Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1850 din 21 decembrie 2006

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1038 din 28 decembrie 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2005, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, conţin prevederi pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, denumită în continuare lege.

Art.1 - (1) Cota contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, denumit în continuare Fondul de garantare, datorată de angajatori potrivit art.7 alin.(1) din lege, se aplică asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de salariaţii încadraţi în temeiul unui contract individual de muncă încheiat pentru normă întreagă sau cu timp parţial sau a unui contract de muncă la domiciliu, de muncă temporară sau de ucenicie la locul de muncă, indiferent de durata acestora.

(2) Fondul total de salarii brute lunare prevăzut la alin.(1) include:

a)  salariile de bază;

b)  salariile de bază aferente personalului român trimis în misiune permanentă în străinătate, corespunzătoare funcţiilor în care persoanele respective sunt încadrate în ţară;

c)  sporurile, adaosurile şi indemnizaţiile;

d)  salariile de merit;

e)  sumele realizate prin plata cu ora, gărzile, indemnizaţiile clinice;

f)   stimulentele şi premiile de orice fel care se plătesc din fondul de salarii;

g)  indemnizaţiile pentru concediul de odihnă;

h)  indemnizaţiile pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă, suportate de angajatori, conform legii, din fondul de salarii;

i)   orice alte sume plătite din fondul de salarii, cu excepţia compensaţiilor acordate în condiţiile legii şi ale contractului colectiv de muncă, salariaţilor concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor.

Art.2 - Fondul total de salarii brute lunare realizate asupra căruia angajatorii prevăzuţi la art.7 alin.(1) din lege datorează contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj diminuată potrivit art.7 alin.(2) din lege, este cel prevăzut la art.13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3 - (1) Diminuarea cotei de contribuţie, prevăzută la art.7 alin.(2) din lege, nu se aplică contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă următoarelor categorii de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj:

a)  funcţionari publici şi alte categorii persoane care desfăşoară activităţi pe baza actului administrativ de numire;

b)  persoane care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului;

c)  soldaţi şi gradaţi voluntari;

d)  persoane care au raport de muncă în calitate de membru cooperator;

e)  alte persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate potrivit legii şi care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit.a)-d) sau la art.1 alin.(1).

(2) Cota contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj, care se aplică asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de persoanele prevăzute la alin.(1), este cea prevăzută de art.26 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4 - (1) Nivelul anual al cheltuielilor de gestionare a Fondului de garantare, prevăzute la art. 12 din lege, se stabileşte în limita a 5% din resursele financiare ale Fondului de garantare, constituite potrivit art.5 alin.(1) din lege.

(2) Cheltuielile prevăzute la art. 12 din lege constau în:

a)  cheltuieli curente;

b)  cheltuieli de capital.

Art.5 - (1) Creanţele salariale prevăzute la art. 13 alin.(1) lit.a), c), d) şi e) din lege sunt aferente perioadei de 3 luni calendaristice prevăzute la art.15 alin.(1) din lege, perioadă care este anterioară lunii în care se solicită acordarea drepturilor.

(2) Creanţele salariale prevăzute la art. 13 alin.(1) lit.b) din lege se nasc la data încetării contractului individual de muncă şi sunt aferente ultimelor 12 luni lucrate înainte de această dată.

Art.6 - Contribuţiile sociale datorate de angajatorii în stare de insolvenţă, potrivit art. 13 alin.(2) din lege, sunt contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări pentru şomaj, contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, inclusiv contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

Art.7 - (1) In situaţia în care creanţele salariaţilor angajatorului în stare de insolvenţă sunt anterioare lunii în care s-a deschis procedura insolvenţei, perioada de 3 luni calendaristice prevăzută la art. 15 alin.(1) din lege precedă datei deschiderii procedurii.

(2) In situaţia în care creanţele salariaţilor angajatorului în stare de insolvenţă sunt ulterioare lunii în care s-a deschis procedura insolvenţei, perioada prevăzută la art. 15 alin.(1) din lege succedă datei deschiderii procedurii.

Art.8 - Creanţele salariale solicitate în condiţiile prevăzute de art. 15 alin.(3) din lege se suportă pe perioada rămasă până la expirarea perioadei prevăzute la art. 15 alin.(1) din lege.

Art.9 - (1) Cererile prevăzute la art. 19 din lege se întocmesc după modelul prevăzut în anexa nr.1 la prezentele norme şi se depun la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă sau a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială, în a cărei rază se află sediul, domiciliul sau reşedinţa angajatorului.

(2) In cazul angajatorului transnaţional în stare de insolvenţă, cererile prevăzute la alin.(1) se vor depune la agenţia teritorială în a cărei rază îşi desfăşoară activitatea salariaţii care prestează în mod obişnuit munca pe teritoriul României.

Art.10 - (1) Cererea prevăzută la art. 19 alin.(1) din lege trebuie însoţită de următoarele documente:

a)  copie de pe hotărârea judecătorească definitivă de deschidere a procedurii de insolvenţă;

b)  copie de pe hotărârea judecătorească prin care s-a dispus măsura ridicării parţiale sau totale a dreptului de administrare;

c)  situaţia creanţelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art.13 alin.(1) lit.b) şi/sau art.15 din lege, întocmită de administrator sau lichidator, conform modelului prevăzut în anexa nr.2 la prezentele norme;

d)  copii de pe pontajele care atestă prestarea muncii de către salariaţi în perioadele prevăzute la art.13 alin.(1) lit.b) şi/sau art.15 din lege, pentru creanţele salariale prevăzute la art.13 lit.a) şi e) din lege;

e)  copii de pe statele de plată care atestă existenţa creanţelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art.13 alin.(1) lit.b) şi/sau art.15 din lege;

f)   copie de pe contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul angajatorului în stare de insolvenţă;

g)  copii de pe contractele individuale de muncă ale salariaţilor care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale;

h) copii de pe certificatele medicale pe baza cărora se acordă, potrivit legii, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;

i) copii de pe procesele-verbale de cercetare a accidentelor de muncă, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă;

j)  copii de pe formularele de declarare finală a bolilor profesionale, întocmite,potrivit legii, de autoritatea competentă;

k) copii de pe fişele de lichidare ale persoanelor ale căror raporturi de muncă au încetat în perioadele prevăzute la art. 13 alin.(1) lit.b) şi/sau art. 15 din lege.

(2)  In cazul angajatorului transnaţional în stare de insolvenţă, cererea prevăzută la art. 19 alin.(1) din lege trebuie însoţită de o copie de pe hotărârea prevăzută la art.20 alin.(2) din lege precum şi de documentele prevăzute la alin.(1)lit.b)-k);

(3)   Cererea prevăzută la art. 19 alin.(2) din lege trebuie însoţită de documentele prevăzute la alin.(1) lit.a) şi b) precum şi de o copie de pe notificarea adresată, potrivit art. 19 alin.(4) din lege, administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvenţă, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanţelor salariale.

(4)  In cazul angajatorului transnaţional în stare de insolvenţă, cererea prevăzută la art.19 alin.(2) din lege trebuie însoţită de o copie de pe hotărârea judecătorească prevăzută la art.20 alin.(2) din lege, de documentul prevăzut la alin.(1) lit.b) precum şi de o copie de pe notificarea adresată, potrivit art.19 alin.(4) din lege, administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvenţă, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanţelor salariale.

(5)  In situaţiile prevăzute la alin.(3) şi (4), documentele prevăzute la alin.(1) lit.c)-k) se depun de administratorul sau lichidatorul angajatorului în stare de insolvenţă, la solicitarea scrisă formulată de agenţia teritorială competentă potrivit art.9.

Art.11 - (1) Creanţele salariale avute în vedere la întocmirea situaţiei prevăzute la art. 10 alin.(1) lit.c), în valoare netă, rezultă din evidenţele contabile ale angajatorului în stare de insolvenţă.

(2)  In situaţia în care contractele individuale de muncă şi/sau contractele colective de muncă încheiate de salariaţi cu angajatorii în stare de insolvenţă prevăd expres obligaţia plăţii în natură a unei părţi din salariu iar executarea întocmai nu este posibilă, obligaţia se va transforma în echivalent bănesc.

(3)  Creanţele salariale exprimate în valută vor fi transformate în lei, la cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României existent la data deschiderii procedurii de insolvenţă.

(4) Administratorul sau lichidatorul angajatorului în stare de insolvenţă îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea întocmirii situaţiei prevăzute la art. 10 aiin.(1) lit.c) şi pentru veridicitatea datelor înscrise în aceasta.

Art. 12 - Soluţionarea cererilor prevăzute la art.19 din lege se face în termen de 45 de zile de la data înregistrării acestora la agenţia teritorială competentă, stabilită potrivit art.9.

Art.13 - (1) In situaţia în care se constată îndeplinirea de către angajator a condiţiilor prevăzute ia art.2 din lege, agenţia teritorială va emite dispoziţia prevăzută la art.21 alin.(1) din lege.

(2) Prin dispoziţia prevăzută la alin.(1), întocmită conform modelului prezentat în anexa nr.3 la prezentele norme, agenţia teritorială va stabili, pe baza situaţiei prevăzute la art. 10 alin.(1) lit.c), cuantumul creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare pentru fiecare dintre salariaţii angajatorului în stare de insolvenţă.

Art.14 - (1) In cazul în care cuantumul creanţelor salariale aferente unui salariat, care rezultă din situaţia prevăzută la art. 10 alin.(1) lit.c), este mai mic de 3 salarii medii brute pe economie, cuantumul creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare va fi egal cu cel evidenţiat în situaţia prevăzută la art. 10 alin.(1) lit.c)

(2) In cazul în care cuantumul creanţelor salariale aferente unui salariat, care rezultă din situaţia prevăzută la art. 10 alin.(1) lit.c), este mai mare de 3 salarii medii brute pe economie, cuantumul creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare va fi egal cu 3 salarii medii brute pe economie.

Art.15 - (1) In situaţia în care se constată neîndeplinirea de către angajator a condiţiilor prevăzute la art.2 din lege, agenţia teritorială va emite dispoziţia prevăzută la art.21 alin.(3) din lege.

(2) Prin dispoziţia prevăzută la alin.(1), întocmită conform modelului prezentat în anexa nr.4 la prezentele norme, agenţia teritorială va respinge motivat cererile formulate potrivit art.19 alin.(1) sau (2) din lege.

Art.16 - Dispoziţiile emise de agenţiile teritoriale prevăzute la art.21 alin.(1) şi (3) din lege pot fi contestate de persoanele interesate la instanţa judecătorească competentă potrivit legii.

Art.17 - (1) Creanţele salariale suportate din Fondul de garantare se vor achita în lei, într-o singură tranşă, prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizaţia de şomaj.

(2) Plata creanţelor prevăzute la alin.(1) se va face salariaţilor angajatorului în stare de insolvenţă sau persoanelor împuternicite de aceştia, stabilite prin procură specială, autentificată potrivit legii.

Art. 18 - Pentru subvenţia de la bugetul de stat acordată potrivit art.29 alin.(3) din lege, trezoreria statului nu va calcula dobânzi.

Art.19 - Anexele nr.1 - 4 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme

Către,

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului_________/ municipiului Bucureşti

CERERE

pentru stabilirea cuantumului şi plata creanţelor ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

In temeiul prevederilor art.19 alin._____ din Legea nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, denumită în continuare lege,persoana fizică / persoana juridică / dl.(dna). / organizaţia__________, cu sediul / domiciliul / reşedinţa în_____________________, str.___________________, nr._____,bl._____, sc._____, et._____, ap._____, judeţul/sectorul__________________, în calitate de administrator / lichidator / salariat(ă) / reprezentant al salariaţilor angajatorului în stare de insolvenţă_________________cu sediul / domiciliul / reşedinţa în___________________,str.___________________, nr._____, bloc _____, sc._____, et._____, ap._____,    judeţul /sectorul_____, vă solicit să procedaţi la stabilirea cuantumului şi la plata creanţelor ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Anexăm prezentei cereri următoarele documente:*)

|_| copie de pe hotărârea judecătorească definitivă de deschidere a procedurii de insolvenţă;

|_| copie de pe hotărârea judecătorească prin care s-a dispus măsura ridicării parţiale sau totale a dreptului de administrare;

|_| copie de pe hotărârea prevăzută la art.20 alin.(2) din lege;

|_| copie de pe notificarea adresată administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvenţă, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanţelor salariale;

|_| situaţia creanţelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin.(1) lit.b) şi/sau art. 15 din lege, întocmită de administrator sau lichidator;

|_| copii de pe pontajele care atestă prestarea muncii de către salariaţi în perioadele prevăzute la art. 13 alin.(1) lit.b) şi/sau art. 15 din lege, pentru creanţele salariale prevăzute la art. 13 lit.a) şi e) din lege;

|_| copii de pe statele de plată care atestă existenţa creanţelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin.(1) lit.b) şi/sau art. 15 din lege;

|_| copie de pe contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul angajatorului în stare de insolvenţă;

|_| copii de pe contractele individuale de muncă ale salariaţilor care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale;

|_| copii de pe certificatele medicale pe baza cărora se acordă, potrivit legii, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;

|_| copii de pe procesele-verbale de cercetare a accidentelor de muncă, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă;

|_| copii de pe formularele de declarare finală a bolilor profesionale, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă;

|_| copii de pe fişele de lichidare ale persoanelor ale căror raporturi de muncă au încetat în perioadele prevăzute la art. 13 alin.(1) lit.b) şi/sau art. 15 din lege.

Data                                                                                              Semnătura solicitantului,

*)       Se bifează cu "x" căsuţele corespunzătoare documentelor anexate de solicitant.

ANEXA Nr. 2 la norme

Angajatorul în stare de insolvenţă:

Sediul / adresa:

SITUAŢIA*)

creanţelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art.13 alin.(1) lit.b) şi/sau art.15 din Legea nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

Nr. crt

Numele şi prenumele salariatului

C.N.P.

     Adresa

Data

încetării

raporturilor

de munca

CREANŢE SALARIALE **)

aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin.(1) lit.b) şi/sau art.15

(lei)

TOTAL

creanţe /

salariat

(lei)

(total coloane 5-15)

Luna_____________

Luna_____________

Luna_____________

Compensaţii

băneşti

restante

(art.13alin.

(1)lit.b) din lege)

Plăţi compensatorii

restante (art.13 alin.(1) lit.c) din lege)

Salarii

restante

(art.13

alin.(l)lit.a) din lege]

Compen-saţii restante (art.13

alin.(1)litd) din lege)

Indemni-zaţii restante (art.13

alin.(1)lit.e) din lege)

Salarii

restante

(art.13

alin.(1) lit.a)

din lege)

Compen-saţi restante (art.13

alin.(1)lit.d) din lege)

Indemni-zaţii restante (art.13

alin.(1)lit.e) din lege)

Salarii

restante

(art.13

alin.(1) lit.a)

din lege)

Compen-saţii restante (art.13

alin.(1)lit.d) din lege)

Indemnizaţii restante (art.13

alin.(1) lit.e) din lege)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TOTAL GENERAL (lei)

Data întocmirii:

Administrator/ lichidator

*)           Administratorul sau lichidatorul angajatorului în stare de insolvenţă îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea întocmirii prezentei situaţii şi pentru veridicitatea datelor înscrise în aceasta.

**)        Creanţele salariale avute în vedere la întocmirea prezentei situaţii, în valoare netă, rezultă din evidenţele contabile ale angajatorului în stare de insolvenţă.

ANEXA Nr. 3 la norme

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului_________/ municipiului Bucureşti

DISPOZIŢIE*)

nr._____din_________

privind stabilirea cuantumului şi plata creanţelor ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă________, reprezentată prin director executiv___________________, numit în baza Ordinului/Deciziei nr._____, având în vedere prevederile art.21 alin.(1) din Legea nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, denumită în continuare lege, constatând îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.2 din lege,

DISPUNE:

Art.1 - Se stabileşte dreptul la plata creanţelor salariale, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege, pentru salariaţii angajatorului în stare de insolvenţă ___________________cu sediul /domiciliul / reşedinţa în ___________________, str.___________________, nr._____, bloc_____. sc._____, et._____, ap._____, judeţul / sectorul_____, având codul de identificare fiscală

Art.2 - Suma totală a creanţelor suportate din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, pentru fiecare salariat al angajatorului în stare de insolvenţă, este prevăzută în Anexele nr._____-_____.

Art.3 - Cuantumul total al creanţelor suportate din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, pentru salariaţii angajatorului în stare de insolvenţă, rezultând din însumarea cuantumurilor prevăzute la art.2 este de_________lei.

Art.4 - Cuantumul salariul mediu brut pe economie, comunicat de Institutul National de Statistică în luna în care s-a deschis procedura insolvenţei este de_________lei.

Art.5 - In situaţia prevăzută la art.17 din lege, prezenta dispoziţie constituie titlu de creanţă, care devine titlu executoriu la data la care expiră termenul de plată.

Art.6 - Cu drept de contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa competentă potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director executiv,

______________

*) Prezenta dispoziţie, împreună cu anexele, se întocmeşte în 3 (trei) exemplare, dintre care: exemplarul 1 rămâne la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, exemplarul 2 se comunică administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvenţă iar exemplarul 3 se transmite la compartimentul plăţi.

O copie de pe prezenta dispoziţie, însoţită de anexa corespunzătoare, se comunică fiecăruia dintre salariaţii angajatorului în stare de insolvenţă cărora li s-a stabilit dreptul la plata creanţelor salariale.

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului_________/ municipiului Bucureşti

Anexa nr._____ la Dispoziţia nr. _____ din__________

Cuantumul creanţelor suportate din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

Numele şi prenumele

salariatului angajatorului

în stare de insolvenţă

C.N.P.

Adresa

Cuantumul creanţelor

salariatului angajatorului

în stare de insolvenţă,

prevăzut la poziţia

nr.          din situaţia

întocmită de administrator

sau lichidator *)

Suma totală a creanţelor suportate

din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale**)

*) Conform situaţiei întocmite şi depuse de administrator sau lichidator, potrivit art.10 alin.(1) lit.c) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale.

**) Suma totală a creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare nu poate depăşi cuantumul a 3 salarii medii brute pe economie, pentru fiecare salariat.

Cuantumul salariul mediu brut pe economie, comunicat de Institutul National de Statistică în luna în care s-a deschis procedura insolvenţei este de_________lei.

ANEXA Nr. 4 la norme

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului_________/ municipiului Bucureşti

DISPOZIŢIE*)

nr._____din_________

privind respingerea cererii pentru stabilirea cuantumului şi plata creanţelor ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă________, reprezentată prin director executiv___________________, numit în baza Ordinului/Deciziei nr._____, având în vedere prevederile art.21 alin.(3) din Legea nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, denumită în continuare lege,

DISPUNE:

Art.1 - Se respinge cererea înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă sub nr._____ / _________ pentru stabilirea cuantumului şi plata creanţelor salariale cuvenite salariaţilor   angajatorului   ___________________   cu   sediul   /   domiciliul   /   reşedinţa   în ___________________, str.___________________, nr._____, bloc_____, sc._____, et._____,ap._____, judeţul / sectorul_____.

Art.2 - Motivul respingerii cererii îl constituie neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.2 din lege.

Art.3 - Cu drept de contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa competentă potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director executiv,

______________

*) Se întocmeşte în 2 (două) exemplare, dintre care: exemplarul 1 rămâne la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă iar exemplarul 2 se înmânează solicitanţilor prevăzuţi la art. 19 alin.(1) şi (2) din lege.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1850/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1850 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu