [ha] |
|    |         |                                     |       |         |       |
|    |         |                                     |       |         |       |
|    |         |                                     |       |         |       |
|____|_________|_____________________________________|_______|_________|_______|
|  1 |    46   |CLEJA - FARAOANI                     |BC     |    1.170|  1.023|
|____|_________|_____________________________________|_______|_________|_______|
|  2 |    49   |FULGERIS                             |BC     |      465|  1.486|
|____|_________|_____________________________________|_______|_________|_______|
|  3 |    53   |RACACIUNI                            |BC     |      275|  2.501|
|____|_________|_____________________________________|_______|_________|_______|
|  4 |    40   |SASCUT                               |BC     |    5.028|    352|
|____|_________|_____________________________________|_______|_________|_______|
|  5 |    59   |DAMIENESTI                           |BC, NT |    2.276|    820|
|____|_________|_____________________________________|_______|_________|_______|
|  6 |    42   |RACOVA - FILIPESTI                   |BC, NT |    3.492|    354|
|____|_________|_____________________________________|_______|_________|_______|
|  7 |    88   |HANESTI - DANGENI                    |BT     |    1.084|    544|
|____|_________|_____________________________________|_______|_________|_______|
|  8 |    86   |HORIA - LIVENI - MANOLEASA           |BT     |    6.240|  6.758|
|____|_________|_____________________________________|_______|_________|_______|
|  9 |  1342   |CARASU - BARAGANU                    |CT     |   14.583|  3.247|
|____|_________|_____________________________________|_______|_________|_______|
| 10 |   181   |DAENI- OSTROV - PECENEAGA            |CT, TL |   46.047|  5.121|
|____|_________|_____________________________________|_______|_________|_______|
| 11 |   153   |TERASA HARSOVA                       |CT, TL |   35.385|  6.576|
|____|_________|_____________________________________|_______|_________|_______|
| 12 |   350   |BABADAG                              |TL     |   24.486| 11.680|
|____|_________|_____________________________________|_______|_________|_______|
| 13 |   367   |DEALUL REDI                          |TL     |      174|    158|
|____|_________|_____________________________________|_______|_________|_______|
| 14 |   361   |DUNAVAT                              |TL     |    2.753|    130|
|____|_________|_____________________________________|_______|_________|_______|
| 15 |   356   |ISACCEA                              |TL     |    5.252|  1.343|
|____|_________|_____________________________________|_______|_________|_______|
| 16 |   351   |PECINEAGA - TURCOAIA - MACIN         |TL     |   20.173| 10.069|
|____|_________|_____________________________________|_______|_________|_______|
| 17 |   354   |SARICHIOI                            |TL     |    7.011|  1.820|
|____|_________|_____________________________________|_______|_________|_______|
| 18 |   366   |SOMOVA                               |TL     |      129|    129|
|____|_________|_____________________________________|_______|_________|_______|
| 19 |   353   |SUD RAZELM                           |TL     |   13.459|  2.425|
|____|_________|_____________________________________|_______|_________|_______|
|                          TOTAL                             |  189.482| 56.536|
|____________________________________________________________|_________|_______|

    4. AMENAJARI DE IRIGATII

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Cod   |           Denumire amenajare               |Judetul|Capacitati|
|crt.|amenajare|                                            |       |__________|
|    |         |                                            |       | Irigatii |
|    |         |                                            |       |   [ha]   |
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|  1 |     4   |IRIGATII ALBA IULIA                         |AB     |       100|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|  2 |     1   |IRIGATII DRAMBAR                            |AB     |       148|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|  3 |     6   |IRIGATII LUNCA MURES                        |AB     |       683|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|  4 |     2   |IRIGATII OARDA                              |AB     |        87|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|  5 |     7   |IRIGATII RADESTI                            |AB     |       262|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|  6 |   410   |IRIGATII VINTU DE JOS                       |AB     |       456|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|  7 |    34   |DARMANESTI - PISCANI                        |AG     |       468|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|  8 |    37   |DAVIDESTI                                   |AG     |        70|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|  9 |    36   |IZVORU                                      |AG     |       250|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 10 |    35   |STOLNICI                                    |AG     |       400|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 11 |    33   |TITESTI - COLIBASI                          |AG     |       493|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 12 |    14   |CERMEI - SICULA                             |AR     |       240|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 13 |    16   |CHISINDIA BUTENI                            |AR     |       131|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 14 |    10   |FANTANELE - SAGU                            |AR     |     6.920|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 15 |    12   |MURESEL IER                                 |AR     |     3.033|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 16 |    13   |NEUDORF                                     |AR     |       910|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 17 |     9   |SEMLAC - PEREG                              |AR     |     8.394|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 18 |    11   |PAULIS - MATCA                              |AR     |     3.962|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 19 |   402   |ADUCTIUNE GRADISTEA                         |B      |     1.360|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 20 |   407   |ADUCTIUNE JILAVA                            |B      |       901|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 21 |   404   |CHITILA                                     |B      |       502|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 22 |   433   |DARVARI                                     |B      |       481|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 23 |   399   |OTOPENI - CALDARUSANI                       |B      |     3.526|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 24 |   405   |PANTELIMON                                  |B      |       391|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 25 |   406   |ROSIA                                       |B      |       291|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 26 |   401   |SNAGOV                                      |B      |     1.540|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 27 |    48   |BUHOCI                                      |BC     |       699|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 28 |    54   |DOJA                                        |BC     |       136|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 29 |    43   |ITESTI                                      |BC     |     1.732|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 30 |    45   |LETEA                                       |BC     |     1.118|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 31 |    41   |MAGURA - BALCESCU                           |BC     |     4.081|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 32 |    55   |RACATAU                                     |BC     |       126|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 33 |    51   |RASTOACA                                    |BC     |       421|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 34 |    52   |TAMASI                                      |BC     |       319|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 35 |    47   |TARGU TROTUS                                |BC     |     1.091|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 36 |    69   |EPISCOPIA                                   |BH     |       134|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 37 |    62   |FEGERNIC                                    |BH     |       535|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 38 |    63   |IRIGATII DIOSIG                             |BH     |       500|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 39 |    75   |IRIGATII SIMIAN                             |BH     |       335|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 40 |    67   |PETID - CARASAU                             |BH     |       285|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 41 |    64   |SALACEA                                     |BH     |       400|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 42 |    65   |SALARD                                      |BH     |       350|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 43 |    66   |VAIDA - ROSIORI                             |BH     |       302|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 44 |    95   |CATAMARASTI AMONTE                          |BT     |     1.196|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 45 |    96   |CATAMARASTI AVAL                            |BT     |     4.728|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 46 |    94   |CURTESTI                                    |BT     |       437|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 47 |    89   |HAVARNA - TATARASENI                        |BT     |       805|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 48 |    90   |MOVILENI - HAVARNA                          |BT     |       804|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 49 |    87   |RIPICENI - STINCA                           |BT     |     3.007|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 50 |    92   |SAVENI - SARBI                              |BT     |       688|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 51 |    93   |JOLDESTI - TUDORA                           |BT, SV |       837|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 52 |    99   |GHIMBAV                                     |BV     |       250|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 53 |    97   |HAMARADEA HOLBOSEL                          |BV     |       980|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 54 |    98   |SANPETRU                                    |BV     |       327|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 55 |   121   |BEILIC                                      |BZ     |       106|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 56 |   118   |CRINGU - URSULUI                            |BZ     |     1.767|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 57 |   120   |DIMBROCA                                    |BZ     |       508|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 58 |   119   |VERGULEASA                                  |BZ     |       801|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 59 |   148   |IRIGATII MIHAI VITEAZU                      |CJ     |     5.720|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 60 |   124   |JEGALIA                                     |CL     |    22.269|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 61 |   143   |MOSTISTEA I                                 |CL     |    20.000|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 62 |   146   |PIETROIU - STEFAN CEL MARE                  |CL, IL |    52.428|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 63 |  1339   |CARASU - AMZACEA                            |CT     |     2.242|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 64 |  1354   |CARASU - BASARABI                           |CT     |     5.911|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 65 |  1340   |CARASU - BIRUINTA                           |CT     |    14.344|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 66 |  1337   |CARASU - CANAL NEGRU VODA                   |CT     |     1.349|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 67 |  1336   |CARASU - CDMN/PAMN                          |CT     |     4.551|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 68 |  1345   |CARASU - CIOCIRLIA                          |CT     |       793|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 69 |  1346   |CARASU - FACLIA                             |CT     |     8.640|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 70 |  1344   |CARASU - LANURILE                           |CT     |     7.049|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 71 |  1347   |CARASU - MANGALIA NORD                      |CT     |     9.889|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 72 |  1348   |CARASU - MANGALIA SUD                       |CT     |    11.640|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 73 |  1350   |CARASU - MOSNENI                            |CT     |     1.673|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 74 |  1341   |CARASU - MOVILITA                           |CT     |     8.073|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 75 |  1356   |CARASU - POARTA ALBA                        |CT     |     3.641|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 76 |  1343   |CARASU - POTIRNICHEA                        |CT     |     2.272|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 77 |  1349   |CARASU - TATARU                             |CT     |    32.458|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 78 |  1338   |CARASU - TOPRAISAR                          |CT     |     4.557|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 79 |  1357   |CARASU - VALEA SEACA                        |CT     |     7.075|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 80 |  1358   |COCHIRLENI                                  |CT     |       740|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 81 |  1351   |OREZARIE HIRSOVA                            |CT     |     2.954|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 82 |   225   |BRATES                                      |CV     |       460|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 83 |   185   |CAMPU FRUMOS                                |CV     |     2.998|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 84 |   186   |MOACSA                                      |CV     |     1.300|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 85 |   191   |BRATESTI - BALENI                           |DB     |     2.601|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 86 |   194   |BUNGET - HABENI                             |DB     |     1.538|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 87 |   197   |IAZUL MORILOR                               |DB     |       573|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 88 |   195   |MARCESTI - DOBRA                            |DB     |     1.418|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 89 |   198   |PASUNE - DRAGOMIRESTI                       |DB     |       472|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 90 |   196   |VACARESTI - NUCET                           |DB     |     1.082|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 91 |   209   |LIPOV - RADOVAN                             |DJ     |     2.204|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 92 |   411   |PRODILA - PODARI                            |DJ     |       250|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 93 |   217   |TROACA - ALBESTI                            |DJ     |     1.005|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 94 |   415   |IRIGATII BALESTI - CEAURU                   |GJ     |     1.245|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 95 |   414   |IRIGATII JALES - CORNESTI                   |GJ     |       563|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 96 |   246   |IRIGATII SAULESTI                           |GJ     |       561|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 97 |   243   |IRIGATII TURBUREA                           |GJ     |     1.247|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 98 |   247   |IRIGATII VAGIULESTI SAMARINESTI             |GJ     |       457|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 99 |  1193   |CANAL DUNARE BUCURESTI MIH.                 |GR     |       320|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|100 |   231   |CES DAIA                                    |GR     |        60|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|101 |   235   |MIHAILESTI                                  |GR     |     2.114|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|102 |   236   |REMUS OINACU                                |GR     |       945|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|103 |   258   |DISTRIBUIRE APE UZATE TURDAS                |HD     |       391|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|104 |   253   |GEOAGIU                                     |HD     |       415|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|105 |   428   |OSTROV CLOPOTIVA                            |HD     |     2.679|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|106 |   259   |SANTANDREI                                  |HD     |       630|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|107 |   254   |SIMERIA BACIA                               |HD     |       373|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|108 |   266   |COMANA                                      |IL     |        80|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|109 |   265   |IRIGATII GIURGENI                           |IL     |     1.007|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|110 |   261   |OREZARIA FACAENI - VLADENI                  |IL     |     2.224|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|111 |   263   |OREZARIA LUCIU - GIURGENI                   |IL     |     5.140|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|112 |   260   |TERASA BORDUSANI                            |IL     |    22.836|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|113 |   278   |AL. IOAN CUZA                               |IS     |       898|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|114 |   276   |GROPNITA - MOVILENI                         |IS     |     1.325|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|115 |   274   |TANSA - BELCESTI                            |IS     |     3.355|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|116 |   275   |TIGANASI - PERIENI                          |IS     |     3.368|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|117 |   284   |AM. IRIG. SANPAUL                           |MS     |       400|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|118 |   291   |IRIGATII FELESTI                            |NT     |       767|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|119 |   292   |IRIGATII PILDESTI - CORDUN                  |NT     |       523|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|120 |   288   |IRIGATII TUPILATI - BOTESTI                 |NT     |     1.306|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|121 |   307   |DABULENI - POTELU - CORABIA                 |OT     |    10.928|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|122 |   302   |DRAGANESTI JUD. OLT                         |OT     |     6.233|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|123 |   295   |STOENESTI - VISINA                          |OT     |    25.814|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|124 |   294   |TERASA CORABIA                              |OT, TR |    35.795|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|125 |   312   |CIORANI                                     |PH     |     1.055|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|126 |   311   |DRAGANESTI JUD. PRAHOVA                     |PH     |     1.236|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|127 |   315   |DUMBRAVA I+II                               |PH     |        67|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|128 |   319   |GHERGHITA - BRAZI                           |PH     |       367|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|129 |   317   |GORGOTA                                     |PH     |       644|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|130 |   318   |IAZUL MORILOR PRAHOVA                       |PH     |     1.054|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|131 |   313   |IAZUL MORILOR TELEAJEN                      |PH     |       899|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|132 |   310   |LEAOT                                       |PH     |     2.507|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|133 |   316   |MOVILA VULPII                               |PH     |     1.841|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|134 |   314   |PODENI - MAGURELE                           |PH     |       111|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|135 |   326   |LASLEA - DUMBRAVENI                         |SB     |       428|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|136 |   324   |SELIMBAR                                    |SB     |       745|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|137 |   322   |CULCIU - CARASEU                            |SM     |       666|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|138 |   320   |DOROLT - LAZURI                             |SM     |     2.195|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|139 |   321   |OAR - BOGHIS                                |SM     |       950|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|140 |   323   |ODOREU - BOTIZ                              |SM     |       594|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|141 |   329   |BAISESTI                                    |SV     |       777|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|142 |   332   |BOSANCI                                     |SV     |       573|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|143 |   334   |GRANICESTI                                  |SV     |       361|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|144 |   333   |LITENI - GURA HUMOR                         |SV     |       431|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|145 |   352   |BEIBUGEAC - SARINASUF                       |TL     |    14.703|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|146 |   364   |HORIA                                       |TL     |       621|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|147 |   359   |SUD BABADAG                                 |TL     |     3.380|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|148 |   357   |SUD TULCEA                                  |TL     |     4.741|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|149 |   365   |TOPOLOG                                     |TL     |       480|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|150 |   348   |BEREGSAU                                    |TM     |       542|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|151 |   408   |PERIAM                                      |TM     |       589|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|152 |   342   |OLT - CALMATUI                              |TR     |    46.600|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|153 |   346   |TERASA GORGANU                              |TR     |     1.706|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|154 |   345   |TERASA ZIMNICEA                             |TR     |     2.930|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|155 |   381   |BUDESTI                                     |VL     |       485|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|156 |   383   |N. BALCESCU                                 |VL     |       410|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|157 |   393   |ADJUD - HOMOCEA                             |VN     |       984|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|158 |   426   |CIORASTI - MAICANESTI                       |VN     |    10.441|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|159 |   425   |EXTINDEREA MARASESTI                        |VN     |       978|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|160 |   427   |GOLOGANU - NANESTI                          |VN     |       470|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|161 |   424   |PUTNA                                       |VN     |     2.385|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|162 |   394   |RUGINESTI - PUFESTI PANCIU                  |VN     |     2.715|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|163 |   372   |CUIBUL VULTURILOR                           |VS     |     1.400|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|164 |   378   |FALCIU                                      |VS     |       287|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|165 |   374   |MANJESTI                                    |VS     |       595|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|166 |   376   |RANZESTI                                    |VS     |       299|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|167 |   375   |ROSIESTI                                    |VS     |       400|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|168 |   370   |SOLESTI                                     |VS     |     1.700|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|169 |   377   |TACUTA                                      |VS     |       288|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|170 |   373   |TUTOVA                                      |VS     |       651|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|                                  TOTAL                            |   565.053|
|___________________________________________________________________|__________|

    5. AMENAJARI COMPLEXE DE DESECARE SI COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Cod   |      Denumire      |Judetul|        Capacitati                |
|crt.|amenajare|      amenajare     |       |__________________________________|
|    |         |                    |       |Desecare    din care:     |  CES  |
|    |         |                    |       |          ________________|  [ha] |
|    |         |                    |       | Total,  |Gravita-| Prin  |       |
|    |         |                    |       |  [ha]   |tionala |pompare|       |
|    |         |                    |       |         |  [ha]  | [ha]  |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|  1 |  1188   |CETATEA DE BALTA    |AB     |       59|      59|      0|  1.573|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|  2 |   830   |GURA ARIES - INOC   |AB     |      730|     730|      0|    605|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|  3 |  1033   |SECASUL MIC         |AB     |    1.550|   1.550|      0| 18.311|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|  4 |  1067   |SPRING - VINGARD    |AB     |       80|      80|      0|    631|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|  5 |   506   |CERMEI - TAUT       |AR, BH |    6.815|   2.199| 4.616 |  1.097|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|  6 |   919   |ONISCANI - SECUIENI |BC, NT |    2.995|     632| 2.363 |    335|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|  7 |   439   |BARCAU MAL DR. AVAL |BH     |    2.612|       0| 2.612 |  1.200|
|    |         |SALARD              |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|  8 |   283   |B.H. PETA - HIDISEL |BH     |    2.061|   2.061|      0|  3.318|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|  9 |   337   |B.H. VALEA BISTRA   |BH     |    1.105|   1.105|      0|  1.343|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 10 |   338   |B.H. VALEA COSMO    |BH     |      400|     400|      0|  4.624|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 11 |   340   |B.H. VALEA EGER     |BH     |      191|     191|      0|  1.720|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 12 |   343   |B.H. VALEA INOT     |BH     |    1.200|   1.200|      0|  6.759|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 13 |   438   |BARCAU MAL DR. AM.  |BH     |    1.027|   1.027|      0|  4.168|
|    |         |MARGHITA            |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 14 |   440   |BARCAU MAL STG. AM. |BH     |      377|     377|      0|  4.861|
|    |         |MARGHITA            |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 15 |   710   |CRIS REPEDE MAL DR. |BH     |    1.327|   1.327|      0|  7.103|
|    |         |AM. TILEAGD         |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 16 |   714   |CRIS REPEDE MAL STG.|BH     |    4.268|   4.268|      0|  1.020|
|    |         |AV. TILEAGD         |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 17 |  1121   |VALEA HOLOD         |BH     |    4.930|   4.930|      0|  4.405|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 18 |  1132   |VALEA NOUA GURBEDIU |BH     |    2.275|   2.275|      0|  5.849|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 19 |  1135   |VALEA RATASEL       |BH     |    4.843|   4.843|      0|  1.615|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 20 |   464   |BISTRITA AV., AM.   |BN     |    1.638|   1.638|      0|  3.738|
|    |         |ORAS BISTRITA       |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 21 |   489   |BUDACU INFERIOR,    |BN     |      565|     565|      0|  3.775|
|    |         |SUPERIOR            |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 22 |   870   |LECHINTA - V. MORII,|BN     |       24|      24|      0| 11.500|
|    |         |AV. V. MORII        |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 23 |   896   |MONARIU             |BN     |       72|      72|      0|    243|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 24 |  1111   |VALEA BRATOSA       |BN     |      998|     998|      0|  3.424|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 25 |  1117   |VALEA DIPSA         |BN     |    2.930|   2.930|      0|  7.015|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 26 |  1136   |VALEA ROSUA - AM.   |BN     |    1.850|   1.850|      0|  3.507|
|    |         |BLAJENI             |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 27 |   718   |CURTESTI - PRAJENI  |BT     |    2.500|   2.500|      0|  1.388|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 28 |   891   |MILETIN             |BT     |      203|     203|      0|  5.739|
|    |         |JUD. BOTOSANI       |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 29 |   958   |POIENILE HARIGII    |BT     |      550|     550|      0|  1.950|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 30 |   486   |BUCECEA - CORNI     |BT, SV |    5.226|   5.226|      0|  3.150|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 31 |  1182   |CINCU CINCSOR       |BV     |       70|      70|      0|    503|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 32 |   701   |COZD LOVNIC         |BV     |    1.194|   1.194|      0|  4.032|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 33 |   834   |HARSENI LUTA        |BV     |    9.361|   9.361|      0|  2.490|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 34 |   844   |HOMORODUL MARE      |BV     |    1.903|   1.903|      0|  6.299|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 35 |   483   |BREAZA SAMBATA      |BV     |    2.545|   2.545|      0|    291|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 36 |   796   |DURBAV              |BV     |      100|     100|      0|     18|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 37 |   845   |HOMORODUL MIC       |BV     |      739|     739|      0|  3.879|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 38 |  1009   |SAMBATA VISTEA      |BV     |    5.191|   5.191|      0|    316|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 39 |  1037   |SERCAIA MANDRA      |BV     |    4.411|   4.411|      0|  2.069|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 40 |  1086   |TICUS COBOR         |BV     |      489|     489|      0|  4.568|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 41 |  1133   |VALEA PALOS         |BV     |      400|     400|      0|  3.044|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 42 |  1148   |VENETIA SERCAIA     |BV     |    4.693|   4.693|      0|  2.846|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 43 |  1158   |VISTEA UCEA         |BV     |    2.554|   2.554|      0|    407|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 44 |  1159   |VLADENI DUMBRAVITA  |BV     |    3.480|   3.480|      0|    859|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 45 |   980   |RAMNICU - SARAT     |BZ     |    1.516|   1.516|      0|  7.576|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 46 |  1139   |VALEA TEANCULUI     |BZ     |    1.257|   1.257|      0|    772|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 47 |   139   |VALEA DAMBOVITEI    |CL, B  |    4.542|   2.659| 1.883 |    800|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 48 |   468   |BOCSA - SOSDEA      |CS     |    4.400|   4.400|      0|  1.100|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 49 |   444   |BARZAVA MIJLOCIE -  |CS     |      251|     251|      0|  3.071|
|    |         |DOCLIN              |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 50 |   461   |BISTRA OTELU ROSU   |CS     |    2.885|   2.885|      0|    950|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 51 |   467   |BOCSA - BINIS -     |CS     |    1.657|   1.657|      0|  2.500|
|    |         |DOCLIN              |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 52 |   495   |CADAR - REMETEA     |CS     |    1.782|   1.782|      0|  5.000|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 53 |  1185   |CIORNOVAT           |CS     |    1.085|   1.085|      0|  3.923|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 54 |   720   |DALBOSET - PRILIPET |CS     |      970|     970|      0|  6.000|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 55 |   808   |FOROTIC - SURDUC    |CS     |      281|     281|      0|  2.101|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 56 |   829   |GREONI - TICVANI    |CS     |    3.234|   3.234|      0|    500|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 57 |  1079   |TAU - EZERIS        |CS     |       30|      30|      0|    400|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 58 |  1090   |TIMISUL SUPERIOR -  |CS     |      177|     177|      0|    939|
|    |         |OBREJA              |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 59 |  1146   |VARADIA - SECASENI  |CS     |    2.100|   2.100|      0|  5.755|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 60 |   123   |VRANI - MERCINA     |CS     |    5.102|   5.102|      0|  1.200|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 61 |   152   |APATA MAL DREPT     |CV     |    2.502|   2.502|      0|  4.096|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 62 |   102   |SAMPETRU RACOS      |CV     |    3.598|   3.598|      0|  3.446|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 63 |   885   |MANESTI - MALU CU   | DB    |    1.027|   1.027|      0|    167|
|    |         |FLORI               |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 64 |   909   |NEAJLOV - VANATORII |DB     |    3.212|   3.212|      0|  1.006|
|    |         |MARI                |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 65 |   986   |RAZNIC - BREASTA    |DJ     |      804|     804|      0|  4.549|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 66 |   750   |OLT SUPERIOR        |HR     |    7.599|   7.599|      0|  3.385|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 67 |   595   |HOMOROD, TARNAVA    |HR     |    1.743|   1.743|      0| 29.010|
|    |         |MARE                |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 68 |   749   |MURES SUPERIOR      |HR     |   11.925|  11.925|      0|  1.020|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 69 |   280   |BOZANTA MOCIRA      |MM     |    3.077|   1.220|  1.857|  1.570|
|    |         |REMETEA             |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 70 |   167   |ARDUSAT - POMI      |MM     |      914|     914|      0|    262|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 71 |   220   |B.H. CERNA          |MM     |       87|      87|      0|  2.082|
|    |         |SUPERIOARA          |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 72 |   221   |B.H. CAVNIC         |MM     |    1.378|   1.378|      0|  2.329|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 73 |   802   |Amen. REMETEA       |MM     |      135|     135|      0|    195|
|    |         |CHIOARULUI          |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 74 |   803   |Amen. SASAR         |MM     |       62|      62|      0|    126|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 75 |   987   |RAZOARE - LAPUS -   |MM     |    2.404|   2.404|      0|    480|
|    |         |LIBOTIN             |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 76 |  1059   |SOMES MAL DREPT     |MM     |    6.181|   6.181|      0|  3.808|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 77 |  1072   |SUCIU - GROSI       |MM     |      860|     860|      0|    988|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 78 |  1061   |SOMES MAL STANG     |MM, SM |    4.979|   4.979|      0|  3.482|
|    |         |TICAU - LAPUS       |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 79 |   508   |AGAPIA - VALEA SEACA|NT     |      617|     617|      0|  2.639|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 80 |   559   |BOZIENI             |NT     |      294|     294|      0|  2.860|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 81 |   563   |CALNES              |NT     |       84|      84|      0|  2.568|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 82 |   600   |B.H. SUP. VALEA MARE|NT     |      448|     448|      0|  2.595|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 83 |   675   |VALEA URSULUI -     |NT     |      350|     350|      0|  2.751|
|    |         |ONICENI             |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 84 |   971   |Amenaj. DOBRENI     |NT     |      450|     450|      0|    397|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 85 |   296   |B.H. SECASUL MARE   |SB     |       16|      16|      0|  1.451|
|    |         |SBB SANGATIN        |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 86 |   412   |B.H. ZONA MEDIAS    |SB     |      320|     320|      0|  1.079|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 87 |  1194   |B.H. HARTIBACIU     |SB     |    2.053|   2.053|      0| 19.229|
|    |         |MIJL. PERIM. I - IV |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 88 |  1195   |B.H. SECASUL MARE   |SB     |    1.356|   1.356|      0|  2.367|
|    |         |SBB. APOLD          |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 89 |  1196   |B.H. SECASUL MIC    |SB     |      238|     238|      0|  3.133|
|    |         |SBB. ARMENI         |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 90 |  1197   |B.H. SMIG - VETEU   |SB     |      150|     150|      0|  3.165|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 91 |   511   |AGRIJUL INFERIOR    |SJ     |      893|     893|      0|  7.207|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 92 |   554   |BOCSA SALAJENI      |SJ     |      190|     190|      0|  1.115|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 93 |   572   |COSNICIU MARCA      |SJ     |      681|     681|      0|    927|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 94 |   573   |CRASNA AMONTE       |SJ     |      350|     350|      0| 14.062|
|    |         |VIRSOLT             |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 95 |   580   |DRIGHIU GROAPA      |SJ     |    1.499|   1.499|      0|  2.772|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 96 |   592   |HERECLEAN BOCSA     |SJ     |      851|     851|      0|  3.377|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 97 |   593   |HERECLEAN ZALAU     |SJ     |      479|     479|      0|  1.949|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 98 |   615   |MITA PANIC          |SJ     |      500|     500|      0|  2.301|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
| 99 |   624   |FILDU               |SJ     |      174|     174|      0|    265|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|100 |   625   |ZIMBOR              |SJ     |      204|     204|      0|    438|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|101 |   655   |UILEAC CARASTELEC   |SJ     |      160|     160|      0|  1.148|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|102 |   659   |VALEA APA SARATA    |SJ     |      560|     560|      0|  3.680|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|103 |   668   |VALEA MAJA          |SJ     |      457|     457|      0|  2.342|
|    |         |DIOSOD - COSEI      |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|104 |   843   |HOMOROD MAL DREPT   |SM     |    9.171|   3.331|  5.840|  2.822|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|105 |  1100   |TUR MAL DREPT       |SM     |    9.793|       0|  9.793|    915|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|106 |  1102   |TURULUNG - NEGRESTI |SM     |   13.939|  10.379|  3.560| 15.800|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|107 |   739   |CRAIDOROLT - VIRSOLT|SM, SJ |   20.577|   8.610| 11.967| 10.792|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|108 |   502   |CARASEU -           |SM     |    9.786|   9.786|      0|  1.664|
|    |         |VALEA VINULUI - POMI|       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|109 |  1004   |SACASENI - ORBAU    |SM     |      557|     557|      0|  2.665|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|110 |  1127   |VALEA MAJA          |SM, SJ |    1.420|   1.420|      0|  8.971|
|    |         |SAMSUD - CHIESD     |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|111 |   166   |ARBORE - MARGINEA - |SV     |    2.122|   2.122|      0|  5.760|
|    |         |VOLOVAT             |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|112 |   827   |GRANICESTI -        |SV     |    1.071|   1.071|      0|  1.402|
|    |         |CALAFINDESTI        |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|113 |   889   |MERENI - PLOPENI -  |SV     |    1.450|   1.450|      0|  4.050|
|    |         |SALCEA              |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|114 |  1054   |SLOBOZIA - DORNESTI |SV     |      400|     400|      0|  1.205|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|115 |     8   |23 AUGUST - ISACCEA |TL     |   11.901|       0| 11.901|    826|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|116 |   928   |PECINEAGA - TURCOAIA|TL     |    3.433|       0|  3.433|  4.432|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|117 |   818   |GHIRODA - RECAS     |TM     |    8.879|   8.879|      0|  5.042|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|118 |   898   |MORAVITA            |TM     |   12.700|   7.495|  5.205|  5.140|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|119 |   458   |BETHAUSEN - OHABA   |TM     |      630|     630|      0|  4.246|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|120 |   688   |CHERESTAU - DICSANI |TM     |      357|       0|    357|  2.298|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|121 |  1181   |CINCA               |TM     |      248|     248|      0|    260|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|122 |   805   |FIBIS - ALIOS       |TM     |    1.588|   1.588|      0|  1.619|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|123 |   893   |MINIS - CHIZDIA     |TM     |    5.076|   3.514|  1.562| 13.411|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|124 |   988   |RECAS - GHIZATAU    |TM     |    3.500|   3.500|      0|  1.919|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|125 |  1039   |SERGANI - CERNABORA |TM     |      182|     182|      0|    204|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|126 |  1089   |TIMISUL SUPERIOR    |TM     |    3.099|   2.699|    400|    305|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|127 |  1094   |TRAIAN VUIA -       |TM     |      838|     838|      0|    978|
|    |         |DUMBRAVA            |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|128 |   271   |CONTESTI -          |TR     |    5.677|       0|  5.677|    709|
|    |         |PIETROSANI          |       |         |        |       |       |
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|129 |   798   |ELAN                |VS     |      590|     590|      0| 15.191|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|130 |   873   |LOHAN               |VS     |      415|     415|      0|  7.879|
|____|_________|____________________|_______|_________|________|_______|_______|
|                       TOTAL               |  319.060| 246.034| 73.026|458.497|
|___________________________________________|_________|________|_______|_______|

    6. AMENAJARI DE DESECARE

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Cod   |     Denumire amenajare     |Judetul|        Capacitati        |
|crt.|amenajare|                            |       |__________________________|
|    |         |                            |       |Desecare    din care:     |
|    |         |                            |       |          ________________|
|    |         |                            |       | Total,  |Gravita-| Prin  |
|    |         |                            |       |  [ha]   |tionala |pompare|
|    |         |                            |       |         |  [ha]  | [ha]  |
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|  1 |   922   |PACLISA                     |AB     |      247|       0|    247|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|  2 |   924   |PARTOS                      |AB     |      403|       0|    403|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|  3 |   505   |CERGAU - MANARADE           |AB     |      315|     315|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|  4 |  1021   |SARD - IGHIU                |AB     |    2.157|   2.157|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|  5 |  1152   |VINEREA - CUGIR             |AB     |      719|     719|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|  6 |   175   |AUTOSTRADA PITESTI -        |AG     |    6.720|   6.720|      0|
|    |         |BUCURESTI                   |       |         |        |       |
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|  7 |   723   |DAMBOVNIC                   |AG     |    7.279|   7.279|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|  8 |   890   |MERISANI - VALCELE          |AG     |      592|     592|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|  9 |   989   |RECEA - BUZOIESTI           |AG     |    1.149|   1.149|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 10 |    22   |CHISER POGANIER             |AR     |   17.008|   6.200| 10.808|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 11 |    23   |CIGHER                      |AR     |    9.902|   3.705|  6.197|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 12 |   689   |COLECTOR ORADEA             |AR     |      417|     150|    267|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 13 |   832   |GUT                         |AR     |    3.809|   3.809|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 14 |    26   |HANIOS VARSAND              |AR     |   24.374|     196| 24.178|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 15 |   859   |INEU - BOCSIG               |AR     |      950|     950|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 16 |    17   |MURES MAL DREPT             |AR     |   13.610|   8.800|  4.810|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 17 |    27   |PIL - VARSAND               |AR     |    3.402|   1.020|  2.382|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 18 |    20   |TEUZ                        |AR     |   55.780|  25.851| 29.929|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 19 |    21   |ARANCA - SECUSIGIU          |AR     |    5.817|   1.920|  3.897|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 20 |    25   |BUDIER                      |AR     |   20.316|   7.400| 12.916|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 21 |    19   |CRAC - NADLAC               |AR     |   12.104|   3.428|  8.676|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 22 |    18   |IER ARAD FRONTIERA          |AR     |   32.918|  12.200| 20.718|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 23 |  1333   |NADLAG - SEITIN             |AR     |    1.820|       8|  1.812|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 24 |  1087   |TIGANCA                     |AR     |       64|      64|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 25 |  1153   |VINGA                       |AR     |      163|      50|    113|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 26 |    30   |AFUMATI - RUNCU STEFANESTI  |B      |    7.634|   7.634|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 27 |   430   |BALOTESTI - MOARA VLASIEI   |B      |    4.369|   4.369|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 28 |  1190   |COCANI - BUFTEA             |B      |    1.607|   1.607|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 29 |   690   |COLENTINA - TARTASESTI      |B      |      843|     843|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 30 |   831   |GRADISTEA - MOARA VLASIEI   |B      |    1.767|   1.767|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 31 |   869   |LACUL MORII                 |B      |      657|       0|    657|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 32 |   939   |PERIS - LIPIA               |B      |    4.333|   4.333|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 33 |  1005   |SAFTICA - FIERBINTI         |B      |    3.126|   3.126|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 34 |  1069   |STEFANESTII DE SUS          |B      |    2.815|   2.815|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 35 |  1075   |TAMAS - CORBEANCA           |B      |    7.454|   7.274|    180|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 36 |  1110   |VALEA - VLASIEI - SAFTICA   |B      |    2.920|   2.920|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 37 |  1160   |VOLUNTARI - PANTELIMON      |B      |    1.891|   1.891|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 38 |  1166   |ZONA MOGOSOAIA              |B      |      318|     318|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 39 |   441   |BARCAU MAL STG. AV. SALARD  |BH     |    7.621|   7.621|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 40 |    68   |CANAL COLECTOR MAL DR. -    |BH     |   44.618|       0| 44.618|
|    |         |CEFA                        |       |         |        |       |
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 41 |   709   |CRIS REPEDE MAL DR. AM.     |BH     |    2.970|   2.970|      0|
|    |         |ORADEA                      |       |         |        |       |
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 42 |   711   |CRIS REPEDE MAL DR. AV.     |BH     |    9.860|   1.824|  8.036|
|    |         |ORADEA                      |       |         |        |       |
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 43 |  1122   |VALEA IERULUI               |BH, SM |   76.242|  63.717| 12.525|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 44 |  1001   |S.C.A.Z. ORADEA             |BH     |      484|     484|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 45 |   743   |DES. DRENAJ AM. BECLEAN     |BN     |    1.945|   1.945|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 46 |   698   |COSULA - ONEAGA             |BT     |    1.741|   1.741|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 47 |  1098   |TUDORA - CORNI              |BT     |    1.314|   1.314|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 48 |   442   |BARSA VULCANITA             |BV     |   12.183|  12.183|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 49 |  1012   |SAMPETRU APATA              |BV     |    2.003|   1.883|    120|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 50 |  1157   |VISTEA                      |BV     |      222|     222|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 51 |   100   |HARMAN - PREJMER            |BV, CV |    6.398|   5.058|  1.340|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 52 |   174   |AUGUSTIN APATA              |BV     |      803|     803|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 53 |   469   |BOD                         |BV     |    1.724|   1.724|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 54 |   704   |CRCC SAMBATA CINCSOR        |BV     |      776|     776|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 55 |   705   |CRCC UCEA                   |BV     |      157|     157|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 56 |   716   |CRIZBAV                     |BV     |    1.620|   1.620|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 57 |   795   |DRAGUS - POMI               |BV     |      201|     201|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 58 |   797   |DURBAV UAI                  |BV     |       16|      16|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 59 |   801   |FELMER SOARS                |BV     |      611|     611|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 60 |   910   |NETOTU BREAZA               |BV     |    4.923|   4.923|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 61 |   999   |ROTBAV - FELDIOARA          |BV     |      506|     506|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 62 |  1000   |ROTBAV SOARS                |BV     |      202|     202|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 63 |  1008   |SAMBATA - REDARE CIRCUIT    |BV     |      183|     183|      0|
|    |         |AGR.                        |       |         |        |       |
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 64 |  1015   |SAMPETRU VARGIS             |BV     |      866|     866|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 65 |  1030   |SEBES MANDRA                |BV     |    5.965|   5.965|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 66 |  1038   |SERCAIA                     |BV     |       40|      40|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 67 |  1103   |TURZUN                      |BV     |      453|     453|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 68 |  1105   |UNGRA                       |BV     |      308|     308|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 69 |  1156   |VISCRI                      |BV     |      273|     273|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 70 |  1161   |VULCAN                      |BV     |      201|     201|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 71 |   149   |AMARU                       |BZ     |    3.656|   3.656|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 72 |   478   |BRADEANU                    |BZ     |    5.109|   3.209|  1.900|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 73 |   493   |C.F. - D.N.                 |BZ     |    2.874|   2.874|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 74 |  1183   |CIORANCA                    |BZ     |    1.700|   1.700|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 75 |   826   |GLODEANU SARAT              |BZ     |    3.520|   3.520|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 76 |   419   |GLODEANU SILISTEA           |BZ     |   14.694|  14.694|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 77 |   828   |GRECEANCA                   |BZ     |    4.544|   4.544|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 78 |   380   |MIHAILESTI                  |BZ     |    4.154|   4.154|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 79 |   902   |MOVILA BANULUI              |BZ     |      784|     784|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 80 |   908   |NAIANCA                     |BZ     |    5.345|   5.345|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 81 |   923   |PADINA                      |BZ     |   14.760|  10.910|  3.850|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 82 |   955   |POGOANELE                   |BZ     |   12.506|  10.306|  2.200|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 83 |  1006   |SAGEATA                     |BZ     |    6.320|   6.320|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 84 |  1019   |SARATA                      |BZ     |    2.497|   2.497|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 85 |   421   |STILPU - COSTESTI           |BZ     |    4.497|   4.497|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 86 |  1191   |COCORA EST                  |BZ, IL |    5.255|   5.255|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 87 |   268   |GRINDU - COCORA             |BZ, IL |   12.482|  11.284|  1.198|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 88 |   447   |BEDECIU                     |CJ     |       75|      75|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 89 |   800   |FEIURD INFERIOR             |CJ     |       25|      25|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 90 |   807   |FINEATA VACILOR             |CJ     |      445|     445|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 91 |   810   |GADALIN                     |CJ     |      483|     483|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 92 |   811   |GADALIN SUPERIOR            |CJ     |      480|     480|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 93 |   863   |JICHIS - BUNESTI            |CJ     |      163|     163|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 94 |   884   |MARALOIU                    |CJ     |      228|     228|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 95 |  1003   |S.D.E. CLUJ                 |CJ     |      160|     160|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 96 |  1092   |TOCBESTI                    |CJ     |      435|     435|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 97 |  1112   |VALEA CAIANULUI             |CJ     |      145|     145|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 98 |  1114   |VALEA COJOCNEI              |CJ     |      250|     250|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
| 99 |  1115   |VALEA CRISULUI              |CJ     |      500|     500|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|100 |  1120   |VALEA HAJDATII              |CJ     |      627|     627|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|101 |  1128   |VALEA MARE - CLUJ           |CJ     |      150|     150|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|102 |  1137   |VALEA SOPORULUI             |CJ     |      289|     289|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|103 |  1144   |VALEA ZAPODIEI              |CJ     |      141|     141|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|104 |   132   |VALEA ARGESULUI             |CL     |      320|       0|    320|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|105 |   852   |IAM - CIORTEA               |CS     |    2.304|   2.304|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|106 |   853   |IAM - RUSOVA                |CS     |    1.817|   1.817|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|107 |   862   |ISCIP BERZOVIA              |CS     |      552|     552|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|108 |  1253   |HARSOVA - CIOBANU           |CT     |    4.721|       0|  4.721|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|109 |  1255   |SEIMENI                     |CT     |      480|       0|    480|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|110 |  1303   |GARLICIU - DAIENI           |CT, TL |    1.246|       0|  1.246|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|111 |   473   |BOROSNEU MARE               |CV     |    9.700|   9.700|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|112 |  1192   |CHICHIS - ILIENI            |CV     |    1.100|   1.100|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|113 |   420   |GHELINTA - BRATES           |CV     |    9.124|   9.124|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|114 |   877   |LUNGA - GHELNITA            |CV     |    3.790|   3.790|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|115 |   957   |POIAN - ESTELNIC            |CV     |    2.760|   2.760|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|116 |   984   |RAUL NEGRU                  |CV     |    4.328|   4.328|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|117 |   436   |BALTENI II - CREVEDIA       |DB     |    9.589|   9.589|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|118 |   460   |BILCIURESTI                 |DB     |    4.458|   4.458|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|119 |   479   |BRATESTI - COMISANI         |DB     |    2.725|   2.725|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|120 |   487   |BUCURESTI - NORD            |DB     |    7.411|   7.411|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|121 |   721   |DAMBOVITA - CREVEDIA        |DB     |    1.120|   1.120|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|122 |   722   |DAMBOVITA - SLOBOZIA        |DB     |    2.280|   2.280|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|123 |   379   |IONESTI - VISINA            |DB     |    3.317|   3.317|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|124 |   965   |POTOPU - RASTOACA           |DB     |    6.287|   6.287|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|125 |   176   |AVAL TARTASESTI             |DB, GR |    9.099|   9.099|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|126 |   157   |APELE VII - ZANOAGA         |DJ     |   11.060|  10.892|    168|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|127 |   173   |ATENUARE FANTANELE          |DJ     |    1.603|   1.500|    103|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|128 |   445   |BECHET - DABULENI           |DJ     |    7.861|       0|  7.861|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|129 |  1187   |CIUPERCENI - DESA           |DJ     |    1.055|       0|  1.055|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|130 |   219   |ROJISTE - LISTEAVA          |DJ     |    8.650|   2.500|  6.150|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|131 |  1035   |SECUI - BRATOVOIESTI        |DJ     |    1.534|   1.534|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|132 |   944   |PISC - SEACA                |DJ     |      688|     688|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|133 |   734   |DES. BUDUHALA               |GJ     |      754|       0|    754|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|134 |   249   |DES. SOMANESTI              |GJ     |      610|       0|    610|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|135 |   731   |DES. BRANESTI PLOPSORU      |GJ     |    1.960|   1.960|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|136 |   738   |DES. CILNIC                 |GJ     |      935|     135|    800|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|137 |   745   |DES. IASI BUDIENI           |GJ     |    4.104|   4.104|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|138 |   764   |DES. PESTISANI              |GJ     |      131|     131|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|139 |   769   |DES. TURCENI                |GJ     |      727|     690|     37|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|140 |   500   |CANAL DUNARE BUCURESTI      |GR     |      770|     770|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|141 |  1026   |SCHITU GHIMPATI BILA        |GR     |      801|     801|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|142 |   455   |BERIU SIBISEL               |HD     |    1.919|   1.919|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|143 |   474   |BOSOROD BRETEA              |HD     |    1.850|   1.850|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|144 |   477   |BRAD VATA                   |HD     |    1.185|   1.185|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|145 |   484   |BRETEA VILCELE BATALAR      |HD     |    1.438|   1.438|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|146 |   839   |HATEG UNIREA TUSTEA         |HD     |    3.415|   3.415|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|147 |   887   |MARTINESTI TURDAS           |HD     |      980|     980|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|148 |   920   |ORASTIE ROMOS AUREL VLAICU  |HD     |    3.000|   3.000|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|149 |   981   |RAPOLT BOBILNA              |HD     |      591|     591|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|150 |  1007   |SALCIVA LAPUSNIC            |HD     |       80|      80|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|151 |   824   |GIURGENI - VLADENI          |IL     |   14.878|       0| 14.878|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|152 |    28   |ADANCATA PATRU FRATI        |IL     |    6.189|       0|  6.189|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|153 |   177   |AXINTELE BARNATESCU         |IL     |    1.971|   1.284|    687|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|154 |   697   |COSERENI - BARBATESCU       |IL     |    5.763|   5.763|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|155 |   822   |GIRBOVI - CIOCARLIA         |IL     |    4.440|   4.440|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|156 |   823   |GIRBOVI - MANASIA           |IL     |    6.000|   6.000|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|157 |   850   |I. ROATA - BROSTENI         |IL     |      518|     518|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|158 |   880   |MAIA - BRAZI - FIERBINTI    |IL     |    3.529|   3.529|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|159 |   881   |MALU ROSU - ARMASESTI       |IL     |    5.175|   5.175|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|160 |   901   |MOSTISTEA 9+10              |IL     |    6.494|   6.494|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|161 |   991   |REVIGA - ROVINE - CRUNTI    |IL     |    3.280|   3.280|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|162 |  1040   |SF. GHEORGHE - CAZANESTI    |IL     |    2.439|   2.439|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|163 |  1126   |VALEA MACRIS. - I. ROATA    |IL     |    6.000|   6.000|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|164 |   927   |PASCANI                     |IS     |    1.470|       0|  1.470|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|165 |   286   |ROMAN - RACHITENI           |IS, NT |    6.680|   2.171|  4.509|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|166 |    38   |ALBESTI                     |IS     |      400|     400|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|167 |   429   |IASI - PODUL ILOAIE         |IS     |    1.405|   1.405|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|168 |  1076   |TANSA - PODUL ILOAIE        |IS     |    1.625|   1.625|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|169 |    58   |ALUNIS - POTAU              |MM, SM |    8.141|       0|  8.141|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|170 |   476   |BOZANTA - SEINI             |MM     |    2.984|   2.984|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|171 |   687   |CHECHIS MAL DREPT           |MM     |       24|      24|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|172 |  1024   |SATULUNG - ARIESUL DE PADURE|MM     |      441|     441|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|173 |  1118   |VALEA DOBRICULUI            |MM     |      529|     529|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|174 |  1142   |VALEA VISEU                 |MM     |    1.000|   1.000|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|175 |   860   |IOJIB - SEINI               |MM, SM |    6.573|   6.573|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|176 |   719   |DES. COMLOD ZONA            |MS     |      231|     231|      0|
|    |         |BAND-GREBENIS               |       |         |        |       |
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|177 |   751   |DES. COMLOD CRAIESTI SINCAI |MS     |      554|     554|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|178 |   752   |DES. PARAUL BICHIS - ATINTIS|MS     |      267|     267|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|179 |   753   |DES. PARAUL COMLOD,         |MS     |      471|     471|      0|
|    |         |ZONA MADARAS                |       |         |        |       |
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|180 |   754   |DES. PARAUL CUIESD          |MS     |      443|     443|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|181 |   755   |DES. PARAUL CULD - IDICIU   |MS     |      627|     627|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|182 |   756   |DES. PARAUL DE CIMPIE       |MS     |      505|     505|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|183 |   757   |DES. PARAUL FLET            |MS     |      281|     281|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|184 |   758   |DES. PARAUL LIVEZENI        |MS     |      101|     101|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|185 |   759   |DES. PARAUL SARAT SING. MS  |MS     |      158|     158|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|186 |   760   |DES. PARAUL SESU - BOLOGA   |MS     |      591|     591|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|187 |   761   |DES. PARAUL SEULIA DE DEAG  |MS     |      116|     116|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|188 |   762   |DES. PARAUL SINGER          |MS     |      153|     153|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|189 |   763   |DES. PARAUL VOINICENI       |MS     |      111|     111|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|190 |   770   |DES. VALEA AGRIS            |MS     |      306|     306|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|191 |   771   |DES. VALEA BAII             |MS     |      464|     464|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|192 |   772   |DES. VALEA BEICA            |MS     |      428|     428|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|193 |   773   |DES. VALEA CERGHID          |MS     |    1.000|   1.000|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|194 |   774   |DES. VALEA CHENDU           |MS     |      706|     706|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|195 |   775   |DES. VALEA DOMALD           |MS     |      213|     213|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|196 |   776   |DES. VALEA GHEGHES          |MS     |      166|     166|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|197 |   777   |DES. VALEA LUT              |MS     |    2.617|   2.617|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|198 |   778   |DES. VALEA NADES            |MS     |    2.070|   2.070|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|199 |   779   |DES. VALEA OROI             |MS     |      150|     150|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|200 |   780   |DES. VALEA ROUA             |MS     |      290|     290|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|201 |   782   |DES. VALEA SALCUD           |MS     |      587|     587|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|202 |   783   |DES. VALEA SENEREUS         |MS     |      103|     103|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|203 |   733   |DES. BRUSTURI - RAUCESTI    |NT     |    2.196|   2.196|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|204 |   744   |DES. DULCESTI               |NT     |       99|      99|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|205 |   747   |DES. MARGINENI              |NT     |       26|      26|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|206 |   767   |DES. STEFAN CEL MARE        |NT     |      197|     197|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|207 |   298   |DABULENI - POTELU           |OT     |   15.212|     767| 14.445|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|208 |    29   |AEI VERGULEASA              |OT     |      596|     596|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|209 |   793   |DRAGANESTI - BECIU          |OT     |   11.126|  11.126|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|210 |   914   |NISIPURI - TIA MARE         |OT     |    6.791|   6.791|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|211 |  1099   |TUFENI GHIMPETENI           |OT     |    4.846|   4.846|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|212 |  1163   |ZANOAGA - APELE VII         |OT     |   13.121|  13.121|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|213 |    44   |ALBESTI - URLATI            |PH     |    1.234|   1.234|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|214 |    56   |ALBESTI - VADUL PARAULUI    |PH     |    2.886|   2.886|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|215 |  1184   |CIORANI - ALBESTI           |PH     |    2.350|   2.350|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|216 |   707   |CRICOV - CIORANI            |PH     |    2.383|   2.383|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|217 |   336   |DUMBRAVA - DRAGANESTI       |PH     |    3.206|   3.206|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|218 |   809   |FULGA - VALEA TOLII         |PH     |    7.217|   7.217|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|219 |   817   |GHIGHIU - BOLDESTI-GRADISTEA|PH     |    1.371|       0|  1.371|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|220 |   837   |HATCARAU - DRAGANESTI       |PH     |      813|     813|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|221 |   851   |IALOMITA - CIORANI          |PH     |    4.223|   4.223|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|222 |   979   |RAFOV - BARCANESTI          |PH     |      849|     849|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|223 |   990   |RECEA - VIISOARA            |PH     |    5.863|   5.863|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|224 |  1025   |SCARNAVA - BALACUTA         |PH     |    1.535|   1.535|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|225 |  1045   |SIRNA - TINOSU              |PH     |      644|     644|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|226 |   328   |DES. VALEA HARTIBACIULUI    |SB     |    2.950|   2.611|    339|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|227 |   932   |PERIM. ETAL. DES.           |SB     |      902|     902|      0|
|    |         |ALTANA - NOCRICH            |       |         |        |       |
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|228 |   729   |DES. AVRIG - SCOREI         |SB     |    7.245|   7.245|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|229 |   730   |DES. BAZNA BOIAN VELT BLAJEL|SB     |      213|     213|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|230 |   732   |DES. BROSTENI               |SB     |       45|      45|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|231 |   735   |DES. CES BH OLT RACOVITA    |SB     |      500|     500|      0|
|    |         |SARATA                      |       |         |        |       |
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|232 |   740   |DES. CRISTIAN - POPLACA     |SB     |    2.158|   2.158|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|233 |   741   |DES. CRISTIAN - SIBIU -     |SB     |    2.631|   2.631|      0|
|    |         |SURA-MARE                   |       |         |        |       |
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|234 |   742   |DES. DEALUL OCNEI -         |SB     |    2.399|   2.399|      0|
|    |         |RUSCIORI SB                 |       |         |        |       |
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|235 |   746   |DES. IGHISUL VECHI          |SB     |       21|      21|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|236 |   748   |DES. MOSNA                  |SB     |      112|     112|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|237 |   765   |DES. S.C.P.C.O.C. CRISTIAN  |SB     |      665|     665|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|238 |   766   |DES. SCOREI - ARPAS         |SB     |    3.682|   3.682|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|239 |   768   |DES. SURA-MARE              |SB     |       26|      26|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|240 |   784   |DES. VISA                   |SB     |      800|     800|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|241 |   574   |CES CRASNA MAL STANG        |SJ     |      300|     300|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|242 |   781   |DES. VALEA SALAJULUI        |SJ     |    1.900|   1.900|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|243 |   703   |CRASNA MAL STANG            |SM     |   27.502|  11.116| 16.386|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|244 |  1058   |SOMAS - CRASNA              |SM     |   38.317|       0| 38.317|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|245 |  1060   |SOMES MAL DREPT             |SM     |   27.417|       0| 27.417|
|    |         |JUD. SATU MARE              |       |         |        |       |
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|246 |  1084   |TEREBESTI - GELU            |SM     |    6.337|     108|  6.229|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|247 |  1101   |TUR MAL STANG               |SM     |    9.630|       0|  9.630|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|248 |  1078   |TARNA - BATARCI             |SM     |    2.215|   1.973|    242|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|249 |   977   |RADAUTI                     |SV     |    8.040|   8.040|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|250 |   418   |BAIA - RADASENI -           |SV     |    5.527|   5.527|      0|
|    |         |FINTANA MARE                |       |         |        |       |
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|251 |   452   |BERCHISESTI                 |SV     |    1.790|   1.790|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|252 |   471   |BOGDANESTI                  |SV     |      654|     654|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|253 |   497   |CALAFINDESTI SERBAUTI       |SV     |    2.983|   2.983|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|254 |   498   |CALATINDESTI - BALCAUTI -   |SV     |    3.111|   3.111|      0|
|    |         |SIRET                       |       |         |        |       |
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|255 |  1173   |CHILISENI - UDESTI          |SV     |    2.600|   2.600|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|256 |   724   |PORNESTI FRATAUTI SIRET     |SV     |    4.253|   4.253|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|257 |   789   |PORNESTI - FRATAUTII NOI    |SV     |    4.664|   4.664|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|258 |   792   |DOLHASCA - SILISTEA         |SV     |      714|     714|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|259 |   841   |HINTESTI SIMINICEA          |SV     |      628|     628|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|260 |  1043   |SIRET                       |SV     |    1.058|   1.058|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|261 |  1168   |ZVORISTEA                   |SV     |      568|     568|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|262 |   856   |IGLITA - CARCALIU           |TL     |      812|       0|    812|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|263 |   878   |MACIN - CARACALIU           |TL     |    1.717|       0|  1.717|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|264 |   876   |LUNCA                       |TL     |      500|       0|    500|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|265 |  1022   |SARINASUF                   |TL     |    1.297|       0|  1.297|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|266 |   165   |ARANCA                      |TM     |   55.582|       0| 55.582|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|267 |   437   |BANLOC                      |TM     |   10.196|   1.477|  8.719|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|268 |   443   |BARZAVA MIJLOCIE            |TM     |   13.469|  12.172|  1.297|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|269 |   449   |BEGHEIUL VECHI-VEST         |TM     |   10.500|       0| 10.500|
|    |         |TIMISOARA                   |       |         |        |       |
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|270 |   453   |BEREGSAU - AMONTE           |TM     |    1.513|   1.513|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|271 |  1189   |CHECEA - JIMBOLIA           |TM     |   54.451|       0| 54.451|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|272 |   812   |GALATCA                     |TM     |    8.280|       0|  8.280|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|273 |   872   |LIVEZILE                    |TM     |    5.462|       0|  5.462|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|274 |   904   |MURESAN                     |TM     |    6.040|       0|  6.040|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|275 |   915   |NORD - LANCA - BIRDA        |TM     |   31.615|  18.147| 13.468|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|276 |   925   |PARTOS - GLOGONI            |TM     |    2.876|       0|  2.876|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|277 |   956   |POGONIS                     |TM     |   11.069|   5.012|  6.057|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|278 |   985   |RAUTI -SANMIHAIU GERMAN     |TM     |    5.128|       0|  5.128|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|279 |   996   |ROIGA                       |TM     |    6.855|   6.070|    785|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|280 |  1016   |SANNICOLAU - SARAVALE       |TM     |   19.998|       0| 19.998|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|281 |  1073   |SUD - LANCA - BIRDA         |TM     |    9.984|       0|  9.984|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|282 |  1074   |SURGANI                     |TM     |    7.760|   2.060|  5.700|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|283 |  1081   |TEBA - TIMISAT              |TM     |   28.063|       0| 28.063|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|284 |  1104   |UIVAR - PUSTINIS            |TM     |    5.403|       0|  5.403|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|285 |  1154   |VINGA - BILED - BEREGSAU    |TM     |   25.530|  16.907|  8.623|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|286 |   448   |BEGA SUPERIOARA             |TM     |      364|     364|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|287 |   450   |BEHELA                      |TM     |    1.662|   1.662|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|288 |   466   |BOCIAR                      |TM     |    4.126|       0|  4.126|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|289 |   501   |CARACI                      |TM     |    5.503|       0|  5.503|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|290 |   507   |CERNABORA - TIMISINA        |TM     |    8.310|   2.825|  5.485|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|291 |   842   |HITIAS - COSTEI             |TM     |      384|     384|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|292 |   882   |MANASTUR - BUNEA MARE       |TM     |       94|      94|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|293 |   994   |RIU - GLAVITA               |TM     |    8.486|   8.486|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|294 |   993   |RUDNA - GIULVAZ             |TM     |    5.643|       0|  5.643|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|295 |  1088   |TIMISUL MORT                |TM     |   19.692|       0| 19.692|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|296 |   446   |BECIU - LITA                |TR     |   12.491|   4.951|  7.540|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|297 |  1041   |SFINTESTI - VARTOAPE        |TR     |    2.989|   2.989|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|298 |  1046   |SISTEM FAURESTI - LALOSU    |VL     |    1.924|   1.924|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|299 |  1047   |SISTEM TREPTEANCA -         |VL     |      455|     455|      0|
|    |         |CUNGREA MARE                |       |         |        |       |
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|300 |   499   |CALIENI - NANESTI           |VN     |   11.814|   5.912|  5.902|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|301 |   170   |ARMENI GOLOGANU             |VN     |    4.950|   4.950|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|302 |   696   |CORBITA                     |VN     |    1.235|   1.235|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|303 |  1053   |SLIMNIC - COTATCU - BALANU  |VN     |   17.460|  17.460|      0|
|____|_________|____________________________|_______|_________|________|_______|
|                       TOTAL                       |1.511.400| 818.235|693.165|
|___________________________________________________|_________|________|_______|

    7. AMENAJARI DE COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Cod   |           Denumire amenajare               |Judetul|Capacitati|
|crt.|amenajare|                                            |       | CES [ha] |
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|  1 |   451   |BENIC - CRAIVA                              |AB     |       159|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|  2 |   514   |ALBA IULIA                                  |AB     |     3.509|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|  3 |   706   |CRICAU                                      |AB     |        40|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|  4 |   819   |GIMBAS - MESCREAC                           |AB     |     1.352|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|  5 |   864   |JIDVEI - BLAJ                               |AB     |     3.023|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|  6 |   879   |MAGINA - AIUD                               |AB     |       550|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|  7 |   894   |MIRASLAU                                    |AB     |        31|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|  8 |   917   |OCNA MURES                                  |AB     |     2.544|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|  9 |   926   |PARVA - PETRISAT                            |AB     |       360|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 10 |   940   |PETRISAT - PANADE                           |AB     |       361|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 11 |   941   |PIANU DE JOS                                |AB     |        23|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 12 |  1010   |SAMNICLAUS - CRAIESTI                       |AB     |     1.163|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 13 |  1011   |SAMNICLAUS - PANADE                         |AB     |     2.915|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 14 |  1018   |SANTIMBRU - BARABAT                         |AB     |       180|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 15 |  1028   |SEBES - CUNTA                               |AB     |       392|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 16 |  1029   |SEBES - SASCIORI                            |AB     |     1.000|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 17 |  1066   |SPINOASA - GREABAN                          |AB     |       552|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 18 |  1125   |VALEA LUNGA                                 |AB     |       556|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 19 |   178   |B.H. ARGES                                  |AG     |     8.662|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 20 |   179   |B.H. ARGESEL                                |AG     |     4.947|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 21 |   187   |B.H. BASCOV                                 |AG     |     2.428|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 22 |   189   |B.H. BRATIA                                 |AG     |     6.800|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 23 |   190   |B.H. CALINESTI                              |AG     |       475|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 24 |   214   |B.H. CARCINOV                               |AG     |     5.615|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 25 |   239   |B.H. DAMBOVITA                              |AG     |     5.511|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 26 |   245   |B.H. DOAMNEI                                |AG     |     6.947|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 27 |   256   |B.H. IZVORANI                               |AG     |       147|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 28 |   305   |B.H. STEFANESTI                             |AG     |       341|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 29 |   308   |B.H. TARGULUI                               |AG     |    11.195|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 30 |   325   |B.H. TOPOLOG                                |AG     |     4.716|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 31 |   358   |B.H. VALENI                                 |AG     |       781|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 32 |   360   |B.H. VALSAN                                 |AG     |     7.423|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 33 |   395   |B.H. VRANESTI                               |AG     |       789|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 34 |    57   |ALMAS                                       |AR     |       121|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 35 |   470   |BODESTI                                     |AR     |       900|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 36 |  1176   |CHISINDIA                                   |AR     |       703|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 37 |  1177   |CHIZDIA                                     |AR     |       324|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 38 |   715   |CRIS. ALB                                   |AR     |     4.420|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 39 |   903   |MURES                                       |AR     |     1.987|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 40 |   907   |MUSTESTI                                    |AR     |       732|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 41 |    24   |ADANC SI PANA                               |BC     |       341|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 42 |   151   |APA NEAGRA                                  |BC     |     2.479|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 43 |  1170   |BAHNA BALCESCU                              |BC     |     3.075|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 44 |   454   |BERHECI                                     |BC     |    28.106|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 45 |   459   |BIJGHIR                                     |BC     |       470|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 46 |   463   |BISTRITA                                    |BC     |     3.307|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 47 |   503   |CASIN                                       |BC     |        52|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 48 |   787   |DODROTFOR                                   |BC     |     6.913|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 49 |   794   |DRAGOVA                                     |BC     |     2.683|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 50 |   897   |MORA                                        |BC     |       607|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 51 |   929   |PERESCHIV                                   |BC     |     7.332|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 52 |   959   |POLOCIN                                     |BC     |       198|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 53 |   972   |RACATAU I                                   |BC     |     5.783|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 54 |   973   |RACATAU II                                  |BC     |     6.665|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 55 |   995   |ROGOAZA                                     |BC     |       668|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 56 |  1044   |SIRET PARAVA                                |BC     |     3.491|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 57 |  1055   |SOCI                                        |BC     |     3.105|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 58 |  1080   |TAZLAU                                      |BC     |       221|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 59 |  1095   |TREBIS                                      |BC     |     2.630|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 60 |  1113   |VALEA CHISTELNITEI                          |BC     |       103|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 61 |  1130   |VALEA MARE - FARAOANI                       |BC     |       967|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 62 |  1131   |VALEA MORII                                 |BC     |     4.202|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 63 |  1164   |ZELETIN                                     |BC     |    15.226|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 64 |   335   |B.H. TUTOVA SUPERIOR                        |BC, NT,|    21.089|
|    |         |                                            |VS     |          |
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 65 |   339   |B.H. VALEA DANTA                            |BH     |     2.890|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 66 |   712   |CRIS REPEDE MAL DR. AV. TILEAGD             |BH     |     2.020|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 67 |   713   |CRIS REPEDE MAL STG. AM. TILEAGD            |BH     |     1.950|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 68 |   727   |DEALURILE BIHARIEI                          |BH     |       149|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 69 |   728   |DEALURILE SANTIMBREU                        |BH     |       225|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 70 |   937   |PERIM. ETAL. POCOLA                         |BH     |     1.506|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 71 |  1138   |VALEA TASAD                                 |BH     |     2.439|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 72 |    85   |AM. PLANTATII POMI JUDET                    |BN     |     1.560|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 73 |    91   |AM. PLANTATII VII JUDET                     |BN     |       973|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 74 |   695   |CONLODUL SUPERIOR                           |BN     |    10.197|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 75 |  1165   |ZONA CICEU                                  |BN     |     3.000|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 76 |   422   |BALABANI - DIMACHENI                        |BT     |       625|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 77 |   491   |BURLA                                       |BT     |    11.500|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 78 |   686   |COASTA - BURLESTI                           |BT     |       232|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 79 |   700   |COZANCEA                                    |BT     |     3.535|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 80 |   717   |CUCORANI - BOTOSANI                         |BT     |     5.147|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 81 |   791   |DOROHOI - DAVIDOAIA                         |BT     |     4.905|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 82 |   854   |IBANEASA                                    |BT     |     5.317|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 83 |   865   |JIJIA DOROHOI - UNGURENI                    |BT     |     4.679|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 84 |   866   |JIJIA SUPERIOARA                            |BT     |    13.269|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 85 |   900   |MORISCA                                     |BT     |    11.302|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 86 |   954   |PODRIGA                                     |BT     |     9.559|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 87 |   960   |POMI AVRAMENI                               |BT     |       292|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 88 |   961   |POMI FRUMUSICA                              |BT     |       670|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 89 |   962   |POMI RACHITI                                |BT     |       324|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 90 |   963   |POMI VORONA                                 |BT     |       253|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 91 |  1068   |SILISTEA                                    |BT     |       408|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 92 |  1048   |SITNA                                       |BT     |     5.087|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 93 |  1083   |TERASE ALBESTI                              |BT     |       731|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 94 |  1141   |VALEA VIILOR                                |BT     |       163|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 95 |  1151   |VII BALUSENI                                |BT     |       306|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 96 |   836   |HARTIBACIU SUPERIOR                         |BV     |     3.622|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 97 |   930   |PERIM. ETAL. APATA                          |BV     |     1.451|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 98 |   946   |PL. POMI SOARS                              |BV     |       235|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
| 99 |   964   |POMI ZARNESTI                               |BV     |        50|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|100 |  1013   |SANPETRU APATA MAL DR.                      |BV     |       441|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|101 |  1014   |SANPETRU APATA MAL STG.                     |BV     |     2.328|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|102 |  1027   |SCROAFA BUNESTI                             |BV     |     3.500|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|103 |  1065   |SONA - HALMEAG TICUS                        |BV     |     1.426|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|104 |  1077   |TARLUNG                                     |BV     |     4.310|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|105 |  1155   |VARGHIS AUGUSTIN                            |BV     |     1.056|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|106 |   423   |BALANEASA                                   |BZ     |    10.103|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|107 |   465   |BLAJANCA                                    |BZ     |     1.292|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|108 |   481   |BREAZA JUD. BUZAU                           |BZ     |       790|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|109 |  1174   |CHIOJDU                                     |BZ     |     1.855|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|110 |  1178   |CALNAU                                      |BZ     |     8.926|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|111 |  1180   |CAMPULUNGEANCA                              |BZ     |     1.180|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|112 |  1186   |CISLAU                                      |BZ     |       386|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|113 |   725   |DARA                                        |BZ     |       108|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|114 |   905   |MURGESTI                                    |BZ     |       287|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|115 |   913   |NISCOV - SARATA                             |BZ     |     2.757|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|116 |   943   |PARSCOV                                     |BZ     |     2.167|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|117 |  1020   |SARATEL                                     |BZ     |     8.429|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|118 |  1049   |SLANIC - VERSANT DREPT                      |BZ     |     2.410|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|119 |  1050   |SLANIC - VERSANT STANG                      |BZ     |     3.157|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|120 |  1093   |TOHANEANCA                                  |BZ     |     1.037|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|121 |  1116   |VALEA CU DRUM                               |BZ     |       181|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|122 |   158   |Amen. plantatii pomi CASEI                  |CJ     |       108|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|123 |   159   |Amen. plantatii pomi INFRATIREA CLUJ        |CJ     |        96|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|124 |   160   |Amen. plantatii pomi MICA                   |CJ     |       273|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|125 |   161   |Amen. plantatii pomi ORAS HUEDIN            |CJ     |       172|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|126 |   162   |Amen. plantatii pomi PLAIESTI               |CJ     |       253|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|127 |   163   |Amen. plantatii pomi RECEA CRISTUR          |CJ     |       100|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|128 |   164   |Amen. plantatii pomi RUGASESTI              |CJ     |       128|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|129 |   510   |CES AGARBICIU                               |CJ     |       889|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|130 |   509   |CES AGHIRES NADASEL IZVOARE                 |CJ     |     2.515|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|131 |   525   |CES APV MIHAI VITEAZU                       |CJ     |       102|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|132 |   526   |CES ASCHILEU                                |CJ     |       244|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|133 |   548   |CES BECAS                                   |CJ     |     1.750|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|134 |   549   |CES BEDECIU                                 |CJ     |     1.265|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|135 |   553   |CES BOBALNA - DEJ                           |CJ     |       493|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|136 |   564   |CES CAPUSUL MARE                            |CJ     |     3.254|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|137 |   566   |CES CHINTENI                                |CJ     |     3.703|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|138 |   567   |CES CLUJ NORD                               |CJ     |       435|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|139 |   568   |CES CODOR - JICHIS                          |CJ     |     1.814|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|140 |   578   |CES DEALUL FELEACULUI                       |CJ     |       513|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|141 |   582   |CES FEIURD INFERIOR                         |CJ     |     2.120|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|142 |   583   |CES FEIURD SUPERIOR                         |CJ     |     4.112|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|143 |   584   |CES FANEATA VACILOR                         |CJ     |     1.840|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|144 |   585   |CES FLORESTI - GARBAU                       |CJ     |     1.987|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|145 |   587   |CES GADALIN SUPERIOR                        |CJ     |     6.215|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|146 |   607   |CES JICHIS - BUNESTI                        |CJ     |     3.347|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|147 |   608   |CES JUCU - RASCRUCI                         |CJ     |     1.370|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|148 |   609   |CES LEGHIA - NADAS                          |CJ     |     1.830|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|149 |   610   |CES MACAU - INUC                            |CJ     |     2.832|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|150 |   611   |CES MARALOIU SUPERIOR                       |CJ     |     4.450|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|151 |   612   |CES MURATORI                                |CJ     |     1.572|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|152 |   614   |CES MICESTI                                 |CJ     |     1.184|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|153 |   616   |CES NADAS - MERA                            |CJ     |     1.000|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|154 |   617   |CES NIMA - BUNESTI                          |CJ     |       735|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|155 |   619   |CES PANICENI                                |CJ     |     1.118|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|156 |   621   |CES PERIMETRU ETALON TURDA                  |CJ     |     2.000|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|157 |   623   |CES PETRIND - RUGINOASA                     |CJ     |       652|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|158 |   631   |CES POPESTI                                 |CJ     |     2.600|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|159 |   637   |CES S.D.E CLUJ                              |CJ     |       210|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|160 |   644   |CES SOIMENI - BUDEI                         |CJ     |     2.782|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|161 |   645   |CES SOMES MAL DREPT                         |CJ     |     3.502|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|162 |   646   |CES SOMES MAL STANG                         |CJ     |     2.100|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|163 |   649   |CES SUCEAG                                  |CJ     |     2.231|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|164 |   652   |CES TOCBESTI                                |CJ     |     2.910|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|165 |   654   |CES TUREA - BAGARA                          |CJ     |     2.861|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|166 |   661   |CES VALEA BORSA - CRISTOREL                 |CJ     |     4.452|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|167 |   662   |CES VALEA BORSA - FUNDATURA                 |CJ     |     1.876|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|168 |   664   |CES VALEA CAIANULUI                         |CJ     |     2.910|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|169 |   665   |CES VALEA CALDA                             |CJ     |     2.838|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|170 |   667   |CES VALEA COJOCNEI                          |CJ     |     2.561|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|171 |   669   |CES VALEA MARE SARD - NADASEL               |CJ     |     2.510|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|172 |   670   |CES VALEA MIHAIESTI - SUMURDUC              |CJ     |     1.939|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|173 |   671   |CES VALEA RACILOR INF. + MIJLOCIU           |CJ     |     2.999|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|174 |   672   |CES VALEA RACILOR SUPERIOR                  |CJ     |     3.070|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|175 |   674   |CES VALEA TIFREI - TOPA                     |CJ     |     3.648|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|176 |   676   |CES VALEA ZAPODIEI                          |CJ     |     3.181|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|177 |   679   |CES VIISOARA - TRITENI                      |CJ     |       200|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|178 |   680   |CES VISTEA - GARBAU                         |CJ     |     2.083|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|179 |   693   |COMPLETARI CES VALEA MARE                   |CJ     |       165|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|180 |  1097   |TRITENI COLONIE                             |CJ     |       239|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|181 |   639   |CES SANCRAIUL ALMASULUI                     |CJ     |     3.684|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|182 |   462   |BISTRA POIANA MARULUI                       |CS     |       860|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|183 |   868   |JOLDOVA - BELOBRESCA                        |CS     |     4.007|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|184 |   899   |MORAVITA SUPERIOARA                         |CS     |     1.578|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|185 |  1149   |VERMES                                      |CS     |       826|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|186 |  1150   |VICINIC                                     |CS     |     3.200|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|187 |   918   |OJDULA                                      |CV     |       536|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|188 |   150   |ANINOASA DOICESTI                           |DB     |       109|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|189 |   708   |CRICOVUL DULCE                              |DB     |        91|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|190 |   875   |LUPESTI                                     |DB     |       760|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|191 |   906   |MUSCEL                                      |DB     |     1.574|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|192 |   942   |PICIOR DE MUNTE                             |DB     |       512|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|193 |   966   |POTOPU PERIM. II                            |DB     |       714|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|194 |   967   |POTOPU PERIM. III                           |DB     |     1.617|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|195 |   968   |POTOPU PERIM. IV                            |DB     |     1.878|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|196 |   970   |PUCIOASA                                    |DB     |     1.553|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|197 |   983   |RAUL ALB                                    |DB     |       861|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|198 |  1123   |VALEA LARGA                                 |DB     |     1.600|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|199 |  1124   |VALEA LARGA - AVAL PUCHENI                  |DB     |        25|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|200 |  1129   |VALEA MARE - DAMBOVITA                      |DB     |       131|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|201 |  1134   |VALEA PREOTESEI                             |DB     |       397|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|202 |  1140   |VALEA TUNULUI                               |DB     |       210|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|203 |   141   |AMARADIA                                    |DJ     |     6.733|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|204 |   168   |ARGETOAIA                                   |DJ     |     7.664|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|205 |   494   |CACIULATU                                   |DJ     |        83|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|206 |   685   |CIUTURA                                     |DJ     |       230|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|207 |   816   |GEMARTALUI                                  |DJ     |     4.958|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|208 |   821   |GIOROC                                      |DJ     |       152|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|209 |   846   |HOREZU JUD. DOLJ                            |DJ     |     3.960|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|210 |   867   |JIUL MIJLOCIU                               |DJ     |     5.552|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|211 |   933   |PERIM. ETAL. DOLJ                           |DJ     |       388|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|212 |   953   |PLOSCA                                      |DJ     |     3.211|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|213 |  1167   |ZONA OLTCIT                                 |DJ     |       292|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|214 |   519   |CES AMARADIA MIJLOCIE                       |GJ     |     5.302|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|215 |   520   |CES AMARADIA SEACA - MUSETESTI              |GJ     |     2.028|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|216 |   521   |CES AMARADIA SUPERIOARA                     |GJ     |     6.393|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|217 |   522   |CES AMARAZUIA                               |GJ     |     2.450|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|218 |   524   |CES DRAGUTESTI                              |GJ     |       383|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|219 |   527   |CES B.H. BLAHNITA                           |GJ     |     5.618|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|220 |   530   |CES B.H. AMARADIA SEACA                     |GJ     |     2.223|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|221 |   534   |CES B.H. BISTRITA JALES                     |GJ     |     5.293|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|222 |   536   |CES B.H. GILORT CIOCADIA                    |GJ     |     2.093|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|223 |   556   |CES BORASCU - PLOPSORU                      |GJ     |     1.308|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|224 |   557   |CES BORASCU - TURCENI                       |GJ     |     3.164|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|225 |   560   |CES BRANESTI                                |GJ     |       350|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|226 |   577   |CES DEALU BANCII                            |GJ     |        65|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|227 |   590   |CES GALBEN - CALNIC                         |GJ     |     4.157|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|228 |   596   |CES IASI - BUDIENI                          |GJ     |     2.924|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|229 |   622   |CES PESTISANI                               |GJ     |       200|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|230 |   627   |CES PLOSCA                                  |GJ     |     1.003|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|231 |   630   |CES POMI DRACUTESTI                         |GJ     |       238|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|232 |   641   |CES SLAVUTA                                 |GJ     |     1.262|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|233 |   643   |CES SOHODOL ARCANI                          |GJ     |       110|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|234 |   651   |CES TG. JIU POLOAGA                         |GJ     |       300|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|235 |   663   |CES VALEA BOULUI                            |GJ     |     1.402|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|236 |   677   |CES VALUTA                                  |GJ     |     1.137|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|237 |   681   |CES VLADIMIR                                |GJ     |     1.810|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|238 |    74   |AM. PL. POMI BAIESTI PUI                    |HD     |       273|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|239 |    79   |AM. PL. POMI DEVA                           |HD     |       365|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|240 |    81   |AM. PL. POMI NADASTIE RUSI                  |HD     |       391|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|241 |    82   |AM. PL. POMI TOTESTI                        |HD     |       446|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|242 |    83   |AM. PL. POMI VALEA TILESULUI                |HD     |        85|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|243 |   475   |BOSOROD GRID                                |HD     |     1.060|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|244 |   694   |COMPL. PER. ETAL. MARTINESTI JELEDINTI      |HD     |     1.700|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|245 |   699   |COVRAGIU BUCIUM                             |HD     |       250|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|246 |   814   |GEOAGIU BAMPOTOC                            |HD     |     4.000|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|247 |   815   |GEOAGIU HOMOROD                             |HD     |     1.954|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|248 |   820   |GANTAGA COVRAGIU                            |HD     |       500|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|249 |   833   |HARAU BARSAU                                |HD     |     1.500|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|250 |   838   |HATEG UNIREA                                |HD     |     2.815|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|251 |   849   |HUNEDOARA HASDAT                            |HD     |     1.140|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|252 |   857   |ILIA SARBI                                  |HD     |       672|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|253 |   886   |MARTINESTI DANCU MARE                       |HD     |     3.300|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|254 |   934   |PERIM. ETALON HUNEDOARA                     |HD     |     2.120|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|255 |   978   |RADULESTI DOBRA                             |HD     |     3.071|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|256 |   982   |RAPOLT GEOAGIU                              |HD     |       425|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|257 |   992   |RIBITA BAIA DE CRIS                         |HD     |       911|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|258 |   997   |ROMOS ROMOSEL                               |HD     |       863|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|259 |   998   |ROMOS VAIDEI                                |HD     |       135|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|260 |  1017   |SANTAMARIA DE PIATRA - TOTIA                |HD     |     2.464|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|261 |  1023   |SARMISEGETUZA ZEICANI                       |HD     |       300|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|262 |  1143   |VALEA VOINII                                |HD     |     2.159|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|263 |  1147   |VATA OCISOR                                 |HD     |       728|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|264 |   116   |AM. SINESTI                                 |IL     |       346|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|265 |   892   |MILETIN                                     |IS     |     2.515|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|266 |   911   |NICOLINA                                    |IS     |    18.408|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|267 |   969   |PRUT                                        |IS     |    16.799|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|268 |  1042   |SIRET                                       |IS     |     4.187|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|269 |  1056   |SACOVAT                                     |IS     |     9.652|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|270 |   182   |B.H. BAHLUI                                 |IS, NT |    40.904|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|271 |   532   |CES B.H. BARLAD                             |IS, VS |    69.280|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|272 |   678   |CES VASLUIET                                |IS, VS |    44.611|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|273 |   702   |CRASNA                                      |IS, VS |    26.138|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|274 |   169   |ARIESU DE PADURE                            |MM     |       420|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|275 |   287   |B.H. SALAJ INFERIOR                         |MM     |    15.025|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|276 |   492   |BUTEASA VIMA CAROIENI                       |MM     |     5.723|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|277 |  1179   |CAMPULUNG LA TISA                           |MM     |       425|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|278 |   804   |SEINI                                       |MM     |       173|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|279 |  1002   |S.C.P.P. BAIA MARE                          |MM     |       196|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|280 |  1109   |VADU IZEI                                   |MM     |       130|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|281 |  1145   |VALENII SOMCUTEI                            |MM     |       155|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|282 |   413   |BABTA                                       |MM, SM |     3.000|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|283 |   101   |AM. PLANTATII VIT. IAS SEUCA                |MS     |     1.342|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|284 |   117   |AMEN. PL. VIE SI POMI ZAGAR BROTEA          |MS     |       126|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|285 |   122   |AMEN. PL. POMI SIGHISOARA - TIGMANDRA       |MS     |        75|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|286 |   126   |AMEN. PL. VIE POMI SIGHISOARA - DANES       |MS     |       765|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|287 |   569   |CES COMLOD CRAIESTI - MADARASI              |MS     |    12.325|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|288 |   570   |CES COMLOD MADARASI - LECHINTA              |MS     |    20.087|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|289 |   597   |CES IN B.H. MURES SARATA CUCERDEA           |MS     |     3.060|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|290 |   598   |CES IN B.H. MS. CERGHID IZVOARE LASCUD      |MS     |     2.866|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|291 |   599   |CES IN B.H. NIRAJ, AM. ACUM. VALEA          |MS     |     2.629|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|292 |   601   |CES IN B.H. TRN. MICA NADES CIORTOS         |MS     |     3.600|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|293 |   602   |CES IN B.H. TRN. MICA, MICA - TARNAVENI     |MS     |     5.424|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|294 |   603   |CES IN B.H. TRN. MICA. BALAUSERI            |MS     |     6.750|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|295 |   604   |CES IN B.V. TR. MIC. BALAUSER SUPLACU       |MS     |     5.688|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|296 |   605   |CES IN B.V. TR. MICA SUPLACU MICA           |MS     |     6.010|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|297 |   620   |CES PARAUL DE CAMPIE Z. SESU - BOLOGA       |MS     |     1.380|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|298 |   416   |BAHNA - ROMANI - HOISESTI - CANDESTI        |NT     |     1.143|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|299 |  1171   |BALTATESTI - TIBUCANI - BALANESTI           |NT     |       816|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|300 |   552   |CES BISTRITA - SCHITU CEAHLAU               |NT     |       500|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|301 |   555   |CES BOGHICEA - BARA                         |NT     |     4.787|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|302 |   558   |CES BORLESTI - CANDESTI                     |NT     |     2.033|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|303 |   576   |CES CUIEJDIU                                |NT     |       980|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|304 |   586   |CES FUNDATURA                               |NT     |     1.570|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|305 |   588   |CES GADINTI - AVERESTI                      |NT     |       111|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|306 |   589   |CES GADINTI - POIENARI (ETALON)             |NT     |     2.362|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|307 |   606   |CES ION CREANGA - BALUSESTI                 |NT     |     2.375|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|308 |   629   |CES POIENARI - PANCESTI                     |NT     |       114|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|309 |   632   |CES POTOCINA                                |NT     |        90|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|310 |   635   |CES RASCA                                   |NT     |     1.965|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|311 |   636   |CES RECEA - ICUSESTI                        |NT     |     2.501|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|312 |   786   |DOBA - PLESOIU                              |OT     |     2.743|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|313 |   813   |GEMARTALUI                                  |OT     |    10.387|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|314 |   847   |HOREZU JUD. OLT                             |OT     |     3.058|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|315 |   951   |PLAPCEA MICA                                |OT     |     3.854|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|316 |  1051   |SLATINA - DUNARE                            |OT     |       878|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|317 |  1071   |STREHARET                                   |OT     |     2.900|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|318 |  1085   |TESLUI                                      |OT     |     1.511|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|319 |  1096   |TREPTEANCA - CUNGREA                        |OT     |       485|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|320 |   456   |BERTEA - SLANIC                             |PH     |     1.008|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|321 |   472   |BOLDESTI - LIPANESTI                        |PH     |       525|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|322 |   482   |BREAZA JUD. PRAHOVA                         |PH     |       528|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|323 |  1371   |BREAZA-MALAELE                              |PH     |        37|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|324 |   490   |BUDUREASA                                   |PH     |     3.633|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|325 |   504   |CEPTURA ROTARI                              |PH     |     1.017|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|326 |  1175   |CHIOJOCEANCA                                |PH     |     6.141|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|327 |   806   |FILIPESTII DE PADURE                        |PH     |       202|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|328 |   825   |GLAVANA - BORDENI                           |PH     |        88|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|329 |   861   |IORDACHEANU                                 |PH     |     5.033|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|330 |   883   |MANECIU - DUMBRAVESTI                       |PH     |     5.483|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|331 |   912   |NICOVANI                                    |PH     |     1.007|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|332 |   916   |NUCET - CARBUNESTI                          |PH     |     3.014|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|333 |  1034   |SECIU - PLEASA - CHITORANI                  |PH     |     1.191|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|334 |  1070   |STIMNIC - ZELETIN                           |PH     |     4.144|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|335 |  1370   |TELEGA-MELICESTI                            |PH     |         8|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|336 |  1091   |TINTEA - BAICOI                             |PH     |       152|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|337 |  1106   |URLATI - NUCET                              |PH     |        34|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|338 |  1107   |URLOI - SEMAN                               |PH     |     1.041|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|339 |  1119   |VALEA DOFTANEI                              |PH     |     2.722|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|340 |   180   |B.H. AXENTE-SEVER                           |SB     |       448|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|341 |   183   |B.H. BALTA SBB. BAZNA                       |SB     |       359|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|342 |   192   |B.H. CAPALNA - POIANA - DUMBRAVENI          |SB     |       185|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|343 |   226   |B.H. CISNADIE                               |SB     |        90|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|344 |   227   |B.H. CISNADIE - TOCILE                      |SB     |       254|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|345 |   237   |B.H. CRISTIAN SURA-MARE POPLACA             |SB     |       496|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|346 |   250   |B.H. CRISTIAN VL. MARULUI                   |SB     |       106|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|347 |   238   |B.H. CURCIU - DARLOS                        |SB     |     2.215|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|348 |   240   |B.H. DEALU DAII (S.C.Z. CRISTIAN)           |SB     |     1.154|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|349 |   252   |B.H. HARTIBACIU INF. PERIM. I - V           |SB     |     6.560|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|350 |   255   |B.H. HARTIBACIU SUP. PERIM. I - III         |SB     |    13.814|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|351 |   269   |B.H. OLT SBB. NOUL                          |SB     |       455|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|352 |   285   |B.H. RICHIS                                 |SB     |        87|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|353 |   290   |B.H. SECASUL MARE PERIM. I - IV             |SB     |     3.341|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|354 |   297   |B.H. SECASUL MIC SBB. PAUCA                 |SB     |     4.252|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|355 |   299   |B.H. SOROSTIN                               |SB     |        40|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|356 |   306   |B.H. TAPU                                   |SB     |       115|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|357 |   387   |B.H. VISA SBB. ALAMOR                       |SB     |     3.283|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|358 |   388   |B.H. VISA SBB. SLIMNIC - RUSI               |SB     |     4.445|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|359 |   391   |B.H. VISA SUPERIOARA SBB. RAURA             |SB     |     4.500|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|360 |   403   |B.H. ZAVOI                                  |SB     |       493|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|361 |   512   |CES AGRIJUL MIJLOCIU                        |SJ     |     7.434|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|362 |   513   |CES AGRIJUL SUPERIOR                        |SJ     |     6.928|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|363 |   516   |CES ALMAS MESTEREAGA                        |SJ     |       280|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|364 |   517   |CES ALMAS PETRINDU RUGINOASA                |SJ     |     2.040|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|365 |   518   |CES ALMASUL SUPERIOR                        |SJ     |     7.690|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|366 |   523   |CES APARARE ORAS ZALAU                      |SJ     |     2.130|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|367 |   546   |CES BARCAU SUPERIOR                         |SJ     |     5.463|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|368 |   547   |CES BARCAU VALCAU FIZES                     |SJ     |       120|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|369 |   550   |CES BERCEA SANTAMARIE                       |SJ     |       350|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|370 |   575   |CES CRASNA VARSOLT SIMLEU                   |SJ     |     4.127|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|371 |   579   |CES DOBRIN CRISENI                          |SJ     |        40|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|372 |   591   |CES GARBOU CERNUC                           |SJ     |     2.526|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|373 |   626   |CES PL. VIE IAS ZALAU                       |SJ     |       105|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|374 |   638   |CES SALAJUL SUPERIOR                        |SJ     |    12.684|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|375 |   640   |CES SCPP ZALAU                              |SJ     |       817|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|376 |   657   |CES V. SOMES CORMENIS TIHAU                 |SJ     |     5.610|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|377 |   658   |CES V. SOMES DOBROCINA NEGRENI              |SJ     |     3.290|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|378 |   660   |CES VALEA AURIE                             |SJ     |       376|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|379 |   666   |CES VALEA CIUMARNA                          |SJ     |        45|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|380 |   936   |PERIM. ETAL. MESESENI                       |SJ     |     2.100|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|381 |   485   |BROSTENI - DRAGUSENI                        |SV     |     1.800|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|382 |   496   |CALAFINDESTI - BALCAUTI SIRET               |SV     |       316|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|383 |   788   |DOLHASCA                                    |SV     |     3.681|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|384 |   790   |PORNESTI - FRATAUTII NOI SIRET              |SV     |       612|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|385 |   840   |HATIA                                       |SV     |     2.088|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|386 |   858   |ILISASCA                                    |SV     |     6.454|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|387 |   871   |LISAURA - LITENI                            |SV     |     3.511|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|388 |   874   |LUCINA                                      |SV     |     1.336|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|389 |   888   |MEDIASCA                                    |SV     |     2.104|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|390 |   948   |PLANTATII FANTANELE                         |SV     |       100|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|391 |   949   |PLANTATII POMI DOLHESTI                     |SV     |        55|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|392 |   950   |PLANTATII POMI MERESTI CANDAC.              |SV     |       100|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|393 |   952   |PLATONITA                                   |SV     |       251|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|394 |   975   |RADASENI I                                  |SV     |       467|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|395 |   976   |RADASENI II                                 |SV     |        30|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|396 |  1036   |SERBAUTI - CALAFINDESTI                     |SV     |       782|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|397 |  1057   |SOLONET                                     |SV     |     8.988|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|398 |  1063   |SOMUZU MARE                                 |SV     |    25.450|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|399 |  1064   |SOMUZU MIC                                  |SV     |     9.430|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|400 |  1162   |VULTURESTI                                  |SV     |       792|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|401 |  1169   |ZVORISTEA - ZAMOSTEA                        |SV     |     4.325|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|402 |   457   |BESTEPE                                     |TL     |       203|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|403 |   726   |DEALUL SOMOVA                               |TL     |       243|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|404 |   921   |OSTROV - PECINEAGA                          |TL     |     1.723|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|405 |   938   |PERIM. ETAL. TULCEA                         |TL     |     2.129|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|406 |  1052   |SLAVA                                       |TL     |     7.066|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|407 |  1082   |TELITA                                      |TL     |     3.295|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|408 |  1108   |VACARENI - LUNCAVITA                        |TL     |     1.358|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|409 |   799   |FADIMAC - CLADOVA                           |TM     |     4.771|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|410 |   935   |PERIM. ETAL. LUGOJ                          |TM     |       720|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|411 |    60   |AM. DRAGASANI                               |VL     |        20|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|412 |    70   |AM. CALIMANESTI                             |VL     |        30|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|413 |    71   |AM. SCUNDU                                  |VL     |       190|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|414 |    72   |AM. PASUNE TISA                             |VL     |       150|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|415 |    73   |AM. B.H. TARIIA - MATEESTI                  |VL     |       235|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|416 |    76   |AM. PL. POMI BERBESTI                       |VL     |       456|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|417 |    77   |AM. PL. POMI CAP LIVEZI                     |VL     |       470|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|418 |    78   |AM. PL. POMI CAP SINESTI                    |VL     |       266|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|419 |    80   |AM. PL. POMI MOSOROASA                      |VL     |       385|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|420 |    84   |AM. PL. VII CERNA - FARTATESTI              |VL     |       700|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|421 |   135   |AM. VII DRAGASANI - DEALU OLT               |VL     |       223|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|422 |   133   |AM. VII DRAGASANI - MITROFANI               |VL     |       820|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|423 |   136   |AM. VII DRAGASANI - PRUNDENI                |VL     |       437|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|424 |   137   |AM. VII SCPVV DRAGASANI - JIBLEA            |VL     |        87|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|425 |   138   |AM. VII ST. DRAGASANI                       |VL     |       104|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|426 |   382   |AMEN. BABENI                                |VL     |       345|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|427 |   171   |AMEN. BALCESTI                              |VL     |       355|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|428 |   172   |AMEN. CRETENI                               |VL     |       360|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|429 |   188   |B.H. BOISOARA                               |VL     |       180|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|430 |   228   |B.H. COISCA                                 |VL     |       150|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|431 |   251   |B.H. GOVORA                                 |VL     |     4.158|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|432 |   257   |B.H. OLANESTI                               |VL     |     3.998|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|433 |   386   |B.H. OLANU DRAGOESTI                        |VL     |       100|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|434 |   270   |B.H. OLTET MAL ST. LALOSU - BABENI          |VL     |     1.518|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|435 |   301   |B.H. STANEASCA                              |VL     |       340|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|436 |  1172   |B.H. VERDEA - MITROFANI                     |VL     |       140|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|437 |   528   |CES B.H. ACUM. DAIESTI                      |VL     |     1.113|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|438 |   529   |CES B.H. ACUM. RM. VALCEA                   |VL     |     1.730|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|439 |   531   |ANINOASA - BEROIOIU                         |VL     |     1.353|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|440 |   533   |CES B.H. BISTRITA                           |VL     |     7.072|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|441 |   535   |CES B.H. CERNA                              |VL     |     3.720|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|442 |   537   |CES B.H. LUNCAVAT                           |VL     |     7.076|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|443 |   538   |CES B.H. OLTET                              |VL     |       515|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|444 |   539   |CES B.H. OLTET SUBB. HOREZU                 |VL     |     2.334|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|445 |   540   |CES B.H. OLTETUL MIJLOCIU                   |VL     |    11.419|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|446 |   541   |CES B.H. PARAUL SARAT                       |VL     |       500|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|447 |   542   |CES B.H. PESCEANA                           |VL     |       850|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|448 |   543   |CES B.H. SIRINEASA - ORLESTI                |VL     |     1.254|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|449 |   544   |CES B.H. TOPOLOGUL INFERIOR                 |VL     |     3.493|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|450 |   545   |CES B.H. TREPTEANCA - CUNGREA MARE          |VL     |       913|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|451 |   561   |CES BUCSANI CIOROIU                         |VL     |     4.075|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|452 |   691   |COMP. CES BABENI - MIHAESTI                 |VL     |       729|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|453 |   692   |COMP. CES BALCESTI - IRIMESTI               |VL     |       303|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|454 |   895   |MODERNIZ - VII LA ST. DRAGASANI             |VL     |        40|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|455 |   931   |PERIM. ETAL. CHEIA                          |VL     |        10|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|456 |   945   |PL. POMI RM. VALCEA                         |VL     |       162|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|457 |   947   |PL. VII IAS DRAGASANI - GUSOIENI            |VL     |       224|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|458 |   551   |CES BERHECI III                             |VN     |     3.876|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|459 |   562   |CES BURCA - VIDRA                           |VN     |       100|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|460 |   565   |CES CARLIGELE                               |VN     |       483|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|461 |   571   |CES COPACESTI                               |VN     |       577|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|462 |   581   |CES DUMITRESTI - CHIOJDENI                  |VN     |     1.078|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|463 |   594   |CES HOMOCEA                                 |VN     |     1.618|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|464 |   613   |CES MERA - REGHIU                           |VN     |       100|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|465 |   618   |CES ODOBESTI - COTESTI                      |VN     |     7.557|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|466 |   628   |CES PLOSCUTENI                              |VN     |     2.187|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|467 |   633   |CES RAMNA MIJLOCIE                          |VN     |       924|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|468 |   634   |CES RAMNICU SARAT                           |VN     |     1.278|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|469 |   642   |CES SLIMNICU - COTATCU                      |VN     |     1.953|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|470 |   647   |CES STRAOANE                                |VN     |       100|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|471 |   648   |CES STURZA                                  |VN     |     5.735|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|472 |   650   |CES TANASOAIA                               |VN     |       402|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|473 |   656   |CES URECHESTI                               |VN     |     1.022|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|474 |   673   |CES VALEA SARII                             |VN     |       600|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|475 |   682   |CES ZABRAUTI - PUTNA                        |VN     |     9.200|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|476 |   683   |CES ZABRAUTI TROTUS                         |VN     |    10.201|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|477 |   684   |CES ZELETIN IX                              |VN     |     2.797|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|478 |   488   |BUDA                                        |VS     |     3.384|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|479 |   515   |CES ALBITA - FALCIU                         |VS     |     7.839|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|480 |   848   |HORINCEA                                    |VS     |     4.783|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|481 |   855   |IDRICI                                      |VS     |     1.464|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|482 |   974   |RACOVA                                      |VS     |    22.848|
|____|_________|____________________________________________|_______|__________|
|                                 TOTAL                             | 1.414.828|
|___________________________________________________________________|__________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1309/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1309 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu