Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1188 din 29.12.2014

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 21 din 12 ianuarie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 alin. (1) şi al art. 8 din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“, denumită în continuare Agenţie, înfiinţată potrivit art. 8 din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(2) Agenţia este autoritatea naţională competentă în domeniul zootehnic privind exploatarea, ameliorarea şi reproducţia animalelor, inspecţia de stat în zootehnie, controlul la producătorii şi prim-cumpărătorii de lapte, conservarea şi managementul durabil al resurselor genetice la animale.(3) Sediul Agenţiei este în şos. Bucureşti-Ploieşti, km 18,2, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov. Articolul 2Agenţia are următoarele funcţii: a)funcţia de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniul zootehnic; b)funcţia de reprezentare, prin care se asigură reprezentarea pe plan intern şi extern potrivit competenţelor stabilite de lege. Articolul 3În exercitarea funcţiilor sale, Agenţia are, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: a)organizează şi efectuează inspecţia de stat în zootehnie; b)coordonează şi îndrumă tehnic la nivel naţional exploatarea, ameliorarea şi reproducţia animalelor, conservarea şi managementul durabil al resurselor genetice la animale şi alte specii de interes zooeconomic; c)controlează implementarea amenajamentelor pastorale conform legislaţiei în vigoare, controlează aplicarea corectă a Sistemului de clasificare a carcaselor, efectuează controale la producătorii şi prim-cumpărătorii de lapte; d)efectuează analize, teste şi expertize în laboratoarele proprii pentru certificarea datelor din domeniul de activitate; e)propune Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale proiecte de acte normative pentru transpunerea legislaţiei comunitare în legislaţia naţională pentru domeniul său de activitate, elaborează norme tehnice şi metodologice, proceduri de lucru în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice; f)coordonează şi îndrumă tehnic organizarea şi desfăşurarea activităţii de informatizare şi computerizare a reţelei naţionale de zootehnie, administrează bazele de date naţionale din domeniul său de activitate; g)coordonează activitatea de identificare şi înregistrare a ecvideelor, organizează şi efectuează activitatea de identificare şi înregistrare a cabalinelor de rasă, acordă numărul unic UELN (Universal Equine Life Number), emite şi eliberează paşapoartele pentru toate ecvideele; h)menţine conducerea registrelor genealogice la specii şi rase de animale până în momentul acreditării asociaţiilor sau organizaţiilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniu; i)asigură reorganizarea, dezvoltarea şi funcţionarea băncii naţionale de gene animale pentru menţinerea biodiversităţii genetice, prin recoltare şi depozitare de material genetic de la reproducători valoroşi din populaţiile active şi aflate, în conservare; j)elaborează, redactează şi tipăreşte cu personal propriu sau prin colaborare Stud Book-ul pentru rasele de cabaline omologate în România, publicaţii tehnice de specialitate şi alte tipărituri şi publicaţii în domeniul de activitate al Agenţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu fondurile bugetare alocate; k)asigură informarea fermierilor şi a potenţialilor beneficiari de programe asupra bunelor practici în zootehnie şi expertiza de specialitate pentru implementare; l)desfăşoară activităţi delegate de la agenţiile de plăţi acreditate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Capitolul IIInspecţia în zootehnie Articolul 4În domeniul inspecţiei în zootehnie, Agenţia are următoarele atribuţii, în condiţiile legii: a)întocmeşte planul anual de inspecţii, verificare şi control în funcţie de obiective, activităţi specifice, termene, reglementări legislative şi proceduri de lucru, care se aprobă prin decizie a directorului general; b)controlează întreaga activitate de reproducţie şi ameliorare a animalelor de interes zooeconomic, identificarea şi înregistrarea ecvideelor, identificarea stupilor şi stupinelor, conservarea patrimoniului genetic în zootehnie, importul-exportul de material biologic de reproducţie; c)controlează modul de aplicare a sistemului de individualizare, identificare şi înregistrare la animalele cuprinse în programele de ameliorare şi conservare; d)controlează modul de implementare şi realizare a programelor de ameliorare şi conservare elaborate de către asociaţiile/organizaţiile de crescători acreditate pentru înfiinţarea şi conducerea registrelor genealogice; e)controlează respectarea metodelor de înregistrare a performanţelor şi corectitudinea evaluării genetice pentru animalele cuprinse în controlul oficial al producţiilor; f)controlează îndeplinirea şi respectarea condiţiilor de autorizare şi/sau acreditare a organizaţiilor şi/sau asociaţiilor implicate în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de ameliorare şi reproducţie la animale; g)controlează staţiunile de testare a performanţelor în care se testează linii, rase şi noi creaţii biologice în vederea omologării; h)efectuează controale tematice în târguri şi oboare de animale, în trafic sau exploataţiile de animale; i)organizează şi efectuează inspecţia controlului oficial al producţiilor la animale, verifică respectarea tehnologiei de testare a reproducătorilor după performanţe proprii şi descendenţi, pe diferite etape de selecţie, participă în comisiile de bonitare a animalelor de fermă; j)verifică respectarea criteriilor privind acordarea codurilor de identificare pentru fermele de selecţie, de reproducţie şi staţiile de incubaţie, controlează respectarea normelor tehnice privind producerea şi comercializarea ouălor pentru incubaţie şi a puilor de păsări de fermă; k)verifică corectitudinea înscrisurilor în evidenţele zootehnice şi cărţile de rasă, în scopul evaluării corecte şi îmbunătăţirii genetice a populaţiilor de animale şi al conservării patrimoniului genetic; l)reprezintă organul abilitat de stat în domeniu care constată şi dispune sancţiuni conform legislaţiei zootehnice şi actelor normative în vigoare, retrage acreditările şi autorizările asociaţiilor/organizaţiilor care refuză ori ignoră deliberat condiţiile pentru care au fost autorizate/acreditate. Capitolul IIIAcreditări, autorizări, certificări, atestări, avize, aprobări în zootehnie Articolul 5Potrivit domeniului său de activitate, în condiţiile legii, Agenţia: a)acreditează organizaţii şi asociaţii ale crescătorilor de animale care înfiinţează şi conduc registre genealogice la animalele de fermă şi/sau pentru efectuarea controlului oficial al producţiei, inclusiv pentru calcularea şi publicarea rezultatelor; b)autorizează din punct de vedere zootehnic staţiunile de însămânţări artificiale, centrele de colectare, prelucrare şi depozitare a materialului seminal, centrele de depozitare şi comercializare de embrioni şi material seminal congelat, codifică, aprobă şi autorizează reproducătorii masculi utilizaţi la însămânţări artificiale; c)autorizează organizaţiile şi asociaţiile de crescători implicate în desfăşurarea activităţilor de reproducţie prin însămânţări artificiale, montă dirijată şi embriotransfer, autorizează şi avizează prestatorii de servicii în domeniul biotehnologiilor de reproducţie la animale; d)autorizează staţiunile şi punctele de montă publică, pe specii, hergheliile şi depozitele de armăsari, verifică existenţa reproducătorilor pentru montă naturală şi îi autorizează din punct de vedere zootehnic, autorizează armăsarii de reproducţie; e)autorizează staţiunile de testare a performanţelor în care se testează linii, rase şi noi creaţii biologice, în vederea omologării în conformitate cu criteriile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; f)autorizează stupinele de elită şi stupinele de multiplicare, atestă formele asociative apicole, acordă codurile de identificare pentru stupi şi stupine; g)autorizează schemele de formare a noilor creaţii biologice în vederea omologării acestora, omologhează şi emite certificatul de omologare a raselor, liniilor, hibrizilor şi noilor creaţii biologice; h)avizează importul-exportul de animale vii pentru reproducţie, material seminal, embrioni, ovule, ouă de incubaţie pentru reproducţie la păsări şi viermi de mătase, mătci, deconturile privind aprobarea normelor de cheltuieli finanţate de la bugetul de stat, pentru întreţinerea cabalinelor din categoria „Herghelia Naţională“, aprobă şi avizează acordarea ajutoarelor de stat pentru ameliorarea raselor de animale, conform legislaţiei în vigoare; i)aprobă programele de ameliorare întocmite de asociaţiile şi organizaţiile acreditate pentru înfiinţarea şi menţinerea registrelor genealogice şi programele de conservare şi utilizare a raselor de animale aflate în stare critică, în pericol de dispariţie, vulnerabile şi a celor nesigure şi asigură menţinerea biodiversităţii genetice pentru toate speciile de animale prin reorganizarea şi dezvoltarea băncii naţionale de gene animale; j)înregistrează obiectivele avicole şi acordă codurile de identificare pentru fermele de selecţie, de reproducţie şi staţiile de incubaţie; k)emite certificatul de aprobare a transponderelor şi documentul de alocare a codurilor de identificare pentru producerea transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor şi acordă dreptul de furnizare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor furnizorilor secundari; l)emite certificatul pentru carnea de bovine adulte - masculi; m)confirmă corectitudinea înscrisurilor din certificatele de origine la bovine; n)participă în comisiile zooveterinare în vederea stabilirii valorii de înlocuire a animalelor; o)atestă asociaţiile profesionale de crescători la speciile de animale care nu fac obiectul programelor de conservare şi utilizare a resurselor genetice animale: păsări, animale de blană, porumbei, câini, pisici şi alte animale de companie. Capitolul IVMonitorizări, baze de date în zootehnie Articolul 6Potrivit domeniului său de activitate, în condiţiile legii, Agenţia monitorizează: a)realizarea obiectivelor programelor de ameliorare şi conservare elaborate de către asociaţiile/organizaţiile de crescători acreditate pentru înfiinţarea şi conducerea registrelor genealogice; b)înregistrarea performanţelor şi corectitudinea evaluării genetice pentru animalele cuprinse în controlul oficial al producţiilor; c)activitatea de reproducţie, organizată şi desfăşurată prin montă naturală şi biotehnologii de reproducţie, la nivel naţional; d)identificarea şi înregistrarea ecvideelor - constituie şi actualizează baza naţională de date a ecvideelor; e)identificarea, repartizarea numerelor de identificare a stupinelor şi stupilor - constituie şi actualizează baza naţională apicolă de date; f)datele referitoare la verificări, control şi inspecţie în zootehnie, inclusiv pe cele privind activitatea de clasificare a carcaselor. Capitolul VPrestări de servicii în zootehnie Articolul 7Potrivit domeniului său de activitate, în condiţiile legii şi cu respectarea legislaţiei în domeniul concurenţial, Agenţia efectuează contra cost: a)în laboratoarele proprii, analiza laptelui crud, în vederea estimării valorii de ameliorare a animalelor; b)în laboratoarele proprii, teste de biologie moleculară pentru domeniul de activitate al Agenţiei; c)analize, teste şi expertize în laboratorul naţional de referinţă pentru verificarea parametrilor fizico-chimici şi de calitate a laptelui şi a produselor lactate, în vederea constatării eventualelor falsuri; d)la solicitarea beneficiarilor, expertiza materialului seminal, certifică prin buletine oficiale de analiză şi expertiză calitatea materialului seminal; e)analiza calităţii furajelor în laboratoare proprii, la cererea crescătorilor de animale, pentru animalele cuprinse în programele de ameliorare şi conservare. Articolul 8 (1) Agenţia eliberează, contra cost, certificate de origine/declaraţii de origine sau duplicate ale acestora pentru rasele de animale înscrise în registrele genealogice pe rase conduse de Agenţie, precum şi paşapoarte duplicat şi înlocuitor pentru ecvidee.(2) Agenţia produce agent criogenic lichid cu instalaţiile proprii, agent necesar pentru funcţionarea băncii naţionale de gene animale, şi livrează contra cost agent criogenic lichid.(3) Agenţia organizează şi desfăşoară, contra cost, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cursuri de formare, specializare şi perfecţionare profesională în cadrul Centrului Naţional de Formare Profesională în Zootehnie.(4) Agenţia asigură, contra cost, posibilitatea utilizării aplicaţiei informatice Sistemul informatic pentru conservarea şi ameliorarea speciilor de animale - SICASA de către asociaţiile crescătorilor de animale acreditate/autorizate de către Agenţie şi de către alte entităţi.(5) Agenţia poate da spre închiriere bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea sa, conform legislaţiei în vigoare. Capitolul VIStructura organizatorică şi conducerea Agenţiei Articolul 9(1) Reorganizarea, dezvoltarea şi funcţionarea Băncii naţionale de gene animale ca un compartiment strategic funcţional al Agenţiei se stabileşte prin decizie a directorului general şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(2) Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare, specializare şi perfecţionare profesională se stabilesc prin decizie a directorului general, în condiţiile legii.(3) Agenţia reprezintă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în organizaţiile internaţionale de profil zootehnic la care este afiliată ca membru cu drepturi depline, cu respectarea tuturor obligaţiilor faţă de acestea.(4) În cadrul Agenţiei funcţionează, la nivel de compartiment, Centrul naţional de recoltare, examinare, prelucrare, stocare, însămânţare artificială şi biotehnologii de reproducţie la specia cabaline.(5) Agenţia colaborează cu unităţi din domeniul cercetării zootehnice şi cu alte autorităţi ale statului în elaborarea şi implementarea de programe în domeniul zootehnic.(6) Agenţia coordonează, organizează şi participă la manifestări expoziţionale şi ştiinţifice agricole şi zootehnice cu participare naţională şi internaţională. Articolul 10(1) Cuantumul tarifelor încasate în urma serviciilor prestate de către Agenţie, prevăzute la art. 7 şi 8, se stabileşte anual prin decizie a directorului general, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi se virează integral la bugetul de stat.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat şi se virează în termen de două zile lucrătoare de la încasarea acestora. Articolul 11 (1) Agenţia este condusă de un director general - funcţie publică, numit, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(2) Directorul general al Agenţiei are calitatea de ordonator terţiar de credite.(3) Directorul general conduce activitatea Agenţiei şi o reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi în justiţie.(4) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii.(5) În cadrul Agenţiei funcţionează, cu rol consultativ, Consiliul tehnico-ştiinţific. Componenţa Consiliului tehnico-ştiinţific şi regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia se stabilesc prin decizie a directorului general.(6) Directorul general poate da mandat de reprezentare, în condiţiile legii, unor persoane din cadrul Agenţiei. Articolul 12Reprezentanţii Agenţiei au acces cu titlu gratuit la baza de date a Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor. Articolul 13(1) Patrimoniul Agenţiei se constituie potrivit
art. 8 alin. (4) din Legea nr. 139/2014, cu modificările ulterioare.
(2) Bunurile/Părţile de bunuri care fac obiectul protocolului încheiat cu direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice emis în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 14 (1) Numărul maxim de posturi al Agenţiei este de 356.(2) Personalul din cadrul Agenţiei este constituit din funcţionari publici şi personal angajat pe bază de contract individual de muncă.(3) Numărul posturilor cu atribuţii de inspecţie în domeniul zootehniei şi inspecţia carcaselor care se preiau din cadrul fiecărei direcţii pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (4) Structura organizatorică, numărul posturilor, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(5) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează prin decizie a directorului general, cu respectarea termenelor şi a procedurii prevăzute de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcţii.(6) Salarizarea personalului Agenţiei se face potrivit legislaţiei în vigoare privind salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului angajat pe bază de contract individual de muncă. Articolul 15 (1) Atribuţiile de autoritate competentă ale Agenţiei sunt îndeplinite la nivel teritorial de către oficiile judeţene de zootehnie organizate în centre regionale de zootehnie, structuri fără personalitate juridică în cadrul Agenţiei care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare.(2) Preluarea/Transferul personalului de la Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“ şi de la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti se realizează, în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.(3) Aplicarea procedurilor stabilite de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Capitolul VIIDispoziţii finale Articolul 16Normele tehnice pentru desfăşurarea activităţii inspecţiei de stat în zootehnie şi a inspecţiei privind activitatea de clasificare a carcaselor, modelul legitimaţiilor, al ştampilelor şi al proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 17La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 834/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 23 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin Ministrul finanţelor publice, Darius-Bogdan Vâlcov Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian Aurescu Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1188/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1188 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu