E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 12 din 29 ianuarie 1997

pentru aprobarea Normelor metodologice privind regularizarea cotelor de capital social detinute de Fondul Proprietatii de Stat si de societatile de investitii financiare rezultate in urma transformarii Fondurilor Proprietatii Private in temeiul Legii nr. 133/1996 la societatile comerciale prevazute in art. 2 din Legea nr. 58/1991

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 21 din 10 februarie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 3 alin. (5) si al art. 17 din Legea nr. 55/1995,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind regularizarea cotelor de capital social detinute de Fondul Proprietatii de Stat si de societatile de investitii financiare rezultate in urma transformarii Fondurilor Proprietatii Private in temeiul Legii nr. 133/1996 la societatile comerciale prevazute in art. 2 din Legea nr. 58/1991, anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Pentru societatile comerciale cuprinse in lista aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 626/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 bis din 30 septembrie 1995, Institutul de Management si Informatica din subordinea Ministerului Industriei si Comertului va transmite, esalonat, Fondului Proprietatii de Stat si societatilor de investitii financiare rezultate in urma transformarii Fondurilor Proprietatii Private in temeiul Legii nr. 133/1996, denumite in continuare societati de investitii financiare, listele societatilor comerciale la care procedura de alocare a actiunilor si de certificare a calitatii de actionar ca urmare a schimbului titlurilor de privatizare contra actiuni a fost incheiata, avizate de Agentia Nationala pentru Privatizare, in conformitate cu prevederile art. 27 din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 749/1995, republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 50 din 12 martie 1996, astfel cum au fost modificate si completate prin Hotararea Guvernului nr. 473/1996.
    (2) Listele vor cuprinde urmatoarele informatii: denumirea societatii comerciale, numarul de inmatriculare in Registrul comertului, codul fiscal, capitalul social, indicele de alocare, cota de capital social care a fost transferata gratuit cetatenilor romani indreptatiti in conformitate cu prevederile Legii nr. 55/1995 si vor fi intocmite pentru fiecare societate de investitii financiare, cu respectarea arondarii prevazute de Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Privatizare nr. 187/1992 privind arondarea societatilor comerciale cu capital de stat intre cele cinci Fonduri ale Proprietatii Private.

                    PRIM-MINISTRU
                   VICTOR CIORBEA

                          Contrasemneaza:
                          Ministru de stat,
                          ministrul reformei,
                          Ulm Spineanu

                          Ministru de stat,
                          ministrul finantelor,
                          Mircea Ciumara

                          Presedintele Agentiei Nationale
                          pentru Privatizare,
                          Valentin Ionescu

    ANEXA 1

                      NORME METODOLOGICE
privind regularizarea cotelor de capital social detinute de Fondul Proprietatii de Stat si de societatile de investitii financiare rezultate in urma transformarii Fondurilor Proprietatii Private in temeiul Legii nr. 133/1996 societatile comerciale prevazute in art. 2 din Legea nr. 58/1991

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Regularizarea cotelor de capital social detinute de Fondul Proprietatii de Stat si de societatile de investitii financiare la societatile comerciale supuse privatizarii in conformitate cu Legea nr. 58/1991 si cu Legea nr. 55/1995 se face in conditiile legii si cu respectarea dispozitiilor prezentelor norme metodologice, elaborate in temeiul prevederilor art. 3 alin. (5) din Legea nr. 55/1995.
    Art. 2
    Regularizarea cotelor de capital social prevazuta la art. 1, se face intre Fondul Proprietatii de Stat si fiecare dintre cele cinci societati de investitii financiare in parte, precum si intre societatile de investitii financiare, acolo unde este cazul.

    CAP. 2
    Inregistrarea actionarilor, persoane fizice, la societatile comerciale cuprinse in programul de privatizare desfasurat conform prevederilor Legii nr. 55/1995

    Art. 3
    La societatile comerciale cuprinse in programul de privatizare desfasurat conform prevederilor Legii nr. 55/1995, la care cota procentuala destinata transferului cu titlu gratuit a depasit 30% din capitalul social, societatile de investitii financiare sunt mandatate sa semneze, in numele Fondului Proprietatii de Stat, actele de cesiune pentru actiunile alocate ca urmare a schimbului titlurilor de privatizare contra actiuni, catre titularii certificatelor de actionar, in limita procentului maxim destinat transferului cu titlu gratuit, prevazut pentru fiecare societate comerciala din lista aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 626/1995, republicata.
    Cota procentuala maxima, destinata transferului cu titlu gratuit, se aplica asupra capitalului social luat in calcul la alocarea actiunilor si consemnat in listele transmise de Institutul de Management si Informatica din subordinea Ministerului Industriei si Comertului, conform art. 2 din hotararea de aprobare a prezentelor norme metodologice.
    Art. 4
    Societatile de investitii financiare vor semna in nume propriu, in cazul in care transferul cu titlu gratuit nu a depasit 30% din capitalul social al unei societati comerciale, si in numele Fondului Proprietatii de Stat, in cazul in care s-a depasit aceasta cota procentuala, in baza mandatului acordat conform art. 3 din prezentele norme metodologice, acte de cesiune pentru actiunile care au fost distribuite cetatenilor indreptatiti conform normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 749/1995, republicate si modificate prin Hotararea Guvernului nr. 473/1996. In toate situatiile se va intocmi un singur act de cesiune, urmand ca, in cazul in care nivelul de alocare a depasit cota procentuala de capital social destinata, potrivit Legii nr. 58/1991, transferului cu titlu gratuit societatea de investitii financiare sa semneze la rubrica "CEDENT" atat in nume propriu, cat si in numele Fondului Proprietatii de Stat.
    Actele de cesiune vor avea ca anexe listele nominale ale actionarilor, precum si procesul-verbal de predare-primire a registrului actionarilor, transmise de Institutul de Management si Informatica pentru fiecare societate comerciala.
    Actul de cesiune va fi intocmit potrivit modelului din anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    Art. 5
    La intocmirea actelor de cesiune prevazute la art. 3 din prezentele norme metodologice, societatile de investitii financiare verifica existenta registrului de actiuni, solicitand si urmarind operarea modificarilor prevazute in actele de cesiune, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990.
    Art. 6
    Societatile de investitii financiare verifica:
    a) la societatile comerciale la care s-a inregistrat suprasubscriere (indicele de alocare a fost supraunitar), daca valoarea nominala a tuturor actiunilor a fost modificata la 1.000 lei in conformitate cu prevederile art. 26 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 749/1995, astfel cum a fost completat prin Hotararea Guvernului nr. 473/1996. In cazul in care valoarea nominala a actiunilor nu a fost modificata la 1000 lei, se va solicita si se va urmari efectuarea acestei operatiuni, cu respectarea prevederilor legale;
    b) la toate societatile comerciale, concordanta dintre modul in care a fost facuta numerotarea actiunilor alocate de Institutul de Management si Informatica si numerotarea existenta in ultima cerere de inscriere de mentiuni in Registrul comertului. In cazul constatarii de suprapuneri ale numarului de ordine al actiunilor, administratorii societatii comerciale sunt obligati sa renumeroteze actiunile, cu respectarea urmatoarelor reguli:
    - mentinerea numerotarii actiunilor cuprinse in certificatele de actionar distribuite de Institutul de Management si Informatica.
    - renumerotarea actiunilor, daca este cazul, astfel incat actiunile distribuite gratuit sa inceapa cu cele din cota detinuta de societatea de investitii financiare la care a fost arondata societatea comerciala.

    CAP. 3
    Regularizarea cotelor de capital social

    Art. 7
    In scopul regularizarii cotelor de capital social, fiecare societate de investitii financiare intocmeste si transmite catre Fondul Proprietatii de Stat urmatoarele documente:
    a) lista societatilor comerciale pentru care conform mandatului prevazut la art. 3 din prezentele norme metodologice, societatea de investitii financiare a cesionat actiuni din cota initial gestionata de Fondul Proprietatii de Stat, potrivit modelului din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;
    b) lista societatilor comerciale la care societatea de investitii financiare opteaza pentru a deveni actionar, in limita cotei destinate transferului cu titlu gratuit ramasa disponibila;
    c) lista societatilor comerciale la care societatea de investitii financiare cesioneaza cote de capital social Fondului Proprietatii de Stat.
    Art. 8
    In scopul finalizarii procesului de privatizare desfasurat conform prevederilor Legii nr. 55/1995 prin vanzarea actiunilor neschimbate cu titlu gratuit, in temeiul art. 7 alin. (4) din respectiva lege, dupa cesionare si regularizare in conditiile prezentelor norme metodologice se vor aplica urmatoarele reguli:
    a) Fondul Proprietatii de Stat si fiecare societate de investitii financiare intocmesc acte de regularizare partiala, potrivit modelului din anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;
    b) regularizarea se va efectua tinand seama de ordinea de prioritate prevazuta in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice;
    c) dupa cuprinderea tuturor societatilor comerciale si a cotelor de capital social aferente, care fac obiectul regularizarii, in acte de regularizare partiala, Fondul Proprietatii de Stat si fiecare societate de investitii financiare intocmesc un act final de regularizare, prin care constata stingerea oricaror obligatii reciproce cu privire la regularizare in conditiile legii. Partea care, prin insumarea soldului debitor sau creditor, dupa caz, de cote de capital social, aferent fiecarui act de regularizare partiala, ramane cu un sold net debitor, transfera celeilalte parti, la valoarea nominala, actiuni detinute in portofoliu, la societati comerciale si in cote de capital social convenite intre parti, in functie de atributiile legale ale fiecareia.
    Art. 9
    In cazul in care partile nu convin asupra unuia sau mai multor elemente, cuprinse intr-una dintre listele prevazute la art. 7 din prezentele norme metodologice, cu privire la o societate comerciala, respectiva societate comerciala nu va face obiectul unui act de regularizare partiala, pana la clarificarea situatiei si realizarea acordului partilor, in conditiile legii.
    Toate divergentele dintre parti vor fi solutionate sub coordonarea, indrumarea si controlul Agentiei Nationale pentru Privatizare, inainte de implinirea termenului prevazut la art. 6 alin. (2) din Legea nr 133/1996.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 10
    Toate operatiunile legate de regularizarea cotelor de capital social in conditiile prezentelor norme metodologice se vor desfasura sub coordonarea si indrumarea permanenta a Agentiei Nationale pentru Privatizare, iar actele finale de regularizare vor fi avizate de aceasta.
    Art. 11
    In situatia majorarii capitalului social al unei societati comerciale dintre cele prevazute la art. 2 din Legea nr 58/1991, intervenita dupa data transformarii Fondurilor Proprietatii Private in societati de investitii financiare, in baza unui aport al statului roman indeosebi prin includerea valorii terenului in capitalul social, dupa clarificarea situatiei juridice a acestuia potrivit art. 14 alin. (4) din Legea nr. 55/1995 actiunile aferente aportului respectiv revin exclusiv Fondului Proprietatii de Stat.
    Art. 12
    In cazul societatilor comerciale la care ramane actionar in urma regularizarii facute potrivit prezentelor norme metodologice, Fondul Proprietatii de Stat:
    a) comunica administratorilor sau, dupa caz, managerul societatii comerciale rezultatul regularizarii, in vederea actualizarii registrelor potrivit Hotararii Guvernului nr. 885/1995, republicata, si dupa caz, in vederea comunicarii catre registrul independent privat cu care societatea comerciala a incheiat contract;
    b) ia masuri pentru aplicarea prevederilor art. 16 din Legea nr. 55/1995;
    c) ia masuri pentru vanzarea actiunilor detinute potrivit art. 7 alin. (4) din Legea nr. 55/1995 si programului de privatizare aprobat.
    In cazul in care Fondul Proprietatii de Stat nu va ramane actionar, masurile de felul celor prevazute la lit. a) si b) ale alineatului precedent, dupa caz, vor fi luate de catre societatea de investitii financiare.
    Art. 13
    Adunarile generale ale actionarilor de la societatile comerciale cuprinse in programul de privatizare desfasurat conform prevederilor Legii nr. 55/1995, la care, ca urmare a suprasubscrierii, valoarea nominala a actiunilor, rezultata in urma alocarii si inscrisa in certificatele de actionar, este de 1.000 lei, convocate prin grija administratorilor respectivelor societati comerciale, vor aproba modificarea valorii nominale existente, de 25.000 lei, a actiunilor societatii comerciale, astfel incat toate actiunile sa aiba aceeasi valoare nominala.
    Art. 14
    Dupa regularizare si inaintea primei adunari generale a actionarilor, convocata in conditiile legii, administratorii societatii comerciale iau urmatoarele masuri:
    a) asigura semnarea, de catre cesionari, a actelor de cesiune prevazute la art. 3 din prezentele norme metodologice sau, dupa caz, a registrului de actiuni;
    b) anuleaza actiunile sau certificatele de actionar emise anterior, care nu mai corespund cu registrele actualizate, si elibereaza cate un nou certificat de actionar fiecarei persoane indreptatite;
    c) elibereaza certificatele de actionar actionarilor inregistrati ai societatii comerciale, pe numele carora nu au fost emise anterior astfel de certificate.
    Art. 15
    Prima adunare generala a actionarilor, convocata in conditiile legii, alege registrul independent privat cu care societatea comerciala urmeaza sa incheie contract de registru, potrivit art. 13 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 885/1995, republicata, in vederea tranzactionarii actiunilor acesteia pe piata secundara organizata, de tip extrabursier, a valorilor mobiliare.
    Art. 16
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                            ACT DE CESIUNE
    Intre
    Societatea de Investitii Financiare ..............., rezultata din transformarea, in baza Legii nr. 133/1996, a Fondului Proprietatii Private ..... ................................, reprezentata legal prin ....................., presedintele consiliului de administratie, in calitate de cedent si/sau mandatar al Fondului Proprietatii de Stat (daca este cazul), pe de o parte,
    si
    Persoanele care au subscris, in conformitate cu prevederile Legii nr. 55/1995, titluri de privatizare la Societatea Comerciala ...... - S.A., inregistrata la Registrul comertului sub nr. ...... din .............., ale caror date de identificare sunt cuprinse in lista predata de Institutul de Management si Informatica din subordinea Ministerului Industriei si Comertului, lista care, impreuna cu procesul-verbal de predare-primire, se constituie in anexe la prezentul act de cesiune, reprezentate*) prin domnul (doamna) ..................., administrator al societatii comerciale.
    In conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1991 si ale Legii nr. 55/1995, subscrisa Societate de Investitii Financiare ................ cesioneaza persoanelor ale caror date de identificare sunt cuprinse in lista-anexa un numar total de ......... actiuni nominative, cu valoare nominala de ......... lei fiecare, de la numarul ................ la numarul .........., dintre care un numar de ........... actiuni, de la numarul ........... la numarul ........, apartin Fondului Proprietatii de Stat. Numarul de actiuni si numarul de ordine al actiunilor primite de fiecare persoana sunt specificate in lista-anexa.
    In baza prezentului act de cesiune, a anexelor acestuia si a contramarcilor certificatelor de actionar primite de la Regia Autonoma "Posta Romana", domnul (doamna) ...................., administrator al Societatii Comerciale ......... - S.A., se obliga sa efectueze toate modificarile necesare in evidenta actionarilor si actiunilor societatii comerciale, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 si ale Hotararii Guvernului nr. 885/1995, republicata.

             CEDENT,                                    CESIONAR,
      Societatea de Investitii                  Administratorul Societatii
          Financiare                                    Comerciale
      ........................                  ..........................

------------------
    *) Dreptul de reprezentare se limiteaza numai in verificarea si in certificarea datelor inscrise in prezentul act de cesiune si la asumarea obligatiei de efectuare a modificarilor corespunzatoare in evidenta actionarilor si actiunilor societatii comerciale, pana la data primei adunari generale a actionarilor.

    ANEXA 2
    la normele metodologice
 __________________________________________________________________________
|Nr. |                              |Valoarea   | Actiuni cesionate de
|crt.|  Societatea comerciala       |totala     |societatea de investitii
|    |                              |a          |financiare in urma
|    |                              |capitalului|mandatarii de catre Fondul
|    |                              | social    |  Proprietatii de Stat
|____|______________________________|___________|__________________________
|    |         |Numarul de   |      |           |       |        |Valoarea
|    |Denumirea|inmatriculare|      |           |       |        | totala
|    |         |la           |Codul |           |Numarul|Valoarea|    a
|    |         |Registrul    |fiscal|           |       |nominala|pachetului
|    |         |comertului   |      |           |       |        |de actiuni
|----|---------|-------------|------|-----------|-------|--------|----------
|----|---------|-------------|------|-----------|-------|--------|----------
|____|_________|_____________|______|___________|_______|________|__________
|       TOTAL GENERAL:                                           |  SUMA 1
|________________________________________________________________|__________

    ANEXA 3
    la normele metodologice

         _________________________________________________
        | Nr.|                               |  Valoarea  |
        |crt.|  Societatea comerciala        |  totala a  | ===>
        |    |                               | capitalului|
        |    |                               |  social    |
        |----|-------------------------------|------------|
        |    |         | Numarul      |Codul |            |
        |    |         | de           |fiscal|            |
        |    |         | inmatriculare|      |            |
        |    |         | la           |      |            |
        |    |Denumirea| Registrul    |      |            |
        |    |         | comertului   |      |            |
        |    |         |              |      |            |
        |    |         |              |      |            |
        |    |         |              |      |            |
        |    |         |              |      |            |
        |    |         |              |      |            |
        |----|---------|--------------|------|------------|
        | 1  |    2    |     3        |   4  |      5     |
        |____|_________|______________|______|____________|

                                  CONTINUARE
          ______________________________________________________________
         |          Actiuni cesionate            | Actiuni cedate de    |
         |          din cota procentuala         | societatea de        |
=====>   |          detinuta de Fondul           | investitii financiare|
         |          Proprietatii de Stat         | in cadrul procesului |
         |                                       | de regularizare a    |
         |                                       | cotelor de capital   |
         |_______________________________________|______________________|
         | Actiuni cesionate  | Actiuni trecute  |                      |
         | catre cetatenii    | in portofoliul   |                      |
         | care au subscris   | societatii de    |                      |
         | titluri de         | investitii       |                      |
         | privatizare direct | financiare in    |                      |
         | la societatea      | cadrul           |                      |
         | comerciala         | procesului de    |                      |
         |                    | regularizare a   |                      |
         |                    | cotelor de       |                      |
         |                    | capital          |                      |
         |--------------------|------------------|----------------------|
         | 6 | 7 | 8 |    9   | 10 | 11 |   12   |  13  |  14  |   15   |
         |---|---|---|--------|----|----|--------|------|------|--------|
         |---|---|---|--------|----|----|--------|------|------|--------|
         |---|---|---|--------|----|----|--------|------|------|--------|
TOTAL    |   |   |   |        |    |    |        |      |      |        |
GENERAL: |   |   |   | SUMA 2 |    |    | SUMA 3 |      |      | SUMA 4 |
         |--------------------------------------------------------------|
 SOLD    |                 SUMA 4 - (SUMA 2 + SUMA 3)                   |
         |______________________________________________________________|


    SEMNIFICATIA COLOANELOR INCEPAND CU COLOANA A 6-A PANA LA 15:
    6 - Cota procentuala maxima prevazuta de lege
    7 - Numarul
    8 - Valoarea nominala
    9 - Valoarea totala a pachetului de actiuni
    10 - Numarul
    11 - Valoarea nominala
    12 - Valoarea totala a pachetului de actiuni
    13 - Numarul
    14 - Valoarea nominala
    15 - Valoarea totala a pachetului de actiuni

    ANEXA 4
    la normele metodologice

----------------------------------------------------------------------------
       ORDINEA DE PRIORITATI                         MODUL DE REZOLVARE
----------------------------------------------------------------------------
 1. Societati comerciale incluse in   Cota procentuala de capital social
    programul de privatizare in masa, care a apartinut Fondului
    la care cota procentuala de       Proprietatii de Stat si a fost
    capital social destinat           distribuita gratuit la schimb contra
    transferului cu titlu gratuit a   titluri de privatizare va majora
    fost integral acoperita prin      soldul debitor al societatilor de
    subscriere                        investitii financiare
----------------------------------------------------------------------------
2. Societati comerciale incluse in    Cota procentuala de capital social
    programul de privatizare in masa, care a apartinut Fondului Proprietatii
    la care a fost consumata toata    de Stat a fost distribuita gratuit la
    cota procentuala de capital       schimb contra titluri de privatizare
    social detinuta de societatea     va majora soldul debitor al
    de investitii financiare, dar     societatilor de investitii financiare.
    cota procentuala de capital       Societatea de investitii financiare la
    social destinat transferului      care a fost arondata societatea
    cu titlu gratuit nu a fost        comerciala va putea opta sa pastreze
    integral acoperita prin           in portofoliu un pachet de actiuni,
    subscriere                        in limita cotei procentuale de capital
                                      social, destinata transferului cu
                                      titlu gratuit, ramasa neacoperita prin
                                      sub scrierile efectuate de cetateni.
                                      Valoarea nominala totala a acestui
                                      pachet de actiuni va majora soldul
                                      debitor al societatii de investitii
                                      financiare.
----------------------------------------------------------------------------
 3. Societati comerciale incluse in   Societatea de investitii financiare la
    programul de privatizare in       care a fost arondata societatea
    masa, la care nu a fost consumata comerciala va putea opta sa pastreze
    toata cota procentuala de capital in portofoliu un pachet de actiuni,
    social detinuta initial de        in limita cotei procentuale de capital
    societatea de investitii          social destinata transferului cu titlu
    financiare                        gratuit. Valoarea nominala totala a
                                      pachetului de actiuni care a apartinut
                                      Fondului Proprietatii de Stat si a
                                      trecut in proprietatea societatii de
                                      investitii financiare va majora soldul
                                      debitor al societatii de investitii
                                      financiare.
                                      Societatea de investitii va renunta la
                                      o parte sau la intregul pachet de
                                      actiuni pe care l-a detinut in
                                      societatea comerciala. Valoarea
                                      nominala totala a pachetului de
                                      actiuni la care societatea de
                                      investitii financiare a renuntat va
                                      trece in proprietatea Fondului
                                      Proprietatii de Stat si va diminua
                                      soldul debitor al societatii de
                                      investitii financiare.
----------------------------------------------------------------------------
4. Societati comerciale neincluse in  Societatea de investitii financiare la
    programul de privatizare in masa  care a fost arondata societatea
                                      comerciala va putea opta sa pastreze
                                      in portofoliu un pachet de actiuni, in
                                      limita cotei procentuale de capital
                                      social detinuta anterior la respectiva
                                      societate comerciala.
                                      Societatea de investitii financiare va
                                      putea renunta la o parte sau la
                                      intregul pachet de actiuni pe care
                                      l-a detinut la respectiva societate
                                      comerciala.
                                      Valoarea nominala totala a pachetului
                                      de actiuni la care societatea de
                                      investitii financiare a renuntat va
                                      trece in proprietatea Fondului
                                      Proprietatii de Stat si va diminua
                                      soldul debitor al societatii de
                                      investitii financiare.
                                                                            SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 12/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 12 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 12/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu