E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 81 din 15 martie 1985

cu privire la unele masuri referitoare la imbunatatirea activitatii de solutionare a litigiilor dintre unitatile socialiste

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 13 din 18 martie 1985


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Legea nr. 58/1968 pentru organizarea judecatoreasca se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2 alineatul 1 se introduce litera b^1), cu urmatorul cuprins:
    "b^1) judecarea litigiilor dintre unitatile socialiste, daca prin lege nu se prevede altfel;"
    2. La articolul 3 dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Prin solutionarea litigiilor dintre unitatile socialiste instantele judecatoresti contribuie la intarirea raspunderii acestora in asigurarea respectarii disciplinei de plan, contractuale si financiare, promovarea principiilor autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare, apararea proprietatii socialiste, a legalitatii si ordinii de drept in activitatea economica a unitatilor socialiste."
    3. La articolul 26 dupa alineatul 4 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Litigiile dintre unitatile socialiste de o valoare pana la 250.000 lei se judeca, in prima instanta, de un singur judecator, iar celelalte litigii, in complet de doi judecatori. Recursurile impotriva hotararilor pronuntate in litigiile cu o valoare pana la 250.000 lei se judeca de tribunalul judetean sau, dupa caz, de Tribunalul municipiului Bucuresti, in complet de doi judecatori."
    4. Articolul 26 alineatul ultim va avea urmatorul cuprins:
    "In caz de divergenta, in cauzele in care completul de judecata se formeaza potrivit alin. 2, 5 sau 6, instanta se completeaza cu presedintele sau vicepresedintele instantei ori cu un judecator desemnat de presedinte.
    5. Anexa nr. 2 privind numarul maxim de posturi in aparatul Tribunalului Suprem, astfel cum a fost modificata prin Decretul nr. 396/1976, se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul decret.
    Art. 2
    Codul de procedura civila se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2 punctul 1, privind competenta tribunalelor, dupa litera e) se introduce litera e^1), cu urmatorul cuprins:
    "e^ 1) litigiile dintre unitatile socialiste, daca prin lege nu se prevede altfel;"
    2. Dupa articolul 2 se introduce articolul 2^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 2^1 - Tribunalul municipiului Bucuresti judeca in prima instanta, in afara litigiilor prevazute la art. 2 pct. 1 lit. e^1), indiferent de sediul partilor:
    a) litigiile patrimoniale izvorate din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a contractelor interne privind realizarea operatiunilor de export, import si cooperare economica internationala, cand una dintre parti este o unitate de comert exterior sau autorizata sa faca operatiuni de comert exterior;
    b) litigiile patrimoniale in care figureaza ca parte Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne sau Directia Generala a Rezervelor de Stat ori o unitate din subordinea acestora."
    3. La cartea VI "Proceduri diverse", dupa capitolul XIII se introduce un nou capitol, cu urmatorul cuprins:

    "CAP. XIV
    Reguli speciale privind solutionarea litigiilor dintre unitatile socialiste

    Art. 720^1 - Cererea de chemare in judecata se va introduce la instanta numai dupa ce unitatea reclamanta a incercat solutionarea neintelegerii prin conciliere directa cu cealalta parte, cu respectarea prevederilor legale.
    In scopul solutionarii prin conciliere directa a litigiului, unitatea reclamanta este obligata sa se intilneasca cu cealalta parte, rezultatul concilierii urmand a se consemna intr-un inscris cu aratarea pretentiilor reciproce dintre parti referitoare la obiectul neintelegerii si a punctului de vedere al fiecarei parti.
    Pentru litigiile de valoare mai mare de un milion lei, concilierea se va efectua obligatoriu la nivelul conducatorilor unitatilor.
    Art. 720^2 - Cererea de chemare in judecata se introduce numai la tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul paratul sau unul dintre parati. Pentru litigiile prevazute la art. 2^1, cererea se introduce numai la Tribunalul municipiului Bucuresti.
    Cererea nu va fi primita fara inscrisul din care sa rezulte ca s-a incercat concilierea.
    Art. 720^3 - Cererea de chemare in judecata va cuprinde: - denumirea partilor, cu precizarea daca au personalitate juridica sau imputernicire de reprezentare, dupa caz, sediul acestora, telefonul si indicarea organelor in subordinea carora se afla;
    - numele, prenumele si calitatea persoanelor imputernicite a semna, cu indicarea actului din care rezulta calitatea, cat si dreptul de a semna;
    - obiectul si valoarea cererii, precum si calculul prin care s-a ajuns la determinarea valorii;
    - indicarea temeiurilor de fapt si de drept pe care se sprijina diferitele capete de cerere, cu trimitere pentru fiecare din ele la inscrisurile doveditoare corespunzatoare;
    - indicarea altor probe ce s-ar mai putea invoca, iar daca urmeaza a se cere explicatii partii celeilalte, aspectele asupra carora vor purta aceste explicatii;
    - numele si adresa martorilor, in cazul in care partea se foloseste de aceasta proba;
    - indicarea bancii si a contului in care urmeaza sa se faca virarea sumelor pretinse.
    La cererea de chemare in judecata se vor anexa copii certificate de pe actele pe care partea isi intemeiaza pretentiile, dovezile din care sa rezulte ca s-au comunicat unitatii pirite copii de pe actiune si de pe actele de care unitatea reclamanta se serveste.
    Art. 720^4 - Unitatea pirita este obligata ca in termen de 10 zile de la primirea copiei de pe cererea de chemare in judecata sa depuna o intampinare, care sa cuprinda:
    - denumirea unitatii, cu precizarea daca are personalitate juridica sau imputernicire de reprezentare, dupa caz, sediul, telefonul si indicarea organului in subordinea caruia se afla;
    - numele, prenumele si calitatea persoanelor imputernicite a semna, cu indicarea actului din care rezulta atat calitatea, cat si dreptul de a semna;
    - raspunsul la capetele de cerere, cu trimitere pentru fiecare la inscrisurile corespunzatoare;
    - indicarea celorlalte probe ce s-ar mai invoca, iar daca urmeaza a se cere explicatii partii celeilalte, aspectele asupra carora vor purta aceste explicatii;
    - numele si adresa martorilor, in cazul in care partea se foloseste de aceasta proba;
    - indicarea bancii si a contului din care ar urma sa se faca virarea sumelor admise.
    La intampinare se va anexa si dovada comunicarii catre unitatea reclamanta a copiilor de pe aceasta si de pe actele anexate.
    Art. 720^5 - Cererea reconventionala, precum si cererile de introducere in cauza a unor unitati socialiste in orice calitate, se pot face pana la prima zi de infatisare.
    Art. 720^6 - Nu se pot pretinde, prin aceeasi cerere, drepturi ce decurg din raporturi juridice deosebite, fara legatura intre ele.
    Art. 720^7 - Instanta, din oficiu, poate extinde cadrul litigiului prin introducerea in cauza si a altor unitati socialiste, modifica obiectul cererii sau temeiul juridic al acesteia in scopul stabilirii raspunderii partilor si prevenirii unor litigii ulterioare.
    Art. 720^8 - In cursul solutionarii litigiului, instanta poate chema, pentru relatii, reprezentanti ai unor organe sau unitati socialiste si poate cere acestora date, acte si orice alte dovezi necesare solutionarii litigiului.
    Pentru intarzierea nejustificata a executarii masurilor dispuse, instanta poate sa aplice persoanelor vinovate amenda de la 250 la 1.000 lei.
    Art. 720^9 - Chemarea partilor se poate face si telefonic, telegrafic sau prin alte mijloace potrivite, depunindu-se la dosar dovada corespunzatoare.
    Art. 720^10 - Procurorul poate sa participe la judecarea, in orice faza, a litigiilor dintre unitatile socialiste.
    Art. 720^11 - Sedintele de judecata nu sunt publice. Sedintele de judecata au loc la sediul instantei. Ele pot avea loc si la sediul uneia dintre parti.
    Art. 720^12 - Hotararile primei instante se comunica din oficiu. Ele pot fi atacate cu recurs in termen de 30 de zile de la comunicare.
    Art. 720^13 - In cazul in care obiectul litigiului il constituie plata contravalorii produselor livrate, lucrarilor executate ori serviciilor prestate, instanta judecatoreasca va putea dispune, la cererea, temeinic justificata, a reclamantului, executarea provizorie a hotararii. In acest scop, instanta va comunica, de indata, reclamantului copie de pe dispozitivul hotararii, cu mentiunea ca aceasta s-a eliberat in vederea decontarii prin banca.
    Art. 720^14 - Recursul se judeca de sectia civila a Tribunalului Suprem. In litigiile cu o valoare pana la 250.000 lei inclusiv, recursul se judeca de un complet al tribunalului judetean sau al Tribunalului municipiului Bucuresti, constituit potrivit legii de organizare judecatoreasca.
    Art. 720^15 - Procurorul general al Republicii Socialiste Romania poate declara recurs extraordinar, in termen de 6 luni de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti, in litigiile cu o valoare mai mare de 1 milion lei si numai in urma sesizarii primite de la conducatorul organului central caruia ii este subordonata unitatea socialista nemultumita. Organul central va putea sesiza pe procurorul general in vederea examinarii necesitatii introducerii recursului extraordinar intr-un termen de cel mult 3 luni de la data cand hotararea a ramas definitiva.
    Art. 720^16 - In cazul in care, inainte de executarea hotararii, vreuna dintre parti a fost supusa reorganizarii, instanta, la cerere, prin incheiere data cu citarea partilor, va rectifica in mod corespunzator hotararea."
    Art. 3
    Decretul nr. 648/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, devenit Legea nr. 43/1969, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 litera A litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) organizeaza studiul practicii judiciare si lucrarile de statistica a activitatii instantelor judecatoresti; informeaza periodic Consiliul de Ministri, pe baza datelor rezultate din activitatea de judecata a litigiilor dintre unitatile socialiste, asupra modului in care aceste unitati respecta disciplina de plan si contractuala si prezinta propuneri corespunzatoare; sesizeaza Tribunalul Suprem cu problemele de aplicare a legii in privinta carora considera ca este necesar sa se emita decizii de indrumare; ia sau propune masurile necesare pentru imbunatatirea calitatii activitatii de judecata;"
    2. Punctul I "Instante judecatoresti" din anexa nr. 3 se modifica si va avea cuprinsul din anexa nr. 2*, care face parte integranta din prezentul decret.

--------------------------
    * Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.
    Art. 4
    Pe data prezentului decret Arbitrajul de Stat Central si arbitrajele de stat interjudetene si al municipiului Bucuresti se desfiinteaza, activitatea acestora fiind preluata de instantele judecatoresti.
    Art. 5
    Ministerul Justitiei va lua masuri de incadrare a tribunalelor judetene si a Tribunalului municipiului Bucuresti cu personalul necesar in posturile preluate, potrivit legii, de la organele Arbitrajului de Stat.
    Judecatorii incadrati, in baza alineatului precedent, de Ministerul Justitiei la tribunalele judetene si la Tribunalul municipiului Bucuresti vor functiona pana la alegerea lor, potrivit legii.
    Art. 6
    In scopul intaririi legalitatii si ordinii de drept in activitatea unitatilor socialiste si asigurarii tragerii la raspundere a persoanelor vinovate de incalcarea dispozitiilor legale, a disciplinei de plan si contractuale, instante le judecatoresti sunt obligate:
    a) sa semnaleze conducerii unitatilor socialiste sau organelor competente neregulile constatate in cursul solutionarii litigiului, putand face propuneri corespunzatoare; cei sesizati sunt obligati sa comunice masurile luate;
    b) sa sesizeze, dupa caz, Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activitatii Economice si Sociale, Curtea Superioara de Control Financiar sau Ministerul Finantelor cu privire la abaterile a caror solutionare este de competenta acestora.
    In cazul in care faptele prezinta caracter infractional, se vor sesiza organele de urmarire penala.
    Conducerile unitatilor socialiste sunt obligate sa analizeze hotararile date in litigiile in care au fost parte si sa ia masuri de recuperare, in conditiile legii, a tuturor pagubelor cauzate, de sanctionare a celor vinovati de incalcarea ordinii si disciplinei in unitate si de prevenire a neajunsurilor ce au generat litigiul.
    Art. 7
    Litigiile patrimoniale dintre unitatile socialiste din subordinea aceluiasi minister, alt organ central sau consiliu popular judetean ori al municipiului Bucuresti sau centrala se solutioneaza de catre aceste organe.
    Litigiile patrimoniale dintre unitatile socialiste de o valoare de pana la 5.000 lei inclusiv se solutioneaza de organul in subordinea caruia se afla unitatea debitoare.
    Deciziile date de organele prevazute la alin. 1 si 2 constituie titlu executor.
    In cazul in care debitor este un organ central, comitet executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti sau o unitate subordonata Consiliului de Ministri, competenta de solutionare a litigiilor prevazute la alin. 2 apartine instantei judecatoresti.
    Litigiile privitoare la impozite, taxe si orice alte obligatii care se stabilesc sau se urmaresc potrivit dispozitiilor procesuale fiscale nu sunt de competenta instantelor judecatoresti.
    Art. 8
    Cererile adresate instantelor judecatoresti in litigiile dintre unitatile socialiste se timbreaza potrivit prevederilor art. 1 lit. b) din Decretul nr. 199/1955 asupra taxelor de timbru.
    Art. 9
    Cererile de arbitrare, de reexaminare si de rearbitrare nesolutionate de organele arbitrare pana la data intrarii in vigoare a prezentului decret vor fi inaintate instantelor judecatoresti competente pentru a fi judecate, dupa caz, in prima instanta sau in recurs.
    Cererile privind pretentii cu o valoare intre 1.001 si 5.000 lei inclusiv vor fi restituite unitatilor socialiste care le-au formulat, cu exceptia cererilor la care se refera art. 7 alin. 4 din prezentul decret.
    Art. 10
    Personalul muncitor care trece la instantele judecatoresti, precum si cel transferat in alte unitati ca urmare a desfiintarii Arbitrajului de Stat, se considera transferat in interesul serviciului.
    Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele masuri pentru utilizarea rationala a personalului din unitatile socialiste, a caror valabilitate a fost prelungita prin Decretul nr. 451/1984, nu se aplica, pe o perioada de 90 de zile de la data prezentului decret, posturilor din unitatile si organele la care si de la care se transfera personalul ca urmare a aplicarii prezentului decret.
    Art. 11
    Personalul transferat in interesul serviciului in functii cu niveluri de retribuire mai mici, precum si personalul disponibil, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentului decret, beneficiaza de drepturile prevazute in art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice.
    Art. 12
    Patrimoniul Arbitrajului de Stat, stabilit pe baza bilantului incheiat la 31 martie 1985, impreuna cu indicatorii de plan trec la Ministerul Justitiei si Tribunalul Suprem.
    Art. 13
    Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor, pe baza propunerilor Ministerului Justitiei si Tribunalului Suprem, vor introduce, in bugetul de stat, modificarile ce decurg din prezentul decret.
    Art. 14
    Prevederile prezentului decret intra in vigoare incepand cu data de 1 aprilie 1985.
    Pe aceeasi data, actele normative prevazute in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul decret, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.

    ANEXA 3

    ACTE NORMATIVE CARE SE ABROGA
    1. Legea nr. 5/1954 pentru organizarea si functionarea Arbitrajului de Stat, republicata in Buletinul Oficial nr. 24/1959.
    2. Art. 48 din Legea contractelor economice nr. 71/1969, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 3/1979, publicata in Buletinul Oficial nr. 60/1979.
    3. Pct. 9 din cap. I lit. B si lit. c) din cap. III ale anexei nr. VI la Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974, republicata in Buletinul Oficial nr. 59-60/1980.
    4. Decretul nr. 259/1959 privind modificarea Legii nr. 5/1954 pentru organizarea si functionarea Arbitrajului de Stat, publicat in Buletinul Oficial nr. 22/1959.
    5. Decretul nr. 275/1960 pentru modificarea art. II din Decretul nr. 259/1959 privind modificarea Legii nr. 5/1954 pentru organizarea si functionarea Arbitrajului de Stat, publicat in Buletinul Oficial nr. 13/1960.
    6. Alin. 2 al art. 4 din Decretul nr. 713/1966 pentru exceptarea organizatiilor cooperatiste agricole de la aplicarea unor dispozitii ale Decretului nr. 274/1954 privitor la executarea obligatiilor izvorate din contractele de cultura si din contractarile de animale si de produse animale, pentru abrogarea lit. d) din art. 7 al Legii nr. 5/1954 pentru organizarea si functionarea Arbitrajului de Stat, precum si pentru modificarea art. 1 din Decretul nr. 387/1952 privitor la urmarirea unor datorii pe cale notariala, publicat in Buletinul Oficial nr. 54/1966.
    7. Decretul nr. 371/1971 pentru modificarea art. II din Decretul nr. 259/1959 privind modificarea Legii nr. 5/1954 pentru organizarea si functionarea Arbitrajului de Stat, publicat in Buletinul Oficial nr. 127/1971.
    8. Decretul nr. 164/1973 privind structura organizatorica a Arbitrajului de Stat Central, publicat in Buletinul Oficial nr. 42/1973, cu modificarile ulterioare.
    9. Art. 35 din Statutul cooperarii si asocierii cooperativelor agricole de productie cu unitati de stat sau ale cooperatiei de productie, achizitii si desfacere a marfurilor, aprobat prin Decretul nr. 93/1983, publicat in Buletinul Oficial nr. 18/1983.
    10. Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1397/1954 privind aprobarea regulilor procedurii arbitrare pentru Arbitrajul de Stat, republicata in Colectia de hotarari si dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 39/1959.
    11. Hotararea Consiliului de Ministri nr. 466/1968 privind unele masuri de reorganizare a Arbitrajului de Stat, publicata in Buletinul Oficial nr. 31/1968.

                                   


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 81/1985

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 81 din 1985
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu