Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1073 din 11.12.2013

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 5 din 07 ianuarie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 15 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Marcel Grigore Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 493/2010) REGULAMENT de organizare şi funcţionare al Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România Articolul 1(1) Consiliul Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, denumit în continuare Consiliul INIS, este structură cu rol de coordonare, fără personalitate juridică, alcătuit din reprezentanţi ai autorităţilor publice prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Desemnarea reprezentanţilor în Consiliul INIS se realizează prin act administrativ de către conducătorii autorităţilor publice prevăzute în anexa nr. 4 la
Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În cazul în care reprezentanţii desemnaţi ai autorităţilor publice în Consiliul INIS nu pot participa la întrunirile acestuia, reprezentarea se face de către o persoană mandatată în acest sens. (4) În activitatea sa, Consiliul INIS este asistat de următoarele grupuri de experţi:a)Grupul de experţi „Coordonare“; b)Grupul de experţi „Metadate şi date spaţiale“; c)Grupul de experţi „Servicii facilitate de reţea“; d)Grupul de experţi „Punerea în comun a datelor“. (5) Grupul de experţi „Coordonare“ este format din coordonatorii grupurilor de experţi prevăzute la alin. (4) lit. b)-d).(6) Calitatea de membru al grupurilor de experţi specificate la alin. (4) lit. b)-d) se obţine după cum urmează:a)prin desemnarea prin act administrativ de către conducătorii autorităţilor publice membre ale Consiliului INIS sau prin act colectiv în cazul structurilor asociative membre ale Consiliului INIS, la propunerea acestora; b)prin desemnarea prin act administrativ a experţilor altor autorităţi publice decât cele membre ale Consiliului INIS, la propunerea acestora şi cu aprobarea Consiliului INIS. (7) Coordonatorii grupurilor de experţi specificate la alin. (4) lit. b)-d) se stabilesc prin decizie a Consiliului INIS dintre membrii desemnaţi conform alin. (6) lit. a). Articolul 2Atribuţiile Consiliului INIS sunt prevăzute la
art. 18 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3(1) Consiliul INIS se întruneşte de regulă semestrial sau ori de câte ori este necesar.(2) Consiliul INIS se întruneşte în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi.(3) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul INIS adoptă decizii cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.(4) Deciziile Consiliului INIS se aduc la cunoştinţa tuturor autorităţilor publice care au responsabilităţi în vederea instituirii Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, denumită în continuare INIS.(5) Deciziile au caracter obligatoriu pentru membrii Consiliului INIS.(6) Pentru punerea în aplicare a deciziilor Consiliului INIS, conducătorii autorităţilor publice care au responsabilităţi în vederea instituirii INIS pot emite acte administrative proprii. Articolul 4În calitate de preşedinte al Consiliului INIS, directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară îndeplineşte următoarele atribuţii: a)conduce întrunirile Consiliului INIS; b)stabileşte ordinea de zi a întrunirilor Consiliului INIS; c)coordonează activitatea de elaborare a planului de activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS în scopul aprobării acestuia prin hotărâre a Guvernului; d)solicită tuturor autorităţilor publice responsabile pentru instituirea INIS să transmită informări către Consiliul INIS privind stadiul îndeplinirii obligaţiilor care le revin, precum şi justificarea neîndeplinirii acestora; e)coordonează activitatea de elaborare a raportului privind stadiul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS, care se înaintează Guvernului; f)semnează deciziile Consiliului INIS; g)mandatează membrul supleant al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în Consiliul INIS să reprezinte şi să coordoneze activitatea Consiliului INIS, în lipsa preşedintelui şi a vicepreşedintelui; h)decide convocarea grupurilor de experţi ori de câte ori este necesar. Articolul 5 (1) Vicepreşedintele Consiliului INIS este reprezentantul în Consiliul INIS desemnat de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.(2) Vicepreşedintele Consiliului INIS îndeplineşte atribuţiile preşedintelui Consiliului INIS în lipsa acestuia. Articolul 6Secretariatul Consiliului INIS are următoarele atribuţii: a)convoacă membrii Consiliului INIS la întrunirile acestuia, la solicitarea preşedintelui Consiliului INIS; b)convoacă membrii grupurilor de experţi la solicitarea preşedintelui Consiliului INIS; c)elaborează minutele întrunirilor Consiliului INIS, arhivează exemplarele originale şi le comunică, în format electronic, membrilor Consiliului INIS; d)arhivează exemplarele originale ale rapoartelor elaborate de grupurile de experţi; e)arhivează deciziile adoptate de Consiliul INIS; f)elaborează şi transmite membrilor Consiliului INIS, în format electronic, materialele care sunt necesare dezbaterilor în şedinţa următoare, precum şi deciziile Consiliului INIS; g)asigură condiţiile tehnice pentru desfăşurarea şedinţelor Consiliului INIS; h)întocmeşte planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS; i)întocmeşte raportul privind stadiul implementării activităţilor prevăzute în planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS; j)transmite conducătorilor autorităţilor publice membre ale Consiliului INIS raportul privind stadiul implementării activităţilor prevăzute în planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS; k)îndeplineşte alte atribuţii stabilite de preşedintele Consiliului INIS. Articolul 7Grupul de experţi „Coordonare“ are următoarele atribuţii: a)analizează activitatea grupurilor de experţi prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. b)-d); b)propune spre adoptare Consiliului INIS temele de date spaţiale, altele decât cele prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare; c)propune spre adoptare Consiliului INIS informaţiile care pot fi conţinute în metadate, altele decât cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte metadatele, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 326 din 4 decembrie 2008, cu modificările ulterioare; d)propune Consiliului INIS adoptarea unor decizii în vederea funcţionării optime a INIS; e)propune Consiliului INIS aprobarea unor măsuri privind operaţionalizarea şi administrarea arhitecturii informatice, de comunicaţii a INIS. Articolul 8Grupurile de experţi menţionate la art. 1 alin. (4) lit. b)-d) au următoarele atribuţii: a)analizează modul de implementare a INIS, conform activităţilor specifice tematicii fiecărui grup de experţi, având în vedere normele tehnice elaborate de Comisia Europeană pentru implementarea Directivei INSPIRE transpuse în legislaţia naţională prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare; b)realizează rapoartele aferente activităţii desfăşurate şi le transmite grupului de experţi „Coordonare“, rapoarte care trebuie să conţină obligatoriu concluziile activităţii fiecărui grup de experţi şi propuneri de măsuri concrete pentru instituirea INIS. Articolul 9(1) Grupul de experţi „Coordonare“ se întruneşte de regulă trimestrial sau ori de câte ori este necesar.(2) În exercitarea atribuţiilor sale, grupul de experţi „Coordonare“ adoptă, prin consens, propunerile grupurilor de experţi menţionate la art. 1 alin. (4) lit. b)-d). Articolul 10 (1) Grupurile de experţi menţionate la art. 1 alin. (4) lit. b)-d) se întrunesc la solicitarea coordonatorilor de grup.(2) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, membrii grupurilor de experţi menţionate la art. 1 alin. (4) lit. b)-d) adoptă prin consens rapoartele de activitate ale acestora. ANEXA Nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2010) STRUCTURA FUNCŢIONALĂ a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1073/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1073 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 14 2018
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Whatsapp: +447441393450 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat OUG 14 2018
    Aceasta este finanțarea oceanică, oferim împrumuturi persoanelor fizice și companiilor în întreaga lume, suntem înregistrați și licențiați compania de împrumut, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă plăti facturile? aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere? aveți nevoie de a împrumut pentru a cumpara un apartament? oferim tot felul de împrumuturi, dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut de orice fel pur și simplu Email: Oceanicfinance113@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu