Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.11 din 19.04.2011

privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 292 din 27 aprilie 2011SmartCity1


În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată, şi al art. 85 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere faptul că o parte importantă a legislaţiei aplicabile în România este adoptată de către instituţiile Uniunii Europene şi considerând că, datorită impactului direct asupra cetăţenilor români al actelor legislative adoptate la nivel european, afacerile europene nu pot fi considerate altfel decât afaceri interne;luând notă de rolul sporit al parlamentelor naţionale în cadrul procesului legislativ european, consfinţit prin Tratatul de la Lisabona, în special în cadrul Protocolului nr. 1 (art. 3 şi 10) şi al Protocolului nr. 2 (art. 7) ale acestuia;considerând că parlamentele naţionale au datoria de a folosi aceste noi prerogative pentru a veghea asupra respectării drepturilor cetăţenilor şi pentru a sprijini îndeplinirea priorităţilor naţionale;subliniind că o intervenţie substanţială în formularea politicilor Uniunii Europene se poate realiza numai în fazele premergătoare adoptării documentelor;având în vedere nevoia de a identifica din timp propunerile legislative prioritare pentru Camera Deputaţilor, în scopul unei gestionări mai eficiente a fluxului de informaţii şi al unui control riguros al propunerilor legislative de importanţă deosebită;având în vedere faptul că procesul de control parlamentar al proiectelor legislative europene trebuie să beneficieze de suportul tehnic al experţilor cu pregătire specifică din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor;constatând nevoia implicării unui număr cât mai mare de deputaţi în procesul de control parlamentar al legislaţiei europene, în scopul obţinerii unei legitimităţi sporite a avizelor formulate de Camera Deputaţilor, dar şi a angrenării deputaţilor cu competenţe specifice în politicile sectoriale vizate de diferitele proiecte legislative europene;conştient fiind de nevoia de a respecta un termen de 8 săptămâni de la primirea scrisorii de sesizare de la instituţiile Uniunii Europene şi până la transmiterea către acestea a avizului privind respectarea principiului subsidiarităţii şi considerând că respectarea acestui termen nu poate fi realizată decât prin instituirea unui mecanism simplificat, cu termene-limită interne ferme;având în vedere importanţa dialogului politic informal cu Comisia Europeană şi recunoscând faptul că acest proces poate depăşi termenul de 8 săptămâni aferent procedurii de control al subsidiarităţii;subliniind nevoia unui dialog permanent şi constructiv între comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor şi recunoscând, în acelaşi timp, expertiza specifică a acesteia;considerând că procedura de control parlamentar al propunerilor legislative europene nu poate avea un impact în absenţa unei coordonări permanente cu celelalte camere legislative din Uniunea Europeană şi subliniind rolul Reprezentantului permanent al Camerei Deputaţilor pe lângă Parlamentul European în vederea facilitării acestei coordonări,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Examinarea parlamentară în domeniul afacerilor europene se realizează în 3 forme: a)participarea la identificarea principalelor opţiuni de politici şi norme legislative europene cuprinse în iniţiativele legislative şi consultative ale Uniunii Europene, selectate pentru examinare, în cadrul procesului de formare a poziţiei naţionale exprimate de România în Consiliul Uniunii Europene, prin organizarea de dezbateri, audieri şi schimb de informaţii; b)exercitarea prerogativelor prevăzute de Protocolul nr. 2 al Tratatului de la Lisabona privind mecanismul de alertă timpurie destinat controlului ex ante al subsidiarităţii de către parlamentele naţionale; c)participarea la dialogul politic, iniţiat în anul 2006, dintre Comisia Europeană şi parlamentele naţionale, intitulat „Iniţiativa Barroso“. Articolul 2Examinarea parlamentară urmăreşte două obiective majore: a)evaluarea fondului propunerilor legislative şi a documentelor de consultare, inclusiv a poziţiilor Guvernului României faţă de acestea; b)respectarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii propunerilor legislative eligibile pentru testul subsidiarităţii conform Protocolului nr. 2 al Tratatului de la Lisabona. Articolul 3Sunt supuse examinării parlamentare următoarele documente ale Uniunii Europene: a)proiecte de acte legislative eligibile pentru testul subsidiarităţii conform Protocolului nr. 2 al Tratatului de la Lisabona în vederea stabilirii respectării sau încălcării principiului subsidiarităţii; b)proiecte de acte legislative ale Comisiei Europene, Consiliului Uniunii Europene sau Parlamentului European şi documentele de consultare ale Comisiei Europene, selectate de Camera Deputaţilor în funcţie de relevanţa lor politică, economică, socială, financiară sau juridică; c)proiecte de acte legislative ale Uniunii Europene pentru care Guvernul României elaborează mandate generale. Articolul 4Examinarea parlamentară se finalizează prin elaborarea unuia sau mai multor documente ori acte ale Camerei Deputaţilor, după cum urmează: a)aviz motivat, în cazul identificării nerespectării principiului subsidiarităţii de către o propunere legislativă a Uniunii Europene; b)opinie, în cazul examinării fondului propunerilor legislative şi a documentelor de consultare, care exprimă punctul de vedere al Camerei Deputaţilor; c)raport de informare asupra documentelor examinate, la iniţiativa Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor, pentru care aceasta desemnează un raportor sau un grup de raportori; d)proces-verbal al dezbaterii sau audierii organizate de comisiile sesizate, în şedinţe separate ori comune. Articolul 5
(1) Direcţia de drept comunitar a Departamentului de studii parlamentare şi drept comunitar din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor întocmeşte lista cu toate proiectele de acte legislative, proiectele de acte legislative modificate şi documentele de consultare primite de la instituţiile Uniunii Europene, identificând următoarele:a)proiectele de acte legislative eligibile pentru testul subsidiarităţii conform Protocolului nr. 2 al Tratatului de la Lisabona; b)proiectele de acte legislative şi documentele de consultare prioritare, selectate în funcţie de relevanţa lor politică, economică, socială, financiară sau juridică; c)proiectele de acte legislative pentru care Guvernul elaborează mandate generale; d)comisiile propuse pentru sesizare în vederea examinării; e)termenele pentru finalizarea examinării, ţinând cont de cadrul de 8 săptămâni pentru testul subsidiarităţii şi de calendarul estimat de dezbateri în Consiliul Uniunii Europene sau în Parlamentul European.
(2) Direcţia de drept comunitar transmite către Biroul permanent lista prevăzută la alin. (1).
Capitolul IPreselectarea proiectelor legislative europene şi a documentelor de consultare din Programul de lucru anual al Comisiei Europene în vederea identificării actelor prioritare pentru examinare la Camera Deputaţilor Articolul 6Programul de lucru anual al Comisiei Europene este transmis de Comisia Europeană către Camera Deputaţilor. Articolul 7Direcţia de drept comunitar examinează lista propunerilor din Programul de lucru anual al Comisiei Europene şi selectează o parte dintre ele, în urma evaluării relevanţei lor politice, economice, sociale, financiare şi juridice, pentru dezbatere, în termen de 15 zile de la primirea acestuia de către Camera Deputaţilor. Articolul 8Lista cu propuneri pentru dezbatere împreună cu programul de lucru sunt transmise către Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor şi către comisiile permanente. Articolul 9Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor şi comisiile permanente examinează lista propunerilor legislative elaborată de Direcţia de drept comunitar. Articolul 10Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor organizează dezbateri privind opţiunile politice conturate în perioada de reflecţie şi consultare premergătoare adoptării de către Comisia Europeană a programului de lucru, cu participarea reprezentanţilor comisiilor permanente. La dezbateri vor fi invitaţi reprezentanţi ai Guvernului şi pot fi invitaţi reprezentanţi ai instituţiilor Uniunii Europene, membri ai Parlamentului European aleşi în România, reprezentanţi ai administraţiei locale, patronatelor, sindicatelor, asociaţiilor profesionale, mediului academic şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile. Articolul 11Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor centralizează punctele de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor. În baza acestora, a listei de propuneri înaintate de Direcţia de drept comunitar şi a propunerilor înaintate de comisiile permanente, Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor elaborează o listă finală de propuneri de proiecte legislative şi documente de consultare europene care vor fi supuse, cu prioritate, procedurii de control parlamentar. Articolul 12Lista finală este prezentată în cadrul Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, fiind supusă aprobării acestuia. Articolul 13Reprezentantul Camerei Deputaţilor pe lângă Parlamentul European urmăreşte procesul legislativ european, alertând structurile Camerei Deputaţilor asupra adoptării, de către Comisia Europeană, a propunerilor legislative şi a documentelor de consultare incluse în lista prioritară aprobată de către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor. Capitolul IIExaminarea propunerilor legislative ale Uniunii Europene în vederea verificării respectării principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii Articolul 14Camera Deputaţilor primeşte scrisoarea de sesizare care iniţiază procedura de 8 săptămâni pentru evaluarea respectării de către propunerea legislativă a principiului subsidiarităţii*). Articolul 15Scrisoarea de sesizare este înregistrată la Direcţia de drept comunitar. Articolul 16Direcţia de drept comunitar notifică Biroul permanent, conform art. 5 alin. (2). Articolul 17Biroul permanent transmite propunerea legislativă comisiei sau comisiilor permanente propuse de către Direcţia de drept comunitar, precum şi Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor, în termen de 7 zile calendaristice de la data primirii recomandărilor scrise de la Direcţia de drept comunitar. Biroul permanent poate decide transmiterea propunerii legislative către alte comisii permanente decât cele propuse de Direcţia de drept comunitar. Articolul 18Transmiterea documentelor se realizează simultan către toate comisiile permanente sesizate în fond, precum şi către Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor. Articolul 19În cazul în care Biroul permanent nu se întruneşte în termen de 7 zile de la primirea propunerilor scrise de la Direcţia de drept comunitar sau nu ia o decizie, în acest termen, privind transmiterea documentelor şi propunerilor legislative europene, transmiterea se face de către preşedintele Camerei Deputaţilor, cu informarea ulterioară a Biroului permanent. Articolul 20Comisiile permanente sesizate urmăresc, în cadrul examinării, respectarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii. Articolul 21Examinarea se finalizează astfel: a)în cazul respectării principiului subsidiarităţii, comisia permanentă sesizată redactează un proces-verbal care conţine elemente principale ale dezbaterii, votul exprimat, dacă este cazul, şi constatarea respectării principiului subsidiarităţii. Procesele-verbale sunt transmise spre informare Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi Direcţiei de drept comunitar; b)în cazul nerespectării principiului subsidiarităţii, comisia permanentă sesizată redactează un proiect de aviz motivat. Articolul 22În cazul constatării nerespectării principiului subsidiarităţii de către o propunere legislativă a Uniunii *) Conform Tratatului de la Lisabona (TL), Camera Deputaţilor a Parlamentului României primeşte următoarele categorii de documente: • din partea Comisiei Europene: documente de consultare (conform Protocolului nr. 1 al TL), proiecte de acte legislative şi proiecte de modificări de acte legislative; • din partea Parlamentului European: proiecte de acte legislative iniţiate de acesta, proiecte de modificări ale actelor legislative; • din partea Consiliului Uniunii Europene: proiecte de acte legislative iniţiate de un grup de state membre, de Curtea de Justiţie, Banca Centrală Europeană sau Banca Europeană de Investiţii, precum şi modificări ale acestor proiecte. Europene, subiect al testului subsidiarităţii, comisia permanentă sesizată sau Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor avertizează imediat Direcţia de drept comunitar în vederea transmiterii informaţiei către reprezentantul permanent al Camerei Deputaţilor pe lângă Parlamentul European şi comunicării acesteia parlamentelor naţionale prin intermediul platformei IPEX, menţionându-se că avizul motivat se află în faza de proiect şi nu reprezintă un punct de vedere oficial al Camerei Deputaţilor. Articolul 23Comisia permanentă sesizată transmite proiectul de aviz motivat sau procesul-verbal către Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor cel mai târziu în a 40-a zi de la primirea scrisorii de sesizare din partea instituţiilor Uniunii Europene. Articolul 24Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor dezbate şi redactează, după caz, următoarele documente: a)proiectul final de aviz motivat, integrând punctele de vedere exprimate de comisiile permanente, în cazul constatării nerespectării principiului subsidiarităţii; b)o notă de informare la care se ataşează procesele-verbale de la comisiile permanente şi procesul-verbal al dezbaterii de la Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor, în cazul constatării respectării principiului subsidiarităţii. Articolul 25Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor transmite proiectul final de aviz motivat sau nota de informare către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor cel mai târziu în a 47-a zi de la primirea scrisorii de sesizare de la instituţiile Uniunii Europene. Proiectul final de aviz motivat sau nota de informare se transmite Direcţiei de drept comunitar pentru înregistrare. Articolul 26În cazul proiectului de aviz motivat pentru încălcarea principiului subsidiarităţii, Biroul permanent: a)poate propune includerea pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor, în vederea dezbaterii şi aprobării, a proiectului final de aviz motivat. Plenul Camerei Deputaţilor votează asupra proiectului final de aviz motivat în prima sa şedinţă de la includerea acestuia pe ordinea de zi, dar nu mai târziu de 56 de zile calendaristice de la primirea scrisorii de sesizare de la instituţiile Uniunii Europene. Avizul motivat se consideră adoptat cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. Hotărârea Camerei Deputaţilor de aprobare a avizului motivat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Camerei Deputaţilor semnează avizul motivat şi dispune transmiterea acestuia către instituţiile Uniunii Europene şi către Guvernul României; b)decide transmiterea avizului motivat, în forma redactată de Comisia pentru afaceri europene, către Guvernul României şi instituţiile Uniunii Europene. Preşedintele Camerei Deputaţilor semnează avizul motivat şi dispune transmiterea acestuia către instituţiile Uniunii Europene şi către Guvernul României. Articolul 27
(1) Avizul motivat privind încălcarea principiului subsidiarităţii se transmite imediat, de către Direcţia de drept comunitar, reprezentantului permanent al Camerei Deputaţilor la Parlamentul European şi se încarcă pe platforma IPEX.
(2) În cazul respectării principiului subsidiarităţii, Direcţia de drept comunitar comunică prin intermediul platformei IPEX încheierea procesului de examinare şi conformarea privind respectarea principiului subsidiarităţii.
Articolul 28În cazul în care în timpul examinării respectării principiului subsidiarităţii se degajă observaţii sau recomandări privind conţinutul propunerii legislative, Camera Deputaţilor poate decide exprimarea unei opinii după o procedură identică cu cea prevăzută în cap. III.
Capitolul IIIExaminarea parlamentară a proiectelor de acte legislative şi a documentelor de consultare ale Comisiei Europene privind fondul propunerilor Articolul 29Camera Deputaţilor primeşte proiectele de acte legislative ale Comisiei Europene, Parlamentului European şi ale Consiliului Uniunii Europene, rezoluţiile legislative ale Parlamentului European şi poziţiile Consiliului Uniunii Europene, documentele de consultare ale Comisiei Europene. Articolul 30Direcţia de drept comunitar înregistrează toate documentele primite de la instituţiile Uniunii Europene. Articolul 31Direcţia de drept comunitar notifică Biroul permanent conform art. 5 alin. (2). Articolul 32
(1) Biroul permanent sesizează comisiile permanente şi Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor în vederea examinării fondului proiectelor de acte legislative şi a documentelor de consultare prioritare selectate de Direcţia de drept comunitar. Biroul permanent poate decide sesizarea şi a altor comisii permanente decât cele propuse de Direcţia de drept comunitar.
(2) Biroul permanent stabileşte, pe baza propunerii Direcţiei de drept comunitar, termenele pentru finalizarea şi redactarea proiectelor de opinii.
Articolul 33Transmiterea documentelor se realizează simultan, către toate comisiile sesizate pe fond, precum şi către Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor. Articolul 34Comisiile permanente sesizate şi Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor pot decide să examineze şi alte propuneri legislative şi documente de consultare decât cele aflate în lista de documente prioritare semnalate de Direcţia de drept comunitar. Când o comisie decide examinarea unei alte propuneri în afara listei cu documente prioritare, aceasta notifică Biroului permanent şi informează Direcţia de drept comunitar în vederea înregistrării. Articolul 35Fiecare comisie permanentă, precum şi Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor îşi organizează procesul de examinare şi audieri ţinând cont de termenele fixate. În funcţie de modificările survenite în calendarul estimat de adoptare în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, după consultarea cu Departamentul pentru afaceri europene din cadrul Guvernului şi cu reprezentantul permanent al Camerei Deputaţilor pe lângă Parlamentul European, comisiile sesizate pot solicita Biroului permanent schimbarea termenelor iniţiale pentru finalizarea proiectului de opinie. Articolul 36Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor solicită Departamentului pentru afaceri europene din cadrul Guvernului şi/sau Ministerului Afacerilor Externe poziţia iniţială a Guvernului privind proiectul de act legislativ sau document de consultare. Informaţiile puse la dispoziţie de către Departamentul pentru afaceri europene şi/sau Ministerul Afacerilor Externe sunt transmise imediat comisiilor permanente sesizate. Articolul 37În timpul procesului de examinare, comisiile permanente sesizate şi Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor pot solicita Departamentului pentru afaceri europene, ministerelor de linie sau agenţiilor guvernamentale informaţiile pe care le consideră relevante pentru examinare. Articolul 38Comisiile permanente sesizate redactează un proiect de opinie privind fondul documentului examinat şi îl transmit Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor într-un timp util pentru a permite acesteia să redacteze proiectul final de opinie, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare înainte de termenul fixat, împreună cu procesele-verbale ale dezbaterilor şi audierilor şi/sau cu raportul pe baza căruia s-a adoptat proiectul de opinie. Articolul 39Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor redactează proiectul final de opinie, integrând punctele de vedere ale comisiilor permanente sesizate, pe care îl transmite Biroului permanent, la termenul fixat. Articolul 40Biroul permanent poate decide supunerea proiectului final de opinie aprobării plenului Camerei Deputaţilor sau transmiterea directă a opiniei, în forma redactată de Comisia pentru afaceri europene, către instituţiile Uniunii Europene şi către Guvernul României. În cazul supunerii votului plenului Camerei Deputaţilor, proiectul final de opinie se consideră adoptat cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. Hotărârea Camerei Deputaţilor de aprobare a opiniei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Camerei Deputaţilor semnează opinia şi dispune transmiterea acesteia către instituţiile Uniunii Europene şi către Guvernul României. Articolul 41Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor şi comisiile permanente sesizate urmăresc în continuare evoluţia procesului de negociere în cadrul instituţiilor Uniunii Europene şi documentele succesive care pot fi adoptate în cursul acestui proces (proiecte de acte legislative modificate, rezoluţii legislative ale Parlamentului European, poziţii ale Consiliului). Articolul 42În cazul unor evoluţii sau amendamente semnificative, Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor şi comisiile permanente sesizate în primă instanţă pot decide continuarea examinării. Comisia care decide redeschiderea examinării înştiinţează imediat celelalte comisii sesizate iniţial, notifică Biroului permanent şi informează Direcţia de drept comunitar în vederea înregistrării. Articolul 43Pentru proiectul de opinie redactat conform art. 42 se utilizează procedura de adoptare şi transmitere descrisă la art. 36-40. Articolul 44Până la modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, atribuţiile Departamentului de studii parlamentare şi drept comunitar, Departamentului legislativ şi ale Departamentului secretariatului tehnic vor fi stabilite prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaţilor. Articolul 45Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, îşi încetează aplicabilitatea. Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa Camerei Deputaţilor din 19 aprilie 2011, cu respectarea dispoziţiilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, IOAN OLTEANSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 11/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 11 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 11/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu