Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1280 din  8 decembrie 1990

privind constituirea Societatii Comerciale cu capital integral strain "Lackner & Schwarz - Romania" S.R.L.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 111 din 28 mai 1992


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba constituirea, in conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 96/1990, a Societatii Comerciale cu capital integral strain "Lackner & Schwarz - Romania" - S.R.L., cu sediul in Romania, municipiul Bucuresti, potrivit contractului de societate si statutului intocmite de initiatori.
    Art. 2
    Societatea se va putea aproviziona direct de la producatorii romani cu marfuri destinate exportului, cu plata partial in valuta convertibila intr-o cota care sa acopere, cel putin, valoarea energiei, materiilor prime si materialelor deficitare.
    Art. 3
    Societatea Comerciala "Lackner & Schwarz - Romania" - S.R.L. isi va desfasura activitatea cu respectarea prevederilor legislatiei romane si ale acordurilor si conventiilor aplicabile in materie, la care Romania este parte.

                        PRIM-MINISTRU
                         PETRE ROMAN


              CONTRACT DE ASOCIERE

    Incheiat intre:
    - firma "Lackner & Schwarz Internationale Spediture", cu sediul in Austria, Altmannsdorferstr. 55, A-1127 Wien, reprezentata prin directorul sau, domnul Paul Richard Schwarz, denumita in continuare Lackner, pe de o parte,
    si
    - doamna Schwarz Virgilia-Valeria, cetatean austriac, domiciliata in Juchgasse 38/1/7, A-1030 Wien, Austria, denumita in continuare Schwarz, pe de alta parte, care
    au convenit, in calitate de parti contractante, sa constituie o societate comerciala, in conditiile ce urmeaza:
    Denumirea, sediul social si durata de functionare a societatii

    Art. 1
    Denumirea societatii este "Lackner & Schwarz - Romania" - S.R.L. Sediul social al societatii este in Romania, Bucuresti, sectorul 2, str. Batiste nr. 35, et. II, ap. 12.
    Durata de functionare a societatii este de 10 (zece) ani de la data inregistrarii sale la Ministerul Finantelor din Romania. Prelungirea duratei de functionare, precum si schimbarea sediului social, deschiderea de filiale, reprezentante, depozite, magazine, etc., in Romania si in strainatate, se vor putea face prin decizii ale adunarii generale a asociatilor, luate in conformitate cu prevederile statutului, conform normelor legale in vigoare.
    Forma societatii
    Art. 2
    Forma juridica a societatii este aceea de "societate cu raspundere limitata" (S.R.L.).
    Societatea este persoana juridica romana si isi desfasoara activitatea potrivit legislatiei din Romania, in conformitate cu prezentul contract si cu statutul sau, care constituie anexa la acest contract.
    Obiectul de activitate
    Art. 3
    Societatea va avea urmatorul obiect de activitate:
    - prestari de servicii din mandat pentru expeditii internationale privind exportul, importul si tranzitul de marfuri ce se deruleaza in traficul international maritim, fluvial, feroviar, rutier si aerian, cum sunt: colectarea si depozitarea de marfuri si bunuri, operatiuni de control al calitatii la cerere, operatiuni de vamuire, conteinerizarea de marfuri si bunuri in vederea expedierii acestora in conteinere speciale, potrivit naturii produselor respective si cerintelor traficului international, inchirieri de vagoane de cai ferate si vagoane cisterna pentru produse speciale, inchirieri de mijloace de transport speciale, navlosiri si agenturari de nave maritime si fluviale, precum si alte activitati conexe, in stransa legatura cu realizarea obiectului de activitate, cum ar fi repararea si intretinerea conteinerelor, ambalarea, etichetarea si marcarea marfurilor etc.
    Societatea este indreptatita sa incheie tranzactiile corespunzatoare sau necesare realizarii si impulsionarii obiectivului de activitate. Ea este in continuare indreptatita sa participe si la alte societati de acelasi profil sau asemanatoare si/sau sa preia conducerea acestora.
    Completarea si modificarea obiectului de activitate al societatii se hotaraste de catre adunarea generala, situatie in care se va solicita si avizul autoritatilor care au aprobat constituirea societatii.
    Capitalul social
    Art. 4
    Capitalul social se fixeaza la suma de 500.000 (cinci sute mii) silingi austrieci si este impartit in 100 (una suta) parti sociale, indivizibile si nominative, fiecare in valoare de 5.000 (cinci mii) silingi austrieci.
    Capitalul social este subscris de parti astfel:
    - 70 parti sociale in valoare de 350.000 silingi austrieci, reprezentand 70% din capitalul social, de catre Lackner;
    - 30 parti sociale, in valoare de 150.000 silingi austrieci reprezentand 30% din capitalul social, de catre Schwarz.
    Depunerea de catre parti a cotelor subscrise pentru formarea capitalului social se face in numerar si in valuta liber convertibila, depusa intr-un cont deschis pe numele si la dispozitia societatii la Banca Romana de Comert Exterior, la cursul de schimb siling austriac/valuta respectiva din ziua depunerii, in mod esalonat, 30% din cota fiecaruia in termen de 30 de zile de la data inregistrarii societatii la Ministerul Finantelor din Romania si diferenta de inca 70% in termen de 6 luni de la aceasta data.
    In cazul nedepunerii sau depunerii cu intarziere a transelor pentru formarea capitalului social, societatea este in drept sa ceara despagubiri asociatilor in culpa pentru acoperirea prejudiciilor suferite de ea datorita nedepunerii sau depunerii cu intarziere a transelor de capital respective.
    Fiecare asociat raspunde pentru datoriile si obligatiile societatii, numai in limita aportului sau subscris la capitalul social al acesteia.
    Drepturile conferite de partile sociale detinute de asociati, modul de eliberare a acestora, cesiunea si regimul lor sunt cele prevazute in statut.
    Finantarea activitatii
    Art. 5
    Finantarea necesara pentru organizarea societatii si desfasurarea activitatii sale se asigura prin capitalul social si prin creditele pe care societatea le va obtine, in caz de nevoie, in relatiile sale cu tertii si/sau de la banci.
    Obligatiile partilor
    Art. 6
    Partile isi asuma urmatoarele obligatii principale:
    - sa puna la dispozitia societatii aportul subscris la capitalul social la termenele  si in forma convenita prin prezentul contract;
    - sa sprijine societatea in indeplinirea formalitatilor legale de constituire, organizare si functionare;
    - sa sprijine societatea in angajarea personalului salariat, in concordanta cu necesitatile de calificare impuse de activitatile sale;
    - sa sprijine societatea in incheierea si derularea contractelor de aprovizionare, desfacere si servicii in Romania;
    - sa sprijine societatea in realizarea programelor de servicii si desfacere in strainatate, astfel incat incasarile in valuta ale societatii sa acopere in orice moment, cel putin obligatiile de plata ale societatii in aceasta moneda.
    Veniturile societatii, stabilirea beneficiului
    Art. 7
    Veniturile societatii se realizeaza din incasarile rezultate din activitatea sa.
    Beneficiul se stabileste prin bilantul contabil anual, aprobat de adunarea generala a asociatilor. Beneficiul se calculeaza prin scaderea din suma totala a veniturilor realizate, a cheltuielilor aferente si a platilor facute pentru realizarea acestor venituri.
    Din beneficiul rezultat din bilantul contabil se scade rezerva calculata potrivit  normelor legale, precum si impozitul datorat statului, rezultand beneficiul cuvenit asociatilor.
    Utilizarea beneficiului cuvenit asociatilor se hotaraste de catre adunarea generala, conform prevederilor statutului (acordarea de prime si beneficii personalului, crearea de rezerve extraordinare la societate, reinvestire, repartizarea intre asociati potrivit cotelor de participare la capitalul social etc.).
    In cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele si sa ia masurile corespunzatoare pentru eliminarea acestora.
    Conducerea si administrarea societatii
    Art. 8
    Organul suprem de conducere a societatii este adunarea generala a asociatilor, care va fi constituita si va functiona in conformitate cu prevederile statutului.
    Adunarea generala desemneaza membrii comitetului de directie, stabilind functiile acestora, perioada de functionare, indemnizatiile lor, revocarea/inlocuirea etc.
    Presedintele comitetului de directie poate fi si directorul general al societatii.
    Conducerea activitatii curente a societatii se asigura de directorii executivi, numiti potrivit statutului.
    Atributiile si raspunderile directorilor executivi vor fi stabilite de adunarea generala si comitetul de directie.
    Controlul societatii
    Art. 9
    Activitatea financiara a societatii, gestiunea si evidentele sale sunt controlate de catre o comisie de cenzori (experti contabili), numita cu avizul Ministerului Finantelor din Romania, de adunarea generala a asociatilor, de catre asociati direct sau prin reprezentanti numiti de ei, precum si de catre alte organe prevazute de legea romana.
    Comisia de cenzori isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile statutului.
    Personalul societatii
    Art. 10
    Partile vor  definitiva in prima adunare generala a asociatilor (constitutiva), intre altele, schema de organizare si repartitia corespunzatoare a functiilor de conducere, nivelurile de salarii ale personalului societatii pe functii, acestea putand fi insa modificate (cu exceptia celor care privesc membrii comitetului de directie si personalului de conducere executiv) de catre comitetul de directie.
    Angajarea personalului societatii (altul decat cel de conducere executiva) se va face de catre comitetul de directie pe baza de contracte individuale de munca, prin care se vor stabili drepturile si obligatiile acestui personal, in conformitate cu legea romana.
    Evidenta activitatii economico-financiare
    Art. 11
    Societatea va organiza si va tine evidenta contabila prevazuta de legea romana si de normele Ministerului Finantelor din Romania.
    Bilantul contabil al societatii, contul de profit si pierderi, precum si alte documente contabile explicative legate de acestea se intocmesc in lei, cu aplicarea cursului de schimb valutar de la data fiecarei operatiuni.
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an, cu exceptia primului an de activitate, cand acesta incepe la data inregistrarii societatii la Ministerul Finantelor din Romania si se incheie la 31 decembrie din acelasi an.
    Conturile societatii la banci
    Art. 12
    Societatea isi va deschide conturi in lei si in valuta la Banca Romana de Comert Exterior, precum si la alte banci autorizate din Romania. Alimentarea conturilor in valuta se va face din aportul in valuta la capitalul social, incasarile in valuta si din imprumuturi in valuta. Platile in valuta se efectueaza din conturile in valuta ale societatii.
    Alimentarea contului in lei se va face din incasarile in lei, din imprumuturi in lei, precum si din schimb valutar din conturile in valuta.
    Amortizarea fondurilor fixe, asigurarea
    Art. 13
    Amortizarea fondurilor fixe se face prin intermediul normelor de amortizare stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societatii.
    Duratele de amortizare, care se aproba de adunarea generala a asociatilor, nu pot fi mai mari decat duratele prevazute de legea romana pentru bunuri similare.
    Societatea isi va asigura bunurile sale, la valoarea de inlocuire, la institutii autorizate din Romania, iar cheltuielile de asigurare vor fi contabilizate pe costuri.
    Solutionarea diferendelor
    Art. 14
    Toate diferendele care ar putea sa apara intre partile acestui contract ca urmare a executarii contractului sau in legatura cu acest contract vor fi solutionate de catre parti, care vor incerca sa gaseasca o solutie amiabila.
    Daca acest lucru nu va fi posibil, aceste diferende vor fi supuse spre solutionare unei instante/comisii de arbitraj, aleasa de comun acord de catre parti.
    Arbitrii se vor conduce, pentru solutionarea diferendelor, dupa clauzele prezentului contract de asociere si cele ale statutului si dupa legislatia romana, conform normelor sale procedurale si cu aplicarea dreptului material roman.
    Hotararile instantei/comisiei de arbitraj vor fi definitive si executorii pentru ambele parti.
    Forta majora
    Art. 15
    Forta majora cuprinde toate evenimentele ce se vor produce dupa intrarea in vigoare a contractului, in afara vointei si controlului partilor, ca: cutremure, incendii, razboi, catastrofe etc. si care impiedica, total sau partial, indeplinirea obligatiilor din contract.
    Prin notificarea situatiei de forta majora catre cealalta parte, partea afectata de forta majora va fi exonerata fara nici o raspundere din partea ei de a executa obligatiile sale din prezentul contract, dar numai in masura si numai pentru perioada in care executarea obligatiilor sale este impiedicata de cazul de forta majora. Notificarea va include o descriere a naturii evenimentului, cauzele sale si consecintele posibile. Partea care reclama forta majora va notifica celeilalte parti terminarea acestei perioade. Toate notificarile facute conform acestui alineat vor fi date in 15 zile de la data de incepere sau terminare a cazului de forta majora, prin scrisoare recomandata. In situatia in care cazul de forta majora impiedica transmiterea notificarii in acest termen de 15 zile, aceasta se va da in cel mai scurt timp posibil.
    Partea invocand forta majora va asigura celeilalte parti confirmarea existentei faptelor constituind forta majora. Aceasta dovada consta in declaratie sau certificat al oricarui organ guvernamental sau institutie calificata sau Camera de Comert. In cazul in care un asemenea certificat nu poate fi obtinut, partea care reclama forta majora va putea in locul acestuia sa faca o declaratie autentificata la notariat, descriind in detaliu faptele reclamate ca forta majora si motivele pentru care un certificat sau declaratie autorizata, confirmind aceste fapte, nu pot fi obtinute.
    In cazul in care perioada de forta majora continua pe mai mult de 6 luni, ori care din parti poate cere iesirea din societate prin darea unei notificari scrise.
    Diverse
    Art. 16
    Toate documentele semnate intre parti inainte de intrarea in vigoare a acestui contract, semnate in comun sau separat si care sunt in legatura cu contractul, sunt nule si neavenite.
    Art. 17
    Amendamentele, modificarile sau adaugirile la acest contract sunt valabile si opozabile numai daca sunt facute in scris si semnate de ambele parti.
    Anexa la contract poate fi modificata de catre adunarea generala a asociatilor.
    Art. 18
    Notificarile legate sau in legatura cu contractul, cu exceptia cazului cand in contract se prevede altfel, se vor face prin scrisori recomandate, telegrafice, telefax sau telex (dar care trebuie confirmate prin scrisori recomandate) si vor fi adresate partilor la adresele indicate in acest contract.
    Aceste adrese pot fi schimbate de fiecare parte cu conditia anuntarii acestei schimbari, prin notificare catre cealalta parte.
    Notificarile care se fac prin scrisori recomandate sunt considerate a avea data la care au fost expediate prin posta.
    Art. 19
    Nici una dintre parti nu poate incredinta sau transmite catre un tert nici unul din drepturile sau obligatiile sale din acest contract, fara acordul prealabil scris al celeilalte parti.
    Art. 20
    Acest contract cuprinde anexa (statutul) care face parte integranta din acesta.
    Intrarea in vigoare
    Art. 21
    Acest contract intra in vigoare, dupa semnarea sa, la data la care societatea a fost inregistrata la Ministerul Finantelor din Romania.
    Art. 22
    Dupa intrarea in vigoare a prezentului contract, partile se vor consulta si vor convoca, in termen de 60 de zile, prima adunare generala a asociatilor, care va proceda la stabilirea masurilor si luarea hotararilor privind inceperea activitatilor societatii.
    Art. 23
    In cazul in care, indiferent din ce motive, contractul nu va intra in vigoare in termen de 90 de zile de la data semnarii sale, societate nu se va mai constitui.
    Neintrarea in vigoare a contractului atrage in mod automat completa sa nulitate, nici una dintre parti neputand in acest caz formula nici o pretentie fata de cealalta parte.
    Orice angajament luat de una dintre parti fata de terti, in baza contractului devenit nul, nu antreneaza raspunderi pentru cealalta parte.
    Dispozitii finale
    Art. 24
    Durata acestui contract va fi de la data intrarii sale in vigoare si pana la incetarea existentei societatii.
    Art. 25
    Acest contract de asociere si anexa au fost intocmite in doua exemplare originale in limba romana, cate un exemplar pentru fiecare parte.
    Semnat la Bucuresti, la data de 8 octombrie 1990.

    ANEXA 1
    la contract

                      STATUTUL
Societatii "Lackner & Schwarz - Romania" - S.R.L.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, obiectul, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    1.1. Denumirea societatii este "Lackner & Schwarz - Romania" - S.R.L. In toate facturile, actele, anunturile, publicatiile si alte documente emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de initialele "S.R.L.", adresa, capitalul social si numarul de inregistrare la Ministerul Finantelor din Romania.
    1.2. Asociatii societatii sunt:
    - firma Lackner & Schwarz - Internationale Spediture, cu sediul in Austria, Altmannsdorferstr. 55, A-1127 Wien, reprezentata prin directorul sau, domnul Paul Richard Schwarz, denumita in continuare Lackner,
    si
    - doamna Schwarz Virgilia-Valeria, cetatean austriac, domiciliata in Juchgasse 38/1/7, A-1030 Wien, Austria, denumita in continuare Schwarz.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii
    2.1. Societatea "Lackner & Schwarz - Romania" S.R.L. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate cu raspundere limitata. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legea romana si prevederile prezentului statut.
    Art. 3
    Obiectul de activitate al societatii
    3.1. Societatea va avea urmatorul obiect de activitate: prestari de servicii din mandat pentru expeditii internationale privind exportul, importul si tranzitul de marfuri ce se deruleaza in traficul international maritim, fluvial, feroviar, rutier si aerian cum sunt: colectarea si depozitarea de marfuri si bunuri, operatiuni de control al calitatii la cerere, operatiuni de vamuire, conteinerizare de marfuri si bunuri in vederea expedierii acestora in conteinere speciale, potrivit naturii produselor respective si cerintelor traficului international, inchirieri de vagoane de cai ferate si vagoane cisterna pentru produse speciale, inchirieri de mijloace de transport speciale, navlosiri si agenturari de nave maritime si fluviale, precum si alte activitati conexe in stransa legatura cu realizarea obiectului de activitate, cum ar fi repararea si intretinerea conteinerelor, ambalarea, etichetarea si marcarea marfurilor etc.
    3.2. Societatea este indreptatita si/sau obligata sa incheie tranzactiile corespunzatoare sau necesare realizarii si impulsionarii obiectului de activitate. Ea este in continuare indreptatita sa participe si la alte societati de acelasi profil sau asemanatoare si/ sau sa preia conducerea acestora.
    3.3. Completarea si modificarea obiectului de activitate al societatii se hotaraste de catre adunarea generala a asociatilor, situatie in care se va solicita si avizul autoritatilor care au aprobat constituirea societatii.
    Art. 4
    Sediul social
    4.1. Sediul societatii este in Romania, Bucuresti, str. Batiste  nr. 35, etaj II, ap. 12, sectorul 2. Sediul va putea fi schimbat in alt loc din Romania, prin decizia luata de adunarea generala a asociatilor.
    4.2. Societatea va putea sa infiinteze filiale, ateliere, agentii, reprezentante etc., in baza hotararii adunarii generale a asociatilor, conform prevederilor legislatiei romane.
    Art. 5
    Durata societatii
    5.1. Societatea functioneaza pe o perioada de 10 (zece) ani, incepand de la data inregistrarii ei la Ministerul Finantelor din Romania, aceasta putand fi prelungita in mod succesiv pe noi perioade prin hotararea adunarii generale a asociatilor, luata cu 6 luni inainte de expirarea perioadei in curs.

    CAP. 2
    Capitalul social, partile sociale

    Art. 6
    Capitalul social
    6.1. Capitalul social al societatii este fixat la suma de 500.000 (cinci sute mii) silingi austrieci si este impartit in 100 (una suta) parti sociale, indivizibile si nominative, fiecare in valoare de 5.000 (cinci mii) silingi austrieci.
    6.2. Capitalul social al societatii este subscris in proportie de 70% (350.000 silingi) de catre Lackner si de 30% (150.000 silingi) de catre Schwarz.
    6.3. Depunerea capitalului social, subscris in valoare totala de 500.000 silingi austrieci, se va face de catre asociati in numerar, in valuta liber convertibila, intr-un cont deschis la o banca autorizata, cu sediul in Romania, pe numele si la dispozitia societatii, in mod esalonat, 30% din cota fiecaruia se va depune in termen de 30 de zile de la data inregistrarii societatii la Ministerul Finantelor din Romania si diferenta de inca 70%  in termen de 6 luni de la aceasta data.
    6.4. Asociatii raspund pentru datoriile si obligatiile asumate de societate numai in limita capitalului social fixat si subscris potrivit pct. 6.1. de mai sus.
    Art. 7
    Partile sociale
    7.1. Partile sociale indivizibile si nominative sunt reprezentate prin certificate eliberate de societate, pe masura depunerii capitalului, numerotate, stampilate si semnate de presedintele si vicepresedintele comitetului de directie.
    Evidenta certificatelor de parti sociale eliberate se tine de catre societate intr-un registru de parti sociale, numerotat si sigilat de catre Ministerul Finantelor din Romania, care se pastreaza la societate.
    7.2. Certificatele de parti sociale, numerotate in ordinea eliberarii lor, pot fi eliberate pentru una sau mai multe parti sociale intregi si vor cuprinde:
    - denumirea completa a societatii, conform pct. 1.1. din statut;
    - numele si adresa detinatorilor;
    - numarul de ordine si valoarea partilor sociale pe care le reprezinta;
    - mentiunea ca certificatul nu este negociabil;
    - numarul certificatului si data eliberarii.
    7.3. Pierderea/distrugerea unui certificat de parti sociale trebuie notificata in scris societatii de catre proprietar si facuta public prin presa. Dupa o perioada de 6 luni de la publicarea pierderii/distrugerii, societatea poate elibera un duplicat al certificatului de parti sociale pierdut/distrus, facand mentiunile corespunzatoare in registrul de parti sociale.
    Art. 8
    Majorarea capitalului
    8.1. Capitalul social poate fi majorat pe baza deciziei adunarii generale, prin cuprinderea de noi asociati, includerea de rezerve sau de beneficii cuvenite asociatilor, efectuarea de noi aporturi in numerar si/sau in natura sau prin alte modalitati.
    8.2. Majorarea capitalului social prin aport in natura se face dupa acceptarea de catre adunarea generala a rezultatului expertizei de evaluare facute de o comisie formata din 2/3 experti.
    Evaluarea bunurilor ce fac obiectul aportului in natura la capitalul social se face in preturi de comert exterior iar transformarea valorii rezultate in silingi austrieci (daca evaluarea a avut loc in alta valuta) se va face la cursul de schimb practicat si publicat la Banca Romana de Comert Exterior in ziua inregistrarii aportului respectiv in evidentele societatii.
    Art. 9
    Reducerea capitalului
    9.1. Reducerea capitalului se poate face pe baza deciziei adunarii generale. Propunerea de reducere a capitalului social trebuie comunicata conducerii societatii si cenzorului cu cel putin 30 de zile de la data la care trebuie sa se aplice reducerea.
    Conducerea societatii si cenzorul vor analiza cauzele si motivatia reducerii.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din parti sociale
    10.1. Fiecare parte sociala subscrisa si varsata la capitalul social confera proprietarului dreptul la un vot in adunarea generala a asociatilor, dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prezentului statut si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute in statut.
    10.2. Detinerea de parti sociale implica adeziunea deplina la statut cu toate modificarile suferite ulterior de acesta.
    10.3. Drepturile si obligatiile legate de partea sociala urmeaza partea sociala in cazul trecerii acesteia, prin vanzare, donatie sau mostenire, in proprietatea altei persoane fizice sau juridice.
    10.4. Trecerea de parti sociale in proprietatea altor persoane fizice sau juridice se face numai cu acordul si dupa vointa adunarii generale.
    10.5. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii ale asociatilor. Un creditor al unui asociat poate formula pretentii numai asupra partii din beneficiul net al societatii ce i se va repartiza acestuia sau asupra partii ce-i revine lui din lichidarea societatii in conditiile legii romane, contractului de asociere si prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea partilor sociale
    11.1. Partile sociale sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare parte sociala.
    11.2. Cesiunea partiala sau totala a partilor sociale intre asociati sau catre terti se poate face pe baza deciziei adunarii generale luate in unanimitate. Oferta de cesiune trebuie notificata de asociatul cedent societatii si asociatilor, indicandu-se persoana fizica sau juridica careia urmeaza sa i se cedeze partile sociale si conditiile cedarii.
    11.3. Cesiunea catre terti poate fi efectuata numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la data primei notificari a ofertei de cesiune, inauntrul caruia asociatii au drept de preemtiune. Transferul se inregistreaza in registrul de parti sociale si se mentioneaza pe certificatele de parti sociale cesionate.

    CAP. 3
    Conducerea si administrarea societatii

    Art. 12
    Adunarea generala
    12.1. Adunarea generala, formata din reprezentantii asociatiei, are cele mai intinse drepturi de conducere a societatii, decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice si comerciale, in cadrul prevederilor legale din Romania si ale prezentului statut.
    12.2. Adunarea generala are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii, numarul de posturi si nivelurile de salarizare;
    b) numeste presedintele si membrii comitetului de directie, conducerea executiva si organele de control (comisia de cenzori), le stabileste atributiile, durata mandatului si indemnizatiile, ii descarca de  activitate si ii revoca;
    c) aproba regulamentul de ordine interioara a societatii;
    d) stabileste competentele si raspunderile comitetului de directie, conducerii executive si organelor de control (comisiei de cenzori);
    e) analizeaza, modifica si aproba programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli al societatii, avizate de comitetul de directie;
    f) isi da acordul asupra contractelor individuale de munca inainte de inregistrarea acestora la autoritatile competente;
    g) decide cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii si/sau stabileste competentele in aceasta privinta;
    h) examineaza, modifica si aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa ascultarea raportului comitetului de directie si comisiei de cenzori si aproba modul de utilizare a beneficiilor nete realizate de catre societate;
    i) decide asupra infiintarii si desfiintarii de filiale, agentii, reprezentante, ateliere etc.
    j) decide cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, precum si asupra cesiunii partilor sociale;
    k) decide cu privire la modificarea statutului societatii;
    l) decide cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea si lichidarea societatii, numind lichidatorii acesteia;
    m) decide cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi;
    n) decide asupra prelungirii duratei de functionare a societatii si asupra schimbarii sediului social;
    o) decide cu privire la actionarea in justitie a angajatilor pentru pagubele pricinuite societatii;
    p) analizeaza raportul lichidatorilor si hotaraste cu privire la rezultatul lichidarii;
    r) decide in orice alte probleme privind societatea.
    Deciziile prevazute la lit. j), k), l) si n) vor putea fi aduse la indeplinire dupa avizarea lor de catre  autoritatile care au aprobat constituirea societatii.
    12.3. Adunarile generale sunt de doua feluri: ordinare si extraordinare. Ele se convoaca de regula de catre presedintele comitetului de directie sau de vicepresedinte, in baza imputernicirii date de acesta.
    Adunarile generale ordinare au loc o data pe an, la cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului economico-financiar pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent, a raportului comitetului de directie si a raportului cenzorului, precum si pentru a analiza si aproba programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul in curs.
    Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea asociatilor reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea cenzorului, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult decat 10% pe an, timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii.
    Adunarile generale ale asociatilor se convoaca prin scrisori recomandate sau telex, la adresele indicate de asociati prin contractul de asociere (sau la acelea notificate in scris societatii ulterior), cu cel putin 15 zile inainte de data fixata, aratandu-se data, ora, locul si proiectul ordinii de zi a adunarii.
    Adunarea generala se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.
    Pentru adunarile generale ordinare, o data cu convocarea, se trimit asociatilor toate documentele si/sau proiectele documentelor care urmeaza sa fie supuse analizei, avizarii sau aprobarii acestui organ de conducere.
    12.4. Adunarea generala a asociatilor este prezidata de un presedinte, desemnat de asociati prin rotatie.
    Adunarea generala alege dintre membrii sai sau din afara un secretar, care va intocmi procesul-verbal al sedintei. Procesul-verbal va fi scris intr-un registru sigilat si parafat de Ministerul Finantelor, care se pastreaza la sediul societatii. Procesul-verbal va fi semnat de catre persoana care a prezidat sedinta, de secretar si de toti participantii la sedinta care au drept de vot.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a asociatilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, participa si reprezentantii sindicatului acestui personal.
    Asociatii isi vor putea imputernici reprezentanti care sa participe in numele lor la adunarea generala.
    Asociatii pot invita sa participe la adunarile generale, aceasta se amana.
    12.5. Adunarile generale sunt constituite valabil si pot lua decizii daca la prima convocare asociatii prezenti sau reprezentantii detin integral capitalul social, la a doua convocare daca detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a treia convocare, indiferent de numarul partilor sociale prezente sau reprezentate.
    In cazul neintrunirii mai mult de o ora a conditiilor necesare pentru desfasurarea lucrarilor adunarii generale, aceasta se amana.
    A doua convocare si urmatoarele ale adunarii generale se considera a fi facute in mod automat si din oficiu pentru a 14-a zi care urmeaza convocarii precedente, la aceeasi ora si in acelasi loc. Daca aceasta a 14-a zi cade intr-o zi nelucratoare, reconvocarea se considera ca fiind facuta in mod automat si din oficiu pentru prima zi lucratoare care urmeaza.
    Adunarea generala a asociatilor, statutar constituita, ia decizii cu unanimitate de voturi.
    Asociatii voteaza, de regula, prin ridicare de mina. La propunerea persoanei care prezideaza sedinta sau a unui grup de asociati prezenti sau reprezentand cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Deciziile adunarii generale sunt obligatorii si pentru asociatii absenti sau nereprezentati.
    Art. 13
    Comitetul de directie
    13.1. Societatea este administrata de un comitet de directie, compus dintr-un presedinte, un vicepresedinte si un numar de membri.
    Structura si componenta comitetului de directie se stabileste si se modifica de adunarea generala.
    Acestia sunt numiti pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea de a fi numiti pe noi perioade succesive.
    Presedintele comitetului de directie poate indeplini si functia de director general al societatii.
    Cand se creeaza un loc vacant in comitetul de directie, adunarea generala numeste un inlocuitor pentru completarea locului vacant. Durata pe care inlocuitorul numit pe un loc vacant va ocupa functia, este egala cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    13.2. Comitetul de directie este organul executiv de conducere colectiva a societatii, cu caracter deliberativ, si isi desfasoara activitatea in limita competentelor si responsabilitatilor stabilite de catre adunarea generala a asociatilor.
    Comitetul de directie se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate, la convocarea presedintelui sau a 2 din membrii sai.
    Sedintele comitetului de directie sunt prezidate de catre presedinte sau, in absenta sa, de catre vicepresedinte.
    Presedintele numeste un secretar din cadrul membrilor comitetului de directie sau din afara acestuia.
    13.3. Comitetul de directie se intruneste cel putin o data la 3 luni. Convocarea membrilor comitetului de directie se face in scris, cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru intrunire, indicandu-se ordinea de zi, locul, data si ora intilnirii. O data cu convocarea se trimit si proiectele documentelor supuse dezbaterii.
    13.4. Sedinta comitetului de directie este legal constituita daca sunt prezenti sau reprezentati toti membrii sai. Un imputernicit poate reprezenta numai pe unul din membrii comitetului de directie.
    In cazul neintrunirii mai mult de o ora a conditiilor necesare desfasurarii sedintei comitetului de directie, sedinta se amana in mod automat, din oficiu, pentru aceeasi zi, ora si loc din saptamana urmatoare.
    Daca doua amanari succesive, similare, sedinta comitetului de directie se va tine la cea de-a treia convocare (facuta, de asemenea, automat si din oficiu), indiferent de numarul membrilor prezenti sau reprezentati.
    13.5. Dezbaterile si hotararile comitetului de directie se consemneaza in procese-verbale, scrise intr-un registru al comitetului de directie, numerotat si sigilat de Ministerul Finantelor, care se pastreaza la societate. Procesele- verbale sunt semnate de persoana care a prezidat sedinta si de catre secretar, iar continutul lor se comunica in termen de 7 zile fiecarui membru al comitetului de directie.
    13.6. Hotararile comitetului de directie legal constituit se iau cu majoritatea simpla de voturi a celor prezenti sau reprezentati si ele sunt obligatorii pentru toti membrii sai, inclusiv pentru cei absenti.
    13.7. Membrii comitetului de directie sunt individual sau solidar, dupa caz, raspunzatori fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin infractiuni, abateri de la dispozitiile legale, abateri de la statut, precum si pentru greselile in administrarea societatii. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin decizia adunarii generale si impotriva lor vor putea fi luate masuri corespunzatoare, inclusiv pe cale juridica.
    13.8. Comitetul de directie are urmatoarele atributii principale:
    a) angajeaza si concediaza personalul roman si strain, a carui numire nu intra in competenta adunarii generale si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    b) propune adunarii generale schema de personal si nivelul de salarizare, precum si masura in care personalul sa beneficieze de premii si participare la beneficiile realizate;
    c) elaboreaza regulamentul de ordine interioara al societatii si il propune aprobarii adunarii generale a asociatilor;
    d) aproba, in limitele stabilite de adunarea generala, operatiunile comerciale, de inchiriere, depozitare etc.;
    e) analizeaza, modifica si avizeaza, inainte de 1 decembrie din fiecare an, proiectul programului de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul urmator, intocmite de conducerea executiva a societatii;
    f) avizeaza si supune analizei si aprobarii adunarii generale, pana la 31 martie din fiecare an, raportul de activitate al societatii, elaborat de conducerea executiva, bilantul contabil, contul de profit si pierderi, precum si raportul comisiei de cenzori, aferente anului anterior;
    g) poate delega imputerniciri unuia sau mai multora dintre membrii sai, pe probleme delimitate si poate recurge, in cazuri de necesitate, la serviciile unor experti sau consilieri cu plata, pentru analiza si solutionarea unor probleme definite.
    h) aduce la indeplinire sarcinile generale si speciale stabilite de adunarea generala, raspunzand in fata acesteia, atat colectiv, cat si individual;
    i) analizeaza si verifica activitatea desfasurata de conducerea executiva a societatii;
    j) solutioneaza alte probleme curente din activitatea societatii.
    Art. 14
    Conducerea executiva
    14.1. Conducerea executiva a societatii este numita pentru o perioada de 2 ani de adunarea generala a asociatilor si asigura desfasurarea curenta a activitatii societatii, in conformitate cu sarcinile si directiile stabilite de adunarea generala si comitetul de directie. Mandatul expirat poate fi reinnoit.
    Conducerea executiva este formata din 1-3 membri, care indeplinesc functiile de director general, director economic, director comercial etc.
    14.2. Eventualele hotarari colective ale conducerii executive care intra in competenta sa sau care, din motive intemeiate, nu pot fi amanate pentru a fi deferite altor organe de conducere a societatii, vot fi luate cu unanimitate de voturi, fiecare membru al sau avand dreptul la un vot.
    14.3. Directorul general al societatii poate fi si presedintele comitetului de directie.
    14.4. Conducerea executiva in intregul sau, precum si fiecare membru separat, raspund de activitatea desfasurata in fata adunarii generale, sau, dupa caz, in fata comitetului de directie. In functie de natura abaterilor, raspunderea este administrativa, materiala sau penala.
    14.5. Directorul general si directorii vor actiona, in limitele si drepturile atribuite lor, in interesul societatii, executind toate actiunile legale pentru administrarea acesteia. Ei vor putea, pe propria lor raspundere, sa confere altor persoane angajate la societate imputerniciri specifice temporare, in virtutea mandatului dat de catre comitetul de directie.
    14.6. Conducerea executiva intocmeste si supune analizei si avizarii comitetului de directie, pana la 1 decembrie din fiecare an, proiectul programului de activitate si al bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul urmator si, pana la 1 martie din fiecare an, raportul de activitate al societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru anul precedent, carora le anexeaza raportul comisiei de cenzori.
    14.7. In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre directorul general, iar in lipsa acestuia de catre un director desemnat.
    14.8. Pentru membrii conducerii executive se instituie interdictia de concurenta, acestora fiindu-le interzis ca fara aprobarea expresa a directorului sa intreprinda, in cadrul si cu mijloacele societatii, acte comerciale in cont propriu sau in interesul altor persoane, sa participe la si/sau sa conduca alte societati similare din aceeasi ramura de activitate.
    In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin decizia directorului si impotriva lor vor putea fi luate masuri corespunzatoare, inclusiv pe cale juridica.

    CAP. 4
    Controlul societatii

    Art. 15
    Comisia de cenzori (Organul de control)
    15.1 Adunarea generala numeste o comisie (organ de control) formata din 1-3 cenzori (experti contabili) din afara societatii, experti autorizati de Ministerul Finantelor.
    Cenzorii sunt numiti pentru o perioada de maximum 3 ani. Ei pot fi realesi.
    Adunarea generala poate numi, de asemenea, unu sau doi cenzori supleanti, care vor inlocui - in caz de nevoie - pe titulari.
    Indemnizatiile cenzorilor sunt stabilite de catre adunarea generala.
    15.2. Atributiile principale ale comisiei de cenzori sunt urmatoarele:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte comerciale, casa si registrul de evidente contabile si prezinta conducerii societatii rapoarte de activitate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarelor, a documentelor si informatiilor prezentate de conducerea societatii asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale un raport scris, prin care propune aprobarea sau modificarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi.
    c) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale punctul de vedere in legatura cu propunerile de modificare a capitalului social sau de modificare a statutului.
    15.3. Comisia de cenzori de intruneste si actioneaza la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Opiniile divergente ale comisiei de cenzori se inscriu, ca atare, in raportul lor si se supun spre analiza adunarii generale.
    15.4. Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala a asociatilor, in cazul in care considera ca acest lucru este necesar pentru solutionarea unor probleme deosebite ivite in activitatea societatii.
    15.5. Cenzorii sunt responsabili fata de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia prin neindeplinirea sau indeplinirea cu rea-credinta a atributiilor ce le revin conform acestui statut.
    Art. 16
    Controlul facut de asociati
    16.1 Gestiunea societatii si intreaga sa activitate pot fi controlate si in mod independent de catre asociati, fie direct, fie prin imputerniciti ai lor. Pentru a putea exercita acest drept de control, asociatilor li se vor pune la dispozitie, la cerere, de catre societate, toate datele, evidentele si documentele solicitate.

    CAP. 5
    Activitatea societatii

    Art. 17
    Exercitiul financiar
    17.1. Prima perioada a exercitiului financiar incepe la data inregistrarii societatii la Ministerul Finantelor si se termina la 31 decembrie al aceluiasi an.
    17.2. Urmatoarele exercitii financiare coincid cu anii calendaristici respectivi.
    Art. 18
    Personalul societatii
    18.1. Personalul de conducere executiva a societatii si de control se numesc de catre adunarea generala, care le stabileste salariile si indemnizatiile in concordanta cu prevederile legale din Romania.
    18.2. Restul personalului este angajat de catre comitetul de directie in baza schemei de organizare aprobate de adunarea generala, pe baza de contracte individuale de munca.
    18.3. Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de calificare si functii, se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala, in concordanta cu prevederile legale romane, si nu poate fi stabilit la un nivel inferior celui practicat in unitati economice asemanatoare.
    18.4. Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se face in lei si/sau in valuta, in concordanta cu legea romana. Drepturile si obligatiile personalului roman al societatii sunt cele prevazute de legea romana.
    18.5. Premiile, gratificatiile si alte recompense exceptionale acordate personalului societatii in afara salariilor pot fi platite integral sau partial si in valuta, in limita disponibilitatilor valutare ale societatii si prin decizia adunarii generale, in conformitate cu legislatia romana.
    Art. 19
    Amortizarea fondurilor fixe. Reparatii capitale
    19.1. Duratele de amortizare a fondurilor fixe se stabilesc de adunarea generala si ele nu pot depasi duratele de amortizare prevazute de legea romana, iar valoarea cotelor de amortizare se reflecta in mod corespunzator in costuri.
    Amortizarea se calculeaza de la data punerii in functiune a fiecarui fond fix.
    Fondul de amortizare se va utiliza pentru achizitionarea de noi mijloace fixe si pentru alte nevoi ale societatii.
    19.2. Lucrarile de reparatii capitale se executa pe baza deciziei adunarii generale. Contravaloarea acestora se include in cheltuielile de productie in anul in care s-au efectuat sau se esaloneaza pe mai multi ani.
    Art. 20
    Asigurarea
    20.1. Societatea isi va asigura bunurile proprii la organisme din Romania. Tipul de asigurare, conditiile asigurarii si valoarea de asigurare se stabilesc prin contractele individuale de asigurare. Primele de asigurare platite de societate fac parte integranta din cheltuielile de productie si se reflecta ca atare in evidentele contabile, buget si bilant.
    Art. 21
    Evidente contabile
    Bilant contabil
    21.1. Societatea organizeaza si tine evidentele contabile in concordanta cu normele legale din Romania si instructiunile Ministerului Finantelor.
    21.2. Societatea intocmeste si prezinta bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi in lei.
    Art. 22
    Determinarea si destinatia beneficiilor
    22.1. Beneficiile societatii se stabilesc prin bilantul contabil anual in concordanta cu legea romana.
    Beneficiul brut reprezinta diferenta dintre suma veniturilor totale incasate si suma cheltuielilor totale efectuate pentru realizarea acestor venituri.
    Pentru determinarea beneficiului impozabil, se deduce din beneficiul brut fondul legal de rezerva in limita de maximum 5% din beneficiul brut anual.
    Cota de 5% se va putea preleva din beneficiul brut pana cand rezerva legala va atinge nivelul de 25% din capitalul social.
    Din beneficiul impozabil, determinat ca mai sus, se scade impozitul legal, rezultand beneficiul cuvenit asociatilor, care poate fi utilizat si pentru constituirea de rezerve extraordinare, acordarea de prime si gratificatii personalului, reinvestire etc.
    22.2. Plata beneficiilor catre asociati si transferul in valuta a cotei de beneficiu cuvenite acestora se face cu respectarea bilantului si verificarea acestuia de organele administratiei financiare.
    22.3. In cazul inregistrarii de pierderi, asociatii au obligatia sa analizeze cauzele si sa stabileasca masuri corespunzatoare de remediere.

    CAP. 6
    Dizolvarea si lichidarea societatii, litigii

    Art. 23
    Dizolvarea si lichidarea societatii
    23.1. Urmatoarele situatii conduc la dizolvarea societatii:
    a) expirarea duratei de functionarea fara ca prelungirea acesteia sa fie hotarata de adunarea generala;
    b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate stabilit pentru societate;
    c) pierderea a cel putin 1/3 din capitalul social fixat, dupa ce s-au consumat fondurile de rezerva, daca adunarea generala nu decide completarea capitalului sau reducerea acestuia la suma ramasa;
    d) prin hotararea adunarii generale, daca imprejurarile de forta majora dureaza mai mult de 6 luni, iar aceasta constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
    e) valoarea incasarilor societatii in valuta este insuficienta pentru acoperirea obligatiilor sale de plata in aceasta valuta pe o perioada de 6 luni consecutive si nu mai sunt temeiuri certe de indreptare;
    f) in orice alte situatii, pe baza deciziei adunarii generale, cu preaviz de 6 luni acordat conducerii societatii si informarea organelor care au aprobat functionarea societatii.
    23.2. In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata. Lichidarea se va face de unu sau mai multi lichidatori numiti de adunarea generala. Din momentul intrarii in functie a lichidatorilor, mandatul conducerii societatii inceteaza, aceasta nemai putand intreprinde noi operatiuni in numele societatii.
    Lichidatorii au raspunderi si atributii ca si conducerea societatii.
    Ei sunt datori, indata dupa intrarea in functie, sa conserve patrimoniul societatii, sa faca un inventar, sa evalueze bunurile societatii si sa incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului social, pe care sa-l semneze.
    Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze bunurile si scriptele societatii si sa tine un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordine cronologica.
    Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub supravegherea comisiei de cenzori.
    Lichidatorii pot aparea in fata instantei judecatoresti si pot incheia tranzactii si compromisuri cu creditorii si debitorii societatii.
    Lichidatorii vor instiinta creditorii printr-un anunt public, cerandu-le sa - si emita pretentiile intr-o perioada de timp determinata. Creditorilor cunoscuti li se vor adresa invitatii in mod direct.
    Lichidatorii sunt raspunzatori pentru operatiunile efectuate, care nu sunt necesare scopului lichidarii.
    Din sumele rezultate din lichidare vor fi platiti mai intai creditorii privilegiati (salarii si alte drepturi de personal, impozite si taxe, contributii de asigurari sociale, rate de credit, dobanzi etc.) si apoi ceilalti creditori.
    Dupa aceste plati, lichidatorii vor intocmi bilantul de lichidare si vor face propuneri privind rezultatele lichidarii.
    Bilantul de lichidare si propunerile privind rezultatele lichidarii vor fi supuse aprobarii adunarii generale. Dupa aprobarea acestui bilant se considera ca lichidatorii au fost descarcati de activitatea lor.
    Pe baza bilantului de lichidare, lichidatorii vor intocmi, in forma autentica, un inscris constatator care va fi inregistrat la Ministerul Finantelor din Romania si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 24
    Litigii
    24.1. litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si pe cale de arbitraj. In acest caz, poate fi aleasa competenta Comisiei de arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, care va judeca, conform normelor sale procedurale, cu aplicarea dreptului material roman.
    Litigiile personalului roman angajat de societate, ivite in raporturile cu aceasta, se solutioneaza in conformitate cu legislatia muncii in Romania, iar ale personalului strain, in conformitate cu prevederile contractului de munca.
    Art. 25
    Cheltuieli de constituire
    25.1. Cheltuieli de constituire a societatii (taxe de inregistrare) vor fi avansate de asociati si sunt incluse la capitolul de cheltuieli al primului exercitiu financiar.
    Intocmit si semnat la Bucuresti la 8 octombrie 1990.

                                                    


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1280/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1280 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu