Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 113 din 9 februarie 2011

pentru modificarea si completarea unor acte normative si stabilirea unor masuri în domeniul protectiei sociale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 133 din 22 februarie 2011In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere dispoziţiile art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a) din lege se consideră că nu au reuşit sau nu au putut să se încadreze în muncă dacă fac dovada că în perioada de 60 de zile de la data absolvirii s-au înregistrat la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii sau care nu se supun potrivit legii condiţiei de acreditare , în vederea medierii pentru încadrare în muncă!

(2) Dovada înregistrării la furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prevăzuţi la alin. (1), se face cu o adeverinţă eliberată de furnizori, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidenţele proprii."

2. La articolul 18, alineatele (1)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) In vederea certificării stagiilor de cotizare şi a stabilirii dreptului la indemnizaţie de şomaj, angajatorii au obligaţia de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu o adeverinţă din care să rezulte baza lunară de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit titlului IX2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni, înainte de data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, pentru care aceştia au reţinut şi au virat la bugetul asigurărilor pentru şomaj contribuţia individuală prevăzută la art. 27 din lege şi au plătit contribuţia datorată de angajator prevăzută la art. 26 din lege, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 26, precum şi, după caz, următoarele:

a) dacă înregistrează debite la bugetul asigurărilor pentru şomaj;

b) perioada pentru care nu s-au plătit contribuţiile la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi suma aferentă acestei perioade;

c) dacă se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din lege.

(2) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) va conţine şi date cu privire la perioadele în care s-a prestat activitatea, perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu au fost suspendate, precum şi data şi motivul încetării acestora, date care se verifică şi se certifică de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pe baza înscrisurilor efectuate în carnetul de muncă, pentru perioadele până la data de 31 decembrie 2010, şi pe baza informaţiilor care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă de inspecţia muncii, pentru perioade ulterioare datei de 31 decembrie 2010.

(3) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) se verifică şi se certifică în ceea ce priveşte datele referitoare la baza de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, pe baza informaţiilor cuprinse în declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzute la titlul IX2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, depuse de angajator, care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice.

(4) In situaţia în care până la data de 31 decembrie 2010 nu există întocmit carnet de muncă, dovada existenţei unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 se efectuează cu alte acte prevăzute de lege.

(5) In situaţia în care sunt identificate neconcordanţe între conţinutul adeverinţei şi informaţiile din cuprinsul declaraţiilor prevăzute la alin. (3) depuse de angajator şi/sau înscrisurile efectuate în carnetul de muncă până la data de 31 decembrie 2010 ori se constată că angajatorul nu a depus potrivit prevederilor legale declaraţia lunară, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă solicită în scris angajatorului corectarea respectivelor documente şi depunerea lor la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, cu excepţia declaraţiei lunare care se depune potrivit titlului IX2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare."

3. La articolul 19, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj este cea stabilită la titlul IX2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare."

4. La articolul 191, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 191. - (1) Prin salariu de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se înţelege baza lunară de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzută la titlul IX2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiul de cotizare."

5. La articolul 191, după alineatul (2) se introduc şase noi alineate, alineatele (3)-(8), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru persoanele fizice care au realizat venituri de natură profesională pentru care, potrivit prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 şi alte măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare, s-a datorat şi s-a plătit contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, prevăzută la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se vor avea în vedere veniturile determinate prin aplicarea asupra veniturilor realizate de persoanele asigurate obligatoriu pentru activităţile desfăşurate pe baza contractelor de drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau pe baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil a unui coeficient rezultat ca raport între cota de contribuţie individuală de asigurări pentru şomaj şi cota de contribuţie datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit legii, de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj.

(4) Incepând cu declararea contribuţiilor sociale datorate conform legii, potrivit titlului IX2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, numărul de zile cu normă întreagă lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, pe baza informaţiilor cuprinse în declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, depuse de angajator, potrivit prevederilor legale, şi puse la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de munca, pe cale electronică, din sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice, se calculează prin împărţirea numărului de ore efectiv lucrate în lună, în care se includ şi orele suspendate în lună pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator, conform legii, la numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore). Rezultatul obţinut se corelează cu numărul de zile lucrătoare în lună. In situaţia în care rezultatul obţinut este egal cu numărul de zile lucrătoare în lună, stagiul de cotizare este egal cu o lună. In situaţia în care rezultatul obţinut este mai mic decât numărul de zile lucrătoare în lună, la stabilirea stagiului de cotizare se iau în considerare numai zilele cu normă întreagă lucrate în lună, calculate potrivit modalităţii de calcul. In situaţia în care rezultatul obţinut ca urmare a aplicării formulei este exprimat în fracţiuni de zile cu normă întreagă lucrată în lună, orele care corespund unei fracţiuni de zile cu normă întreagă lucrată în lună vor fi considerate ca o zi cu normă întreagă lucrată în lună.

(5) Pentru asiguraţii cu mai multe contracte individuale de muncă, numărul de zile cu normă întreagă lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se obţine prin însumarea numărului de zile cu normă întreagă lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, calculate conform alin. (4), pentru fiecare contract individual de muncă.

(6) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (4) teza 1, pentru perioadele în care se aplică scutire de la plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei, potrivit dispoziţiilor legale, numărul de zile cu normă întreaga lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculează cu formula: numărul de ore efectiv lucrate în lună, în care se includ şi orele suspendate în lună pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator conform legii, la care se adaugă numărul de ore suspendate în lună în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care se beneficiază de scutire de la plata contribuţiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile legii, iar rezultatul se împarte la numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).

(7) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (4) teza 1, pentru perioada pentru care se aplică scutirea de la plata contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului în anul 2010, aprobată prin Legea nr. 185/2010, numărul de zile cu normă întreagă lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculează cu formula: numărul de ore efectiv lucrate în lună, în care se includ şi orele suspendate în lună pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator, conform legii, la care se adaugă numărul de ore suspendate în lună, conform legii, în care nu se includ orele suspendate pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator conform legii, iar rezultatul se împarte la numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).

(8) Pentru persoanele care realizează venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru persoanele care realizează venituri din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor încheiate potrivit Codului civil, perioadele în care s-au datorat şi s-au plătit contribuţiile individuale de asigurări pentru şomaj potrivit prevederilor legale constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit art. III alin. (25) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare."

6. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins:

„Art. 201. - (1) Obligaţia prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. e) din lege se consideră îndeplinită în situaţia în care înştiinţarea în scris cu privire la apariţia stării de incapacitate temporară de muncă în cazul persoanei beneficiare de indemnizaţie de şomaj se realizează prin transmiterea, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical, a unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte seria şi numărul certificatului de concediu medical, data acordării acestuia, numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, datele de identificare ale persoanei căreia i s-a eliberat certificatul de concediu medical şi adresa la care aceasta persoană va locui pe perioada valabilităţii concediului medical.

(2) Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) se poate transmite prin una dintre următoarele modalităţi de comunicare: fax, poştă, e-mail sau prin depunerea acesteia la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă unde este înregistrată persoana beneficiară de indemnizaţie de şomaj, în numele acestei persoane, de către un membru de familie sau, după caz, de către o altă persoană.

(3) Termenul de 24 de ore de la data acordării concediului medical prevăzut la art. 41 alin. (1) lit. e) din lege şi la alin. (1) din prezentul articol se îndeplineşte la sfârşitul zilei următoare datei în care s-a acordat concediul medical, în situaţia în care aceasta nu este declarată zi nelucrătoare, sau în prima zi lucrătoare, în situaţia în care acordarea concediului medical s-a realizat în zilele declarate nelucrătoare, sau la împlinirea termenului."

7. La articolul 24, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) In cazul persoanelor cărora le-a încetat plata indemnizaţiei de şomaj pentru motivul prevăzut la art. 44 lit. b) din lege şi care încheie un nou contract de asigurare, perioada de cotizare realizată anterior acordării indemnizaţiei de şomaj se ia în calcul la realizarea stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege, în condiţiile prevăzute la art. 371 din lege."

8. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - Prin refuz nejustificat, prevăzut la art. 44 lit. d) şi e) din lege, se înţelege situaţia în care beneficiarul indemnizaţiei de şomaj nu acceptă soluţiile legate de încadrarea în muncă sau , după caz, calificarea ori recalificarea sa, oferite pe baza consilierii sau medierii, precum şi situaţia în care nu a prezentat dovada prevăzută la art. 41 alin. (12) din lege."

9. La articolul 433 alineatul (2), litera c) se abrogă.

10. La articolul 433 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani de la data angajării acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă, nu avea obligaţia, potrivit legii, de a o angaja şi a menţinut raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanei pentru o perioadă de 12 luni, pentru absolvenţii care nu au beneficiat de prima prevăzută la art. 731 alin. (1) din lege. In situaţia în care absolvenţii au beneficiat de prima prevăzută la art. 731 alin. (1) din lege, condiţia privind menţinerea raporturilor de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de 12 luni se verifică pe baza informaţiilor care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă de inspecţia muncii."

11. La articolul 54, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art. 80 din lege, precum şi a scutirii de la plata contribuţiei prevăzute la alin. (3), angajatorii vor depune, potrivit prevederilor legale, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul IX2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 16, însoţit de copii de pe pontaj şi de pe statul de plată."

12. La articolul 60, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 85 din lege, precum şi a scutirii de la plata contribuţiei prevăzute la alin. (4), angajatorii vor depune, potrivit prevederilor legale, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul IX2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 20, însoţit de copii de pe pontaj şi de pe statul de plată, precum şi, după caz, o declaraţie pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că, în raport cu numărul de angajaţi, angajatorul şi-a îndeplinit obligaţia potrivit legii de a angaja persoane cu handicap, respectiv ca nu are, potrivit legii, obligaţia de a angaja persoane cu handicap."

13. La articolul 61, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) In cazul în care suma cuvenită este mai mare, diferenţa se recuperează prin intermediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul IX2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare."

14. La articolul 611, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 611. - (1) Pentru a beneficia de drepturi băneşti lunare, acordate potrivit prevederilor legale sub formă de scutiri de la plata contribuţiei sau deduceri din contribuţia pe care angajatorul are obligaţia de a o plăti lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorii care au încheiate convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au obligaţia de a depune, potrivit prevederilor legale, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul IX2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei lunare."

15. După articolul 611 se introduce un nou articol, articolul 612, cu următorul cuprins:

„Art. 612. - (1) In situaţia angajatorilor persoane juridice care au sucursale şi/sau puncte de lucru, încheierea convenţiilor în baza cărora se acordă, după caz, subvenţiile deductibile, scutirile sau reducerile contribuţiilor datorate de angajator, efectuate în temeiul legii, se realizează între respectivii angajatori, denumiţi în continuare unităţi centrale, şi agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială aceştia îşi au sediul.

(2) Subvenţiile, scutirile şi reducerile din contribuţiile la bugetul asigurărilor pentru şomaj se operează la nivelul unităţilor centrale, care pot efectua regularizări între sumele datorate de către sucursalele şi/sau punctele lor de lucru şi sumele pe care le are de recuperat pe seama acelor sucursale şi/sau puncte de lucru care au dreptul la subvenţii, scutiri şi reduceri ale contribuţiilor datorate, mai mari decât volumul acestora.

(3) Controlul asupra respectării condiţiilor în care au fost încheiate convenţiile se efectuează de către organele de control măsuri active din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, care au încheiat convenţiile, respectiv de către organele de control măsuri active din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiuluiBucureşti, în a căror raza teritorială îşi au sediul şi îşi desfăşoară activitatea sucursalele şi/sau punctele de lucru ale unităţilor centrale, la solicitarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti care au încheiat convenţiile."

16. La anexa nr. 15 punctul 2, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) să depună, pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul IX2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoţit de copii de pe pontaj şi de pe statul de plată;".

17. La anexa nr. 16, nota de subsol corespunzătoare celui de-al patrulea asterisc se modifică şi va avea următorul cuprins:

„****) Coloana 6 se completează cu sumele plătite absolvenţilor reprezentând elementele constitutive ale bazei de calcul al contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit dispoziţiilor titlului IX2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare."

18. La anexa nr. 19 punctul 2, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) să depună, pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul IX2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoţit de copii de pe pontaj şi de pe statul de plată, precum şi, în situaţia încadrării în muncă a unor persoane cu handicap, în condiţiile art. 85 din aceeaşi lege, o declaraţie pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului din care să rezulte că în raport cu numărul de angajaţi angajatorul şi-a îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoane cu handicap, respectiv nu are, potrivit legii, obligaţia de a angaja persoane cu handicap;".

19. La anexa nr. 20, nota de subsol corespunzătoare celui de-al patrulea asterisc se modifică şi va avea următorul cuprins:

„****) Coloana 6 se completează numai pentru categoriile de persoane prevăzute la codurile A şi B, cu sumele plătite acestor persoane reprezentând elementele constitutive ale bazei de calcul al contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit dispoziţiilor titlului IX2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare."

20. Anexa nr. 26 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 27, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Beneficiarii de indemnizaţii de şomaj sunt obligaţi să participe la programele de formare profesională organizate şi oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi la examenul de absolvire a acestora şi, după caz, la reexaminare, cu excepţia situaţiei în care, potrivit art. 41 alin. (11)-(13) din lege, nu au această obligaţie."

2. La articolul 705, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Indemnizaţia de şomaj pentru o lună întreagă din perioada determinată la alin. (2) se calculează prin aplicarea procentului de 50% asupra valorii indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare la data angajării absolventului."

3. La articolul 99, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege, aferente unei luni, angajatorii au obligaţia de a depune în termenul prevăzut de lege declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, potrivit titlului IX2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiva municipiului Bucureşti, următoarele documente:

a) tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 16 la norme;

b) pontajul şi statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator."

4. La articolul 106, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 85 din lege, aferente unei luni, angajatorii au obligaţia de a depune în termenul prevăzut de lege declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, potrivit titlului IX2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiva municipiului Bucureşti, următoarele documente:

a) tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut la anexa nr. 20 la norme;

b) pontajul şi statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator;

c) declaraţie pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că, în raport cu numărul de angajaţi, angajatorul şi-a îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoane cu handicap, respectiv că nu are, potrivit legii, obligaţia de a angaja persoane cu handicap, în situaţia angajatorilor care încadrează în muncă persoane cu handicap."

5. La articolul 115, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru a beneficia lunar, pe o perioadă de 6 luni, de suma reprezentând reducerea contribuţiei datorate, calculată potrivit art. 62 alin. (3) din norme, angajatorii au obligaţia de a deduce, în condiţiile legii, această sumă şi de a depune declaraţia lunară privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, potrivit titlului IX2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea acestei declaraţii lunare."

Art. III. -Articolul 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Cota contribuţiei datorate de angajatorii prevăzuţi la art. 7 din lege la bugetul asigurărilor pentru şomaj este cea stabilită potrivit legii."

Art. IV. - (1) Prin sintagma „declaraţie lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj" din cuprinsul actelor normative care reglementează acordarea de drepturi băneşti lunare sub formă de scutiri de la plata contribuţiei sau deduceri din contribuţia pe care angajatorul are obligaţia de a o plăti lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi din cuprinsul convenţiilor încheiate şi aflate în derulare, începând cu declararea de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii ianuarie 2011, se înţelege declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenta nominală a persoanelor asigurate prevăzută la art. 29619 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prevederile art. I pct. 17, 18, 19 şi 20 se aplică şi convenţiilor încheiate pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă prevăzute la art. 80 şi 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. V. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prevederile Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în continuare pentru declararea contribuţiilor obligatorii de asigurări pentru şomaj aferente veniturilor anterioare lunii ianuarie 2011, precum şi pentru depunerea de declaraţii rectificative a declaraţiilor lunare aferente lunilor anterioare lunii ianuarie 2011.

Art. VI. - Incepând cu declararea contribuţiilor sociale datorate conform legii potrivit titlului IX2 „Contribuţii sociale obligatorii" din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, informaţiile cuprinse în declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, depuse de angajator, potrivit prevederilor legale, se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, pe cale electronică, din sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice.

Art. VII. -Autorităţile şi instituţiile publice furnizează gratuit, în condiţiile legii, datele şi informaţiile solicitate de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi unităţile care funcţionează în subordinea sa, necesare, potrivit legii , pentru stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de şomaj şi/sau a altor drepturi băneşti şi măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă a căror finanţare se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi pentru constatarea şi recuperarea sumelor plătite fără temei legal din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

ANEXĂ

(Anexa nr. 26 la norme)

Numar de înregistrare la angajator.................data.....................

ADEVERINŢA

A. Date de identificare a angajatorului:

Denumire/Nume..........................................

Codul unic de Înregistrare/Codul fiscal...................

Cod CAEN................................................................

Adresa .......................................................................

Telefon/Fax...........................................................

E-mail/Pagina de internet.............................................

B. Date privind plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj:

B.1. Pentru doamna/domnul ............................................................, CNP......................................., care se legitimează cu BI/CI/Adeverinţa seria...... numărul .................., salariată/salariat din data de.................., până la data de....................., în calitatea noastră de angajator, am reţinut şi virat la bugetul asigurărilor pentru şomaj sumele reprezentând contribuţia individuală în cota prevăzută de lege şi contribuţia datorată de angajator, după cum urmează:

Nr. crt.

Luna şi anul

Baza de calcul (BC)

Suma reprezentând contribuţia individuală

Documentul prin care se atesta

îndeplinirea obligaţiei de plată a

contribuţiei, numărul şi data

acestuia

Suma reprezentând

contribuţia datorată

de angajator

Document prin care se atestă

îndeplinirea obligaţiei de plată

a contribuţiei, numărul

şi data acestuia

Numărul de înregistrare

a declaraţiei lunare

privind contribuţiile sociale, impozitul

pe venit şi evidenţa nominală

a persoanelor asigurate validată

1

2

3

4

5

6

7

8

1

12

NOTE:

Se completează descrescător pentru maximum 12 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pentru care angajatorul a virat la bugetul asigurărilor pentru şomaj sumele reprezentând contribuţiile prevăzute de lege.

BC - baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contribuţia individuală în cota prevăzută de lege, determinată în conformitate cu dispoziţiile titlului IX2 „Contribuţii sociale obligatorii" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Coloana 4 se completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzută de lege asupra bazei de calcul prevăzute la coloana 3.

Coloana 6 se completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei contribuţiei datorate de angajator, prevăzută de lege, asupra sumei reprezentând baza de calcul, a contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj determinată în conformitate cu dispoziţiile titlului IX2 „Contribuţii sociale obligatorii" din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoana respectivă.

Pentru lunile pentru care angajatorul a încasat de la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene/Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti diferenţa dintre drepturile băneşti cuvenite potrivit legii ca urmare a convenţiei încheiate şi suma reprezentând contribuţia datorată de angajator, coloana 7 se completează cu numărul şi data convenţiei încheiate.

B.2. In calitatea noastră de angajator (Se completează varianta corespunzătoare.):

|_| nu înregistrăm debite la Bugetul asigurărilor pentru şomaj;

|_| pentru perioada..............................nu s-a reţinut şi virat contribuţia individuală în sumă totală de.......................şi plătit contribuţia datorată de angajator în sumă de......................;

|_| ne regăsim în una dintre situaţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv........................perioada...................

C. Date privind raporturile de muncă sau de serviciu ale salariatului:

Actul în baza căruia a fost încadrat în muncă, număr şi data .........................................................................................

Data angajării.......................................

Data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu....................................................................................................

Temeiul legal al încetării raporturilor de muncă sau de serviciu (articolul şi actul normativ).................................................

Perioade pentru care raporturile de muncă sau de serviciu au fost suspendate*):

Data de suspendare....................data de încetare a suspendării...............motivul suspendării**) .....................

Sub sancţiunile aplicate potrivit legii penale falsului în declaraţii, declar că am examinat întregul conţinut al prezentei adeverinţe şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.

Administrator/Director/Reprezentant legal,

Numele, prenumele şi funcţia,

(în clar)

.............................

Compartimentul...................

Numele, prenumele şi funcţia (în clar)

.............................

*) Se completează pentru fiecare perioadă de suspendare.

**) In cazul suspendării pentru incapacitate temporară de muncă se va specifica numărul de zile de concediu medical.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 113/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 113 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu