Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1031 din 14 decembrie 1999

pentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 620 din 17 decembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 24 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Evidentierea distincta in contabilitate a bunurilor potrivit normelor metodologice prevazute la art. 1 se face dupa definitivarea inventarelor si dupa atestarea lor, prin hotarare a Guvernului, ca bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.

          PRIM-MINISTRU INTERIMAR
            ALEXANDRU ATHANASIU

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

                      Secretar de stat,
                      seful Departamentului pentru
                      Administratie Publica Locala,
                      Vlad Rosca

    ANEXA 1

                        NORME METODOLOGICE
privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale

    1. Bunurile din domeniul public pot fi date, dupa caz, in administrarea regiilor autonome, prefecturilor, a autoritatilor administratiei publice centrale si locale, a altor institutii publice de interes national, judetean sau local.
    In baza inventarelor intocmite pentru bunurile care, potrivit legii, alcatuiesc domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, a caror apartenenta a fost stabilita prin hotarare a Guvernului, regiile autonome, institutiile publice, consiliile locale si consiliile judetene, dupa caz, care, potrivit legii, administreaza astfel de bunuri, inregistreaza bunurile respective in conturi contabile distincte, dupa cum urmeaza:
    a) regiile autonome, precum si institutele nationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, care, potrivit legii, administreaza bunuri din domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, inregistreaza in contabilitate bunurile respective in activ, in conturi corespunzatoare de imobilizari, analitic distinct, iar in pasiv, in creditul contului 1015.02 "Patrimoniul public". Evidenta analitica se tine pe surse de dobandire, potrivit legii;
    b) societatile comerciale, companiile nationale sau societatile nationale infiintate prin reorganizarea regiilor autonome care au avut in administrare bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale si care se predau organelor de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, inregistreaza in contabilitate aceste operatiuni astfel:

    %       = 212 - cu valoarea de inregistrare a  mijloacelor fixe predate
    1015.02       - cu valoarea neamortizata a mijloacelor fixe predate
    281           - cu amortizarea calculata pana la aparitia
                    Legii nr. 15/1994
    si

    1015.02 = 118 - cu sumele ramase in soldul creditor al contului 1015.02
                    "Patrimoniul public"
    sau

    118     = 212 - cu sumele reprezentand mijloace fixe apartinand
                    domeniului public, achizitionate din alte surse;

    c) ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile publice centrale, consiliile locale, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si institutiile publice din subordinea acestora inregistreaza in contabilitate bunurile care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, in conturi contabile distincte, potrivit metodologiei de utilizare a conturilor respective din prezentele norme metodologice.
    Bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, nu sunt de uz sau de interes public se inregistreaza in conturi contabile distincte potrivit metodologiei de utilizare a conturilor respective din prezentele norme metodologice.
    2. Planurile de conturi pentru institutiile publice, consiliile locale si judetene se modifica si se completeaza potrivit anexei nr. 1.
    3. Bunurile care alcatuiesc domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, se inregistreaza la intrarea in patrimoniu in activ, in conturi corespunzatoare de imobilizari, analitic distinct, iar in pasiv, in creditul conturilor 306 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului", respectiv 308 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale", dupa caz.
    4. Functiunea conturilor nou-introduse este prezentata in anexa nr. 2, iar Monografia privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale este prezentata in anexa nr. 3.
    5. Bunurile care, potrivit legii, alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, neevaluate in expresie baneasca, se inregistreaza in evidenta tehnic-operativa in unitati naturale sau natural-conventionale, dupa caz.
    6. Bunurile proprietate publica aflate in administrarea regiilor autonome, respectiv a ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale si a institutiilor publice de interes national sau local, se inventariaza anual pe liste de inventariere distincte.
    7. Ministerele sau alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si consiliile judetene, consiliile locale sau institutiile publice de interes local, care, potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, pot concesiona, pot inchiria sau pot da in folosinta gratuita bunuri proprietate publica ori privata a statului, respectiv a unitatii administrativ-teritoriale, au obligatia inregistrarii acestora in conturi corespunzatoare de imobilizari, analitic distinct.
    8. Persoanele juridice care, potrivit legii, au in concesiune, inchiriere sau in folosinta gratuita bunuri din domeniul public ori privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale au obligatia inventarierii anuale a bunurilor respective pe liste de inventariere distincte, care se transmit si titularului dreptului de administrare.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                             COMPLETARI
in planurile de conturi pentru institutii publice si consilii locale si judetene
_____________________________________________________________________________
Nr.                                         Simbolul conturilor   Functia
crt.  Denumirea conturilor          Clasa  _____________________  conturilor
                                           Sintetice   Analitice  Activ/Pasiv
_____________________________________________________________________________
 1                2                   3        4           5            6
_____________________________________________________________________________
 A. La institutiile publice
    1. Conturi introduse in
       activ*):
    - Terenuri care alcatuiesc
      domeniul public al
      statului*)                     0        011        011.01        A
    - Terenuri care alcatuiesc
      domeniul public al
      statului, aflate in
      administrare                    0        011     011.01.01        A
    - Terenuri care alcatuiesc
      domeniul public al
      statului, date in
      concesiune, inchiriere
      sau in folosinta
      gratuita                        0        011     011.01.02        A
    - Terenuri care alcatuiesc
      domeniul privat al
      statului                        0        011        011.02        A
    - Terenuri care alcatuiesc
      domeniul privat al
      statului, aflate in
      administrare                    0        011     011.02.01        A
    - Terenuri care alcatuiesc
      domeniul privat al
      statului, date in
      concesiune, inchiriere
      sau in folosinta gratuita       0        011     011.02.02        A
    - Garantii constituite de
      concesionar                     9        928          -           A
    2. Conturi introduse in
       pasiv:
    - Fondul bunurilor care
      alcatuiesc domeniul public
      al statului                     3        306          -           P
    - Fondul bunurilor care
      alcatuiesc domeniul privat
      al statului                     3        307          -           P
    3. Conturi eliminate din
       pasiv:
    - Fondul mijloacelor fixe si
      al terenurilor                  3        310          -           P
    B. La consiliile judetene si
       la consiliile locale
    1. Conturi introduse in
       activ*):
    - Terenuri care alcatuiesc
      domeniul public al unitatii
      administrativ-teritoriale       0        011        011.03        A
    - Terenuri care alcatuiesc
      domeniul public al unitatii
      administrativ-teritoriale,
      aflate in administrare          0        011     011.03.01        A
    - Terenuri care alcatuiesc
      domeniul public al unitatii
      administrativ-teritoriale,
      date in concesiune,
      inchiriere sau in folosinta
      gratuita                        0        011     011.03.02        A
    - Terenuri care alcatuiesc
      domeniul privat al unitatii
      administrativ-teritoriale       0        011        011.04        A
    - Terenuri care alcatuiesc
      domeniul privat al unitatii
      administrativ-teritoriale,
      aflate in administrare          0        011     011.04.01        A
    - Terenuri care alcatuiesc
      domeniul privat al unitatii
      administrativ-teritoriale,
      date in concesiune,
      inchiriere sau in folosinta
      gratuita                        0        011     011.04.02        A
    - Garantii constituite de
      concesionar                     9        928          -           A
    2. Conturi introduse in
       pasiv:
    - Fondul bunurilor care
      alcatuiesc domeniul public
      al unitatii
      administrativ-teritoriale       3        308          -           P
    - Fondul bunurilor care
      alcatuiesc domeniul public
      al judetului                    3        308        308.01        P
    - Fondul bunurilor care
      alcatuiesc domeniul public
      de interes local                3        308        308.02        P
    - Fondul bunurilor care
      alcatuiesc domeniul privat
      al unitatii
      administrativ-teritoriale       3        309           -          P
    - Fondul bunurilor care
      alcatuiesc domeniul privat
      al judetului                    3        309        309.01        P
    - Fondul bunurilor care
      alcatuiesc domeniul privat
      de interes local                3        309        309.02        P
    3. Conturi eliminate:
    - Fondul mijloacelor fixe si
      terenurilor                     3        310           -          P
    C. La consiliile locale
       comunale se introduc si
       se elimina, dupa caz,
       partizile corespunzatoare
       conturilor contabile de
       la consiliile locale.
_____________________________________________________________________________

    *) Pentru bunurile de natura amenajarilor de terenuri si a mijloacelor fixe se deschid conturi analitice distincte in cadrul conturilor 012 si 013, dupa caz, potrivit metodologiei de la "terenuri".
    *) Cu exceptia celor dobandite din venituri publice extrabugetare, care constituie proprietatea privata a acestora.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

                    FUNCTIUNEA CONTURILOR NOU-INTRODUSE

    Contul 306 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului"
    Cu ajutorul acestui cont ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile publice centrale si institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat subordonate acestora tin evidenta bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului, potrivit legii.
    Evidenta analitica se tine pe surse de dobandire, potrivit legii.
    Contul 306 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului" este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza bunurile din domeniul public al statului, potrivit legii, iar in debit, bunurile iesite din domeniul public al statului, in conditiile legii.
    Soldul creditor al contului reprezinta bunurile care alcatuiesc domeniul public al statului la un moment dat.
    Contul 306 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului" se crediteaza prin debitul conturilor:
    310 "Fondul mijloacelor fixe si terenurilor"
    - cu valoarea bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului, potrivit legii, existente in patrimoniu (pe baza inventarului bunurilor care apartin domeniului public al statului, atestate prin hotarare a Guvernului);
    011 "Terenuri"
    - cu valoarea terenurilor care alcatuiesc domeniul public al statului, intrate in patrimoniu, potrivit legii;
    012 "Amenajari de terenuri"
    - cu valoarea amenajarilor de terenuri care alcatuiesc domeniul public al statului, intrate in patrimoniu, potrivit legii;
    013 "Mijloace fixe"
    - cu valoarea constructiilor si a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcatuiesc domeniul public al statului, intrate in patrimoniu, potrivit legii.
    Contul 306 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului" se debiteaza prin creditul conturilor:
    011 "Terenuri"
    - cu valoarea terenurilor care alcatuiesc domeniul public al statului, iesite din patrimoniu, potrivit legii;
    012 "Amenajari de terenuri"
    - cu valoarea amenajarilor de terenuri care alcatuiesc domeniul public al statului, iesite din patrimoniu, potrivit legii;
    013 "Mijloace fixe"
    - cu valoarea constructiilor si a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcatuiesc domeniul public al statului, iesite din patrimoniu, potrivit legii.

    Contul 307 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului"
    Cu ajutorul acestui cont ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile publice centrale si institutiile publice subordonate acestora tin evidenta bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului, potrivit legii.
    Contul 307 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului" este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza bunurile din domeniul privat al statului, potrivit legii, iar in debit, bunurile iesite din domeniul privat al statului, in conditiile legii.
    Soldul creditor al contului reprezinta bunurile care alcatuiesc domeniul privat al statului la un moment dat.
    Contul 307 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului" se crediteaza prin debitul conturilor:
    310 "Fondul mijloacelor fixe si terenurilor"
    - cu valoarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului, potrivit legii, existente in patrimoniu;
    011 "Terenuri"
    - cu valoarea terenurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului, intrate in patrimoniu, potrivit legii;
    012 "Amenajari de terenuri"
    - cu valoarea amenajarilor de terenuri care alcatuiesc domeniul privat al statului, intrate in patrimoniu, potrivit legii;
    013 "Mijloace fixe"
    - cu valoarea constructiilor si a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcatuiesc domeniul privat al statului, intrate in patrimoniu, potrivit legii.
    Contul 307 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului" se debiteaza prin creditul conturilor:
    011 "Terenuri"
    - cu valoarea terenurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului, iesite din patrimoniu, potrivit legii;
    012 "Amenajari de terenuri"
    - cu valoarea amenajarilor de terenuri care alcatuiesc domeniul privat al statului, iesite din patrimoniu, potrivit legii;
    013 "Mijloace fixe"
    - cu valoarea constructiilor si a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcatuiesc domeniul privat al statului, iesite din patrimoniu, potrivit legii.

    Contul 308 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale"
    Cu ajutorul acestui cont consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale orasenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si institutiile finantate integral de la bugetul local subordonate acestora tin evidenta bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale, potrivit legii.
    Contul 308 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale" este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza bunurile din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale, potrivit legii, iar in debit, bunurile iesite din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile legii.
    Soldul creditor al contului reprezinta bunurile care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale la un moment dat.
    Contul 308 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale" se desfasoara in analitic astfel:
    308.01 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului"
    308.02 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public de interes local"
    In cadrul conturilor de mai sus se deschid fise analitice, distincte pe surse de dobandire, potrivit legii.
    Contul 308 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale" se crediteaza prin debitul conturilor:
    310 "Fondul mijloacelor fixe si terenurilor"
    - cu valoarea bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale, potrivit legii, existente in patrimoniu (pe baza inventarului bunurilor care apartin domeniului public judetean sau de interes local, atestate prin hotarare a Guvernului);
    011 "Terenuri"
    - cu valoarea terenurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale, intrate in patrimoniu, potrivit legii;
    012 "Amenajari de terenuri"
    - cu valoarea amenajarilor de terenuri care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale, intrate in patrimoniu, potrivit legii;
    013 "Mijloace fixe"
    - cu valoarea constructiilor si a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale, intrate in patrimoniu, potrivit legii.
    Contul 308 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale" se debiteaza prin creditul conturilor:
    011 "Terenuri"
    - cu valoarea terenurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale, iesite din patrimoniu, potrivit legii;
    012 "Amenajari de terenuri"
    - cu valoarea amenajarilor de terenuri care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale, iesite din patrimoniu, potrivit legii;
    013 "Mijloace fixe"
    - cu valoarea constructiilor si a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale, iesite din patrimoniu, potrivit legii.

    Contul 309 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale"
    Cu ajutorul acestui cont consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale orasenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si institutiile publice si serviciile publice subordonate acestora tin evidenta bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, potrivit legii.
    Contul 309 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale" este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza bunurile din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, potrivit legii, iar in debit, bunurile iesite din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile legii.
    Soldul creditor al contului reprezinta bunurile care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale la un moment dat.
    Contul 309 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale" se desfasoara in analitic astfel:
    309.01 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al judetului"
    309.02 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat de interes local"
    Contul 309 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale" se crediteaza prin debitul conturilor:
    310 "Fondul mijloacelor fixe si terenurilor"
    - cu valoarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, potrivit legii, existente in patrimoniu;
    011 "Terenuri"
    - cu valoarea terenurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, intrate in patrimoniu, potrivit legii;
    012 "Amenajari de terenuri"
    - cu valoarea amenajarilor de terenuri care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, intrate in patrimoniu, potrivit legii;
    013 "Mijloace fixe"
    - cu valoarea constructiilor si a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, intrate in patrimoniu, potrivit legii.
    Contul 309 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale" se debiteaza prin creditul conturilor:
    011 "Terenuri"
    - cu valoarea terenurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, iesite din patrimoniu, potrivit legii;
    012 "Amenajari de terenuri"
    - cu valoarea amenajarilor de terenuri care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, iesite din patrimoniu, potrivit legii;
    013 "Mijloace fixe"
    - cu valoarea constructiilor si a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, iesite din patrimoniu, potrivit legii.

    Contul 928 "Garantii constituite de concesionari"
    Cu ajutorul acestui cont ministerele sau alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, consiliile judetene, consiliile locale sau institutiile publice de interes local, care, potrivit legii, au calitatea de concendent, in numele statului, judetului, orasului sau al comunei, dupa caz, tin evidenta garantiilor constituite de concesionar pentru bunurile, activitatile sau serviciile publice concesionate potrivit legii.
    Contabilitatea analitica se tine pe fiecare concesionar.
    Contul 928 "Garantii constituite de concesionari" este un cont de activ. In debitul contului se inregistreaza garantiile constituite de concesionar, potrivit legii, iar in credit, garantiile restituite sau retinute de la concesionar, in conditiile legii.
    Soldul debitor al contului reprezinta garantiile constituite de concesionar la un moment dat.

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                                MONOGRAFIE
privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale
_____________________________________________________________________________
    Explicatia operatiunii                     Cont debitor    Cont creditor
_____________________________________________________________________________
 A. La ministere sau la alte organe de
    specialitate ale administratiei publice
    centrale
 1. Evidenta bunurilor aflate in administrare
 - pe baza hotararii Guvernului care atesta
   apartenenta bunurilor la domeniul public
   al statului                                      310              306
 - intrarea in patrimoniu a bunurilor care,
   potrivit legii, alcatuiesc domeniul
   public al statului                            011.01.01           306
                                                   (013)            (306)
 - iesirea din patrimoniu a bunurilor care,
   potrivit legii, alcatuiesc domeniul public
   al statului                                      306           011.01.01
                                                   (306)            (013)
 2. Evidenta bunurilor date in concesiune
 - pe baza contractului de concesiune,
   potrivit legii, inregistrarea bunurilor
   care fac obiectul concesiunii                 011.01.02        011.01.01
                                                   (013)            (013)
 - garantia constituita de concesionar,
   potrivit legii                                   928               -
 - redeventa lunara datorata de concesionar,
   potrivit legii, precum si penalitati
   datorate pentru neplata la termen a
   redeventei                                       220              531
 - redeventa virata de concesionar in contul
   bugetului de stat (pe baza documentului
   care atesta virarea)                             232              220
                                                             si
                                                    531              232
 - la expirarea termenului de concesiune,
   inregistrarea bunurilor care au facut
   obiectul concesiunii                          011.01.01        011.01.02
 - la expirarea termenului de concesiune,
   inregistrarea bunurilor care au rezultat
   in urma investitiilor impuse prin caietul
   de sarcini:
   - modernizari la bunurile care au facut
     obiectul concesiunii                           013              306
   - alte investitii, materializate in
     bunuri care apartin domeniului public
     sau privat, dupa caz                           013              306
                                                                    (307)
   - la expirarea termenului de concesiune,
     inregistrarea bunurilor preluate, care
     au apartinut concesionarului si au fost
     utilizate de catre acesta pe durata
     concesiunii                                 011.01.01           306
                                                   (013)            (306)
                                                             sau
                                                 011.01.01           307
                                                   (013)            (307)
 3. Evidenta bunurilor inchiriate
 - pe baza contractului de inchiriere,
   potrivit hotararii Guvernului,
   inregistrarea bunurilor care fac
   obiectul inchirierii                          011.01.02        011.01.01
                                                   (013)            (013)
 - chiria lunara datorata de chirias
   potrivit legii, precum si penalitatile
   datorate pentru neplata la termen a
   chiriei                                          220              531
 - chiria virata de chirias in contul
   bugetului de stat, in cuantumul
   stabilit (pe baza documentului care
   atesta virarea)                                  232              220
                                                             si
                                                    531              232
 - cota-parte din chirie, stabilita prin
   hotarare a Guvernului, lasata la
   dispozitia titularului dreptului de
   administrare, incasata de la chirias             120              220
                                                             si
                                                    531              520
 B. La institutiile publice din subordinea
    ministerelor sau a altor organe de
    specialitate ale administratiei publice
    centrale (institutii de interes national)
 1. Evidenta bunurilor aflate in administrare
 - pe baza hotararii Guvernului care atesta
   apartenenta bunurilor la domeniul public
   al statului                                      310              306
 - intrarea in patrimoniu a bunurilor
   care, potrivit legii, alcatuiesc domeniul
   public al statului                            011.01.01           306
                                                   (013)            (306)
 - iesirea din patrimoniu a bunurilor care,
   potrivit legii, alcatuiesc domeniul public
   al statului                                      306           011.01.01
                                                   (306)            (013)
 C. La consiliile judetene, consiliile locale
    sau la institutiile publice de interes
    local
 1. Evidenta bunurilor aflate in administrare
 - pe baza hotararii Guvernului care atesta
   apartenenta bunurilor la domeniul public al
   unitatii administrativ-teritoriale               310              308
 - intrarea in patrimoniu a bunurilor care,
   potrivit legii, alcatuiesc domeniul public
   al unitatii administrativ-teritoriale         011.03.01           308
                                                   (013)            (308)
 - iesirea din patrimoniu a bunurilor care,
   potrivit legii, alcatuiesc domeniul public
   al unitatii administrativ-teritoriale            308           011.03.01
                                                   (309)            (013)
 2. Evidenta bunurilor date in concesiune
 - pe baza contractului de concesiune,
   potrivit legii, inregistrarea bunurilor
   care fac obiectul concesiunii                 011.03.02        011.03.01
                                                   (013)            (013)
 - garantia constituita de concesionar,
   potrivit legii                                   928               -
 - redeventa lunara datorata de concesionar,
   potrivit legii, precum si penalitati
   datorate pentru neplata la termen a
   redeventei                                       220              531
 - redeventa virata de concesionar in contul
   bugetului local (pe baza documentului care
   atesta virarea)                                  232              220
                                                             si
                                                    531              232
 - la expirarea termenului de concesiune,
   inregistrarea bunurilor care au facut
   obiectul concesiunii                          011.03.01        011.03.02
 - la expirarea termenului de concesiune,
   inregistrarea bunurilor care au rezultat
   in urma investitiilor impuse prin caietul
   de sarcini:
   - modernizari la bunurile care au facut
     obiectul concesiunii                           013              308
   - alte investitii materializate in bunuri
     care apartin domeniului public sau
     privat, dupa caz                               013              308
                                                                    (309)
 - la expirarea termenului de concesiune,
   inregistrarea bunurilor preluate, care au
   apartinut concesionarului si au fost
   utilizate de catre acesta pe durata
   concesiunii                                   011.03.01           308
                                                   (013)            (308)
                                                             sau
                                                 011.01.01           309
                                                   (013)            (309)
 3. Evidenta bunurilor inchiriate
 - pe baza contractului de inchiriere,
   potrivit hotararii consiliului judetean,
   a Consiliului General al Municipiului
   Bucuresti sau a consiliului local,
   dupa caz, inregistrarea bunurilor care fac
   obiectul inchirierii                          011.03.02        011.03.01
                                                   (013)            (013)
 - chiria lunara datorata de chirias
   potrivit legii, precum si penalitatile
   datorate pentru neplata la termen a
   chiriei                                          220              531
 - chiria virata de chirias in contul
   bugetului de stat, in cuantumul stabilit
   (pe baza documentului care atesta virarea)       232              220
                                                             si
                                                    531              232
 - cota-parte din chirie stabilita prin
   hotarare a consiliului judetean, a
   Consiliului General al Municipiului
   Bucuresti sau a consiliului local, dupa
   caz, lasata la dispozitia titularului
   dreptului de administrare, incasata de la
   chirias                                          120              220
                                                    531              520
 D. La regiile autonome
 1. Evidenta bunurilor aflate in administrare
 - pe baza hotararii Guvernului care atesta
   apartenenta bunurilor la domeniul public al
   statului                                     208, 211, 212       1015.02
 - intrarea in patrimoniu a bunurilor care,
   potrivit legii, alcatuiesc domeniul public
   al statului                                  208, 211, 212       1015.02
 - iesirea din patrimoniu a bunurilor care,
   potrivit legii, apartin domeniului public
   al statului                                     1015.02      208, 211, 212
 E. La societatile comerciale, companiile
    nationale, societatile nationale, precum
    si la persoanele juridice fara scop
    lucrativ
 - pe baza contractului de concesiune,
   potrivit legii, inregistrarea valorii
   concesiunilor primite                            205              167
 - evidentierea redeventelor, respectiv a
   chiriilor datorate pentru bunurile luate in
   concesiune sau inchiriate, dupa caz              8036              -
 - redevente, respectiv chirii datorate pentru
   bunurile luate in concesiune sau
   inchiriate, dupa caz                             612              401
 - bunuri preluate in concesiune conform
   contractelor, restituite                         167              205
 - inregistrarea investitiei efectuate la
   bunurile preluate in concesiune                  212            231, 404
 - amortizarea investitiei efectuate la
   bunurile preluate in concesiune pe durata        6811             281
   contractului de concesiune si alte
   investitii
 - scoaterea din evidenta a investitiei
   amortizate integral                              281              212
 F. La persoanele juridice fara scop
    lucrativ, care desfasoara activitatea de
    binefacere sau de utilitate publica
 - preluarea, in folosinta gratuita pe termen
   limitat, de imobile din patrimoniul
   statului sau al unitatii
   administrativ teritoriale                        8033              
_____________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1031/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1031 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1031/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu