Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.11 din 19.04.2011

privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 292 din 27 aprilie 2011SmartCity1


În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată, şi al art. 85 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere faptul că o parte importantă a legislaţiei aplicabile în România este adoptată de către instituţiile Uniunii Europene şi considerând că, datorită impactului direct asupra cetăţenilor români al actelor legislative adoptate la nivel european, afacerile europene nu pot fi considerate altfel decât afaceri interne;luând notă de rolul sporit al parlamentelor naţionale în cadrul procesului legislativ european, consfinţit prin Tratatul de la Lisabona, în special în cadrul Protocolului nr. 1 (art. 3 şi 10) şi al Protocolului nr. 2 (art. 7) ale acestuia;considerând că parlamentele naţionale au datoria de a folosi aceste noi prerogative pentru a veghea asupra respectării drepturilor cetăţenilor şi pentru a sprijini îndeplinirea priorităţilor naţionale;subliniind că o intervenţie substanţială în formularea politicilor Uniunii Europene se poate realiza numai în fazele premergătoare adoptării documentelor;având în vedere nevoia de a identifica din timp propunerile legislative prioritare pentru Camera Deputaţilor, în scopul unei gestionări mai eficiente a fluxului de informaţii şi al unui control riguros al propunerilor legislative de importanţă deosebită;având în vedere faptul că procesul de control parlamentar al proiectelor legislative europene trebuie să beneficieze de suportul tehnic al experţilor cu pregătire specifică din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor;constatând nevoia implicării unui număr cât mai mare de deputaţi în procesul de control parlamentar al legislaţiei europene, în scopul obţinerii unei legitimităţi sporite a avizelor formulate de Camera Deputaţilor, dar şi a angrenării deputaţilor cu competenţe specifice în politicile sectoriale vizate de diferitele proiecte legislative europene;conştient fiind de nevoia de a respecta un termen de 8 săptămâni de la primirea scrisorii de sesizare de la instituţiile Uniunii Europene şi până la transmiterea către acestea a avizului privind respectarea principiului subsidiarităţii şi considerând că respectarea acestui termen nu poate fi realizată decât prin instituirea unui mecanism simplificat, cu termene-limită interne ferme;având în vedere importanţa dialogului politic informal cu Comisia Europeană şi recunoscând faptul că acest proces poate depăşi termenul de 8 săptămâni aferent procedurii de control al subsidiarităţii;subliniind nevoia unui dialog permanent şi constructiv între comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor şi recunoscând, în acelaşi timp, expertiza specifică a acesteia;considerând că procedura de control parlamentar al propunerilor legislative europene nu poate avea un impact în absenţa unei coordonări permanente cu celelalte camere legislative din Uniunea Europeană şi subliniind rolul Reprezentantului permanent al Camerei Deputaţilor pe lângă Parlamentul European în vederea facilitării acestei coordonări,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Examinarea parlamentară în domeniul afacerilor europene se realizează în 3 forme: a)participarea la identificarea principalelor opţiuni de politici şi norme legislative europene cuprinse în iniţiativele legislative şi consultative ale Uniunii Europene, selectate pentru examinare, în cadrul procesului de formare a poziţiei naţionale exprimate de România în Consiliul Uniunii Europene, prin organizarea de dezbateri, audieri şi schimb de informaţii; b)exercitarea prerogativelor prevăzute de Protocolul nr. 2 al Tratatului de la Lisabona privind mecanismul de alertă timpurie destinat controlului ex ante al subsidiarităţii de către parlamentele naţionale; c)participarea la dialogul politic, iniţiat în anul 2006, dintre Comisia Europeană şi parlamentele naţionale, intitulat „Iniţiativa Barroso“. Articolul 2Examinarea parlamentară urmăreşte două obiective majore: a)evaluarea fondului propunerilor legislative şi a documentelor de consultare, inclusiv a poziţiilor Guvernului României faţă de acestea; b)respectarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii propunerilor legislative eligibile pentru testul subsidiarităţii conform Protocolului nr. 2 al Tratatului de la Lisabona. Articolul 3Sunt supuse examinării parlamentare următoarele documente ale Uniunii Europene: a)proiecte de acte legislative eligibile pentru testul subsidiarităţii conform Protocolului nr. 2 al Tratatului de la Lisabona în vederea stabilirii respectării sau încălcării principiului subsidiarităţii; b)proiecte de acte legislative ale Comisiei Europene, Consiliului Uniunii Europene sau Parlamentului European şi documentele de consultare ale Comisiei Europene, selectate de Camera Deputaţilor în funcţie de relevanţa lor politică, economică, socială, financiară sau juridică; c)proiecte de acte legislative ale Uniunii Europene pentru care Guvernul României elaborează mandate generale. Articolul 4Examinarea parlamentară se finalizează prin elaborarea unuia sau mai multor documente ori acte ale Camerei Deputaţilor, după cum urmează: a)aviz motivat, în cazul identificării nerespectării principiului subsidiarităţii de către o propunere legislativă a Uniunii Europene; b)opinie, în cazul examinării fondului propunerilor legislative şi a documentelor de consultare, care exprimă punctul de vedere al Camerei Deputaţilor; c)raport de informare asupra documentelor examinate, la iniţiativa Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor, pentru care aceasta desemnează un raportor sau un grup de raportori; d)proces-verbal al dezbaterii sau audierii organizate de comisiile sesizate, în şedinţe separate ori comune. Articolul 5
(1) Direcţia de drept comunitar a Departamentului de studii parlamentare şi drept comunitar din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor întocmeşte lista cu toate proiectele de acte legislative, proiectele de acte legislative modificate şi documentele de consultare primite de la instituţiile Uniunii Europene, identificând următoarele:a)proiectele de acte legislative eligibile pentru testul subsidiarităţii conform Protocolului nr. 2 al Tratatului de la Lisabona; b)proiectele de acte legislative şi documentele de consultare prioritare, selectate în funcţie de relevanţa lor politică, economică, socială, financiară sau juridică; c)proiectele de acte legislative pentru care Guvernul elaborează mandate generale; d)comisiile propuse pentru sesizare în vederea examinării; e)termenele pentru finalizarea examinării, ţinând cont de cadrul de 8 săptămâni pentru testul subsidiarităţii şi de calendarul estimat de dezbateri în Consiliul Uniunii Europene sau în Parlamentul European.
(2) Direcţia de drept comunitar transmite către Biroul permanent lista prevăzută la alin. (1).
Capitolul IPreselectarea proiectelor legislative europene şi a documentelor de consultare din Programul de lucru anual al Comisiei Europene în vederea identificării actelor prioritare pentru examinare la Camera Deputaţilor Articolul 6Programul de lucru anual al Comisiei Europene este transmis de Comisia Europeană către Camera Deputaţilor. Articolul 7Direcţia de drept comunitar examinează lista propunerilor din Programul de lucru anual al Comisiei Europene şi selectează o parte dintre ele, în urma evaluării relevanţei lor politice, economice, sociale, financiare şi juridice, pentru dezbatere, în termen de 15 zile de la primirea acestuia de către Camera Deputaţilor. Articolul 8Lista cu propuneri pentru dezbatere împreună cu programul de lucru sunt transmise către Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor şi către comisiile permanente. Articolul 9Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor şi comisiile permanente examinează lista propunerilor legislative elaborată de Direcţia de drept comunitar. Articolul 10Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor organizează dezbateri privind opţiunile politice conturate în perioada de reflecţie şi consultare premergătoare adoptării de către Comisia Europeană a programului de lucru, cu participarea reprezentanţilor comisiilor permanente. La dezbateri vor fi invitaţi reprezentanţi ai Guvernului şi pot fi invitaţi reprezentanţi ai instituţiilor Uniunii Europene, membri ai Parlamentului European aleşi în România, reprezentanţi ai administraţiei locale, patronatelor, sindicatelor, asociaţiilor profesionale, mediului academic şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile. Articolul 11Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor centralizează punctele de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor. În baza acestora, a listei de propuneri înaintate de Direcţia de drept comunitar şi a propunerilor înaintate de comisiile permanente, Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor elaborează o listă finală de propuneri de proiecte legislative şi documente de consultare europene care vor fi supuse, cu prioritate, procedurii de control parlamentar. Articolul 12Lista finală este prezentată în cadrul Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, fiind supusă aprobării acestuia. Articolul 13Reprezentantul Camerei Deputaţilor pe lângă Parlamentul European urmăreşte procesul legislativ european, alertând structurile Camerei Deputaţilor asupra adoptării, de către Comisia Europeană, a propunerilor legislative şi a documentelor de consultare incluse în lista prioritară aprobată de către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor. Capitolul IIExaminarea propunerilor legislative ale Uniunii Europene în vederea verificării respectării principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii Articolul 14Camera Deputaţilor primeşte scrisoarea de sesizare care iniţiază procedura de 8 săptămâni pentru evaluarea respectării de către propunerea legislativă a principiului subsidiarităţii*). Articolul 15Scrisoarea de sesizare este înregistrată la Direcţia de drept comunitar. Articolul 16Direcţia de drept comunitar notifică Biroul permanent, conform art. 5 alin. (2). Articolul 17Biroul permanent transmite propunerea legislativă comisiei sau comisiilor permanente propuse de către Direcţia de drept comunitar, precum şi Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor, în termen de 7 zile calendaristice de la data primirii recomandărilor scrise de la Direcţia de drept comunitar. Biroul permanent poate decide transmiterea propunerii legislative către alte comisii permanente decât cele propuse de Direcţia de drept comunitar. Articolul 18Transmiterea documentelor se realizează simultan către toate comisiile permanente sesizate în fond, precum şi către Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor. Articolul 19În cazul în care Biroul permanent nu se întruneşte în termen de 7 zile de la primirea propunerilor scrise de la Direcţia de drept comunitar sau nu ia o decizie, în acest termen, privind transmiterea documentelor şi propunerilor legislative europene, transmiterea se face de către preşedintele Camerei Deputaţilor, cu informarea ulterioară a Biroului permanent. Articolul 20Comisiile permanente sesizate urmăresc, în cadrul examinării, respectarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii. Articolul 21Examinarea se finalizează astfel: a)în cazul respectării principiului subsidiarităţii, comisia permanentă sesizată redactează un proces-verbal care conţine elemente principale ale dezbaterii, votul exprimat, dacă este cazul, şi constatarea respectării principiului subsidiarităţii. Procesele-verbale sunt transmise spre informare Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi Direcţiei de drept comunitar; b)în cazul nerespectării principiului subsidiarităţii, comisia permanentă sesizată redactează un proiect de aviz motivat. Articolul 22În cazul constatării nerespectării principiului subsidiarităţii de către o propunere legislativă a Uniunii *) Conform Tratatului de la Lisabona (TL), Camera Deputaţilor a Parlamentului României primeşte următoarele categorii de documente: • din partea Comisiei Europene: documente de consultare (conform Protocolului nr. 1 al TL), proiecte de acte legislative şi proiecte de modificări de acte legislative; • din partea Parlamentului European: proiecte de acte legislative iniţiate de acesta, proiecte de modificări ale actelor legislative; • din partea Consiliului Uniunii Europene: proiecte de acte legislative iniţiate de un grup de state membre, de Curtea de Justiţie, Banca Centrală Europeană sau Banca Europeană de Investiţii, precum şi modificări ale acestor proiecte. Europene, subiect al testului subsidiarităţii, comisia permanentă sesizată sau Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor avertizează imediat Direcţia de drept comunitar în vederea transmiterii informaţiei către reprezentantul permanent al Camerei Deputaţilor pe lângă Parlamentul European şi comunicării acesteia parlamentelor naţionale prin intermediul platformei IPEX, menţionându-se că avizul motivat se află în faza de proiect şi nu reprezintă un punct de vedere oficial al Camerei Deputaţilor. Articolul 23Comisia permanentă sesizată transmite proiectul de aviz motivat sau procesul-verbal către Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor cel mai târziu în a 40-a zi de la primirea scrisorii de sesizare din partea instituţiilor Uniunii Europene. Articolul 24Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor dezbate şi redactează, după caz, următoarele documente: a)proiectul final de aviz motivat, integrând punctele de vedere exprimate de comisiile permanente, în cazul constatării nerespectării principiului subsidiarităţii; b)o notă de informare la care se ataşează procesele-verbale de la comisiile permanente şi procesul-verbal al dezbaterii de la Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor, în cazul constatării respectării principiului subsidiarităţii. Articolul 25Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor transmite proiectul final de aviz motivat sau nota de informare către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor cel mai târziu în a 47-a zi de la primirea scrisorii de sesizare de la instituţiile Uniunii Europene. Proiectul final de aviz motivat sau nota de informare se transmite Direcţiei de drept comunitar pentru înregistrare. Articolul 26În cazul proiectului de aviz motivat pentru încălcarea principiului subsidiarităţii, Biroul permanent: a)poate propune includerea pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor, în vederea dezbaterii şi aprobării, a proiectului final de aviz motivat. Plenul Camerei Deputaţilor votează asupra proiectului final de aviz motivat în prima sa şedinţă de la includerea acestuia pe ordinea de zi, dar nu mai târziu de 56 de zile calendaristice de la primirea scrisorii de sesizare de la instituţiile Uniunii Europene. Avizul motivat se consideră adoptat cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. Hotărârea Camerei Deputaţilor de aprobare a avizului motivat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Camerei Deputaţilor semnează avizul motivat şi dispune transmiterea acestuia către instituţiile Uniunii Europene şi către Guvernul României; b)decide transmiterea avizului motivat, în forma redactată de Comisia pentru afaceri europene, către Guvernul României şi instituţiile Uniunii Europene. Preşedintele Camerei Deputaţilor semnează avizul motivat şi dispune transmiterea acestuia către instituţiile Uniunii Europene şi către Guvernul României. Articolul 27
(1) Avizul motivat privind încălcarea principiului subsidiarităţii se transmite imediat, de către Direcţia de drept comunitar, reprezentantului permanent al Camerei Deputaţilor la Parlamentul European şi se încarcă pe platforma IPEX.
(2) În cazul respectării principiului subsidiarităţii, Direcţia de drept comunitar comunică prin intermediul platformei IPEX încheierea procesului de examinare şi conformarea privind respectarea principiului subsidiarităţii.
Articolul 28În cazul în care în timpul examinării respectării principiului subsidiarităţii se degajă observaţii sau recomandări privind conţinutul propunerii legislative, Camera Deputaţilor poate decide exprimarea unei opinii după o procedură identică cu cea prevăzută în cap. III.
Capitolul IIIExaminarea parlamentară a proiectelor de acte legislative şi a documentelor de consultare ale Comisiei Europene privind fondul propunerilor Articolul 29Camera Deputaţilor primeşte proiectele de acte legislative ale Comisiei Europene, Parlamentului European şi ale Consiliului Uniunii Europene, rezoluţiile legislative ale Parlamentului European şi poziţiile Consiliului Uniunii Europene, documentele de consultare ale Comisiei Europene. Articolul 30Direcţia de drept comunitar înregistrează toate documentele primite de la instituţiile Uniunii Europene. Articolul 31Direcţia de drept comunitar notifică Biroul permanent conform art. 5 alin. (2). Articolul 32
(1) Biroul permanent sesizează comisiile permanente şi Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor în vederea examinării fondului proiectelor de acte legislative şi a documentelor de consultare prioritare selectate de Direcţia de drept comunitar. Biroul permanent poate decide sesizarea şi a altor comisii permanente decât cele propuse de Direcţia de drept comunitar.
(2) Biroul permanent stabileşte, pe baza propunerii Direcţiei de drept comunitar, termenele pentru finalizarea şi redactarea proiectelor de opinii.
Articolul 33Transmiterea documentelor se realizează simultan, către toate comisiile sesizate pe fond, precum şi către Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor. Articolul 34Comisiile permanente sesizate şi Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor pot decide să examineze şi alte propuneri legislative şi documente de consultare decât cele aflate în lista de documente prioritare semnalate de Direcţia de drept comunitar. Când o comisie decide examinarea unei alte propuneri în afara listei cu documente prioritare, aceasta notifică Biroului permanent şi informează Direcţia de drept comunitar în vederea înregistrării. Articolul 35Fiecare comisie permanentă, precum şi Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor îşi organizează procesul de examinare şi audieri ţinând cont de termenele fixate. În funcţie de modificările survenite în calendarul estimat de adoptare în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, după consultarea cu Departamentul pentru afaceri europene din cadrul Guvernului şi cu reprezentantul permanent al Camerei Deputaţilor pe lângă Parlamentul European, comisiile sesizate pot solicita Biroului permanent schimbarea termenelor iniţiale pentru finalizarea proiectului de opinie. Articolul 36Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor solicită Departamentului pentru afaceri europene din cadrul Guvernului şi/sau Ministerului Afacerilor Externe poziţia iniţială a Guvernului privind proiectul de act legislativ sau document de consultare. Informaţiile puse la dispoziţie de către Departamentul pentru afaceri europene şi/sau Ministerul Afacerilor Externe sunt transmise imediat comisiilor permanente sesizate. Articolul 37În timpul procesului de examinare, comisiile permanente sesizate şi Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor pot solicita Departamentului pentru afaceri europene, ministerelor de linie sau agenţiilor guvernamentale informaţiile pe care le consideră relevante pentru examinare. Articolul 38Comisiile permanente sesizate redactează un proiect de opinie privind fondul documentului examinat şi îl transmit Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor într-un timp util pentru a permite acesteia să redacteze proiectul final de opinie, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare înainte de termenul fixat, împreună cu procesele-verbale ale dezbaterilor şi audierilor şi/sau cu raportul pe baza căruia s-a adoptat proiectul de opinie. Articolul 39Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor redactează proiectul final de opinie, integrând punctele de vedere ale comisiilor permanente sesizate, pe care îl transmite Biroului permanent, la termenul fixat. Articolul 40Biroul permanent poate decide supunerea proiectului final de opinie aprobării plenului Camerei Deputaţilor sau transmiterea directă a opiniei, în forma redactată de Comisia pentru afaceri europene, către instituţiile Uniunii Europene şi către Guvernul României. În cazul supunerii votului plenului Camerei Deputaţilor, proiectul final de opinie se consideră adoptat cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. Hotărârea Camerei Deputaţilor de aprobare a opiniei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Camerei Deputaţilor semnează opinia şi dispune transmiterea acesteia către instituţiile Uniunii Europene şi către Guvernul României. Articolul 41Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor şi comisiile permanente sesizate urmăresc în continuare evoluţia procesului de negociere în cadrul instituţiilor Uniunii Europene şi documentele succesive care pot fi adoptate în cursul acestui proces (proiecte de acte legislative modificate, rezoluţii legislative ale Parlamentului European, poziţii ale Consiliului). Articolul 42În cazul unor evoluţii sau amendamente semnificative, Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor şi comisiile permanente sesizate în primă instanţă pot decide continuarea examinării. Comisia care decide redeschiderea examinării înştiinţează imediat celelalte comisii sesizate iniţial, notifică Biroului permanent şi informează Direcţia de drept comunitar în vederea înregistrării. Articolul 43Pentru proiectul de opinie redactat conform art. 42 se utilizează procedura de adoptare şi transmitere descrisă la art. 36-40. Articolul 44Până la modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, atribuţiile Departamentului de studii parlamentare şi drept comunitar, Departamentului legislativ şi ale Departamentului secretariatului tehnic vor fi stabilite prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaţilor. Articolul 45Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, îşi încetează aplicabilitatea. Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa Camerei Deputaţilor din 19 aprilie 2011, cu respectarea dispoziţiilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, IOAN OLTEANSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 11/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 11 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 11/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu