Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 119 din 17 februarie 2010

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 117 din 22 februarie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Beneficiarii pot achiziţiona sau construi în cadrul programului următoarele tipuri de locuinţe:

a) locuinţe finalizate, destinate achiziţionării, inclusiv pe cele construite şi date în exploatare prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL);

b) locuinţe nefinalizate, aflate în diverse faze de construcţie, destinate achiziţionării, inclusiv pe cele construite prin programele derulate de ANL;

c) locuinţe noi, destinate achiziţionării după finalizare, inclusiv pe cele construite prin programele derulate de ANL;

d) locuinţe viitoare, care urmează să se construiască de către beneficiari individuali, inclusiv pe cele care se construiesc prin programele derulate de ANL;

e) locuinţe care urmează să se construiască prin asociaţii fără personalitate juridică constituite de minimum 7 beneficiari."

2. La anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

„(22) Pentru anul 2010, plafonul garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 368/2009, este de 700 milioane euro."

3. La anexa nr. 1, la articolul 4, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) evidenţa portofoliului de garanţii pe categorii de garanţii individuale;

c) raportarea periodică a portofoliului de garanţii pe categorii de garanţii individuale;".

4. La anexa nr. 1, la articolul 5, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) teren aferent locuinţei - terenul compus din una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, identificate printr-un număr cadastral şi un număr de carte funciară, pe care sunt sau urmează să se amplaseze, în conformitate cu documentaţiile de urbanism aprobate, construcţii având destinaţia principală de locuit, căile de acces, precum şi anexele gospodăreşti, facilităţile, dependinţele, dotările şi utilităţile aferente locuinţelor, care nu sunt incluse în acestea, după caz;".

5. La anexa nr. 1, la articolul 5, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. a) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mic sau egal cu 60.000 euro sau maximum 57.000 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mare de 60.000 euro;".

6. La anexa nr. 1, la articolul 5, după litera e) se introduc patru noi litere, literele e1), e2), e3) şi e4), cu următorul cuprins:

,,e1) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. b) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mic sau egal cu 60.000 euro sau maximum 57.000 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mare de 60.000 euro;

e2) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. c) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mic sau egal cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mare de 70.000 euro;

e3) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. d) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în vederea construirii de locuinţe în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiari în baza contractelor de credit, care va acoperi maximum 95% din valoarea prevăzută în contractele de construire a locuinţelor, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mică sau egală cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mare de 70.000 euro;

e4) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. e) din hotărâre - credit acordat fiecăreia dintre persoanele fizice asociate în vederea construirii a câte unei locuinţe în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiari în baza contractelor de credit, care va acoperi maximum 95% din valorile prevăzute în contractele de construire a locuinţelor, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mică său egală cu 75.000 euro său maximum 71.250 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mare de 75.000 euro."

7. La anexa nr. 1, la articolul 5, literele o) şi p) se abrogă.

8. La anexa nr. 1, la articolul 6, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,f) are valoare determinată, iniţial egală cu 95% din valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei/devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire, mai puţin avansul, fără a depăşi 60.000 euro pentru locuinţele din categoria celor prevăzute la art. 2 lit. a) şi b) din hotărâre, 70.000 euro pentru locuinţele din categoria celor prevăzute la art. 2 lit. c) şi d) din hotărâre, respectiv 75.000 euro pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. e) din hotărâre, după caz, sau echivalentul în lei; raportul de evaluare va fi întocmit de un evaluator autorizat, agreat de finanţator;".

9. La anexă nr. 1, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Garanţiile pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. a)-c) din hotărâre sunt garantate cu ipotecă legală de rang I asupra locuinţelor achiziţionate prin program, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, valabilă pe toată durata finanţării, cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare a acestora pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării, In cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la FNGCIMM, în temeiul convenţiei de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară privilegiul reglementat de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român."

10. La anexa nr. 1, după articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art. 101. - Garanţiile pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. d) şi e) din hotărâre sunt garantate de la data semnării recepţiei la terminarea lucrărilor cu ipotecă legală de rang I asupra locuinţelor achiziţionate prin program, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare a acestora pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator. Până la data recepţiei finale a locuinţelor, garanţiile sunt garantate cu ipoteci legale de rang I asupra terenurilor proprietate a beneficiarului individual, respectiv proprietate a unui membru al asociaţiei, instituite în baza legii în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, valabile până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare a acestora pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator."

11. La anexa nr. 1, la articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) După efectuarea plăţii prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice informează FNGCIMM, care întocmeşte un înscris prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, exprimată în moneda naţionala, şi data scadenţei acesteia, respectiv a 31-a zi de la data efectuării plăţii valorii de executare a garanţiei. Inscrisul, împreună cu dovada comunicării acestuia către debitorul beneficiar al finanţării garantate, contractul de garantare, precum şi documentele care au stat la baza acordării garanţiei se înaintează organelor competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială are domiciliul fiscal debitorul persoană fizică, în vederea efectuării procedurii de executare silită."

12. La anexa nr. 1, capitolul VI se abrogă.

13. La anexa nr. 1, articolul 25 se abrogă.

14. La anexa nr. 2, la articolul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) fac dovada cu declaraţia autentificată pe propria răspundere că la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, nu au deţinut şi nu deţin, individual sau în comun, împreună cu soţii lor ori cu alte persoane, în proprietate o locuinţă, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepţia cotelor-părţi din locuinţele dobândite prin moştenire, şi nici nu au achiziţionat după această dată o locuinţă, indiferent de modul de dobândire;".

15. La anexa nr. 2, la articolul 1, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,,b1) locuinţa care se achiziţionează în cadrul programului se încadrează în una dintre clasele A, B sau C de eficienţă energetică. Criteriul este aplicabil începând cu data intrării in vigoare a prevederilor art. 23 din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;".

16. La anexa nr. 2, la articolul 1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) dispun de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată;".

17. La anexa nr. 2, la articolul 2, literele b), e), i) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:

- rata dobânzii EURIBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 4,00% pe an pentru creditele în euro şi ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2,50% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator;

- comisionul de gestiune datorat FNGCIMM de 0,37% pe an, calculat la soldul finanţării; nivelul comisionului de gestiune datorat FNGCIMM se negociază semestrial între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice;

........................................................................................................................................................................ .......................................................

e) solicită un avans care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată;

........................................................................................................................................................................ .......................................................

i) acceptă să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale asupra locuinţei achiziţionate în cadrul programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi cele de notare/radiere în/din cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a jnterdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării. Inscrierea ipotecii legale şi notarea interdicţiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale si a interdicţiilor se face în baza deciziei FNGCIMM;

........................................................................................................................................................................ .......................................................

k) finanţatorii sunt obligaţi să menţină criteriile prevăzute la lit. b), c), d), f), g), i) şi i1) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile programului."

18. La anexa nr. 2, la articolul 2, după litera i) se introduc două noi litere, literele i1) şi i2), cu următorul cuprins:

,,i1) acceptă să înscrie privilegiul finanţatorului prevăzut de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, numai în cazul primirii comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la FNGCIMM;

i2) acceptă să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecilor legale asupra terenurilor aflate în proprietatea beneficiarului individual, respectiv proprietatea unui membru al asociaţiei, precum şi asupra locuinţelor construite în cadrul programului, instituite în baza legii în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, valabile pe toată durata finanţării, cu notarea/radierea în/din cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare a acestora pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării. Inscrierea ipotecii legale şi notarea interdicţiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale se face în baza deciziei FNGCIMM;".

19. La anexa nr. 2, articolele 3 şi 4 se abrogă.

Art. II. - Pentru achiziţionarea locuinţelor pentru care au fost încheiate antecontracte de vânzare-cumpărare în formă autentică sau sub semnătură privată cu dată certă până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri pot fi emise promisiuni de garantare în condiţiile normelor de implementare a programului „Prima casă" în vigoare la data încheierii antecontractelor de vânzare-cumpărare, cu încadrarea în limita diferenţei rămase neutilizate din plafonul alocat pentru anul 2009.

Art. III. - Dispoziţiile art. 2 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare, se aplică locuinţelor noi, construite în baza autorizaţiilor de construire eliberate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, inclusiv celor construite prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) în baza autorizaţiilor de construire eliberate până la această dată.

Art. IV. - Dispoziţiile art. 2 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se aplică locuinţelor viitoare, care urmează să se construiască de către beneficiari individuali în baza autorizaţiilor de construire eliberate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, inclusiv celor care se construiesc prin programele derulate de ANL.

Art. V. - Dispoziţiile art. 2 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se aplică locuinţelor viitoare, care urmează să se construiască prin asociaţii fara personalitate juridică constituite de minimum 7 beneficiari, în baza autorizaţiilor de construire eliberate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. VI. - Condiţiile de acordare a garanţiilor pentru construirea locuinţelor prevăzute la art. 2 lit. d) şi e) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, criteriile de eligibilitate pentru instituţiile de credit şi pentru persoanele fizice beneficiare de garanţii pentru construirea de locuinţe se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. VII. - (1) In termen de 7 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, finanţatorii vor transmite Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN (FNGCIMM) şi Ministerului Finanţelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului, aşa cum sunt prevăzute la art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, precum şi valoarea estimată a finanţărilor care urmează să fie garantate în anul 2010 în cadrul programului.

(2) In cazul în care valoarea totală a finanţărilor comunicată de finanţatori depăşeşte plafonul de 700 milioane euro alocat pentru anul 2010, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice, să efectueze alocări pro-rata în cadrul acestuia.

(3) FNGCIMM este autorizat să evalueze cel puţin trimestrial modul de utilizare de către finanţatori a plafonului'alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate.

Art. VIII. - Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 119/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 119 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu