Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1117 din 14.10.2021

privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, precum şi a Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 996 din 19 octombrie 2021SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, precum şi a Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC Se aprobă Normele de aplicare în cadrul Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, precum şi a Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU FLORIN-VASILE CÎŢU Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Tiberiu Horaţiu Gorun p. Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Ciprian-Alexandru Caralicea p. Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului, interimar, Daniela Nicolescu, secretar de stat Ministrul finanţelor, Dan Vîlceanu ANEXĂNORME de aplicare în cadrul Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, precum şi a Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Transmiterea bunurilor mobile, proprietate privată a statului, scoase din rezervele de mobilizare constituite în domeniul industriei cu specific militar, care îndeplinesc cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, precum şi a Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, din administrarea şi evidenţa proprie a Secretariatul General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare Administraţia Naţională, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, denumiţi în continuare operatori economici, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în calitate de minister de resort pentru operatorii economici din industria de apărare, denumit în continuare minister de resort, prevăzuţi în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează potrivit prevederilor prezentelor norme. Articolul 2În înţelesul prezentelor norme, prin bunuri se înţelege bunurile mobile, proprietate privată a statului, scoase din rezervele de mobilizare constituite în domeniul industriei cu specific militar, care îndeplinesc cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi depozitate la operatorii economici din industria de apărare pe bază de contracte de prestări servicii. Articolul 3Bunurile se predau în starea în care se află, conform inventarului de complet, împreună cu ambalajele aferente, inclusiv cele incomplete. Capitolul IIStabilirea bunurilor care fac obiectul transmiterii către operatorii economici Articolul 4
(1) Structurile de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale cu responsabilităţi pe linia administrării rezervelor de mobilizare întocmesc lista cu bunurile disponibilizate care urmează a fi transmise către operatorii economici.
(2) Lista finală cu bunurile disponibilizate propuse pentru transmitere către operatorii economici se avizează pentru legalitate şi se vizează pentru control financiar preventiv propriu de către compartimentele de specialitate ale Administraţiei Naţionale.
(3) Lista finală cu bunurile care se propun pentru transmitere către operatorii economici se supune aprobării Secretariatului General al Guvernului pentru bunurile aflate în evidenţa Administraţiei Naţionale.
Articolul 5
(1) Pentru stabilirea categoriilor şi cantităţilor de bunuri ce urmează să fie transmise operatorilor economici se instituie următoarea procedură de lucru:a)Administraţia Naţională transmite ministerului de resort lista cu categoriile şi cantităţile de bunuri disponibilizate şi locaţiile unde acestea se află depozitate; b)ministerul de resort, în baza listei cu bunurile disponibilizate şi ca urmare a consultării operatorilor economici privind interesul acestora de preluare a bunurilor, stabileşte şi comunică Administraţiei Naţionale categoriile şi cantităţile de bunuri care fac obiectul preluării, repartizate pe operatori economici, şi perioadele care se propun pentru preluarea acestora de la locurile de depozitare; c)lista comunicată de ministerul de resort stă la baza întocmirii de către Administraţia Naţională a protocolului privind transmiterea către operatorii economici a bunurilor disponibilizate.
(2) Pot face obiectul transmiterii către operatorii economici doar bunurile comunicate de ministerul de resort.
Articolul 6
(1) Bunurile care se propun pentru transmitere către operatorii economici se individualizează într-un protocol, încheiat între Secretariatul General al Guvernului, prin Administraţia Naţională, şi ministerul de resort, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.
(2) Proiectul de protocol privind transmiterea bunurilor se întocmeşte de către structurile de specialitate prevăzute la art. 4 alin. (1), se avizează de preşedintele Administraţiei Naţionale şi se supune aprobării secretarului general al Guvernului.
Articolul 7În situaţia în care, ulterior semnării protocolului privind transmiterea bunurilor, una dintre părţi solicită modificarea termenului-limită de predare-preluare a bunurilor sau completarea protocolului cu eventuale situaţii neprevăzute la încheierea acestuia, se întocmeşte un act adiţional la acesta.
Capitolul IIIModalitatea de predare-preluare a bunurilor Articolul 8
(1) Predarea-preluarea bunurilor se efectuează la locul de păstrare în depozitare a acestora, în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Reprezentantul legal al operatorului economic care preia bunurile prezintă la sosirea în depozit împuternicirea de preluare a bunurilor, document care se anexează la procesul-verbal de predare-preluare.
(3) Pregătirea, manipularea şi încărcarea bunurilor în mijloacele de transport ale operatorului economic se execută prin grija acestuia.
Articolul 9
(1) Predarea-preluarea bunurilor se execută pe bază de proces-verbal încheiat şi semnat la locul de păstrare în depozitare a acestora, între comisia de predare a Administraţiei Naţionale şi reprezentantul legal al operatorului economic, cu respectarea prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu precizările protocolului privind transmiterea bunurilor.
(2) Competenţele, numărul de membri şi atribuţiile comisiei de predare se stabilesc prin ordin al preşedintelui Administraţiei Naţionale.
(3) Procesul-verbal de predare-preluare se întocmeşte separat, pentru fiecare categorie de bunuri prevăzută în protocolul în vigoare, iar bunurile se înscriu cu denumirea din contabilitate şi datele de identificare completate de către structurile de specialitate ale Administraţiei Naţionale.
(4) Procesul-verbal de predare-preluare se întocmeşte pentru toate bunurile, în ziua predării acestora, în 4 exemplare, care se distribuie după cum urmează:a)exemplarul nr. 1, la predător, pentru operarea în evidenţa contabilă a bunurilor predate. La exemplarul nr. 1 se anexează împuternicirea reprezentantului legal al operatorului economic care preia bunurile, precum şi fişele de magazie predate de operatorul economic depozitar comisiei de predare a Administraţiei Naţionale pentru bunurile specificate în procesul-verbal de predare-preluare, după caz; b)exemplarele nr. 2 şi 3, la operatorul economic care preia bunurile; c)exemplarul nr. 4, la operatorul economic depozitar al bunurilor ce fac obiectul predării-preluării.
Articolul 10Exemplarul nr. 3 al procesului-verbal de predare-primire se returnează Administraţiei Naţionale, în termen de 30 de zile de la data încheierii acestuia, după aprobarea şi confirmarea operaţiunii de preluare de către conducătorul operatorului economic. Articolul 11Scăderea din evidenţa contabilă a Administraţiei Naţionale a bunurilor se efectuează după primirea de la operatorul economic care preia bunurile a exemplarului nr. 3 al procesului-verbal de predare-preluare, pe baza datelor şi informaţiilor din procesul-verbal de predare-preluare, din dispoziţia de livrare şi din avizul de însoţire a mărfii. Articolul 12Operatorul economic are obligaţia de a asigura transportul şi paza bunurilor preluate în ziua predării-preluării acestora.
Capitolul IVDispoziţii finale Articolul 13Conducătorii operatorului economic depozitar şi operatorului economic din industria de apărare răspund pentru respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a protocoalelor aferente şi a prezentelor norme, precum şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor de predare-preluare. Articolul 14După finalizarea operaţiunilor de predare-preluare, inclusiv încheierea tuturor documentelor specifice, responsabilitatea pentru preluarea, manipularea, transportul, paza, depozitarea, păstrarea, prelucrarea sau utilizarea, evidenţa şi gestionarea în siguranţă şi securitate a bunurilor revine în totalitate operatorului economic din industria de apărare care preia bunurile, cu respectarea prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXĂla norme NECLASIFICAT Exemplarul nr. ... Model -ROMÂNIA SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Nr. ........ ............... Aprob Secretarul general al Guvernului ........ ................ ........ Propun aprobarea Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale ........ ................ ................ ROMÂNIA MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI Nr. ........ ................ Aprob Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului ........ ........ ............... PROTOCOL Nr. ......... de predare-preluare a bunurilor mobile, proprietate privată a statului, scoase din rezervele de mobilizare constituite în domeniul industriei cu specific militar În temeiul art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, precum şi a Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, Secretariatul General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, şi Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului hotărăsc următoarele: 1. Secretariatul General al Guvernului, denumit în continuare SGG, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare Administraţia Naţională, transmite, în anul ......., bunurile mobile, proprietate privată a statului, scoase din rezervele de mobilizare constituite în domeniul industriei cu specific militar, nominalizate în anexa nr. 1 la prezentul protocol, denumite în continuare bunuri, din administrarea şi evidenţa proprie în administrarea operatorilor economici din industria de apărare nominalizaţi în anexa nr. 1 la prezentul protocol, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, denumit în continuare minister de resort. 2. Bunurile se predau în starea în care se află, conform inventarului de complet, împreună cu ambalajele aferente, inclusiv cele incomplete. Datele de identificare ale bunurilor care fac obiectul predării-preluării sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul protocol. 3. Predarea-preluarea bunurilor se realizează având în vedere următoarele: a)predarea-preluarea bunurilor se va realiza la locaţiile de depozitare a acestora; b)reprezentanţii legali ai operatorilor economici care preiau bunurile prezintă, la sosirea în locaţiile de depozitare a bunurilor, împuterniciri de preluare a acestora, semnate de conducătorii operatorilor economici; c)pregătirea, manipularea şi încărcarea bunurilor în mijloacele de transport ale operatorilor economici se execută prin grija acestora; d)operatorii economici au obligaţia de a asigura transportul bunurilor preluate la destinaţia stabilită de către aceştia, în ziua predării-preluării bunurilor; e)responsabilitatea privind respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi de apărare împotriva incendiilor aparţine şefilor structurilor implicate în activitatea de predare-preluare, fiecare pentru personalul propriu; f)predarea-preluarea bunurilor se certifică pe bază de procese-verbale, încheiate şi semnate în ziua predării-preluării bunurilor, la locaţiile de depozitare a bunurilor, pe categorii de bunuri, între comisia de predare a Administraţiei Naţionale şi reprezentanţii legali ai operatorilor economici. Modelul procesului-verbal de predare-preluare este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul protocol.4. Stabilirea detaliilor privind activităţile de predare-preluare a bunurilor se face direct între Administraţia Naţională, operatorii economici depozitari ai bunurilor şi operatorii economici care preiau bunurile, cu încadrarea în perioadele de predare-preluare menţionate în anexa nr. 1 la prezentul protocol. 5. (1) Data-limită de predare-preluare a tuturor bunurilor ce fac obiectul anexei nr. 1 la prezentul protocol este ........ .......... .
(2) Perioadele de predare-preluare a bunurilor pot fi modificate, dar fără a depăşi data-limită sus-menţionată, cu acordul părţilor direct implicate în predarea-preluarea bunurilor: Administraţia Naţională, operatorii economici care preiau bunurile, operatorii economici depozitari ai bunurilor.
(3) Pentru bunurile care nu se pot preda sau prelua până la data-limită sus-menţionată, aceasta poate fi modificată prin act adiţional la protocol.6. Operatorii economici depozitari ai bunurilor ce fac obiectul predării-preluării permit accesul personalului şi tehnicii operatorilor economici la locurile de încărcare-descărcare, inclusiv pentru evaluarea nevoilor tehnologice, în conformitate cu normele interne de securitate şi tabelele de acces nominale, transmise de operatorii economici şi aprobate conform competenţelor în domeniu. 7. Conducerea Administraţiei Naţionale, prin şeful structurii financiar-contabile, urmăreşte înscrierea în evidenţa contabilă a operaţiunilor privind ieşirea din gestiune a bunurilor, pe baza proceselor-verbale de predare-preluare. 8. Conducerile operatorilor economici, prin şefii structurilor financiar-contabile, urmăresc înscrierea în evidenţa contabilă a operaţiunilor privind intrarea în gestiune a bunurilor, pe baza proceselor-verbale de predare-preluare. 9. După predarea-preluarea bunurilor, prin încheierea proceselor-verbale de predare-preluare, responsabilitatea pentru preluarea, manipularea, transportul, paza, depozitarea, păstrarea, prelucrarea, utilizarea, evidenţa şi gestionarea în siguranţă şi securitate a bunurilor nominalizate în anexa nr. 1 la protocol revine, în totalitate, operatorilor economici din industria de apărare care preiau bunurile. 10. Prezentul protocol s-a întocmit în două exemplare, astfel: a)exemplarul nr. 1, pentru Administraţia Naţională; b)exemplarul nr. 2, pentru ministerul de resort.11. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul protocol, astfel: anexa nr. 1 - Lista bunurilor mobile, proprietate privată a statului, scoase din rezervele de mobilizare constituite în domeniul industriei cu specific militar, care se transmit din administrarea şi evidenţa proprie a Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea ministerului de resort - 1 (una) cu ..... file - document neclasificat; anexa nr. 2 - Proces-verbal de predare-preluare a bunurilor - model - 1 (unul) cu ...... file - document neclasificat.
ANEXA Nr. 1la protocol Secretariatul General al Guvernului ........ ................ ........ ......... (Structura de specialitate) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale ........ ................ ........ ......... (Structura de specialitate) LISTA bunurilor mobile, proprietate privată a statului, scoase din rezervele de mobilizare constituite în domeniul industriei cu specific militar, care se transmit din administrarea şi evidenţa proprie a Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului NECLASIFICAT Exemplarul nr. ... ROMÂNIA Secretariatul General al Guvernului Nr. ..............din ........ ........... Aprob, Secretarul general al Guvernului ........ ................ ........ ..........

Nr. crt. Denumirea bunurilor Date de identificare* U/M Cantitatea Preţ unitar** - lei - Valoarea contabilă - lei - Operator economic primitor Loc de depozitare Perioada de predare-preluare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
...

* Lot/an de fabricare a bunurilor mobile. ** Preţ unitar, conform evidenţei contabile a Administraţiei Naţionale. Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale ........ ................ .............. Avizat pentru legalitate ........ ................ ................ ........ ............ (Structura de specialitate/Administraţia Naţională) Viză pentru control financiar preventiv propriu ........ ................ ................ ......... (Structura de specialitate) Întocmit ........ ................ ................ ........ ........ (Structura de specialitate cu responsabilităţi pe linia administrării rezervelor de mobilizare/Administraţia Naţională) ANEXA Nr. 2la protocol Model -NECLASIFICAT Exemplarul nr. .... Aprob şi confirm operaţiunea de predare Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale ........ ................ ........ .......... (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) Nr. ............ din ........ ........ Aprob şi confirm operaţiunea de preluare Directorul generat al operatorului economic primitor ........ ................ ........ .......... (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) Nr. ............ din ........ ........ PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE a bunurilor mobile, proprietate privată a statului, scoase din rezervele de mobilizare constituite în domeniul industriei cu specific militar Încheiat la data de ............... la sediul ........ .......... În baza prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, precum şi a Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Protocolului încheiat între Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului nr. ........ ......... din ........ ..........., se transmit din administrarea Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (Administraţia Naţională) - reprezentată de preşedinte, ........ ........ ..........., şi directorul Direcţiei financiar-contabile, ........ ................ ................, (numele şi prenumele) (numele şi prenumele) având sediul în localitatea ........ ................ .............., în administrarea ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........, (adresa completă, telefon, fax) (denumirea operatorului economic, adresa completă, C.U.I., telefon, fax) reprezentată de ........ ................ ........ ........, următoarele bunuri mobile: (împuternicitul legal)

Nr. crt. Denumirea bunurilor U/M Cantitatea Lot/An de fabricare Uzina producătoare* Preţ unitar, conform evidenţei contabile - lei - Valoarea totală, conform evidenţei contabile - lei - Detalii privind ambalarea
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
...
Valoare totală

* Se completează în cazul bunurilor mobile de natura materiilor explozive. NOTE LA PROCESUL-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE: (Se completează în mod adecvat, de la caz la caz: materii explozive.) 1. Bunurile sunt de natura ........ ........ ............. (materii explozive ce intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată). 2. Cantitatea înscrisă în coloana 4 din tabelul de mai sus este cea dispusă a fi livrată. 3. Diferenţa de ............. kg între cantitatea precizată în Lista bunurilor mobile, proprietate privată a statului, scoase din rezervele de mobilizare constituite în domeniul industriei cu specific militar care se transferă din administrarea şi evidenţa proprie a Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea ministerului de resort şi cea livrată (nr. crt. .... din tabelul de mai sus) este urmare a .............. (după caz). 4. Bunurile s-au predat în starea aflată în depozitare, împreună cu ambalajele aferente. 5. Bunurile sunt ambalate, după caz, în saci (de rafie, hârtie, polipropilenă, alte materiale) sau recipienţi metalici, introduşi în lăzi de lemn sau cutii de carton, în componenţa specificată în coloana nr. 9 din tabelul de mai sus. (Se completează după caz.) 6. Lăzile din lemn/Recipienţii metalici sunt sigilate/sigilaţi de uzina producătoare cu sârmă şi sigiliu de plumb, cu excepţia lăzii/recipientului în care se află bunul din care s-au prelevat periodic eşantioane pentru probele de laborator, aceasta/acesta fiind sigilată/sigilat cu sigiliul operatorului economic depozitar. (Se completează după caz.) 7. Responsabilitatea pentru preluarea, manipularea, transportul, paza, depozitarea, păstrarea, prelucrarea, utilizarea, evidenţa şi gestionarea în siguranţă şi securitate a bunurilor nominalizate în tabelul de mai sus revine în totalitate operatorului economic care le-a preluat. 8. Pentru bunurile care fac obiectul prezentului proces-verbal de predare-preluare, Administraţia Naţională nu oferă garanţii pentru exploatarea ulterioară a acestora. 9. Începând cu data încheierii prezentului proces-verbal de predare-preluare, Administraţia Naţională încetează plata tarifului către operatorul economic depozitar pentru serviciile de depozitare, păstrare şi conservare în cazul cantităţii specificate în tabelul de mai sus. (Se completează după caz.) 10. Operatorul economic care a preluat bunurile se obligă să transmită la Administraţia Naţională confirmarea înregistrării în evidenţa contabilă, într-un interval de maximum 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de predare-preluare, prin transmiterea unui exemplar al acestuia. 11. Scăderea din evidenţa contabilă a Administraţiei Naţionale a bunurilor se efectuează, după primirea de la operatorul economic a exemplarului nr. 3 al procesului-verbal de predare-preluare aprobat, pe baza datelor şi informaţiilor din procesul-verbal de predare-preluare, din dispoziţia de livrare şi din avizul de însoţire a mărfii. 12. Cu prezentul proces-verbal de predare-preluare operatorul economic depozitar predă Administraţiei Naţionale, după caz, fişele de magazie pentru bunurile specificate în tabelul de mai sus. 13. Documentele emise în cadrul activităţii de predare-preluare au caracter confidenţial, fiind destinate uzului instituţional. 14. Anexe: Fişele de magazie, după caz. Prezentul proces-verbal de predare-preluare s-a încheiat în 4 exemplare: exemplarul nr. 1 pentru Administraţia Naţională; exemplarele nr. 2 şi 3 pentru operatorul economic din industria de apărare, cu precizarea că exemplarul nr. 3 se returnează Administraţiei Naţionale, în termen de 30 de zile de la data intrării bunurilor în evidenţa contabilă; exemplarul nr. 4 pentru operatorul economic depozitar.Am predat. Comisia de predare Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale ........ ........ ............. ........ ........ ............... ........ ........ .............. (numele, prenumele, semnătura) Văzut Operator economic depozitar Societatea ................ - S.A. Director general ........ ......... Şef depozit ........ ............ Gestionar ........ ............. Am preluat. Împuternicit Societatea ........ ............. - S.A. ........ ........ ............. (numele, prenumele, semnătura) Operator economic din industria de apărare Societatea........ ............. - S.A. Confirm intrarea bunurilor în evidenţa contabilă. Director economic ........ ........ ........ Data ........ .............SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1117/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1117 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu