Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1073 din 11.12.2013

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 5 din 07 ianuarie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 15 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Marcel Grigore Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 493/2010) REGULAMENT de organizare şi funcţionare al Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România Articolul 1(1) Consiliul Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, denumit în continuare Consiliul INIS, este structură cu rol de coordonare, fără personalitate juridică, alcătuit din reprezentanţi ai autorităţilor publice prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Desemnarea reprezentanţilor în Consiliul INIS se realizează prin act administrativ de către conducătorii autorităţilor publice prevăzute în anexa nr. 4 la
Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În cazul în care reprezentanţii desemnaţi ai autorităţilor publice în Consiliul INIS nu pot participa la întrunirile acestuia, reprezentarea se face de către o persoană mandatată în acest sens. (4) În activitatea sa, Consiliul INIS este asistat de următoarele grupuri de experţi:a)Grupul de experţi „Coordonare“; b)Grupul de experţi „Metadate şi date spaţiale“; c)Grupul de experţi „Servicii facilitate de reţea“; d)Grupul de experţi „Punerea în comun a datelor“. (5) Grupul de experţi „Coordonare“ este format din coordonatorii grupurilor de experţi prevăzute la alin. (4) lit. b)-d).(6) Calitatea de membru al grupurilor de experţi specificate la alin. (4) lit. b)-d) se obţine după cum urmează:a)prin desemnarea prin act administrativ de către conducătorii autorităţilor publice membre ale Consiliului INIS sau prin act colectiv în cazul structurilor asociative membre ale Consiliului INIS, la propunerea acestora; b)prin desemnarea prin act administrativ a experţilor altor autorităţi publice decât cele membre ale Consiliului INIS, la propunerea acestora şi cu aprobarea Consiliului INIS. (7) Coordonatorii grupurilor de experţi specificate la alin. (4) lit. b)-d) se stabilesc prin decizie a Consiliului INIS dintre membrii desemnaţi conform alin. (6) lit. a). Articolul 2Atribuţiile Consiliului INIS sunt prevăzute la
art. 18 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3(1) Consiliul INIS se întruneşte de regulă semestrial sau ori de câte ori este necesar.(2) Consiliul INIS se întruneşte în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi.(3) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul INIS adoptă decizii cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.(4) Deciziile Consiliului INIS se aduc la cunoştinţa tuturor autorităţilor publice care au responsabilităţi în vederea instituirii Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, denumită în continuare INIS.(5) Deciziile au caracter obligatoriu pentru membrii Consiliului INIS.(6) Pentru punerea în aplicare a deciziilor Consiliului INIS, conducătorii autorităţilor publice care au responsabilităţi în vederea instituirii INIS pot emite acte administrative proprii. Articolul 4În calitate de preşedinte al Consiliului INIS, directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară îndeplineşte următoarele atribuţii: a)conduce întrunirile Consiliului INIS; b)stabileşte ordinea de zi a întrunirilor Consiliului INIS; c)coordonează activitatea de elaborare a planului de activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS în scopul aprobării acestuia prin hotărâre a Guvernului; d)solicită tuturor autorităţilor publice responsabile pentru instituirea INIS să transmită informări către Consiliul INIS privind stadiul îndeplinirii obligaţiilor care le revin, precum şi justificarea neîndeplinirii acestora; e)coordonează activitatea de elaborare a raportului privind stadiul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS, care se înaintează Guvernului; f)semnează deciziile Consiliului INIS; g)mandatează membrul supleant al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în Consiliul INIS să reprezinte şi să coordoneze activitatea Consiliului INIS, în lipsa preşedintelui şi a vicepreşedintelui; h)decide convocarea grupurilor de experţi ori de câte ori este necesar. Articolul 5 (1) Vicepreşedintele Consiliului INIS este reprezentantul în Consiliul INIS desemnat de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.(2) Vicepreşedintele Consiliului INIS îndeplineşte atribuţiile preşedintelui Consiliului INIS în lipsa acestuia. Articolul 6Secretariatul Consiliului INIS are următoarele atribuţii: a)convoacă membrii Consiliului INIS la întrunirile acestuia, la solicitarea preşedintelui Consiliului INIS; b)convoacă membrii grupurilor de experţi la solicitarea preşedintelui Consiliului INIS; c)elaborează minutele întrunirilor Consiliului INIS, arhivează exemplarele originale şi le comunică, în format electronic, membrilor Consiliului INIS; d)arhivează exemplarele originale ale rapoartelor elaborate de grupurile de experţi; e)arhivează deciziile adoptate de Consiliul INIS; f)elaborează şi transmite membrilor Consiliului INIS, în format electronic, materialele care sunt necesare dezbaterilor în şedinţa următoare, precum şi deciziile Consiliului INIS; g)asigură condiţiile tehnice pentru desfăşurarea şedinţelor Consiliului INIS; h)întocmeşte planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS; i)întocmeşte raportul privind stadiul implementării activităţilor prevăzute în planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS; j)transmite conducătorilor autorităţilor publice membre ale Consiliului INIS raportul privind stadiul implementării activităţilor prevăzute în planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS; k)îndeplineşte alte atribuţii stabilite de preşedintele Consiliului INIS. Articolul 7Grupul de experţi „Coordonare“ are următoarele atribuţii: a)analizează activitatea grupurilor de experţi prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. b)-d); b)propune spre adoptare Consiliului INIS temele de date spaţiale, altele decât cele prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare; c)propune spre adoptare Consiliului INIS informaţiile care pot fi conţinute în metadate, altele decât cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte metadatele, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 326 din 4 decembrie 2008, cu modificările ulterioare; d)propune Consiliului INIS adoptarea unor decizii în vederea funcţionării optime a INIS; e)propune Consiliului INIS aprobarea unor măsuri privind operaţionalizarea şi administrarea arhitecturii informatice, de comunicaţii a INIS. Articolul 8Grupurile de experţi menţionate la art. 1 alin. (4) lit. b)-d) au următoarele atribuţii: a)analizează modul de implementare a INIS, conform activităţilor specifice tematicii fiecărui grup de experţi, având în vedere normele tehnice elaborate de Comisia Europeană pentru implementarea Directivei INSPIRE transpuse în legislaţia naţională prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare; b)realizează rapoartele aferente activităţii desfăşurate şi le transmite grupului de experţi „Coordonare“, rapoarte care trebuie să conţină obligatoriu concluziile activităţii fiecărui grup de experţi şi propuneri de măsuri concrete pentru instituirea INIS. Articolul 9(1) Grupul de experţi „Coordonare“ se întruneşte de regulă trimestrial sau ori de câte ori este necesar.(2) În exercitarea atribuţiilor sale, grupul de experţi „Coordonare“ adoptă, prin consens, propunerile grupurilor de experţi menţionate la art. 1 alin. (4) lit. b)-d). Articolul 10 (1) Grupurile de experţi menţionate la art. 1 alin. (4) lit. b)-d) se întrunesc la solicitarea coordonatorilor de grup.(2) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, membrii grupurilor de experţi menţionate la art. 1 alin. (4) lit. b)-d) adoptă prin consens rapoartele de activitate ale acestora. ANEXA Nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2010) STRUCTURA FUNCŢIONALĂ a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1073/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1073 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 183 2014
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Economisi?i bani în cautarea unui împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investi?ii, împrumut ipotecar, împrumut auto, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumut negarantat ?i capital de risc? Aplica?i pentru un împrumut rapid ?i convenabil pentru a plati facturile ?i a cauta finan?are pentru a va crea propriile proiecte de afaceri la cea mai mica rata a dobânzii de 2%. contacta?i-ne astazi, prin: unicreditloantransferplc@gmail.com sau Ce este numarul aplica?iei +1 (845) 731 5341
ANONIM a comentat Hotărârea 2018 2011
    IQ FINANCE PLC provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of IQ FINANCE Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1
ANONIM a comentat Legea 60 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via email: FIFOCapitals@gmail.com,,,
ANONIM a comentat Legea 4 2015
    We are direct mandate to Certified Financial Instrument providers in United Kingdom. Our providers engage in Lease and Purchase of Bank Guarantee {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Loans and financial instruments issued from AAA Rated banks mainly HSBC London, Deutsche Bank AG Frankfurt and Barclays Bank. Our providers are very reliable, Ready, Willing and able to complete BG/SBLC between 10M-5B EURO/USD We will be glad to share our working procedures with you upon request to proceed towards establishing a successful business relationship. Feel free to contact below Email: heywoodfinanceltd@gmail.com Skype: heywoodfinanceltd Leasing Price: 4%+1% Buying Price: 32%+2% Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Regards, Henry Neville Moser HEYWOOD FINANCE LTD
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Buna, Privind pentru un împrumut de consolidare a datoriei, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, credite ipotecare, împrumuturi auto, credite pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc, etc! Sunt creditor privat, acord credite companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi scăzute și rate rezonabile de 2%. E-mail la: carlosellisonfinance@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu