Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1073 din 11.12.2013

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 5 din 07 ianuarie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 15 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Marcel Grigore Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 493/2010) REGULAMENT de organizare şi funcţionare al Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România Articolul 1(1) Consiliul Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, denumit în continuare Consiliul INIS, este structură cu rol de coordonare, fără personalitate juridică, alcătuit din reprezentanţi ai autorităţilor publice prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Desemnarea reprezentanţilor în Consiliul INIS se realizează prin act administrativ de către conducătorii autorităţilor publice prevăzute în anexa nr. 4 la
Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În cazul în care reprezentanţii desemnaţi ai autorităţilor publice în Consiliul INIS nu pot participa la întrunirile acestuia, reprezentarea se face de către o persoană mandatată în acest sens. (4) În activitatea sa, Consiliul INIS este asistat de următoarele grupuri de experţi:a)Grupul de experţi „Coordonare“; b)Grupul de experţi „Metadate şi date spaţiale“; c)Grupul de experţi „Servicii facilitate de reţea“; d)Grupul de experţi „Punerea în comun a datelor“. (5) Grupul de experţi „Coordonare“ este format din coordonatorii grupurilor de experţi prevăzute la alin. (4) lit. b)-d).(6) Calitatea de membru al grupurilor de experţi specificate la alin. (4) lit. b)-d) se obţine după cum urmează:a)prin desemnarea prin act administrativ de către conducătorii autorităţilor publice membre ale Consiliului INIS sau prin act colectiv în cazul structurilor asociative membre ale Consiliului INIS, la propunerea acestora; b)prin desemnarea prin act administrativ a experţilor altor autorităţi publice decât cele membre ale Consiliului INIS, la propunerea acestora şi cu aprobarea Consiliului INIS. (7) Coordonatorii grupurilor de experţi specificate la alin. (4) lit. b)-d) se stabilesc prin decizie a Consiliului INIS dintre membrii desemnaţi conform alin. (6) lit. a). Articolul 2Atribuţiile Consiliului INIS sunt prevăzute la
art. 18 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3(1) Consiliul INIS se întruneşte de regulă semestrial sau ori de câte ori este necesar.(2) Consiliul INIS se întruneşte în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi.(3) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul INIS adoptă decizii cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.(4) Deciziile Consiliului INIS se aduc la cunoştinţa tuturor autorităţilor publice care au responsabilităţi în vederea instituirii Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, denumită în continuare INIS.(5) Deciziile au caracter obligatoriu pentru membrii Consiliului INIS.(6) Pentru punerea în aplicare a deciziilor Consiliului INIS, conducătorii autorităţilor publice care au responsabilităţi în vederea instituirii INIS pot emite acte administrative proprii. Articolul 4În calitate de preşedinte al Consiliului INIS, directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară îndeplineşte următoarele atribuţii: a)conduce întrunirile Consiliului INIS; b)stabileşte ordinea de zi a întrunirilor Consiliului INIS; c)coordonează activitatea de elaborare a planului de activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS în scopul aprobării acestuia prin hotărâre a Guvernului; d)solicită tuturor autorităţilor publice responsabile pentru instituirea INIS să transmită informări către Consiliul INIS privind stadiul îndeplinirii obligaţiilor care le revin, precum şi justificarea neîndeplinirii acestora; e)coordonează activitatea de elaborare a raportului privind stadiul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS, care se înaintează Guvernului; f)semnează deciziile Consiliului INIS; g)mandatează membrul supleant al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în Consiliul INIS să reprezinte şi să coordoneze activitatea Consiliului INIS, în lipsa preşedintelui şi a vicepreşedintelui; h)decide convocarea grupurilor de experţi ori de câte ori este necesar. Articolul 5 (1) Vicepreşedintele Consiliului INIS este reprezentantul în Consiliul INIS desemnat de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.(2) Vicepreşedintele Consiliului INIS îndeplineşte atribuţiile preşedintelui Consiliului INIS în lipsa acestuia. Articolul 6Secretariatul Consiliului INIS are următoarele atribuţii: a)convoacă membrii Consiliului INIS la întrunirile acestuia, la solicitarea preşedintelui Consiliului INIS; b)convoacă membrii grupurilor de experţi la solicitarea preşedintelui Consiliului INIS; c)elaborează minutele întrunirilor Consiliului INIS, arhivează exemplarele originale şi le comunică, în format electronic, membrilor Consiliului INIS; d)arhivează exemplarele originale ale rapoartelor elaborate de grupurile de experţi; e)arhivează deciziile adoptate de Consiliul INIS; f)elaborează şi transmite membrilor Consiliului INIS, în format electronic, materialele care sunt necesare dezbaterilor în şedinţa următoare, precum şi deciziile Consiliului INIS; g)asigură condiţiile tehnice pentru desfăşurarea şedinţelor Consiliului INIS; h)întocmeşte planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS; i)întocmeşte raportul privind stadiul implementării activităţilor prevăzute în planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS; j)transmite conducătorilor autorităţilor publice membre ale Consiliului INIS raportul privind stadiul implementării activităţilor prevăzute în planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS; k)îndeplineşte alte atribuţii stabilite de preşedintele Consiliului INIS. Articolul 7Grupul de experţi „Coordonare“ are următoarele atribuţii: a)analizează activitatea grupurilor de experţi prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. b)-d); b)propune spre adoptare Consiliului INIS temele de date spaţiale, altele decât cele prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare; c)propune spre adoptare Consiliului INIS informaţiile care pot fi conţinute în metadate, altele decât cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte metadatele, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 326 din 4 decembrie 2008, cu modificările ulterioare; d)propune Consiliului INIS adoptarea unor decizii în vederea funcţionării optime a INIS; e)propune Consiliului INIS aprobarea unor măsuri privind operaţionalizarea şi administrarea arhitecturii informatice, de comunicaţii a INIS. Articolul 8Grupurile de experţi menţionate la art. 1 alin. (4) lit. b)-d) au următoarele atribuţii: a)analizează modul de implementare a INIS, conform activităţilor specifice tematicii fiecărui grup de experţi, având în vedere normele tehnice elaborate de Comisia Europeană pentru implementarea Directivei INSPIRE transpuse în legislaţia naţională prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare; b)realizează rapoartele aferente activităţii desfăşurate şi le transmite grupului de experţi „Coordonare“, rapoarte care trebuie să conţină obligatoriu concluziile activităţii fiecărui grup de experţi şi propuneri de măsuri concrete pentru instituirea INIS. Articolul 9(1) Grupul de experţi „Coordonare“ se întruneşte de regulă trimestrial sau ori de câte ori este necesar.(2) În exercitarea atribuţiilor sale, grupul de experţi „Coordonare“ adoptă, prin consens, propunerile grupurilor de experţi menţionate la art. 1 alin. (4) lit. b)-d). Articolul 10 (1) Grupurile de experţi menţionate la art. 1 alin. (4) lit. b)-d) se întrunesc la solicitarea coordonatorilor de grup.(2) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, membrii grupurilor de experţi menţionate la art. 1 alin. (4) lit. b)-d) adoptă prin consens rapoartele de activitate ale acestora. ANEXA Nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2010) STRUCTURA FUNCŢIONALĂ a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1073/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1073 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat Legea 159 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 428 1994
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu