Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1272 din 8 octombrie 2008

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 693 din 13 octombrie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexă.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. -Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tanczos,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Mariana Câmpeanu

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 16054369/15.01.2004

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

INDICATOR

Nr. rd.

2008 BVC rectificat

0

1

2

3

5

A.

VENITURI ŞI SURSE (I+II+III)

1

6.282.330,00

I.

VENITURI TOTALE

2

1.546.739,00

1

Venituri din exploatare, din care:

3

1.544.010,00

a)

venituri proprii

4

789.271,00

b)

transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere

5

547.122,00

c)

transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere

6

192.992,00

d)

cofinanţare BIRD SWAP

7

14.625,00

e)

sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru reparaţii capitale

8

0,00

2

Venituri financiare

9

2.729,00

a)

venituri proprii

10

2.729,00

3

Venituri extraordinare

11

0,00

a)

Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

12

0,00

II.

SURSE DE LA BUGETUL STATULUI

13

3.251.349,00

1

Transferuri interne

14

2.667.964,00

a)

cofinanţare împrumuturi rambursabile

15

435.050,00

b)

cofinanţare fonduri nerambursabile

(cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă+programe FEDR+proqrame FC)

16

60.661,00

c)

cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA - cheltuieli eligibile)

17

43.867,00

d)

investiri (investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat)

18

2.128.386,00

2

Sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii

19

0,00

3

Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe

20

583.385,00

a)

Rambursări de credite

21

360.774,00

b)

Plăţi de dobânzi

22

217.021.00

c)

Comisioane

23

5.590,00

III.

ALTE SURSE

24

1.492.060,00

1

Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului

25

641.082,00

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

INDICATOR

Nr. rd.

2008 BVC rectificat

0

1

2

3

5

2

Fonduri externe nerambursabile

26

684.035,00

3

Intrări de credite externe ptr. Proiect Braşov -Borş, prin bugetul MT

27

0,00

4

Credite contractate în nume propriu pentru rambursări

28

5

Credite contractate pentru exploatare

29

5.471,00

6

Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile)

30

22.994,00

7

Credite programe calamităţi, prin bugetul MT

31

130.660,00

8

Alte surse proprii pentru investiţii*

32

7.818.00

B.

CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI)

33

6.335.178,00

IV.

CHELTUIELI TOTALE:

34

1.385.609,00

1

Cheltuieli din exploatare,din care:

35

1.310.257,00

a)

cheltuieli materiale

36

100.423,00

b)

cheltuieli cu energia şi apa

37

9.800,00

c)

cheltuieli cu personalul

38

215.306,00

c1) salariile

39

156.057,00

c2) contracte de mandat/contracte de performanţă

40

191,00

c3) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

41

40.624,00

- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale

42

30.468,00

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj

43

1.562,00

-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

44

8.594,00

c4) alte cheltuieli cu personalul, din care:

45

18.434,00

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet, ulterioare, din care:

45a

3.125,00

1 - tichete de creşa (cf. art. 3 din Legea 193/2006)

45 a1

10,00

2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006)

45 a2

1.387,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

45b

3.227,00

- fond accidente de muncă şi boli profesionale

45b1

691,00

- fond garantare creanţe salariaţi

45b2

391,00

- fond persoane cu handicap

45b3

817,00

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

45b4

1.328.00

INDICATOR

Nr. rd.

2008 BVC rectificat

0

1

2

3

5

- tichetede masă

45 c

12.082,00

d)

ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale

46

11.751,00

e)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

47

972.977,00

-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:

48

972.977,00

- cheltuieli de protocol, din care:

49

166,00

- tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L193/2006)

49a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

50

615,00

- tichete de cadou pentru reclamă şi publicitate (cf.art.2 din LI93/2006)

50a

- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiu! pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din L193/2006)

50b

- cheltuieli cu sponsorizarea

51

- alte cheltuieli, din care:

52

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

53

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice

54

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

55

75.352,00

a)

cheltuieli privind dobânzile

56

75352,00

b)

alte cheltuieli financiare

57

3

Cheltuieli extraordinare

58

0,00

V.

INVESTIŢII

59

4.679.438,00

1

plăti din cofinantare împrumuturi rambursabile

60

435.050,00

2

plăţi din cofinantare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă+programe FEDR+programe FC)

61

60.661,00

3

plăţi din cofinantare fonduri nerambursabile (programe ISPA - cheltuieli eligibile)

62

66.861,00

4

plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului

63

582.582,00

5

plăti din fonduri externe nerambursabile

64

684.035,00

6

plăţi din credite externe ptr.proiect Braşov - Borş

65

0,00

7

rambursări credite externe

66

360.774,00

8

dobânzi şi comisioane

67

222 611,00

9

plăţi din transferuri şi din Fondul National de Dezvoltare pentru investiţii

68

2.128.386,00

10

plăţi din surse proprii pentru investiţii*

69

7.818,00

11

plăţi din credite programe calamităţi, prin bugetul MT

70

130.660,00

12

sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile)

71

0,00

VI.

UTILIZĂRI SURSE

72

277.949,00

INDICATOR

Nr. rd.

2008 BVC rectificat

0

1

2

3

5

1

restituire credite contractate în nume propriu şi plăţi efecte comerciale

73

277.949,00

VII.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

74

161.130,00

VIII.

IMPOZIT PE PROFIT

75

IX.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

76

161.130,00

1.

Rezerve legale

77

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

78

161.130,00

3.

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

79

4.

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumutur

80

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

81

6.

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

82

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

83

8.

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

84

X.

REZERVE

85

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

86

1

Venituri totale

87

1.546.739,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

88

1.385.609,00

3

Număr prognozat de personal la finele anului

89

6.939

4

Nr.mediu de salariaţi total

90

6.656

5

Fond de salarii din care:

91

156.057,00

a)

fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca

92

155.550,00

b)

alte cheltuieli cu personalul

93

507,00

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)

94

1.947,78

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

95

1,800

INDICATOR

Nr. rd.

2008 BVC rectificat

0

1

2

3

5

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totalex1000)

96

895,83

9

Plăţi restante

97

-preţuri curente

98

75.000,00

-preţuri comparabile

99

75.000,00

10

Creanţe restante

100

-preţuri curente

101

9.000,00

-preţuri comparabile

102

9.000,00

Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers.

Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd." ajustare valori imobilizări corporale şi necorporale".


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1272/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1272 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1272/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu