Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1115 din 14.10.2021

privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1032 din 29 octombrie 2021SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare", judeţul Satu Mare, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare", prevăzut în anexa nr. 1*), conform variantei finale a proiectului tehnic.*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională. Articolul 2
(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare", aflate pe raza localităţilor Satu Mare şi Ardud din judeţul Satu Mare, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
(2) Se aprobă lista cuprinzând proprietarii sau deţinătorii de imobile proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Satu Mare şi Ardud din judeţul Satu Mare, aşa cum rezultă din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.
Articolul 3
(1) Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare", situate pe raza localităţilor Satu Mare şi Ardud din judeţul Satu Mare, sunt în cuantum total de 2.157 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, conform Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi", subcapitolul 03 „Transport rutier", titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR".
(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
Articolul 4Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 5Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. Articolul 6 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU FLORIN-VASILE CÎŢU Contrasemnează: p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, interimar, Ionel Scrioşteanu, secretar de stat Ministrul finanţelor, Dan Vîlceanu ANEXA Nr. 2LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare", pe raza localităţilor Satu Mare, Ardud, din judeţul Satu Mare, proprietarii sau deţinătorii acestora precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Judeţul Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele/Denumirea proprietarului/deţinătorului imobilului Tarla Parcelă Categoria de folosinţă Nr. cadastral Nr. carte funciară Intravilan/ Extravilan Suprafaţa totală (mp) Suprafaţa de expropriat - teren (mp) Valoarea totală de despăgubire teren (lei) Valoarea totală de despăgubire imobil, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 SATU MARE SATU MARE NAGHI ST. STEFAN Arabil 168015 168015 Extravilan 68500 9 65,21 65,21
2 SATU MARE SATU MARE DUCIUC VASILE Arabil 152801 152801 Extravilan 4167 16 115,92 115,92
3 SATU MARE SATU MARE DUCIUC ANGELA LENUTA Arabil 160567 160567 Extravilan 4167 118 854,91 854,91
4 SATU MARE SATU MARE IURCUT VASILE Arabil 160051 160051 Extravilan 4167 27 195,62 195,62
5 SATU MARE SATU MARE IURCUŢ IOAN Arabil 160563 160563 Extravilan 4167 48 347,76 347,76
6 SATU MARE SATU MARE UAT SATU MARE - DOMENIUL PRIVAT 44 786 Arabil 183163 Extravilan 3148 405 2934,23 2934,23
7 SATU MARE SATU MARE KOTZ GABOR 786/8/2 Arabil 183164 183164 Extravilan 5000 325 2354,63 2354,63
8 SATU MARE SATU MARE DOMUTA D. COSTEL CRISTINEL, SAVA GH. GHEORGHE Arabil 168209 168209 Extravilan 21600 1055 7643,48 7643,48
9 SATU MARE SATU MARE SIMA GR. ODOTIE Arabil 168602 168602 Extravilan 2000 141 1021,55 1021,55
10 SATU MARE SATU MARE BARTOS ATTILA-ENDRE, BARTOS MONICA Arabil 179645 179645 Extravilan 6500 236 1709,82 1709,82
11 SATU MARE SATU MARE KABAY CORNELIA-MARIA 123 1692/5 Arabil 183712 Extravilan 22789 1195 8657,78 8657,78
12 SATU MARE SATU MARE EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ SATU MARE Păşune 161094 161094 Intravilan 344489 1695 224163,75 224163,75
13 SATU MARE SATU MARE POP MIHAI-FLORIN Arabil 164645 164645 Extravilan 95000 6224 45092,88 45092,88
14 SATU MARE SATU MARE GECSE DAVID MARGARETA CARMEN Arabil 168490 168490 Extravilan 5700 871 6310,40 6310,40
15 SATU MARE SATU MARE DANCIU GHEORGHE Arabil 158668 158668 Extravilan 141800 2575 18655,88 18655,88
16 SATU MARE SATU MARE UAT SATU MARE - DOMENIUL PRIVAT Arabil 174384 174384 Intravilan 10000 264 34914,00 34914,00
17 SATU MARE SATU MARE NAN MIHAI Arabil 168820 168820 Extravilan 4200 41 297,05 297,05
18 SATU MARE SATU MARE UAT SATU MARE - DOMENIUL PRIVAT 59 1026/9 Arabil 183338 Extravilan 1831 490 3550,05 3550,05
19 SATU MARE SATU MARE NAN V. MIHAI Arabil 159275 159275 Extravilan 3100 119 862,16 862,16
20 SATU MARE SATU MARE SĂLĂGEAN PETRICĂ-VASILE Arabil 153113 153113 Extravilan 7000 9 65,21 65,21
21 SATU MARE SATU MARE BALOGH ST. STEFAN 1033/1 Arabil 165185 165185 Extravilan 67030 751 5441,00 5441,00
22 SATU MARE SATU MARE PINTEA FLOARE, BORHIDAN MARIA Arabil 169279 169279 Extravilan 7000 247 1789,52 1789,52
23 SATU MARE SATU MARE BORHIDAN STAN Arabil 179361 179361 Extravilan 1600 55 398,48 398,48
24 SATU MARE SATU MARE BORHIDAN STAN Arabil 169727 169727 Extravilan 1600 57 412,97 412,97
25 SATU MARE SATU MARE LENGHEL ÉVA, LENGHEL ALEXANDRU Arabil 165624 165624 Extravilan 6000 223 1615,64 1615,64
26 SATU MARE SATU MARE POP RODICA GABRIELA, POP ILEANA 1026/2 Arabil 166327 166327 Extravilan 34382 1397 10121,27 10121,27
27 SATU MARE SATU MARE PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 84 53 Arabil Intravilan 26561 436 57661,00 57661,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
28 SATU MARE SATU MARE STRAVA IACOB Curţi-construcţii 154427 154427 Intravilan 575 1 218,50 218,50
29 SATU MARE SATU MARE PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 84 53/7 Arabil Intravilan 2072 4 529,00 529,00
30 SATU MARE SATU MARE DEBRECZENI IBOLYA; MOLNAR MAGDOLNA; KATONA GABRIELA MAGDALENA; DEBRECZENI GABOR; DEBRECZENI MÁRTA 53/6 Arabil 53/6 170470 Intravilan 5000 30 3967,50 3967,50
31 SATU MARE SATU MARE STRAVA GHIZELA Curţi-construcţii 154428 154428 Intravilan 1796 50 10925,00 10925,00
32 SATU MARE SATU MARE POP MARIA; POP GRIGOR 53/5 Arabil 14184 166891 Intravilan 2500 20 2645,00 2645,00
33 SATU MARE SATU MARE MIKULICSAN IOAN Curţi-construcţii 166890 166890 Intravilan 2466 16 3496,00 3496,00
34 SATU MARE SATU MARE MORARU VASILE; MORARU ILEANA 53/4 Arabil 53/4 171723 Intravilan 5000 31 4099,75 4099,75
35 SATU MARE SATU MARE ALESUTAN IOAN; ALESUTAN IRINA 53/3 Arabil 53/3 171769 Intravilan 4300 30 3967,50 3967,50
36 SATU MARE SATU MARE ALESUTAN IRINA, PURGYE GH. IUON 84 53/2 Arabil 177947 177947 Intravilan 5000 41 5422,25 5422,25
37 SATU MARE SATU MARE BURDEA ROZALIA 53/1/B Arabil 53/1/B 167880 Intravilan 2500 20 2645,00 2645,00
38 SATU MARE SATU MARE BOGAR IOSIF 53/1/a/1 Curţi-construcţii 53/1/a/1 167335 Intravilan 715 30 6555,00 6555,00
39 SATU MARE SATU MARE BENE C. GRIGOR Arabil 171942 171942 Extravilan 2000 2 14,49 14,49
40 SATU MARE SATU MARE ILLES EUGEN 786/6a Arabil 168545 168545 Extravilan 14500 240 1738,80 1738,80
41 SATU MARE SATU MARE BADAR ILEANA Arabil 168029 168029 Extravilan 11510 131 949,10 949,10
42 SATU MARE SATU MARE S.C. FANMOB 2015 - S.R.L. Curţi-construcţii 176779 176779 Intravilan 7054 53 11580,50 11580,50
43 SATU MARE SATU MARE DEMETER OTILIA, BALLA MARTIN IOSIF 786/4 Arabil 174628 174628 Extravilan 11150 234 1695,33 1695,33
44 SATU MARE SATU MARE MAXIM GRIGORE Arabil 171634 171634 Extravilan 2387 21 152,15 152,15
45 SATU MARE SATU MARE KIMPAN Z. MARIA 800/2 Arabil Extravilan 3981 18 130,41 130,41
46 SATU MARE SATU MARE POGHINA ILEANA Arabil 170372 170372 Extravilan 21000 149 1079,51 1079,51
47 SATU MARE SATU MARE PĂDUREAN MARIUS-OCTAVIAN, PĂDUREAN ENIKŐ-TEREZ 793/4/b Arabil 793/4/b 166389 Extravilan 2400 106 767,97 767,97
48 SATU MARE SATU MARE LUP DAN Arabil 170301 170301 Extravilan 5300 326 2361,87 2361,87
49 SATU MARE SATU MARE BURA IOAN, BURA VIORICA FLORICA 793/4/a Arabil 793/4/a 166391 Extravilan 12000 45 326,03 326,03
50 SATU MARE SATU MARE UAT SATU MARE - DOMENIUL PRIVAT 44 786/14 Arabil 183160 Extravilan 3982 16 115,92 115,92
51 SATU MARE SATU MARE VIRAG VASILE 786/13 Arabil 183161 183161 Extravilan 5000 189 1369,31 1369,31
52 SATU MARE SATU MARE KALLAY ERIKA Arabil 163709 163709 Extravilan 4228 135 978,08 978,08
53 SATU MARE SATU MARE PAUL CRISTINA-TEODORA, PAUL NICOLAE-EUGEN, PAUL CĂLIN-VASILE 786/11 Arabil 151210 151210 Extravilan 5000 5 36,23 36,23
54 SATU MARE SATU MARE UAT SATU MARE - DOMENIUL PRIVAT 44 786/14 Arabil 183160 Extravilan 3982 1 7,25 7,25
55 SATU MARE SATU MARE VIRAG VASILE 786/13 Arabil 183161 183161 Extravilan 5000 1 7,25 7,25
56 SATU MARE SATU MARE LENGHEL ÉVA, LENGHEL ALEXANDRU 574/15 a Satu Mare Arabil 169314 169314 Extravilan 7000 352 2550,24 2550,24
57 SATU MARE SATU MARE BERES IRINA 574/15 b Satu Mare Arabil 169842 169842 Extravilan 8000 577 4180,37 4180,37
58 SATU MARE SATU MARE PATER ILONA, PATER LASZLO Arabil 168546 168546 Extravilan 4700 479 3470,36 3470,36
59 SATU MARE SATU MARE NAGY IOSIF 572/3/b Arabil 572/3/b 170929 Extravilan 3425 12 86,94 86,94
60 SATU MARE SATU MARE BOROS CSABA Arabil 178784 178784 Extravilan 5968 208 1506,96 1506,96
61 SATU MARE SATU MARE PATER ALEXANDRU Arabil 169793 169793 Extravilan 19300 129 934,61 934,61
62 SATU MARE SATU MARE PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 44 786 Arabil Extravilan 2260 324 2347,38 2347,38
63 SATU MARE SATU MARE UAT SATU MARE - DOMENIUL PRIVAT 44 786/14 Arabil 183160 Extravilan 3982 33 239,09 239,09
64 SATU MARE SATU MARE PATER ALEXANDRU Arabil 169793 169793 Extravilan 19300 19 137,66 137,66
65 SATU MARE SATU MARE KALMAR ANGELA, DEHENES GABRIELA, GYŐKŐS ANIKÓ, STRAUB IOSIF Arabil 170074 170074 Extravilan 10000 6 43,47 43,47
66 SATU MARE SATU MARE BENCZE IOSIF Arabil 161966 161966 Extravilan 7200 199 1441,76 1441,76
67 SATU MARE SATU MARE BERES IRINA Arabil 158070 158070 Extravilan 6466 1433 10382,09 10382,09
68 SATU MARE SATU MARE PATER EVA Arabil 167007 167007 Extravilan 6467 168 1217,16 1217,16
69 SATU MARE SATU MARE TIVADAR F. ANA Arabil 178838 178838 Extravilan 8100 360 2608,20 2608,20
70 SATU MARE SATU MARE TIVADAR F. ANA Arabil 178839 178839 Extravilan 16400 1761 12758,45 12758,45
71 SATU MARE SATU MARE FEHER ANDRADA-OANA, CHIŞ FLOAREA, CHIS FLOARE Arabil 168205 168205 Extravilan 9400 465 3368,93 3368,93
72 SATU MARE SATU MARE NASTAI GHEORGHE Arabil 169804 169804 Extravilan 28000 81 586,85 586,85
73 SATU MARE SATU MARE TIMIS GHEORGHE Arabil 170314 170314 Extravilan 27000 1 7,25 7,25
74 SATU MARE SATU MARE GAVA MIHAI Arabil 178651 178651 Extravilan 7200 145 1050,53 1050,53
75 SATU MARE SATU MARE PICLER ILEANA, FÂRTEA IOAN-CRISTIAN Arabil 178652 178652 Extravilan 7200 158 1144,71 1144,71
76 SATU MARE SATU MARE ANIŞORAC ALINA, ANIŞORAC DUMITRU Arabil 178653 178653 Extravilan 7200 181 1311,35 1311,35
77 SATU MARE SATU MARE BOTIRLA VIOREL 508/6 Arabil 179289 179289 Extravilan 16100 425 3079,13 3079,13
78 SATU MARE SATU MARE PADUREAN FLOARE, DEMIAN MARIA 27 508/11/g Arabil 508/11/g 167790 Extravilan 8050 22 159,39 159,39
79 SATU MARE SATU MARE VISAN CORNELIA, BRADEA VASILE, BOTA MIHAI ANTONIU, BOTA AUREL Arabil 175837 175837 Extravilan 5000 156 1130,22 1130,22
80 SATU MARE SATU MARE UAT SATU MARE - DOMENIUL PRIVAT 27 510/5 Neproductiv 183814 Extravilan 1944 257 1861,97 1861,97
81 SATU MARE SATU MARE SCHWARCZKOPF MAGDALENA-ELISABETA, MOLDOVAN VASILE, TAMAS MARIA Arabil 167727 167727 Extravilan 9700 445 3224,03 3224,03
82 SATU MARE SATU MARE KATONA C. KAROLY ANDRAS Arabil 180877 180877 Extravilan 5000 231 1673,60 1673,60
83 SATU MARE SATU MARE ORY C. IBOLYA Arabil 180879 180879 Extravilan 5000 182 1318,59 1318,59
84 SATU MARE SATU MARE RUS VASILE Arabil 169228 169228 Extravilan 9000 284 2057,58 2057,58
85 SATU MARE SATU MARE RUSU IOAN Arabil 166090 166090 Extravilan 12700 445 3224,03 3224,03
86 SATU MARE SATU MARE MIHALI GHEORGHE, RUSU IOAN Arabil 169635 169635 Extravilan 20000 691 5006,30 5006,30
87 SATU MARE SATU MARE GECSE GH. ELISABETA Arabil 165573 165573 Extravilan 3000 140 1014,30 1014,30
88 SATU MARE SATU MARE UAT SATU MARE - DOMENIUL PRIVAT 30 581/25 Arabil 183778 Extravilan 3172 158 1144,71 1144,71
89 SATU MARE SATU MARE BAB AL. PETRU 594/5 Arabil 183779 183779 Extravilan 17300 526 3810,87 3810,87
90 SATU MARE SATU MARE DAVID V. FANICA Arabil 171797 171797 Extravilan 5000 62 449,19 449,19
91 SATU MARE SATU MARE UAT SATU MARE - DOMENIUL PRIVAT 27 510/2 Arabil 183813 Extravilan 3913 176 1275,12 1275,12
92 SATU MARE SATU MARE SCHWARCZKOPF MAGDALENA-ELISABETA, MOLDOVAN VASILE, TAMAS MARIA Arabil 167728 167728 Extravilan 19200 886 6419,07 6419,07
93 SATU MARE SATU MARE BAUER ORSOLYA Arabil 166287 166287 Extravilan 5000 218 1579,41 1579,41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
94 SATU MARE SATU MARE RUS VASILE Arabil 169228 169228 Extravilan 9000 47 340,52 340,52
95 SATU MARE SATU MARE RUSU IOAN Arabil 166090 166090 Extravilan 12700 17 123,17 123,17
96 SATU MARE SATU MARE TRIFAN PURDEA ELISABETA VIORICA 107/1-4 Arabil 155842 155842 Extravilan 4614 553 4006,49 4006,49
97 SATU MARE SATU MARE BUD MARICA Arabil 155631 155631 Intravilan 1000 31 4099,75 4099,75
98 SATU MARE SATU MARE SATMARI EMIL 209/4/a Arabil 168740 168740 Extravilan 2500 316 2289,42 2289,42
99 SATU MARE SATU MARE MIHALCA V. GEORGE Arabil 163957 163957 Extravilan 7200 2036 14750,82 14750,82
100 SATU MARE SATU MARE KOOS PETRUS IOAN SORIN Arabil 168742 168742 Extravilan 2500 201 1456,25 1456,25
101 SATU MARE SATU MARE MARTON S. VASILE Arabil 168743 168743 Extravilan 2500 244 1767,78 1767,78
102 SATU MARE SATU MARE FUNKENHAUSER MONIKA Arabil 164746 164746 Extravilan 2500 310 2245,95 2245,95
103 SATU MARE SATU MARE TIMIS GHEORGHE Arabil 170314 170314 Extravilan 27000 1310 9490,95 9490,95
104 SATU MARE SATU MARE FILIPAN PETRU Arabil 156946 156946 Extravilan 2100 51 369,50 369,50
105 SATU MARE SATU MARE BRANDUSAN AUREL 209/6/d Arabil 209/6/d 167996 Extravilan 5062 1 7,25 7,25
106 SATU MARE SATU MARE POP DAN CRISTIAN, POP MIHAELA DOINA 209/6/e Arabil 209/6/e 165918 Extravilan 2203 1 7,25 7,25
107 SATU MARE SATU MARE FILIPAN PETRU Arabil 157002 157002 Extravilan 10700 2 14,49 14,49
108 SATU MARE SATU MARE TEMIAN FLORICA, ORHA EUGENIA Arabil 165908 165908 Extravilan 30900 73 528,89 528,89
109 SATU MARE SATU MARE ORHA EUGENIA 107/3/a Arabil 166099 166099 Extravilan 26350 605 4383,23 4383,23
110 SATU MARE SATU MARE TEMIAN FLORICA 107/3/b Arabil 169484 169484 Extravilan 26350 552 3999,24 3999,24
111 SATU MARE SATU MARE MURESAN NICULAIE Arabil 168970 168970 Extravilan 6300 592 4289,04 4289,04
112 SATU MARE SATU MARE SĂVEANU GHEORGHE-COSTICĂ Arabil 168953 168953 Extravilan 4613 430 3115,35 3115,35
113 SATU MARE SATU MARE UGRAI VASILE Arabil 156799 156799 Extravilan 4000 13 94,19 94,19
114 SATU MARE SATU MARE UGRAI VASILE Arabil 156800 156800 Extravilan 8950 374 2709,63 2709,63
115 SATU MARE SATU MARE HALASZ PAL MIHALY, SUVANJEIEN AGNES Arabil 168356 168356 Extravilan 6300 562 4071,69 4071,69
116 SATU MARE SATU MARE MESZAROS MAGDALENA, SUVANJEREV NICOLAE GAVRIL Arabil 165728 165728 Extravilan 3250 428 3100,86 3100,86
117 SATU MARE SATU MARE CIATLAUS ROXANA TANIA, CIATLAUS EMIL ADRIAN Arabil 166003 166003 Extravilan 1000 9 65,21 65,21
118 SATU MARE SATU MARE UAT SATU MARE - DOMENIUL PRIVAT 9 107/5 Arabil 183491 Extravilan 2445 16 115,92 115,92
119 SATU MARE SATU MARE SPRINTEAN A ARISTINA OTILIA Arabil 166597 166597 Extravilan 5000 41 297,05 297,05
120 SATU MARE SATU MARE DAN DIANA EDIT Arabil 169959 169959 Extravilan 10000 106 767,97 767,97
121 SATU MARE SATU MARE EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ SATU MARE Arabil 171369 171369 Extravilan 47200 434 3144,33 3144,33
122 SATU MARE SATU MARE S.C. TEHNOCLIMA GENERAL CONTRACTOR - S.R.L. Arabil 162551 162551 Extravilan 12045 327 2369,12 2369,12
123 SATU MARE SATU MARE BUD RADU Arabil 162552 162552 Extravilan 23605 6 43,47 43,47
124 SATU MARE SATU MARE MATECSA A. TIBERIU 828/36 Arabil 183808 183808 Extravilan 2800 75 543,38 543,38
125 SATU MARE SATU MARE KOVACS A. LUDOVIC Arabil 170598 170598 Extravilan 5600 256 1854,72 1854,72
126 SATU MARE SATU MARE VAGNER IOAN Arabil 168103 168103 Extravilan 12000 329 2383,61 2383,61
127 SATU MARE SATU MARE UAT SATU MARE - DOMENIUL PRIVAT 54 828/122 Arabil 183809 Extravilan 1618 27 195,62 195,62
128 SATU MARE SATU MARE ERDEI A STEFAN Arabil 168979 168979 Extravilan 5000 25 181,13 181,13
129 SATU MARE SATU MARE KATOCZ M ARPAD Arabil 169797 169797 Extravilan 5000 21 152,15 152,15
130 SATU MARE SATU MARE DUMITRESCU IOANA CRISTINA, NICOARA LUCIA, NICOARA RADU LUCIAN, NICOARA VIRGIL CORNELIU, NICOARA ELISABETA IRINA, NICOARA FARCAS MARIA DOINA, NICOARA JANETA RODICA Arabil 158653 158653 Extravilan 10000 541 3919,55 3919,55
131 SATU MARE SATU MARE DUMITRESCU IOANA CRISTINA, NICOARA LUCIA, NICOARA RADU LUCIAN, NICOARA VIRGIL CORNELIU, NICOARA ELISABETA IRINA, NICOARA FARCAS MARIA DOINA, NICOARA JANETA RODICA Arabil 158650 158650 Extravilan 10700 701 5078,75 5078,75
132 SATU MARE SATU MARE UGRAI VASILE Arabil 156800 156800 Extravilan 8950 6 43,47 43,47
133 SATU MARE SATU MARE FBC FLOWERS - S.R.L. Arabil 159434 159434 Intravilan 11700 55 7273,75 7273,75
134 SATU MARE SATU MARE TARR ATTILA CSONGOR 772/4b Arabil 159435 159435 Intravilan 6681 410 54222,50 54222,50
135 SATU MARE SATU MARE S.C. COMEX - S.R.L. SATU MARE Arabil 167910 167910 Intravilan 3185 173 22879,25 22879,25
136 SATU MARE SATU MARE S.C. COMEX - S.R.L. SATU MARE Arabil 167991 167991 Intravilan 18400 18 2380,50 2380,50
137 SATU MARE SATU MARE VAGNER ROBERT IOAN Arabil 169340 169340 Extravilan 5000 49 355,01 355,01
138 SATU MARE SATU MARE WEGHOFER GABRIELLA Arabil 165002 165002 Extravilan 5000 175 1267,88 1267,88
139 SATU MARE SATU MARE POTOR FRANCISC, POTOR IOSIF Arabil 164908 164908 Extravilan 5000 218 1579,41 1579,41
140 SATU MARE SATU MARE PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 50 721 Arabil Intravilan 1883 129 17060,25 17060,25
141 SATU MARE SATU MARE S.C. DIONYSOS - S.R.L. 719 Arabil 184736 184736 Intravilan 656 148 19573,00 19573,00
142 SATU MARE SATU MARE PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 50 720 Arabil Intravilan 3423 265 35046,25 35046,25
143 SATU MARE SATU MARE PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 50 716 Arabil Intravilan 2253 14 1851,50 1851,50
144 SATU MARE SATU MARE HEVELE ILEANA, PAŞC GHEORGHE Arabil 169479 169479 Extravilan 23500 732 5303,34 5303,34
145 SATU MARE SATU MARE VEGH FRANCISC Arabil 168816 168816 Extravilan 18108 684 4955,58 4955,58
146 SATU MARE SATU MARE PALLAI KLARA STEFANIA, TOTH PETER BELA, TOTH STEFAN, PALLAI BELA ROMEO JANOS, PALLAI ADALBERT NICOLAE IOSIF, PALLAI I. ADALBERT NICOLAE IOSIF Arabil 166942 166942 Extravilan 4000 136 985,32 985,32
147 SATU MARE SATU MARE POP LUCIAN PERTU, FARCAU DANUT Arabil 166835 166835 Extravilan 13600 426 3086,37 3086,37
148 SATU MARE SATU MARE BAIAS SAROLTA SOFIA, TURCU DAN, DOMUTA MIHAELA CARMEN Arabil 170300 170300 Extravilan 8500 256 1854,72 1854,72
149 SATU MARE SATU MARE MERLI EMILIA Arabil 166658 166658 Extravilan 40800 1290 9346,05 9346,05
150 SATU MARE SATU MARE TUREANU G. SABINA Arabil 170045 170045 Extravilan 6600 192 1391,04 1391,04
151 SATU MARE SATU MARE VAGNER IOAN Arabil 150776 150776 Extravilan 18500 265 1919,93 1919,93
152 SATU MARE SATU MARE KISS IOSIF Arabil 169465 169465 Extravilan 14200 376 2724,12 2724,12
153 SATU MARE SATU MARE VEGH BOGLARKA Arabil 163733 163733 Extravilan 4000 194 1405,53 1405,53
154 SATU MARE SATU MARE DARIDA MIRCEA GHEORGHE Arabil 155091 155091 Extravilan 2500 169 1224,41 1224,41
155 SATU MARE SATU MARE KOVACS ISTVAN TIBI Arabil 171562 171562 Extravilan 2500 205 1485,23 1485,23
156 SATU MARE SATU MARE KOVACS ISTVAN TIBI Arabil 168657 168657 Extravilan 3331 4 28,98 28,98
157 SATU MARE SATU MARE S.C. SENTOSA IMPEX - S.R.L. Arabil 164936 164936 Extravilan 34500 27 195,62 195,62
158 SATU MARE SATU MARE SENTOSA IMPEX - S.R.L., Arabil 164302 164302 Extravilan 5733 108 782,46 782,46
159 SATU MARE SATU MARE S.C. SENTOSA IMPEX - S.R.L. Arabil 164999 164999 Extravilan 4800 106 767,97 767,97
160 SATU MARE SATU MARE DEBRECZENI ZOLTAN LUDOVIC, ELEK IULIANA ADELA Arabil 170589 170589 Extravilan 4934 21 152,15 152,15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
161 SATU MARE SATU MARE SUCIU SIDONIA, GAGEA SIMONA MARIANA, VASILIEV ADRIANA DANIELA Arabil 168102 168102 Extravilan 4100 219 1586,66 1586,66
162 SATU MARE SATU MARE SIMON ADAM Arabil 164497 164497 Extravilan 5800 389 2818,31 2818,31
163 SATU MARE SATU MARE KARPINSKI A. ATTILA ANTAL Arabil 169579 169579 Extravilan 7800 2 14,49 14,49
164 SATU MARE SATU MARE SIMON ADAM Arabil 166569 166569 Extravilan 5700 62 449,19 449,19
165 SATU MARE SATU MARE SIMON ADAM Arabil 166364 166364 Extravilan 10600 16 115,92 115,92
166 SATU MARE SATU MARE SIMON ADAM, SIMON MARGARETA Arabil 169656 169656 Extravilan 5000 16 115,92 115,92
167 SATU MARE SATU MARE DAVID GHERZON 793/7b Arabil 169110 169110 Extravilan 2500 43 311,54 311,54
168 SATU MARE SATU MARE TAMAS GYONGYI ILDIKO, MUSILA GYONGYI MARIA, MUSILA ZOLTAN ATTILA Arabil 165114 165114 Extravilan 29500 1363 9874,94 9874,94
169 SATU MARE SATU MARE VAGNER IOAN Arabil 165081 165081 Extravilan 12600 660 4781,70 4781,70
170 SATU MARE SATU MARE VAGNER IOAN Arabil 169476 169476 Extravilan 5000 249 1804,01 1804,01
171 SATU MARE SATU MARE VAGNER IOAN Arabil 168105 168105 Extravilan 10800 9 65,21 65,21
172 SATU MARE SATU MARE VAGNER IOAN Arabil 168105 168105 Extravilan 10800 353 2557,49 2557,49
173 SATU MARE SATU MARE KNOBLICH IOSIF ZOLTAN Arabil 167872 167872 Extravilan 16900 448 3245,76 3245,76
174 SATU MARE SATU MARE TAMAS GYONGYI ILDIKO, MUSILA GYONGYI MARIA, MUSILA ZOLTAN ATTILA Arabil 165114 165114 Extravilan 29500 127 920,12 920,12
175 SATU MARE SATU MARE CÂMPIANU ANAMARIA, VĂLEANU-DAVID GHEORGHE Arabil 167743 167743 Extravilan 2500 79 572,36 572,36
176 SATU MARE SATU MARE VĂLEANU-DAVID GHEORGHE 793/6 Arabil 174494 174494 Extravilan 7400 651 4716,50 4716,50
177 SATU MARE SATU MARE SUTÁK TIBOR Arabil 165541 165541 Extravilan 10510 115 833,18 833,18
178 SATU MARE SATU MARE MARKA GHEORGHE IOSIF Arabil 168767 168767 Extravilan 20000 147 1065,02 1065,02
179 SATU MARE SATU MARE ERSEKI SZABOLCS MARK Arabil 168785 168785 Extravilan 5000 137 992,57 992,57
180 SATU MARE SATU MARE DENESNE ERSEKI KATALIN GABRIELLA, ERSEKI SZABOLCS MARK Arabil 168783 168783 Extravilan 5000 121 876,65 876,65
181 SATU MARE SATU MARE GHIURCA GHEORGHE Arabil 168782 168782 Extravilan 2600 47 340,52 340,52
182 SATU MARE SATU MARE GHIURCA ANDREI, PAUL ROZA Arabil 168781 168781 Extravilan 5000 31 224,60 224,60
183 SATU MARE SATU MARE MARKA GHEORGHE IOSIF Arabil 168767 168767 Extravilan 20000 93 673,79 673,79
184 SATU MARE SATU MARE POPESCU CLARA VIORICA, ROATIS OLGA, ROATIS TIBERIU Arabil 164036 164036 Extravilan 9300 164 1188,18 1188,18
185 SATU MARE SATU MARE CUCICEA IOAN, CUCICEA VIORICA 670/26 Arabil 184301 166273 Extravilan 5162 112 811,44 811,44
186 SATU MARE SATU MARE POPESCU CLARA VIORICA, ROATIS OLGA, ROATIS TIBERIU Arabil 164036 164036 Extravilan 9300 185 1340,33 1340,33
187 SATU MARE SATU MARE ERDEI V. VASILE Arabil 167730 167730 Extravilan 2500 62 449,19 449,19
188 SATU MARE SATU MARE CUCICEA IOAN, CUCICEA VIORICA 670/26 Arabil 184301 166273 Extravilan 5162 119 862,16 862,16
189 SATU MARE SATU MARE BORSI V. MARIA EVA Arabil 168112 168112 Extravilan 2500 68 492,66 492,66
190 SATU MARE SATU MARE FÜLEP I. ELISABETA, KECSKÉS I. GHIZELA 48 670/38 Arabil 184611 Extravilan 13200 386 2796,57 2796,57
191 SATU MARE SATU MARE ASZTALOS ZSUZSANNA TUNDE, GABOR SUSANA, GABOR JOZSEF ZOLTAN Arabil 159775 159775 Extravilan 5400 171 1238,90 1238,90
192 SATU MARE SATU MARE VEGH SZABOLCS Arabil 169652 169652 Extravilan 3400 141 1021,55 1021,55
193 SATU MARE SATU MARE LOCHLI ELEONORA STELA, MORUSCA MARIOARA RODICA Arabil 170676 170676 Extravilan 27900 557 4035,47 4035,47
194 SATU MARE SATU MARE BANDURA IRÉN, BANDURA NICOLAE-FRANCISC, BANDURA MARIAN DANIEL Arabil 155614 155614 Extravilan 5000 5 36,23 36,23
195 SATU MARE SATU MARE UAT SATU MARE - DOMENIUL PRIVAT 48 670/35 Arabil 184610 Extravilan 2130 48 347,76 347,76
196 SATU MARE SATU MARE UAT SATU MARE - DOMENIUL PRIVAT 48 670/34a Arabil 184609 Extravilan 5000 190 1376,55 1376,55
197 SATU MARE SATU MARE STRUC IOAN Arabil 170195 170195 Extravilan 5000 45 326,03 326,03
198 SATU MARE SATU MARE STRUC IOAN Arabil 166014 166014 Extravilan 3000 114 825,93 825,93
199 SATU MARE SATU MARE UAT SATU MARE - DOMENIUL PRIVAT 48 670/32 Arabil 184608 Extravilan 6000 124 898,38 898,38
200 SATU MARE SATU MARE COSTE ALEXA Arabil 168172 168172 Extravilan 10000 260 1883,70 1883,70
201 SATU MARE SATU MARE COSTE ALEXA Arabil 155535 155535 Extravilan 5000 256 1854,72 1854,72
202 SATU MARE SATU MARE COSTE ALEXA Arabil 168170 168170 Extravilan 11500 324 2347,38 2347,38
203 SATU MARE SATU MARE POTOR FRANCISC 666/15 Arabil 169775 169775 Extravilan 22300 439 3180,56 3180,56
204 SATU MARE SATU MARE TUREANU SABINA Arabil 170038 170038 Extravilan 5600 125 905,63 905,63
205 SATU MARE SATU MARE KABAI JUDITA 48 666/13 Arabil 180413 180413 Extravilan 23900 507 3673,22 3673,22
206 SATU MARE SATU MARE MARKA GHEORGHE IOSIF Arabil 168767 168767 Extravilan 20000 27 195,62 195,62
207 SATU MARE SATU MARE LOCHLI ELEONORA STELA, MORUSCA MARIOARA RODICA Arabil 170676 170676 Extravilan 27900 26 188,37 188,37
208 SATU MARE SATU MARE CRETU IOSIF 670/36 Arabil 166351 166351 Extravilan 2200 143 1036,04 1036,04
209 SATU MARE SATU MARE UAT SATU MARE - DOMENIUL PRIVAT 48 670/34a Arabil 184609 Extravilan 5000 286 2072,07 2072,07
210 SATU MARE SATU MARE STRUC IOAN Arabil 166014 166014 Extravilan 3000 202 1463,49 1463,49
211 SATU MARE SATU MARE UAT SATU MARE - DOMENIUL PRIVAT 48 670/32 Arabil 184608 Extravilan 6000 139 1007,06 1007,06
212 SATU MARE SATU MARE COSTE ALEXA Arabil 168172 168172 Extravilan 10000 211 1528,70 1528,70
213 SATU MARE SATU MARE COSTE ALEXA Arabil 155535 155535 Extravilan 5000 55 398,48 398,48
214 SATU MARE SATU MARE FÜLEP I. ELISABETA, KECSKÉS I. GHIZELA 48 670/38 Arabil 184611 Extravilan 13200 338 2448,81 2448,81
215 SATU MARE SATU MARE ASZTALOS ZSUZSANNA TUNDE, GABOR SUSANA, GABOR JOZSEF ZOLTAN Arabil 159775 159775 Extravilan 5400 158 1144,71 1144,71
216 SATU MARE SATU MARE ERDEI V. VASILE Arabil 167730 167730 Extravilan 2500 91 659,30 659,30
217 SATU MARE SATU MARE POPESCU CLARA VIORICA, ROATIS OLGA, ROATIS TIBERIU Arabil 164036 164036 Extravilan 9300 47 340,52 340,52
218 SATU MARE SATU MARE BORSI V. MARIA EVA Arabil 168112 168112 Extravilan 2500 65 470,93 470,93
219 SATU MARE SATU MARE VEGH SZABOLCS Arabil 169652 169652 Extravilan 3400 132 956,34 956,34
220 SATU MARE SATU MARE LOCHLI ELEONORA STELA, MORUSCA MARIOARA RODICA Arabil 170676 170676 Extravilan 27900 249 1804,01 1804,01
221 SATU MARE SATU MARE LODINA MIHAI Arabil 170339 170339 Extravilan 2183 12 86,94 86,94
222 SATU MARE SATU MARE DAN DIANA EDIT, PAPP IULIANA, SANDOR SILVIA Arabil 168553 168553 Extravilan 4700 1 7,25 7,25
223 SATU MARE SATU MARE GHEIGHES VASILE Arabil 170337 170337 Extravilan 5000 36 260,82 260,82
224 SATU MARE SATU MARE COTAN VASILE Arabil 170338 170338 Intravilan 2184 16 2116,00 2116,00
225 SATU MARE SATU MARE CUCICEA VIORICA Arabil 182770 182770 Extravilan 5011 30 217,35 217,35
226 SATU MARE SATU MARE SOFRON VLAD, SOFRON MARIUS Arabil 162400 162400 Extravilan 2183 11 79,70 79,70
227 SATU MARE SATU MARE PARAY ELISABETA Arabil 168227 168227 Extravilan 5000 25 181,13 181,13
228 SATU MARE SATU MARE CIORTEA CARMEN DIANA Arabil 164275 164275 Extravilan 5000 155 1122,98 1122,98
229 SATU MARE SATU MARE TOTH I. ALEXANDRU Arabil 168771 168771 Extravilan 1530 255 1847,48 1847,48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
230 SATU MARE SATU MARE TOTH I. ALEXANDRU Arabil 162953 162953 Intravilan 3370 86 11373,50 11373,50
231 SATU MARE SATU MARE TARCĂU DUMITRU 460/10 Satu Mare Arabil 183275 183275 Intravilan 5000 21 2777,25 2777,25
232 SATU MARE SATU MARE SIMU FLAVIU RADU LEONTIN PETRU Arabil 166969 166969 Intravilan 1000 261 34517,25 34517,25
233 SATU MARE SATU MARE BERKO A. ANDREI BERNAT Arabil 168115 168115 Extravilan 1200 573 4151,39 4151,39
234 SATU MARE SATU MARE DANCI IONEL Arabil 166599 166599 Extravilan 5000 34 246,33 246,33
235 SATU MARE SATU MARE PARAY ELISABETA Arabil 168227 168227 Extravilan 5000 269 1948,91 1948,91
236 SATU MARE SATU MARE KARDOS KINGA GABRIELA, HOLLO EVA ANDREA, KARDOS MADALENA Arabil 169064 169064 Extravilan 10000 601 4354,25 4354,25
237 SATU MARE SATU MARE UAT SATU MARE - DOMENIUL PRIVAT 36 460/22 Arabil 184612 Extravilan 7057 521 3774,65 3774,65
238 SATU MARE SATU MARE ERDEI ALEXANDRU Arabil 160553 160553 Extravilan 5000 322 2332,89 2332,89
239 SATU MARE SATU MARE FALUP JÓZSEF-SÁNDOR Arabil 168176 168176 Extravilan 3000 108 782,46 782,46
240 SATU MARE SATU MARE BODONYI ILDICO ANA Arabil 166527 166527 Extravilan 3000 46 333,27 333,27
241 SATU MARE SATU MARE FALUP IOAN GHEORGHE Arabil 165545 165545 Extravilan 4000 5 36,23 36,23
242 SATU MARE SATU MARE HORNYAK FRANCISC 466/8 Arabil 152860 152860 Intravilan 1000 36 4761,00 4761,00
243 SATU MARE SATU MARE KIRILA M. SANDOR ISTVAN Arabil 169699 169699 Extravilan 10000 39 282,56 282,56
244 SATU MARE SATU MARE NESTE ANA Arabil 154772 154772 Extravilan 439 99 717,26 717,26
245 SATU MARE SATU MARE OROS RODICA Arabil 154773 154773 Extravilan 439 87 630,32 630,32
246 SATU MARE SATU MARE FLOREA VASILE Arabil 154774 154774 Extravilan 440 86 623,07 623,07
247 SATU MARE SATU MARE FLOREA VASILE Arabil 154775 154775 Extravilan 439 16 115,92 115,92
248 SATU MARE SATU MARE NESTE ANA Arabil 154790 154790 Extravilan 1378 72 521,64 521,64
249 SATU MARE SATU MARE BALOG TAMÁS Fâneaţă 154783 154783 Extravilan 439 3 21,74 21,74
250 SATU MARE SATU MARE PETRUT FLORICA Arabil 154781 154781 Extravilan 618 104 753,48 753,48
251 SATU MARE SATU MARE UAT SATU MARE - DOMENIUL PRIVAT 37 475 Arabil 184121 Extravilan 820 23 166,64 166,64
252 SATU MARE SATU MARE HRENYU LASZLO Arabil 163468 163468 Extravilan 5500 92 666,54 666,54
253 SATU MARE SATU MARE BIJAN G. VALERIA Arabil 158467 158467 Extravilan 442 10 72,45 72,45
254 SATU MARE SATU MARE BIJAN G. VALERIA Arabil 158466 158466 Extravilan 503 122 883,89 883,89
255 SATU MARE SATU MARE BIJAN G. VALERIA Arabil 158465 158465 Extravilan 503 114 825,93 825,93
256 SATU MARE SATU MARE BIJAN G. VALERIA Arabil 158464 158464 Extravilan 503 113 818,69 818,69
257 SATU MARE SATU MARE BIJAN G. VALERIA Arabil 158463 158463 Extravilan 503 102 738,99 738,99
258 SATU MARE SATU MARE BIJAN G. VALERIA Arabil 158462 158462 Extravilan 503 90 652,05 652,05
259 SATU MARE SATU MARE KOTZ CATALINA Arabil 158461 158461 Extravilan 503 72 521,64 521,64
260 SATU MARE SATU MARE BIJAN G. VALERIA Arabil 158460 158460 Extravilan 503 48 347,76 347,76
261 SATU MARE SATU MARE PONGRACZ GABRIELA, TATAR ELISABETA Arabil 177121 177121 Extravilan 2500 81 586,85 586,85
262 SATU MARE SATU MARE FEHER LAJOS BALINT, FEHER ZOLTÁN-ANDRAS Arabil 165212 165212 Extravilan 24700 315 2282,18 2282,18
263 SATU MARE SATU MARE FEHER LAJOS BALINT, FEHER ZOLTÁN-ANDRAS, FEHER ATTILA LORAND Arabil 162487 162487 Extravilan 8700 429 3108,11 3108,11
264 SATU MARE SATU MARE KISS FRANCISC Arabil 168184 168184 Extravilan 13700 8 57,96 57,96
265 SATU MARE SATU MARE UAT SATU MARE - DOMENIUL PRIVAT 38 495 Arabil 184151 Extravilan 2410 110 796,95 796,95
266 SATU MARE SATU MARE FEHER LAJOS BALINT, FEHER ZOLTÁN-ANDRAS Arabil 165212 165212 Extravilan 24700 457 3310,97 3310,97
267 SATU MARE SATU MARE FÎRTE S. EMIL 38 495/47 Arabil 184148 Extravilan 2000 3 21,74 21,74
268 SATU MARE SATU MARE GRAMA I. GHEORGHE 38 495/48 Arabil 184147 Extravilan 2000 3 21,74 21,74
269 SATU MARE SATU MARE SORBAN A. ANTONIU 38 495/64 Arabil 184132 Extravilan 15200 263 1905,44 1905,44
270 SATU MARE SATU MARE BALLMANN EDIT-JUDIT, BOTOS ENIKŐ-FRANCISKA, HORNYAK MARIA, HORNYAK STEFAN Arabil 167157 167157 Extravilan 6500 5 36,23 36,23
271 SATU MARE SATU MARE KISS FRANCISC Arabil 168184 168184 Extravilan 13700 443 3209,54 3209,54
272 SATU MARE SATU MARE UAT SATU MARE - DOMENIUL PRIVAT 38 495 Arabil 184151 Extravilan 2410 107 775,22 775,22
273 SATU MARE SATU MARE FEHER LAJOS BALINT, FEHER ZOLTÁN-ANDRAS Arabil 165212 165212 Extravilan 24700 1091 7904,30 7904,30
274 SATU MARE SATU MARE FEHER LAJOS BALINT, FEHER ZOLTÁN-ANDRAS, FEHER ATTILA-LORAND Arabil 162487 162487 Extravilan 8700 305 2209,73 2209,73
275 SATU MARE SATU MARE SEBESI GYULA Arabil 163545 163545 Extravilan 11200 20 144,90 144,90
276 SATU MARE SATU MARE S.C. UNIO - S.A. BAIA MARE Arabil 154513 154513 Extravilan 96500 310 2245,95 2245,95
277 SATU MARE SATU MARE S.C. UNIO - S.A. BAIA MARE Arabil 154513 154513 Extravilan 96500 39 282,56 282,56
278 SATU MARE SATU MARE S.C. UNIO - S.A. BAIA MARE Arabil 154513 154513 Extravilan 96500 124 898,38 898,38
279 SATU MARE SATU MARE CAPUSAN AVRAM, VANCIU GHEORGHE IOAN 515/1 Satu Mare Arabil 168419 168419 Extravilan 37200 115 833,18 833,18
280 SATU MARE SATU MARE MESESAN VASILE Arabil 168975 168975 Extravilan 18100 828 5998,86 5998,86
281 SATU MARE SATU MARE CAPUSAN AVRAM, VANCIU GHEORGHE IOAN 515/2 Satu Mare Arabil 168416 168416 Extravilan 20000 855 6194,48 6194,48
282 SATU MARE SATU MARE CAPUSAN AVRAM, VANCIU GHEORGHE IOAN 515/1 Satu Mare Arabil 168419 168419 Extravilan 37200 263 1905,44 1905,44
283 SATU MARE SATU MARE EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ SATU MARE Arabil 164611 164611 Extravilan 10200 9 65,21 65,21
284 SATU MARE SATU MARE EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ Arabil 159426 159426 Extravilan 48983 345 2499,53 2499,53
285 SATU MARE SATU MARE CORABIAN I. CIPRIAN DIONISIE Arabil 171699 171699 Extravilan 10405 217 1572,17 1572,17
286 SATU MARE SATU MARE CAPUSAN AVRAM, VANCIU GHEORGHE IOAN 515/5 Satu Mare Arabil 168418 168418 Extravilan 15500 129 934,61 934,61
287 SATU MARE SATU MARE MESESAN VASILE Arabil 168975 168975 Extravilan 18100 19 137,66 137,66
288 SATU MARE SATU MARE FLOAREA GH. MATIOC; MARIA GH. TOMA 39 515/9 Arabil 184621 Extravilan 11300 216 1564,92 1564,92
289 SATU MARE SATU MARE OANEA FABIOLA CAMELIA Arabil 155094 155094 Extravilan 15700 248 1796,76 1796,76
290 SATU MARE SATU MARE OANEA FABIOLA CAMELIA Arabil 155094 155094 Extravilan 15700 239 1731,56 1731,56
291 SATU MARE SATU MARE CAPUSAN AVRAM, VANCIU GHEORGHE IOAN 515/5 Satu Mare Arabil 168418 168418 Extravilan 15500 1111 8049,20 8049,20
292 SATU MARE SATU MARE CIOROGA CORINA ADRIANA, MAG MIRELA, IACOB MARIA, RENTEA FLOARE 511/17b Arabil 176699 176699 Extravilan 12200 406 2941,47 2941,47
293 SATU MARE SATU MARE UAT SATU MARE - DOMENIUL PRIVAT 39 511/17a Arabil 184622 Extravilan 4684 54 391,23 391,23
294 SATU MARE SATU MARE DORKA-FABIAN ALEXANDRU 511/16 Arabil 181617 181617 Extravilan 6700 12 86,94 86,94
295 SATU MARE SATU MARE STAN SZABOLCS ISTVAN Arabil 164145 164145 Extravilan 5000 26 188,37 188,37
296 SATU MARE SATU MARE TAR ENIKO ANAMARIA Arabil 169003 169003 Extravilan 3442 107 775,22 775,22
297 SATU MARE SATU MARE UAT SATU MARE - DOMENIUL PRIVAT 39 511/21 Arabil 184620 Extravilan 20406 727 5267,12 5267,12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
298 SATU MARE SATU MARE BIRO L ZSUZSANNA 511/20/A Arabil 165268 165268 Extravilan 6500 219 1586,66 1586,66
299 SATU MARE SATU MARE SEBESI GYULA Arabil 165924 165924 Extravilan 19000 478 3463,11 3463,11
300 SATU MARE SATU MARE S.C. AGROMEXIM - S.R.L. Arabil 165956 165956 Extravilan 6000 129 934,61 934,61
301 SATU MARE SATU MARE UAT SATU MARE - DOMENIUL PRIVAT 39 511/24 Arabil 184619 Extravilan 7000 155 1122,98 1122,98
302 SATU MARE SATU MARE S.C. UNIO - S.A. BAIA MARE Arabil 154513 154513 Extravilan 96500 838 6071,31 6071,31
303 SATU MARE SATU MARE PURDEA GHEORGHE, PATAKI MARIA, PURGYE GHEORGHE, PURGYE IOAN, PURGYE ZOLTAN, PURGYE ELISABETA, ERDEI LUDOVIC, ERDEI PARASCHIVA, ERDEI AMBROZIU, ERDEI ILEANA 6613/3 Arabil 6613/3 182988 Intravilan 1696 49 6480,25 6480,25
304 SATU MARE SATU MARE SOPRONYI SORIN MARCEL; SOPRONYI ILEANA MARIA 6617/1, 6618/2 Arabil 6617/1, 6618/2 150445 Intravilan 2399 91 12034,75 12034,75
305 SATU MARE SATU MARE SILAGHI GHEORGHE; SILAGHI SIMONA DOINA 6617/2, 6618/3 Arabil 6617/2, 6618/3 173084 Intravilan 2401 135 17853,75 17853,75
306 SATU MARE SATU MARE POP RODICA GABRIELA, POP ILEANA 1026/2 Arabil 166327 166327 Extravilan 34382 27 195,62 195,62
307 SATU MARE SATU MARE PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 84 53 Arabil Intravilan 26561 8 1058,00 1058,00
308 SATU MARE SATU MARE ŰVEGES G. IOAN 53/8/1 Arabil 179350 179350 Intravilan 3237 15 1983,75 1983,75
309 SATU MARE SATU MARE PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) 84 53/7 Arabil Intravilan 2072 12 1587,00 1587,00
310 SATU MARE SATU MARE DEBRECZENI IBOLYA; MOLNAR MAGDOLNA; KATONA GABRIELA MAGDALENA; DEBRECZENI GABOR; DEBRECZENI MÁRTA 53/6 Arabil 53/6 170470 Intravilan 5000 30 3967,50 3967,50
311 SATU MARE SATU MARE POP MARIA; POP GRIGOR 53/5 Arabil 14184 166891 Intravilan 2500 1 132,25 132,25
312 SATU MARE SATU MARE ALESUTAN IRINA, PURGYE GH. IUON 84 53/2 Arabil 177947 177947 Intravilan 5000 7 925,75 925,75
313 SATU MARE SATU MARE BURDEA ROZALIA 53/1/B Arabil 53/1/B 167880 Intravilan 2500 111 14679,75 14679,75
314 SATU MARE SATU MARE SILAGHI GHEORGHE; SILAGHI SIMONA DOINA 53/1/A/2 Arabil 53/1/A/2 159002 Intravilan 1800 58 7670,50 7670,50
315 SATU MARE SATU MARE LENGHEL ÉVA, LENGHEL ALEXANDRU Arabil 165624 165624 Extravilan 6000 17 123,17 123,17
316 SATU MARE SATU MARE POP RODICA GABRIELA, POP ILEANA 1026/2 Arabil 166327 166327 Extravilan 34382 12 86,94 86,94
317 SATU MARE SATU MARE HIRIPI CSABA PAL 1009/6/a Satu Mare Arabil 170811 170811 Extravilan 5000 31 224,60 224,60
318 SATU MARE SATU MARE CSEREOKA ENIKŐ-ERZSÉBET, ANTALNE RAPOLTI MONIKA TUNDE Arabil 170813 170813 Extravilan 24500 33 239,09 239,09
319 SATU MARE SATU MARE SZOLOMAIER F. TIBERIU 114 1585/4/A Arabil 151038 151038 Extravilan 29991 625 4528,13 4528,13
320 SATU MARE SATU MARE DRAGOS MARICA 113 1569/1/1 Arabil 152705 152705 Extravilan 27149 2861 20727,95 20727,95
321 SATU MARE SATU MARE DRAGOS MARICA 59 1040/1 Arabil 150051 150051 Extravilan 44798 1013 7339,19 7339,19
322 SATU MARE SATU MARE DRAGOS MARICA Arabil 152708 152708 Extravilan 217900 253 1832,99 1832,99
323 SATU MARE SATU MARE CIOCAN I. PETRU 1594/1 Arabil 183112 183112 Extravilan 43000 940 6810,30 6810,30
324 SATU MARE SATU MARE PRICOP-SOVAGO ILEANA Arabil 176020 176020 Extravilan 7500 130 941,85 941,85
325 SATU MARE SATU MARE BARCS MARIANA RODICA Arabil 176019 176019 Extravilan 7500 121 876,65 876,65
326 SATU MARE SATU MARE TIVADAR ANDREEA ROXANA, TIVADAR ISABELLA ADRIENN, TIVADAR ILONA Arabil 176018 176018 Extravilan 7500 101 731,75 731,75
327 SATU MARE SATU MARE ERDEI CAROL VASILE, SZOLOMAJER MAGDA, NAGY EDINA Arabil 171190 171190 Extravilan 36800 446 3231,27 3231,27
328 SATU MARE SATU MARE RITLI EMESE Arabil 164079 164079 Extravilan 20000 240 1738,80 1738,80
329 SATU MARE SATU MARE BUT ILDIKO, BORBAS PAL ISTVAN, BECSI CAROL-ALEXANDRU, FROST GABRIELLA 1594/10 Arabil 170547 170547 Extravilan 13600 177 1282,37 1282,37
330 SATU MARE SATU MARE SABOU RADU VASILE, MUTTER I. ELISABETA Arabil 163587 163587 Extravilan 3900 45 326,03 326,03
331 SATU MARE SATU MARE MUTTER ELISABETA, SABOU RADU VASILE, LEITNER ALEXANDRU-IOSIF, LEITNER MIHAI MATEI Arabil 163576 163576 Extravilan 10000 107 775,22 775,22
332 SATU MARE SATU MARE ULICI MIHAI 1594/14 Arabil 183113 183113 Extravilan 2000 22 159,39 159,39
333 SATU MARE SATU MARE DRAGOS MARICA 114 1585/4/C Arabil 151040 151040 Extravilan 30134 649 4702,01 4702,01
334 SATU MARE SATU MARE SZOLOMAJER F. VASILE 114 1585/4/B Arabil 151039 151039 Extravilan 29054 466 3376,17 3376,17
335 SATU MARE SATU MARE DANCIU GHEORGHE Arabil 169869 169869 Extravilan 112950 12 86,94 86,94
336 SATU MARE SATU MARE DANCIU GHEORGHE Arabil 169868 169868 Extravilan 112950 748 5419,26 5419,26
337 SATU MARE SATU MARE ACAR CARMEN-NICOLETA Arabil 171219 171219 Extravilan 26400 402 2912,49 2912,49
338 SATU MARE SATU MARE PRUNILA E. VIOREL IOAN Arabil 178339 178339 Extravilan 48000 663 4803,44 4803,44
339 SATU MARE SATU MARE PISCOREAN ILEANA-IULIANA, SAS MARGARETA Arabil 157107 157107 Extravilan 12600 215 1557,68 1557,68
340 SATU MARE SATU MARE BOTIZ GHEORGHE 117 1632/4 Arabil 182728 182728 Extravilan 17200 207 1499,72 1499,72
341 SATU MARE SATU MARE KOREI M. SUSANA GHIZELA Arabil 158728 158728 Extravilan 53000 330 2390,85 2390,85
342 SATU MARE SATU MARE CIOCAN PETRU 1634/1 Arabil 183194 183194 Extravilan 11600 12 86,94 86,94
343 SATU MARE SATU MARE CIUVERCA GHEORGHE Arabil 169024 169024 Extravilan 26700 2185 15830,33 15830,33
344 SATU MARE SATU MARE UAT SATU MARE - DOMENIUL PRIVAT 116 1626/9 Arabil 183167 Extravilan 8575 143 1036,04 1036,04
345 SATU MARE SATU MARE CIUVERCA GHEORGHE Arabil 169026 169026 Extravilan 2700 43 311,54 311,54
346 SATU MARE SATU MARE LUP I. ILEANA 1626/2 Arabil 183166 183166 Extravilan 6600 120 869,40 869,40
347 SATU MARE SATU MARE RAK STEFAN DOREL Arabil 166887 166887 Extravilan 4200 92 666,54 666,54
348 SATU MARE SATU MARE RAK STEFAN DOREL Arabil 166780 166780 Extravilan 4100 113 818,69 818,69
349 SATU MARE SATU MARE HOROTAN I. ISTVAN Arabil 170099 170099 Extravilan 6500 266 1927,17 1927,17
350 SATU MARE SATU MARE UAT SATU MARE - DOMENIUL PRIVAT 116 1626/8 Arabil 183165 Extravilan 2911 179 1296,86 1296,86
351 SATU MARE SATU MARE HOROTAN IOAN 1626/6 Arabil 180608 180608 Extravilan 1500 127 920,12 920,12
352 SATU MARE SATU MARE HOROTAN I. IOAN Arabil 180607 180607 Extravilan 2560 3 21,74 21,74
353 SATU MARE SATU MARE UAT SATU MARE - DOMENIUL PRIVAT 115 1613/12 Arabil 183143 Extravilan 10700 54 391,23 391,23
354 SATU MARE SATU MARE SABOU V. VIORICA 1721/3 Arabil 179650 179650 Extravilan 1200 99 717,26 717,26
355 SATU MARE SATU MARE BUZGAU I. CORNELIA 1721/2 Arabil 174195 174195 Extravilan 5000 25 181,13 181,13
356 SATU MARE SATU MARE TODOSICIUC MARIA RODICA 1721/1 Arabil 181389 181389 Extravilan 17100 687 4977,32 4977,32
357 SATU MARE SATU MARE EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ Arabil 159426 159426 Extravilan 48983 523 3789,14 3789,14
358 SATU MARE SATU MARE HORVATH ATILLA 58 1011, 1012 Curţi-construcţii Intravilan 4848 107 23379,50 23379,50
359 SATU MARE SATU MARE DRAGOS MARICA Arabil 152711 152711 Extravilan 132400 347 2514,02 2514,02
360 SATU MARE SATU MARE DRAGOS MARICA Arabil 152711 152711 Extravilan 132400 403 2919,74 2919,74
361 SATU MARE SATU MARE EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ Arabil 159426 159426 Extravilan 48983 3057 22147,97 22147,97
362 SATU MARE SATU MARE DRAGOS MARICA Arabil 152711 152711 Extravilan 132400 134 970,83 970,83
363 SATU MARE SATU MARE COARDOS CORINA ELENA, COARDOS EMANUEL VASILE, MOGA GHEORGHE FLORIN 191/18/A Arabil 156181 156181 Extravilan 10361 96 695,52 695,52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
364 SATU MARE SATU MARE UGRAI VASILE Arabil 156799 156799 Extravilan 4000 70 507,15 507,15
365 SATU MARE SATU MARE POP CORNEL Arabil 168895 168895 Extravilan 3800 277 2006,87 2006,87
366 SATU MARE SATU MARE VAGNER IOAN Arabil 165081 165081 Extravilan 12600 345 2499,53 2499,53
367 SATU MARE SATU MARE COSTE ALEXA Arabil 168170 168170 Extravilan 11500 94 681,03 681,03
368 SATU MARE SATU MARE PASCA RADU, PASCA MARIA Arabil 168222 168222 Extravilan 2466 100 724,50 724,50
369 SATU MARE SATU MARE EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ SATU MARE Arabil 164611 164611 Extravilan 10200 82 594,09 594,09
370 SATU MARE SATU MARE CIORTEA VIORICA, POP MARIANA Arabil 168466 168466 Extravilan 5000 2 14,49 14,49
371 SATU MARE SATU MARE CIORTEA VIORICA, POP MARIANA Arabil 168466 168466 Extravilan 5000 69 499,91 499,91
372 SATU MARE SATU MARE EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ Arabil 166183 166183 Intravilan 47839 5246 693783,50 693783,50
373 SATU MARE SATU MARE JAGO GAVRIL ANDREI 1009/3 Arabil 178637 178637 Extravilan 10779 533 3861,59 3861,59
374 SATU MARE SATU MARE CZIRIAK MARIA-EMILIA Arabil 160195 160195 Extravilan 3000 1130 8186,85 8186,85
375 SATU MARE SATU MARE CORODI VIOREL 58 1009/4 Arabil 159694 159694 Extravilan 854 153 1108,49 1108,49
376 SATU MARE SATU MARE HIRIPI CSABA PAL 58 1009/4 Arabil 159695 159695 Extravilan 1908 89 644,81 644,81
377 SATU MARE SATU MARE ORAŞUL SATU MARE Arabil 179956 179956 Intravilan 30060 16 2116,00 2116,00
378 SATU MARE SATU MARE SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ CFR MARFĂ - S.A. Curţi-construcţii 184826 184826 Intravilan 2173 144 31464,00 31464,00
379 SATU MARE ARDUD MOLDOVAN IOAN 56/2 Arabil 107020 107020 Extravilan 5000 32 66,24 66,24
380 SATU MARE ARDUD MOLDOVAN IOAN 56/2 Arabil 107023 107023 Extravilan 4600 191 395,37 395,37
381 SATU MARE ARDUD BARNUTIU STEFAN CALIN 3 56/1 Arabil 107050 107050 Extravilan 20000 22 45,54 45,54
382 SATU MARE ARDUD POP I. IOAN 51/4 Arabil 107028 107028 Extravilan 5000 962 1991,34 1991,34
383 SATU MARE ARDUD UAT ARDUD 51/10 Arabil 107027 107027 Extravilan 15932 15 31,05 31,05
384 SATU MARE ARDUD POP GH. IGNATIU 3 51/4/a Arabil 107026 107026 Extravilan 9700 1226 2537,82 2537,82
385 SATU MARE ARDUD PETRIC GHEORGHE 3 51/5, 50/5 Arabil 107025 107025 Extravilan 27300 442 914,94 914,94
386 SATU MARE ARDUD BARNUTIU STEFAN CALIN 3 56/1 Arabil 107050 107050 Extravilan 20000 29 60,03 60,03
387 SATU MARE ARDUD SILAGHI A. FLOARE 3 61/2 Arabil 107052 107052 Extravilan 44260 899 1860,93 1860,93
388 SATU MARE ARDUD SILAGHI I. VASILE 61/3 Arabil 107053 107053 Extravilan 24000 696 1440,72 1440,72
389 SATU MARE ARDUD SILAGHI I. VASILE 3 61/1 Arabil 107051 107051 Extravilan 11154 1389 2875,23 2875,23
390 SATU MARE ARDUD BULGAR MARIA 1718/4 Arabil 107054 107054 Extravilan 10000 332 687,24 687,24
391 SATU MARE ARDUD BULGAR GHEORGHE Arabil 107055 107055 Extravilan 8600 590 1221,30 1221,30
392 SATU MARE ARDUD ARGYILAN MARIA Arabil 107056 107056 Extravilan 5000 50 103,50 103,50
393 SATU MARE ARDUD BORBEI IULIU 59/1/e Arabil 107049 107049 Extravilan 28658 1360 2815,20 2815,20
394 SATU MARE ARDUD ZELEA D. G. ADRIAN CRISTIAN 59/1 d Arabil 107048 107048 Extravilan 5400 147 304,29 304,29
395 SATU MARE ARDUD ZECAN I. SALONICA 3 59/1c Arabil 107047 107047 Extravilan 10800 353 730,71 730,71
396 SATU MARE ARDUD BORBEI PATRICK 59/1b Arabil 107046 107046 Extravilan 10800 365 755,55 755,55
397 SATU MARE ARDUD MIHAI GHEORGHE 3 59/1a Arabil 107045 107045 Extravilan 10000 352 728,64 728,64
398 SATU MARE ARDUD BUZAS I. MARIA 3 59/2a Arabil 107044 107044 Extravilan 6600 166 343,62 343,62
399 SATU MARE ARDUD BUZAS I. MARIA 3 59/2 Arabil 107043 107043 Extravilan 17200 391 809,37 809,37
400 SATU MARE ARDUD UAT ARDUD - DOMENIUL PRIVAT 59/3a Arabil 107042 107042 Extravilan 4295 119 246,33 246,33
401 SATU MARE ARDUD SILAGHI I. VASILE 3 59/3b Arabil 107002 107002 Extravilan 3626 104 215,28 215,28
402 SATU MARE ARDUD HERMAN NICOLAE 3 59/4 Arabil 107041 107041 Extravilan 5000 101 209,07 209,07
403 SATU MARE ARDUD MIC VIORICA 3 59/5 Arabil 107040 107040 Extravilan 5000 145 300,15 300,15
404 SATU MARE ARDUD HERMAN NICOLAE, MIC GRIGORE 3 59/6 Arabil 107039 107039 Extravilan 8700 379 784,53 784,53
405 SATU MARE ARDUD HERMAN NICOLAE 3 59/7 Arabil 107038 107038 Extravilan 5000 319 660,33 660,33
406 SATU MARE ARDUD MEGHISAN I. PETRU 3 59/8 Arabil 107037 107037 Extravilan 5000 306 633,42 633,42
407 SATU MARE ARDUD PUT MARIA 3 59/9/a Arabil 107036 107036 Extravilan 5000 349 722,43 722,43
408 SATU MARE ARDUD BERCHIS MARIANA SIMONA 59/9/b Arabil 107035 107035 Extravilan 11700 131 271,17 271,17
409 SATU MARE ARDUD UAT ARDUD - DOMENIUL PRIVAT 51/11 Arabil 107031 107031 Extravilan 3052 33 68,31 68,31
410 SATU MARE ARDUD TEREBESI A. VETURIA 3 51/1 Arabil 107030 107030 Extravilan 16200 1020 2111,40 2111,40
411 SATU MARE ARDUD PINTEA VIOREL 3 51/2 Arabil 107029 107029 Extravilan 19800 469 970,83 970,83
412 SATU MARE ARDUD UAT ARDUD - DOMENIUL PRIVAT 51/10 Arabil 107027 107027 Extravilan 15932 290 600,30 600,30
413 SATU MARE ARDUD POP GH. IGNATIU 3 51/4/a Arabil 107026 107026 Extravilan 9700 13 26,91 26,91
414 SATU MARE ARDUD CRET DIANA-MARIA, CRET FLOARE, CRET AURELIAN, BRAN GHEORGHE-MARIN, HOTCA VASILE, GYORI VERTURIA 1773/1, 1773/2, 1773/3, 1773/4 Arabil 107465 107465 Extravilan 17000 894 1850,58 1850,58
415 SATU MARE ARDUD PETRIC GHEORGHE 3 51/5, 50/5 Arabil 107025 107025 Extravilan 27300 100 207,00 207,00
TOTAL 123.761 mp 2.156.546,04 2.156.546,04

*) Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea „proprietar neidentificat", astfel cum reiese din evidenţele oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1115/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1115 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1115/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu