Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1395 din 28 decembrie 2010

privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2011

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 896 din 31 decembrie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi (3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 şi având în vedere prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Finanţarea cheltuielilor cu salariile stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, se face pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar.

(2) Standardele de cost pe elev/preşcolar se determină, pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de numărul de elevi, de limba de predare, de alţi indicatori specifici de învăţământ şi de mediul urban/rural.

(3) Finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată.

Art. 2. - (1) Standardele de cost pe elev/preşcolar/an pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Standardele de cost pe elev/preşcolar au fost determinate prin aplicarea coeficienţilor de diferenţiere, prevăzuţi în anexa nr. 2, la standardul de cost/elev din învăţământul gimnazial, mediul urban, care are coeficientul 1. Standardul de cost/elev pentru coeficientul 1 este 2.230 lei.

(3) Pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale standardul de cost/elev a fost determinat prin aplicarea coeficienţilor de suplimentare aferenţi, prezentaţi în anexa nr. 2, la standardul de cost/elev pentru nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu.

(4) Standardele de cost pe elev, pentru cheltuieli cu salariile stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentru activitatea de cămine-cantine se calculează în funcţie de numărul de elevi cazaţi, din şcoli gimnaziale, licee şi şcoli de arte şi meserii. Sumele se alocă unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică în a căror administrare se află căminele-cantinele, indiferent de unitatea de învăţământ la care studiază elevii.

Art. 3. - (1) Unităţile din învăţământul preuniversitar de stat cu personalitate juridică transmit primarilor şi inspectoratelor şcolare numărul de elevi/preşcolari pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate cu personalitate juridică. Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică răspund de corectitudinea datelor transmise.

(2) Primarii transmit Direcţiei generale a finanţelor publice judeţene numărul de elevi pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate administrativ-teritorială.

(3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin legea bugetului de stat pentru anul 2011, pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se face prin decizie a directorului Direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare.

(4) Calculul sumelor aferente unei unităţi administrativ-teritoriale se face prin ponderarea numărului de elevi/preşcolari cu standardele de cost prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) Consiliile locale răspund de repartizarea sumelor şi aprobarea bugetelor pentru fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică.

(2) Repartizarea sumelor pentru fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică se face pe baza numărului de elevi/preşcolari şi a standardelor de cost prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Consiliile locale, inspectoratele şcolare şi consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică răspund de reorganizarea unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, în condiţiile legii, cu încadrarea în standardele de cost/elev/preşcolar/an.

(4) Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, în calitate de angajator, răspunde de încadrarea în bugetul aprobat pe baza standardelor de cost/elev/preşcolar/an, transmis de către primar, pe baza hotărârii consiliului local de aprobare a bugetului anual.

(5) Plata cheltuielilor cu salariile stabilite conform legii şi a contribuţiilor aferente acestora se va face pe baza statelor de personal avizate de inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

(6) In cazuri excepţionale, atunci când sumele calculate nu asigură plata drepturilor salariale la unele unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate judeţului/municipiului Bucureşti prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti cu această destinaţie.

(7) Aprobarea redistribuirii sumelor pentru personalul din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat care solicită suplimentarea sumelor alocate se va face după verificarea de către inspectoratul şcolar a modului de reîncadrare a personalului şi a calculului drepturilor salariale, prevăzute în legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului.

Art. 5. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională.

Art. 6. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

ANEXA Nr. 1

Standardele de cost/elev/preşcolar/an

Nr. crt.

Nivel/filieră/profil

Forma

de

învăţământ

Număr mediu de

elevi pe clasă

Standarde de cost pe elev, pe  edii

şi pe nivele

Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe nivele

(pentru învăţământul în limbile minorităţilor)

(lei)

(lei)

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

1

Invăţământ preşcolar cu program normal

ZI

20

18

1.478

1.617

1.478

1.617

2

Invăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal

ZI

20

20

2.712

2.712

2.712

2.712

3

Invăţământ primar

ZI

22

18

1.701

2.027

2.041

2.432

3.1

Invăţământ primar - integrat*

ZI

2.892

3.445

3.470

4.134

4

Invăţământ primar „step-by-step"

ZI

22

18

3.167

3.167

3.800

3.800

5

Invăţământ primar „A doua şansă"

-

15

12

1.311

1.579

1.573

1.895

6

Invăţământ primar vocaţional (fără muzică)

ZI

22

18

2.141

2.560

2.505

2.995

7

Invăţământ primar cu profil de muzică

ZI

22

18

3.568

4.266

4.175

4.991

7.1

Invăţământ primar cu profil de muzică suplimentar

ZI

1.867

2.239

1.867

2.239

8

Invăţământ gimnazial

ZI

25

20

2.230

2.727

2.549

3.117

8.1

Invăţământ gimnazial - integrat*

ZI

3.791

4.636

4.333

5.299

9

Invăţământ gimnazial „A doua şansă"

-

20

20

1.485

1.485

1.697

1.697

10

Invăţământ gimnazial vocaţional (fără muzică)

ZI

25

20

2.676

3.280

3.024

3.706

10.1

Invăţământ gimnazial vocaţional (fără muzică) suplimentar

ZI

446

553

446

553

11

Invăţământ gimnazial cu profil muzică

ZI

25

20

4.460

5.468

5.040

6.179

11.1

Invăţământ gimnazial cu profil muzică suplimentar

ZI

2.230

2.741

2.230

2.741

12

Invăţământ gimnazial

FR

25

20

903

1.070

1.032

1.223

13

Invăţământ liceal teoretic

ZI

28**

28

2.119

2.119

2.401

2.401

14

Invăţământ liceal teoretic

SERAL

28**

28

1.652

1.652

1.872

1.872

15

Invăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologic

ZI

28**

28

2.306

2.306

2.612

2.612

16

Invăţământ liceal tehnologic

SERAL

28**

28

1.797

1.797

2.036

2.036

17

Invăţământ liceal de arte plastice şi vizuale, coregrafie, teatru, arhitectură şi sportiv

ZI

28**

28

2.944

2.944

3.297

3.297

18

Invăţământ liceal de muzică

ZI

28**

28

5.129

5.129

5.744

5.744

19

Invăţământ liceal

FR

28**

28

870

870

986

986

20

Invăţământ şcoli de arte şi meserii, an completare

ZI

24

22

2.442

2.656

2.686

2.922

21

Invăţământ postliceal/maiştri

ZI

30

30

2.442

2.442

2.686

2.686

22

Cantine-cămine (elevi cazaţi)

883

883

883

883

* Standardele de cost se aplică numai elevilor integraţi.

** Incepând cu anul şcolar 2011-2012, pentru clasele de intrare vor fi 30 de elevi/clasă, iar pentru clasele a XI-a şi a XII-a pot fi 28 de elevi/clasă.

ANEXA Nr.2

COEFICIENŢII DE DIFERENŢIERE

pentru standardele de cost/elev/preşcolar/an şi coeficienţii suplimentari pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale

Nr. crt.

Nivel/filieră/profil

Forma

de

învăţământ

Coeficienţi de diferenţiere

ai  standardelor de cost

pe medii şi pe nivele, faţă de coeficient „1"

(urban gimnazial)

Coeficienţi suplimentari pentru învăţământul în limbile minorităţilor

Urban

Rural

Urban

Rural

1

Invăţământ preşcolar cu program normal

ZI

0,663

0,725

0,000

0,000

2

Invăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal

ZI

1,216

1,216

0,000

0,000

3

Invăţământ primar

ZI

0,763

0,909

0,200

0,200

3.1

Invăţământ primar- integrat*

ZI

1,297

1,545

0,200

0,200

4

Invăţământ primar „step-by-step"

ZI

1,420

1,420

0,200

0,200

5

Invăţământ primar „A doua şansă"

-

0,588

0,708

0,200

0,200

6

Invăţământ primar vocaţional (fără muzică)

ZI

0,960

1,148

0,170

0,170

7

Invăţământ primar cu profil de muzică

ZI

1,600

1,913

0,170

0,170

7.1

Invăţământ primar cu profil de muzică suplimentar

ZI

0,837

1,004

0,000

0,000

8

Invăţământ gimnazial

ZI

1,000

1,223

0,143

0,143

8.1

Invăţământ gimnazial - integrat*

ZI

1,700

2,079

0,143

0,143

9

Invăţământ gimnazial „A doua şansă"

-

0,666

0,666

0,143

0,143

10

Invăţământ gimnazial vocaţional (fără muzică)

ZI

1,200

1,471

0,130

0,130

10.1

Invăţământ gimnazial vocaţional (fără muzică) suplimentar

ZI

0,200

0,248

0,000

0,000

11

Invăţământ gimnazial cu profil muzică

ZI

2,000

2,452

0,130

0,130

11.1

Invăţământ gimnazial cu profil muzică suplimentar

ZI

1,000

1,229

0,000

0,000

12

Invăţământ gimnazial

FR

0,405

0,480

0,143

0,143

13

Invăţământ liceal teoretic

ZI

0,950

0,950

0,133

0,133

14

Invăţământ liceal teoretic

SERAL

0,741

0,741

0,133

0,133

15

Invăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologic

ZI

1,034

1,034

0,133

0,133

16

Invăţământ liceal tehnologic

SERAL

0,806

0,806

0,133

0,133

17

Invăţământ liceal de arte plastice şi vizuale, coregrafie, teatru, arhitectură şi sportiv

ZI

1,320

1,320

0,120

0,120

18

Invăţământ liceal de muzică

ZI

2,300

2,300

0,120

0,120

19

Invăţământ liceal

FR

0,390

0,390

0,133

0,133

20

Invăţământ şcoli de arte şi meserii, an completare

ZI

1,095

1,191

0,100

0,100

21

Invăţământ postliceal/maiştri

ZI

1,095

1,095

0,100

0,100

22

Cantine-cămine (elevi cazaţi)

0,396

0,396

0,000

0,000

* Coeficienţii de diferenţiere se aplică numai elevilor integraţi.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1395/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1395 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la: janinapanek@financier.com   Toate cele bune, Janina Panek
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    PERUSAHAAN PINJAMAN RIKA ANDERSON Email kantor, rikaandersonloancompany@gmail.com Whatsapp: 1914705-7484 Nama saya Vania hilman dari Malaysia dan saat ini tinggal di Dubai. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Saya berdoa dan saya memikirkan kesaksian di internet minggu ini dengan nama PERUSAHAAN RIKA ANDERSON LOAN. Ibu Rika membantu saya dengan $ 60.000 USD. Saya benar-benar membutuhkan mereka, pada awalnya saya tidak pernah mempercayai mereka, tetapi setelah memenuhi permintaan mereka, saya mendapatkan pinjaman saya. Hari ini saya membayar hutang saya dan saya juga bangga dengan apartemen saya sendiri. Ibu dan dua teman saya mengambil keuntungan dari penawaran ini, dan saya juga ingin seluruh negara mengambil keuntungan dari penawaran yang murah hati ini. ini adalah email pribadi saya vaniahilmanaki@gmail.com. Penguji: Vania hilman Negara Sekarang: Dubai (UEA) Jumlah Pinjaman: $ 60.000 email: vaniahilmanaki@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 54 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu