E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1092 din 25 octombrie 2001

privind infiintarea Societatii Comerciale "Uzina Termoelectrica Giurgiu" - S.A. prin reorganizarea unor activitati din cadrul Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 717 din 12 noiembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Societatea Comerciala "Uzina Termoelectrica Giurgiu" - S.A. prin reorganizarea Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., respectiv prin desprinderea Centralei Electrice si Termice Giurgiu din cadrul Sucursalei Electrocentrale Bucuresti.
    (2) Societatea Comerciala "Uzina Termoelectrica Giurgiu" - S.A. este persoana juridica romana cu capital integral de stat si se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (3) Societatea Comerciala "Uzina Termoelectrica Giurgiu" - S.A. are sediul in municipiul Giurgiu, Sos. Sloboziei nr. 194, judetul Giurgiu, si are, cel putin 5 ani, ca obiect principal de activitate producerea, transportul si distributia de energie electrica si termica. Societatea Comerciala "Uzina Termoelectrica Giurgiu" - S.A. poate desfasura complementar si alte activitati conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu.
    Art. 2
    (1) Capitalul social initial al Societatii Comerciale "Uzina Termoelectrica Giurgiu" - S.A. este de 596.856.300 mii lei, varsat integral la data infiintarii, este impartit in 5.968.563 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei, si se constituie prin preluarea activului si pasivului, pe baza bilantului contabil intocmit la data de 30 iunie 2001, aferent Centralei Electrice si Termice Giurgiu din cadrul Sucursalei Electrocentrale Bucuresti a Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A.
    (2) Capitalul social nu cuprinde bunuri proprietate publica a statului.
    (3) Capitalul social al Societatii Comerciale "Uzina Termoelectrica Giurgiu" - S.A. este detinut de statul roman, in calitate de actionar unic, care isi exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar prin Ministerul Industriei si Resurselor.
    (4) Predarea-preluarea activului si pasivului intre Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. - Sucursala Electrocentrale Bucuresti si Societatea Comerciala "Uzina Termoelectrica Giurgiu" - S.A. se face pe baza de protocol incheiat intre parti in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (5) Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. isi diminueaza in mod corespunzator patrimoniul cu activul si pasivul preluate de societatea comerciala nou-infiintata.
    Art. 3
    Societatea Comerciala "Uzina Termoelectrica Giurgiu" - S.A. preia toate drepturile si este tinuta de toate obligatiile aferente Centralei Electrice si Termice Giurgiu din cadrul Sucursalei Electrocentrale Bucuresti.
    Art. 4
    (1) Societatea Comerciala "Uzina Termoelectrica Giurgiu" - S.A. este condusa de adunarea generala a actionarilor si este administrata de consiliul de administratie.
    (2) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor si membrii consiliului de administratie ai Societatii Comerciale "Uzina Termoelectrica Giurgiu" - S.A. sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    (3) Atributiile adunarii generale a actionarilor si ale consiliului de administratie ale Societatii Comerciale "Uzina Termoelectrica Giurgiu" - S.A. sunt cele din statutul prezentat in anexa.
    Art. 5
    (1) Personalul existent in cadrul Centralei Electrice si Termice Giurgiu - Sucursala Electrocentrale Bucuresti la data incheierii protocolului prevazut la art. 2 alin. (4) va fi preluat de catre Societatea Comerciala "Uzina Termoelectrica Giurgiu" - S.A. si se considera transferat la aceasta.
    (2) Contractul colectiv de munca incheiat anterior de Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. se aplica personalului transferat la Societatea Comerciala "Uzina Termoelectrica Giurgiu" - S.A. pana la incheierea unui nou contract colectiv de munca in conditiile legii.
    Art. 6
    Aprovizionarea cu combustibil tehnologic a noii societati comerciale se va asigura pana la data de 31 martie 2002 de catre Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. pe baze contractuale.
    Art. 7
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari prevederile art. 14 din Hotararea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul industriei si resurselor,
                         Iulian Iancu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                              STATUTUL
    Societatii Comerciale "Uzina Termoelectrica Giurgiu" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Uzina Termoelectrica Giurgiu" - S.A.
    (2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte acte emanand de la societatea comerciala denumirea acesteia va fi urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social si de numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala "Uzina Termoelectrica Giurgiu" - S.A., denumita in continuare societate comerciala, este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    (1) Sediul societatii comerciale este in Romania, municipiul Giurgiu, Sos. Sloboziei nr. 194, judetul Giurgiu.
    (2) Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    (3) Societatea comerciala poate avea sucursale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si in strainatate.
    Art. 4
    Durata
    Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii sale la registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Scopul societatii comerciale este efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de prestari de servicii corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, in conditii de eficienta.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
    - Domeniul principal:
        - productia, transportul si distributia energiei electrice si termice.
    - Activitati principale:
        - producerea, transportul si distributia energiei electrice;
        - productia si distributia energiei termice.
    - Activitati secundare:
        - activitati de testari si analize tehnice;
        - productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala;
        - recuperarea deseurilor si a resturilor metalice reciclabile;
        - lucrari de instalatii electrice;
        - lucrari de instalatii sanitare si de incalzire centrala si de montaj de echipamente si utilaje tehnologice la cladiri si constructii ingineresti;
        - intretinerea si repararea autovehiculelor;
        - realizarea si furnizarea de programe informatice;
        - activitati legate de bancile de date;
        - activitati de secretariat, dactilografie, multiplicare si traduceri;
        - fabricarea elementelor din beton pentru constructii;
        - transporturi terestre de calatori, ocazionale;
        - transporturi rutiere;
        - alte activitati pentru realizarea scopului si obiectului sau de activitate, inclusiv operatiunile de comert exterior.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    (1) Capitalul social initial este fixat la suma de 596.856.300 mii lei, impartit in 5.968.563 actiuni nominative in valoare nominala de 100.000 lei fiecare, si se constituie prin preluarea activului si pasivului pe baza bilantului contabil intocmit la data de 30 iunie 2001, aferent Sucursalei Electrocentrale Bucuresti - CET Giurgiu din cadrul Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. care se reorganizeaza.
    (2) Capitalul social este subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii, si este integral varsat la data constituirii noii societati comerciale.
    (3) In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie si la art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
    (4) Ministerul Industriei si Resurselor reprezinta statul ca actionar unic la societatea comerciala si exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
    Art. 8
    Actiunile
    (1) Actiunile societatii comerciale sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    (2) Societatea comerciala va tine evidenta actionarilor si a actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat care se pastreaza la sediul sau.
    Art. 9
    Reducerea sau majorarea capitalului social
    (1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    (2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
    (3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii comerciale cu actiuni ale acesteia;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    (4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
    (5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    (6) Capitalul social va putea fi redus prin:
    a) micsorarea numarului de actiuni;
    b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
    c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
    d) alte procedee prevazute de lege.
    (7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea societatii comerciale.
    (8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    (1) Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de statut.
    (2) Detinerea actiunilor implica adeziunea de drept la statut.
    (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (4) Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita capitalului social subscris.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    (1) In orice raporturi cu societatea comerciala aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau intre acestia si terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    (1) In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica pierderea acestora in presa.
    (2) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Reprezentarea
    (1) In perioada in care statul este actionar unic la societatea comerciala interesele acestuia in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Industriei si Resurselor.
    (2) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    Art. 14
    Atributiile adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale, care decide asupra politicii economice a acesteia si asupra activitatii ei, in conformitate cu mandatul primit de la actionari.
    (2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (3) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor sunt in numar de 5, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
    (4) Pentru activitatea depusa reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor au dreptul la o indemnizatie.
    (5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiara a societatii comerciale;
    b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie, secretarului acestuia si cenzorilor;
    d) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si ale cenzorilor si aproba regulamentul de functionare a consiliului de administratie;
    e) examineaza si aproba programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
    f) aproba constituirea rezervelor statutare;
    g) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
    h) hotaraste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    i) aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie;
    j) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, in conditiile legii;
    k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de catre acestia;
    l) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
    (6) Pentru atributiile mentionate la alin. (5) lit. b), e), g) si k) adunarea generala ordinara a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii in prealabil de catre fiecare reprezentant a unui mandat special de la organul care l-a numit.
    (7) Adunarea generala extraordinara are urmatoarele atributii:
    a) hotaraste cu privire la majorarea sau la reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;
    b) hotaraste reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni;
    c) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de subunitati fara personalitate juridica;
    d) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    e) hotaraste cu privire la mutarea sediului societatii comerciale;
    f) hotaraste, daca este cazul, modificarea si completarea obiectului de activitate;
    g) aproba asocierea in vederea constituirii de noi societati comerciale sau participarea cu capital social la alte societati comerciale;
    h) hotaraste cu privire la divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii comerciale;
    i) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a administratorilor, a directorului general si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite societatii comerciale;
    j) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile legii;
    k) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
    l) hotaraste cu privire la orice modificare a statutului;
    m) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii;
    n) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;
    o) numeste, pana la numirea consiliului de administratie, directorul general al societatii comerciale si ii stabileste salariul;
    p) stabileste salariul pentru directorul general;
    q) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea societatii comerciale, cu exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor.
    (8) Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la organul care l-a numit.
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori va fi necesar de catre administrator sau de catre inlocuitorul desemnat de acesta.
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (3) Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.
    (4) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata in conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    (5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
    (6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii acesteia.
    (7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 16
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care reprezinta cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in aceasta.
    (2) Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1), adunarea generala a actionarilor ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
    (3) Pentru validarea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
    a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
    b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
    (4) Adunarea generala a actionarilor alege un secretar care sa verifice lista cu prezenta actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    (5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    (6) La sedintele adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
    Art. 17
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau de regula prin vot deschis.
    (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    (3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor in limitele legii sau ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    (1) Societatea comerciala este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice si unul din partea autoritatii locale sau a Ministerului Administratiei Publice.
    (2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de cel mult 4 ani si pot fi revocati de adunarea generala a actionarilor.
    (3) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (4) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul societatii comerciale sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui ori a unei treimi din numarul membrilor sai.
    (5) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
    (6) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de un membru, in baza mandatului presedintelui.
    (7) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    (8) Conducerea societatii comerciale se asigura de catre un director general, care este si presedintele consiliului de administratie.
    (9) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    (10) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    (11) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.
    (12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
    (13) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al societatii comerciale si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
    (14) In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de directorul general, care semneaza actele de angajare fata de acestia, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie.
    (15) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
    (16) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.
    (17) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
    (18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute la art. 135 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (19) Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care sunt incompatibile potrivit art. 135 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi
    A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale societatii comerciale;
    b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai societatii comerciale si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii comerciale, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
    d) numeste, suspenda sau revoca directorul general al societatii comerciale si avizeaza numirea, suspendarea sau revocarea directorilor executivi din cadrul societatii comerciale;
    e) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea societatii comerciale, in vederea executarii operatiunilor acesteia;
    f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al societatii comerciale;
    g) supune anual spre aprobare adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
    h) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
    i) aproba incheierea contractelor de import-export necesare in vederea dezvoltarii, pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
    j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului societatii comerciale, conform structurii organizatorice aprobate;
    k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor;
    l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    m) aproba programele de dezvoltare si investitii;
    n) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;
    o) negociaza contractul colectiv de munca si aproba statutul personalului;
    p) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
    B. (1) Directorul general reprezinta societatea comerciala in raporturile cu tertii.
    (2) Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii comerciale, aprobate de adunarea generala a actionarilor;
    b) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului de administratie;
    c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii;
    d) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
    e) incheie acte juridice, in numele si pe seama societatii comerciale, in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
    f) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale;
    g) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    h) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    i) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta;
    j) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.
    C. (1) Directorii executivi sunt numiti de directorul general, se afla in subordinea acestuia ca salariati ai societatii comerciale si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru modul de indeplinire a indatoririlor lor in aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.
    (2) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societatii comerciale.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 20
    Controlul financiar preventiv
    (1) Societatea comerciala organizeaza si exercita controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se refera la drepturile si obligatiile patrimoniale, in faza de angajare si de plata, in raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.
    (2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate potrivit legii.
    Art. 21
    Controlul financiar de gestiune
    (1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza, in conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate.
    (2) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in totalitate sau prin sondaj, in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, cu posibilitatile de sustrageri, cu conditiile de pastrare si de gestionare, precum si cu frecventa abaterilor constatate anterior.
    (3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariatii au obligatia:
    a) sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative si alte documente necesare in vederea controlului;
    b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;
    c) sa elibereze potrivit legii documentele solicitate in original sau in copii certificate;
    d) sa dea informatii si explicatii verbal si in scris, dupa caz, in legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
    e) sa semneze cu sau fara obiectiuni actele de control;
    f) sa asigure sprijinul si conditiile necesare in vederea bunei desfasurari a controlului si sa isi dea concursul pentru clarificarea constatarilor.
    (4) Constatarile organelor financiare de gestiune se vor consemna in actele de control, cu indicarea prevederilor legale incalcate si cu stabilirea exacta a consecintelor economice, financiare si patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum si a masurilor propuse. Actele de control vor fi prezentate administratorului societatii comerciale.
    Art. 22
    Cenzorii
    (1) Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    (2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
    (3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    (4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    (5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale societatii comerciale.
    (6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii comerciale sau care au fost primite in gaj, cautiune ori in depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (7) Cenzorii se intrunesc la sediul societatii comerciale si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    (8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale, sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    (9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in materie.
    (10) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    (11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si in reglementarile legale in vigoare.
    (12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    (13) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, acesta este inlocuit de cenzorul supleant cel mai in varsta.
    (14) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    (15) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    (16) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 23
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.
    Art. 24
    Personalul
    (1) Personalul de conducere si de executie din cadrul societatii comerciale este numit, angajat si concediat de directorul general, in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata.
    (2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    (3) Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.
    (4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    Art. 25
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    (1) Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 26
    Registrele
    Societatea comerciala va tine prin grija membrilor consiliului de administratie, respectiv a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 27
    Schimbarea formei juridice
    (1) Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate hotari schimbarea formei juridice a societatii comerciale.
    (2) Pe toata perioada in care statul este actionar unic schimbarea formei juridice se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Resurselor, prin reprezentantii sai mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Art. 28
    Dizolvarea
    (1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    (2) Dizolvarea societatii comerciale se inscrie la oficiul registrului comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 29
    Lichidarea
    (1) In caz de dizolvare societatea comerciala va fi lichidata.
    (2) Lichidarea si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 30
    Litigii
    (1) Litigiile de orice fel, aparute intre societatea comerciala si persoanele fizice sau juridice, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 31
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Codului comercial, precum si cu celelalte reglementari legale in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1092/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1092 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1092/2001
Hotărârea 638 2002
privind transferul pachetului integral de actiuni al Societatii Comerciale "Uzina Termoelectrica Giurgiu" - S.A. in proprietatea privata a judetului Giurgiu
Hotărârea 187 2002
privind transferul pachetului integral de actiuni al Societatii Comerciale "Uzina Termoelectrica Giurgiu" - S.A. in proprietatea privata a municipiului Giurgiu, judetul Giurgiu
Hotărârea 66 2002
privind modificarea si completarea art. 2 din hotararile Guvernului nr. 1.088/2001, nr. 1.089/2001, nr. 1.090/2001, nr. 1.091/2001, nr. 1.092/2001, nr. 1.093/2001 si nr. 1.094/2001 privind infiintarea societatilor comerciale "Uzina Termica Calafat", "Uzina Termica Vaslui", "Uzina Termoelectrica Midia", "Uzina Electrica Zalau", "Uzina Termoelectrica Giurgiu", "Uzina Termica Comanesti" si "Uzina Electrica Gura Barza"
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu