Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1073 din 11.12.2013

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 5 din 07 ianuarie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 15 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Marcel Grigore Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 493/2010) REGULAMENT de organizare şi funcţionare al Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România Articolul 1(1) Consiliul Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, denumit în continuare Consiliul INIS, este structură cu rol de coordonare, fără personalitate juridică, alcătuit din reprezentanţi ai autorităţilor publice prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Desemnarea reprezentanţilor în Consiliul INIS se realizează prin act administrativ de către conducătorii autorităţilor publice prevăzute în anexa nr. 4 la
Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În cazul în care reprezentanţii desemnaţi ai autorităţilor publice în Consiliul INIS nu pot participa la întrunirile acestuia, reprezentarea se face de către o persoană mandatată în acest sens. (4) În activitatea sa, Consiliul INIS este asistat de următoarele grupuri de experţi:a)Grupul de experţi „Coordonare“; b)Grupul de experţi „Metadate şi date spaţiale“; c)Grupul de experţi „Servicii facilitate de reţea“; d)Grupul de experţi „Punerea în comun a datelor“. (5) Grupul de experţi „Coordonare“ este format din coordonatorii grupurilor de experţi prevăzute la alin. (4) lit. b)-d).(6) Calitatea de membru al grupurilor de experţi specificate la alin. (4) lit. b)-d) se obţine după cum urmează:a)prin desemnarea prin act administrativ de către conducătorii autorităţilor publice membre ale Consiliului INIS sau prin act colectiv în cazul structurilor asociative membre ale Consiliului INIS, la propunerea acestora; b)prin desemnarea prin act administrativ a experţilor altor autorităţi publice decât cele membre ale Consiliului INIS, la propunerea acestora şi cu aprobarea Consiliului INIS. (7) Coordonatorii grupurilor de experţi specificate la alin. (4) lit. b)-d) se stabilesc prin decizie a Consiliului INIS dintre membrii desemnaţi conform alin. (6) lit. a). Articolul 2Atribuţiile Consiliului INIS sunt prevăzute la
art. 18 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3(1) Consiliul INIS se întruneşte de regulă semestrial sau ori de câte ori este necesar.(2) Consiliul INIS se întruneşte în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi.(3) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul INIS adoptă decizii cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.(4) Deciziile Consiliului INIS se aduc la cunoştinţa tuturor autorităţilor publice care au responsabilităţi în vederea instituirii Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, denumită în continuare INIS.(5) Deciziile au caracter obligatoriu pentru membrii Consiliului INIS.(6) Pentru punerea în aplicare a deciziilor Consiliului INIS, conducătorii autorităţilor publice care au responsabilităţi în vederea instituirii INIS pot emite acte administrative proprii. Articolul 4În calitate de preşedinte al Consiliului INIS, directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară îndeplineşte următoarele atribuţii: a)conduce întrunirile Consiliului INIS; b)stabileşte ordinea de zi a întrunirilor Consiliului INIS; c)coordonează activitatea de elaborare a planului de activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS în scopul aprobării acestuia prin hotărâre a Guvernului; d)solicită tuturor autorităţilor publice responsabile pentru instituirea INIS să transmită informări către Consiliul INIS privind stadiul îndeplinirii obligaţiilor care le revin, precum şi justificarea neîndeplinirii acestora; e)coordonează activitatea de elaborare a raportului privind stadiul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS, care se înaintează Guvernului; f)semnează deciziile Consiliului INIS; g)mandatează membrul supleant al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în Consiliul INIS să reprezinte şi să coordoneze activitatea Consiliului INIS, în lipsa preşedintelui şi a vicepreşedintelui; h)decide convocarea grupurilor de experţi ori de câte ori este necesar. Articolul 5 (1) Vicepreşedintele Consiliului INIS este reprezentantul în Consiliul INIS desemnat de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.(2) Vicepreşedintele Consiliului INIS îndeplineşte atribuţiile preşedintelui Consiliului INIS în lipsa acestuia. Articolul 6Secretariatul Consiliului INIS are următoarele atribuţii: a)convoacă membrii Consiliului INIS la întrunirile acestuia, la solicitarea preşedintelui Consiliului INIS; b)convoacă membrii grupurilor de experţi la solicitarea preşedintelui Consiliului INIS; c)elaborează minutele întrunirilor Consiliului INIS, arhivează exemplarele originale şi le comunică, în format electronic, membrilor Consiliului INIS; d)arhivează exemplarele originale ale rapoartelor elaborate de grupurile de experţi; e)arhivează deciziile adoptate de Consiliul INIS; f)elaborează şi transmite membrilor Consiliului INIS, în format electronic, materialele care sunt necesare dezbaterilor în şedinţa următoare, precum şi deciziile Consiliului INIS; g)asigură condiţiile tehnice pentru desfăşurarea şedinţelor Consiliului INIS; h)întocmeşte planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS; i)întocmeşte raportul privind stadiul implementării activităţilor prevăzute în planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS; j)transmite conducătorilor autorităţilor publice membre ale Consiliului INIS raportul privind stadiul implementării activităţilor prevăzute în planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS; k)îndeplineşte alte atribuţii stabilite de preşedintele Consiliului INIS. Articolul 7Grupul de experţi „Coordonare“ are următoarele atribuţii: a)analizează activitatea grupurilor de experţi prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. b)-d); b)propune spre adoptare Consiliului INIS temele de date spaţiale, altele decât cele prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare; c)propune spre adoptare Consiliului INIS informaţiile care pot fi conţinute în metadate, altele decât cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte metadatele, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 326 din 4 decembrie 2008, cu modificările ulterioare; d)propune Consiliului INIS adoptarea unor decizii în vederea funcţionării optime a INIS; e)propune Consiliului INIS aprobarea unor măsuri privind operaţionalizarea şi administrarea arhitecturii informatice, de comunicaţii a INIS. Articolul 8Grupurile de experţi menţionate la art. 1 alin. (4) lit. b)-d) au următoarele atribuţii: a)analizează modul de implementare a INIS, conform activităţilor specifice tematicii fiecărui grup de experţi, având în vedere normele tehnice elaborate de Comisia Europeană pentru implementarea Directivei INSPIRE transpuse în legislaţia naţională prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare; b)realizează rapoartele aferente activităţii desfăşurate şi le transmite grupului de experţi „Coordonare“, rapoarte care trebuie să conţină obligatoriu concluziile activităţii fiecărui grup de experţi şi propuneri de măsuri concrete pentru instituirea INIS. Articolul 9(1) Grupul de experţi „Coordonare“ se întruneşte de regulă trimestrial sau ori de câte ori este necesar.(2) În exercitarea atribuţiilor sale, grupul de experţi „Coordonare“ adoptă, prin consens, propunerile grupurilor de experţi menţionate la art. 1 alin. (4) lit. b)-d). Articolul 10 (1) Grupurile de experţi menţionate la art. 1 alin. (4) lit. b)-d) se întrunesc la solicitarea coordonatorilor de grup.(2) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, membrii grupurilor de experţi menţionate la art. 1 alin. (4) lit. b)-d) adoptă prin consens rapoartele de activitate ale acestora. ANEXA Nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2010) STRUCTURA FUNCŢIONALĂ a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1073/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1073 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 387 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 387 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 387 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 1331 2010
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Ordonanţa 22 1997
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Ordin 1667 2012
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Hotărârea 686 1996
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Hotărârea 1276 2012
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu