E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1149 din 17 octombrie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 795 din  1 noiembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 29 si 30 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) In aplicarea prevederilor art. 29 din Legea nr. 116/2002 se infiinteaza in structura Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale un compartiment de specialitate care va functiona in cadrul Directiei generale asistenta sociala.
    (2) Pentru infiintarea compartimentului prevazut la alin. (1) se suplimenteaza cu 4 posturi numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, prevazut la art. 22 alin. (1) si in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale prin legea bugetului de stat, prin diminuarea numarului de posturi finantate de la bugetul de stat, aferent directiilor generale de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prevazut la lit. A pct. I.1 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 4/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Numarul maxim de posturi prevazut la art. 22 alin. (1) si in cuprinsul anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 9 din 9 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica potrivit prevederilor alin. (2).

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Ecaterina Andronescu

                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Beneficiaza de drepturile prevazute de Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, denumita in continuare Legea nr. 116/2002, familiile si persoanele singure care locuiesc in Romania, cu sau fara cetatenie romana, precum si apatrizii.
    Art. 2
    Familiile si persoanele singure care nu au cetatenie romana beneficiaza de prevederile Legii nr. 116/2002 daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) cetatenii straini, pe perioada in care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii;
    b) cetatenii straini care au dobandit, in conditiile legii, statutul de refugiat in Romania sau carora li s-a acordat o alta forma de protectie prevazuta de lege;
    c) apatrizii care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii.

    CAP. 2
    Garantarea accesului la drepturi elementare si fundamentale

    SECTIUNEA 1
    Accesul la un loc de munca

    Art. 3
    Acompaniamentul social personalizat prevazut la art. 5 din Legea nr. 116/2002 se realizeaza de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin intermediul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale, in a caror raza teritoriala persoanele isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta.
    Art. 4
    (1) Persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) si la art. 11 din Legea nr. 116/2002, denumite in continuare beneficiari, se inregistreaza in evidenta agentiei teritoriale ca persoane in cautarea unui loc de munca.
    (2) Dupa inregistrarea prevazuta la alin. (1) beneficiarilor li se intocmeste planul individual de mediere, potrivit art. 5 alin. (2) din Legea nr. 116/2002.
    Art. 5
    La solicitarea angajatorilor care doresc sa incadreze beneficiari, agentia teritoriala prezinta liste cu persoanele care fac parte din aceasta categorie.
    Art. 6
    Prin angajator avizat de Agentie, prevazut la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 116/2002, se intelege angajatorul a carui oferta de loc de munca a fost selectata de agentia teritoriala ca fiind corespunzatoare pregatirii profesionale a beneficiarului si altor conditii cuprinse in dosarul intocmit la inregistrarea ca persoana in cautarea unui loc de munca.
    Art. 7
    (1) In vederea plasarii in munca la un angajator avizat de Agentie, beneficiarii incheie cu agentia teritoriala un contract de solidaritate conform modelului prevazut in anexa nr. 1.
    (2) Contractul de solidaritate prevazut la alin. (1) se incheie cu beneficiarul, care prezinta actul de identitate si documente din care sa rezulte ca se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 10 din Legea nr. 116/2002, dupa caz:
    a) pentru tinerii proveniti din centrele de plasament si centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate si al organismelor private autorizate in domeniul protectiei copiilor, dovada ca provin din centre de plasament si centre de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate si al organismelor private autorizate in domeniul protectiei copiilor;
    b) pentru tinerii singuri cu copii in intretinere, declaratie pe propria raspundere ca sunt singuri cu copii in intretinere si certificate de nastere pentru copiii aflati in intretinere;
    c) pentru tinerii familisti cu copii in intretinere, certificat de casatorie si certificatele de nastere pentru copiii aflati in intretinere;
    d) pentru tinerii familisti fara copii in intretinere, certificat de casatorie;
    e) pentru tinerii familisti care au executat pedepse privative de libertate, certificat de casatorie si dovada din care sa rezulte ca au executat pedepse privative de libertate.
    (3) Documentele prevazute la alin. (2), precum si alte acte doveditoare stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca se prezinta in original si in copie, iar copiile certificate de functionarul public al agentiei teritoriale se pastreaza la dosarul intocmit la inregistrarea ca persoana in cautarea unui loc de munca.
    (4) Certificarea se face prin inscrierea pe copie a mentiunii "conform cu originalul", urmata de numele, prenumele si semnatura functionarului public care a facut mentiunea si de data la care s-a facut mentiunea.
    Art. 8
    In aplicarea art. 7 din Legea nr. 116/2002, angajatorul de insertie incheie cu beneficiarul un contract individual de munca pe durata determinata, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.
    Art. 9
    (1) Pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 8 din Legea nr. 116/2002 angajatorii de insertie care incadreaza beneficiari in conditiile unui contract de solidaritate incheie cu agentia teritoriala o conventie conform modelului prevazut in anexa nr. 2.
    (2) Conventia prevazuta la alin. (1) se incheie pe baza prezentarii de catre angajatorii de insertie a contractelor individuale de munca ale beneficiarilor, vizate de inspectoratul teritorial de munca, conform legii.
    Art. 10
    In sensul prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 116/2002, prin disponibilizat la acea data se intelege incetarea raportului de munca dintre angajatorul de insertie si beneficiar la data expirarii contractului de solidaritate.
    Art. 11
    (1) Suma prevazuta la art. 8 alin. (1) si (2) din Legea nr. 116/2002 se deduce din contributia pe care angajatorul de insertie este obligat, conform legii, sa o vireze lunar in contul bugetului asigurarilor pentru somaj.
    (2) Pentru justificarea sumei deduse din contributia prevazuta la alin. (1) angajatorii de insertie depun la agentia teritoriala, o data cu declaratia lunara privind obligatia de plata catre bugetul asigurarilor pentru somaj, si un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
    (3) Suma prevazuta la alin. (1) se calculeaza proportional cu timpul efectiv lucrat de beneficiar in luna respectiva, inclusiv pe perioada concediului de odihna.
    (4) Pentru perioada in care raporturile de munca ale persoanelor sunt suspendate suma prevazuta la alin. (1) nu se acorda.
    (5) In cazul in care suma prevazuta la alin. (1) este mai mare decat contributia, diferenta se recupereaza prin intermediul agentiei teritoriale din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 5 zile de la data depunerii declaratiei lunare si a tabelului nominal.
    Art. 12
    Sumele deduse nejustificat se vor recupera de la angajatorii de insertie, in conditiile legii.
    Art. 13
    In aplicarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 116/2002, agentiile teritoriale incheie contracte de solidaritate, tinand seama de prioritatile prevazute la art. 10 din Legea nr. 116/2002, precum si de ordinea inscrierii in evidentele agentiei teritoriale ca persoane in cautarea unui loc de munca.

    SECTIUNEA a 2-a
    Accesul la o locuinta

    Art. 14
    Persoanele in varsta de pana la 35 de ani, aflate in imposibilitatea de a dobandi o locuinta numai prin forte proprii, pot beneficia de facilitati pentru construirea, cumpararea sau inchirierea unei locuinte, prevazute la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 116/2002, dupa cum urmeaza:
    a) acoperirea integrala a valorii estimate a avansului ce urmeaza sa fie platit pentru construirea unei locuinte noi sau, dupa caz, cumpararea unei locuinte de pe piata libera;
    b) acoperirea integrala a chiriei pe o perioada de pana la 3 ani pentru o locuinta inchiriata.
    Art. 15
    (1) Facilitatile prevazute la art. 14 se acorda de consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, tinand seama si de prioritatile stabilite la art. 15 din Legea nr. 116/2002.
    (2) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, stabilesc si aproba criteriile si metodologia de constituire si acordare a sumelor prevazute la art. 13 si 14 din Legea nr. 116/2002.
    Art. 16
    (1) Pentru a beneficia de una dintre facilitatile prevazute la art. 14 persoanele se adreseaza primarului localitatii de domiciliu sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti, cu cerere insotita de documente justificative.
    (2) Primarii au obligatia de a dispune efectuarea anchetei sociale pentru verificarea situatiei ce rezulta din documentele justificative prezentate.
    (3) Pe baza rezultatelor anchetelor sociale primarii intocmesc o situatie privind persoanele indreptatite sa beneficieze de facilitatile prevazute la art. 14, pe care o vor transmite consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    (4) Primarii asigura semestrial reverificarea si actualizarea situatiilor prevazute la alin. (3).
    Art. 17
    Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti intocmesc o situatie centralizatoare pe judet, respectiv pe municipiul Bucuresti, in vederea stabilirii resurselor financiare necesare acordarii facilitatilor prevazute la art. 14.
    Art. 18
    In scopul finantarii masurilor prevazute la art. 14 din Legea nr. 116/2002 consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, aproba o cota-parte stabilita anual din bugetul propriu, inclusiv din sume si cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

    SECTIUNEA a 3-a
    Accesul la asistenta de sanatate

    Art. 19
    (1) Pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat sumele reprezentand contributia la asigurarile sociale de sanatate se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, din fondurile alocate cu aceasta destinatie.
    (2) Sumele prevazute la alin. (1) se stabilesc pe baza situatiilor lunare privind persoanele beneficiare de venit minim garantat, transmise de primari la directiile generale de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (3) In vederea verificarii calitatii de asigurat a persoanelor cuprinse in situatiile lunare transmise de primari, la solicitarea directiei generale de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, inspectoratul teritorial de munca, agentia teritoriala si casa teritoriala de pensii si alte drepturi de asigurari sociale au obligatia de a transmite situatia privind persoanele care au calitatea de asigurat in conditiile art. 8 si art. 54 alin. (1) din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Pentru persoanele identificate in conditiile alin. (3) plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza in conditiile legii, iar in situatia virarii acestei contributii inainte de verificare se vor face, dupa caz, regularizari.
    (5) Directiile generale de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia de a transmite lunar caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, lista nominala cu persoanele beneficiare de venit minim garantat, intocmita de primari, precum si lista cu persoanele prevazute la alin. (3).
    Art. 20
    (1) Persoanele beneficiare de venit minim garantat sunt persoane asigurate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si au drepturile si obligatiile prevazute de lege.
    (2) In cazul in care persoanele prevazute la alin. (1) nu isi exprima optiunea pentru un anumit medic de familie, directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt obligate sa asigure inscrierea acestora pe lista unui medic de familie.
    Art. 21
    Casele de asigurari de sanatate au obligatia de a asigura informarea persoanelor beneficiare de venit minim garantat, ca persoane asigurate, asupra tuturor formelor de asistenta de sanatate la care acestea au dreptul potrivit legii.

    SECTIUNEA a 4-a
    Accesul la educatie

    Art. 22
    Elevii inscrisi in invatamantul obligatoriu de stat, care provin din familii cu cel putin 2 copii in intretinere si beneficiaza de venit minim garantat, au dreptul la bursa de scolarizare, potrivit art. 19 din Legea nr. 116/2002, al carei nivel se stabileste anual prin hotarare a Guvernului.
    Art. 23
    Conducerile unitatilor de invatamant si primarii au obligatia de a aduce la cunostinta elevilor si reprezentantilor legali ai acestora conditiile acordarii bursei de scolarizare, prin afisare la sediul institutiilor mentionate.
    Art. 24
    (1) Bursele de scolarizare se acorda pe baza de cerere intocmita de reprezentantul legal al elevului, insotita de adeverinta eliberata de unitatea de invatamant prin care se certifica faptul ca elevul este inmatriculat in anul scolar pentru care se solicita bursa de scolarizare.
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) se depun pana la data de 15 iulie la primarul care acorda familiei elevului venit minim garantat.
    Art. 25
    In cazul in care elevul este inmatriculat la o unitate de invatamant situata in alta localitate decat cea de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta, reprezentantul legal al elevului depune la primarul in a carui raza teritoriala se afla unitatea de invatamant documentele prevazute la art. 24 alin. (1) si adeverinta eliberata de primarul care acorda familiei elevului venit minim garantat, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 116/2002.
    Art. 26
    Primarul intocmeste situatia privind elevii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 116/2002 si sumele necesare platii burselor de scolarizare, pe care o supune aprobarii consiliului local si o transmite unitatilor de invatamant la care sunt inmatriculati elevii, pana la data de 1 august a fiecarui an pentru anul scolar urmator.
    Art. 27
    (1) Pe baza situatiei prevazute la art. 26 consiliile locale aloca unitatilor de invatamant sumele necesare platii burselor de scolarizare, dupa cum urmeaza:
    a) 40% din cuantumul anual al bursei de scolarizare, aprobat prin hotarare a Guvernului, pana la data de 1 septembrie a fiecarui an;
    b) 60% din cuantumul bursei de scolarizare se aloca in transe lunare sau trimestriale.
    (2) Cota de 60% din cuantumul bursei de scolarizare se acorda cu conditia frecventarii orelor de curs si obtinerii baremurilor de promovare.
    (3) Modalitatea de plata a cotei prevazute la alin. (2) se stabileste de consiliile locale de comun acord cu unitatile de invatamant.
    (4) Bursa de scolarizare se acorda si pe perioada vacantelor scolare, pana la sfarsitul anului scolar.
    (5) Plata bursei de scolarizare se efectueaza, prin unitatile de invatamant la care sunt inmatriculati elevii, reprezentantilor legali ai acestora, pe baza actului de identitate.
    Art. 28
    (1) Bursa de scolarizare se acorda elevilor incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea de acordare a bursei.
    (2) Elevii care indeplinesc conditiile de acordare a bursei de scolarizare pe parcursul anului scolar beneficiaza de aceasta integral, proportional cu perioada ce a mai ramas pana la sfarsitul anului scolar, incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea.
    Art. 29
    (1) Conducerile unitatilor de invatamant urmaresc lunar indeplinirea de catre elevi a conditiilor de frecventare a orelor de curs si semestrial a conditiilor de obtinere a baremurilor de promovare, iar primarii urmaresc lunar indeplinirea conditiilor prevazute la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 116/2002.
    (2) Bursa de scolarizare se sisteaza in cazul in care nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare prevazute la alin. (1).
    Art. 30
    In caz de abandon scolar, sumele acordate potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) si (4) din Legea nr. 116/2002, pentru anul scolar in care se inregistreaza abandonul, se recupereaza de la reprezentantul legal al elevului care le-a incasat, in conformitate cu dispozitiile specifice executarii silite a creantelor bugetare.
    Art. 31
    (1) Elevii care beneficiaza de burse de scolarizare si care au obtinut rezultate deosebite in procesul de invatamant: premii la olimpiade nationale sau internationale, la concursuri artistice ori sportive, de nivel national sau pe grupe de tari, au acces gratuit in tabere de odihna sau de instruire.
    (2) Elevii prevazuti la alin. (1) sunt propusi inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, de catre conducerile unitatilor de invatamant la care acestia sunt inmatriculati, cu mentionarea premiului obtinut.
    (3) Lista elevilor se inainteaza de inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, la Ministerul Educatiei si Cercetarii spre aprobare, in limita locurilor existente.
    (4) Numarul locurilor ce se acorda gratuit elevilor beneficiari ai burselor de scolarizare in taberele de odihna sau de instruire se stabileste anual prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 32
    (1) Absolventii invatamantului obligatoriu care isi continua studiile in unitatile de invatamant de stat liceal, profesional si postliceal si in institutiile de invatamant superior de stat, pe locuri finantate de la bugetul de stat, si fac parte din familii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 116/2002 au dreptul la bursa pentru continuarea studiilor.
    (2) Bursa pentru continuarea studiilor se acorda lunar, cu conditia frecventarii orelor de curs si a obtinerii baremurilor de promovare.
    (3) Conducerile unitatilor si institutiilor de invatamant urmaresc lunar indeplinirea de catre elevi si, respectiv, de catre studenti a conditiilor prevazute la alin. (2).
    (4) Bursa pentru continuarea studiilor se acorda si pe perioada vacantelor scolare, respectiv universitare, pana la incheierea anului scolar, respectiv universitar.
    Art. 33
    Conditiile acordarii burselor pentru continuarea studiilor se aduc la cunostinta elevilor, studentilor si, dupa caz, reprezentantilor legali ai acestora, prin afisare la unitatile de invatamant si, dupa caz, la institutiile de invatamant superior, prin grija conducerii acestora, pana la data de 15 septembrie, respectiv 1 octombrie a fiecarui an scolar, respectiv universitar.
    Art. 34
    (1) Bursele pentru continuarea studiilor se acorda elevilor pe baza de cerere intocmita de reprezentantul legal al elevului sau, dupa caz, de catre elev personal, daca a implinit varsta de 18 ani, insotita de adeverinta eliberata de unitatea de invatamant prin care se certifica faptul ca elevul este inmatriculat in anul scolar pentru care se solicita bursa pentru continuarea studiilor.
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) se depun in perioada 15 - 30 septembrie a fiecarui an scolar la primarul care acorda familiei elevului venit minim garantat.
    (3) Bursa pentru continuarea studiilor se acorda elevilor incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea de acordare a bursei.
    Art. 35
    In cazul in care elevul este inmatriculat la o unitate de invatamant situata in alta localitate decat cea de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta, se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 25.
    Art. 36
    Primarul intocmeste situatia privind elevii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 116/2002 si sumele necesare platii burselor pentru continuarea studiilor, pe care o supune aprobarii consiliului local si o transmite unitatilor de invatamant la care sunt inmatriculati elevii, pana la data de 10 octombrie a fiecarui an.
    Art. 37
    Elevii care indeplinesc conditiile de acordare a bursei pentru continuarea studiilor pe parcursul anului scolar beneficiaza de aceasta proportional cu perioada ce a mai ramas pana la sfarsitul anului scolar, incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea.
    Art. 38
    (1) Consiliile locale vor aloca unitatilor de invatamant sumele necesare platii burselor pentru continuarea studiilor.
    (2) Modalitatea de plata a burselor pentru continuarea studiilor se stabileste de consiliile locale impreuna cu unitatile de invatamant.
    (3) Plata bursei pentru continuarea studiilor se efectueaza de unitatile de invatamant la care sunt inmatriculati elevii reprezentantilor legali ai acestora sau, dupa caz, elevului personal, daca a implinit varsta de 18 ani, pe baza actului de identitate.
    (4) Primarii urmaresc lunar indeplinirea de catre elevi a conditiilor prevazute la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 116/2002.
    (5) Bursa pentru continuarea studiilor acordata elevilor se sisteaza in cazul in care nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare a acesteia, prevazute la art. 21 alin. (1) si (3) din Legea nr. 116/2002.
    Art. 39
    (1) Elevii care beneficiaza de burse pentru continuarea studiilor si care au obtinut rezultate deosebite in procesul de invatamant: premii la olimpiade nationale sau internationale, la concursuri artistice ori sportive, de nivel national sau pe grupe de tari, au acces gratuit in tabere de odihna sau de instruire.
    (2) Dispozitiile art. 31 alin. (2) - (4) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 40
    (1) Bursa pentru continuarea studiilor se acorda studentilor pe baza de cerere, depusa la secretariatul institutiei de invatamant superior la care sunt inmatriculati, in perioada 1 - 10 octombrie a fiecarui an, insotita de urmatoarele documente:
    a) adeverinta de la primarul localitatii in a carei raza teritoriala locuieste titularul de venit minim garantat, care sa dovedeasca dreptul de venit minim garantat stabilit in favoarea familiei studentului;
    b) copii ale certificatelor de nastere ale tuturor copiilor aflati in intretinerea familiei studentului care solicita bursa pentru continuarea studiilor, certificate de secretarul institutiei de invatamant superior.
    (2) Dispozitiile art. 7 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
    (3) Pe baza cererilor si a documentelor depuse conducerile institutiilor de invatamant superior intocmesc tabele cu studentii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 116/2002.
    (4) Tabelele prevazute la alin. (3) vor fi inaintate Ministerului Educatiei si Cercetarii pana la data de 15 octombrie a fiecarui an, in vederea cuprinderii in contractul institutional a sumelor necesare pentru plata burselor.
    Art. 41
    Studentii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 116/2002 pe parcursul anului universitar pot depune dosarele pentru acordarea bursei pentru continuarea studiilor, in perioada 1 - 10 ianuarie a fiecarui an, in vederea cuprinderii sumelor necesare pentru plata burselor in contractul incheiat in conformitate cu prevederile art. 171 alin. (7) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 42
    (1) Pentru verificarea indeplinirii de catre studenti a conditiilor prevazute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 116/2002 institutiile de invatamant superior transmit la inceputul anului universitar la primarii care au acordat venit minim garantat familiilor din care provin studentii lista studentilor care beneficiaza de bursa pentru continuarea studiilor.
    (2) In aplicarea alin. (1) primarii urmaresc si transmit lunar institutiilor de invatamant superior situatia privind studentii care nu mai indeplinesc conditiile mentionate.
    (3) Bursa pentru continuarea studiilor se sisteaza in cazul in care studentul nu mai indeplineste conditiile de acordare prevazute la art. 21 alin. (1) si (3) din Legea nr. 116/2002.
    Art. 43
    (1) Studentii care beneficiaza de burse pentru continuarea studiilor au acces gratuit in tabere de odihna sau de instruire, in ordinea descrescatoare a mediilor, dar cu conditia sa fi obtinut cel putin media stabilita anual de senatul universitatii.
    (2) Studentii prevazuti la alin. (1) sunt propusi Agentiei Sociale a Studentilor de catre conducerile institutiilor de invatamant superior la care acestia sunt inmatriculati.
    (3) Locurile in tabere de odihna sau de instruire acordate studentilor care beneficiaza de burse pentru continuarea studiilor sunt stabilite anual, prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 44
    (1) Bursele de scolarizare si bursele pentru continuarea studiilor acordate elevilor se finanteaza din bugetul local, sumele necesare platii fiind asigurate de la bugetul de stat prin legile bugetare anuale.
    (2) Bursele pentru continuarea studiilor acordate studentilor se finanteaza de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, sumele necesare platii acestora fiind cuprinse in contractul prevazut la art. 41.
    Art. 45
    (1) In aplicarea art. 20 din Legea nr. 116/2002 Ministerul Educatiei si Cercetarii elaboreaza, organizeaza si aplica programe teritoriale pentru alfabetizarea adultilor, care se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    (2) La programele prevazute la alin. (1) au dreptul sa participe persoanele care au varsta peste 14 ani si care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) nu au urmat niciodata cursurile invatamantului obligatoriu, organizate potrivit legii;
    b) nu au finalizat cursurile invatamantului primar, organizate potrivit legii;
    c) au frecventat cursurile invatamantului primar, organizate potrivit legii, dar nu au acumulat cunostintele de baza corespunzatoare acestuia.
    Art. 46
    Participantii la programele de alfabetizare, selectati conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, pot beneficia de burse de alfabetizare, in conditiile si in cuantumurile stabilite anual prin hotarari ale consiliilor locale, plata acestora fiind asigurata din bugetele locale.
    Art. 47
    Bursele de alfabetizare se finanteaza de la bugetele locale, scop in care consiliile locale au obligatia de a aproba anual, prin bugetul propriu, fonduri cu aceasta destinatie.

    CAP. 3
    Masuri pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

    Art. 48
    Nivelul venitului net lunar in functie de care o persoana este considerata marginalizata social este nivelul venitului minim garantat prevazut de Legea nr. 416/2001 pentru o persoana singura sau, dupa caz, pentru o familie.
    Art. 49
    Prin persoana marginalizata social se intelege persoana care beneficiaza de venit minim garantat sau face parte dintr-o familie beneficiara de venit minim garantat, in conditiile Legii nr. 416/2001, si se afla in cel putin doua dintre urmatoarele situatii:
    a) nu are loc de munca;
    b) nu are locuinta in proprietate sau in folosinta;
    c) locuieste in conditii improprii;
    d) are unul sau mai multi copii in intretinere sau face parte dintr-o familie cu multi copii in intretinere;
    e) este persoana varstnica, fara sustinatori legali;
    f) este incadrata in categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;
    g) are in intretinere o persoana incadrata in categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori invaliditate gradul I sau II;
    h) a executat o pedeapsa privativa de libertate.
    Art. 50
    In sensul prevederilor prezentelor norme metodologice, prin locuinta cu conditii improprii se intelege locuinta improvizata sau constructia cu destinatie de locuinta care nu indeplineste cerintele minimale prevazute la lit. A din anexa nr. 1 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte conditii stabilite pe baza criteriilor aprobate prin hotarare a consiliului local.
    Art. 51
    Consiliile locale au obligatia de a elabora si de a aproba metodologia de identificare a persoanelor si familiilor care sunt marginalizate social in conditiile prevazute la art. 49.
    Art. 52
    (1) In aplicarea prevederilor art. 24 din Legea nr. 116/2002 serviciul public de asistenta sociala stabileste masuri individuale in vederea prevenirii si combaterii marginalizarii sociale a persoanelor si familiilor identificate pe baza metodologiei prevazute la art. 51.
    (2) Serviciul public de asistenta sociala intocmeste situatia privind persoanele si familiile marginalizate social, pe care o actualizeaza trimestrial, in cursul aplicarii masurilor de prevenire si combatere a marginalizarii sociale.
    Art. 53
    Pentru persoanele si familiile identificate potrivit art. 51 consiliile locale au obligatia de a asigura, dupa caz, accesul la o locuinta sau la serviciile publice de stricta necesitate, cum sunt: energie electrica, apa, gaze naturale, termoficare si altele asemenea.
    Art. 54
    In aplicarea prevederilor art. 25 din Legea nr. 116/2002 consiliile locale aproba metodologia de stabilire a sumelor ce se acorda pentru suportarea unei parti din datoriile pe care persoanele si familiile marginalizate social le au la serviciile publice de stricta necesitate, precum si modul de decontare a acestora catre furnizorii serviciilor, cu sau fara conventie.
    Art. 55
    (1) Persoanele si familiile identificate potrivit art. 53 se vor adresa primarului localitatii de domiciliu ori de resedinta sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti, cu cerere insotita de documente justificative, prin care solicita acoperirea unei parti din datoriile pe care le au fata de furnizorii de servicii publice de stricta necesitate.
    (2) Primarii dispun verificarea situatiei ce rezulta din documentele justificative prezentate, prin ancheta sociala.
    Art. 56
    Finantarea masurilor de prevenire si combatere a marginalizarii sociale se realizeaza de la bugetele locale, din surse proprii si din sume defalcate cu aceasta destinatie din unele venituri ale bugetului de stat, in conformitate cu legea anuala a bugetului de stat.

    CAP. 4
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 57
    In aplicarea prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 116/2002, trimestrial, pana la data de 30 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, si anual, pana la data de 15 februarie pentru anul anterior, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Ministerul Administratiei Publice, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Ministerul Educatiei si Cercetarii transmit Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale un raport referitor la aplicarea prevederilor Legii nr. 116/2002 in domeniul lor de competenta, insotit de situatiile statistice intocmite potrivit modelelor prezentate in anexele nr. 4 - 7.
    Art. 58
    Consiliile locale transmit directiilor generale de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, trimestrial, pana la data de 15 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, si anual, pana la data de 1 februarie pentru anul anterior, situatia referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr. 116/2002, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 8.
    Art. 59
    Pe baza situatiilor prevazute la art. 58 directiile generale de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, intocmesc si transmit Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale trimestrial, pana la data de 30 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, si anual, pana la data de 15 februarie pentru anul anterior, un raport insotit de situatia centralizatoare la nivelul judetului cu privire la rezultatele aplicarii masurilor de prevenire si combatere a marginalizarii sociale.
    Art. 60
    (1) Consiliile locale au obligatia de a intocmi si de a aproba anual programe privind masurile pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale.
    (2) Trimestrial consiliile locale au obligatia de a analiza stadiul aplicarii masurilor din programele prevazute la alin. (1).
    (3) Consiliile locale intocmesc anual un raport privind realizarea masurilor din programul prevazut la alin. (1), pe care il transmit atat directiilor generale de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cat si Ministerului Administratiei Publice, pana la data de 1 februarie a anului curent pentru anul anterior.
    Art. 61
    (1) Institutiile prevazute la art. 57 intocmesc programe anuale pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale in domeniul lor de competenta, pe care le transmit Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pana la data de 15 februarie a fiecarui an.
    (2) Programul anual pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale elaborat de Ministerul Administratiei Publice va contine si masurile cuprinse in programele consiliilor locale.
    (3) O data cu programul anual prevazut la alin. (1) va fi transmis si raportul privind realizarea masurilor din programul anului anterior.
    Art. 62
    Pe baza informatiilor furnizate potrivit prevederilor art. 57 - 61 Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale elaboreaza Raportul anual privind rezultatele aplicarii prevederilor Legii nr. 116/2002, precum si Programul pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, pe care le prezinta Guvernului pana la finele trimestrului I al anului urmator.
    Art. 63
    Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale poate solicita informatii suplimentare din partea institutiilor cu atributii in aplicarea prevederilor Legii nr. 116/2002.
    Art. 64
    (1) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale va elabora instructiuni pentru supravegherea si monitorizarea aplicarii prevederilor Legii nr. 116/2002 de catre directiile generale de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, care se aproba prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.
    (2) Pentru realizarea supravegherii si monitorizarii conducerile directiilor generale de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor desemna o persoana din cadrul directiei de asistenta sociala.
    Art. 65
    Cheltuielile administrative necesare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 116/2002 se suporta din bugetele din care se finanteaza drepturile si masurile prevazute de aceasta.
    Art. 66
    Anexele nr. 1 - 8*) fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 8 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                        CONTRACT DE SOLIDARITATE
                       Nr. .........../............

    Partile contractante:
    Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ___________/municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentie teritoriala, reprezentata prin _______________________ avand functia de director executiv, cu sediul in _______________________ str. _____________ nr. ____ telefon_________________ fax _______________ e-mail ___________________ cod fiscal _________________ cont trezorerie_________________________.

    Doamna/domnul _____________________, in calitate de beneficiar, posesor al actului de identitate seria _______ nr. ____________, cod numeric personal ___________________, cu domiciliul/resedinta in localitatea ____________________ str. _____________________ nr. _____, bl.____, scara ____, et. ____, ap. ______, judetul/sectorul ___________________, telefon ________________, care se incadreaza in una din categoriile prevazute la art. 10 din lege:
     _
    |_| tineri proveniti din centrele de plasament si centrele de primire a
        copilului din cadrul serviciilor publice specializate si al organismelor
        private autorizate in domeniul protectiei copiilor,
     _
    |_| tineri singuri cu copii in intretinere,
     _
    |_| tineri familisti cu copii in intretinere,
     _
    |_| tineri familisti fara copii in intretinere,
     _
    |_| tineri familisti care au executat pedepse privative de libertate,
     _
    |_| alte categorii de tineri aflati in dificultate.

    Obiectul contractului: plasarea in munca a beneficiarului la un angajator avizat de agentie.

    Durata contractului
    Durata contractului este de*1) __________.

    Obligatiile partilor
    A. Agentia teritoriala:
    - Asigura servicii de consiliere profesionala si mediere.
    - Identifica si plaseaza beneficiarul pe un loc de munca corespunzator pregatirii profesionale si a altor conditii cuprinse in dosarul intocmit la inregistrarea beneficiarului ca persoana in cautarea unui loc de munca.
    B. Beneficiarul:
    - participa la serviciile de consiliere profesionala si mediere oferite de agentia teritoriala.
    - accepta oferta de loc de munca a agentiei teritoriale.

    Modificarea si incetarea contractului.
    A. Modificarea
    Contractul poate fi modificat numai prin acordul de vointa al partilor, prin act aditional la prezentul contract.
    B. Incetarea contractului:
    a) la expirarea termenului;
    b) la initiativa beneficiarului in urma unui preaviz de 15 zile;
    c) la initiativa agentiei teritoriale in cazul in care beneficiarul nu participa la serviciile de mediere si consiliere sau refuza in mod repetat si nejustificat locurile de munca oferite de agentia teritoriala; incetarea are loc in termen de 15 zile de la comunicarea notificarii de catre agentia teritoriala in cazul in care, in aceasta perioada, beneficiarul nu isi indeplineste obligatiile prevazute in contract.

    Solutionarea litigiilor.
    Partile contractante vor depune toate diligentele pentru a rezolva, pe cale amiabila, neintelegerile care se pot ivi intre ele in legatura cu derularea contractului.
    Daca partile nu reusesc sa rezolve neintelegerile pe cale amiabila, se pot adresa instantei de judecata competenta.

    Alte clauze.
    Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie transmisa in scris.
    Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
    Prezentul contract a fost incheiat in ____ exemplare.

          Agentia teritoriala,                       Beneficiar,
          Director executiv                          Semnatura
          Semnatura
          ____________________     ____              ____________
                                 /      \
                                |  L.S.  |
                                 \ ____ /
------------
    *1) Durata contractului poate fi de pana la doi ani, dar nu mai putin de 1 an.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

                         CONVENTIA NR. ______/_____

    Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ___________/municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentie teritoriala, reprezentata prin _________________________ avand functia de director executiv, cu sediul in ______________________ str. ___________________ nr. ___ telefon ________________ fax _________ e-mail _____________ cod fiscal ________________ cont trezorerie _____________________.
    Si persoana juridica (fizica) _________________, numita in continuare angajator de insertie, reprezentata prin ____________________, avand functia de ________________________________, cu sediul in _________________________________ str. _________________ nr. ___ telefon _______________ fax ______________ e-mail _____________ cod fiscal __________________ convin urmatoarele:
    1. Angajatorul incadreaza, in conditiile contractului de solidaritate pe durata determinata/pe durata nedeterminata un numar de:
    a) _____ tineri proveniti din centrele de plasament si centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate si al organismelor private autorizate in domeniul protectiei copiilor,
    b) _____ tineri singuri cu copii in intretinere,
    c) _____ tineri familisti cu copii in intretinere,
    d) _____ tineri familisti fara copii in intretinere,
    e) _____ tineri familisti care au executat pedepse privative de libertate,
    f) _____ alte categorii de tineri aflati in dificultate.
    Tabelul nominal cu persoanele incadrate in munca face parte integranta din prezenta conventie.
    2. Agentia teritoriala se obliga sa efectueze platile in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale.

           Agentia teritoriala                      Angajator
           Director executiv                        Director general sau alta
                                                    persoana autorizata
           Semnatura:                               Semnatura:
                          ___                                      ___
                        /     \                                  /     \
           ___________ |  L.S. |                    ___________ |  L.S. |
                        \ ___ /                                  \ ___ /

    Judetul: ..............................
    Angajator: ............................
    Sediul/adresa: ........................
    Cont/banca: ...........................
    Cod fiscal: ...........................
    Telefon ...............................

                              TABEL NOMINAL
cu persoanele incadrate in munca, conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

                  Conventia nr. ........./...........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numele si prenumele
    B - Categoria de persoane*)
    C - Suma reprezentand baza de calcul*)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |A|  Cod   |B|   Durata   |  Data   |C|Data incetarii|Ocupatia| Semnatura |
|crt.| |numeric | |contractului|angajarii| |contractului  |cod COR |angajatului|
|    | |personal| | individual |         | |individual de |        |           |
|    | |        | |de munca*) |         | |munca*)    |        |           |
|____|_|________|_|____________|_________|_|______________|________|___________|
| 0  |1|   2    |3|     4      |    5    |6|      7       |    8   |     9     |
|____|_|________|_|____________|_________|_|______________|________|___________|
|    | |        | |            |         | |              |        |           |
|____|_|________|_|____________|_________|_|______________|________|___________|

                                Angajator,
                       Persoana juridica sau fizica,
                                Semnatura
                           _____________________         ___
                                                       /     \
                                                      |  L.S. |
                                                       \ ___ /
------------
    *) coloana 3 se va completa dupa cum urmeaza:
       cod A - tineri proveniti din centrele de plasament si centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate si al organismelor private autorizate in domeniul protectiei copiilor;
       cod B - tineri singuri cu copii in intretinere;
       cod C - tineri familisti cu copii in intretinere;
       cod D - tineri familisti fara copii in intretinere;
       cod E - tineri familisti care au executat pedepse privative de libertate;
       cod F - alte categorii de tineri aflati in dificultate.
    *) coloana 4: determinata sau nedeterminata.
    *) coloana 6: se completeaza salariul de baza stabilit la data angajarii, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu net pe economie, comunicat de Institutul National de Statistica sau, dupa caz, suma reprezentand 50% din indemnizatia de somaj, in conditiile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 116/2002.
    *) coloana 7 se va completa daca contractul individual de munca se incheie pe durata determinata.

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    Judetul ..............................
    Angajator ............................
    Sediul/adresa ........................
    Cont/banca ...........................
    Cod fiscal ...........................
    Telefon/fax ..........................

                               TABEL NOMINAL
cu persoanele incadrate in munca, conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, pentru stabilirea sumelor subventionate din bugetul asigurarilor pentru somaj

                  Conventia nr. ........../..........
                   Luna .............. Anul ........

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Suma reprezentand baza de calcul*)
 ______________________________________________________________________
|Nr. |Numele si|Cod     |Categoria | A | Numar |Suma    |Observatii*)|
|crt.|prenumele|numeric |    de    |   |  ore  |cuvenita|              |
|    |         |personal|persoane*)|   |efectiv|pentru  |              |
|    |         |        |          |   |lucrate|timpul  |              |
|    |         |        |          |   |       |efectiv |              |
|    |         |        |          |   |       |lucrat  |              |
|____|_________|________|__________|___|_______|________|______________|
| 0  |    1    |   2    |    3     | 4 |   5   |   6    |      7       |
|____|_________|________|__________|___|_______|________|______________|
|    |         |        |          |   |       |        |              |
|____|_________|________|__________|___|_______|________|______________|

                                Angajator,
                       Persoana juridica sau fizica,
                                Semnatura
                           _____________________         ___
                                                       /     \
                                                      |  L.S. |
                                                       \ ___ /
------------
    *) coloana 3 se va completa dupa cum urmeaza:
       cod A - tineri proveniti din centrele de plasament si centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate si al organismelor private autorizate in domeniul protectiei copiilor;
       cod B - tineri singuri cu copii in intretinere;
       cod C - tineri familisti cu copii in intretinere;
       cod D - tineri familisti fara copii in intretinere;
       cod E - tineri familisti care au executat pedepse privative de libertate;
       cod F - alte categorii de tineri aflati in dificultate.
    *) coloana 4: se completeaza salariul de baza stabilit la data angajarii, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu net pe economie, comunicat de Institutul National de Statistica sau, dupa caz, suma reprezentand 50% din indemnizatia de somaj, in conditiile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 116/2002.
    *) coloana 7: se vor mentiona, dupa caz, motivele incetarii sau suspendarii raporturilor de munca.

    ANEXA 4a)
    la normele metodologice

    AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

                                 SITUATIA
privind persoanele care beneficiaza de acompaniament social personalizat pentru accesul la un loc de munca pe trimestrul ................. anul ............
                          (in anul .............)*)

    *) Se va utiliza aceasta forma pentru Raportul anual, in locul expresiei "pe trimestrul .............. anul .................".

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numar persoane cu contract individual de munca pe durata determinata
    B - Numar persoane cu contract individual de munca pe durata nedeterminata
 ______________________________________________________________________________
|    |       |          |            | | |          |Sume platite angajatorilor|
|    |       |          |            | | |          |       de insertie        |
|    |       |          |            | | |          |       (mil. lei)         |
|    |       |          |            | | |          |__________________________|
|Nr. |Judetul|   Numar  |   Numar    |A|B|  Numar   |Pe perioada |    Pentru   |
|crt.|       | persoane |persoane cu | | |angajatori|contractului| contracte de|
|    |       |mediate si|contract de | | |   de     |     de     |   munca pe  |
|    |       |consiliate|solidaritate| | | insertie |solidaritate|    durata   |
|    |       |          |            | | |          |            |nedeterminata|
|____|_______|__________|____________|_|_|__________|____________|_____________|
| 0  |  1    |    2     |     3      |4|5|    6     |      7     |      8      |
|____|_______|__________|____________|_|_|__________|____________|_____________|
|    |       |          |            | | |          |            |             |
|____|_______|__________|____________|_|_|__________|____________|_____________|
|    |       |          |            | | |          |            |             |
|____|_______|__________|____________|_|_|__________|____________|_____________|
|    |       |          |            | | |          |            |             |
|____|_______|__________|____________|_|_|__________|____________|_____________|
|    |       |          |            | | |          |            |             |
|____|_______|__________|____________|_|_|__________|____________|_____________|
|     TOTAL  |          |            | | |          |            |             |
|____________|__________|____________|_|_|__________|____________|_____________|

    Conducatorul institutiei
    Semnatura
    _______________________   ___
                            /     \
                           |  L.S. |
                            \ ___ /

    ANEXA 4b)
    la normele metodologice

    AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

                                 SITUATIA
privind categoriile de persoane, in ordinea prioritatilor prevazute de Legea nr. 116/2002, care au incheiat contracte de solidaritate si contracte individuale de munca pe trimestrul ......... anul ........
                           (in anul ............)*)

    *) Se va utiliza aceasta forma pentru Raportul anual, in locul expresiei "pe trimestrul .............. anul .................".

 _____________________________________________________________________
|Nr. | Categoria de  | Nr. contracte|  Nr. contracte |  Nr. contracte |
|crt.|   persoane,   |      de      | individuale de | individuale de |
|    |   potrivit    | solidaritate | munca pe durata| munca pe durata|
|    | prioritatilor |              |   determinata  |  nedeterminata |
|____|_______________|______________|________________|________________|
| 0  |       1       |       2      |       3        |       4        |
|____|_______________|______________|________________|________________|
|   1|       a       |              |                |                |
|____|_______________|______________|________________|________________|
|   2|       b       |              |                |                |
|____|_______________|______________|________________|________________|
|   3|       c       |              |                |                |
|____|_______________|______________|________________|________________|
|   4|       d       |              |                |                |
|____|_______________|______________|________________|________________|
|   5|       e       |              |                |                |
|____|_______________|______________|________________|________________|
|   6|       f       |              |                |                |
|____|_______________|______________|________________|________________|
|     TOTAL          |              |                |                |
|____________________|______________|________________|________________|

    a) tineri proveniti din centrele de plasament si centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate si al organismelor private autorizate in domeniul protectiei copiilor
    b) tineri singuri cu copii in intretinere
    c) tineri familisti cu copii in intretinere
    d) tineri familisti fara copii in intretinere
    e) tineri familisti care au executat pedepse privative de libertate
    f) alte categorii de tineri aflati in dificultate

    Conducatorul institutiei
    Semnatura
    _______________________   ___
                            /     \
                           |  L.S. |
                            \ ___ /

    ANEXA 4c)
    la normele metodologice

    AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

                                 SITUATIA
privind nivelul studiilor persoanelor care au incheiat contracte de solidaritate si contracte individuale de munca conform Legii nr. 116/2002 pe trimestrul ............... anul .............
                             (in anul ......)*)

    *) Se va utiliza aceasta forma pentru Raportul anual, in locul expresiei "pe trimestrul .............. anul .................".

 ___________________________________________________________________________
|    |                   |                | Nr. contracte  | Nr. contracte  |
|Nr. |      Nivelul      |Nr. contracte de| individuale de | individuale de |
|crt.|     studiilor     |  solidaritate  | munca pe durata| munca pe durata|
|    |                   |                | determinata    | nedeterminata  |
|____|___________________|________________|________________|________________|
| 0  |         1         |       2        |       3        |       4        |
|____|___________________|________________|________________|________________|
|   1| gimnaziale,       |                |                |                |
|    | nedeterminate sau |                |                |                |
|    | fara studii       |                |                |                |
|____|___________________|________________|________________|________________|
|   2| profesionale      |                |                |                |
|____|___________________|________________|________________|________________|
|   3| medii             |                |                |                |
|____|___________________|________________|________________|________________|
|   4| superioare        |                |                |                |
|____|___________________|________________|________________|________________|
|     TOTAL              |                |                |                |
|________________________|________________|________________|________________|

    Conducatorul institutiei
    Semnatura
    _______________________   ___
                            /     \
                           |  L.S. |
                            \ ___ /

    ANEXA 5
    la normele metodologice

    MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

                               SITUATIA
privind accesul la o locuinta in trimestrul .............. anul ......
                        (in anul ..............)*)

    *) Se va utiliza aceasta forma pentru Raportul anual, in locul expresiei "pe trimestrul .............. anul .................".

     1. LOCUINTE CONSTRUITE
     _________________________________________________________
    |Nr. |Judetul|  Numar   |   Numar   |   Sume   |   Sume   |
    |crt.|       |solicitari|persoane si| necesare | acordate |
    |    |       |          |  familii  |(mil. lei)|(mil. lei)|
    |    |       |          |beneficiare|          |          |
    |____|_______|__________|___________|__________|__________|
    |    |       |          |           |          |          |
    |____|_______|__________|___________|__________|__________|
    |    |       |          |           |          |          |
    |____|_______|__________|___________|__________|__________|

    Situatia privind beneficiarii de locuinte conform prioritatilor stabilite la art. 15 din Legea nr. 116/2002:
    a) tineri proveniti din centrele de plasament si centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate si al organismelor private autorizate in domeniul protectiei copiilor;
    b) familisti in varsta de pana la 35 de ani cu copii in intretinere;
    c) familisti in varsta de pana la 35 de ani fara copii in intretinere;
    d) alte persoane in varsta de pana la 35 de ani.

     2. LOCUINTE CUMPARATE
     _________________________________________________________
    |Nr. |Judetul|   Numar  |   Numar   |   Sume   |   Sume   |
    |crt.|       |solicitari|persoane si| necesare | acordate |
    |    |       |          |  familii  |(mil. lei)|(mil. lei)|
    |    |       |          |beneficiare|          |          |
    |____|_______|__________|___________|__________|__________|
    |    |       |          |           |          |          |
    |____|_______|__________|___________|__________|__________|
    |    |       |          |           |          |          |
    |____|_______|__________|___________|__________|__________|

    Situatia privind beneficiarii de locuinte conform prioritatilor stabilite la art. 15 din Legea nr. 116/2002:
    a) tineri proveniti din centrele de plasament si centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate si al organismelor private autorizate in domeniul protectiei copiilor;
    b) familisti in varsta de pana la 35 de ani cu copii in intretinere;
    c) familisti in varsta de pana la 35 de ani fara copii in intretinere;
    d) alte persoane in varsta de pana la 35 de ani.

     3. LOCUINTE INCHIRIATE
     _________________________________________________________
    |Nr. |Judetul|   Numar  |   Numar   |   Sume   |   Sume   |
    |crt.|       |solicitari|persoane si| necesare | acordate |
    |    |       |          |  familii  |(mil. lei)|(mil. lei)|
    |    |       |          |beneficiare|          |          |
    |____|_______|__________|___________|__________|__________|
    |    |       |          |           |          |          |
    |____|_______|__________|___________|__________|__________|
    |    |       |          |           |          |          |
    |____|_______|__________|___________|__________|__________|

    Situatia privind beneficiarii de locuinte conform prioritatilor stabilite la art. 15 din Legea nr. 116/2002:
    a) tineri proveniti din centrele de plasament si centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate si al organismelor private autorizate in domeniul protectiei copiilor;
    b) familisti in varsta de pana la 35 de ani cu copii in intretinere;
    c) familisti in varsta de pana la 35 de ani fara copii in intretinere;
    d) alte persoane in varsta de pana la 35 de ani.

    Conducatorul institutiei
    Semnatura
    _______________________   ___
                            /     \
                           |  L.S. |
                            \ ___ /

    ANEXA 6
    la normele metodologice

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

                                 SITUATIA
privind persoanele din familiile pentru care s-a stabilit dreptul la venitul minim garantat si care au beneficiat de asistenta medicala in trimestrul ...... anul .........
                          (in anul .............)*)

    *) Se va utiliza aceasta forma pentru Raportul anual, in locul expresiei "pe trimestrul ...... anul .........".

     __________________________________________________________________
    |Nr. | Judetul | Numar persoane |     Numar persoane care au       |
    |crt.|         |   asigurate    | beneficiat de asistenta medicala |
    |____|_________|________________|__________________________________|
    |    |         |                |                                  |
    |    |         |                |                                  |
    |____|_________|________________|__________________________________|
    |     TOTAL    |                |                                  |
    |______________|________________|__________________________________|

    Conducatorul institutiei
    Semnatura
    __________________    ___
                        /     \
                       |  L.S. |
                        \ ___ /

    ANEXA 7
    la normele metodologice

    MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

                                SITUATIA
privind persoanele care au beneficiat de burse si tabere in trimestrul ........ anul .................
                         (in anul .............)*)

    *) Se va utiliza aceasta forma pentru Raportul anual, in locul expresiei "pe trimestrul ..... anul ........".

 ______________________________________________________________________________
|    |       |                 |Numar beneficiari burse|Numar persoane cu acces|
|    |       |                 |   pentru continuarea  |   gratuit in tabere   |
|Nr. |Judetul|Numar beneficiari|       studiilor       |    de odihna sau de   |
|crt.|       |    burse de     |                       |       instruire       |
|    |       |  scolarizare    |_______________________|_______________________|
|    |       |                 |   Elevi  | Studenti   |Nr. elevi |Nr. studenti|
|____|_______|_________________|__________|____________|__________|____________|
|    |       |                 |          |            |          |            |
|____|_______|                 |          |            |          |            |
|     TOTAL  |                 |          |            |          |            |
|____________|_________________|__________|____________|__________|____________|

                               SITUATIA
privind sumele alocate pentru burse si tabere in trimestrul ...... anul .......
                        (in anul .............)*)

    *) Se va utiliza aceasta forma pentru Raportul anual, in locul expresiei "pe trimestrul ..... anul ........".

 ______________________________________________________________________________
|    |       |                 |     Burse pentru      |  Sume alocate pentru  |
|Nr. |Judetul|    Burse de     | continuarea studiilor |    tabere de odihna   |
|crt.|       |   scolarizare   |       (mil. lei)      |    sau de instruire   |
|    |       |   (mil. lei)    |                       |       (mil. lei)      |
|    |       |                 |_______________________|_______________________|
|    |       |                 |   Elevi  | Studenti   |  Elevi   |  Studenti  |
|____|_______|_________________|__________|____________|__________|____________|
|    |       |                 |          |            |          |            |
|____|_______|                 |          |            |          |            |
|     TOTAL  |                 |          |            |          |            |
|____________|_________________|__________|____________|__________|____________|

                                 SITUATIA
privind aplicarea programelor de alfabetizare in trimestrul ..... anul ........
                         (in anul .............)*)

    *) Se va utiliza aceasta forma pentru Raportul anual, in locul expresiei "pe trimestrul ..... anul ........".

 ______________________________________________________________________________
|    |       |          |               |            |    Sume    |    Sume    |
|Nr. |Judetul|  Numar   | Numar persoane|    Numar   |  cheltuite |acordate cu |
|crt.|       |analfabeti|  participante | beneficiari|   pentru   |  titlu de  |
|    |       |          | la programul  | de burse de|  finantare |  burse de  |
|    |       |          |de alfabetizare|alfabetizare|   program  |alfabetizare|
|    |       |          |               |            |alfabetizare|            |
|____|_______|__________|_______________|____________|____________|____________|
|    |       |          |               |            |            |            |
|____|_______|          |               |            |            |            |
|      TOTAL |          |               |            |            |            |
|____________|__________|_______________|____________|____________|____________|

    Conducatorul institutiei
    Semnatura
    __________________        ____
                            /      \
                           |  L.S.  |
                            \ ____ /

    ANEXA 8
    la normele metodologice

    CONSILIUL LOCAL .......................

                                SITUATIA
privind realizarea masurilor de prevenire si combatere a marginalizarii sociale in trimestrul ........ anul .............
                       (in anul .............)*)

    *) Se va utiliza aceasta forma pentru Raportul anual, in locul expresiei "pe trimestrul ..... anul .........".

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Necesare
    B - Cheltuite
 ______________________________________________________________________________
|     |           |             |             |           |           |  Sume  |
|     |           |             |             |           |           |________|
|     |           |             |             |           |           |  (mil. |
|Nr.  |   Masuri  |    Numar    |    Numar    |   Numar   |   Numar   |   lei) |
|crt. |           |  persoane   |   familii   | persoane  |  familii  |________|
|     |           |marginalizate|marginalizate|beneficiare|beneficiare| A  | B |
|_____|___________|_____________|_____________|___________|___________|____|___|
| 1   |acces la   |             |             |           |           |    |   |
|     |locuinta   |             |             |           |           |    |   |
|_____|___________|_____________|_____________|___________|___________|____|___|
| 2   |acces la   |             |             |           |           |    |   |
|     |servicii   |             |             |           |           |    |   |
|     |publice de |             |             |           |           |    |   |
|     |stricta    |             |             |           |           |    |   |
|     |necesitate |             |             |           |           |    |   |
|_____|___________|_____________|_____________|___________|___________|____|___|
| 3   |alte masuri|             |             |           |           |    |   |
|_____|___________|_____________|_____________|___________|___________|____|___|
|TOTAL|           |             |             |           |           |    |   |
|_____|___________|_____________|_____________|___________|___________|____|___|

    Primar,
    Semnatura
    __________________        ___
                            /     \
                           |  L.S. |
                            \ ___ /SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1149/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1149 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu