E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1084 din 25 octombrie 2001

privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, precum si de contestare a calificativelor acordate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 707 din  7 noiembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 61 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, precum si de contestare a calificativelor acordate, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Numarul maxim de titulari pentru fiecare clasa, in raport cu efectivul total al functionarilor publici din cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice, se stabileste prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, a consiliului judetean ori local, pana la data de 15 martie a fiecarui an.
    Art. 3
    Autoritatile si institutiile publice isi stabilesc anual obiectivele si termenele de realizare a acestora, care se repartizeaza la nivelul fiecarui compartiment, in functie de activitatea specifica acestuia.
    Art. 4
    Criteriile de performanta pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2002 se aproba prin ordin al ministrului administratiei publice, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pana la data de 15 decembrie 2001. Ordinul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 5
    (1) Pentru anul 2001 prevederile Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 749/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica si functionarilor publici din cadrul autoritatilor si institutiilor publice ale administratiei publice centrale, numiti in conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) In cazul functionarilor publici punctajele totale rezultate si calculate potrivit art. 18 din Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 749/1998, se echivaleaza cu calificativele prevazute de Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza: pana la 1,50 - nesatisfacator; intre 1,51 - 2,50 - satisfacator; intre 2,51 - 3,50 - bun; intre 3,51 - 4,50 - foarte bun; intre 4,51 - 5,00 - exceptional.
    Art. 6
    (1) Pentru anul 2001 prevederile Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 775/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica si functionarilor publici din cadrul structurilor administratiei publice locale si din serviciile publice din subordinea acestora.
    (2) In cazul functionarilor publici evaluati in conditiile alin. (1) punctajele totale acordate se echivaleaza cu calificativele prevazute de Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza: intre minus 10 si minus 1 - nesatisfacator; intre 0 - 27 - satisfacator; 28 - bun; 29 - foarte bun; 30 - exceptional.
    Art. 7
    (1) Autoritatile si institutiile publice in cadrul carora nu s-a efectuat evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pe anul 2000 procedeaza la evaluarea acestora in conditiile prevazute la art. 5 si 6.
    (2) In cazul autoritatilor si institutiilor publice in cadrul carora s-a efectuat evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pe anul 2000 se procedeaza la echivalarea punctajelor totale in conditiile art. 6 si ale alin. (1) din prezentul articol.
    Art. 8
    Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici in conditiile prevazute la art. 5 si 6, precum si stabilirea obiectivelor individuale pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2002 se vor face pana la data de 15 februarie 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

    ANEXA 1

                             METODOLOGIE
de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, precum si de contestare a calificativelor acordate

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, precum si de contestare a calificativelor acordate, denumita in continuare metodologie, se aplica functionarilor publici definitivi din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice cu atributii in domeniul sigurantei nationale, numiti in conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    In scopul formarii unui corp profesionist de functionari publici prezenta metodologie stabileste cadrul general pentru:
    a) aprecierea obiectiva a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor individuale stabilite cu rezultatele obtinute in mod efectiv;
    b) corelarea obiectiva intre cerintele functiei publice si activitatea functionarului public;
    c) asigurarea unui sistem motivational, prin recompensarea functionarilor publici care au obtinut rezultate deosebite, care sa determine cresterea performantelor profesionale individuale;
    d) identificarea necesitatilor de instruire a functionarilor publici pentru imbunatatirea rezultatelor activitatii desfasurate in scopul indeplinirii obiectivelor stabilite.
    Art. 3
    Pentru indeplinirea obiectivelor prevazute la art. 2 prezenta metodologie prevede:
    a) stabilirea anuala a criteriilor de performanta profesionala pentru functionarii publici;
    b) evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici in raport cu obiectivele realizate.

    CAP. 2
    Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici

    SECTIUNEA 1
    Stabilirea criteriilor de performanta

    Art. 4
    (1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici stabileste anual criteriile de performanta pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul urmator. Acestea se aproba prin ordin al ministrului administratiei publice si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Criteriile de performanta prevazute la alin. (1) se aproba pana la data de 15 decembrie a fiecarui an.

    SECTIUNEA a 2-a
    Procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale

    Art. 5
    (1) Procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale se aplica fiecarui functionar public, in raport cu realizarea obiectivelor individuale stabilite in baza atributiilor prevazute in fisa postului.
    (2) Principalele elemente care vor fi avute in vedere la intocmirea fisei postului sunt cuprinse in modelul prevazut in anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
    Art. 6
    Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se realizeaza prin raportarea criteriilor de performanta la gradul de indeplinire a obiectivelor individuale prevazute pentru perioada evaluata.
    Art. 7
    (1) Perioada evaluata este cuprinsa intre datele de 1 ianuarie si 31 decembrie ale fiecarui an.
    (2) Perioada de evaluare este cuprinsa intre datele de 1 ianuarie si 15 februarie ale anului urmator celui pentru care se evalueaza performantele profesionale individuale ale functionarilor publici.
    (3) In mod exceptional evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face si in cursul perioadei evaluate, in urmatoarele cazuri:
    a) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raporturile de serviciu ale functionarului public inceteaza sau se modifica, in conditiile legii. In acest caz functionarul public va fi evaluat pentru perioada de pana la incetarea sau modificarea raporturilor de serviciu. La obtinerea calificativului anual va fi avut in vedere, in functie de specificul atributiilor prevazute in fisa noului post, si calificativul obtinut inainte de incetarea sau modificarea raporturilor de serviciu;
    b) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raporturile de serviciu ale functionarului public care ocupa o functie publica de conducere inceteaza sau se modifica, in conditiile legii. In acest caz functionarul public de conducere are obligatia ca, inainte de incetarea sau modificarea raporturilor de serviciu ori, dupa caz, intr-o perioada de cel mult 15 zile de la incetarea sau modificarea raporturilor de serviciu, sa realizeze evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici din subordine. Calificativul acordat se va lua in considerare la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale acestora;
    c) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate functionarul public dobandeste o diploma de studii de nivel superior si urmeaza sa fie avansat in categorie.
    (4) Pentru a fi realizata evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale functionarul public trebuie sa fi desfasurat o activitate de cel putin 6 luni in functii publice, cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (3).
    Art. 8
    (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarului public de executie se realizeaza de catre conducatorul compartimentului in care acesta isi desfasoara activitatea, denumit in continuare evaluator.
    (2) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarului public de conducere se realizeaza de catre functionarul public de conducere ierarhic superior.
    Art. 9
    Procedura de evaluare se realizeaza in urmatoarele 3 etape:
    1. completarea raportului de evaluare de catre evaluator;
    2. interviul;
    3. contrasemnarea raportului de evaluare.
    Art. 10
    (1) In vederea completarii raportului de evaluare evaluatorul:
    a) analizeaza indeplinirea obiectivelor individuale fixate;
    b) noteaza criteriile de performanta in functie de importanta acestora;
    c) stabileste calificativul final de evaluare a performantelor profesionale individuale;
    d) consemneaza rezultatele deosebite ale functionarului public, dificultatile obiective intampinate de acesta in perioada evaluata si orice alte observatii pe care le considera relevante;
    e) stabileste obiectivele individuale, termenele de realizare, precum si nevoile de instruire pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea.
    (2) Formatul standard al raportului de evaluare este prevazut in anexa nr. 2 la prezenta metodologie.
    Art. 11
    (1) Obiectivele individuale reprezinta scopuri specifice stabilite pentru urmatoarea perioada, pe baza atributiilor prevazute in fisa postului.
    (2) Obiectivele individuale trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte:
    a) sa fie specifice activitatilor care revin functionarului public in temeiul art. 9 alin. (2) din Legea nr. 188/1999;
    b) sa fie cuantificabile - sa aiba o forma concreta de realizare;
    c) sa fie prevazute cu termene de realizare;
    d) sa fie realiste - sa poata fi aduse la indeplinire in termenele de realizare prevazute si cu resursele alocate;
    e) sa fie flexibile - sa poata fi revizuite in functie de modificarile intervenite in prioritatile autoritatii sau institutiei publice.
    (3) Revizuirea obiectivelor individuale se poate face trimestrial. Modificarile se consemneaza intr-un document semnat si datat de evaluator si de functionarul public care urmeaza sa fie evaluat. Documentul va fi anexat la raportul de evaluare.
    Art. 12
    (1) Notarea criteriilor de performanta si stabilirea calificativului final de evaluare se fac parcurgand urmatoarele etape:
    a) pentru fiecare criteriu de performanta din raportul de evaluare se stabileste un grad de importanta. Gradul de importanta exprima semnificatia criteriului de performanta prin prisma atributiilor prevazute de fisa postului. Gradul de importanta se exprima prin urmatoarele calificative: R - foarte important, M - important, S - mai putin important. Pentru cel putin un criteriu de performanta se va stabili gradul de importanta "foarte important", "important", "mai putin important";
    b) totalitatea gradelor de importanta exprimate prin acelasi calificativ formeaza o categorie de importanta.
    (2) Criteriile de performanta se noteaza de la 1 la 5, nota exprimand aprecierea indeplinirii criteriului de performanta in realizarea obiectivelor individuale stabilite. Semnificatia notelor este urmatoarea: 1 - nesatisfacator; 2 - satisfacator; 3 - bun; 4 - foarte bun; 5 - exceptional.
    (3) Pentru fiecare categorie de importanta se face media aritmetica a notelor acordate si se obtine o nota partiala.
    (4) a) Nota partiala pentru categoria de importanta "foarte important" se identifica cu litera "A" si are o pondere de 70% in nota finala.
    b) Nota partiala pentru categoria de importanta "important" se identifica cu litera "B" si are o pondere de 20% in nota finala.
    c) Nota partiala pentru categoria de importanta "mai putin important" se identifica cu litera "C" si are o pondere de 10% in nota finala.
    (5) Nota finala se identifica cu litera "F" si se obtine din urmatoarea formula de calcul:

    F = [(70 x A) + (20 x B) + (10 x C)]/100.

    (6) Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum urmeaza: intre 1,00 - 1,50 - nesatisfacator; intre 1,51 - 2,50 - satisfacator; intre 2,51 - 3,50 - bun; intre 3,51 - 4,50 - foarte bun; intre 4,51 - 5,00 - exceptional.
    Art. 13
    Interviul, ca etapa a procesului de evaluare, reprezinta un schimb de informatii, impresii si puncte de vedere care are loc intre evaluator si functionarul public, in cadrul caruia:
    a) se aduc la cunostinta functionarului public evaluat consemnarile facute de evaluator in raportul de evaluare;
    b) in cazul in care intre functionarul public evaluat si evaluator exista diferente de opinie asupra consemnarilor facute, se va proceda la stabilirea unui punct de vedere comun. Evaluatorul poate modifica raportul de evaluare conform celor stabilite cu functionarul public;
    c) se consemneaza in raportul de evaluare comentariile functionarului public evaluat;
    d) se semneaza si se dateaza raportul de evaluare de catre evaluator si de functionarul public evaluat.
    Art. 14
    (1) Raportul de evaluare se inainteaza functionarului public ierarhic superior evaluatorului, in vederea contrasemnarii.
    (2) Raportul de evaluare poate fi modificat conform deciziei functionarului public ierarhic superior in urmatoarele cazuri:
    a) aprecierile consemnate nu corespund realitatii;
    b) intre evaluator si functionarul public evaluat exista diferente de opinie care nu au putut fi solutionate de comun acord.
    (3) Raportul de evaluare modificat in conditiile alin. (2) se aduce la cunostinta functionarului public.

    SECTIUNEA a 3-a
    Efectele evaluarii anuale a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici

    Art. 15
    Rezultatele obtinute la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale confera functionarilor publici urmatoarele drepturi:
    a) sa avanseze in grad si in clasa;
    b) sa primeasca recompense morale si materiale pentru rezultatele deosebite ale activitatii lor.
    Art. 16
    (1) Avansarea in gradul urmator se face in cadrul aceleiasi clase.
    (2) Functionarii publici avanseaza in grad daca au o vechime de minimum 2 ani in gradul din care sunt avansati si daca au obtinut la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale, 2 ani consecutivi, cel putin calificativul "bun".
    (3) In mod exceptional functionarii publici care au obtinut la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale calificativul "exceptional" avanseaza in grad daca au o vechime de minimum 1 an in gradul din care sunt avansati.
    Art. 17
    (1) Avansarea cu un grad in clasa urmatoare se face de la gradul 1 al unei clase la gradul 3 al clasei imediat superioare.
    (2) Functionarii publici avanseaza in clasa daca au de regula o vechime de minimum 6 ani in clasa din care sunt avansati si daca au obtinut la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani cel putin calificativul "foarte bun".
    Art. 18
    (1) Pot beneficia de avansarea in clasa numai functionarii publici inscrisi in tabelul de avansari, care se intocmeste si se completeaza anual in cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice.
    (2) Pentru a fi inscrisi in tabelul de avansari functionarii publici trebuie sa fi obtinut la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale in ultimii 2 ani consecutivi premergatori inscrierii calificativul "exceptional".
    (3) In mod exceptional functionarii publici care la promovarea gradelor clasei a III-a si a primului grad al clasei a II-a au obtinut calificativul "exceptional" pot fi inscrisi in tabelul de avansari, in vederea avansarii direct in gradul 3 al clasei I.
    (4) Avansarile in clasa se fac in ordinea inscrierii in tabelul de avansari, in cadrul numarului de posturi vacante, fara a se depasi numarul maxim de titulari pentru fiecare clasa, stabilit anual in conditiile legii.
    (5) Inscrierea in tabelul de avansari se face in functie de vechimea in clasa din care se avanseaza si de calificativul final obtinut la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale.
    Art. 19
    Avansarile in grad si in clasa si stabilirea salariilor de baza corespunzatoare functiilor in care se avanseaza se fac anual, pana la data de 15 martie, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
    Art. 20
    Recompensele pentru rezultatele deosebite in activitatea desfasurata se acorda in conformitate cu prevederile legale referitoare la salarizarea functionarilor publici.
    Art. 21
    In situatia in care are loc restrangerea numarului de posturi la o autoritate sau institutie publica, conducatorul autoritatii sau institutiei publice va avea in vedere la stabilirea criteriilor de selectare a functionarilor publici care vor fi mentinuti in functii publice si calificativele finale obtinute in ultimii 2 ani la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale.

    SECTIUNEA a 4-a
    Coordonarea si monitorizarea procesului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici

    Art. 22
    (1) Compartimentele de resurse umane din cadrul autoritatilor si institutiilor publice comunica, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an, conducatorilor compartimentelor criteriile de performanta stabilite de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pe baza carora se va face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul urmator.
    (2) La inceputul perioadei de evaluare compartimentele de resurse umane transmit conducatorilor compartimentelor din cadrul autoritatii sau institutiei publice formularele rapoartelor de evaluare.
    Art. 23
    (1) Compartimentele de resurse umane din cadrul autoritatilor si institutiilor publice coordoneaza si monitorizeaza procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale, in scopul aplicarii corecte a procedurilor de evaluare.
    (2) In realizarea scopului prevazut la alin. (1) compartimentele de resurse umane asigura asistenta de specialitate evaluatorilor si functionarilor publici care urmeaza sa fie evaluati.
    Art. 24
    (1) La incheierea perioadei de evaluare rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale se inainteaza compartimentelor de resurse umane pentru a fi introduse in dosarele profesionale ale functionarilor publici.
    (2) In functie de continutul rapoartelor de evaluare compartimentele de resurse umane planifica participarea functionarilor publici la programe de instruire.
    Art. 25
    Compartimentele de resurse umane au obligatia de a aduce la cunostinta conducatorului autoritatii sau institutiei publice situatia functionarilor publici care au obtinut la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani calificativul final "nesatisfacator". In acest caz conducatorul autoritatii sau institutiei publice va propune functionarului public trecerea intr-o functie publica inferioara, iar daca propunerea nu este acceptata, se procedeaza la eliberarea din functie a acestuia.
    Art. 26
    Avansarile aprobate anual de autoritatile sau institutiile publice se comunica in termen de 30 de zile Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in vederea actualizarii corespunzatoare a bazei de date cuprinzand evidenta functiilor publice si a functionarilor publici.
    Art. 27
    Persoanele implicate in procesul de evaluare au obligatia de a asigura confidentialitatea datelor personale la care au acces.
    Art. 28
    In cazul autoritatilor sau institutiilor publice care nu au in structura organizatorica a aparatului propriu compartimente de resurse umane, obligatiile care revin acestora in conformitate cu prevederile prezentei metodologii se aduc la indeplinire de catre o persoana desemnata de conducatorul autoritatii sau institutiei publice.

    CAP. 3
    Norme specifice privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale unor categorii de functionari publici

    Art. 29
    Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici care ocupa functii de conducere de nivel imediat inferior functiei publice de secretar general in cadrul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale se realizeaza de catre secretarul general al acestora si se contrasemneaza de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice respective.
    Art. 30
    Evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general din cadrul ministerelor si al celorlalte organe centrale de specialitate se realizeaza de catre ministru, respectiv de conducatorul organului central.
    Art. 31
    Evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Guvernului si secretarilor generali adjuncti ai Guvernului se realizeaza de catre primul-ministru.
    Art. 32
    Evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei, orasului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor se realizeaza de catre primar si se contrasemneaza de catre prefect.
    Art. 33
    Evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al judetului se realizeaza de catre presedintele consiliului judetean si se contrasemneaza de catre ministrul administratiei publice.
    Art. 34
    Evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al aparatului de specialitate al prefectului se realizeaza de catre prefect si se contrasemneaza de catre ministrul administratiei publice.
    Art. 35
    (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale categoriilor de functionari publici prevazuti la art. 29 - 34 se realizeaza prin aplicarea in mod corespunzator a procedurii prevazute in sectiunea a 2-a din cap. II.
    (2) Prevederile art. 14 nu se aplica in cazul functionarilor publici prevazuti la art. 30 si 31.

    CAP. 4
    Contestarea calificativelor acordate

    Art. 36
    Functionarii publici nemultumiti de rezultatul evaluarii pot sa il conteste dupa cum urmeaza:
    a) in situatia in care contrasemnatarul raportului de evaluare este subordonat ierarhic unei alte persoane din cadrul autoritatii sau institutiei publice respective, contestatia se adreseaza acestuia;
    b) in cazul in care contrasemnatarul nu este subordonat ierarhic unei alte persoane din cadrul autoritatii sau institutiei publice respective, contestatia se adreseaza instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
    Art. 37
    Contestatia se formuleaza in termen de 5 zile de la luarea la cunostinta de catre functionarul public evaluat a calificativului acordat.
    Art. 38
    (1) Persoana cu functie de conducere din cadrul autoritatii sau institutiei publice respective, careia i-a fost inaintata contestatia in conditiile art. 36, o va solutiona in termen de 15 zile calendaristice.
    (2) Rezultatul contestatiei se comunica functionarului public in termen de 5 zile de la solutionare.
    Art. 39
    Functionarul public nemultumit de modul de solutionare a contestatiei formulate potrivit art. 36 lit. a) se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 40
    In scopul realizarii rolului si atributiilor care ii revin Agentia Nationala a Functionarilor Publici coordoneaza metodologic, monitorizeaza, verifica si controleaza aplicarea si respectarea prezentei metodologii de catre autoritatile si institutiile publice.
    Art. 41
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA 1
    la metodologie

                       Model pentru fisa postului

    Autoritatea sau institutia publica .............
    Directia generala ..............................             Aprob,
    Directia .......................................    Conducatorul autoritatii
    Serviciul ......................................    sau institutiei publice
    Biroul .........................................

                              FISA POSTULUI
                      nr. .........................

    Denumirea postului .......................................................
    Nivelul postului:
      Functia publica de conducere ...........................................
      Functia publica de executie ............................................
    Gradul profesional al ocupantului postului:
      Categoria, clasa, gradul ...............................................
    Scopul principal al postului*) ...........................................
    Cerinte privind ocuparea postului:
      Pregatirea de specialitate .............................................
      Perfectionari (specializari) ...........................................
      Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel) ...
      Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere) .......................
      Vechime in functii publice .............................................
      Abilitatile, calitati si aptitudini necesare ...........................
      Cerinte specifice (de exemplu: calatorii frecvente, delegari, detasari)
      ........................................................................
      Competenta manageriala (cunostinte de management, calitati si aptitudini
      manageriale) ...........................................................
    Atributii*) .............................................................
    ..........................................................................
    Limite de competenta*) .................................................
    Delegarea de atributii ...................................................
    Sfera relationala:
    Intern:
      a) relatii ierarhice: subordonat fata de ...............................
                            superior pentru ..................................
      b) relatii functionale .................................................
      c) relatii de control ..................................................
      d) relatii de reprezentare .............................................
    Extern:
      a) cu autoritati si institutii publice .................................
      b) cu organizatii internationale .......................................
      c) cu persoane juridice private ........................................
    Intocmit de*):
      Numele si prenume ......................................................
      Functia publica de conducere ...........................................
      Semnatura ..............................................................
      Data intocmirii ........................................................
    Luat la cunostinta de catre ocupantul postului:
      Numele si prenumele ....................................................
      Semnatura ..............................................................
      Data ...................................................................
    Avizat de*):
      Numele si prenumele ....................................................
      Functia publica de conducere ...........................................
      Semnatura ..............................................................
      Data ...................................................................
------------
    *) Se vor indica necesitatea existentei postului si contributia pe care acesta o are in cadrul autoritatii sau institutiei publice.
    *) Se stabilesc pe baza activitatilor prevazute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, in concordanta cu specificul functiei publice. Gradul de complexitate si dificultate va creste treptat pentru fiecare clasa si grad din cadrul aceleiasi categorii.
    *) Reprezinta libertatea decizionala de care beneficiaza titularul pentru indeplinirea atributiilor care ii revin.
    *) Se intocmeste de conducatorul compartimentului in care isi desfasoara activitatea titularul postului.
    *) Se avizeaza de superiorul conducatorului compartimentului.

    ANEXA 2
    la metodologie

                          RAPORT DE EVALUARE
a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici

    Numele si prenumele ........................................................
    Functia publica, categoria, clasa si gradul ................................
    Data ultimei avansari (in categoria, clasa si gradul actual) ...............
    Perioada evaluata: de la ......................... la ......................
    Studii .....................................................................
................................................................................
    Programe de instruire*) ....................................................
................................................................................
________________________________________________________________________________
Nr.                                    %            Termen           Realizat
crt.         Obiective                din             de             (pondere)
                                      timp         realizare           - % -
________________________________________________________________________________
  1.
________________________________________________________________________________
  2.
________________________________________________________________________________
  3.
________________________________________________________________________________
  4.
________________________________________________________________________________
  5.
________________________________________________________________________________

    Criteriile de performanta*)                Grad
    Comentarii                                  de importanta*)     Note
    ....................................
    ....................................
    ....................................

    Calificativ final al  ___________
    evaluarii*):      |___________|
    Referat*):
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|    Rezultate deosebite:                                                      |
|                                                                              |
|                                                                              |
|    Dificultati obiective intampinate in perioada evaluata:                   |
|                                                                              |
|                                                                              |
|    Alte observatii:                                                          |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    Obiective pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea:
________________________________________________________________________________
Nr.                                                 %             Termen
crt.             Obiective                         din              de
                                                   timp          realizare
________________________________________________________________________________
  1.
________________________________________________________________________________
  2.
________________________________________________________________________________
  3.
________________________________________________________________________________
  4.
________________________________________________________________________________
  5.
________________________________________________________________________________
    *) Urmate in perioada evaluata.
    *) Se completeaza cu cele stabilite conform art. 4 din metodologie.
    *) Pentru cel putin un criteriu de performanta se va stabili gradul de importanta "foarte important"; pentru cel putin un criteriu de performanta se va stabili gradul de importanta "important"; pentru cel putin un criteriu de performanta se va stabili gradul de importanta "mai putin important".
    *) Se stabileste in urma aplicarii formulei prevazute la art. 12 alin. (5) din metodologie.
    *) Se completeaza de evaluator.

    Programe de instruire recomandate sa fie urmate:
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    Comentariile functionarului public evaluat:
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    Semnatura functionarului public evaluat ....................................
    Data .......................................................................
    Semnatura evaluatorului ....................................................
    Numele si prenume ..........................................................
    Functia publica ............................................................
    Data .......................................................................
    Comentariile persoanei care contrasemneaza:
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    Semnatura ..................................................................
    Numele si prenumele ........................................................
    Functia publica ............................................................
    Data .......................................................................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1084/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1084 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu