Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1395 din 28 decembrie 2010

privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2011

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 896 din 31 decembrie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi (3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 şi având în vedere prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Finanţarea cheltuielilor cu salariile stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, se face pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar.

(2) Standardele de cost pe elev/preşcolar se determină, pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de numărul de elevi, de limba de predare, de alţi indicatori specifici de învăţământ şi de mediul urban/rural.

(3) Finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată.

Art. 2. - (1) Standardele de cost pe elev/preşcolar/an pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Standardele de cost pe elev/preşcolar au fost determinate prin aplicarea coeficienţilor de diferenţiere, prevăzuţi în anexa nr. 2, la standardul de cost/elev din învăţământul gimnazial, mediul urban, care are coeficientul 1. Standardul de cost/elev pentru coeficientul 1 este 2.230 lei.

(3) Pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale standardul de cost/elev a fost determinat prin aplicarea coeficienţilor de suplimentare aferenţi, prezentaţi în anexa nr. 2, la standardul de cost/elev pentru nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu.

(4) Standardele de cost pe elev, pentru cheltuieli cu salariile stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentru activitatea de cămine-cantine se calculează în funcţie de numărul de elevi cazaţi, din şcoli gimnaziale, licee şi şcoli de arte şi meserii. Sumele se alocă unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică în a căror administrare se află căminele-cantinele, indiferent de unitatea de învăţământ la care studiază elevii.

Art. 3. - (1) Unităţile din învăţământul preuniversitar de stat cu personalitate juridică transmit primarilor şi inspectoratelor şcolare numărul de elevi/preşcolari pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate cu personalitate juridică. Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică răspund de corectitudinea datelor transmise.

(2) Primarii transmit Direcţiei generale a finanţelor publice judeţene numărul de elevi pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate administrativ-teritorială.

(3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin legea bugetului de stat pentru anul 2011, pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se face prin decizie a directorului Direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare.

(4) Calculul sumelor aferente unei unităţi administrativ-teritoriale se face prin ponderarea numărului de elevi/preşcolari cu standardele de cost prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) Consiliile locale răspund de repartizarea sumelor şi aprobarea bugetelor pentru fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică.

(2) Repartizarea sumelor pentru fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică se face pe baza numărului de elevi/preşcolari şi a standardelor de cost prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Consiliile locale, inspectoratele şcolare şi consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică răspund de reorganizarea unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, în condiţiile legii, cu încadrarea în standardele de cost/elev/preşcolar/an.

(4) Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, în calitate de angajator, răspunde de încadrarea în bugetul aprobat pe baza standardelor de cost/elev/preşcolar/an, transmis de către primar, pe baza hotărârii consiliului local de aprobare a bugetului anual.

(5) Plata cheltuielilor cu salariile stabilite conform legii şi a contribuţiilor aferente acestora se va face pe baza statelor de personal avizate de inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

(6) In cazuri excepţionale, atunci când sumele calculate nu asigură plata drepturilor salariale la unele unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate judeţului/municipiului Bucureşti prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti cu această destinaţie.

(7) Aprobarea redistribuirii sumelor pentru personalul din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat care solicită suplimentarea sumelor alocate se va face după verificarea de către inspectoratul şcolar a modului de reîncadrare a personalului şi a calculului drepturilor salariale, prevăzute în legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului.

Art. 5. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională.

Art. 6. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

ANEXA Nr. 1

Standardele de cost/elev/preşcolar/an

Nr. crt.

Nivel/filieră/profil

Forma

de

învăţământ

Număr mediu de

elevi pe clasă

Standarde de cost pe elev, pe  edii

şi pe nivele

Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe nivele

(pentru învăţământul în limbile minorităţilor)

(lei)

(lei)

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

1

Invăţământ preşcolar cu program normal

ZI

20

18

1.478

1.617

1.478

1.617

2

Invăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal

ZI

20

20

2.712

2.712

2.712

2.712

3

Invăţământ primar

ZI

22

18

1.701

2.027

2.041

2.432

3.1

Invăţământ primar - integrat*

ZI

2.892

3.445

3.470

4.134

4

Invăţământ primar „step-by-step"

ZI

22

18

3.167

3.167

3.800

3.800

5

Invăţământ primar „A doua şansă"

-

15

12

1.311

1.579

1.573

1.895

6

Invăţământ primar vocaţional (fără muzică)

ZI

22

18

2.141

2.560

2.505

2.995

7

Invăţământ primar cu profil de muzică

ZI

22

18

3.568

4.266

4.175

4.991

7.1

Invăţământ primar cu profil de muzică suplimentar

ZI

1.867

2.239

1.867

2.239

8

Invăţământ gimnazial

ZI

25

20

2.230

2.727

2.549

3.117

8.1

Invăţământ gimnazial - integrat*

ZI

3.791

4.636

4.333

5.299

9

Invăţământ gimnazial „A doua şansă"

-

20

20

1.485

1.485

1.697

1.697

10

Invăţământ gimnazial vocaţional (fără muzică)

ZI

25

20

2.676

3.280

3.024

3.706

10.1

Invăţământ gimnazial vocaţional (fără muzică) suplimentar

ZI

446

553

446

553

11

Invăţământ gimnazial cu profil muzică

ZI

25

20

4.460

5.468

5.040

6.179

11.1

Invăţământ gimnazial cu profil muzică suplimentar

ZI

2.230

2.741

2.230

2.741

12

Invăţământ gimnazial

FR

25

20

903

1.070

1.032

1.223

13

Invăţământ liceal teoretic

ZI

28**

28

2.119

2.119

2.401

2.401

14

Invăţământ liceal teoretic

SERAL

28**

28

1.652

1.652

1.872

1.872

15

Invăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologic

ZI

28**

28

2.306

2.306

2.612

2.612

16

Invăţământ liceal tehnologic

SERAL

28**

28

1.797

1.797

2.036

2.036

17

Invăţământ liceal de arte plastice şi vizuale, coregrafie, teatru, arhitectură şi sportiv

ZI

28**

28

2.944

2.944

3.297

3.297

18

Invăţământ liceal de muzică

ZI

28**

28

5.129

5.129

5.744

5.744

19

Invăţământ liceal

FR

28**

28

870

870

986

986

20

Invăţământ şcoli de arte şi meserii, an completare

ZI

24

22

2.442

2.656

2.686

2.922

21

Invăţământ postliceal/maiştri

ZI

30

30

2.442

2.442

2.686

2.686

22

Cantine-cămine (elevi cazaţi)

883

883

883

883

* Standardele de cost se aplică numai elevilor integraţi.

** Incepând cu anul şcolar 2011-2012, pentru clasele de intrare vor fi 30 de elevi/clasă, iar pentru clasele a XI-a şi a XII-a pot fi 28 de elevi/clasă.

ANEXA Nr.2

COEFICIENŢII DE DIFERENŢIERE

pentru standardele de cost/elev/preşcolar/an şi coeficienţii suplimentari pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale

Nr. crt.

Nivel/filieră/profil

Forma

de

învăţământ

Coeficienţi de diferenţiere

ai  standardelor de cost

pe medii şi pe nivele, faţă de coeficient „1"

(urban gimnazial)

Coeficienţi suplimentari pentru învăţământul în limbile minorităţilor

Urban

Rural

Urban

Rural

1

Invăţământ preşcolar cu program normal

ZI

0,663

0,725

0,000

0,000

2

Invăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal

ZI

1,216

1,216

0,000

0,000

3

Invăţământ primar

ZI

0,763

0,909

0,200

0,200

3.1

Invăţământ primar- integrat*

ZI

1,297

1,545

0,200

0,200

4

Invăţământ primar „step-by-step"

ZI

1,420

1,420

0,200

0,200

5

Invăţământ primar „A doua şansă"

-

0,588

0,708

0,200

0,200

6

Invăţământ primar vocaţional (fără muzică)

ZI

0,960

1,148

0,170

0,170

7

Invăţământ primar cu profil de muzică

ZI

1,600

1,913

0,170

0,170

7.1

Invăţământ primar cu profil de muzică suplimentar

ZI

0,837

1,004

0,000

0,000

8

Invăţământ gimnazial

ZI

1,000

1,223

0,143

0,143

8.1

Invăţământ gimnazial - integrat*

ZI

1,700

2,079

0,143

0,143

9

Invăţământ gimnazial „A doua şansă"

-

0,666

0,666

0,143

0,143

10

Invăţământ gimnazial vocaţional (fără muzică)

ZI

1,200

1,471

0,130

0,130

10.1

Invăţământ gimnazial vocaţional (fără muzică) suplimentar

ZI

0,200

0,248

0,000

0,000

11

Invăţământ gimnazial cu profil muzică

ZI

2,000

2,452

0,130

0,130

11.1

Invăţământ gimnazial cu profil muzică suplimentar

ZI

1,000

1,229

0,000

0,000

12

Invăţământ gimnazial

FR

0,405

0,480

0,143

0,143

13

Invăţământ liceal teoretic

ZI

0,950

0,950

0,133

0,133

14

Invăţământ liceal teoretic

SERAL

0,741

0,741

0,133

0,133

15

Invăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologic

ZI

1,034

1,034

0,133

0,133

16

Invăţământ liceal tehnologic

SERAL

0,806

0,806

0,133

0,133

17

Invăţământ liceal de arte plastice şi vizuale, coregrafie, teatru, arhitectură şi sportiv

ZI

1,320

1,320

0,120

0,120

18

Invăţământ liceal de muzică

ZI

2,300

2,300

0,120

0,120

19

Invăţământ liceal

FR

0,390

0,390

0,133

0,133

20

Invăţământ şcoli de arte şi meserii, an completare

ZI

1,095

1,191

0,100

0,100

21

Invăţământ postliceal/maiştri

ZI

1,095

1,095

0,100

0,100

22

Cantine-cămine (elevi cazaţi)

0,396

0,396

0,000

0,000

* Coeficienţii de diferenţiere se aplică numai elevilor integraţi.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1395/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1395 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu