Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1395 din 28 decembrie 2010

privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2011

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 896 din 31 decembrie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi (3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 şi având în vedere prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Finanţarea cheltuielilor cu salariile stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, se face pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar.

(2) Standardele de cost pe elev/preşcolar se determină, pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de numărul de elevi, de limba de predare, de alţi indicatori specifici de învăţământ şi de mediul urban/rural.

(3) Finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată.

Art. 2. - (1) Standardele de cost pe elev/preşcolar/an pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Standardele de cost pe elev/preşcolar au fost determinate prin aplicarea coeficienţilor de diferenţiere, prevăzuţi în anexa nr. 2, la standardul de cost/elev din învăţământul gimnazial, mediul urban, care are coeficientul 1. Standardul de cost/elev pentru coeficientul 1 este 2.230 lei.

(3) Pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale standardul de cost/elev a fost determinat prin aplicarea coeficienţilor de suplimentare aferenţi, prezentaţi în anexa nr. 2, la standardul de cost/elev pentru nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu.

(4) Standardele de cost pe elev, pentru cheltuieli cu salariile stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentru activitatea de cămine-cantine se calculează în funcţie de numărul de elevi cazaţi, din şcoli gimnaziale, licee şi şcoli de arte şi meserii. Sumele se alocă unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică în a căror administrare se află căminele-cantinele, indiferent de unitatea de învăţământ la care studiază elevii.

Art. 3. - (1) Unităţile din învăţământul preuniversitar de stat cu personalitate juridică transmit primarilor şi inspectoratelor şcolare numărul de elevi/preşcolari pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate cu personalitate juridică. Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică răspund de corectitudinea datelor transmise.

(2) Primarii transmit Direcţiei generale a finanţelor publice judeţene numărul de elevi pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate administrativ-teritorială.

(3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin legea bugetului de stat pentru anul 2011, pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se face prin decizie a directorului Direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare.

(4) Calculul sumelor aferente unei unităţi administrativ-teritoriale se face prin ponderarea numărului de elevi/preşcolari cu standardele de cost prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) Consiliile locale răspund de repartizarea sumelor şi aprobarea bugetelor pentru fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică.

(2) Repartizarea sumelor pentru fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică se face pe baza numărului de elevi/preşcolari şi a standardelor de cost prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Consiliile locale, inspectoratele şcolare şi consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică răspund de reorganizarea unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, în condiţiile legii, cu încadrarea în standardele de cost/elev/preşcolar/an.

(4) Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, în calitate de angajator, răspunde de încadrarea în bugetul aprobat pe baza standardelor de cost/elev/preşcolar/an, transmis de către primar, pe baza hotărârii consiliului local de aprobare a bugetului anual.

(5) Plata cheltuielilor cu salariile stabilite conform legii şi a contribuţiilor aferente acestora se va face pe baza statelor de personal avizate de inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

(6) In cazuri excepţionale, atunci când sumele calculate nu asigură plata drepturilor salariale la unele unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate judeţului/municipiului Bucureşti prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti cu această destinaţie.

(7) Aprobarea redistribuirii sumelor pentru personalul din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat care solicită suplimentarea sumelor alocate se va face după verificarea de către inspectoratul şcolar a modului de reîncadrare a personalului şi a calculului drepturilor salariale, prevăzute în legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului.

Art. 5. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională.

Art. 6. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

ANEXA Nr. 1

Standardele de cost/elev/preşcolar/an

Nr. crt.

Nivel/filieră/profil

Forma

de

învăţământ

Număr mediu de

elevi pe clasă

Standarde de cost pe elev, pe  edii

şi pe nivele

Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe nivele

(pentru învăţământul în limbile minorităţilor)

(lei)

(lei)

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

1

Invăţământ preşcolar cu program normal

ZI

20

18

1.478

1.617

1.478

1.617

2

Invăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal

ZI

20

20

2.712

2.712

2.712

2.712

3

Invăţământ primar

ZI

22

18

1.701

2.027

2.041

2.432

3.1

Invăţământ primar - integrat*

ZI

2.892

3.445

3.470

4.134

4

Invăţământ primar „step-by-step"

ZI

22

18

3.167

3.167

3.800

3.800

5

Invăţământ primar „A doua şansă"

-

15

12

1.311

1.579

1.573

1.895

6

Invăţământ primar vocaţional (fără muzică)

ZI

22

18

2.141

2.560

2.505

2.995

7

Invăţământ primar cu profil de muzică

ZI

22

18

3.568

4.266

4.175

4.991

7.1

Invăţământ primar cu profil de muzică suplimentar

ZI

1.867

2.239

1.867

2.239

8

Invăţământ gimnazial

ZI

25

20

2.230

2.727

2.549

3.117

8.1

Invăţământ gimnazial - integrat*

ZI

3.791

4.636

4.333

5.299

9

Invăţământ gimnazial „A doua şansă"

-

20

20

1.485

1.485

1.697

1.697

10

Invăţământ gimnazial vocaţional (fără muzică)

ZI

25

20

2.676

3.280

3.024

3.706

10.1

Invăţământ gimnazial vocaţional (fără muzică) suplimentar

ZI

446

553

446

553

11

Invăţământ gimnazial cu profil muzică

ZI

25

20

4.460

5.468

5.040

6.179

11.1

Invăţământ gimnazial cu profil muzică suplimentar

ZI

2.230

2.741

2.230

2.741

12

Invăţământ gimnazial

FR

25

20

903

1.070

1.032

1.223

13

Invăţământ liceal teoretic

ZI

28**

28

2.119

2.119

2.401

2.401

14

Invăţământ liceal teoretic

SERAL

28**

28

1.652

1.652

1.872

1.872

15

Invăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologic

ZI

28**

28

2.306

2.306

2.612

2.612

16

Invăţământ liceal tehnologic

SERAL

28**

28

1.797

1.797

2.036

2.036

17

Invăţământ liceal de arte plastice şi vizuale, coregrafie, teatru, arhitectură şi sportiv

ZI

28**

28

2.944

2.944

3.297

3.297

18

Invăţământ liceal de muzică

ZI

28**

28

5.129

5.129

5.744

5.744

19

Invăţământ liceal

FR

28**

28

870

870

986

986

20

Invăţământ şcoli de arte şi meserii, an completare

ZI

24

22

2.442

2.656

2.686

2.922

21

Invăţământ postliceal/maiştri

ZI

30

30

2.442

2.442

2.686

2.686

22

Cantine-cămine (elevi cazaţi)

883

883

883

883

* Standardele de cost se aplică numai elevilor integraţi.

** Incepând cu anul şcolar 2011-2012, pentru clasele de intrare vor fi 30 de elevi/clasă, iar pentru clasele a XI-a şi a XII-a pot fi 28 de elevi/clasă.

ANEXA Nr.2

COEFICIENŢII DE DIFERENŢIERE

pentru standardele de cost/elev/preşcolar/an şi coeficienţii suplimentari pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale

Nr. crt.

Nivel/filieră/profil

Forma

de

învăţământ

Coeficienţi de diferenţiere

ai  standardelor de cost

pe medii şi pe nivele, faţă de coeficient „1"

(urban gimnazial)

Coeficienţi suplimentari pentru învăţământul în limbile minorităţilor

Urban

Rural

Urban

Rural

1

Invăţământ preşcolar cu program normal

ZI

0,663

0,725

0,000

0,000

2

Invăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal

ZI

1,216

1,216

0,000

0,000

3

Invăţământ primar

ZI

0,763

0,909

0,200

0,200

3.1

Invăţământ primar- integrat*

ZI

1,297

1,545

0,200

0,200

4

Invăţământ primar „step-by-step"

ZI

1,420

1,420

0,200

0,200

5

Invăţământ primar „A doua şansă"

-

0,588

0,708

0,200

0,200

6

Invăţământ primar vocaţional (fără muzică)

ZI

0,960

1,148

0,170

0,170

7

Invăţământ primar cu profil de muzică

ZI

1,600

1,913

0,170

0,170

7.1

Invăţământ primar cu profil de muzică suplimentar

ZI

0,837

1,004

0,000

0,000

8

Invăţământ gimnazial

ZI

1,000

1,223

0,143

0,143

8.1

Invăţământ gimnazial - integrat*

ZI

1,700

2,079

0,143

0,143

9

Invăţământ gimnazial „A doua şansă"

-

0,666

0,666

0,143

0,143

10

Invăţământ gimnazial vocaţional (fără muzică)

ZI

1,200

1,471

0,130

0,130

10.1

Invăţământ gimnazial vocaţional (fără muzică) suplimentar

ZI

0,200

0,248

0,000

0,000

11

Invăţământ gimnazial cu profil muzică

ZI

2,000

2,452

0,130

0,130

11.1

Invăţământ gimnazial cu profil muzică suplimentar

ZI

1,000

1,229

0,000

0,000

12

Invăţământ gimnazial

FR

0,405

0,480

0,143

0,143

13

Invăţământ liceal teoretic

ZI

0,950

0,950

0,133

0,133

14

Invăţământ liceal teoretic

SERAL

0,741

0,741

0,133

0,133

15

Invăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologic

ZI

1,034

1,034

0,133

0,133

16

Invăţământ liceal tehnologic

SERAL

0,806

0,806

0,133

0,133

17

Invăţământ liceal de arte plastice şi vizuale, coregrafie, teatru, arhitectură şi sportiv

ZI

1,320

1,320

0,120

0,120

18

Invăţământ liceal de muzică

ZI

2,300

2,300

0,120

0,120

19

Invăţământ liceal

FR

0,390

0,390

0,133

0,133

20

Invăţământ şcoli de arte şi meserii, an completare

ZI

1,095

1,191

0,100

0,100

21

Invăţământ postliceal/maiştri

ZI

1,095

1,095

0,100

0,100

22

Cantine-cămine (elevi cazaţi)

0,396

0,396

0,000

0,000

* Coeficienţii de diferenţiere se aplică numai elevilor integraţi.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1395/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1395 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Suntem organizații creștine create pentru a ajuta oamenii cu dificultăți financiare. Dacă întâmpinați dificultăți financiare și aveți nevoie de fonduri pentru probleme personale sau aveți nevoie de împrumut pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile, începe o afacere frumoasă sau întâmpinați dificultăți în obținerea unui împrumut de capital de la băncile locale, contactați-ne astăzi . Vă rog, acest lucru este pentru serios minte și Dumnezeu se tem de Oameni. Contactați-ne acum avantloanson@gmail.com
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu