E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1204 din 24 octombrie 2002

privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 774/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 814 din  8 noiembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie si al art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 459/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, prevazut in anexa la Hotararea Guvernului nr. 774/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 19 septembrie 2000, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Activitatea de medicina legala se desfasoara in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prezentului regulament si ale Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatarilor si a altor lucrari medico-legale, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei si al ministrului sanatatii nr. 1.134/C/255/2000."
    2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Institutul National de Medicina Legala <<Mina Minovici>> Bucuresti este unitate cu personalitate juridica, subordonata Ministerului Sanatatii si Familiei. Conducerea institutului se asigura de un director general numit prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului justitiei, pe baza de concurs. Pe langa directorul general functioneaza un consiliu consultativ din care fac parte directorul medical, directorul economic, consilierul juridic, precum si conducatorii laboratoarelor."
    3. Alineatul (2) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Institutele de medicina legala sunt conduse de un director numit prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului justitiei, pe baza de concurs, conform legii. Pe langa director functioneaza un consiliu consultativ din care fac parte sefii de laboratoare, de servicii sau de birouri."
    4. Alineatul (1) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    (1) Componenta nominala a Comisiei superioare medico-legale se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului justitiei, iar lista cuprinzand specialistii care pot fi cooptati la lucrarile acesteia se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii si familiei."
    5. La articolul 29, dupa litera c) se introduc literele d) si e) cu urmatorul cuprins:
    "d) propunerea spre adoptare Ministerului Sanatatii si Familiei si Ministerului Justitiei a componentei nominale si a modului de functionare ale Comisiei superioare medico-legale si ale comisiilor de avizare si control al actelor medico-legale;
    e) intocmirea raportului anual cu privire la situatia practicii medico-legale la nivel national."
    6. Litera G "Comisiile mixte" a capitolului III va avea urmatorul cuprins:
    "G. Comisiile mixte
    Art. 29^1
    (1) Comisiile mixte pentru verificarea modului de efectuare a lucrarilor medico-legale, denumite in continuare comisii mixte, functioneaza in componenta prevazuta la art. 25^1 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare.
    (2) Comisiile mixte sunt alcatuite din cel putin 4 membri, numarul medicilor din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei si al personalului de specialitate juridica din Ministerul Justitiei fiind egal. Medicii desemnati de Ministerul Sanatatii si Familiei trebuie sa aiba specialitatea medicina legala in gradul de medic primar.
    (3) Comisiile mixte pot beneficia de sprijinul altor specialisti din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei sau al Ministerului Justitiei, in functie de specificul lucrarilor medico-legale ce urmeaza sa fie verificate.
    Art. 29^2
    (1) Comisiile mixte se constituie ori de cate ori exista indicii cu privire la savarsirea unor abateri in efectuarea lucrarilor medico-legale.
    (2) Efectuarea verificarilor este solicitata de catre ministrul justitiei sau de catre ministrul sanatatii si familiei.
    Art. 29^3
    (1) Comisiile mixte verifica daca lucrarile medico-legale au fost efectuate cu respectarea dispozitiilor legale.
    (2) Verificarile comisiilor mixte se finalizeaza printr-un raport scris.
    (3) In cazul in care, in urma verificarilor efectuate, comisiile mixte constata ca au fost incalcate unele dispozitii legale, acestea sesizeaza, dupa caz, organele judiciare sau structurile competente ale Colegiului Medicilor din Romania.
    Art. 29^4
    Activitatea de control desfasurata de comisiile mixte si rapoartele intocmite de acestea sunt supuse evaluarii Consiliului de analiza si evaluare a activitatii de medicina legala.
    Art. 29^5
    (1) Comisiile mixte sunt conduse de un presedinte sau, in lipsa acestuia, de un vicepresedinte.
    (2) Presedintele comisiilor mixte si, in lipsa acestuia, vicepresedintele asigura sub aspect tehnic conducerea si organizarea sedintelor pe care le prezideaza.
    (3) Presedintele si vicepresedintele sunt alesi prin vot deschis de membrii comisiei mixte, cu majoritate simpla.
    Art. 29^6
    (1) Comisiile mixte se intrunesc ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui sau, in lipsa acestuia, a vicepresedintelui ori a cel putin jumatate din numarul membrilor.
    (2) Ordinea de zi a sedintelor de lucru este stabilita de presedinte si va fi adusa la cunostinta membrilor cu cel putin 7 zile inainte de ziua sedintei, data la care se vor transmite spre consultare si documentele ce urmeaza sa fie verificate.
    Art. 29^7
    (1) Sesizarile privind savarsirea unor abateri in efectuarea lucrarilor medico-legale, insotite de acte doveditoare in original sau in copii legalizate, se depun la Secretariatul general al Ministerului Sanatatii si Familiei sau al Ministerului Justitiei.
    (2) Dupa solicitarea efectuarii verificarilor de catre ministrul sanatatii si familiei sau de catre ministrul justitiei, sesizarile vor fi transmise secretariatului tehnic al comisiilor mixte, prevazut la art. 29^10 alin. (2).
    (3) In masura in care pentru efectuarea verificarilor sunt necesare documente, date sau informatii suplimentare, presedintele va solicita transmiterea acestora de catre institutiile publice sau persoanele fizice ori juridice care le detin.
    (4) Institutiile publice sau persoanele fizice ori juridice au obligatia de a transmite, in termen de 10 zile de la primirea solicitarii, documentele, datele sau informatiile solicitate.
    Art. 29^8
    (1) Prin verificarile efectuate comisiile mixte stabilesc daca lucrarile medico-legale au fost efectuate cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
    (2) Verificarile comisiei mixte se finalizeaza printr-un raport scris, adoptat cu majoritate simpla, in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor acesteia.
    (3) Daca la prima convocare nu se realizeaza cvorumul, dupa o saptamana se organizeaza o noua sedinta cu aceeasi ordine de zi, iar hotararea asupra continutului raportului se va lua cu majoritate simpla, indiferent de numarul membrilor prezenti.
    Art. 29^9
    Raportul prevazut la art. 29^8 alin. (2) este prezentat Consiliului de analiza si evaluare a activitatii de medicina legala.
    Art. 29^10
    (1) Comisiile mixte isi desfasoara activitatea la Ministerul Sanatatii si Familiei, municipiul Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 1 - 3, sectorul 1.
    (2) Ministerul Sanatatii si Familiei asigura secretariatul tehnic al comisiilor mixte.
    (3) Secretariatul tehnic redacteaza procesele-verbale ale sedintelor, tehnoredacteaza rapoartele si corespondenta comisiilor mixte si efectueaza orice alte lucrari necesare in vederea desfasurarii activitatii acestora.
    (4) Cheltuielile materiale necesare pentru functionarea comisiilor mixte si a secretariatului tehnic al acestora se asigura din bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Sanatatii si Familiei si al Ministerului Justitiei."
    7. La capitolul III, dupa litera G "Comisiile mixte" se introduce litera H cu urmatorul cuprins:
    "H. Consiliul de analiza si evaluare a activitatii de medicina legala
    Art. 29^11
    (1) Consiliul de analiza si evaluare a activitatii de medicina legala functioneaza in componenta si are atributiile prevazute la art. 25^4 si, respectiv, art. 25^5 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare.
    (2) In exercitarea atributiilor sale Consiliul de analiza si evaluare a activitatii de medicina legala colaboreaza cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile publice locale, cu institutiile publice, precum si cu alte organizatii guvernamentale sau neguvernamentale interesate.
    Art. 29^12
    (1) Consiliul de analiza si evaluare a activitatii de medicina legala se intruneste semestrial sau ori de cate ori este necesar.
    (2) La lucrarile Consiliului de analiza si evaluare a activitatii de medicina legala pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai altor autoritati sau institutii publice, reprezentanti ai comisiilor mixte, specialisti si reprezentanti ai societatii civile.
    (3) Lucrarile pregatitoare ale intrunirilor se asigura de secretariatele generale ale Ministerului Sanatatii si Familiei si Ministerului Justitiei."
    8. Alineatul (2) al articolului 32 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) La efectuarea expertizelor medico-legale realizate de expertii oficiali pot participa experti numiti de organele judiciare la cererea partilor, dintre cei inscrisi pe listele intocmite de Ministerul Sanatatii si Familiei si de Ministerul Justitiei, cu avizul Consiliului superior de medicina legala."
    Art. 2
    In cuprinsul Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, prevazut in anexa la Hotararea Guvernului nr. 774/2000, denumirea Institutul de Medicina Legala "Prof. Dr. Mina Minovici" Bucuresti se inlocuieste cu denumirea Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" Bucuresti, iar Ministerul Sanatatii cu Ministerul Sanatatii si Familiei.
    Art. 3
    Hotararea Guvernului nr. 774/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 19 septembrie 2000, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul justitiei,
                         Ioan Alexandru,
                         secretar de stat

                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         Ministru de interne,
                         Ioan RusSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1204/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1204 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu