Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.111 din 24.02.2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 26 februarie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 31 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 30 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 30 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins: HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc 2. La articolul 7, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)identificarea website-urilor prin intermediul cărora sunt accesate jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare jocuri on-line, care nu deţin licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare potrivit legislaţiei române; 3. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Parcul auto se constituie prin achiziţii publice sau prin orice alte modalităţi, în condiţiile legii. 4. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Oficiul prevede anual în bugetul de venituri şi cheltuieli sume de bani necesare pentru manipularea, transportul şi depozitarea mărfurilor sau bunurilor supuse indisponibilizării, confiscării, pentru analiza şi examinarea probelor, eşantioanelor sau mostrelor prelevate în timpul controlului, pentru efectuarea expertizelor tehnice, precum şi pentru distrugerea mărfurilor, în condiţiile prevăzute de lege. 5. Articolul 13 se abrogă. 6. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 7. Anexa nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Numărul maxim de autoturisme aprobat

Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăţi)
Autoturisme 50

Articolul 4Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998, de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 217 din 5 august 1998, precum şi de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 316 din 14 noiembrie 2012. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Sorin Sergiu Chelmu Şeful Cancelariei Primului-Ministru, Ioan Dragoş Tudorache Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, Cristinela Odeta Nestor Ministrul afacerilor interne, Petre Tobă Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, Marius-Raul Bostan ANEXA Nr. 1NORMELE METODOLOGICE de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc pe teritoriul României se realizează de persoanele care deţin licenţa de organizare şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, emise de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru fiecare activitate în parte. Desfăşurarea activităţilor conexe în domeniul organizării şi exploatării jocurilor de noroc este permisă operatorilor economici care deţin licenţa clasa a II-a, eliberată de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc. Capitolul IIDefinirea unor termeni utilizaţi în domeniul jocurilor de noroc Articolul 2În înţelesul prezentelor norme metodologice, următorii termeni şi expresii se definesc astfel: a)autoritate competentă - Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, denumit în continuare ONJN, organ de specialitate al autorităţii publice centrale, aflat în subordinea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului-Ministru; b)afiliaţi - persoană fizică sau juridică care realizează venituri în baza unui contract încheiat cu un organizator de jocuri de noroc la distanţă, ca urmare a participării la joc a jucătorilor direcţionaţi de către acesta pe site-ul sau platforma organizatorului; c)autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc - document cu regim special emis de ONJN, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentelor norme metodologice, care conferă titularului dreptul de a desfăşura activitatea de jocuri de noroc tradiţionale şi la distanţă în România; d)aviz - act administrativ emis de ONJN, la cerere, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 şi ale prezentei hotărâri, operatorilor economici care desfăşoară activităţi, altele decât cele de jocuri de noroc, aşa cum sunt prevăzute la art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009; e)bonificaţie - reducerea de 10% a sumei datorate cu titlul de taxă aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, pentru plăţile efectuate în avans pentru întreaga perioadă de valabilitate a autorizaţiei, acordată conform prevederilor legale în vigoare, pentru tipurile de jocuri enumerate în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009; f)bonus - beneficiul ce poate fi obţinut suplimentar de jucător, fără perceperea de taxe sau costuri suplimentare, în condiţiile prevăzute în regulamentul de joc al organizatorului, într-o perioadă determinată sau pentru anumite evenimente; g)controlul tehnic al mijloacelor de joc - activitatea de evaluare şi verificare tehnică efectuată de societăţile specializate, licenţiate în condiţiile legii, asupra mijloacelor de joc. Societăţile specializate sunt organismele de evaluare a conformităţii potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009; h)echipamente dedicate pentru desfăşurarea jocurilor de noroc tradiţionale - ansamblu de mijloace tehnice şi/sau informatice, care prin modalitatea structurală de funcţionare nu permite utilizarea sa în alte scopuri decât desfăşurarea uneia dintre activităţile de jocuri de noroc tradiţionale, astfel cum sunt prevăzute în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, cu modificările şi completările ulterioare; i)licenţă clasa a II-a - document cu regim special, emis de ONJN, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei hotărâri, care conferă deţinătorului dreptul de a desfăşura activităţi conexe jocurilor de noroc tradiţionale şi la distanţă în România; j)licenţă de organizare a jocurilor de noroc - document cu regim special, emis de ONJN, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei hotărâri, care conferă deţinătorului dreptul de a organiza jocuri de noroc tradiţionale şi la distanţă în România; k)„lista neagră" - document întocmit de ONJN, în care sunt incluse domeniile de internet, precum şi persoanele fizice sau juridice care au desfăşurat sau desfăşoară activităţi conexe în domeniul jocurilor de noroc, fără licenţă în România; l)locaţie specializată pentru desfăşurarea jocurilor de noroc - sediul social sau secundar înregistrat de organizatorul de jocuri de noroc conform dispoziţiilor legale în vigoare, în care se desfăşoară activitatea de jocuri de noroc şi pariuri (cod CAEN 9200), în condiţiile prezentei hotărâri. Locaţiile specializate sunt: sala de cazinou, sala de bingo, agenţia de pariuri, agenţia loto şi sălile specializate de slot machine, aşa cum acestea sunt prezentate în hotărâre; m)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG 77/2009; n)procesatori de plăţi:

(i) prestatorii de servicii de plată definiţi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv prestatorii de servicii de plată definiţi de Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activităţi de plată în domeniul jocurilor de noroc; şi/sau
(ii) organizatorii de jocuri de noroc tradiţionale, care efectuează în numele şi pe seama organizatorului de jocuri de noroc la distanţă operaţiuni de alimentare sau de retragere a fondurilor din contul de joc al participantului, în baza autorizării prealabile emise de organizatorul de jocuri de noroc la distanţă;

o)regulament de joc - ansamblul de reguli, norme, proceduri emise de organizatorul de jocuri de noroc şi aprobat de Comitetul de supraveghere al ONJN, care reglementează modalitatea de desfăşurare a activităţii de jocuri de noroc între organizator şi participant. Orice modificare a acestuia este aplicabilă participantului la joc numai după aprobarea Comitetului; p)regulament intern - ansamblul de norme, reguli şi proceduri aplicabile în activitatea organizatorului de jocuri de noroc, în care sunt prevăzute responsabilităţile şi competenţele individuale ale angajaţilor implicaţi în desfăşurarea activităţilor specifice jocurilor de noroc. Regulamentul intern va fi structurat în două părţi, una generală în cuprinsul căreia vor fi menţionate prevederile obligatorii conform legislaţiei muncii şi una specială, în care vor fi menţionate responsabilităţile şi competenţele individuale ale angajaţilor implicaţi direct în activitatea de jocuri de noroc. Partea specială se supune aprobării Comitetului de supraveghere al ONJN. Orice modificare a părţii speciale a regulamentului intern va fi aprobată de Comitetul de supraveghere; q)reprezentant autorizat - persoană fizică/juridică având domiciliul fiscal/sediul pe teritoriul României, mandatată în mod expres, în temeiul unui contract încheiat în condiţiile legii, să efectueze acte de administrare sau conservare pe teritoriul României şi să reprezinte în faţa autorităţilor naţionale, din oficiu sau la solicitare, organizatorul de jocuri de noroc la distanţă, înregistrat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau întrun alt stat semnatar al acordului privind Spaţiul Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, care deţine licenţă de organizare a activităţii pe teritoriul României; r)server de joc - sistem electronic, alcătuit din sistemul hardware şi sistemul software prin intermediul căruia se desfăşoară atât activitatea de jocuri de noroc la distanţă, cât şi activitatea de stocare a datelor aferente acestei activităţi; s)server de siguranţă - sistem electronic alcătuit din sistemul hardware şi sistemul software, situat la ONJN sau întrun centru de date licenţiat, care stochează datele privind jucătorii români sau care utilizează IP de Romania, datele de joc şi tranzacţiile financiare aferente jocurilor de noroc la distanţă autorizate în România, transmise conform procedurii tehnice stabilite prin ordinului preşedintelui ONJN şi fără posibilitatea de a mai putea fi modificate de către organizatorul de jocuri de noroc online licenţiat în România; ş)server în oglindă - sistemul electronic alcătuit din sistemul hardware şi/sau sistemul software, situat la ONJN sau într-un centru de date licenţiat clasa a 2-a, care este capabil să stocheze şi să raporteze/exporte situaţii centralizatoare în conformitate cu ordinul preşedintelui ONJN; t)terminal situat la ONJN - sistemul electronic alcătuit din sistemul hardware şi/sau sistemul software care trebuie să permită securizat accesul în sistemul informatic central, în serverul de siguranţă şi cel în oglindă în vederea verificării/auditării declaraţiilor şi a datelor raportate/transmise, precum şi a datelor referitoare la situaţii statistice care privesc timpul de funcţionare şi serviciile asigurate de serverele central, de siguranţă şi în oglindă, conform procedurii tehnice stabilite prin ordinul preşedintelui ONJN. Articolul 3(1) În vederea obţinerii licenţei de organizare şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc tradiţionale şi la distanţă, operatorii economici solicitanţi sunt obligaţi să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute de OUG 77/2009 şi de prezentele norme metodologice pentru fiecare tip de joc în parte.(2) În situaţia în care un operator economic intenţionează să organizeze şi să exploateze două sau mai multe activităţi de jocuri de noroc tradiţionale sau la distanţă, este obligat să solicite licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru fiecare activitate în parte. Capitolul IIICondiţii generale de organizare şi exploatare a activităţii de jocuri de noroc Articolul 4(1) Activităţile de jocuri de noroc în România se desfăşoară cu respectarea principiilor referitoare la organizarea responsabilă din punct de vedere social a acestora.(2) Fundaţia de interes public, prevăzută la art. 10 alin. (4) din OUG 77/2009, se constituie în baza prevederilor legale. (3) În condiţiile art. 10 din OUG 77/2009, membrii Consiliului consultativ de pe lângă ONJN care doresc să fie membrii fondatori ai fundaţiei îşi exprimă intenţia de participare la constituirea acesteia, printr-o cerere adresată conducerii ONJN, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. Articolul 5 (1) Activitatea de jocuri de noroc poate fi exploatată în mod direct de organizatorul de jocuri de noroc sau în comun, de organizatorul de jocuri de noroc şi unul sau mai mulţi operatori economici sau persoane fizice, în temeiul unui contract, care se va comunica ONJN în termen de 5 zile de la data încheierii.(2) Prin exploatarea în mod direct a activităţilor pentru care operatorii economici deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi una sau mai multe autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc se înţelege că desfăşurarea activităţii constând în următoarele acţiuni: operarea mijloacelor de joc, evidenţierea încasărilor şi plăţilor şi completarea documentelor aferente activităţii curente, precum şi altele asemenea se realizează numai de personalul propriu angajat, în condiţiile legii, al organizatorului de jocuri de noroc.(3) Prin exploatarea în comun a activităţilor de jocuri de noroc între doi sau mai mulţi operatori economici, dintre care cel puţin unul deţine licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare a activităţii, se înţelege ansamblul acţiunilor desfăşurate în temeiul contractului încheiat în formă scrisă, care să prevadă îndeplinirea a cel puţin uneia dintre activităţile specifice jocurilor de noroc constând în operarea mijloacelor de joc, evidenţierea încasărilor şi plăţilor şi completarea documentelor aferente activităţii curente, precum şi altele asemenea, de către partenerul contractual, în numele şi pe seama organizatorului de jocuri de noroc.(4) Răspunderea pentru respectarea condiţiilor de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc desfăşurate în condiţiile prevăzute la alin. (3) aparţine organizatorului de jocuri de noroc şi partenerului contractual.(5) În vederea obţinerii licenţei de funcţionare şi/sau autorizaţiei de exploatare operatorii economici şi reprezentanţii acestora trebuie să respecte dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi să informeze expres jucătorii în acest sens.Articolul 6(1) Acţiunile de promovare a activităţilor de jocuri de noroc desfăşurate pe teritoriul naţional se realizează cu respectarea principiilor privind protecţia minorilor şi participarea responsabilă la jocul de noroc. Materialele de promovare nu vor putea fi amplasate în incinta sau pe împrejmuirile instituţiilor de învăţământ, a aşezămintelor socio-culturale sau religioase şi vor cuprinde în mod vizibil interdicţia minorilor de participare la jocul de noroc, semnalizată prin simboluri vizuale, precum şi seria şi numărul licenţei de organizare a activităţii de jocuri de noroc, precum şi sigla ONJN. (2) Acţiunile de promovare, constând în reclamă, publicitate sau activităţi specifice de marketing, desfăşurate de organizatorul de jocuri de noroc în locaţiile proprii sau pe paginile de internet proprii sunt permise în temeiul licenţei de organizare şi a autorizaţiei de exploatare, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezentele norme metodologice.(3) Promovarea acţiunilor de acordare a bonusurilor participanţilor este permisă numai în locaţiile proprii sau pe paginile de internet proprii sau ale afiliaţilor, precum şi prin transmiterea mesajelor electronice către jucătorii cu conturi active din baza de date proprie, dacă aceştia şi-au exprimat în prealabil acordul pentru primirea lor.(4) Inserarea denumirii operatorilor de jocuri de noroc nelicenţiaţi în Romania, a paginilor de internet sau a mărcilor acestora în conţinutul oricărui text este permisă cu condiţia ca denumirea, marca sau pagina de internet utilizată să fie de aceeaşi mărime cu textul în conţinutul căreia este cuprinsă şi să nu fie posibilă redirecţionarea către orice altă pagină de internet ce aparţine unui operator de jocuri de noroc sau prin intermediul căreia se face reclamă şi publicitate activităţii de jocuri de noroc.(5) Acţiunile de promovare a bunurilor şi serviciilor comercializate, organizate de orice organizator de jocuri de noroc, constând în atribuirea unor câştiguri băneşti sau de orice fel, organizate în afara locaţiilor proprii sau în afara paginilor de internet proprii, care presupun utilizarea modalităţilor de atribuire a premiilor specifice jocurilor de noroc, aşa cum este prevăzut la art. 3 alin. (3) din OUG 77/2009 se supun avizării ONJN.(6) Cererea de emitere a avizului de la ONJN va fi însoţită de regulamentul de participare şi desfăşurare a activităţii sau de descrierea activităţii, după caz, în care se va preciza numărul, natura şi valoarea totală a premiilor acordate şi modalitatea de desemnare a câştigătorilor. (7) ONJN poate respinge cererea de avizare a acţiunii promoţionale dacă denumirea acţiunii de promovare induce clienţilor ideea participării la un joc de noroc pentru care organizatorul nu deţine licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare.(8) Emiterea avizelor prevăzute în prezentul articol se face de Direcţia autorizare jocuri de noroc din cadrul ONJN în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete. Articolul 7(1) Pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, în funcţie de natura activităţii desfăşurate, organizatorii sunt obligaţi să utilizeze mijloace reprezentând jetoane, impulsuri, tichete sau alte asemenea, care constituie în înţelesul OUG 77/2009 mijloace de joc auxiliare.(2) Este permisă utilizarea ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc a mijloacelor băneşti şi a instrumentelor de plată utilizate în sistemul financiar-bancar, aşa cum sunt prevăzute de art. 5 alin. (5) din OUG 77/2009.(3) Organizatorii de jocuri de noroc pot să ofere jucătorilor, din fondurile proprii, bonusuri sub orice formă, în condiţiile prevăzute în cuprinsul regulamentelor de joc.(4) Bonusurile acordate de către organizatorii de jocuri de noroc la distanţă în scopul de a fi utilizate pentru participarea la joc vor fi transferate numai în contul de joc, retragerea acestora nefiind permisă. Bonusurile acordate sunt evidenţiate în mod distinct faţă de celelalte fonduri de joc ale jucătorului disponibile pentru retragere în orice moment.(5) Bonusurile acordate se evidenţiază în mod distinct în contabilitatea operatorului de jocuri de noroc la distanţă şi se introduc, pe măsura utilizării acestora, în venitul din jocurile de noroc ale operatorului licenţiat şi se asimilează taxei de participare la joc. Bonusurile neutilizate în joc se evidenţiază separat conform destinaţiei acestora sau pot fi retrase de organizatori în conformitate cu prevederile termenelor şi condiţiilor sau regulamentului în baza cărora se acordă. Articolul 8 (1) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să asigure participanţilor la jocurile de noroc şanse egale la mize egale jucate pe elementele aleatorii proprii mijloacelor de joc utilizate sau pe elemente de hazard şi de abilitate a jucătorilor. (2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să asigure plata/distribuţia câştigurilor sau premiilor cuvenite participanţilor la jocurile de noroc în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din OUG 77/2009. Procedura stabilită în cuprinsul regulamentelor de joc, referitoare la omologarea rezultatelor şi/sau validarea câştigurilor, va avea în vedere respectarea termenelor de plată, precum şi a prevederilor legale în vigoare privind calculul, reţinerea şi plata obligaţiilor care le revin în ceea ce priveşte impozitul pe veniturile realizate din jocurile de noroc, astfel cum acestea sunt prevăzute în Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să ţină o evidenţă unitară a activităţilor pentru care au fost autorizaţi în condiţiile OUG 77/2009 şi ale prezentelor norme metodologice, inclusiv a ofertelor/promoţiilor adresate participanţilor la joc, indiferent de tipul acestora, precum şi a rezultatelor financiare aferente, organizată la nivelul domiciliului fiscal, indiferent de numărul de locaţii în care se desfăşoară activitatea.(4) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să prevadă în mod expres în regulamentul de joc interzicerea accesului minorilor în locaţiile specializate pentru exploatarea jocurilor de noroc. Interdicţia minorilor de a participa la jocurile de noroc va fi afişată la loc vizibil în locaţii ori pe pagina de start a websiteului prin care se desfăşoară activitatea, în cazul jocurilor de noroc la distanţă.(5) Organizatorii sunt obligaţi să interzică accesul minorilor în locaţiile specializate pentru desfăşurarea de jocuri de noroc, la mijloacele de joc ori la sistemele informatice care permit participarea la jocul de noroc. În scopul stabilirii dreptului de participare la jocul de noroc, organizatorii pot solicita participanţilor prezentarea unui act de identitate.(6) Este interzisă punerea la dispoziţia clienţilor de dispozitive pentru accesarea platformelor de joc la distanţă din locaţiile specializate pentru desfăşurarea activităţii de jocuri de noroc tradiţionale. Articolul 9(1) Organizatorii de jocuri de noroc vor utiliza pentru exploatarea activităţii numai mijloace de joc asupra cărora deţin dreptul de folosinţă sau de proprietate, dobândit în condiţiile prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. b) din OUG 77/2009.(2) Introducerea pe teritoriul României a mijloacelor de joc se notifică ONJN cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de realizarea operaţiunii. În cuprinsul declaraţiei de intenţie privind introducerea mijlocului de joc pe teritoriul României sunt conţinute următoarele informaţii:a)datele de identificare ale titularului dreptului de proprietate sau de folosinţă asupra mijloacelor de joc; b)operaţiunea juridică, în temeiul căreia bunurile sunt introduse pe teritoriul României; c)locul de depozitare a mijloacelor de joc, până la data autorizării. (3) Mijloacele de joc supuse autorizării pot fi înstrăinate sau dobândite, după caz, în vederea exploatării directe către/de la un alt organizator de jocuri de noroc sau care se află în procedura de licenţiere, conform declaraţiei pe propria răspundere, precum şi de la/către operatorul economic care deţine licenţa clasa a 2-a pentru efectuarea operaţiunilor de producţie, distribuţie, reparaţii şi întreţinere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziţie intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activităţi cu componente sau mijloace de joc în condiţiile legii. Notificarea va cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. 1.(4) În temeiul licenţei de organizare a jocurilor de noroc, titularul licenţei poate importa sau poate efectua achiziţie intracomunitară pentru mijloace de joc doar în scopul exploatării, cu obligaţia de a solicita autorizarea acestora în termen de maximum 6 luni de la operaţiune. În situaţia în care ulterior achiziţiei agentul economic nu mai poate îndeplini condiţiile pentru a solicita autorizarea mijloacelor de joc importate sau solicitarea de autorizare este respinsă, acesta va putea înstrăina respectivele mijloace de joc numai după înregistrarea notificării către ONJN. Notificarea va cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. 2.(5) Organizatorii de jocuri de noroc vor notifica ONJN intenţia de a renunţa la exploatarea mijlocului de joc asupra căruia deţin autorizaţii de exploatare valabile, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru încetarea exploatării. Notificarea va cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. 3.(6) Pentru mutarea mijloacelor de joc, organizatorii de jocuri de noroc vor notifica ONJN cu cel puţin 5 zile înaintea mutării. Notificarea va cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. 4 şi va fi însoţită, după caz, de dovada înregistrării spaţiului în care urmează a se desfăşura activitatea ca punct de lucru al organizatorului la oficiul registrului comerţului. Capitolul IVDispoziţii generale privind licenţa de organizare şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc Articolul 10(1) Licenţa de organizare a jocurilor de noroc se acordă individual, este netransmisibilă şi este valabilă pentru o perioadă de 10 ani de la data acordării, cu excepţia licenţei pentru organizarea jocurilor de noroc temporare, care are valabilitate 3 luni de la data acordării. Modelul licenţelor de organizare a jocurilor de noroc este prevăzut în anexele nr. 5a) şi nr. 5b), iar lista documentelor este prezentată în anexa nr. 6a).(2) Autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc se acordă operatorilor economici care deţin sau care solicită în acelaşi timp licenţă de organizare a activităţii şi este valabilă pentru o perioadă de 12 luni de la data acordării, cu excepţia autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc temporare, care are valabilitate 3 luni de la data acordării. Modelul autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc este prevăzut în anexele nr. 5c) şi nr. 5d), iar lista documentelor este prezentată în anexa nr. 7. (3) Cu excepţia licenţei de organizare şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc temporare, care poate fi prelungită o singură dată, licenţa de organizare şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc pot fi prelungite, la cerere, pentru perioade de valabilitate identice cu cea iniţială dacă, anterior expirării, organizatorul îndeplineşte condiţiile privind prelungirea acestora, prevăzute în cuprinsul prezentelor norme metodologice. (4) Pentru emiterea deciziei de licenţiere/autorizare de către Comitetul de supraveghere al ONJN, organizatorul are obligaţia să pună la dispoziţia Direcţiei generale de autorizare jocuri de noroc copia documentului care face dovada primei plăţi, în orice format - mail, fax, suport hârtie.În cuprinsul cererii de acordare a licenţei şi autorizaţiei, organizatorul de jocuri de noroc poate indica în scris adresa de email care urmează să fie folosită pentru comunicările transmise de sau către ONJN. Documentele trimise la această adresă se consideră a fi comunicate organizatorului în prima zi lucrătoare următoare celei în care s-a realizat transmiterea. (5) Eliberarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, se face cu condiţia ca operatorul economic să prezinte în copie certificată cu originalul documentele care atestă plata taxelor datorate anticipat. În situaţia în care plata s-a efectuat prin decontare bancară, se vor prezenta în copie certificată pentru conformitate cu originalul ordinul de plată şi extrasul de cont în care se evidenţiază debitarea contului deţinut de operatorul economic cu sumele respective, vizat de bancă. În cazul în care solicită acordarea bonificaţiei prevăzute în cuprinsul OUG 77/2009, organizatorul va prezenta Direcţiei generale de autorizare jocuri de noroc documentul care atestă efectuarea în avans a plăţii datorate pentru întreaga perioadă de valabilitate a autorizaţiei.(6) În situaţia în care, la data expirării termenului de plată, prevăzut în decizia Comitetului, operatorii economici nu fac dovada îndeplinirii obligaţiei de plată a taxei aferente licenţei de organizare a jocurilor de noroc pentru primul an şi a taxelor aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc scadente, aprobarea cererii de emitere a licenţei şi/sau autorizaţiei se revocă de drept, fără îndeplinirea niciunei formalităţi suplimentare.(7) În situaţia în care data aprobării cererii de emitere a licenţei şi/sau autorizaţiei este ulterioară datei de începere a unui trimestru, pentru emiterea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, operatorii economici vor efectua integral plata tranşei trimestriale a taxei aferente autorizaţiei de exploatare. Pentru menţinerea valabilităţii autorizaţiei emise în favoarea acestora, organizatorii sunt obligaţi să respecte termenele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. b) din Ordonanţă şi cuantumurile din anexa la OUG 77/2009, regularizarea taxei anuale de autorizare efectuându-se în ultimul trimestru din perioada de valabilitate a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc. (8) În situaţia în care termenele de plată prevăzute la art. 14 alin. (2) din OUG 77/2009 se împlinesc în zile libere sau sărbători legale, termenele de plată se prorogă până la finalul primei zile lucrătoare. Articolul 11 (1) Formularele tipizate cu regim special, respectiv licenţa de organizare şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, sunt documente tipărite prin grija ONJN de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A., cu elemente de siguranţă care să prevină contrafacerile.(2) Cheltuielile legate de tipărirea licenţelor de organizare şi a autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, precum şi cele legate de producerea elementelor de siguranţă vor fi suportate din bugetul ONJN. Articolul 12(1) Operatorii economici care deţin licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc sunt obligaţi să păstreze aceste documente la sediul social sau la domiciliul ori sediul reprezentantului autorizat, precum şi să afişeze o copie a acestora într-un loc vizibil, în cadrul fiecărei locaţii, în care se exploatează activitatea respectivă, pe pagina de internet proprie a organizatorului sau cea prin intermediul căreia se desfăşoară activitatea, în cazul jocurilor de noroc la distanţă.(2) Originalul licenţei de organizare şi al autorizaţiei/ autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc deţinute de operatorul economic va fi prezentat organelor de specialitate ale ONJN şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin unităţile sale subordonate, sau ale Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea acestora. Articolul 13(1) Organizatorii de jocuri de noroc au obligaţia să declare la organul fiscal, până la termenul de plată, taxele prevăzute în OUG 77/2009, după cum urmează:a)taxa de acces definită la art. 13 alin. (4) din OUG 77/2009; b)taxele prevăzute la art. 14 alin. (2) din OUG 77/2009; c)taxele prevăzute la art. 14 alin. (4) din OUG 77/2009, aferente jocurilor de noroc temporare definite la art. 10 alin (1) lit. p) din OUG 77/2009; d)taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slot machine prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) şi (iii) din OUG 77/2009. (2) O copie a declaraţiei prevăzute la alin. (1) sau orice alte modificări ale acesteia şi a documentului de plată aferent se vor transmite către ONJN, în termen de 5 zile de la data efectuării plăţii.(3) Compania Naţională „Loteria Română" - S.A. are obligaţia să declare la organul fiscal, până la termenul de plată, taxa specială prevăzută la pct. 3 lit. A din anexa la OUG 77/2009 şi să transmită ONJN, în format electronic, o copie a declaraţiei prevăzute la alin. (1) şi documentul de plată aferent, în termen de 5 zile de la data efectuării plăţii. Capitolul VTipuri de jocuri de noroc Articolul 14Activităţile de jocuri de noroc pentru care se poate acorda licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare sunt următoarele: A. Jocuri tradiţionale: a)jocuri loto; b)activităţi de pariuri, respectiv pentru oricare dintre activităţile de pariuri mutuale, pariuri în cotă fixă sau pariuri în contrapartidă; c)activităţi de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor; d)activităţi de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker; e)activităţi de tip slot machine, desfăşurate prin intermediul aparatelor electronice cu câştiguri, prin intermediul aparatelor electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat şi jocurile de videoloterie; f)activităţi de bingo desfăşurate în săli de joc; g)activităţi de bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune; h)activităţi de jocuri de noroc temporare, respectiv activităţi de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, jocuri de noroc de tip slot machine ori bingo în săli, desfăşurate temporar, în staţiunile turistice sau la bordul navelor de agrement, precum şi activităţile de jocuri de noroc caracteristice festivalurilor de poker desfăşurate în unităţi de cazare sau în alte locaţii, într-o perioadă prestabilită; i)jocuri de tip tombolă.B. Jocuri la distanţă: a)activităţi de jocuri loto; b)activităţi de jocuri de noroc tip cazinou desfăşurate la distanţă, inclusiv jocuri tip slot; c)pariuri în cotă fixă desfăşurate la distanţă; d)pariuri mutuale la distanţă; e)pariuri în contrapartidă la distanţă; f)jocuri bingo şi keno la distanţă; g)jocuri de noroc tip tombole la distanţă.C. Alte activităţi de jocuri de noroc, jocuri noi sau combinaţii de activităţi dintre cele menţionate în prezentul articol. Secţiunea IJocuri tradiţionale PARAGRAFUL I Jocurile de tip loto Articolul 15(1) Jocurile loto - joc tradiţional - sunt activităţile de jocuri de noroc, organizate în incinta locaţiilor specializate denumite agenţii loto, care respectă condiţiile prevăzute la art. 19 din prezentele norme metodologice şi în care sunt folosite rezultatele pur aleatorii ale unor evenimente ce constau în extrageri de numere, litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile şi caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor.(2) Sunt incluse în categoria jocurilor loto, fără a se limita la acestea, următoarele tipuri de jocuri:a)jocuri loto cu extrageri pur aleatorii de numere, fără a se limita la acestea: 5/40; 6/49; 3/90; 5/55; 5/45 + 1/20 (JOKER), noroc, noroc plus, super noroc; b)jocuri loto cu pretrageri pur aleatorii de numere şi/sau simboluri, fără a se limita la acestea: loz în plic, loz randalinat, loz capsat, loz anvelopat, loz răzuibil şi altele asemenea; c)loterii pasive, care se bazează pe extragerea pur aleatorie de bilete, numere şi/sau date de identificare ale biletelor, fără a se limita la acestea: Crosul Loteriei; Loteria Cadou; Loteria sărbătorilor de iarnă; Loto Zodiac şi altele asemenea; Articolul 16Activitatea de jocuri de noroc de tip loto, joc tradiţional, este organizată şi exploatată, pe teritoriul României, în exclusivitate de Compania Naţională „Loteria Română" - S.A. Articolul 17Regulamentele de joc utilizate de Compania Naţională „Loteria Română" - S.A. pentru jocurile de noroc de tip loto se supun aprobării Comitetului de supraveghere al ONJN. Articolul 18Compania Naţională „Loteria Română" - S.A. poate exploata jocurile de noroc pentru care deţine exclusivitate şi pe bază de contract încheiat cu alte loterii naţionale, cu organizatori de jocuri de noroc sau cu persoane fizice sau persoane juridice, răspunderea revenind părţilor contractante. Articolul 19Activitatea de jocuri de noroc de tip loto - joc tradiţional - se desfăşoară în locaţii specializate, denumite agenţii loto, respectiv în spaţiile comerciale înregistrate ca sedii secundare ale Companiei Naţionale „Loteria Română" şi ale partenerilor contractuali, care îndeplinesc următoarele condiţii: a)suprafaţa locaţiei permite desfăşurarea activităţii, asigurând jucătorilor un climat corespunzător; b)spaţiul este organizat distinct de alte activităţi economice, cu excepţia locaţiilor în care se comercializează numai lozuri instant şi bilete de participare la jocurile loto; c)în incinta spaţiului este amplasat cel puţin un terminal pentru emiterea biletelor de participare la joc, cu excepţia locaţiilor în care se comercializează numai lozuri; d)se interzice expres accesul minorilor în incinta agenţiilor loto.PARAGRAFUL al II-lea Jocurile de noroc de tip pariuri Articolul 20Activitatea de pariuri - joc tradiţional - se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile regulamentului de joc al organizatorului, aprobat de Comitetul de Supraveghere al ONJN, în incinta locaţiilor specializate, denumite agenţii de pariuri, sau în alte locaţii specializate, aşa cum sunt definite la art. 2 lit. g) din prezentele norme, prin intermediul terminalelor de pariere, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezentele norme metodologice. Articolul 21(1) Agenţia de pariuri este locaţia specializată pentru desfăşurarea activităţii de pariuri - jocuri tradiţionale - de tipul pariuri mutuale, pariuri în cotă fixă sau pariuri în contrapartidă, în care se operează cel puţin un terminal de pariere dependent şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a)suprafaţa locaţiei în care se va desfăşura efectiv activitatea de pariuri va fi de minimum 15 mp conform schiţei prezentate la autorizare şi va permite instalarea dotărilor minime prevăzute în cuprinsul prezentului articol; b)locaţia are în dotare dispozitivele electronice folosite exclusiv pentru afişarea informaţiilor necesare participării la jocul de noroc în număr de minimum 3 monitoare; c)locaţia are în dotare minimum un terminal dependent specializat pentru emiterea şi înregistrarea pariurilor, operat de personalul organizatorului sau de personalul operatorului economic aflat în relaţie comercială cu organizatorul de jocuri de noroc, o imprimantă pentru emiterea biletelor de pariere sau a ofertei de pariere, sistem de transmisie de date către locaţia centrală. (2) Programul şi norma de muncă stabilită conform contractelor individuale de muncă pentru personalul organizatorului sau personalul operatorului economic aflat în relaţie comercială cu organizatorul de jocuri de noroc care desfăşoară activitatea în locaţia specializată trebuie să acopere întreaga durată a programului de funcţionare declarat de organizator. (3) Terminalele de pariere sunt dispozitivele electronice conectate la sistemul electronic central al organizatorului, care permit înregistrarea pariurilor în sistemul organizatorului şi emiterea biletelor de pariere, precum şi verificarea câştigurilor în baza datelor obţinute prin interogarea sistemului electronic central. După modul în care se operează, terminalele de pariuri se împart în două categorii:

(i) terminale funcţionale dependente, operate de către personalul organizatorului din cadrul agenţiei de pariuri sau de personalul operatorului economic aflat în relaţie comercială cu organizatorul de jocuri de noroc care desfăşoară activitatea în locaţia specializată;
(ii) terminale autonome care sunt operate în mod direct de către participanţii la joc.

(4) Terminalul autonom trebuie să aibă următoarele elemente constructive minimale:

(i) un sistem informatic care să permită vizualizarea ofertei, selectarea evenimentelor, înregistrarea biletelor de pariuri, vizualizarea evenimentelor şi verificarea câştigurilor;
(ii) un acceptor de bancnote şi/sau monede ori un alt dispozitiv pentru acceptarea plăţii aferente participării la joc;
(iii) o imprimantă pentru printarea biletelor de pariere.

(5) Exploatarea jocurilor de noroc se realizează în mod direct, în cadrul agenţiei, prin intermediul terminalelor de pariere dependente sau autonome, în incinta locaţiilor specializate pentru desfăşurarea jocurilor de noroc, prin intermediul terminalelor autonome, cu condiţia ca centralizarea activităţii şi raportarea rezultatelor să se efectueze prin punctul de lucru respectiv sau printr-un punct de lucru sau printr-o agenţie de pariuri a organizatorului, desemnate pentru realizarea operaţiunilor de colectare, dacă operaţiunile de omologare a rezultatelor, de validare a câştigurilor nu se pot realiza în mod direct de jucător prin operarea terminalului. (6) În incinta agenţiei de pariere se pot desfăşura activităţile prevăzute de OUG 77/2009 şi prezentele norme metodologice, cu respectarea condiţiilor stabilite pentru fiecare activitate în parte, precum şi activităţi economice de tip bar sau restaurant, exploatate în mod direct sau indirect de organizator, în suportul activităţii de pariuri. Articolul 22 (1) Sistemul computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi evidenţă contabilă realizat pentru gestionarea unitară la nivelul organizatorului a activităţii de pariuri pe evenimente viitoare, care nu implică generare aleatorie de evenimente, nu reprezintă mijloc de joc, în înţelesul OUG 77/2009.(2) Sistemul informatic independent care generează în mod aleatoriu evenimente utilizate în activitatea organizatorului va fi certificat pentru conformitate cu normele tehnice de către societăţi specializate. (3) Sistemul informatic centralizator va fi conectat la un terminal situat la ONJN sau în locaţia indicată de acesta, care va permite accesul autorităţii la baza de date a organizatorului cuprinzând la momentul interogării informaţiile stabilite prin ordin al preşedintelui ONJN.(4) În cazul întreruperii conexiunii între locaţia specializată, sistemul informatic centralizator al organizatorului, precum şi terminalul situat la ONJN, sau în locaţia indicată de acesta, pentru perioade mai mari de 2 zile, organizatorul are obligaţia de a suspenda activitatea agenţiei până la refacerea conexiunii, şi de a întocmi un proces-verbal de incident înregistrat la organizator şi comunicat ONJN. Articolul 23(1) Operatorii de jocuri de noroc de tip pariuri - joc tradiţional - sunt obligaţi să nu utilizeze iluminarea excesivă a intrării sau a locaţiei în care exploatează mijloace de joc, cu excepţia situaţiei în care întreaga clădire din care face parte locaţia în care se desfăşoară activitatea face obiectul iluminării, alta decât iluminatul stradal.(2) Organizatorii pot semnaliza activitatea desfăşurată în următoarele condiţii:a)să înscrie denumirea societăţii organizatoare şi tipul activităţii la intrarea în locaţie pe un panou sau pe o suprafaţă vitrată dispusă în spaţiul aferent locaţiei în limita a 6 metri pătraţi; b)panoul prevăzut la lit. a) poate fi iluminat la o intensitate care să permită pe timp de noapte doar vizualizarea înscrisurilor de pe acesta; c)se interzice folosirea luminilor intermitente sau stroboscopice, precum şi a oricăror altor mijloace de iluminat dinamic. (3) Este permisă expunerea la loc vizibil în cadrul suprafeţelor vitrate a afişelor sau a materialelor publicitare în vederea susţinerii campaniilor de informare a clienţilor; suprafaţa fiecărui material în parte nu va putea depăşi 1 metru pătrat, iar suprafaţa totală 3 metri pătraţi. Articolul 24(1) Planul de afaceri se va întocmi pentru primul an de activitate şi se va prezenta de operatorul economic o singură dată, în vederea obţinerii primei autorizaţii de exploatare a activităţii. Documentaţia va conţine următoarele date: totalul veniturilor estimate, totalul cheltuielilor, pe elemente principale de cheltuieli, profitul brut. (2) În cazul în care, în perioada de valabilitate a autorizaţiei de exploatare, veniturile realizate depăşesc veniturile estimate conform documentaţiei prezentate la data autorizării, taxa anuală de autorizare datorată se va recalcula începând cu prima lună în care se realizează depăşirea veniturilor estimate, prin aplicarea cotei procentuale prevăzute în OUG 77/2009 asupra veniturilor realizate. (3) În cazul prelungirii autorizaţiei de exploatare, organizatorul va efectua plata taxei aferente autorizaţiei, prin aplicarea cotei procentuale stabilite conform OUG 77/2009 asupra veniturilor înregistrate de organizator în luna anterioară celei în care se analizează documentaţia de către Comitetul de supraveghere din cadrul ONJN. (4) Evidenţa contabilă primară a operaţiunilor desfăşurate se ţine zilnic şi lunar, la nivelul fiecărei locaţii autorizate şi la nivelul organizatorului, prin completarea registrului special, denumit „Situaţia veniturilor", al cărui format va fi stabilit prin ordin al preşedintelui ONJN.A. Pariuri mutuale - joc tradiţional Articolul 25Jocurile de noroc de tip pariuri mutuale - jocuri tradiţionale - pariuri organizate prin intermediul mijloacelor de joc situate pe teritoriul României, care se desfăşoară în locaţii specializate, denumite agenţii de pariuri, şi care presupun indicarea corectă de către participant a rezultatelor unor evenimente viitoare, organizatorul fiind implicat doar în procesul de colectare a taxelor de participare şi de distribuire a sumelor stabilite cu titlul de premii, în conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective. Articolul 26Activitatea de jocuri de noroc de tip pariuri mutuale - joc tradiţional - este organizată şi exploatată pe teritoriul României, în cadrul agenţiilor de pariere sau prin intermediul terminalelor autonome, de persoanele juridice care deţin licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare a activităţii sau, în cadrul agenţiilor loto, de Compania Naţională „Loteria Română" - S.A., în baza licenţei de organizare şi a autorizaţiei de exploatare emise de ONJN. Articolul 27În cuprinsul regulamentului de joc, organizatorii vor indica obligatoriu următoarele informaţii: descrierea activităţii, sistemul de certificare şi de omologare a rezultatelor, sistemul de validare a câştigurilor, condiţiile în care activitatea de validare a câştigurilor poate fi suspendată de organizator, termenele de plată a câştigurilor validate, sistemul de control şi de securitate şi alte elemente definitorii ale activităţii respective. Modificarea ulterioară a acestora se poate face numai cu aprobarea Comitetului de supraveghere al ONJN. Articolul 28Cota procentuală de câştiguri din totalul încasărilor brute va fi de minimum 60%, calculat pentru perioada de valabilitate a autorizaţiei. B. Pariuri în cotă fixă - joc tradiţional Articolul 29Pariurile în cotă fixă - joc tradiţional - pariuri organizate şi exploatate prin intermediul mijloacelor de joc situate pe teritoriul României, care se desfăşoară în exclusivitate în locaţii specializate, denumite agenţii de pariuri, sau în alte locaţii specializate şi care presupun, pentru participant, indicarea corectă a rezultatului unor evenimente viitoare sau care sunt generate în mod aleatoriu de un sistem informatic independent, organizatorul fiind cel care stabileşte pe baza criteriilor proprii şi aduce la cunoştinţă participanţilor cotele de multiplicare a mizei în cazul în care variantele jucate sunt declarate câştigătoare. Articolul 30(1) Regulamentele de joc pe baza cărora este organizată activitatea vor cuprinde obligatoriu următoarele informaţii: descrierea activităţii, sistemul de certificare şi de omologare a rezultatelor, sistemul de validare a câştigurilor, condiţiile în care activitatea de validare a câştigurilor poate fi suspendată de organizator, termenele de plată a câştigurilor validate, sistemul de control şi de securitate şi alte elemente definitorii ale activităţii respective. Modificarea ulterioară a acestora se poate face numai cu aprobarea Comitetului de supraveghere.(2) Cota procentuală de câştiguri din totalul încasărilor brute va fi de minimum 60%, calculat pentru perioada de valabilitate a autorizaţiei.C. Pariuri în contrapartidă Articolul 31Activitatea de pariuri în contrapartidă - joc tradiţional - pariuri desfăşurate în exclusivitate în incinta agenţiilor de pariuri sau în alte locaţii specializate, care constă în punerea în corespondenţă a pariurilor între jucători, respectiv acceptarea unui pariu propus de un organizator doar în măsura în care se identifică un alt jucător care plasează un pariu în sensul invers celui propus iniţial. Articolul 32În schimbul dreptului de participare la joc, organizatorul va percepe de la participanţi un comision, în condiţiile prevăzute în cuprinsul regulamentului de joc. Articolul 33(1) Pariul propus iniţial se înregistrează de către organizator, urmând a se identifica la nivelul agenţiilor de pe teritoriul României un jucător care să propună ori să accepte pariul în sens invers. În cazul în care în perioada stabilită de organizator pentru înregistrarea pariurilor nu se identifică niciun pariu în sensul opus celui propus iniţial, miza pusă în joc de participant va fi restituită în termen de maximum 24 de ore de la data expirării perioadei de aşteptare.(2) Regulamentele de joc pe baza cărora este organizată activitatea vor cuprinde obligatoriu următoarele informaţii: descrierea activităţii, sistemul de înregistrare a pariurilor, sistemul de certificare şi de omologare a rezultatelor, sistemul de validare a câştigurilor, condiţiile în care activitatea de validare a câştigurilor poate fi suspendată de organizator, termenele de plată a câştigurilor validate, sistemul de control şi de securitate şi alte elemente definitorii ale activităţii respective. Modificarea acestora se poate face numai cu aprobarea prealabilă a Comitetului de supraveghere.PARAGRAFUL al III-lea Jocuri de noroc caracteristice cazinourilor Articolul 34(1) Jocurile de noroc caracteristice activităţii cazinourilor se desfăşoară în incinta unor spaţii corespunzătoare, denumite cazinouri, a căror suprafaţă şi structură permite amplasarea mijloacelor de joc şi a celorlalte mijloace tehnice necesare pentru desfăşurarea activităţii, situate în imobile având destinaţia de spaţiu comercial sau în hoteluri. Exploatarea jocurilor de noroc este realizată la mese speciale, folosind mijloace de joc specifice, activitatea desfăşurându-se fie între participanţi şi organizator, fie direct între participanţi, organizatorul având obligaţia de a asigura respectarea regulamentelor de joc. (2) Prin sintagma „imobile care au destinaţia de spaţiu comercial" se înţelege imobilele care nu au fost construite având destinaţia de locuinţă şi nu au dobândit această destinaţie ulterior, prin modificări succesive, ori, dacă au avut destinaţia de locuinţă, aceasta a fost modificată în spaţiu comercial, precum şi locaţiile amplasate în cadrul hotelurilor având clasificare minimă de 3 stele, conform normelor legale în vigoare.(3) Activităţile de transmitere a imaginilor cu jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, care se pot desfăşura atât în cazinou, cât şi în incinta unor spaţii corespunzătoare, denumite studiouri, unde exploatarea jocurilor de noroc este realizată la mese speciale, folosind mijloace de joc specifice şi personal specializat, pot fi desfăşurate doar de operatori care trebuie să deţină licenţă clasa a 2-a eliberată de ONJN. Transmiterea imaginilor se poate realiza în direct sau ulterior, înregistrate şi pot fi utilizate doar de organizatorii de jocuri de noroc licenţiaţi. Se interzice accesul jucătorilor în studioul de unde sunt transmise imaginile cu jocurile de noroc caracteristice cazinourilor. Articolul 35Cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile specializate în care se organizează activităţi specifice cazinourilor sunt: a)nu sunt situate în incinta unui aşezământ de învăţământ, inclusiv campusurile aferente acestuia, a unor aşezăminte de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase şi altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora; b)nu sunt situate în spaţii care din cauza amplasării ar conduce la obstrucţionarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locaţii de interes, respectiv: intrări în imobile, pasaje pietonale, staţii ale mijloacelor de transport în comun şi altele asemenea; c)suprafaţa locaţiilor permite amplasarea mijloacelor de joc astfel încât să se creeze o ambianţă plăcută pentru participanţi; d)sunt dotate conform normelor igienico-sanitare şi pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în vigoare; e)sunt prevăzute cu circuit electric de siguranţă. La uşile de evacuare sunt montate lămpi electrice care să intre în funcţiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază, constituind în accepţiunea prezentelor norme metodologice circuit electric de iluminare de siguranţă. Aceste lămpi sunt amplasate astfel încât, în situaţii de necesitate, să asigure protejarea şi evacuarea jucătorilor, a personalului sălii, precum şi a valorilor. Nu va fi autorizată organizarea activităţii de tip cazinou în spaţii în care nu există circuit electric de iluminare de siguranţă sau acesta nu funcţionează în mod corespunzător; f)studiourile din care se transmit imagini cu jocuri de noroc caracteristice cazinourilor trebuie: să deţină echipamente de joc verificate metrologic, să utilizeze doar personal specializat, să asigure transmiterea de imagini securizată, să respecte prevederile de la art. 36 alin. (3)-(5) şi (8), art. 38 alin. (2) şi (3), art. 39 şi art. 53 din prezentele norme metodologice. Articolul 36(1) În toate cazinourile întreaga activitate din sălile de joc, de la casierie şi de la recepţie trebuie supravegheată în mod obligatoriu prin circuit închis de televiziune şi înregistrată în sistem digital, permanent, în regim „non-stop".(2) Înregistrările audiovideo respective sunt realizate pe mese de joc şi pe zile şi trebuie păstrate, în condiţii de securitate, cel puţin 30 de zile calendaristice. Înregistrările trebuie să cuprindă data şi ora evenimentelor, astfel încât să nu obstrucţioneze vizibilitatea înregistrării. Evenimentele constând în reclamarea de către jucători a modului în care s-a desfăşurat jocul, altercaţiile între jucători sau între jucători şi personalul organizatorului, tentativele de fraudare a rezultatului jocului de noroc şi alte asemenea incidente se vor consemna într-un registru ţinut de operatorii sistemului de supraveghere audio-video, iar în situaţiile de încălcare a legii, vor fi înştiinţate imediat organele de poliţie şi ONJN. Înregistrările audiovideo făcute în aceste cazuri vor fi păstrate până la clarificarea acestor situaţii, prin exceptare de la termenul prevăzut anterior.(3) Înregistrările audiovideo pot fi controlate sau ridicate de persoanele împuternicite cu atribuţii de supraveghere şi control din cadrul ONJN şi de către organele de poliţie, în vederea efectuării unor verificări conform competenţelor.(4) Camerele de luat vederi trebuie amplasate astfel încât să se asigure recepţionarea unor imagini clare şi utile atât la mesele de joc, cât şi în întreaga incintă.(5) Imaginile de la mesele de joc trebuie să cuprindă întregul caroiaj al mesei, precum şi roata ruletei, inclusiv jetoanele existente lângă crupier şi în float-box, cu o fidelitate care să permită vizionarea unor detalii, şi anume: culoarea jetoanelor şi valoarea bancnotelor, aşezarea jetoanelor pe caroiajul mesei, numărul de jetoane pe coloană, precum şi derularea în întregime a operaţiunilor de creditare-debitare cu jetoane valorice efectuate la mese în timpul partidelor.(6) Imaginile recepţionate la casierie trebuie să permită vizionarea mâinilor casierului aşezate pe ghişeu, culoarea, numărul şi valoarea jetoanelor şi a bancnotelor, iar imaginile de la recepţie trebuie să permită vizionarea, integrală sau a bustului, a persoanelor care pătrund în incinta cazinoului.(7) Casieria şi recepţia pe perioada de funcţionare a cazinoului trebuie permanent supravegheate cu ajutorul unor camere fixe de luat vederi, imaginea acestora urmând a fi captată atât pe monitoare, cât şi în sistemul de stocare.(8) Urmărirea în direct şi înregistrarea activităţii din cazinou trebuie efectuate în sistem color. (9) Opţional, operatorii economici mai pot dota camera tehnică şi cu alte dispozitive şi instalaţii, cum ar fi: dispozitiv de apropiere a imaginii captate, dispozitive de comandă a camerelor mobile de luat vederi, aparate de fotografiat.(10) În cazul în care în incinta cazinoului sunt exploatate şi slot machines, activitatea acestora trebuie supravegheată prin circuit închis de televiziune cu imagini de ansamblu ale maşinilor, realizându-se şi înregistrarea audiovideo în sistem color, cu respectarea prevederilor alin. (2). Articolul 37Cazinourile vor avea o dotare tehnică de bază şi complementară, inclusiv cărţi de joc şi zaruri, în conformitate cu dispoziţiile prezentelor norme metodologice. Articolul 38(1) Pentru jocurile de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor sau al cărţilor de joc, regulamentul intern trebuie să conţină prevederi obligatorii privind procedurile şi competenţele referitoare la: aprovizionarea, păstrarea, circulaţia internă, securizarea şi durata de exploatare, casarea, dotarea minimală şi maximală, proceduri standard de operare a acestor jocuri. (2) Pentru jocurile de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor, acestea vor fi amestecate şi lansate dintr-o cupă, urnă sau cu mâna. În situaţia în care zarurile sunt aruncate cu mâna, în regulamentul de joc se va specifica faptul că aruncarea este validă numai în situaţia în care zarurile vor atinge minimum un perete al mesei de joc şi se vor rostogoli după lovirea peretelui. (3) Zarurile vor fi confecţionate din materiale care să aibă duritatea necesară impusă de suprafaţa de joc, respectiv din oase, materiale plastice, ebonită, fildeş, metal sau alte materiale, şi vor avea laturile perfect egale, cu dimensiuni cuprinse între 20 mm şi 25 mm, sigla sau denumirea cazinoului va fi inscripţionată pe una dintre feţe, şi vor fi perfect echilibrate. Se va respecta condiţia ca suma punctelor înscrise pe feţele opuse ale unui zar să fie egală cu cifra 7. Articolul 39(1) Roţile ruletelor vor fi produse de societăţi specializate în domeniu. Mesele vor avea în dotare două cutii cu dublă încuietoare, care, în afara programului, vor sta deschise pe mesele de joc.(2) Roţile ruletelor vor fi prevăzute cu număr de serie original sau atribuit de verificatorul tehnic, pereche pentru cuvă şi rotor. (3) În afara programului, roţile ruletelor vor fi protejate cu un capac care să permită închiderea şi sigilarea acestora.(4) Mesele la care sunt exploatate jocuri de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor sau cărţilor de joc sunt prevăzute cu o serie (număr de identificare al acestora în cadrul locaţiei) atribuită de organizator şi unică la nivelul cazinoului, amplasată astfel încât să fie vizibilă clienţilor. Amplasarea tuturor meselor în cazinou se individualizează prin înscrierea seriei atribuite fiecărei mese în schiţa de amplasare, schiţă în care se va menţiona şi numărul de serie original sau atribuit de verificatorul tehnic pentru fiecare ruletă. Articolul 40(1) În vederea participării la joc, cazinourile pot primi spre depozitare sume, în lei sau în valută, ale clienţilor, în numerar sau prin transfer din contul bancar al jucătorului. (2) Acestea trebuie păstrate în seifuri special amenajate în casieria sălii de joc sau în conturi distincte ale organizatorului, altele decât cele destinate operaţiunilor curente ale cazinoului, iar procedura de primire-predare, pe bază de documente, este total separată de fluxurile financiare şi de înregistrările contabile ale cazinourilor, păstrate şi arhivate conform prevederilor legale în vigoare. Evidenţa acestor sume se ţine distinct pentru fiecare depozitar în parte, pe bază de fişă de cont pentru operaţiuni diverse, în care se înscriu toate operaţiunile efectuate de către acesta. Pentru toate aceste operaţiuni se întocmesc dispoziţii de încasare, respectiv plată, semnate de casier pentru suma plătită sau încasată şi, obligatoriu, de depozitar, acesta fiind singura persoană care poate să dispună de sumele respective.(3) În cazul în care titularul contului, din motive obiective, nu poate lichida soldul existent, operaţiunea se poate efectua numai de mandatarul împuternicit prin înscris încheiat în formă autentică sau de către succesori. Articolul 41(1) Constituirea, modificarea ori lichidarea depozitului în scopul preschimbării sumelor depozitate temporar de participant în jetoane pentru participarea la joc este evidenţiată distinct. (2) Plata sumelor rezultate din activitatea de jocuri de noroc presupune transferul de la organizator, în numerar sau prin alte mijloace de plată permise, la jucător a sumelor rezultate din participarea la joc. Articolul 42(1) Numărarea bacşişului colectat de la mese, precum şi deschiderea şi închiderea meselor se vor face în prezenţa directorului de sală şi a casierului, care vor completa şi semna documentele aferente - chitanţe sau dispoziţii -, operaţiunile fiind supravegheate şi înregistrate în sistem audio-video.(2) Operaţiunile de creditare a meselor de joc sau de debitare a meselor de joc, după caz, în timpul partidelor se vor face în prezenţa directorului de sală şi a lucrătorilor de la masă, care vor completa documentele aferente - chitanţe sau dispoziţii - şi le vor semna împreună cu casierul şi un reprezentant al personalului operator din camera de supraveghere video, operaţiunile fiind supravegheate şi înregistrate în sistem video. Articolul 43Organizarea activităţii în cazinou, respectiv dotarea meselor, verificarea dotării, întreruperea temporară a activităţii la mese, închiderea meselor, numărarea bacşişului, înregistrarea stocului de jetoane, se face conform regulamentului intern - partea specială - al cazinoului. Un exemplar identic cu cel aprobat de Comitetul de supraveghere din cadrul ONJN se va afla în permanenţă în locaţia cazinoului şi va fi prezentat participanţilor la joc şi, la cerere, organelor de control. Articolul 44(1) Organizatorii jocurilor de tip cazinou pot utiliza pentru exploatarea activităţii numai jetoane având inscripţionată sigla organizatorului cazinoului. Organizatorii sunt obligaţi să asigure o gestiune strictă privind provenienţa, înregistrarea, depozitarea, circulaţia şi casarea acestora. Înregistrarea, circulaţia şi casarea jetoanelor, a cărţilor de joc şi a zarurilor vor fi prevăzute în regulamentul intern - partea specială - al cazinoului.(2) Jetoanele pot fi achiziţionate de la casierie sau de la mesele de joc, în lei sau în valută, iar preschimbarea acestora se face numai la casierie. Articolul 45Organizatorii prevăd în cuprinsul regulamentului intern - partea specială, fără a se limita la acestea, toate detaliile privind organizarea, numărul meselor şi al maşinilor, condiţiile de angajare, specializare, organizarea evidenţelor contabile, circuitul documentelor, semnăturile obligatorii pe fiecare document, modalitatea de admitere a clienţilor, condiţiile de supraveghere şi de securitate, circuitul jetoanelor şi al banilor numai însoţiţi de documente justificative. Articolul 46(1) Se interzice personalului cazinoului aflat în sală să transporte jetoane sau bani în numerar în incinta cazinoului, în alte condiţii decât cele stabilite prin regulamentul intern al cazinoului.(2) Prin regulamentul intern al cazinoului sunt prevăzute numai acele situaţii în care transportul jetoanelor sau al valorilor în cazinou este justificat de menţinerea bunei funcţionări a activităţii cazinoului, Articolul 47Personalul desemnat să efectueze transportul de valori şi modul de evidenţă al acestuia este desemnat în mod expres în regulamentul intern al cazinoului. Articolul 48Personalul care deserveşte sala de joc, respectiv crupieri, inspectori de masă, casieri, ospătari şi alţii asemenea, trebuie să poarte în timpul serviciului uniforme fără buzunare. Articolul 49(1) Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor vor permite accesul participanţilor în locaţiile în care se desfăşoară activitatea numai în baza biletului de intrare, cu valabilitate de 24 de ore, având valoarea prevăzută în cuprinsul OUG 77/2009.(2) Organizatorii vor evidenţia accesul jucătorilor în incinta cazinoului numai în format electronic. (3) Evidenţa accesului va conţine datele de identificare ale participanţilor: nume, prenume, data şi locul naşterii, documentul, numărul şi seria documentelor legale de identificare valabile, prezentate de titular.(4) Organizatorii sunt obligaţi să nu permită accesul persoanelor care nu deţin asupra lor actele de identitate prezentate mai sus, exceptând persoanele care sunt înregistrate în sistemul de evidenţiere al intrărilor.(5) Bazele de date constituite la nivelul organizatorului privind evidenţa accesului jucătorilor în incinta cazinoului se păstrează pentru un interval de şase ani, ulterior acestea se arhivează prin grija operatorului. Organizatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie bazele de date la solicitarea personalului cu atribuţii de control din cadrul ONJN, a personalului din cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi a organelor de poliţie. Articolul 50(1) Prin decizii interne, organizatorii au dreptul de a interzice accesul în cazinou al persoanelor care prin comportamentul neadecvat aduc atingere, în orice mod, bunei desfăşurări a activităţii.(2) Listele cuprinzând persoanele care, prin decizii interne ale cazinourilor, au fost declarate indezirabile vor fi comunicate ONJN împreună cu motivele care au stat la baza acestei măsuri, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii ori modificării. Articolul 51Evidenţa contabilă primară a operaţiunilor desfăşurate se ţine zilnic şi lunar, pentru fiecare masă de joc şi pentru întreaga locaţie autorizată, prin completarea registrului special, denumit „Situaţia veniturilor", al cărui format va fi stabilit prin ordin al preşedintelui ONJN. Articolul 52(1) Organizatorii au obligaţia de a desemna şi comunica Comitetului o persoană responsabilă pentru asigurarea conformităţii privind condiţiile de autorizare la nivelul conducerii executive, care va avea atribuţii în legătură cu:a)dezvoltarea de politici interne, proceduri şi control, pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului; b)desfăşurarea de programe de pregătire profesională continuă; c)implementarea procedurilor de control pentru testarea sistemului de verificare, înregistrare şi securitate. (2) Conducerea executivă are obligaţia de a asigura, prin persoana prevăzută la alin. (1) sau prin altă persoană sau structură, stabilirea de politici şi proceduri adecvate în materie de cunoaştere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidenţelor secundare sau operative, de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, managementul de conformitate şi comunicare, pentru a preveni şi a împiedica operaţiunile suspecte de spălarea banilor sau finanţarea terorismului, asigurând în acelaşi timp instruirea corespunzătoare a angajaţilor în acest sens.(3) Organizatorii au obligaţia de a prezenta pentru asociaţi şi administratori avizul de conformitate de la inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza căruia se află cazinoul. Articolul 53 (1) În vederea acordării autorizaţiei pentru exploatarea jocurilor de noroc caracteristice activităţii de cazinou şi pentru prezentarea documentaţiei la Comitetul de supraveghere, o echipă de specialişti, formată din reprezentanţi ai ONJN şi ai Ministerului Afacerilor Interne, în număr de cel puţin 3 persoane, se va deplasa la faţa locului şi va întocmi o notă de constatare privind îndeplinirea condiţiilor de autorizare.(2) Nota de constatare va fi semnată de către toţi membrii echipei şi de reprezentantul operatorului economic verificat şi va fi înaintată Comitetului de supraveghere din cadrul ONJN. Articolul 54(1) Organizatorii de jocuri de noroc tip cazinou au dreptul la reducerea sau suplimentarea numărului de mese speciale de joc exploatate, cu condiţia obţinerii aprobării prealabile din partea Comitetului de supraveghere din cadrul ONJN.(2) Aprobarea se acordă în condiţiile în care vor fi prezentate documentaţiile corespunzătoare pentru mijlocul de joc respectiv, se achită taxele aferente în condiţiile şi în cuantumurile prevăzute de OUG 77/2009 şi de prezentele norme metodologice şi se majorează în mod corespunzător garanţia constituită de operatorul economic. Articolul 55Organizatorii vor notifica ONJN, cu cel puţin 5 zile înainte de a deveni operaţională, orice modificare a planului de amplasament al mijloacelor de joc în cadrul locaţiei, comunicând totodată planul modificat. PARAGRAFUL al IV-lea Cluburile de poker Articolul 56Jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker se desfăşoară în locaţii specializate, în care exploatarea activităţii este realizată la mese speciale, caracteristice jocului de poker, folosind mijloace de joc specifice. Jocurile de noroc se organizează direct între participanţi, organizatorul având obligaţia de a asigura respectarea regulamentelor de joc astfel cum au fost aprobate de Comitetul de supraveghere din cadrul ONJN. Articolul 57 (1) Jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker se desfăşoară în incinta unor spaţii corespunzătoare, a căror suprafaţă şi structură permite amplasarea mijloacelor de joc şi a celorlalte mijloace tehnice necesare pentru desfăşurarea activităţii, situate în imobile având destinaţia de spaţiu comercial sau în hoteluri. Exploatarea jocurilor de noroc este realizată la mese speciale, folosind mijloace de joc specifice, activitatea desfăşurându-se fie între participanţi. Organizatorul are obligaţia de a asigura respectarea regulamentelor de joc.(2) Prin sintagma „imobile care au destinaţia de spaţiu comercial" se înţelege imobilele care nu au fost construite având destinaţia de locuinţă şi nu au dobândit această destinaţie ulterior, prin modificări succesive, ori, dacă au avut destinaţia de locuinţă, aceasta a fost modificată în spaţiu comercial, precum şi locaţiile amplasate în cadrul hotelurilor având clasificare minimă de 2 stele, conform normelor legale în vigoare. Articolul 58Organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker este permisă numai în incinta locaţiilor înregistrate ca sediu social sau secundar de către organizatorul activităţii la oficiul registrului comerţului. Articolul 59Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker permit accesul participanţilor în locaţiile autorizate pe baza unui bilet de intrare, cu valabilitate de 24 de ore, având valoarea prevăzută în cuprinsul OUG 77/2009. Articolul 60Cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească incintele în care se organizează activităţi specifice clubului de poker sunt: a)nu sunt situate în incinta unui aşezământ de învăţământ, inclusiv campusurile aferente acestuia, a unor aşezăminte de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase şi altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora; b)nu sunt situate în spaţii care din cauza amplasării ar conduce la obstrucţionarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locaţii de interes (intrări în imobile, pasaje pietonale, staţii ale mijloacelor de transport în comun); c)suprafaţa locaţiilor permite amplasarea mijloacelor de joc astfel încât să se creeze o ambianţă plăcută pentru participanţi; d)sunt amplasate şi dotate conform condiţiilor prevăzute de lege pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; e)sunt dotate conform normelor igienico-sanitare în vigoare; f)să fie prevăzute cu circuit electric de siguranţă. La uşile de evacuare vor fi montate lămpi electrice care să intre în funcţiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază. Aceste lămpi vor fi amplasate astfel încât, în situaţii de necesitate, să asigure protejarea şi evacuarea jucătorilor, a personalului sălii, precum şi a valorilor. Articolul 61În toate cluburile de poker, întreaga activitate din sălile de joc trebuie supravegheată în mod obligatoriu prin circuit închis de televiziune şi înregistrată în sistem digital, permanent, în regim „non-stop", cu respectarea următoarelor condiţii: a)înregistrările audiovideo respective vor fi păstrate, în condiţii de securitate, cel puţin 30 de zile calendaristice. Înregistrările trebuie să cuprindă data şi ora evenimentelor. Incidentele sau evenimentele deosebite se vor consemna întrun registru ţinut de operatorii sistemului de supraveghere video, iar pentru situaţiile de încălcare a legii vor fi înştiinţate imediat ONJN şi organele de poliţie. Înregistrările audiovideo făcute în aceste cazuri vor fi păstrate până la clarificarea acestor situaţii; b)înregistrările audiovideo pot fi controlate sau ridicate de persoanele împuternicite cu atribuţii de monitorizare şi/sau supraveghere şi control din cadrul ONJN şi de către organele de poliţie, în vederea efectuării unor verificări conform competenţelor; c)camerele de luat vederi vor fi amplasate astfel încât să se asigure recepţionarea unor imagini clare şi utile atât la mesele de joc, cât şi în întreaga incintă; d)casieria şi recepţia pe perioada de funcţionare a clubului de poker vor fi permanent supravegheate cu ajutorul unor camere de luat vederi, imaginea acestora urmând a fi captată atât pe monitoare, cât şi în sistemul de stocare. Articolul 62(1) Cluburile de poker vor avea o dotare tehnică de bază şi complementară, inclusiv cărţi de joc şi jetoane valorice inscripţionate cu sigla organizatorului.(2) Jetoanele valorice pot fi achiziţionate de la casierie sau de la mesele de joc, în lei sau în valută, iar preschimbarea acestora se face numai la casierie.(3) Regulamentul de joc şi regulamentul intern - partea specială - ale organizatorului trebuie să conţină prevederi obligatorii privind procedurile şi competenţele referitoare la: aprovizionarea, păstrarea, circulaţia internă, dotarea minimală, proceduri standard de operare a jocurilor. Articolul 63În vederea acordării autorizaţiei pentru exploatarea jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker şi pentru prezentarea documentaţiei în Comitetul de supraveghere, o echipă de specialişti, formată din reprezentanţi ai ONJN şi ai Ministerului Afacerilor Interne, în număr de cel puţin 3 persoane, se va deplasa la faţa locului şi va întocmi o notă de constatare privind îndeplinirea condiţiilor de autorizare. Nota de constatare va fi semnată de către toţi membrii echipei şi de reprezentantul operatorului economic verificat şi va fi înaintată Comitetului de supraveghere al ONJN. Articolul 64Evidenţa sumelor deţinute de jucător şi destinate jocului, în casieria clubului de poker, se face pentru fiecare jucător în parte pe bază de fişă de cont în care se vor înscrie toate operaţiunile efectuate de către acesta. Pentru toate aceste operaţiuni se vor întocmi dispoziţii de încasare, respectiv plată, care vor fi semnate ce casier şi obligatoriu de jucător, acesta fiind singura persoană care poate să dispună de sumele respective. Articolul 65(1) Organizarea activităţii în clubul de poker, respectiv dotarea meselor, verificarea dotării, întreruperea temporară a activităţii la mese, închiderea meselor, numărarea bacşişului, înregistrarea stocului de jetoane, se va face conform regulamentului intern - partea specială, aşa cum a fost aprobat de Comitetul de supraveghere al ONJN.(2) Un exemplar identic cu cel depus la comitet se va afla în permanenţă la sediul clubului şi va fi prezentat participanţilor la joc şi, la cerere, organelor de control. (3) Organizatorii au obligaţia să prevadă în regulamentul intern - partea specială -, fără a se limita la acestea, toate detaliile privind organizarea, numărul meselor, condiţiile de angajare, specializare, organizarea evidenţelor contabile, circuitul documentelor, semnăturile obligatorii pe fiecare document, modalitatea de admitere a clienţilor, condiţiile de supraveghere şi de securitate, circuitul jetoanelor şi al banilor numai însoţiţi de documente justificative. Articolul 66Personalul care deserveşte sala de joc trebuie să poarte în timpul serviciului uniforme fără buzunare. Articolul 67Numărarea bacşişului colectat de la mese, precum şi deschiderea şi închiderea meselor se vor face în prezenţa directorului de sală şi a casierului, care vor completa documentele aferente - chitanţe sau dispoziţii - şi le vor semna, operaţiunile fiind supravegheate şi înregistrate în sistem audiovideo. Articolul 68(1) Organizatorii vor conduce evidenţa accesului jucătorilor în incinta clubului de poker numai în format electronic. Evidenţa accesului va conţine datele de identificare ale participanţilor: numele, prenumele, data şi locul naşterii, documentul, numărul şi seria documentelor legale de identificare valabile, prezentate de titular.(2) Bazele de date constituite la nivelul organizatorului privind evidenţa accesului jucătorilor în incinta cluburilor de poker se păstrează pentru un interval de şase ani, ulterior acestea se arhivează prin grija operatorului. Organizatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie bazele de date la solicitarea personalului cu atribuţii de control din cadrul ONJN şi a personalului din cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi organelor de poliţie. Articolul 69Evidenţa contabilă primară se ţine zilnic şi lunar, pentru fiecare masă de joc, pentru întreaga locaţie autorizată şi la nivelul organizatorului, prin completarea registrului special, denumit „Situaţia veniturilor", al cărui format va fi stabilit prin ordin al preşedintelui ONJN. PARAGRAFUL al V-lea Turneele de poker Articolul 70Turneele de poker sunt activităţi periodice, constând în jocuri de poker desfăşurate direct între participanţi, care pot fi organizate de deţinătorii de licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc caracteristice cazinourilor şi cluburilor de poker, în incinta locaţiilor pentru care organizatorii deţin autorizaţie de exploatare în alte locaţii decât cele avute în vedere la emiterea autorizaţiei, care îndeplinesc cerinţele minimale pentru desfăşurarea activităţii, utilizând mese speciale şi mijloace de joc specifice, caracteristice jocului de poker, astfel cum sunt prevăzute în prezentele norme metodologice. Articolul 71Durata maximă permisă a unui turneu de poker desfăşurat în afara locaţiei autorizate este de 7 zile calendaristice. Pe durata de valabilitate a autorizaţiei organizatorului pot fi desfăşurate maximum 6 turnee de poker. La un turneu de poker pot participa maximum 199 de participanţi. Articolul 72(1) Organizatorii de jocuri de noroc care organizează turnee de poker au obligaţia de a notifica ONJN, cu cel puţin 30 de zile înaintea desfăşurării turneului, cu privire la locaţia, perioada de desfăşurare, taxa de participare, premiile acordate şi intervalul de desfăşurare a turneului.(2) Desfăşurarea activităţii în cadrul turneelor de poker se va realiza în conformitate cu dispoziţiile regulamentului de joc specific turneului, care va cuprinde obligatoriu prevederi privind tipurile de jocuri ce pot fi organizate, numărul meselor exploatate, condiţiile de participare şi cele privind acordarea câştigurilor.(3) Orice modificare a regulamentului de joc va intra în vigoare de la data aprobării Comitetului de supraveghere al ONJN. Un exemplar identic cu cel aprobat de Comitet se va afla în permanenţă în incinta locaţiei şi va fi prezentat, la cerere, organelor de control.(4) În cadrul unui eveniment pot fi organizate turnee de poker diferite, fără ca durata totală a acestora să depăşească durata maximă stabilită pentru eveniment. Articolul 73(1) Organizarea activităţii în cadrul turneului de poker, organizarea evidenţelor contabile ori altele asemenea se vor realiza în conformitate cu dispoziţiile regulamentului intern - partea specială - în condiţiile legii, al organizatorului, astfel cum a fost aprobat de Comitetul de supraveghere din cadrul ONJN. Un exemplar identic cu cel aprobat de Comitet se va afla în permanenţă în incinta locaţiei şi va fi prezentat, la cerere, organelor de control.(2) Organizatorii vor permite participarea jucătorilor la turneele de poker numai în baza unui act de identitate valabil şi vor conduce evidenţa accesului jucătorilor în incinta locaţiei în care se desfăşoară activitatea numai în format electronic, prin programe informatice specializate.(3) Prin grija organizatorului, evidenţa accesului la jocul de noroc va conţine cel puţin informaţiile privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, tipul, numărul şi seria documentului de identitate prezentat de participant.(4) Programele informatice de evidenţă a accesului jucătorilor vor asigura şi distribuţia aleatorie a participanţilor la mesele de joc.(5) Organizatorii vor efectua operaţiunile de încasări şi plăţi aferente activităţii numai prin intermediul punctelor de colectare a numerarului, dotate cu cel puţin un seif pentru depozitarea valorilor şi sistem informatic de evidenţă a plăţilor şi încasărilor efectuate pe durata evenimentului.(6) Evidenţa contabilă primară a operaţiunilor desfăşurate se ţine zilnic şi lunar, pentru fiecare masă de joc şi pentru întreaga locaţie în care se desfăşoară turneul de poker prin completarea registrului special, denumit „Situaţia veniturilor" al cărui format va fi stabilit prin ordin al preşedintelui ONJN.PARAGRAFUL al VI-lea Jocurile de tip slot machine Articolul 74 (1) Activitatea de jocuri de noroc de tip slot machine este organizată, după caz, în locaţii specializate sau în spaţii organizate distinct în incinta locaţiilor în care se desfăşoară activităţi economice, altele decât cele reglementate în OUG 77/2009 şi în prezentele norme metodologice, în prezenţa fizică a participanţilor, prin intermediul mijloacelor de joc specifice.(2) Jocurile de tip slot machine se împart în trei categorii:a)jocuri de tip slot machine cu miză şi câştiguri nelimitate; b)jocuri de tip slot machine prin intermediul aparatelor electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat. c)jocurile de videoloterie sau VLT - activitatea de joc de noroc care se desfăşoară prin intermediul unor terminale specializate, care funcţionează numai conectate la serverul central, acesta fiind cel care generează elementul aleatoriu de câştig, rezultatul participării la joc fiind relevat grafic jucătorului prin intermediul terminalului de videoloterie, dexteritatea sau abilitatea jucătorului neavând nicio influenţă/relevanţă în obţinerea câştigului. Jocul de videoloterie se realizează printr-o reţea unitară de terminale cu circuit închis care funcţionează numai conectate on-line la un sistem central la nivel naţional. Validarea şi plata câştigului nu implică terminalul utilizat de jucător. (3) Numărul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de acelaşi operator economic este de 75 de aparate electronice cu miză şi câştiguri nelimitate şi/sau aparate electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat, inclusiv posturile de joc sau terminale constituite într-o singură entitate. (4) Este permisă exploatarea în acelaşi spaţiu a două sau mai multe categorii de joc tip slot machine numai dacă spaţiul aferent exploatării fiecărei activităţi este delimitat distinct în cadrul locaţiei.A. Jocuri de tip slot machine cu miză şi câştiguri nelimitate Articolul 75(1) Mijloacele de joc incluse în categoria jocurilor tip slot machine cu miză şi câştiguri nelimitate sunt reprezentate de maşinile, utilajele şi instalaţiile specifice asamblate din punct de vedere constructiv într-o unitate prin care, în mod independent, se generează elemente aleatorii, fără implicarea sub orice formă sau prin orice mijloc a organizatorului, rezultatele fiind relevate jucătorului de terminalul de joc, valoarea mizei puse în joc fiind stabilită de participant, în condiţiile prevăzute de regulamentul de joc.(2) Mijloacele de joc incluse în categoria jocurilor tip slot machine cu miză şi câştiguri nelimitate sunt:a)mijloacele de joc constituite într-o singură unitate şi care permit accesul la jocul de noroc unui singur participant de la un singur post de joc/terminal; b)mijloacele de joc constituite într-o singură unitate şi care permit accesul la jocul de noroc, simultan, participanţilor de la cel puţin două posturi de joc/terminale. (3) Încadrarea mijloacelor de joc propuse a fi autorizate ca jocuri tip slot machine cu miză şi câştiguri nelimitate se va realiza de către Comitetul de supraveghere al ONJN, pe baza aprobărilor de tip sau a certificatelor care atestă efectuarea controlului tehnic periodic emise de către organismele de evaluare a conformităţii. Articolul 76(1) Activitatea de jocuri de noroc de tip slot machine cu miză şi câştiguri nelimitate este permisă numai în incinta sălilor dedicate de slot machine şi a agenţiilor de pariuri, cu respectarea condiţiilor prevăzute de dispoziţiile art. 15 alin. (6) din OUG 77/2009 şi a cerinţelor minime stabilite conform prezentelor norme metodologice.(2) Sălile dedicate de slot machine sunt spaţiile comerciale înregistrate ca sediu social sau sediu secundar de către organizatorul activităţii, la oficiul registrului comerţului, care respectă cumulativ următoarele condiţii:a)nu sunt situate în incinta unui aşezământ de învăţământ, inclusiv campusurile aferente acestuia, a unor aşezăminte de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase şi altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora; b)nu sunt situate în spaţii care din cauza amplasării ar conduce la obstrucţionarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locaţii de interes, respectiv intrări în imobile, pasaje pietonale, staţii ale mijloacelor de transport în comun; c)sunt amplasate şi dotate conform condiţiilor prevăzute de lege pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; d)sunt dotate conform normelor igienico-sanitare în vigoare; e)sunt asigurate condiţii ambientale corespunzătoare unei bune desfăşurări a activităţii, fără a se aduce atingere liniştii şi ordinii publice, conform prevederilor legale în vigoare. (3) În incinta sălilor dedicate de slot machine se pot desfăşura şi alte activităţi economice, inclusiv cele prevăzute de OUG 77/2009 şi de prezentele norme metodologice.(4) Mijloacele de joc tip slot machine cu miză şi câştiguri nelimitate pot fi amplasate în incinta spaţiilor în care este amenajată şi o locaţie specializată pentru desfăşurarea activităţii caracteristice cazinourilor, cu respectarea numărului minim de mijloace de joc prevăzut pentru sălile dedicate sau în incinta agenţiilor de pariuri, cu respectarea numărului maxim de mijloace de joc, stabilite în cuprinsul OUG 77/2009. Articolul 77 (1) Mijloacele de joc slot machine cu câştiguri nelimitate se individualizează prin plăcuţe de identificare marcate vizibil, în care vor fi înscrise tipul aparatului, producătorul, seria şi anul de fabricaţie. (2) În situaţia în care producătorul mijloacelor de joc nu a prevăzut dotarea cu plăcuţe de identificare individuală sau cele montate de producător sunt deteriorate astfel încât datele de individualizare nu mai pot fi identificate, organizatorul, înainte de solicitarea autorizării mijlocului de joc respectiv, este obligat să asigure aplicarea acestora cu respectarea datelor de individualizare prevăzute de producător. Articolul 78(1) Mijloacele de joc de tip slot machine cu miză şi câştiguri nelimitate vor avea, în mod obligatoriu, în dotare contoare electromecanice neresetabile, ce permit evidenţierea unui număr compus din minimum 6 cifre, care vor înregistra atât taxele de participare colectate de organizator, cât şi plăţile efectuate către jucători.(2) Mijloacele de joc prin intermediul cărora se desfăşoară activitatea de slot machine cu miză şi câştiguri nelimitate trebuie conectate prin intermediul unui protocol de comunicare standardizat care să nu folosească semnale analogice preluate din generatorul de semnal pentru contoarele electromecanice, de tip serial, la un sistem informatic centralizator, în conformitate cu ordinul preşedintelui ONJN.(3) Sistemul informatic centralizator va fi conectat la un terminal situat la ONJN sau în locaţia indicată de acesta şi va permite accesul autorităţii la baza de date a organizatorului cuprinzând, la momentul interogării, informaţiile: totalul taxelor de participare colectate zilnic, totalul premiilor acordate zilnic, precum şi evidenţa terminalelor interconectate în sistem, numărul acestora şi adresa la care sunt exploatate fiecare. (4) În cazul întreruperii conexiunii dintre mijlocul de joc, sistemul informatic centralizator al organizatorului, precum şi terminalul situat la ONJN sau în locaţia indicată de acesta, pentru perioade mai mari de două zile, organizatorul are obligaţia de a suspenda exploatarea mijlocului/mijloacelor de joc până la refacerea conexiunii şi de a întocmi un proces-verbal de incident înregistrat la organizator şi comunicat ONJN.(5) Mijloacele de joc vor fi identificate în sistemul informatic situat la ONJN sau în locaţia indicată de acesta cel mai târziu la data intrării în vigoare a autorizaţiei de exploatare.(6) Mutarea mijloacelor de joc în locaţiile organizatorului se realizează numai cu notificarea prealabilă a ONJN, conform prevederilor art. 9 alin. (6) din prezentele norme metodologice. Deconectarea/Conectarea mijlocului de joc de la sistemul informatic centralizator va fi efectuată în ziua scoaterii/punerii în funcţiune a mijlocului de joc. Până la data conectării la sistemul informatic central, mijlocul de joc mutat în noua locaţie nu va fi exploatat de organizator. Articolul 79 (1) Exploatarea jocurilor de noroc de tip slot machine cu miză şi câştiguri nelimitate se efectuează în conformitate cu regulamentul de joc şi regulamentul intern - partea specială - care vor prevedea expres obligaţiile şi responsabilităţile fiecărei persoane care participă la exploatarea în mod direct a activităţii. (2) Evidenţa contabilă primară a operaţiunilor desfăşurate se ţine zilnic, pentru fiecare joc de tip slot machine şi sistem de joc de tip jackpot, prin completarea registrului special, denumit „Situaţia zilnică a veniturilor", al cărui format va fi stabilit prin ordin al preşedintelui ONJN.(3) Lunar, în ultima zi a lunii, încasările vor fi centralizate în registrul denumit „Situaţia lunară a veniturilor", al cărui format va fi stabilit prin ordin al preşedintelui ONJN. Articolul 80(1) Organizatorii care exploatează mijloace de joc de tip slot machine cu miză şi câştiguri nelimitate în cadrul sălilor dedicate de slot machine sunt obligaţi să acopere cu panouri, autocolante sau altele asemenea suprafeţele vitrate prin care:

(i) să fie împiedicată vizualizarea activităţilor care se desfăşoară în locaţia respectivă;
(ii) să nu fie sugerată activitatea de jocuri de noroc prin folosirea de imagini, înscrisuri sau alte simboluri.

(2) Organizatorii prevăzuţi la alin. (1) pot semnaliza activitatea desfăşurată în următoarele condiţii:a)să înscrie denumirea societăţii organizatoare, denumirea activităţii sau alte înscrisuri pe care organizatorii le consideră a fi relevante la intrarea în locaţia în care sunt exploatate jocurile de noroc, pe un panou sau pe o suprafaţă vitrată dispusă în spaţiul aferent locaţiei în limita a 6 metri pătraţi; b)panoul prevăzut la lit. a) poate fi iluminat la o intensitate care să permită pe timp de noapte doar vizualizarea înscrisurilor de pe acesta; c)se interzice folosirea luminilor intermitente sau stroboscopice, precum şi orice alte mijloace de iluminat dinamic. (3) Este permisă expunerea la loc vizibil în cadrul suprafeţelor vitrate a afişelor sau a materialelor publicitare în vederea susţinerii campaniilor de informare a clienţilor; suprafaţa fiecărui material în parte nu va putea depăşi 1 metru pătrat, iar suprafaţa totală 3 metri pătraţi.(4) Organizatorii care exploatează mijloace de joc de tip slot machine cu miză şi câştiguri nelimitate în alte locaţii decât în sălile dedicate pot semnaliza activitatea desfăşurată în aceleaşi condiţii precum cele prevăzute pentru sălile dedicate.B. Sistemele de tip jackpot Articolul 81(1) Organizatorii de jocuri de noroc de tip slot machine, cu excepţia aparatelor electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat, pot interconecta mijloacele de joc tip videoloterie sau slot machine cu miză şi câştiguri nelimitate pentru care deţin autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc într-un sistem de tip jackpot, în scopul acordării aleatorii de câştiguri suplimentare persoanelor participante la joc. (2) Pentru organizarea sistemului de tip jackpot, următoarele condiţii vor fi îndeplinite cumulativ:a)mijloacele de joc sunt conectate prin intermediul unui sistem informatic centralizator unic la nivelul organizatorului, cu obligativitatea transmiterii parametrilor de atribuire a premiilor suplimentare la ONJN; b)sistemul jackpot se organizează prin intermediul unui program informatic specializat, care generează independent, fără intervenţia organizatorului, algoritmul aleatoriu de acordare a câştigului către participant. Articolul 82 (1) Evidenţierea sumelor din care se acordă câştigurile de tip jackpot (tabela de jackpot) se realizează prin intermediul unui sistem electronic prin care sunt interconectate cel puţin două mijloace de joc, evidenţierea acumulării sau evidenţierea premiilor jackpot cu suma fixă fiind realizată prin dispozitive auxiliare sau în cadrul sistemului unuia dintre mijloacele de joc interconectate în sistem. (2) Pentru câştigurile din jackpot a căror valoare este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, mijlocul de joc se va bloca, iar câştigul nu se va transfera automat în poziţia de credit a maşinii, ci numai ulterior întocmirii procesului-verbal care atestă efectuarea plăţii.(3) Organizatorii sistemelor de tip jackpot vor informa direcţia de specialitate din cadrul ONJN, anterior începerii activităţii pentru fiecare sistem în parte. În cuprinsul notificării vor fi menţionate obligatoriu următoarele informaţii: parametrii de definire a algoritmului aleatoriu de acordare a câştigurilor, valoarea maximă posibilă a câştigurilor, seriile mijloacelor de joc interconectate în sistem şi locaţia în care acestea sunt amplasate, iar pentru jackpotul cu premii fixe, în cuprinsul notificării vor fi menţionate obligatoriu informaţiile privind valoarea premiului şi condiţiile în care se acordă. Orice modificare a condiţiilor iniţiale de desfăşurare a sistemului jackpot se notifică ONJN înainte de a deveni operaţională. Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 8.(4) Punerea în funcţiune a unui sistem jackpot se va putea face cel mai devreme în ziua calendaristică următoare celei în care organizatorul a notificat acest fapt către ONJN.C. Jocuri de tip slot machine prin intermediul aparatelor electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat Articolul 83Aparatele electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat sunt reprezentate de maşinile, utilajele şi instalaţiile specifice asamblate din punct de vedere constructiv într-o unitate, prin care în mod independent se generează elemente aleatorii, fără implicarea sub orice formă sau prin orice mijloc a organizatorului, valoarea maximă a câştigului ce poate fi obţinut din participarea la jocul de noroc fiind limitată. Articolul 84(1) Activitatea de jocuri de noroc de tip slot machine, prin intermediul aparatelor electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat, poate fi exploatată numai în incintele în care se desfăşoară alte activităţi cu caracter economic, dacă amplasarea, organizarea şi exploatarea mijloacelor de joc sunt realizate distinct în cadrul locaţiei, accesul minorilor la mijloacele de joc fiind interzis.(2) Aparatele electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat vor fi marcate, la loc vizibil - frontal, cu menţiunea „Joc de noroc cu risc limitat". Afişul va fi de dimensiunea minimă 200/100 mm. (3) Aparatele electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat vor fi autorizate numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a)miza maximă admisă pentru un joc este de 2 lei; b)câştigul maxim este de 1.000 lei pe fiecare joc distinct. Prin joc distinct (spin) se înţelege orice generare individuală de elemente aleatoare a simbolurilor din tabela de câştiguri a programului de joc, în orice stadiu al jocului (în jocul de bază sau în jocurile bonus); c)procentaj minim de premiere (Win/Bet): 85%, conform certificatului de verificare tehnică emis de organismele de evaluare a conformităţii; d)creditul maxim obţinut de jucător este de 1.000 lei, la atingerea acestei valori aparatul blocându-se până la încasarea câştigului; e)maximum 1.000 lei câştig posibil la jocul de risc (dublaj). (4) Aparatele electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat nu vor permite schimbarea setărilor prin reiniţializare sau prin intermediul vreunui dispozitiv extern astfel încât să fie modificată valoarea parametrilor menţionaţi în cuprinsul alin. (3).(5) Mijloacele de joc prin intermediul cărora se desfăşoară activitatea sunt conectate prin intermediul programelor informatice unice la nivelul organizatorului la sistemul informatic centralizator, în care vor fi evidenţiate: fiecare mijloc de joc exploatat, locaţia în care este exploatat, totalul taxelor de participare colectate zilnic de mijlocul de joc, totalul plăţilor efectuate zilnic de fiecare mijloc de joc. (6) Sistemul informatic centralizator va fi conectat la un terminal situat la ONJN sau în locaţia indicată de acesta, care va permite accesul autorităţii la baza de date a organizatorului cuprinzând următoarele informaţii: totalul taxelor de participare colectate zilnic la nivelul organizatorului, totalul plăţilor efectuate zilnic la nivelul organizatorului, totalul mijloacelor de joc exploatate de organizator şi adresa la care este amplasat fiecare mijloc de joc.(7) În cazul întreruperii conexiunii dintre mijlocul de joc, sistemul informatic centralizator al organizatorului, precum şi terminalul situat la ONJN sau în locaţia indicată de acesta, pentru perioade mai mari de două zile, organizatorul are obligaţia de a suspenda exploatarea mijlocului/mijloacelor de joc până la refacerea conexiunii şi de a întocmi un proces-verbal de incident înregistrat la organizator şi comunicat ONJN.(8) Mijloacele de joc vor fi identificate în sistemul informatic situat la ONJN cel mai târziu la data intrării în vigoare a autorizaţiei. (9) Mutarea mijloacelor de joc între locaţiile organizatorului se realizează numai cu informarea prealabilă a ONJN, conform prevederilor art. 9 alin. (6) din prezentele norme metodologice. Deconectarea/Conectarea mijlocului de joc de la sistemul informatic centralizator va fi efectuată în ziua scoaterii/punerii în funcţiune a mijlocului de joc. Până la data conectării la sistemul informatic central, mijlocul de joc mutat în noua locaţie nu va fi exploatat de organizator. (10) Valorile aparatelor electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat, prevăzute la alin. (3) din prezentul articol pot fi modificate prin ordin al preşedintelui ONJN. Articolul 85(1) Exploatarea jocurilor de noroc prin intermediul aparatelor electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat se efectuează în conformitate cu regulamentul de joc şi regulamentul intern - partea specială, care va prevedea expres obligaţiile şi responsabilităţile fiecărei persoane care participă la exploatarea în mod direct a activităţii.(2) Evidenţa contabilă primară a operaţiunilor desfăşurate se ţine zilnic, pentru fiecare joc de tip slot machine şi sistem de joc de tip jackpot, prin completarea registrului special denumit „Situaţia zilnică a veniturilor", al cărui format va fi stabilit prin ordin al preşedintelui ONJN.(3) Lunar, în ultima zi a lunii, încasările vor fi centralizate în registrul denumit „Situaţia lunară a veniturilor", al cărui format va fi stabilit prin ordin al preşedintelui ONJN.(4) Organizatorii care exploatează mijloace de joc de tip slot machine prin intermediul aparatelor atribuitoare de câştiguri cu risc limitat sunt obligaţi:a)să nu facă reclamă la activitatea de jocuri de noroc în spaţiile în care desfăşoară acest tip de activitate; b)să acopere cu panouri, autocolante sau altele asemenea suprafeţele vitrate, prin care:

(i) să fie împiedicată vizualizarea activităţilor care se desfăşoară în locaţia respectivă, dacă activitatea de jocuri de noroc este vizibilă din afara locaţiei;
(ii) să nu fie sugerată activitatea de jocuri de noroc prin folosirea de imagini, înscrisuri sau alte simboluri.

D. Jocurile de videoloterie Articolul 86(1) Terminalele de videoloterie pot fi interconectate într-un sistem de tip jackpot în scopul acordării aleatorii de câştiguri suplimentare persoanelor participante la joc în momentul respectiv din sumele rezultate ca urmare a adăugării separate a unei anumite cote procentuale din sumele derulate ca urmare a exploatării acestor mijloace de joc, în condiţiile prevăzute în prezentele norme metodologice.(2) Sistemul central al organizatorului asigură activarea, monitorizarea permanentă a terminalelor, centralizarea datelor şi validarea automată a câştigurilor acordate jucătorilor. Sistemul central este conectat prin grija şi pe seama organizatorului la un terminal situat la ONJN, pus la dispoziţie gratuit de organizator, care va conţine, va raporta şi va permite accesul la informaţii privind: totalul taxelor de participare colectate zilnic, totalul plăţilor efectuate zilnic, inclusiv a premiilor jackpot, dacă este cazul, precum şi evidenţa terminalelor interconectate în sistem (numărul acestora şi adresa la care este exploatat fiecare).(3) Exploatarea jocurilor de noroc prin intermediul terminalelor de videoloterie se efectuează în conformitate cu regulamentul de joc şi regulamentul intern

- partea specială, care va prevedea expres obligaţiile şi responsabilităţile fiecărei persoane care participă la exploatarea în mod direct a activităţii.(4) Evidenţa contabilă primară a operaţiunilor desfăşurate se ţine zilnic, pentru fiecare locaţie în care se desfăşoară activitatea şi pentru fiecare sistem de joc de tip jackpot, prin completarea registrului special denumit „Situaţia zilnică a veniturilor", al cărui format va fi stabilit prin ordin al preşedintelui ONJN.(5) Lunar, în ultima zi a lunii, veniturile vor fi centralizate în registrul denumit „Situaţia lunară a veniturilor", al cărui format va fi stabilit prin ordin al preşedintelui ONJN. (6) Organizatorii care exploatează mijloace de joc de tip videoloterie în cadrul sălilor dedicate sunt obligaţi să acopere cu panouri, autocolante sau altele asemenea suprafeţele vitrate prin care:

(i) să fie împiedicată vizualizarea activităţilor care se desfăşoară în locaţia respectivă;
(ii) să nu fie sugerată activitatea de jocuri de noroc prin folosirea de imagini, înscrisuri sau alte simboluri.

PARAGRAFUL al VII-lea Jocurile bingo desfăşurate în săli de joc Articolul 87Prin jocul bingo desfăşurat în săli de joc - joc tradiţional - se înţelege jocul de noroc caracterizat prin extrageri de numere, în mod aleatoriu şi atribuirea de premii succesive, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, participanţii la joc fiind desemnaţi câştigători în condiţiile în care fac cunoscut faptul că pe cartonul de joc pus la dispoziţie de organizator în schimbul taxei de participare este înscrisă combinaţia completă de numere dintre cele extrase până în acel moment, corespunzătoare următoarelor premii succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bilă maximă şi premiile speciale din fondurile de rezervă. Articolul 88(1) Activitatea de jocuri de noroc de tip bingo în săli de joc poate fi desfăşurată numai în locaţii specializate, respectiv în spaţii comerciale, înregistrate la oficiul registrului comerţului ca sediu social sau secundar al organizatorului, care îndeplinesc următoarele condiţii cumulativ:a)spaţiile trebuie să fie organizate astfel încât să se creeze o ambianţă plăcută pentru participanţi; b)să fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea activităţii, dar astfel montat încât să nu deranjeze participanţii; c)să beneficieze de instalaţie de condiţionare a aerului, cu o putere corespunzătoare dimensiunii acestora; d)să fie prevăzute cu circuit electric de siguranţă. La uşile de evacuare vor fi montate lămpi electrice care să intre în funcţiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază, constituind, în accepţiunea prezentelor norme metodologice, circuit electric de iluminare de siguranţă. Aceste lămpi vor fi amplasate astfel încât în situaţii de necesitate să asigure protejarea şi evacuarea jucătorilor, a personalului sălii, precum şi a valorilor. Nu va fi autorizată organizarea activităţii tip bingo în sală în spaţii în care nu există circuit electric de iluminare de siguranţă sau acesta nu funcţionează în mod corespunzător; e)să fie amplasate şi dotate conform condiţiilor prevăzute de lege pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; f)să respecte normele igienico-sanitare în vigoare; g)să fie prevăzute cu instalaţie de sonorizare care să asigure o audiţie optimă; h)să se asigure uniforme pentru personal; i)calculatorul de coordonare şi gestiune a jocului să fie prevăzut cu sursă de alimentare neîntreruptibilă; j)în locaţie este instalat un complex de dispozitive, instalaţii, maşini şi echipamente interconectate, care funcţionează ca un tot unitar, prin intermediul căruia se realizează extrageri succesive, transmise prin intermediul unei instalaţii care înglobează un circuit închis de televiziune. (2) Următoarele dispozitive şi echipamente sunt obligatorii pentru exploatarea activităţii:a)un aparat de extragere aleatoare a numerelor, respectiv turbosuflantă prevăzută cu serpentină la vedere omologată şi supusă controlului tehnic efectuat de societăţile specializate; b)unul sau mai multe panouri cu afişaj luminos, comandate electronic, prin intermediul cărora sunt afişate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezervă, preţul cartonului, intervalul de serie vândut, numărul de cartoane vândute, bilă maximă, numărul de bile extrase şi premiile speciale. Panoul de date are suficienţi digiţi pentru înscrierea în totalitate a datelor afişate; c)două sau mai multe panouri cu afişaj luminos, prin intermediul cărora vor fi afişate numerele extrase; d)cel puţin 4 monitoare TV color, prin intermediul cărora vor fi afişate principalele date de joc, numerele extrase, precum şi cartoanele câştigătoare; numărul panourilor cu lămpi electrice, precum şi numărul monitoarelor vor fi impuse de necesitatea accesului jucătorilor la informaţiile de joc, din orice punct al sălii, indiferent de configuraţia şi de dimensiunea acesteia; e)un calculator electronic coordonator de joc, pentru gestiunea contabilă a jocului, prevăzut cu un monitor de control şi una sau mai multe imprimante; f)alte dispozitive şi accesorii specifice jocului tip bingo, respectiv tastatură, întrerupătoare, instalaţii audio; g)opţional, pot fi racordate la calculatorul central al sălii terminale de tip minibings pentru jucătorii care joacă simultan cu mai multe cartoane, pentru a facilita urmărirea numerelor extrase şi a celor câştigătoare, precum şi a cartoanelor câştigătoare. Articolul 89Sălile de joc nu vor fi autorizate în situaţiile în care: a)sistemul electronic permite desfăşurarea jocului în condiţiile pierderii parţiale sau totale a memoriei, în situaţia unei întreruperi a alimentării cu energie electrică sau dacă permite desfăşurarea jocului în situaţia scoaterii din circuit a imprimantei sau a suportului de date, respectiv hârtia de imprimantă; b)sunt amplasate în grădinile de vară sau pe terasele restaurantelor, care nu sunt închise şi acoperite integral; c)aparatul de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflantă nu este dotat cu serpentină de stocare a bilelor; d)comenzile echipamentului de joc nu sunt efectuate prin intermediul calculatorului. Articolul 90(1) La jocul de bingo în săli de joc, cota procentuală de premiere din totalul rulajului încasărilor va fi de minimum 65% şi va fi constituit pe fiecare joc obişnuit, cu excepţia jocurilor la care se acordă premii speciale, atunci când se va respecta doar cota procentuală minimă. Cotele procentuale de premiere practicate de organizator vor fi prevăzute în regulamentul de joc, cu respectarea limitelor minime şi maxime; orice modificare ulterioară a regulamentului de joc va intra în vigoare numai după aprobarea Comitetului de supraveghere al ONJN.(2) Cota procentuală de premiere este compusă din suma cotelor procentuale ce reprezintă premii de linie, de bingo şi de bingo acumulat, precum şi din cota procentuală aferentă constituirii fondului de rezervă.(3) Fondul de rezervă va putea fi folosit la acordarea premiilor speciale şi la reconstituirea opţională a premiului de bingo acumulat, în cazul în care acesta a fost acordat.(4) Premiul de bingo acumulat, constituit din încasări într-o cotă procentuală stabilită de organizator sau din fondul de rezervă, se acordă integral participantului la joc declarat câştigător la bila maximă afişată pe panoul de date.(5) Se interzice acordarea parţială a acestuia în cote fixe, precum şi acordarea unor premii speciale din premiul de bingo acumulat. (6) Premiile speciale acordate jucătorilor se constituie numai din fondul de rezervă acumulat la jocurile anterioare.(7) Premiile de linie, de bingo şi de bingo acumulat şi fondul de rezervă vor fi afişate permanent pe panoul cu datele generale de joc. (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), pentru o perioadă de 3 luni de la data acordării autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorul de joc tip bingo poate constitui fond de rezervă din resursele financiare proprii, pe care ulterior le poate recupera. Articolul 91(1) Exploatarea jocurilor bingo desfăşurate în săli de joc se realizează în baza regulamentului de joc, numai cu cartoane tipărite de Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A.(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data achiziţionării cartoanelor, organizatorii vor notifica ONJN cu privire la achiziţia efectuată; notificarea va fi însoţită de copia ordinului de plată care atestă efectuarea în avans a plăţii aferente taxei de autorizare, certificată de organizator pentru conformitate cu originalul. Articolul 92 (1) Întreaga gestiune a jocurilor de tip bingo va fi evidenţiată pe hârtia imprimantei calculatorului. (2) Pe hârtia imprimantei calculatorului vor fi precizate, în mod obligatoriu, următoarele date: enumerarea cronologică a jocurilor de bingo în sală organizate, data şi ora începerii jocului, ora încheierii jocului, preţul cartoanelor vândute, numărul cartoanelor vândute, intervalul de serie vândut, premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezervă şi premiile speciale acordate din acesta, bilele extrase, bila maximă, numărul cartonului câştigător atât la linie, cât şi la bingo, validarea jocului. (3) La sfârşitul fiecărei zile de joc calculatorul va opera sinteza jocurilor, numărul de jocuri executate, sumele încasate, valoarea premiilor acordate şi alte date sintetice.(4) După această sinteză, hârtia de imprimantă va fi barată, urmând ca situaţia zilei să fie verificată şi semnată de responsabilul de joc, casier şi un operator. Fiecare dintre semnatari va înscrie personal numele, ora semnării, funcţia, urmate de semnătură. Ordinea înscrierii va fi dată de ierarhia funcţiilor deţinute.(5) Această procedură se va efectua imediat după terminarea ultimului joc şi după redarea sintezei zilei de către calculator. Articolul 93(1) Hârtia de imprimantă cu datele de joc constituie baza întocmirii unui document contabil şi se păstrează ca atare, împreună cu acesta, conform normelor legale.(2) Lunar, se va întocmi o situaţie pentru jocul de tip bingo, conform modelului denumit „Situaţia încasărilor lunare", care va fi reglementată prin ordin al preşedintelui ONJN. Articolul 94(1) Exploatarea jocurilor de bingo desfăşurate în săli de joc se realizează prin intermediul unor programe informatice specifice jocului de bingo. Mijloacele de joc împreună cu programele informatice utilizate vor fi conectate la un sistem informatic centralizator. (2) Sistemul informatic centralizator va fi conectat la un terminal situat la ONJN sau în locaţia indicată de acesta, care va permite accesul autorităţii la baza de date a organizatorului cuprinzând, la momentul interogării, informaţiile stabilite prin ordin al preşedintelui ONJN. (3) În cazul întreruperii conexiunii dintre locaţia specializată, sistemul informatic centralizator al organizatorului, precum şi terminalul situat la ONJN sau în locaţia indicată de acesta, pentru perioade mai mari de două zile, organizatorul are obligaţia de a suspenda activitatea agenţiei până la refacerea conexiunii şi de a întocmi un proces-verbal de incident, înregistrat la organizator şi comunicat ONJN. Articolul 95 (1) În vederea acordării autorizaţiei pentru exploatarea jocurilor de noroc tip bingo în sală şi pentru prezentarea documentaţiei în Comitetul de supraveghere al ONJN, o echipă de specialişti, formată din reprezentanţi ai ONJN şi ai Ministerului Afacerilor Interne, în număr de cel puţin 3 persoane, se va deplasa la faţa locului şi va întocmi o notă de constatare privind îndeplinirea condiţiilor de autorizare. (2) Nota de constatare va fi semnată de către toţi membrii echipei, precum şi de reprezentantul operatorului economic verificat şi va fi înaintată Comitetului de supraveghere al ONJN. Articolul 96Regulamentul de joc va cuprinde obligatoriu prevederi referitoare la descrierea activităţii, procedura de omologare a rezultatelor şi de validare a premiilor, modalitatea de constituire a fondului de rezervă, cota procentuală minimă şi maximă de premiere; regulamentul de joc va fi aprobat de Comitetul de supraveghere al ONJN, orice modificare ulterioară intrând în vigoare numai după aprobarea din partea acestuia. Articolul 97Organizatorii sunt obligaţi să nu practice iluminarea excesivă a intrării sau a locaţiei în care se exploatează mijloacele de joc respective, sub orice formă sau prin utilizarea oricăror mijloace, cu excepţia situaţiei în care întreaga clădire din care face parte locaţia în care se desfăşoară activitatea face obiectul iluminării, alta decât iluminatul stradal. PARAGRAFUL al VIII-lea Jocurile bingo desfăşurate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune Articolul 98 (1) Prin jocul bingo organizat prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune se înţelege jocul de noroc difuzat prin intermediul reţelelor de televiziune, caracterizat prin extrageri şi premieri succesive de numere în mod aleatoriu, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, participanţii la joc fiind desemnaţi câştigători în condiţiile în care cartonul de joc pus la dispoziţie de organizator în schimbul taxei de participare are înscrisă combinaţia completă de numere dintre cele extrase până în acel moment, corespunzătoare următoarelor premii succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bilă maximă şi premiile speciale din fondurile de rezervă.(2) Succesiunea premierilor este anunţată de organizator, care, pe baza evidenţelor proprii şi a validării extragerilor de numere efectuate până la un moment dat, constată faptul că există cel puţin un carton valabil dintre cele vândute, care conţine combinaţia completă de numere pentru acordarea premiului. Articolul 99 (1) Planul de afaceri se va întocmi pentru o perioadă de un an şi se va prezenta de operatorul economic o singură dată, pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a activităţii. Documentaţia va conţine următoarele date: totalul veniturilor estimate, totalul cheltuielilor, pe elemente principale de cheltuieli, profitul brut.(2) În cazul în care, în perioada de valabilitate a autorizaţiei de exploatare, veniturile realizate depăşesc veniturile estimate conform documentaţiei prezentate la data autorizării, taxa anuală de autorizare datorată se va recalcula începând cu prima lună în care se realizează depăşirea veniturilor estimate, prin aplicarea cotei procentuale prevăzute în OUG 77/2009 asupra veniturilor realizate de la începutul perioadei de autorizare.(3) În cazul prelungirii autorizaţiei de exploatare după primul an de autorizare, organizatorul va efectua plata taxei aferente obţinerii autorizaţiei, prin aplicarea cotei procentuale aferente asupra veniturilor organizatorului, determinată conform art. 11 din OUG 77/2009, ale lunii anterioare celei în care se analizează documentaţia de către Comitetul de supraveghere din cadrul ONJN. Articolul 100Pentru exploatarea jocului bingo organizat prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, organizatorul trebuie să asigure: a)transmiterea în direct a extragerii de numere, prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune; b)un complex de dispozitive, instalaţii, maşini şi echipamente interconectate, rezultând un tot unitar, caracterizat prin extrageri şi premieri succesive, realizate rapid prin intermediul unei instalaţii care înglobează un circuit închis de televiziune; c)organizarea locului de transmisie în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice. Articolul 101Locaţia în care se desfăşoară activitatea va avea în dotare, în mod obligatoriu, următoarele dispozitive şi echipamente: a)cel puţin un aparat de extragere aleatorie a numerelor, respectiv turbosuflantă prevăzută cu serpentină la vedere, omologată şi supusă controlului tehnic efectuat de societăţile specializate; b)cel puţin un panou cu afişaj luminos, comandat electronic, prin intermediul căruia vor fi afişate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezervă, preţul cartonului, intervalul de serie vândut, numărul de cartoane vândute, bila maximă, numărul de bile extrase şi premiile speciale. Panoul de date va avea suficienţi digiţi pentru înscrierea în totalitate a datelor afişate; c)cel puţin un panou cu afişaj luminos, prin intermediul căruia vor fi afişate numerele extrase; d)un sistem electronic coordonator de joc, pentru gestiunea contabilă a jocului, prevăzut cu un monitor de control şi una sau mai multe imprimante; e)alte dispozitive şi accesorii specifice jocului tip bingo, de exemplu, tastatură, întrerupătoare, instalaţii audio. Articolul 102Pentru a fi autorizată, sala trebuie să deţină autorizaţie de funcţionare în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare şi să îndeplinească următoarele condiţii de bază: a)să fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea activităţii; b)să fie prevăzută cu instalaţie de sonorizare care să asigure o audiţie optimă; c)calculatorul de coordonare şi gestiune a jocului să fie prevăzut cu sursă de alimentare neîntreruptibilă; d)să fie prevăzută cu circuit electric de siguranţă. La uşile de evacuare vor fi montate lămpi electrice care să intre în funcţiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază, constituind, în accepţiunea prezentelor norme metodologice, circuit electric de iluminare de siguranţă. Aceste lămpi vor fi amplasate astfel încât în situaţii de necesitate să asigure protejarea şi evacuarea personalului sălii, precum şi a valorilor. e)să fie dotate conform normelor igienico-sanitare şi pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, în vigoare. Articolul 103Sala nu poate fi autorizată în situaţiile în care: a)aparatul de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflantă nu este dotat cu serpentină de stocare a bilelor; b)comenzile echipamentului de joc nu sunt efectuate prin intermediul calculatorului. Articolul 104(1) La jocul de bingo prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, cota procentuală de premiere din totalul rulajului încasărilor va fi de minimum 40% şi va fi constituită pe fiecare joc obişnuit, cu excepţia jocurilor la care se acordă premii speciale, atunci când se va respecta doar cota procentuală minimă. Cotele procentuale de premiere practicate de organizator vor fi prevăzute în regulamentul de joc, cu respectarea limitelor minime şi maxime; orice modificare ulterioară a regulamentului de joc va intra în vigoare numai după aprobarea Comitetului de supraveghere al ONJN.(2) Cota procentuală de premiere este compusă din suma cotelor procentuale ce reprezintă premii de linie, de bingo şi de bingo acumulat, precum şi din cota procentuală aferentă constituirii fondului de rezervă.(3) Fondul de rezervă va putea fi folosit la acordarea premiilor speciale şi la reconstituirea opţională a premiului de bingo acumulat, în cazul în care acesta a fost acordat.(4) Premiul de bingo acumulat, constituit din încasări într-o cotă procentuală stabilită de organizator sau din fondul de rezervă, se acordă integral participantului la joc declarat câştigător la bila maximă afişată pe panoul de date. (5) Se interzice acordarea parţială a acestuia în cote fixe, precum şi acordarea unor premii speciale din premiul de bingo acumulat. (6) Premiile speciale acordate jucătorilor se constituie numai din fondul de rezervă acumulat la jocurile anterioare. (7) Premiile de linie, de bingo şi de bingo acumulat şi fondul de rezervă vor fi afişate permanent pe panoul cu datele generale de joc.(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), pentru o perioadă de 3 luni de la data acordării autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorul de joc tip bingo poate constitui fond de rezervă din resursele financiare proprii, pe care ulterior le poate recupera. Articolul 105(1) Exploatarea jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune se poate realiza cu cartoane tipărite de Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A.(2) Gestiunea jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, pentru o singură ediţie de joc, se realizează exclusiv de către organizator şi se validează pentru fiecare ediţie de joc, respectiv emisiune televizată, de către un comitet de validare format din 5 membri, dintre care un preşedinte numit de organizator, gestiunea ediţiei de joc, respectiv emisiunii televizate, fiind evidenţiată pe hârtia imprimantei calculatorului.(3) Pe hârtia imprimantei calculatorului vor fi precizate, în mod obligatoriu, următoarele date: enumerarea cronologică a jocurilor de bingo organizate în cadrul ediţiei de joc, respectiv emisiunii televizate, după caz, data şi ora începerii fiecărui joc, ora încheierii, preţul cartoanelor vândute pentru fiecare joc, numărul cartoanelor vândute pentru fiecare joc, intervalul de serie vândut pentru fiecare joc, intervalul seriilor de cartoane anulate pentru fiecare joc, premiul de linie acordat pentru fiecare joc, premiul de bingo acordat pentru fiecare joc, premiul de bingo acumulat acordat pentru fiecare joc, fondul de rezervă şi premiile speciale acordate din acesta, bilele extrase acordate pentru fiecare joc, bila maximă acordată pentru fiecare joc, numărul cartonului câştigător atât la linie, cât şi la bingo, acordat pentru fiecare joc, validarea fiecărui joc.(4) La sfârşitul fiecărei ediţii de joc, respectiv a emisiunii televizate, calculatorul va opera sinteza jocurilor, numărul de jocuri executate, sumele încasate, valoarea premiilor acordate şi alte date sintetice.(5) După această sinteză, hârtia de imprimantă va fi barată, urmând ca situaţia ediţiei de joc, respectiv emisiunii televizate, să fie verificată şi semnată de fiecare membru al comitetului de validare. Fiecare dintre semnatari va înscrie personal numele, ora semnării, funcţia, urmate de semnătură.(6) Această procedură se va efectua imediat după terminarea ultimului joc şi după redarea sintezei de către calculator. Hârtia de imprimantă cu datele de joc constituie baza întocmirii unui document contabil şi se păstrează ca atare, împreună cu acesta, conform normelor legale.(7) Organizatorii de jocuri de noroc de tip bingo prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune au obligaţia să transmită ONJN, în cel mult 3 zile lucrătoare, procesele-verbale întocmite de comitetul de validare a premiilor, întocmite pentru fiecare ediţie de joc, respectiv emisiune televizată, precum şi anexele procesului-verbal şi evidenţa cartoanelor din gestiunea organizatorului cu evidenţierea cartoanelor vândute pentru jocul de noroc respectiv. Articolul 106 (1) Exploatarea jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune se realizează prin intermediul unor programe informatice specifice jocului de bingo. Mijloacele de joc împreună cu programele informatice utilizate vor fi conectate la un sistem informatic centralizator. (2) Sistemul informatic centralizator va fi conectat la un terminal situat la ONJN sau în locaţia indicată de acesta, care va permite accesul autorităţii la baza de date a organizatorului cuprinzând, la momentul interogării, informaţiile stabilite prin ordin al preşedintelui ONJN. (3) În cazul întreruperii conexiunii dintre locaţia specializată, sistemul informatic centralizator al organizatorului, precum şi terminalul situat la ONJN sau în locaţia indicată de acesta, pentru perioade mai mari de două zile, organizatorul are obligaţia de a suspenda activitatea agenţiei până la refacerea conexiunii şi de a întocmi un proces-verbal de incident înregistrat la organizator şi comunicat ONJN.(4) Lunar, se va întocmi o situaţie pentru jocul de tip bingo organizat prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, conform modelului denumit „Situaţia încasărilor lunare", care va fi reglementată prin ordin al preşedintelui ONJN. Articolul 107(1) În vederea acordării autorizaţiei pentru exploatarea jocurilor de noroc, pentru fiecare sală în care urmează a se organiza jocuri bingo prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, o echipă de specialişti, formată din reprezentanţi ai ONJN şi ai Ministerului Afacerilor Interne, în număr de cel puţin 3 persoane, se va deplasa la faţa locului şi va întocmi o notă de constatare privind îndeplinirea condiţiilor de autorizare. (2) Nota de constatare va fi semnată de către toţi membrii echipei, precum şi de reprezentantul operatorului economic verificat şi va fi înaintată Comitetului de supraveghere al ONJN.PARAGRAFUL al IX-lea Tombola Articolul 108Tombola - joc tradiţional este activitatea de jocuri de noroc în care se acordă numai câştiguri în natură, caracterizată prin extrageri periodice de numere, litere sau alte simboluri, în mod aleatoriu, prin folosirea unui sistem informatic independent ori a unor dispozitive specifice mecanice sau electronice, numărul participanţilor la joc fiind prestabilit, iar câştigurile fiind atribuite acelora care prezintă biletul de participare care conţine combinaţia de litere, numere sau alte simboluri desemnată câştigătoare în urma extragerilor sau care au fost desemnaţi câştigători în urma unei trageri la sorţi. Articolul 109(1) Exploatarea activităţii se realizează în baza regulamentului de joc aprobat de Comitetul de supraveghere al ONJN care va cuprinde obligatoriu dispoziţii privind modalitatea de desfăşurare a activităţii, natura şi valoarea totală a câştigurilor acordate, numărul minim de participanţi la fiecare ediţie de joc, perioada prevăzută pentru achiziţionarea biletelor de participare la joc, data extragerii şi locaţia în care aceasta se realizează. Orice modificare a regulamentului de joc va intra în vigoare numai după aprobarea de către Comitetul de supraveghere al ONJN.(2) Un exemplar al regulamentului de joc va fi afişat permanent în locaţia în care se desfăşoară activitatea.(3) Biletele de participare la tombolă vor fi tipărite de Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A.(4) Dreptul de proprietate asupra bunurilor acordate ca premii în cadrul fiecărei ediţii de joc va fi deţinut de organizator anterior începerii ediţiei de joc, iar bunul va fi transmis participanţilor desemnaţi câştigători liber de orice sarcini.(5) Cota procentuală de premiere pentru fiecare ediţie organizată va fi de minimum 50% din valoarea totală a mizelor colectate. Articolul 110(1) Gestiunea jocurilor de tip tombolă - joc tradiţional, pentru o singură ediţie de joc, se realizează exclusiv de către organizator şi se validează pentru fiecare ediţie de joc de către un comitet de validare format din 5 membri, gestiunea ediţiei de joc fiind evidenţiată pe hârtia imprimantei calculatorului.(2) Pe hârtia imprimantei calculatorului vor fi precizate, în mod obligatoriu, următoarele date: enumerarea cronologică a extragerilor organizate în cadrul ediţiei de joc, după caz, data şi ora începerii fiecărei extrageri, ora încheierii, preţul biletelor de participare vândute pentru fiecare joc, intervalul de serie vândut pentru fiecare extragere, intervalul seriilor de bilete de participare anulate pentru fiecare extragere, premiul acordat pentru fiecare joc, valoarea individuală a fiecărui premiu acordat, numărul şi seria biletelor de participare desemnate câştigătoare pentru fiecare joc, validarea fiecărui joc.(3) La sfârşitul fiecărei ediţii de joc, sistemul informatic deţinut de organizator va opera sinteza jocurilor, numărul de jocuri executate, sumele încasate, valoarea premiilor acordate şi alte date sintetice.(4) După această sinteză, hârtia de imprimantă va fi barată, urmând ca situaţia ediţiei de joc să fie verificată şi semnată de fiecare membru al comitetului de validare. Fiecare dintre semnatari va înscrie personal numele, ora semnării, funcţia, urmate de semnătură.(5) Această procedură se va efectua imediat după terminarea ultimei extrageri şi după redarea sintezei de către sistemul informatic. Hârtia de imprimantă cu datele de joc constituie baza întocmirii unui document contabil şi se păstrează ca atare, împreună cu acesta, conform normelor legale.(6) Organizatorii de jocuri de noroc de tip tombolă - joc tradiţional au obligaţia să transmită comitetului, în cel mult 3 zile lucrătoare, procesele-verbale întocmite de comitetul de validare a premiilor, întocmite pentru fiecare ediţie de joc, precum şi anexele procesului-verbal şi evidenţa biletelor de participare din gestiunea organizatorului cu evidenţierea biletelor de participare vândute pentru jocul de noroc respectiv.(7) Lunar, se va întocmi o situaţie pentru jocul de tip tombolă, conform modelului denumit „Situaţia veniturilor lunare", care va fi reglementată prin ordin al preşedintelui ONJN.PARAGRAFUL al X-lea Activităţi de jocuri de noroc temporare Articolul 111(1) Activităţile de jocuri de noroc temporare sunt oricare dintre activităţile de jocuri de noroc caracteristice activităţii de cazinou, bingo în săli şi slot machine definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) din OUG 77/2009, desfăşurate cu caracter temporar în locaţii situate în staţiunile turistice sau pe nave de agrement, precum şi festivalurile de poker.
(2) Modelul licenţei de organizare a jocurilor de noroc temporare este prevăzut în anexa nr. 5b).
(3) Evidenţa contabilă primară a operaţiunilor desfăşurate se ţine zilnic şi lunar, după caz, pentru fiecare mijloc de joc autorizat, pentru fiecare locaţie autorizată sau la nivelul operatorului, conform regulilor de raportare contabilă aplicabile pentru fiecare activitate în parte.A. Jocurile de noroc temporare de tip cazino, slot machine sau bingo în săli
Articolul 112(1) Deţinătorul unei licenţe de organizare a jocurilor de noroc prevăzute de dispoziţiile art. 10 alin. (1) lit. c) şi lit. e) pct. (i) sau lit. f) din OUG 77/2009 poate solicita acordarea autorizaţiei de exploatare temporară a aceleiaşi activităţi, în staţiunile turistice sau pe nave de agrement, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezentele norme metodologice. (2) Operatorii economici care nu deţin licenţa de organizare pentru una dintre activităţile prevăzute de dispoziţiile art. 10 alin. (1) lit. c), lit. e) pct. (i) sau lit. f) din OUG 77/2009 vor solicita concomitent acordarea licenţei de organizare şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc temporare. Articolul 113Locaţiile în care se desfăşoară jocurile de noroc temporare prevăzute de dispoziţiile art. 10 lit. p) pct. (i) din OUG 77/2009 sunt navele de agrement şi spaţiile comerciale sau unităţi de cazare situate în staţiuni turistice, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, cu completările ulterioare, înregistrate ca sedii sociale sau secundare ale organizatorului la oficiul registrului comerţului, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a)permit amplasarea mijloacelor de joc astfel încât să se creeze o ambianţă plăcută pentru participanţi; b)sunt amenajate corespunzător activităţii desfăşurate, cu respectarea numărului minim de mijloace de joc prevăzut pentru fiecare activitate în parte, conform art. 15 alin. (6) din OUG 77/2009; c)au asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea şi monitorizarea activităţii, dar astfel montat încât să nu deranjeze participanţii; d)beneficiază de instalaţie de condiţionare sau de ventilare a aerului, cu o putere corespunzătoare dimensiunii acestora; e)pentru activităţile caracteristice cazinourilor şi celor de tipul bingo în săli, spaţiile vor fi prevăzute cu circuit electric de siguranţă. La uşile de evacuare vor fi montate lămpi electrice care să intre în funcţiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază. Aceste lămpi vor fi amplasate astfel încât, în situaţii de necesitate, să asigure protejarea şi evacuarea jucătorilor, a personalului sălii, precum şi a valorilor; f)sunt amplasate şi dotate conform condiţiilor prevăzute de lege pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; g)respectă normele igienico-sanitare în vigoare; h)asigură condiţii ambientale corespunzătoare unei bune desfăşurări a activităţii fără a aduce atingere liniştii şi ordinii publice, conform prevederilor legale în vigoare, i)în acestea se interzice expres accesul minorilor în spaţiile de desfăşurare a jocurilor de noroc temporare, precum şi participarea acestora la tipurile de joc reglementate în prezentele norme metodologice. Articolul 114În incintele în care se desfăşoară jocuri de noroc temporare pot fi desfăşurate şi alte activităţi economice, altele decât cele reglementate în OUG 77/2009 şi în cuprinsul prezentelor norme metodologice, cu condiţia ca organizarea şi exploatarea activităţilor să se realizeze distinct, prin separarea, prin orice mijloace, a celor două activităţi. Articolul 115(1) Organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc temporare se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG 77/2009 şi ale prezentelor norme metodologice pentru fiecare activitate în parte, care se aplică în mod corespunzător.(2) Autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc temporare este valabilă 3 luni şi poate fi prelungită o singură dată, pentru o perioadă maximă de 3 luni. (3) Organizatorul are dreptul de a amplasa mijloacele de joc care concură la exploatarea activităţii de jocuri de noroc temporare numai în locaţii care respectă condiţiile prevăzute în prezenta secţiune.B. Festivalurile de poker Articolul 116 (1) Festivalurile de poker reprezintă ansamblul de evenimente constând în turnee de poker, organizate periodic în decursul unui an de un operator economic, în temeiul licenţei de organizare şi al autorizaţiei de exploatare a activităţii, la care participă minimum 200 de participanţi.(2) Autorizaţia de exploatare a activităţii de jocuri de noroc de tip festivaluri de poker permite operatorului economic organizarea a maximum 10 evenimente, cu condiţia ca în decursul unei luni, în aceeaşi locaţie, să nu organizeze două sau mai multe evenimente, iar durata maximă a fiecărui eveniment să nu depăşească 12 zile calendaristice. Articolul 117(1) Organizarea şi exploatarea festivalurilor de poker este permisă numai în baza licenţei de organizare şi a autorizaţiei de exploatare a activităţii, utilizând mese speciale şi mijloace de joc specifice, cum sunt cărţile de joc, jetoanele, fisele şi alte asemenea.(2) Evenimentele din cadrul festivalului de poker se pot organiza în locaţiile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a)suprafaţa minimă a spaţiului de exploatare a activităţii este de 150 de metri pătraţi; b)în incinta spaţiului în care se desfăşoară activitatea nu se desfăşoară simultan o altă activitate de jocuri de noroc reglementată de OUG 77/2009 ori de prezentele norme metodologice; c)în incintă se asigură sistem de iluminat corespunzător pentru desfăşurarea activităţii; d)spaţiul este prevăzut cu circuit electric de siguranţă, la uşile de evacuare, vor fi montate lămpi electrice care să intre în funcţiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază, asigurând, în situaţii de necesitate, protejarea şi evacuarea jucătorilor, a personalului sălii, precum şi a valorilor; e)spaţiul respectă condiţiile prevăzute de lege pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi normele igienico-sanitare în vigoare. Articolul 118(1) Organizatorii de jocuri de noroc de tip festivaluri de poker vor informa ONJN cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii unui eveniment din cadrul festivalului de poker.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde informaţiile referitoare la perioada de desfăşurare a evenimentului, locaţia în care se va desfăşura, precum şi valoarea minimă şi maximă a taxei de participare percepute de organizator.(3) Desfăşurarea activităţii în cadrul fiecărui eveniment care face parte din festivalul de poker se realizează în conformitate cu dispoziţiile regulamentului de joc, care va cuprinde obligatoriu prevederi privind tipurile de jocuri ce pot fi organizate, numărul meselor exploatate, condiţiile de participare şi cele privind acordarea câştigurilor, modalitatea de înscriere şi de desfăşurare a evenimentului. (4) Orice modificare a regulamentului de joc va intra în vigoare de la data aprobării Comitetului de supraveghere al ONJN. Un exemplar identic cu cel aprobat de Comitet se va afla în permanenţă în incinta locaţiei şi va fi prezentat participanţilor şi, la cerere, organelor de control.(5) În cadrul unui eveniment pot fi organizate turnee de poker diferite, fără ca durata totală a acestora să depăşească durata maximă stabilită pentru eveniment.(6) Pe durata unui eveniment pot fi desfăşurate atât turnee de poker în cadrul cărora jetoanele deţinute de participanţi pot fi preschimbate în orice moment la punctul de colectare, potrivit valorii acestora, precum şi turnee de poker în cadrul cărora jetoanele deţinute de participanţi au valoare pur simbolică, inscripţionate fără valoare şi gestionate separat, neputând fi preschimbate în numerar la punctul de colectare. Articolul 119(1) Organizatorii vor permite participarea jucătorilor la evenimentele din cadrul festivalului de poker numai în baza unui act de identitate valabil şi vor conduce evidenţa accesului jucătorilor în incinta locaţiei în care se desfăşoară activitatea numai în format electronic, prin programe informatice specializate.(2) Prin grija organizatorului, evidenţa accesului la jocul de noroc va conţine cel puţin informaţiile privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, tipul, numărul şi seria documentului de identitate prezentat de participant. (3) Programele informatice de evidenţă a accesului jucătorilor vor asigura şi distribuţia aleatorie a participanţilor la mesele de joc. Articolul 120Organizatorii vor efectua operaţiunile de încasări şi plăţi aferente activităţii numai prin intermediul punctelor de colectare a numerarului, dotate cu cel puţin un seif pentru depozitarea valorilor şi sistem informatic de evidenţă a plăţilor şi încasărilor efectuate pe durata evenimentului. Punctele de colectare vor fi amenajate în incinta locaţiilor sau în incinta unităţii de cazare. Articolul 121 (1) Organizatorii festivalurilor de poker sunt obligaţi să utilizeze în exploatarea activităţii cel puţin 4 tipuri de jetoane, produse de societăţi specializate, inscripţionate diferit pentru fiecare turneu, dacă evenimentul presupune mai multe turnee. (2) În cazul în care desfăşurarea turneului presupune organizarea unei etape de calificare, accesul în etapa finală a turneului fiind permis numai jucătorilor calificaţi în urma etapei iniţiale sau altor jucători, dacă acest aspect este prevăzut în regulamentul de joc aprobat de Comitet, organizatorul va asigura jetoane inscripţionate diferit pentru fiecare etapă în parte.
(3) Jetoanele valorice pot fi cumpărate de la punctele de colectare sau de la mesele de joc, în lei sau în valută, iar restituirea ori răscumpărarea acestora se face numai la punctul de colectare.
Secţiunea a II-aJocuri la distanţă Articolul 122 (1) Organizarea şi exploatarea activităţii de jocuri de noroc la distanţă în România este permisă numai operatorilor economici înregistraţi pe teritoriul României sau într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, care deţin licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare a activităţii eliberată de ONJN din România. (2) Autorizaţia de exploatare a activităţii se acordă pentru întreaga activitate de exploatare care se desfăşoară prin intermediul aceleiaşi platforme de joc conectate la cel puţin un domeniu de internet. (3) Pentru obţinerea licenţei de organizare şi a autorizaţiei exploatare a jocurilor de noroc la distanţă, operatorii economici vor depune documentele prevăzute la anexa nr. 6a) şi anexa nr. 7, precum şi următoarele documente în limba română:a)certificatul emis de un laborator specializat care să ateste că platforma de joc îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru oferirea de servicii de jocuri de noroc în România, inclusiv că platforma identifică şi înregistrează distinct fiecare tranzacţie efectuată de jucătorii care accesează platforma de pe teritoriul României, precum şi fiecare tranzacţie efectuată de jucătorii români care nu au rezidenţă fiscală în alt stat; b)documente din care să rezulte descrierea completă a echipamentelor hardware şi software folosite pentru a oferi jocuri de noroc în România; c)documentele care atestă locaţia în care sunt amplasate sistemele informatice, hardware şi software, utilizate de organizator; d)documentele care atestă plata taxelor aferente analizării documentaţiei; e)documente care atestă cifra de afaceri înregistrată de societate în anul fiscal anterior; f)situaţie centralizată a contractelor încheiate de organizator cu afiliaţii, procesatorii de plăţi, furnizorii de software şi societăţile de audit/certificare, servicii-suport, în vigoare la data depunerii cererii de autorizare; g)regulamentul de joc pentru fiecare activitate pentru care se solicită autorizarea; h)documentele din care să rezulte termenele şi condiţiile aplicabile pentru utilizarea platformei de joc; i)documente care să descrie măsurile aplicabile la nivelul organizatorului în scopul prevenirii şi combaterii dependenţei de jocuri de noroc şi pentru interzicerea accesului minorilor la activitatea desfăşurată; j)după caz, dovada înregistrării societăţii ca operator de date cu caracter personal; k)certificatul de acreditare ISO al societăţii care realizează verificarea conformităţii platformei de joc; l)raportul de audit întocmit de societăţile abilitate care deţin licenţă clasa a II-a, eliberată de ONJN aferent anului anterior celui în care se solicită autorizarea. Articolul 123Solicitantul de licenţă şi autorizaţie pentru jocurile de noroc la distanţă are obligaţia să prezinte Comitetului de supraveghere al ONJN, la momentul primei autorizări, o situaţie centralizată cuprinzând informaţii despre numărul conturilor deschise şi cuantumul total al depozitelor constituite de jucători platformele de joc utilizate. PARAGRAFUL I Reprezentantul autorizat Articolul 124Operatorii economici înregistraţi şi autorizaţi să desfăşoare activităţi de jocuri de noroc la distanţă într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European ori în Confederaţia Elveţiană au obligaţia de a desemna un reprezentant autorizat în relaţia cu autorităţile competente din România. Articolul 125Reprezentantul autorizat al organizatorului de jocuri de noroc la distanţă, autorizat într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European ori Confederaţia Elveţiană este persoana fizică sau juridică, desemnată de organizator, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a)are domiciliul sau sediul social pe teritoriul României; b)nu se află într-o stare de incompatibilitate, conform legii; c)împotriva persoanei fizice sau a reprezentanţilor legali ai persoanei juridice nu a fost pronunţată o hotărâre judecătorească de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea pentru o infracţiune prevăzută de OUG 77/2009 sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată pedeapsa de minimum 2 ani de închisoare; d)nu are fapte înscrise în cazierul fiscal şi a primit avizul organelor de poliţie; e)să fie desemnat împuternicit fiscal/reprezentant fiscal în România al operatorului licenţiat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Articolul 126 (1) Principalele atribuţii ale reprezentantului autorizat al organizatorului de jocuri de noroc înregistrat şi autorizat să desfăşoare activităţi de jocuri de noroc la distanţă pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European ori Confederaţia Elveţiană sunt după cum urmează:a)reprezintă organizatorul în faţa autorităţilor române pentru orice solicitare legată de activitatea de jocuri de noroc sau conexă acesteia; b)reprezintă organizatorul de jocuri de noroc în cursul procedurilor de: licenţiere, autorizare, auditare din punct de vedere tehnic şi/sau financiar, îndeplinite la solicitarea ONJN; c)reprezintă organizatorul în cursul procedurilor de control şi/sau monitorizare privind modul de desfăşurare a activităţii de jocuri de noroc la distanţă. (2) Orice modificare a datelor şi informaţiilor cu privire la reprezentantul autorizat, avute în vedere la momentul autorizării, se notifică ONJN în termen de maximum 5 zile de la data adoptării.(3) Actele administrative, informările şi solicitările adresate organizatorului de jocuri de noroc de către ONJN vor fi considerate ca fiind comunicate organizatorului dacă sunt transmise la adresa reprezentantului autorizat.(4) În aplicarea
art. II alin. (7) lit. d) din Legea nr. 124/2015, clauzele cuprinse în toate contractele sau actele încheiate între organizator şi persoana desemnată în calitate de reprezentant autorizat care au fost depuse conform legii la ONJN trebuie să cuprindă principalele atribuţii ale reprezentantului autorizat aşa cum sunt ele prevăzute la alin. (1) şi să contribuie în mod efectiv la ducerea la îndeplinire a obligaţiilor.PARAGRAFUL al II-lea Condiţii generale privind desfăşurarea activităţii Articolul 127 (1) Activitatea de jocuri de noroc la distanţă pe teritoriul României se desfăşoară prin intermediul sistemului informatic central al organizatorului, care trebuie să conţină un sistem de joc, un sistem de înregistrare şi de identificare a participanţilor la joc, precum şi un sistem pentru păstrarea şi transmiterea în timp real a informaţiilor privind: fiecare sesiune de joc, fiecare taxă de participare, precum şi fiecare plată făcută participantului la joc. (2) Sistemul informatic central va asigura transmiterea criptată şi înregistrarea automată, în timp real, a tuturor datelor solicitate expres de ONJN, a datelor de identificare a jucătorilor români, precum şi datele financiare ale acestora, fiecare tranzacţie realizată de un jucător român, în serverul de siguranţă. În serverul în oglindă vor fi transmise situaţiile centralizatoare zilnice/lunare, iar acesta va permite verificarea în timp real a operaţiunilor desfăşurate de operatorul licenţiat. Articolul 128Website-ul organizatorului şi platforma de joc prin care se desfăşoară activitatea de jocuri de noroc la distanţă vor conţine obligatoriu în limba română următoarele informaţii, afişate în mod vizibil: a)denumirea organizatorului de jocuri de noroc, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau autoritatea competentă din statul în care operatorul îşi are sediul, inclusiv date de identificare fiscală şi/sau un alt număr de identificare, adresa sediului social, seria, numărul şi data licenţei de organizare şi ale autorizaţiei de exploatare emise de ONJN, perioada de valabilitate a acestora, precum şi un link către website-ul ONJN - www.onjn.gov.ro; b)interdicţia expresă referitoare la participarea la jocurile de noroc a persoanelor sub 18 ani; c)politica organizatorului cu privire la prevenirea şi combaterea dependenţei de jocurile de noroc, inclusiv accesul la autotestare privind dependenţa de jocuri de noroc; d)regulamentul de joc pentru fiecare joc de noroc oferit; e)serviciul de asistenţă în scopul utilizării platformei, oferit de organizator; f)informaţii privind modalităţile de plată; g)termenele şi condiţiile privitoare la utilizarea platformei de joc de către participant; h)informaţiile privind contul jucătorului; i)informaţii cu privire la respectarea prevederilor legale în domeniul fraudei şi a spălării banilor. j)mesaj de avertizare transmis automat de platforma de joc, la fiecare 60 de minute care va informa jucătorul cu privire la timpul petrecut la joc.PARAGRAFUL al III-lea Participanţii la jocurile de noroc la distanţă Articolul 129(1) Participarea la jocurile de noroc la distanţă, organizate de un operator care deţine licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare a activităţii, este permisă jucătorilor care deţin un cont unic de joc şi sunt înregistraţi conform prevederilor prezentelor norme metodologice. (2) În vederea înregistrării, un jucător furnizează cel puţin următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, data naşterii, adresa de e-mail valabilă, adresa de domiciliu, nume utilizator, parola, acceptare termeni şi condiţii, confirmarea voluntară a vârstei de peste 18 ani. La acceptarea înregistrării platforma de joc va genera automat un cod unic atribuit jucătorului. (3) Jucătorul înregistrat are posibilitatea de a alimenta contul de joc cu o sumă în limită maximă de 200 euro sau echivalent, prin mijloacele de plată acceptate de organizator, dar retragerile de bani din contul de joc vor putea fi efectuate doar în urma verificării autenticităţii datelor furnizate de către jucător.(4) În vederea verificării autenticităţii datelor furnizate de către jucător, organizatorul va solicita informaţii despre cetăţenie sau rezidenţă fiscală, iar în cazul cetăţenilor români va solicita şi codul numeric personal. Organizatorul de jocuri de noroc la distanţă are obligativitatea ca, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contului de joc, să depună toate diligenţele pentru verificarea autenticităţii datelor furnizate de către jucător.(5) În cazul în care jucătorul, în maximum 30 de zile calendaristice de la momentul alimentării contului de jucător, nu confirmă autenticitatea datelor furnizate sau se regăseşte în lista de jucători autoexcluşi sau indezirabili, organizatorul va închide contul, iar sumele existente în cont vor fi reţinute şi virate la bugetul de stat până cel mai târziu la data de 10 a lunii următoare celei în care fondurile au fost reţinute. În caz de deces în perioada de verificare a contului, sumele se restituie moştenitorilor, în condiţiile legii.(6) Orice modificare a conturilor de joc se va transmite automat în serverul de siguranţă aflat pe teritoriul României. Articolul 130 (1) Organizatorul de jocuri de noroc la distanţă creează un singur cont de joc pentru un jucător înregistrat. (2) Organizatorul de jocuri de noroc acordă jucătorului acces la informaţiile privind situaţia contului de joc, istoricul jocurilor - inclusiv mizele, câştigurile şi pierderile -, depozitele şi retragerile, precum şi alte tranzacţii în legătură cu acesta. Informaţiile sunt disponibile pentru jucător în contul de joc cel puţin 90 de zile.(3) Organizatorul de jocuri de noroc nu acceptă o miză de la un jucător decât dacă există fonduri adecvate în contul de joc pentru a acoperi valoarea mizei.(4) Rezultatul participării la joc va fi reflectat imediat în contul de joc al jucătorului.(5) Un organizator de jocuri de noroc nu permite transferuri între conturile de joc ale jucătorilor. Rezultatul din participarea la joc poate fi transferat de organizatorul de jocuri de noroc jucătorului numai în acelaşi cont de plată din care au provenit fondurile transferate de către jucător. În cazul în care contul de plată al jucătorului nu mai este valid, organizatorul de jocuri de noroc remite câştigul în contul indicat de jucător, după verificarea identităţii acestuia.(6) Un organizator de jocuri de noroc nu furnizează credit în contul de plată sau în contul de joc al unui jucător şi nu permite participarea gratuită la jocul de noroc în alte condiţii decât cele prevăzute în prezentele norme metodologice pentru acordarea bonusurilor către participanţi.(7) Organizatorul de jocuri de noroc la distanţă poate, în cazul în care există suspiciuni întemeiate, înainte de a transfera câştigurile în contul de plată al jucătorului, să efectueze, într-un termen de 10 zile lucrătoare, verificările pe care le consideră necesare, după care să efectueze transferul sau să înştiinţeze organele competente. Acest termen poate fi prelungit cu 5 zile lucrătoare dacă verificarea se face de furnizorul de software sau se poate prelungi până la finalizarea cercetării efectuate la solicitarea organizatorului de autorităţi competente, cu condiţia informării jucătorului şi a ONJN.(8) Organizatorul de jocuri de noroc la distanţă se asigură că, în caz de întrerupere a jocului din motive tehnice care nu sunt imputabile participantului, jucătorul care a plasat o miză înainte de întrerupere are posibilitatea de a continua jocul întrerupt. Dacă acest lucru nu este posibil, miza este restituită jucătorului conform termenilor şi condiţiilor acceptate.(9) Fondurile din contul de joc al jucătorului reprezintă depozite ale jucătorilor, constituite în baza transferurilor financiare efectuate şi păstrate într-un cont al organizatorului, distinct de contul prin care se realizează operaţiunile financiare curente ale acestuia. Fondurile din contul de joc al jucătorului pot fi restituite numai prin aceeaşi metodă prin care s-a făcut alimentarea contului. Succesorilor acestuia fondurile le pot fi restituite în temeiul documentelor care le atestă această calitate.(10) Depozitele jucătorilor nu pot fi utilizate în alt scop decât cel pentru care au fost constituite.(11) Organizatorul va constitui fondul de garantare a depozitelor jucătorilor, la o bancă de pe teritoriul României. Regularizarea sumelor reprezentând depozitele jucătorilor se va face săptămânal, în prima zi a săptămânii pentru săptămâna precedentă. Articolul 131(1) Orice jucător are posibilitatea să înregistreze o reclamaţie la organizatorul de jocuri de noroc la distanţă, precizând identitatea jucătorului şi elementele pe care le reclamă.(2) Organizatorul de jocuri de noroc la distanţă soluţionează reclamaţia într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 14 zile de la data înregistrării. (3) În cazul în care organizatorul de jocuri de noroc la distanţă nu soluţionează în termenul prevăzut sau respinge reclamaţia jucătorului, acesta din urmă are posibilitatea de a se adresa ONJN.(4) Organizatorul de jocuri de noroc la distanţă păstrează reclamaţiile şi documentele aferente pentru o perioadă de minimum 2 ani de la data înregistrării fiecărei reclamaţii şi le va înainta atât ONJN, cât şi altor organe competente, la solicitarea acestora, cu respectarea legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Articolul 132(1) Organizatorul de jocuri de noroc la distanţă pune la dispoziţia jucătorului o facilitate care să îi permită acestuia să stabilească limite de depozit zilnice, săptămânale şi lunare. O solicitare din partea jucătorului pentru stabilirea unei limite de depozit este implementată, la cerere, în termen de maximum 24 de ore.(2) O solicitare din partea jucătorului de creştere a limitei de depozit fixate anterior nu poate intra în vigoare decât după minimum 48 de ore.(3) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie să pună la dispoziţia jucătorului o facilitate care să îi permită acestuia să solicite o excludere temporară sau permanentă din joc sau întreruperea accesului la joc pe o perioadă prestabilită de maximum 7 zile.(4) Dacă un jucător s-a autoexclus de la participarea în cadrul unui joc al organizatorului de jocuri de noroc la distanţă, acesta din urmă trebuie să îl informeze pe jucător cu privire la opţiunea de consiliere şi tratament al dependenţei patologice de jocuri de noroc într-un centru de tratament.(5) Organizatorul de jocuri de noroc la distanţă, respectiv reprezentantul autorizat păstrează un registru al jucătorilor care au solicitat excluderea permanentă sau temporară ori întreruperea accesului la jocul de noroc, pe care îl prezintă, la cerere, organelor de control. (6) Un jucător care este înregistrat în registrul prevăzut la alin. (5) poate solicita radierea sa din acest registru numai după expirarea unui termen de 6 luni de la înscrierea sa în registrul respectiv.(7) Se interzice organizatorilor de jocuri de noroc la distanţă trimiterea de material publicitar jucătorilor care s-au autoexclus temporar sau permanent ori celor care au solicitat întreruperea accesului la jocul de noroc.PARAGRAFUL al IV-lea Suspendarea şi închiderea contului de joc Articolul 133 (1) Organizatorul de jocuri de noroc la distanţă poate proceda la suspendarea sau închiderea contului de joc al unui jucător, cu înştiinţarea imediată a acestuia, în două situaţii distincte:

(i) încălcarea de către jucător a dispoziţiilor legale; sau
(ii) încălcarea regulamentului de joc al organizatorului de jocuri de noroc.

(2) În situaţia în care organizatorul suspendă transferurile de la sau către contul jucătorului în oricare dintre ipotezele prevăzute la alin. 1, decizia justificată însoţită de documentaţia aferentă va fi adusă la cunoştinţa jucătorului. O copie certificată pentru conformitate cu originalul a deciziei se va trimite ONJN în termen de 3 zile lucrătoare.(3) La închiderea unui cont de joc, pentru orice alte motive neimputabile jucătorului, organizatorul de jocuri de noroc rambursează jucătorului soldul contului de joc, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data închiderii contului. Nu se percep niciun fel de taxe pentru închiderea contului de joc.(4) În situaţia în care sumele cuvenite jucătorului nu pot fi transferate în contul său bancar, întrucât acesta nu mai este valid, organizatorul de jocuri de noroc îl înştiinţează pe jucător, în termen de 5 zile lucrătoare, că poate solicita restituirea sumelor cuvenite din contul său de joc, în termen de un an.(5) Dacă jucătorul nu îşi manifestă opţiunea de restituire a sumelor cuvenite în termenul prevăzut la alin. (4) ori nu indică organizatorului de jocuri de noroc un alt cont bancar valid, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont către bugetul de stat al României, cu respectarea prevederilor legale în domeniu până cel mai târziu la data de 25 a lunii următoare celei în care fondurile au fost reţinute.(6) Dacă nu a fost înregistrată nicio tranzacţie în contul de joc al unui jucător pe o perioadă de un an, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont de joc în contul de plată al jucătorului, în termenul prevăzut la alin. (4). În cazul în care contul de plată al jucătorului nu mai este valid, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont către bugetul de stat al României, după informarea prealabilă a jucătorului şi a ONJN, conform alin. (5), până cel mai târziu la data de 25 a lunii următoare celei în care fondurile au fost reţinute.PARAGRAFUL al V-lea Platforma de joc Articolul 134(1) Platforma de joc reprezintă sistemul informatic, utilizat de către organizatorul de jocuri de noroc la distanţă licenţiat, conectat cu cel puţin o pagină de internet a organizatorului, accesibilă jucătorului prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă.(2) Platforma de joc a organizatorului de jocuri de noroc la distanţă va permite efectuarea automată a următoarelor operaţiuni:a)interacţiunea, în timp real, cu jucătorul, cu serverul de joc, cu serverul în oglindă şi cu serverul de siguranţă, aflate la sediul ONJN sau într-o locaţie indicată de acesta; b)gestionarea formulelor de joc şi a sesiunilor de joc; c)acordarea dreptului de participare la joc; d)acordarea câştigurilor şi efectuarea plăţilor aferente; e)asistenţa şi informarea jucătorilor; f)oferirea gratuită a informaţiilor necesare învăţării jocurilor; g)localizarea geografică a adresei IP a participantului, precum şi identificarea datei, orei şi duratei sesiunii de joc a jucătorului. (3) Activitatea de jocuri de noroc la distanţă autorizată în România se desfăşoară prin intermediul unei platforme de joc, conectate cu cel puţin o pagină de internet, personalizată la nivelul organizatorului, care va conţine:

(i) toţi participanţii la joc care accesează platforma de joc de pe teritoriul României şi
(ii) toţi participanţii la joc cetăţeni români care nu au rezidenţă fiscală într-un alt stat.

(4) Organizatorul garantează că platforma de joc asigură corectitudinea, integritatea, fiabilitatea, siguranţa, transparenţa şi confidenţialitatea activităţilor şi a funcţiilor exercitate, precum şi corectitudinea şi promptitudinea plăţii premiilor.(5) Platforma de joc va asigura memorarea şi trasabilitatea datelor privind sesiunile de joc desfăşurate pe o perioadă de 6 ani. (6) Platforma de joc va asigura continuitatea serviciului prin adoptarea sistemelor de înaltă fiabilitate şi este dezvoltată şi întreţinută conform metodelor şi tehnologiilor aliniate celor mai bune standarde în domeniu.(7) Platforma de joc este dotată cu caracteristici de siguranţă capabile să garanteze protecţia împotriva accesărilor neautorizate şi a inalterabilităţii datelor schimbate.(8) Componentele software pe care jucătorul trebuie să le instaleze, la solicitarea organizatorului de joc, în propriul sistem sunt protejate împotriva viruşilor informatici şi asigură conectarea exclusivă la site-ul organizatorului de jocuri de noroc autorizat. Articolul 135În cazul în care organizatorul nu deţine propria platformă de joc, dreptul de utilizare a platformei informatice prin care se desfăşoară activitatea de jocuri de noroc la distanţă pe teritoriul României va putea fi dobândit numai de la operatorii economici autorizaţi, care deţin licenţă clasa a II-a emisă de Comitetul de supraveghere al ONJN. PARAGRAFUL al VI-lea Sistemul informatic al organizatorului de jocuri de noroc la distanţă Articolul 136 (1) Sistemul informatic central al organizatorului este constituit din serverul de joc, respectiv sistemul hardware şi software prin care se desfăşoară activitatea organizatorului de jocuri de noroc la distanţă pe teritoriul României, conectat la serverul în oglindă şi serverul de siguranţă.(2) Serverul de joc va fi amplasat pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, pe teritoriul unui stat membru al Acordului privind Spaţiul Economic European sau în Confederaţia Elveţiană. Articolul 137(1) Sistemul informatic central trebuie să asigure, în mod obligatoriu, înregistrarea automată şi transmiterea în maximum 24 de ore a fiecărei tranzacţii în serverul de siguranţă aflat la dispoziţia ONJN şi să transmită zilnic rapoarte centralizatoare, în serverul în oglindă, conform ordinului preşedintelui ONJN.(2) Serverul de siguranţă înregistrează automat toate informaţiile privind desfăşurarea activităţii de jocuri de noroc la distanţă pe teritoriul României, inclusiv cele privind înregistrarea şi identificarea jucătorilor, localizarea geografică a adresei IP a jucătorului, mizele plasate şi câştigurile obţinute, transferurile către contul de joc şi către contul de plată al jucătorului. (3) Sistemul informatic al organizatorului va asigura stocarea pe serverul de siguranţă a datelor colectate, în forma în care au fost create, pentru o perioadă minimă de 6 ani de la data colectării, ulterior acestea fiind arhivate prin grija operatorului.(4) Rapoartele centralizatoare vor fi transmise automat în serverul în oglindă şi vor cuprinde informaţiile privind totalul taxelor de participare colectate zilnic, valoarea câştigurilor transferate în conturile de joc şi în conturile de plată ale jucătorilor, fondurile existente în depozitele constituite de jucători în contul organizatorului de jocuri de noroc.(5) Conexiunea dintre serverul de joc şi serverul de siguranţă va fi limitată pentru organizator la transmiterea datelor. Articolul 138(1) Operatorul economic care solicită autorizaţie de exploatare a activităţii de jocuri de noroc la distanţă trebuie să deţină certificarea software-ului sau a platformei de joc de noroc, efectuată de o societate specializată, care deţine licenţă clasa II-a emisă de ONJN.(2) Organizatorul de jocuri de noroc la distanţă licenţiat va prezenta, în vederea autorizării sau în vederea prelungirii autorizaţiei, auditul tehnic al sistemului informatic, efectuat de o societate specializată, care deţine licenţă clasa a II-a emisă de ONJN.(3) Raportul de audit al sistemului informatic al organizatorului va cuprinde informaţii privind: descrierea amănunţită a sistemului informatic, locaţia în care sunt amplasate serverul de joc, serverul de siguranţă şi serverul în oglindă, adresele IP ale serverelor: de joc, de siguranţă şi în oglindă, integritatea bazei de date, modalitatea în care este realizată interconectarea serverelui de joc cu serverul în oglindă şi serverul de siguranţă, sistemul de stocare, criptare şi decriptare a informaţiilor pe serverul de siguranţă, caracteristicile tehnice ale sistemului care asigură transferul automat al datelor către serverul de siguranţă şi către serverul în oglindă, sistemele de protecţie ale datelor. Articolul 139(1) Organizatorii de jocuri de noroc la distanţă vor utiliza în desfăşurarea activităţii programe informatice specifice jocurilor de noroc asupra cărora deţin drept de utilizare, dobândit în condiţiile legii de la producătorii specializaţi, care deţin licenţă clasa a II-a emisă de ONJN.(2) Orice modificare a programului informatic utilizat de organizator de natură să afecteze: modul de acordare a premiilor, fluxurile financiare între organizator şi participant, procedurile automate de transmitere de date către serverul de siguranţă şi serverul în oglindă, va fi implementată numai cu condiţia obţinerii unei noi certificări din partea laboratoarelor autorizate şi cu aprobarea prealabilă a Comitetului de supraveghere al ONJN.PARAGRAFUL al VII-lea Exploatarea activităţii Articolul 140 (1) Desfăşurarea activităţii de jocuri de noroc la distanţă între organizator şi participant se realizează în conformitate cu termenele şi condiţiile stabilite de organizator şi cu regulamentul de joc, în cuprinsul căruia vor fi prevăzute obligatoriu următoarele informaţii: datele de contact ale organizatorului, identificarea şi descrierea amănunţită a procedurilor de înregistrare a jucătorilor, respectiv a creării conturilor de joc, descrierea condiţiilor de suspendare ori de închidere a conturilor de joc, descrierea procedurilor de autoexcludere temporară sau definitivă din joc, precum şi a procedurilor de întrerupere a accesului la platforma de joc, descrierea amănunţită a jocurilor oferite participanţilor, modalitatea de transfer a sumelor obţinute din jocul de noroc către contul de joc şi contul de plată al participantului, condiţiile de securizare a transmisiei de date de la şi către jucător, consecinţele tentativelor de fraudare a dispoziţiilor legale sau regulamentare.(2) Regulamentul de joc în limba română va fi accesibil participantului la joc pe platforma organizatorului licenţiat, putând fi descărcat gratuit, într-un format ce nu permite efectuarea unor modificări în sistemul informatic al jucătorului.(3) Orice modificare a termenelor şi condiţiilor sau a regulamentului de joc va fi supusă aprobării Comitetului de supraveghere al ONJN. Articolul 141(1) Organizatorii au obligaţia să evidenţieze distinct şi să centralizeze datele financiare ce vor fi prezentate ONJN, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Site-urile/Platformele/Aplicaţiile de jocuri de noroc neautorizate ale operatorilor care desfăşoară ori au desfăşurat activităţi de jocuri de noroc la distanţă în România sau care promovează jocuri de noroc neautorizate vor fi incluse în „lista neagră", prin decizia Comitetului de Supraveghere al ONJN. „Lista neagră" va fi iniţiată la propunerea direcţiilor de specialitate din cadrul ONJN, iar aprobarea pentru introducerea şi eliminarea din „lista neagră" se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(3) Decizia Comitetului de supraveghere al ONJN cu privire la „lista neagră" va fi comunicată furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, prin intermediul poştei electronice sau prin afişare pe site-ul ONJN, www.onjn.gov.ro Secţiunea a III-aAlte activităţi de jocuri de noroc Articolul 142Organizarea şi exploatarea activităţilor de jocuri de noroc, altele decât cele reglementate în mod expres de OUG 77/2009 şi de prezentele norme metodologice, sunt permise numai organizatorilor care obţin licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare de la Comitetul de supraveghere al ONJN. Articolul 143În vederea obţinerii autorizaţiei de exploatare a activităţii, organizatorii vor prezenta ONJN o descriere amănunţită a activităţii propuse, mijloacele de joc prin intermediul cărora se desfăşoară, condiţiile de omologare a rezultatelor şi de validare a câştigurilor. Articolul 144Comitetul va stabili încadrarea tipului de joc nou- propus, taxele de licenţă şi de autorizaţie ce urmează să fie achitate de organizator. Articolul 145În domeniul jocurilor de noroc, bazele de date referitoare la persoanele autoexcluse şi indezirabile vor fi întocmite de organizatori, transmise către Fundaţia de interes public prevăzută la art. 10 alin. (4) din OUG 77/2009 şi gestionate de aceasta, şi vor fi puse gratuit la dispoziţia ONJN, a organelor de poliţie şi a operatorilor licenţiaţi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Secţiunea a IV-aPrelungirea licenţelor de organizare şi a autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc Articolul 146(1) Licenţele clasa I şi clasa a II-a şi autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc deţinute de un organizator de jocuri de noroc vor fi prelungite, la cerere, pentru perioade de valabilitate identice dacă, cu 30 de zile înaintea expirării duratei iniţiale, operatorul face dovada menţinerii condiţiilor avute în vedere la data acordării.(2) În vederea prelungirii valabilităţii licenţei de organizare sau a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorul va depune cererea de prelungire cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea sa, însoţită de următoarele documente:a)certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului care să ateste situaţia legală a organizatorului (adresa sediului social, numărul de înregistrare, datele de identificare ale asociaţilor şi ale reprezentanţilor legali, valoarea capitalului social subscris şi vărsat) al operatorului; b)certificat de atestare fiscală; c)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind menţinerea condiţiilor avute în vedere de autoritate la momentul emiterii licenţei de organizare a cărei prelungire se solicită; d)certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanţilor legali/asociaţii/administratori (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestora nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de OUG 77/2009 sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea. (3) În vederea prelungirii autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc la distanţă, organizatorii vor depune raportul de audit tehnic întocmit de societăţile abilitate, care deţin licenţă clasa a II-a eliberată de ONJN.(4) După caz, documentele sus-menţionate vor fi certificate „conform cu originalul", semnate şi ştampilate de reprezentantul legal/reprezentantul autorizat al operatorului economic. (5) În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, deţinute şi utilizate de ONJN, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc, iar documentele vor fi ataşate în format electronic cu semnătură digitală. Capitolul VILicenţele acordate operatorilor economici Articolul 147(1) Desfăşurarea activităţilor de producţie, distribuţie, întreţinere, servicii, import, export, achiziţie intracomunitară, livrare intracomunitară pentru echipamentele de jocuri de noroc şi alte activităţi conexe, specifice jocurilor de noroc sau desfăşurate în domeniul jocurilor de noroc, este permisă numai operatorilor economici care deţin licenţă clasa a II-a eliberată de Comitetul de supraveghere al ONJN, în condiţiile legii. (2) Prevederile prezentului capitol sunt incidente şi operatorilor economici, alţii decât furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, astfel cum sunt ei definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care pe o platformă de jocuri:

(i) oferă servicii în limba română;
(ii) fac încasări şi plăţi în moneda naţională;
(iii) oferă servicii conexe sau suport în limba română;
(iv) oferă servicii de marketing şi publicitate adresate jucătorilor din România.

Articolul 148(1) Licenţa clasa a II-a se acordă, la cerere, operatorilor economici care îndeplinesc condiţiile pentru desfăşurarea fiecărei activităţi în parte.(2) Licenţa clasa a II-a are valabilitate 10 ani de la data acordării, cu condiţia plăţii taxelor aferente, după cum urmează:a)pentru primul an, până la data de 25 a lunii următoare celei în care documentaţia depusă de operatorul economic a fost aprobată; b)pentru anii următori, cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea perioadei de un an. (3) Licenţa clasa a II-a se acordă începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care, după aprobarea documentaţiei, operatorul economic a efectuat plata taxei.(4) În cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată a taxei de licenţă aferentă primului an de valabilitate la termenul prevăzut, decizia de aprobare nu va produce efecte, fără îndeplinirea niciunei formalităţi suplimentare. Articolul 149 (1) Licenţa clasa a II-a se acordă operatorilor economici care îndeplinesc următoarele condiţii:a)sunt autorizaţi, conform legii, să desfăşoare activitatea economică pentru care solicită licenţa şi care urmează să fie prestată şi în domeniul jocurilor de noroc; b)deţin mijloacele necesare desfăşurării activităţii; c)deţin personalul necesar în vederea desfăşurării activităţii; d)depun certificatul de atestare fiscală conform căruia nu înregistrează debite restante către bugetul de stat; e)reprezentanţii legali ai persoanei juridice depun o declaraţie, din care să rezulte că:

(i) documentaţia este însoţită de declaraţii pe propria răspundere ale administratorilor şi asociaţilor, din care să rezulte că nu au fost condamnaţi printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
(ii) documentaţia este însoţită de declaraţii pe propria răspundere ale administratorilor şi asociaţilor, din care să rezulte că nu se află într-o stare de incompatibilitate, conform legii.

(2) În funcţie de specificul activităţii, operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe în domeniul jocurilor de noroc în România, alţii decât furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, astfel cum sunt ei definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completăriprin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, vor îndeplini următoarele cerinţe specifice astfel:a)operatorii economici, care oferă management şi facilităţi de găzduire pe platforma de jocuri prevăzuţi la art. 20 alin. (6) din OUG 77/2009, sunt: operatorii care deţin platforme de management şi integrare specifice jocurilor de noroc la distanţă, precum şi operatorii de centre de stocare a serverelor (data center), care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

(i) vor face dovada deţinerii dreptului de proprietate sau de folosinţă asupra: platformei informatice/a spaţiului de găzduire a serverelor specifice jocurilor de noroc;
(ii) reprezentanţii legali vor depune declaraţia de conformitate a serviciilor pe care operatorul economic le poate desfăşura în beneficiul organizatorilor de jocuri de noroc la distanţă;
(iii) vor depune certificatele de cazier judiciar emise de autorităţile române sau documente similare, emise de autorităţile competente străine, din care să rezulte că operatorul economic şi reprezentanţii săi legali nu au fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie, pentru care nu a intervenit reabilitarea;

b)operatorii economici care desfăşoară activităţi de producţie, distribuţie, inclusiv cei care oferă programe/ dispozitive pentru desfăşurarea sau managementul activităţii de jocuri de noroc, furnizorii de servicii de reparaţii şi întreţinere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziţie intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activităţi cu componente sau mijloace de joc:

(i) reprezentanţii legali vor depune declaraţii de conformitate a produselor şi serviciilor oferite de operatorul economic;
(ii) vor depune certificatele de cazier judiciar emise de autorităţile competente române sau documente similare, emise de autorităţile competente străine, din care să rezulte că operatorul economic şi reprezentanţii săi legali nu au fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie, pentru care nu a intervenit reabilitarea;

c)procesatorii de plăţi:

(i) vor prezenta, după caz, documentele de autorizare ca instituţie de plată sau documentele care atestă dreptul de organizare a jocurilor de noroc tradiţionale;
(ii) vor depune certificatele de cazier judiciar emise de autorităţile române sau documente similare, emise de autorităţile competente străine, din care să rezulte că operatorul economic şi reprezentanţii săi legali nu au fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie, pentru care nu a intervenit reabilitarea.

d)societăţile producătoare şi/sau distribuitoare de software specializat în domeniul jocurilor de noroc, precum şi societăţile care transmit imagini cu jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, prevăzute la art. 34 alin. (3) din prezenta hotărâre:

(i) vor prezenta documentele care atestă dreptul de autor/dreptul de distribuţie al/a programului informatic specific;
(ii) reprezentanţii legali vor depune declaraţii de conformitate a produselor şi serviciilor oferite de operatorul economic;
(iii) se vor depune certificatele de cazier judiciar emise de autorităţile competente române sau documente similare, emise de autorităţile competente străine, din care să rezulte că operatorul economic şi reprezentanţii săi legali nu au fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie, pentru care nu a intervenit reabilitarea;
(iv) pentru societăţile care transmit imagini cu jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, prevăzute la art. 34 alin. (3) din prezentele norme metodologice, se vor prezenta documentele doveditoare ale spaţiului de exploatare şi contractele de furnizare;

e)persoane afiliate:

(i) reprezentanţii legali ai operatorului economic sau persoana fizică autorizată să desfăşoare activitatea vor/va întocmi şi vor/va depune o descriere a activităţii desfăşurate, precum şi domeniile de internet pe care vor/va opera;
(ii) vor depune certificatele de cazier judiciar emise de autorităţile competente române sau documente similare, emise de autorităţile competente străine, din care să rezulte că operatorul economic şi reprezentanţii săi legali sau persoana fizică autorizată să desfăşoare activitatea nu au/a fost condamnaţi/condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie, pentru care nu a intervenit reabilitarea;

f)certificatori:

(i) operatorul economic va face dovada că deţine cel puţin una dintre acreditările ISO: ISO 17025, ISO 17020;
(ii) operatorul economic nu se află în relaţie de interdependenţă cu un organizator de jocuri de noroc, de natură să împiedice desfăşurarea activităţii;

g)auditori:

(i) operatorul economic va face dovada că deţine cel puţin una dintre următoarele certificări ISO: ISO 17025 sau ISO 17020 şi că deţine personal calificat în atestarea unui standard de securitate ISO 27001 sau echivalent;
(ii) operatorul economic nu se află în relaţie de interdependenţă cu un organizator de jocuri de noroc, de natură să împiedice desfăşurarea activităţii;
(iii) se vor depune certificatele de cazier judiciar emise de autorităţile competente române sau documente similare, emise de autorităţile competente străine, din care să rezulte că operatorul economic şi reprezentanţii săi legali nu au fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie, pentru care nu a intervenit reabilitarea;

h)organismele de evaluare a conformităţii:

(i) operatorul economic va face dovada că deţine cel puţin una dintre următoarele certificări ISO: ISO 17025, ISO 17020;
(ii) operatorul economic nu se află în relaţie de interdependenţă cu un organizator de jocuri de noroc, de natură să împiedice desfăşurarea activităţii;
(iii) se vor depune certificatele de cazier judiciar emise de autorităţile competente române sau documente similare, emise de autorităţile competente străine, din care să rezulte că operatorul economic şi reprezentanţii săi legali nu au fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie, pentru care nu a intervenit reabilitarea.

(3) Documentele necesare obţinerii licenţei clasa a II-a sunt prevăzute în anexa nr. 6b).(4) Toţi deţinătorii de licenţă clasa a II-a vor comunica o adresă electronică disponibilă în vederea comunicării cu Oficiul. Documentele transmise la această adresă se consideră comunicate. Capitolul VIIObligaţiile organizatorilor de jocuri de noroc Articolul 150 (1) Organizatorii de jocuri de noroc au, în funcţie de specificul activităţii de jocuri de noroc desfăşurate, următoarele obligaţii:a)să întreţină şi să asigure funcţionarea mijloacelor de joc şi a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc autorizate, în condiţii corespunzătoare, în scopul menţinerii normelor şi parametrilor de funcţionare prevăzuţi în verificările tehnice şi în regulamentele de desfăşurare a jocurilor aprobate de Comitet; b)să asigure securitatea echipamentelor tehnice care permit organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc autorizate, a mijloacelor de joc şi a accesoriilor aferente acestora, cum ar fi: ceasuri, contoare, indicatoare, afişaje electronice, instalaţie de alimentare cu energie electrică, inclusiv a sigiliilor aplicate; c)să prezinte toate documentele financiar-contabile, regulamentele de organizare a jocurilor, verificările tehnice ale mijloacelor de joc şi ale echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc autorizate sau alte documente solicitate de către organele de control prevăzute de lege; d)să nu practice jocuri de noroc cu mese de joc sau cu maşini autorizate în altă locaţie decât cea aprobată sau comunicată ONJN, după caz; e)să ţină pentru activitatea de cazinou un registru special, numerotat şi şnuruit, în care fiecare angajat care are acces în sala de jocuri sau la casieria unităţii să consemneze zilnic banii personali, la intrarea şi la ieşirea din serviciu; f)să nu permită participarea propriilor salariaţi, direct sau prin interpuşi, la propriile jocuri de noroc organizate în condiţiile legii; g)să facă cunoscut în limba română, la loc vizibil, valoarea mizelor, valoarea impulsului, cota procentuală de premiere din totalul rulajului sumelor jucate sau valoarea premiilor pentru acele jocuri de noroc pentru care se prevede o cotă procentuală minimă de câştig din totalul încasărilor, conform prevederilor prezentelor norme metodologice, regulamentelor de joc, precum şi licenţa de organizare a jocurilor de noroc şi autorizaţia/ autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc, conform prevederilor prezentelor norme metodologice; h)să ţină în fiecare locaţie un registru unic de control, numerotat, şnuruit şi ştampilat conform prevederilor legale în vigoare; i)să respecte programul de funcţionare, care va fi afişat vizibil; j)să ţină în permanenţă la casieria sălii de joc şi să pună la dispoziţia jucătorilor caietul de reclamaţii şi sesizări, care va fi numerotat, şnuruit şi sigilat prin ştampilare de către organele teritoriale ale ONJN în a căror rază teritorială se află sala de joc; k)să nu crediteze participanţii la jocul de noroc şi să asigure distribuţia bonusurilor către jucători în condiţiile prevăzute în regulamentele aprobate; l)să ia măsurile necesare pentru ca fiecare angajat din sălile de jocuri să fie dotat cu un ecuson pe care să fie înscrise numele şi prenumele persoanei respective, precum şi funcţia deţinută; m)să informeze, prin adresă, sediul teritorial ONJN despre obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a mijloacelor de joc pentru locaţia respectivă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestora; n)să informeze, prin adresă, sediul teritorial ONJN în a cărui arie teritorială se află situată locaţia şi în care urmează să mute mijloace de joc, în termen de 5 zile lucrătoare de la data începerii activităţii; o)să păstreze la sediul social sau la sediul ori domiciliul reprezentantului autorizat licenţa de organizare şi autorizaţia de exploatare a activităţii şi să afişeze, la loc vizibil, în locaţie sau pe pagina de internet prin care se desfăşoară activitatea copia licenţei de organizare şi a autorizaţiei de exploatare pe care le deţine; p)să declare la organul fiscal până la termenul de plată taxele prevăzute la art. 13 alin. (1) şi (3) şi să transmită ONJN o copie a documentului de plată în termen de 5 zile de la data efectuării plăţii; q)organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor şi cluburilor de poker sunt obligaţi să păstreze în arhivă toate mărcile de control de la biletele de intrare vândute, pe o perioadă de minimum 5 ani, acestea constituind documente justificative; r)să nu permită accesul minorilor în locaţiile în care se desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, la mijloacele de joc sau la sistemele informatice care permit participarea la jocurile de noroc; s)să asigure menţinerea condiţiilor avute în vedere la autorizare pe întreaga perioadă de valabilitate a autorizaţiei; ş)să nu utilizeze denumirea de „cazinou", „casino" sau derivatele acesteia de către organizatori care nu deţin autorizaţie de exploatare a acestei activităţi; t)să respecte regulamentele de joc aprobate de Comitet, precum şi prevederile referitoare la oferirea, transferarea şi evidenţierea bonusurilor; ţ)să respecte prevederile prezentelor norme metodologice, referitoare la întocmirea/ţinerea evidenţei primare zilnice şi lunare pentru fiecare categorie de joc de noroc tradiţional şi la distanţă; u)să respecte prevederile prezentelor norme metodologice, referitoare la asigurarea accesului ONJN, la sistemul informatic centralizator al organizatorilor de jocuri de noroc. (2) Personalul ONJN poate participa la jocuri de noroc doar în vederea realizării atribuţiilor de serviciu.(3) Sunt interzise:a)fapta organismului de evaluare a conformităţii, de a elibera mărci de verificare, etichete de tip ori sigilii, orice alte documente sau înscrisuri, fără efectuarea verificărilor prevăzute de normele legale în vigoare; b)fapta certificatorului/auditorului de a elibera documente care atestă aspecte neconforme ale realităţii; c)fapta afiliatului care nu comunică ONJN, în termen de 15 zile de la data încheierii, contractul de afiliere încheiat cu un organizator de jocuri de noroc la distanţă. Capitolul VIII Articolul 151(1) Constituie contravenţii la regimul exploatării jocurilor de noroc următoarele fapte:a)nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (2) şi (3), art. 36 alin. (1), (2), (4), (5), (6), (7) şi alin. (10), art. 40 alin. (2), art. 42 alin. (1), art. 43, art. 55, art. 61, art. 65 alin. (1) şi (2), art. 68, art. 74 alin. (4), art. 78, art. 80, art. 82 alin. (3), art. 84 alin. (4), (6), (7), (8) şi (9), art. 86, art. 88, art. 104 alin. (1), art. 109, art. 117 alin. (2), art. 118 alin. (1), art. 126, art. 128, art. 129, art. 132 alin. (7), art. 134 alin. (3), art. 136, art. 138 alin. (2), art. 139, art. 140 şi art. 150 alin. (1) lit. a), b), r), s), ş), t), ţ), u), art. 150 alin. (3); b)nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1), (3), (4) şi (5), art. 8 alin. (2), (3), (5), (6) şi (7), art. 9 alin. (1), (4), (5) şi (6), art. 12, art. 13 alin. (1), (2) şi (3), art. 17, art. 49 şi ale art. 150 alin. (1) lit. c)-e), g)-p); c)nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (4), art. 59 şi ale art. 150 alin. (1) lit. r). (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă, aplicabilă persoanei juridice, după cum urmează:a)între 25.000-50.000 lei, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a); b)între 10.000-25.000 lei, faptele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c). (3) Comitetul de Supraveghere poate dispune, în funcţie de consecinţele produse, măsura suspendării autorizaţiei/ autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc până la 6 luni, pentru fiecare mijloc de joc în parte sau pentru toate mijloacele de joc situate într-o locaţie ori pentru locaţia/locaţiile specializată(e), precum şi pentru domeniile/platformele operatorilor, în funcţie de gravitatea faptelor constatate şi a consecinţelor ce decurg din acestea, pentru una dintre faptele prevăzute la alin. (1).(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), organele cu atribuţii de control înaintează propunerea de sancţionare şi perioada propusă Comitetului, însoţite de întreaga documentaţie care stă la baza propunerii. (5) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentele norme metodologice, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. Articolul 152(1) Organele cu atribuţii de control din cadrul ONJN au drept de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor contravenţionale, de control asupra tuturor aspectelor legate de modul de desfăşurare a activităţii privind jocurile de noroc, stabilite prin OUG 77/2009 sau prin prezentele norme metodologice.(2) Controlul prevăzut la alin. (1) se efectuează şi la solicitarea organelor de urmărire penală cărora le sunt înaintate aspectele constatate. (3) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor are drept de control conform competenţelor atribuite prin legislaţia specifică în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului.(4) În cursul acţiunilor de verificare şi control asupra respectării prevederilor OUG 77/2009 şi ale prezentelor norme metodologice, organele abilitate menţionate la alin. (1) vor sesiza Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor cu privire la suspiciuni legate de operaţiuni de spălare a banilor sau asupra oricăror nerespectări ale obligaţiilor prevăzute în Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare.Articolul 153(1) În înţelesul art. 23 alin. (2) din OUG 77/2009, prin „concursuri clandestine" se înţeleg acele concursuri care nu se desfăşoară într-un cadru organizat şi avizat de autorităţi, cum ar fi: lupte de câini, de cocoşi sau alte asemenea, curse auto desfăşurate în alte condiţii decât cele pentru care se deţin autorizaţii şi alte asemenea.(2) În înţelesul art. 23 alin. (2) din OUG 77/2009, prin „jocuri clandestine" se înţeleg: jocurile tip alba-neagra în care se utilizează mijloace de joc, cum ar fi: cărţi de joc, cauciucuri cu timbre, capace cu boabe de cereale, capace cu bilă şi alte asemenea. Capitolul IXDispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 154Organele fiscale centrale vor informa ONJN despre neîndeplinirea de către organizatori a obligaţiilor declarative şi de plată sau despre neconstituirea la termen ori la valoarea integrală a garanţiilor de acoperire a riscului de neplată a obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat. Articolul 155(1) Operatorii economici care deţin licenţă de organizare şi autorizaţie/autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, care îndeplineau condiţiile prevăzute în OUG 77/2009 pentru oprirea activităţii, vor putea exploata activitatea în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare la data emiterii acestora până la data expirării licenţei de organizare sau autorizaţiei/autorizaţiilor de exploatare, oricare dintre evenimente intervine mai întâi.(2) Mijloacele de joc exploatate în condiţiile prevăzute în prezentul articol nu vor putea fi mutate în alte locaţii decât cele pe care organizatorul le deţinea la data notificării intenţiei de renunţare la activitate.(3) Operatorii economici care au notificat intenţia de renunţare la activitate nu vor putea solicita eliberarea unor noi autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc pentru o perioadă de 12 luni de la data expirării autorizaţiei dacă exploatarea activităţii s-a realizat în condiţiile prevăzute la alin. (2). Articolul 156(1) Până la data licenţierii societăţilor specializate în vederea realizării controlului tehnic al mijloacelor de joc, organizatorii de jocuri de noroc vor putea utiliza pentru desfăşurarea activităţii programe informatice pentru care deţin certificate recunoscute într-un stat membru UE. (2) Pentru o perioadă de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, operaţiunile de vânzare, cumpărare, închiriere sau alte asemenea, în temeiul cărora se obţine dreptul de folosinţă a mijloacelor de joc, sunt permise între operatorii economici care nu deţin licenţă clasa a II-a cu respectarea condiţiilor de notificare a operaţiunii către ONJN. (3) Organizatorii de jocuri de noroc de tip slot-machine vor asigura interconectarea tuturor mijloacelor de joc prin protocolul de comunicare serial la sistemul informatic unic la nivelul organizatorului şi conectarea acestuia la terminalul situat la ONJN sau în locaţia indicată de acesta, în conformitate cu ordinului preşedintelui ONJN. Interconectarea se va face în termen de maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. (4) Operatorii economici care deţin dreptul de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc la distanţă, obţinut conform art. II alin. (7) din Legea 124/2015, desfăşoară activitatea cu respectarea condiţiilor stabilite la data acordării. Dreptul de organizare şi exploatare anterior menţionat, acordat în temeiul deciziei Comitetului de Supraveghere, pentru o perioadă de 12 luni, va putea fi revocat, anulat sau suspendat în aceleaşi condiţii prevăzute pentru revocarea, anularea sau suspendarea licenţei de organizare sau a autorizaţiilor de exploatare a activităţii.Capitolul XDispoziţii finale Articolul 157(1) Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.(2) Echivalentul în lei a taxelor şi a celorlalte valori stabilite în moneda euro, în cuprinsul OUG 77/2009 şi în cuprinsul prezentelor norme, altele decât cele aferente licenţei de organizare şi autorizaţiei de exploatare se stabileşte anual, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. ANEXA Nr. 1la normele metodologice Antet Societatea ........ ................ ........ .......... Sediul social ........ ................ ............... CUI/Nr. de înregistrare ........ ........ .......... Ţara de origine ........ ................ ........... Telefon ........ ................ ........ ............... E-mail ........ ................ ........ ............... Licenţă nr. ..... valabilă până la: ............. data: ........ ................ ................ .......... DECLARAŢIE privind vânzarea/cumpărarea mijloacelor de joc Subsemnatul, .............., legitimat cu ........ ........, având calitatea de administrator al Societăţii ............., cu sediul social în: judeţul ..............., localitatea ........ ........, str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., cod poştal ...., având codul unic de înregistrare ......, prin prezenta declar vânzarea/cumpărarea unui număr de ...... mijloace de joc, astfel: *T*

Nr. crt. Tipul mijlocului de joc Seria mijlocului de joc Producătorul Anul de fabricaţie Locul de depozitare*)
1 2 3 4 5 6

*ST* *) Se completează numai de operatorul economic care achiziţionează mijloacele de joc. Operator, ........ ................ S.S. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, deţinute şi utilizate de ONJN, declaraţia va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc, iar documentele care o însoţesc vor fi ataşate în format electronic cu semnătură digitală. ANEXA Nr. 2la normele metodologice Antet Societatea ........ ................ ........ .......... Sediul social ........ ................ ............... CUI/Nr. de înregistrare ........ ........ .......... Ţara de origine ........ ................ ........... Telefon ........ ................ ........ ............... E-mail ........ ................ ........ ............... Licenţă nr. ..... valabilă până la: ............. data: ........ ................ ................ .......... DECLARAŢIE privind importul, achiziţia intracomunitară sau producţia mijloacelor de joc Subsemnatul, .........., legitimat cu .........., având calitatea de administrator al Societăţii ..........., cu sediul social în: judeţul ..........., localitatea .........., str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ....., cod poştal ......, având codul unic de înregistrare ..........., prin prezenta declar importul/achiziţia intracomunitară/producţia unui număr de ........ mijloace de joc, astfel: *T*

Nr. crt. Tipul mijlocului de joc Seria mijlocului de joc Producătorul Anul de fabricaţie Locul de depozitare
1 2 3 4 5 6

Operator, ........ ............ S.S. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, deţinute şi utilizate de ONJN, declaraţia va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc, iar documentele care o însoţesc vor fi ataşate în format electronic cu semnătură digitală. ANEXA Nr. 3la normele metodologice Antet Societatea ........ ................ ........ .......... Sediul social ........ ................ ............... CUI/Nr. de înregistrare ........ ........ .......... Ţara de origine ........ ................ ........... Telefon ........ ................ ........ ............... E-mail ........ ................ ........ ............... Licenţă nr. ..... valabilă până la: ............. data: ........ ................ ................ .......... DECLARAŢIE privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor de joc Subsemnatul, ........ ........, legitimat cu ......, având calitatea de administrator al Societăţii .............., cu sediul social în: judeţul ......., localitatea ...., str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ...., cod poştal ...., având codul unic de înregistrare .............., prin prezenta declar scoaterea din funcţiune a unui număr de ...... mijloace de joc, astfel: *T*

Nr. crt. Tipul mijlocului de joc Seria mijlocului de joc Producătorul Anul de fabricaţie Modul de scoatere din funcţiune*) Locul depozitării
1 2 3 4 5 6 7

*ST* *) Casare, export, stocare, conservare, depozitare. Operator, ........ ............... S.S. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, deţinute şi utilizate de ONJN, declaraţia va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc, iar documentele care o însoţesc vor fi ataşate în format electronic cu semnătură digitală. ANEXA Nr. 4la normele metodologice Antet Societatea ........ ................ ........ .......... Sediul social ........ ................ ............... CUI/Nr. de înregistrare ........ ........ .......... Ţara de origine ........ ................ ........... Telefon ........ ................ ........ ............... E-mail ........ ................ ........ ............... Licenţă nr. ..... valabilă până la: ............. data: ........ ................ ................ .......... DECLARAŢIE privind mutarea mijloacelor de joc Subsemnatul, ........ ........, legitimat cu ......, având calitatea de administrator al Societăţii .............., cu sediul social în: judeţul ......., localitatea ...., str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ...., cod poştal ...., având codul unic de înregistrare .............., prin prezenta declar mutarea unui număr de ...... mijloace de joc, astfel: *T*

Nr. crt. Tipul mijlocului de joc Seria mijlocului de joc Producătorul Anul de fabricaţie Adresa unde este mijlocul de joc Adresa unde se mută mijlocul de joc
1 2 3 4 5 6 7

*ST* Operator, ........ ........ ......... S.S. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, deţinute şi utilizate de ONJN, declaraţia va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc, iar documentele care o însoţesc vor fi ataşate în format electronic cu semnătură digitală. ANEXA Nr. 5a)**) Anexa nr. 5a) este reprodusă în facsimil. la normele metodologice Modelul licenţei de organizare a jocurilor de noroc ANEXA Nr. 5b)**) Anexa nr. 5b) este reprodusă în facsimil. la normele metodologice Modelul licenţei de organizare a jocurilor de noroc temporare ANEXA Nr. 5c)**) Anexa nr. 5c) este reprodusă în facsimil. la normele metodologice Modelul autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc ANEXA Nr. 5d)**) Anexa nr. 5d) este reprodusă în facsimil. la normele metodologice Modelul autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc ANEXA Nr. 6a)la normele metodologice DOCUMENTELE necesare pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc clasa I În vederea obţinerii licenţei de organizare a jocurilor de noroc, operatorii economici vor înainta Comitetului următoarea documentaţie: 1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicită comitetului acordarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact, respectiv: număr de telefon, fax, adresă de email, şi tipul de activitate pentru care se solicită licenţa; 2. opisul documentelor conform modelului anexat; 3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului/ document similar emis de autoritate; 4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului/ document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:

(i) elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare şi alte date de identificare;
(ii) capitalul social subscris şi vărsat;
(iii) structura acţionariatului sau a asociaţilor, după caz;
(iv) numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor legali;
(v) obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;
(vi) sediile secundare înregistrate şi adresele acestora;

5. actul constitutiv al societăţii; 6. documente desemnare reprezentant autorizat în România, respectiv: contract şi/sau împuternicire; 7. avizul organelor de poliţie acordat tuturor reprezentanţilor legali/asociaţilor care deţin minimum 5% din acţiuni/ administratorilor. În situaţia în care reprezentantul legal este un operator economic, se va prezenta avizul organelor de poliţie acordat tuturor reprezentanţilor legali ai acestuia; 8. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanţilor legali/asociaţilor/administratorilor (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestora nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de OUG 77/2009 sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea; 9. certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent care administrează creanţele fiscale datorate de operatorul economic; 10. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal/reprezentantului autorizat, al operatorului economic (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali, se va prezenta declaraţia fiecăruia), din care să rezulte următoarele:

(i) operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru care nu a intervenit reabilitarea;
(ii) nu se află într-o stare de incompatibilitate, conform legii;
(iii) identitatea beneficiarilor reali, astfel cum sunt definiţi în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi faptul că aceştia nu au fost condamnaţi printr-o hotărâre definitivă pentru care nu a intervenit reabilitarea pentru o infracţiune prevăzută de OUG 77/2009 sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea şi nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum sunt reglementate de lege;
(iv) împotriva persoanei juridice sau a reprezentanţilor acesteia nu au fost luate măsuri administrative - de tipul anulare, revocare sau suspendare a licenţei ori a autorizaţiei - în domeniul jocurilor de noroc sau nu se află în procedura de aplicare a unor măsuri administrative, în conformitate cu prevederile OUG 77/2009, pentru o perioadă de un an înainte de data depunerii cererii pentru obţinerea licenţei;
(v) în ultimii 3 ani nu au fost acţionari şi/sau administratori la societăţi care au intrat în faliment;
(vi) administratorul/reprezentantul autorizat are experienţă în domeniul organizării şi exploatării de jocuri de noroc;
(vii) administratorul/reprezentantul autorizat cunoaşte legislaţia specifică jocurilor de noroc în vigoare;
(viii) administratorul/reprezentantul autorizat nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum aceasta este reglementată de legea română;

11. numai pentru activitatea de pariuri se va prezenta declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal şi a reprezentantului autorizat al operatorului economic că nu are, direct sau prin interpuşi, legătură cu activităţile ale căror evenimente fac obiectul pariurilor pentru care se solicită licenţa de organizare şi autorizaţia de exploatare; 12. numai pentru activitatea de jocuri tradiţionale de tip: cazinou, club de poker, festival de poker şi pentru jocurile de noroc la distanţă, se va prezenta după caz dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal acordată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal/autorităţi similare din Uniunea Europeană; 13. dovada existenţei sistemului informatic centralizator/ certificarea acestuia, după caz, conform prevederilor Ordinului preşedintelui ONJN; 14. dovada dreptului de proprietate sau folosinţă asupra drepturilor de proprietate intelectuală utilizate de operatorul de jocuri de noroc; 15. numai pentru jocurile de noroc la distanţă se vor mai prezenta următoarele:

(i) dovada existenţei unui cont bancar pentru depozitarea fondurilor jucătorilor deschis la o bancă din România;
(ii) certificarea întregului sistem informatic utilizat;
(iii) dovada amplasării pe teritoriul naţional a serverului de siguranţă şi în oglindă;

16. alte date şi informaţii solicitate de ONJN; 17. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, deţinute şi utilizate de ONJN, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc, iar documentele prevăzute în anexă vor fi ataşate în format electronic cu semnătură digitală. CERERE-TIP pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc clasa I Antet Societatea ........ ................ ........... Sediul social ........ ........ ............... CUI/Nr. de înregistrare ........ ........... Ţara de origine ........ ........ ............. Telefon ........ ................ ............... E-mail ........ ................ ................ Către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc Direcţia generală de autorizare jocuri de noroc Subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........., reprezentant legal/autorizat (numele şi prenumele reprezentantului legal/autorizat) al Societăţii ........ ........ ............, CUI/nr. de înregistrare ........ ................, cu sediul social în ........ ................ ........ .........., (ţara) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............., (adresa) prin prezenta solicităm acordarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc clasa I pentru jocuri de noroc tip ........ ............... . (tipul jocului) Prin prezenta declarăm că cunoaştem prevederile legislaţiei care reglementează jocurile de noroc în România.

Data: Organizator,
................ ........ .........
S.S.

OPISUL DOCUMENTELOR pentru obţinerea licenţei clasa I

Nr. crt. Documente Nr. de pagini (de la pag. ... la pag. ....)
1. Cerere-tip
2. Certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului/document similar emis de autoritate
3. Certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului/document similar emis de autoritate
4. Actul constitutiv al societăţii
5. Documente desemnare reprezentant autorizat în România
6. Avizul organelor de poliţie pentru reprezentantul autorizat/asociaţilor/administratorilor societăţii
7. Certificatul de cazier judiciar pentru reprezentantul autorizat/asociaţilor/administratorilor
8. Certificatul de cazier fiscal pentru societate
9. Certificatul de atestare fiscală pentru societate
10. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal/reprezentantului autorizat (conform pct. 10 din anexa nr. 6)
11. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal şi a reprezentantului autorizat (conform pct. 11 din anexa nr. 6)
12. Dovada înregistrării, după caz, ca operator de date cu caracter personal
13. Dovada existenţei sistemului informatic centralizator/certificarea acestuia, după caz
14. Dovada dreptului de proprietate sau folosinţă asupra drepturilor de proprietate intelectuală utilizate de operatorul de jocuri de noroc
15. Dovada existenţei unui cont bancar pentru depozitarea fondurilor jucătorilor deschis la o bancă din România, pentru jocurile de noroc la distanţă
16. Dovada certificării întregului sistem informatic utilizat de operatorul de jocuri de noroc, pentru jocurile de noroc la distanţă
17. Dovada existenţei pe teritoriul naţional a serverului de siguranţă şi în oglindă, pentru jocurile de noroc la distanţă
18. Dovada înregistrării cererii de acordare a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc
19. Termene şi condiţii
20. Regulament de joc
21. Alte date şi informaţii solicitate de ONJN

ANEXA Nr. 6b)la normele metodologice DOCUMENTELE necesare pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc clasa a II-a I. În vederea obţinerii licenţei clasa a II-a, operatorii economici care oferă management şi facilităţi de găzduire pe platforma de jocuri, respectiv: operatorii care deţin platforme de management şi integrare specifice jocurilor de noroc la distanţă, precum şi operatorii de centre de stocare a serverelor (data center), vor înainta Comitetului următoarea documentaţie: 1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicită Comitetului acordarea licenţei clasa a II-a. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact respectiv: număr de telefon, fax, adresă de e-mail, şi tipul de activitate pentru care se solicită licenţa; 2. opisul documentelor depuse; 3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului/ document similar emis de autoritate; 4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului/ document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:

(i) elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare şi alte date de identificare;
(ii) capitalul social subscris şi vărsat;
(iii) structura acţionariatului sau a asociaţilor, după caz;
(iv) numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor legali;
(v) obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;
(vi) sediile secundare înregistrate şi adresele acestora;

5. actul constitutiv al societăţii; 6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanţilor legali/asociaţilor/administratorilor (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestora nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de OUG 77/2009 sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea; 7. certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent care administrează creanţele fiscale datorate de operatorul economic; 8. declaraţie de conformitate a serviciilor pe care operatorul economic le va desfăşura în beneficiul organizatorilor de jocuri de noroc. II. În vederea obţinerii licenţei clasa a II-a, operatorii economici care desfăşoară activităţi de producţie, distribuţie, reparaţii şi întreţinere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziţie intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activităţi cu componente sau mijloace de joc vor înainta Comitetului următoarea documentaţie: 1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicită Comitetului acordarea licenţei clasa a 2-a. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact, respectiv: număr de telefon, fax, adresă de e-mail, şi tipul de activitate pentru care se solicită licenţa; 2. opisul documentelor depuse; 3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului/ document similar emis de autoritate; 4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului/ document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:

(i) elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare şi alte date de identificare;
(ii) capitalul social subscris şi vărsat;
(iii) structura acţionariatului sau a asociaţilor, după caz;
(iv) numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor legali;
(v) obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;
(vi) sediile secundare înregistrate şi adresele acestora;

5. actul constitutiv al societăţii; 6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanţilor legali/ asociaţilor/administratorilor (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestora nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de OUG 77/2009 sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea; 7. certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent care administrează creanţele fiscale datorate de operatorul economic; 8. declaraţie de conformitate a serviciilor pe care operatorul economic le va desfăşura în beneficiul organizatorilor de jocuri de noroc. III. În vederea obţinerii licenţei clasa a II-a, procesatorii de plăţi vor înainta Comitetului următoarea documentaţie: 1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicită Comitetului acordarea licenţei clasa a 2-a. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact, respectiv: număr de telefon, fax, adresă de e-mail, şi tipul de activitate pentru care se solicită licenţa; 2. opisul documentelor depuse; 3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului/document similar emis de autoritate; 4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului/ document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:

(i) elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare şi alte date de identificare;
(ii) capitalul social subscris şi vărsat;
(iii) structura acţionariatului sau a asociaţilor, după caz;
(iv) numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor legali;
(v) obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;
(vi) sediile secundare înregistrate şi adresele acestora;

5. actul constitutiv al societăţii; 6. vor prezenta, după caz, documentele de autorizare ca instituţie de plată sau documentele care atestă dreptul de organizare a jocurilor de noroc tradiţionale; 7. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, al operatorului economic (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali, se va prezenta declaraţia fiecăruia), din care să rezulte următoarele:

(i) identitatea beneficiarilor reali, astfel cum sunt definiţi în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi faptul că aceştia nu au fost condamnaţi printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea pentru o infracţiune prevăzută de OUG 77/2009 sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea şi nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum sunt reglementate de lege;
(ii) numai pentru organizatorii de jocuri de noroc, că împotriva persoanei juridice sau a reprezentanţilor acesteia nu au fost luate măsuri administrative - de tipul anulare, revocare sau suspendare a licenţei clasa a II-a, sau nu se află în procedura de aplicare a unor măsuri administrative, în conformitate cu prevederile OUG 77/2009, pentru o perioadă de un an înainte de data depunerii cererii pentru obţinerea licenţei;
(iii) în ultimii 3 ani nu au fost acţionari şi/sau administratori/ reprezentanţi autorizaţi la societăţi care au declarat faliment.

IV. În vederea obţinerii licenţei clasa a II-a, societăţile producătoare şi/sau distribuitoare de software specializat în domeniul jocurilor de noroc, precum şi societăţile care transmit imagini cu jocuri de noroc caracteristice cazinourilor vor înainta Comitetului următoarea documentaţie: 1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicită Comitetului acordarea licenţei clasa a 2-a. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact, respectiv: număr de telefon, fax, adresă de e-mail, şi tipul de activitate pentru care se solicită licenţa; 2. opisul documentelor depuse; 3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului/document similar emis de autoritate; 4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului/document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:

(i) elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare şi alte date de identificare;
(ii) capitalul social subscris şi vărsat;
(iii) structura acţionariatului sau a asociaţilor, după caz;
(iv) numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor legali;
(v) obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;
(vi) sediile secundare înregistrate şi adresele acestora;

5. actul constitutiv al societăţii; 6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanţilor legali/ asociaţilor/administratorilor (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestora nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de OUG 77/2009 sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea; 7. certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent care administrează creanţele fiscale datorate de operatorul economic; 8. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, al operatorului economic (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali, se va prezenta declaraţia fiecăruia), din care să rezulte următoarele:

(i) identitatea beneficiarilor reali, astfel cum sunt definiţi în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi faptul că aceştia nu au fost condamnaţi printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea pentru o infracţiune prevăzută de OUG 77/2009 sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea şi nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum sunt reglementate de lege;
(ii) împotriva persoanei juridice sau a reprezentanţilor acesteia nu au fost luate măsuri administrative - de tipul anulare, revocare sau suspendare a clasa a 2-a - sau nu se află în procedura de aplicare a unor măsuri administrative, în conformitate cu prevederile OUG 77/2009, pentru o perioadă de un an înainte de data depunerii cererii pentru obţinerea licenţei;
(iii) în ultimii 3 ani nu au fost acţionari şi/sau administratori la societăţi care au declarat faliment;
(iv) conformitatea serviciilor pe care operatorul economic le poate desfăşura în beneficiul organizatorilor de jocuri de noroc;
(v) administratorul are experienţă în domeniul în care se solicită licenţa clasa a II-a;

9. vor prezenta documentele care atestă dreptul de autor/dreptul de distribuţie al programelor informatice; 10. pentru operatorii care transmit imagini cu jocuri de noroc caracteristice cazinourilor se vor prezenta: documentele doveditoare ale spaţiului de exploatare şi contractele de furnizare. V. În vederea obţinerii licenţei clasa a II-a, persoanele afiliate vor înainta Comitetului următoarea documentaţie: 1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicită comitetului acordarea licenţei clasa a 2-a. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoanei fizice autorizate şi va conţine adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact, respectiv: număr de telefon, fax, adresă de e-mail, şi tipul de activitate pentru care se solicită licenţa; 2. opisul documentelor depuse; 3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului/document similar emis de autoritate; 4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului/document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:

(i) elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare şi alte date de identificare;
(ii) capitalul social subscris şi vărsat;
(iii) structura acţionariatului sau a asociaţilor, după caz;
(iv) numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor legali;
(v) obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;
(vi) sediile secundare înregistrate şi adresele acestora;

5. actul constitutiv al societăţii; 6. reprezentanţii legali ai operatorului economic sau persoana fizică autorizată să desfăşoare activitatea va întocmi şi va depune descrierea activităţii desfăşurate, precum şi domeniile de internet pe care vor opera; 7. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanţilor legali/ asociaţilor/administratorilor (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestora nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de OUG 77/2009 sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea; 8. după caz, contractul de afiliere încheiat cu un organizator de jocuri de noroc la distanţă. VI. În vederea obţinerii licenţei clasa a II-a, certificatorii vor înainta Comitetului următoarea documentaţie: 1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicită Comitetului acordarea licenţei clasa a 2-a. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoanei fizice autorizate şi va conţine adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact, respectiv: număr de telefon, fax, adresă de e-mail, şi tipul de activitate pentru care se solicită licenţa; 2. opisul documentelor depuse; 3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului/ document similar emis de autoritate; 4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului/document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:

(i) elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare şi alte date de identificare;
(ii) capitalul social subscris şi vărsat;
(iii) structura acţionariatului sau a asociaţilor, după caz;
(iv) numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor legali;
(v) obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;
(vi) sediile secundare înregistrate şi adresele acestora;

5. actul constitutiv al societăţii; 6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanţilor legali/ asociaţilor/administratorilor (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestora nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de OUG 77/2009 sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea; 7. operatorul economic va face dovada că deţine cel puţin una din următoarele certificări ISO, respectiv ISO 17025 sau ISO 17020, şi că deţine personal calificat în atestarea unui standard de securitate ISO 27001 sau echivalent; 8. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, care să ateste că operatorul economic nu se află în relaţie de interdependenţă de natură să împiedice desfăşurarea activităţii cu niciun organizator de jocuri de noroc. VII. În vederea obţinerii licenţei clasa a II-a, auditorii vor înainta Comitetului următoarea documentaţie: 1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicită Comitetului acordarea licenţei clasa a II-a. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoanei fizice autorizate şi va conţine adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact, respectiv: număr de telefon, fax, adresă de e-mail, şi tipul de activitate pentru care se solicită licenţa. 2. opisul documentelor depuse; 3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului/ document similar emis de autoritate; 4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului/ document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:

(i) elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare şi alte date de identificare;
(ii) capitalul social subscris şi vărsat;
(iii) structura acţionariatului sau a asociaţilor, după caz;
(iv) numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor legali;
(v) obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;
(vi) sediile secundare înregistrate şi adresele acestora;

5. actul constitutiv al societăţii; 6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanţilor legali/ asociaţilor/administratorilor (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestora nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de OUG 77/2009 sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea; 7. operatorul economic va face dovada că deţine cel puţin una din acreditările ISO, respectiv ISO 17025 sau ISO 17020; 8. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal care să ateste că operatorul economic nu se află în relaţie de interdependenţă, de natură să împiedice desfăşurarea activităţii, cu niciun organizator de jocuri de noroc. VIII. În vederea obţinerii licenţei clasa a II-a, organismele de evaluare a conformităţii vor înainta Comitetului următoarea documentaţie: 1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicită Comitetului acordarea licenţei clasa a 2-a. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoanei fizice autorizate şi va conţine adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact, respectiv: număr de telefon, fax, adresă de e-mail, şi tipul de activitate pentru care se solicită licenţa; 2. opisul documentelor depuse; 3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului/ document similar emis de autoritate; 4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului/document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:

(i) elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare şi alte date de identificare;
(ii) capitalul social subscris şi vărsat;
(iii) structura acţionariatului sau a asociaţilor, după caz;
(iv) numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor legali;
(v) obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;
(vi) sediile secundare înregistrate şi adresele acestora;

5. actul constitutiv al societăţii; 6. operatorul economic va face dovada că deţine cel puţin una dintre acreditările ISO 17025 sau ISO 17020; 7. declaraţie de conformitate a serviciilor pe care operatorul economic le va desfăşura în beneficiul organizatorilor de jocuri de noroc; 8. declaraţie a reprezentantului legal care să ateste că operatorul economic nu se află în relaţie de interdependenţă, de natură să împiedice desfăşurarea activităţii, cu niciun organizator de jocuri de noroc. 9. orice alte date şi informaţii solicitate de ONJN. IX. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, deţinute şi utilizate de ONJN, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc, iar documentele prevăzute în anexă vor fi ataşate în format electronic cu semnătură digitală. CERERE-TIP pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc clasa a II-a Antet Societatea ........ ................ ............... Sediul social ........ ................ ............ CUI/Nr. de înregistrare ........ ............ Ţara de origine ........ ........ ............... Telefon ........ ................ ........ .......... E-mail ........ ................ ........ ........... Către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc Direcţia generală de autorizare jocuri de noroc Subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ..............., reprezentant legal al Societăţii ........ ........ .............., (numele şi prenumele reprezentantului legal) CUI/nr. de înregistrare la registrul comerţului ........ ........ ............./J......./......../.........., cu sediul social în ........ ........ ..............., (ţara) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................, (adresa) prin prezenta solicităm acordarea licenţei clasa a II-a pentru desfăşurarea ........ .......... . (tipul activităţii) Prin prezenta declarăm că cunoaştem prevederile legislaţiei care reglementează jocurile de noroc în România.

Data: Operator,
........ ............ ........ .............
S.S.

ANEXA Nr. 7la normele metodologice DOCUMENTELE necesare pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc I. Pentru jocurile de noroc tradiţionale A. Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc de tip pariu în cotă fixă/mutuale/în contrapartidă: 1. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, genul de activitate pentru care se solicită aprobarea, precum şi locaţiile/agenţiile în care urmează a se desfăşura activitatea. 2. o descriere amănunţită a activităţii, inclusiv locaţia în care este amplasat serverul. Se vor preciza modalitatea de interconectivitate cu agenţiile de pariuri, modalitatea şi garantarea securizării informaţiilor centralizate care privesc totalul rulajelor pentru fiecare agenţie de pariuri în parte, precum şi modalitatea de interconectare cu sistemul instalat la nivelul ONJN; 3. regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, acolo unde este cazul, cota procentuală acordată pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor; 4. documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă a spaţiilor de joc (numai pentru punctele de lucru care nu sunt cuprinse în certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului); 5. regulamentul intern - partea specială - privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, a valorilor, precum şi locaţia în care este amplasat serverul; 6. documente din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deţinătorul de drept al programului informatic; 7. dovada privind constituirea fondului de garanţie; 8. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiile în care urmează a fi desfăşurată activitatea corespund din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I.; 9. pentru completare cu noi agenţii de pariuri: a)cererea privind înregistrarea noilor agenţii de pariuri. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, locaţia agenţiilor şi terminalele interconectate în sistem din cadrul acestora; b)modalitatea de interconectare cu serverul de referinţă al sistemului; c)dovada privind constituirea fondului de garanţie; d)declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiul/spaţiile în care urmează a fi desfăşurată activitatea corespunde/corespund din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I.B. Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc în cazinouri: 1. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spaţiul de joc în care urmează a se desfăşura activitatea, precum şi programul de funcţionare; 2. o descriere amănunţită a activităţii, inclusiv schiţa spaţiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază şi auxiliare; 3. regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizată, acolo unde este cazul, cota procentuală acordată pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor; 4. documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă a spaţiului de joc, precum şi dovada înregistrării ca punct de lucru; 5. regulamentul de ordine interioară - partea specială - privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, a valorilor şi altele; 6. dovada privind verificările tehnice eliberată de organismele de evaluare a conformităţii, numai acolo unde este cazul; 7. documentele care atestă provenienţa legală a mijloacelor de joc; 8. dovada privind constituirea fondului de garanţie; 9. persoana desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformităţii privind condiţiile de autorizare; 10. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I.; 11. pentru completare/mutare a mijloacelor de joc: a)cererea privind completarea autorizaţiei sau notificare de mutare a mijloacelor de joc. Cererea/Notificarea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, precum şi spaţiul de joc în care urmează a se desfăşura activitatea; b)o descriere amănunţită a activităţii, inclusiv nouă schiţă a spaţiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc; c)regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizată, acolo unde este cazul, cota procentuală acordată pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor; d)documentele care atestă provenienţa legală a mijloacelor de joc; e)dovada privind constituirea fondului de garanţie; f)dovada privind verificarea tehnică eliberată de organismele de evaluare a conformităţii, numai acolo unde este cazul.C. Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker: 1. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spaţiul de joc în care urmează a se desfăşura activitatea, precum şi programul de funcţionare; 2. o descriere amănunţită a activităţii, inclusiv schiţa spaţiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază şi auxiliare; 3. regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte; 4. documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă a spaţiului de joc, precum şi dovada înregistrării ca punct de lucru; 5. regulamentul de ordine interioară - partea specială - privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, a valorilor şi alte aspecte prevăzute de normele legale în vigoare; 6. documentele care atestă provenienţa legală a mijloacelor de joc; 7. dovada privind constituirea fondului de garanţie; 8. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I. D. Pentru autorizaţiile de exploatare a mijloacelor de joc tip slot machine/aparate electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat/jocuri de videoloterie: 1. cererea privind autorizarea mijloacelor de joc tip slot machine. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, precum şi spaţiile de joc în care urmează a se desfăşura activitatea, distinct pentru fiecare locaţie în parte; 2. regulamentul de funcţionare al fiecărui joc în parte, în care va fi precizată, în mod obligatoriu, cota procentuală acordată pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor; 3. documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă, precum şi dovada înregistrării ca punct de lucru a spaţiului de joc; 4. regulamentul intern - partea specială - privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, a valorilor, descrierea şi funcţionarea sistemului informatic centralizator şi altele; 5. dovada privind verificarea tehnică a maşinilor electronice cu câştiguri eliberată de organismele de evaluare a conformităţii; 6. documentele care atestă provenienţa legală a maşinilor electronice cu câştiguri; 7. dovada privind constituirea fondului de garanţie; 8. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I. E. Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc tip bingo în sală: 1. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea, redactată şi dactilografiată în limba română, semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic, va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spaţiul de joc în care urmează a se desfăşura activitatea, precum şi programul de funcţionare; 2. o descriere amănunţită a activităţii, inclusiv schiţa spaţiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază şi auxiliare; 3. regulamentul de funcţionare, în care va fi precizată, obligatoriu, cota procentuală acordată pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor; 4. documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă a spaţiului de joc, precum şi dovada înregistrării ca punct de lucru; 5. regulamentul intern - partea specială - privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, a valorilor şi altele; 6. dovada privind verificarea tehnică a turbosuflantei, eliberată de organismele de evaluare a conformităţii; 7. documentele care atestă provenienţa legală a mijloacelor de joc de bază şi auxiliare; 8. dovada privind constituirea fondului de garanţie; 9. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I. F. Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 1. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, locaţia în care urmează a se desfăşura activitatea, inclusiv componenta televizată, precum şi locaţiile prin care urmează a se face distribuţia cartoanelor; 2. regulamentul de ordine interioară - partea specială - privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, a valorilor, inclusiv locaţia în care este amplasat serverul. Se vor preciza modalitatea de colectare a datelor în sistemul informatic, modalitatea şi garantarea securizării informaţiilor centralizate, precum şi modalitatea de interconectare cu sistemul instalat la nivelul ONJN; 3. acordul încheiat pentru derularea activităţii cu difuzorul de programe televizate; 4. regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizată cota procentuală acordată pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor; 5. dovada privind verificarea tehnică a mijloacelor de joc, eliberată de organismele de evaluare a conformităţii; 6. documentele care atestă provenienţa legală a mijloacelor de joc de bază şi auxiliare; 7. dovada privind constituirea fondului de garanţie; 8. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiile în care urmează a fi desfăşurată activitatea de distribuţie a cartoanelor corespund din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I. G. Pentru autorizaţiile de exploatare a tombolei: 1. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea, redactată şi dactilografiată în limba română, semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic, va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul de joc care face obiectul cererii, spaţiul de joc în care urmează a se desfăşura activitatea, precum şi programul de funcţionare. 2. o descriere amănunţită a activităţii, inclusiv schiţa spaţiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază şi auxiliare; 3. regulamentul de funcţionare, în care va fi precizată, obligatoriu, cota procentuală acordată pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor; 4. documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă a spaţiului de joc, precum şi dovada înregistrării ca punct de lucru; 5. regulamentul de ordine interioară - partea specială - privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, a valorilor şi altele; 6. dovada privind verificarea tehnică a mijloacelor de joc utilizate, eliberată de organismele de evaluare a conformităţii; 7. documentele care atestă provenienţa legală a mijloacelor de joc de bază şi auxiliare; 8. dovada privind constituirea fondului de garanţie; 9. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I. H. Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc temporare prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), lit. e) pct. (i) şi lit. f) din OUG 77/2009: 1. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea, redactată şi dactilografiată în limba română, semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic, va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul de joc care face obiectul cererii, spaţiul de joc în care urmează a se desfăşura activitatea, precum şi programul de funcţionare; 2. o descriere amănunţită a activităţii, inclusiv schiţa spaţiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază şi auxiliare; 3. regulamentul de funcţionare, în care va fi precizată, obligatoriu, cota procentuală acordată pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor pentru fiecare tip de joc; 4. documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă a spaţiului de joc, precum şi dovada înregistrării ca punct de lucru; 5. regulamentul intern - partea specială - privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, a valorilor şi altele; 6. dovada privind verificarea tehnică a mijloacelor de joc utilizate, eliberată de organismele de evaluare a conformităţii; 7. documentele care atestă provenienţa legală a mijloacelor de joc de bază şi auxiliare; 8. dovada privind constituirea fondului de garanţie; 9. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I. I. Pentru autorizaţiile de exploatare a festivalului de poker: 1. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spaţiul/spaţiile de joc în care urmează a se desfăşura activitatea, după caz, precum şi programul de funcţionare; 2. o descriere amănunţită a activităţii, inclusiv schiţa spaţiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază şi auxiliare, după caz; 3. regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte; 4. documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă a spaţiului de joc; 5. regulamentul intern - partea specială - privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, a valorilor şi alte aspecte prevăzute de normele legale în vigoare; 6. documentele care atestă provenienţa legală a mijloacelor de joc; 7. dovada privind constituirea fondului de garanţie; 8. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I. II. Pentru jocurile de noroc la distanţă Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc la distanţă: 1. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal/reprezentantul autorizat al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, descrierea mijloacelor de joc şi a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu indicarea locaţiei în care se află acestea. 2. regulamentul de funcţionare al fiecărui joc în parte, în care va fi precizată, în mod obligatoriu, cota procentuală acordată pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor şi cu respectarea prevederilor legale; 3. termenele şi condiţiile care reglementează utilizarea platformei de joc 4. documentele care atestă dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc şi a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii; 5. documentele care atestă efectuarea auditului asupra echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii; 6. documentele care atestă efectuarea certificărilor pentru programul de joc, cota procentuală teoretică de premiere (RTP) şi generatorul de numere aleatorii (RNG); 7. dovada privind constituirea fondului de garanţie; 8. declaraţie pe propria răspundere din partea reprezentantului legal/reprezentantului autorizat că spaţiul/spaţiile în care urmează a fi instalate şi utilizate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc corespunde/corespund din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I., în situaţia în care deţin echipamentele tehnice pe teritoriul României; 9. documentele care atestă dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deţinătorul de drept al programului informatic; 10. după caz, dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal acordată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal/altă autoritate din Uniunea Europeană; 11. orice alte date, documente şi informaţii solicitate de ONJN. III. Orice alte tipuri de jocuri de noroc, respectiv jocuri noi sau combinaţii de jocuri definite la art. 10 alin. (1) lit. a)-n) din OUG 77/2009: 1. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal/reprezentantul autorizat al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, descrierea mijloacelor de joc, a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu indicarea locaţiei în care se află acestea, spaţiul/spaţiile de joc în care urmează a se desfăşura activitatea, după caz, precum şi programul de funcţionare; 2. o descriere amănunţită a activităţii, inclusiv schiţa spaţiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază şi auxiliare, după caz; 3. regulamentul de funcţionare al fiecărui joc în parte, în care va fi precizată, în mod obligatoriu, cota procentuală acordată pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor şi cu respectarea prevederilor legale; 4. regulamentul intern - partea specială - privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat, după caz: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, informaţiilor şi datelor, modalitatea de interconectare cu serverul de siguranţă şi serverul în oglindă, locaţiile acestora, precum şi modalitatea de interconectare cu ONJN, precum şi planul de recuperare după dezastru, sistemul de backup al bazei de date utilizat; 5. documentele care atestă dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc şi a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii; 6. documentele care atestă efectuarea auditului asupra echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii; 7. documentele care atestă efectuarea certificărilor pentru programul de joc, cota procentuală teoretică de premiere (RTP) şi generatorul de numere aleatorii (RNG), după caz; 8. dovada privind constituirea fondului de garanţie; 9. declaraţie pe propria răspundere din partea reprezentantului legal/reprezentantului autorizat că spaţiul/ spaţiile în care urmează a fi instalate şi utilizate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc corespunde/corespund din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I., în situaţia în care deţin echipamentele tehnice pe teritoriul României; 10. documentele care atestă dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deţinătorul de drept al programului informatic; 11. după caz, dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal acordată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal/altă autoritate din Uniunea Europeană; 12. orice alte date, documente şi informaţii solicitate de ONJN. Pentru toate categoriile de jocuri se va prezenta dovada efectuării plăţilor aşa cum este prevăzut în prezentele norme metodologice. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, deţinute şi utilizate de ONJN, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc, iar documentele prevăzute în anexe vor fi ataşate în format electronic cu semnătură digitală. ANEXA Nr. 8la normele metodologice Antet Societatea ........ ................ ........ ............. Sediul social ........ ................ ........ .......... CUI/Nr. de înregistrare ........ ........ ............ Ţara de origine ........ ................ ................ Telefon ........ ................ ................ ........... E-mail: ........ ................ ................ ........... Licenţă nr. ............ valabilă până la: .......... data: ............. NOTIFICARE privind organizarea sistemelor de joc tip jackpot Subsemnatul, ................, legitimat cu ............., având calitatea de administrator al Societăţii ........ ........ ........, cu sediul social în: judeţul ........ ............., localitatea ........ ............., str. ........ ......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., cod poştal ...., având codul unic de înregistrare ....., prin prezenta vă notificăm organizarea unui număr de .... sisteme de joc tip jackpot, astfel: *T*

Nr. crt. Identificarea sistemului de tip jackpot Număr de slot machine interconectate Tip slot machine Serie slot machine Locaţia sistemului de tip jackpot
1 2 3 4 5 6

*ST* Operator, ........ ........ ........... S.S. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, deţinute şi utilizate de ONJN, notificarea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc, iar documentele care o însoţesc vor fi ataşate în format electronic cu semnătură digitală. ANEXA Nr. 2*) *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 298/2013)STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A OFICIULUI NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC Numărul maxim de posturi: 201 (inclusiv demnitarii, secretarul general şi cabinetul preşedintelui) 1 Prin ordin al preşedintelui se organizează la nivel de compartiment, birou sau serviciu. 2 Prin ordin al preşedintelui, în cadrul direcţiilor generale, se organizează compartimente, birouri sau servicii. 3 Prin ordin al preşedintelui, în cadrul direcţiei generale, structurile-suport se organizează la nivel de compartimente, birouri sau servicii. 4 Prin ordin al preşedintelui structurile teritoriale se organizează la nivel de serviciu.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 111/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 111 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu