Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 589 din 21 august 1969

privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 89 din 21 august 1969


SmartCity3


    CAP. 1

    Art. 1
    Ministerul Afacerilor Externe infaptuieste politica externa a  Republicii Socialiste Romania pe baza liniei generale a politicii externe stabilite de Partidul Comunist Roman si a masurilor generale adoptate de organele supreme ale puterii si administratiei de stat.
    Art. 2
    Ministerul Afacerilor Externe isi desfasoara activitatea pe baza legilor in vigoare, sub conducerea Comitetului Central al Partidului Comunist Roman si a Consiliului de Ministri.
    Art. 3
    In indeplinirea atributiilor sale, Ministerul Afacerilor Externe colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 4
    Ministerul Afacerilor Externe are urmatoarele atributii:
    a) aduce la indeplinire sarcinile ce-i revin pentru infaptuirea liniei generale a politicii externe stabilite de Partidul Comunist Roman si a masurilor adoptate de organele supreme ale puterii de stat, in domeniul politicii externe;
    b) asigura infaptuirea unitara a politicii externe a Republicii Socialiste Romania in actiunile intreprinse in relatiile internationale de celelalte ministere si alte organe centrale;
    c) informeaza conducerea Partidului Comunist Roman si Consiliul de Ministri cu privire la evenimentele internationale si prezinta propuneri in legatura cu acestea;
    d) urmareste evolutia relatiilor Republicii Socialiste Romania  cu celelalte state si prezinta conducerii Partidului Comunist Roman, precum si Consiliului de Ministri, propuneri in vederea dezvoltarii acestor relatii;
    e) asigura infaptuirea politicii externe a statului in relatia cu O.N.U., institutiile sale specializate si cu alte organizatii internationale;
    f) contribuie la infaptuirea politicii R.S.R. in domeniul relatiilor economice cu statele straine;
    g) coordoneaza activitatea privind schimburile culturale, stiintifice, artistice si de presa ale R.S.R. cu statele straine; coordoneaza  actiunile prin care se fac cunoscute peste hotare realizarile economice, stiintifice, sociale, culturale si artistice ale R.S.R.;
    h) sprijina celelalte ministere si alte organe centrale in realizarea actiunilor pe care acestea le desfasoara in domeniul relatiilor externe;
    i) apara in strainatate drepturile si interesele statului roman, ale cetatenilor romani si ale persoanelor juridice romane, in conformitate cu normele legale; asigura exercitarea functiilor consulare potrivit normelor legale, intelegerilor internationale la care R.S.R. este parte si practicii internationale;
    j) duce tratative sau participa la tratative in vederea incheierii intelegerilor internationale;
    k) negociaza si incheie acorduri de colaborare culturala si stiintifica, precum si programe, planuri sau protocoale de aplicare a lor, puse de acord cu celelalte ministere si organe centrale interesate;
    l) face propuneri cu privire la semnarea, ratificarea, aprobarea sau acceptarea intelegerilor internationale, aderarea la acestea sau denuntarea lor, cu exceptia intelegerilor bilaterale pentru a caror incheiere sunt imputernicite alte ministere si organe centrale; efectueaza schimbul instrumentelor de ratificare; depune instrumentele de ratificare sau de aderare; notifica aprobarea ori acceptarea intelegerilor internationale sau denuntarea lor; elibereaza documentele certificind deplinele puterii;
    m) urmareste aplicarea prevederilor intelegerilor internationale la care R.S.R. este parte si prezinta propuneri;
    n) elaboreaza sau participa la elaborarea proiectelor actelor normative care au legatura cu relatiile externe ale R.S.R.;
    o) pastreaza originalele tuturor intelegerilor internationale bilaterale, precum si copiile certificate ale intelegerilor internationale multilaterale; pastreaza originalele  intelegerilor internationale al caror stat depozitar este R.S.R. si indeplineste atributiile ce decurg din aceasta calitate;
    p) pastreaza sigiliul de stat al R.S.R.;
    r) indeplineste atributiile de protocol care ii revin potrivit legii; supune spre  aprobare  scrisorile de acreditare si cererile de agrement sau de exequatur;
    s) asigura relatiile  cu misiunile diplomatice si oficiile consulare din R.S. R., in conformitate cu normele legale si cu uzantele internationale;
    t) organizeaza, indruma si controleaza misiunile diplomatice si oficiile consulare ale R.S.R.;
    u) organizeaza curierul diplomatic pentru transportul corespondentei intre Ministerul Afacerilor Externe si misiunile diplomatice si oficiile consulare, in conformitate cu legea, cu intelegerile internationale la care R.S.R. este parte, precum si cu uzantele internationale;
    v) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 5
    In vederea realizarii de catre Ministerul Afacerilor Externe a atributiilor sale, celelalte ministere si organe centrale:
    a) consulta Ministerul Afacerilor Externe in problemele care, decurgand din activitatea lor specifica, privesc politica externa a R.S.R.;
    b) solicita acordul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe  cu privire la tratatele, acordurile, conventiile si orice alte intelegeri internationale pentru incheierea carora sunt imputernicite sa poarte negocieri;
    c) informeaza  periodic  sau la cerere Ministerul Afacerilor Externe  asupra aplicarii intelegerilor internationale la care R.S.R. este parte;
    d) depun la Ministerul Afacerilor Externe  originalele tratatelor, acordurilor, conventiilor si  ale  oricaror alte intelegeri internationale pe care le incheie.

    CAP. 3
    Organizare si functionare

    Art. 6
    Ministerul Afacerilor Externe  isi desfasoara activitatea pe baza principiului conducerii colective.
    Art. 7
    Ministerul Afacerilor Externe  este condus de un colegiu, organ deliberativ, care hotaraste in problemele generale privind activitatea ministerului.
    Art. 8
    Colegiul ministerului este alcatuit din:
    a) ministru, primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului si secretarii generali;
    b) directori si alti conducatori ai compartimentelor organizatorice ale ministerului, specialisti cu experienta indelungata si inalta calificare din cadrul ministerului sau din afara acestuia;
    c) un delegat al sindicatelor, desemnat de U.G.S.R. .
    Componenta colegiului se aproba de Consiliul de Ministri, la propunerea ministrului.
    Presedintele colegiului este ministrul; in lipsa ministrului, atributiile de presedinte se indeplinesc de primul adjunct al ministrului.
    Art. 9
    La sedintele colegiului pot fi invitati delegati ai unor organe si organizatii de stat ori obstesti interesate in  examinarea problemelor supuse dezbaterii. De asemenea, la sedintele colegiului pot fi invitati specialisti din cadrul ministerului sau din afara acestuia.
    Art. 10
    Colegiul isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin  doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu majoritatea  membrilor ce-l compun.
    In caz de divergenta intre ministru si majoritatea membrilor colegiului, problema asupra careia nu s-a realizat un acord se supune spre rezolvare presedintelui Consiliului de Ministri.
    Sedintele colegiului se convoaca de ministru cel putin o data pe trimestru sau la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor sai.
    Art. 11
    Colegiul ministerului in intregul sau si fiecare membru in parte raspund fata de Comitetul Central al Partidului Comunist Roman  si Consiliul de Ministri pentru intreaga activitate a ministerului; fiecare membru al colegiului raspunde fata de colegiu si fata de presedintele acestuia pentru indeplinirea sarcinilor ce ii sunt incredintate.
    Art. 12
    Ministrul impreuna cu primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului si secretarii generali dezbat si rezolva probleme curente ale activitatii ministerului si stabilesc masurile necesare pentru indeplinirea operativa a hotararilor colegiului.
    In absenta ministrului, atributiile sale sunt exercitate de primul adjunct al ministrului.
    Primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului si secretarii generali se numesc de Consiliul de Ministri, iar atributiile acestora se stabilesc de colegiul ministerului.
    Art. 13
    In executarea hotararilor colegiului si in exercitarea atributiilor proprii, ministrul emite, potrivit legii, ordine, instructiuni si alte acte prevazute de lege.
    Art. 14
    Ministrul informeaza colegiul asupra principalelor probleme rezolvate in perioada dintre sedintele colegiului.
    Art. 15
    In raporturile cu celelate organe si organizatii centrale, Ministerul Afacerilor Externe  este reprezentat de ministru.
    Art. 16
    Administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe  are urmatoarea structura organizatorica:
    a) Directiile de relatii, in numar de cinci;
    b) Directia organizatiilor internationale;
    c) Directia relatiilor culturale;
    d) Directia de sinteza;
    e) Directia economica;
    f) Directia juridica si a tratatelor;
    g) Directia consulara;
    h) Directia presei;
    i) Directia protocolului;
    j) Cancelaria;
    k) Directia de personal;
    l) Directia plan financiar, contabilitate si organizarea muncii;
    m) Directia tehnica, de aprovizionare si administrativa;
    n) Serviciul curieri diplomatici;
    o) Oficiul juridic.
    Atributiile, normele de functionare si structura organizatorica a unitatilor prevazute in prezentul articol se stabilesc de catre colegiu, potrivit normelor legale.
    Art. 17
    Directiile de relatii, Directia organizatiilor internationale, Directia relatiilor culturale, Directia de sinteza, Directia economica, Directia juridica si a tratatelor, Directia consulara, Directia presei, Directia protocolului, Cancelaria si Directia de personal sunt incadrate cu personalul diplomatic si consular necesar. Salarizarea personalului diplomatic si consular, precum si a personalului de specialitate si tehnico-administrativ, se face potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 18
    Serviciul exterior este format din misiuni diplomatice si oficii consulare.
    Misiunile diplomatice sunt:
    a) ambasade;
    b) legatii;
    c) misiuni permanente pe langa organizatiile internationale.
    Oficiile consulare sunt:
    a) consulate generale;
    b) consulate;
    c) viceconsulate;
    d) agentii consulare.
    Art. 19
    Infiintarea, desfiintarea  si schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare se fac prin decret al Consiliului de Stat.
    Art. 20
    Misiunile diplomatice cu rang de ambasada sunt conduse de ambasadori extraordinari si plenipotentiari, iar misiunile diplomatice cu rang de legatie sunt conduse de trimisi extraordinari si ministri plenipotentiari.
    Misiunile  permanente pe langa organizatiile internationale sunt conduse de reprezentanti sau delegati permanenti cu grad de ambasador sau alt  grad diplomatic.
    Oficiile consulare sunt conduse, potrivit rangului lor, de consuli generali, consuli, viceconsuli, agenti consulari.
    Art. 21
    Ambasadorii extraordinari si plenipotentiari, precum si trimisii extraordinari si plenipotentiari, se acrediteaza si se recheama prin decret al Consiliului de Stat.
    Reprezentantii sau delegatii permanenti pe langa organizatii internationale, cu grad de ambasador sau de trimis extraordinar si ministru plenipotentiar, se numesc si se recheama prin decret al Consiliului de Stat.
    Sefii oficiilor consulare sunt numiti prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    Art. 22
    Seful misiunii diplomatice este reprezentant unic al R.S.R. in statul in care este acreditat.
    Seful misiunii diplomatice are, in statul in care este acreditat, are o competenta generala de reprezentare a R.S.R. si de aparare a intereselor statului roman, ale persoanelor juridice si ale cetatenilor romani, in conformitate cu normele dreptului international.
    In statul in  care este acreditat, seful misiunii diplomatice reprezinta statul roman fata de orice cetatean roman trimis in misiune  permanenta sau temporara sau aflat in orice calitate in acel stat.
    Art. 23
    Atasatii militari si adjunctii acestora functioneaza in cadrul misiunilor diplomatice, sub conducerea si indrumarea generala a sefului misiunii diplomatice.
    Art. 24
    In cadrul misiunii diplomatice functioneaza sectii economice, care se organizeaza de catre Ministerul Afacerilor Externe  impreuna cu Ministerul Comertului Exterior.
    Art. 25
    Seful misiunii diplomatice poarta raspunderea pentru infaptuirea politicii economice a R.S.R. in relatiile cu tara in care este acreditat.
    Seful misiunii diplomatice exercita in statul in care este acreditat indrumarea si controlul activitatii sectiei economice si a altor organe romane de comert exterior, turism, navigatie sau altele, care isi desfasoara activitatea in acest stat.
    Art. 26
    Normele de functionare si structura organizatorica a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare se stabilesc de catre colegiu, potrivit dispozitiilor legale.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 27
    Se aproba pentru administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, exclusiv conducerea ministerului, numarul maxim de posturi prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul decret.
    Art. 28
    Drepturile si  obligatiile specifice personalului diplomatic si consular vor fi  stabilite prin Statutul personalului diplomatic si consular al R.S.R. .
    Art. 29
    Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale R.S.R. sunt cele prevazute in lista anexa la prezentul decret.
    Art. 30
    Decretul nr. 23/1959 privind oficiile diplomatice sau consulare ale R.P.R. si acordarea gradelor de ambasador si ministru plenipotentiar si orice alte dispozitii contrare se abroga.


    ANEXA  1

    Lista cuprinzand misiunile diplomatice si oficiile consulare ale R.S.R.
    I. Misiuni diplomatice
    Ambasade
    1. Ambasada R.S.R. de la Tirana (Republica Populara Albania)
    2. Ambasada R.S.R. de la Alger (Republica Algeriana Democratica si Populara)
    3. Ambasada R.S.R. de la Cairo (Republica Araba Unita)
    4. Ambasada R.S.R. de la Buenos Aires (Republica Argentina)
    5. Ambasada R.S.R. de la Viena (Republica Austria)
    6. Ambasada R.S.R. de la Bruxelles (Regatul Belgiei)
    7. Ambasada R.S.R. de la Rangoon (Uniunea Birmana)
    8. Ambasada R.S.R. de la Londra (Regatul Unit al Marii Britanii  si Irlandei
       de Nord)
    9. Ambasada R.S.R. de la Sofia (Republica Populara Bulgaria)
   10. Ambasada R.S.R. de la Ottawa (Canada)
   11. Ambasada R.S.R. de la Praga (Republica Socialista Cehoslovaca)
   12. Ambasada R.S.R. de la Santiago de Chile (Republica Chile)
   13. Ambasada R.S.R. de la Pekin (Republica Populara Chineza)
   14. Ambasada R.S.R. de la Nicosia (Republica Cipru)
   15. Ambasada R.S.R. de la Kinshasa (Republica Democratica Congo)
   16. Ambasada R.S.R. de la Phenian (Republica Populara Democrata Coreeana)
   17. Ambasada R.S.R. de la Havana (Republica Cuba)
   18. Ambasada R.S.R. de la Copenhaga (Regatul Danemarcei)
   19. Ambasada R.S.R. de la Berna (Confederatia Elvetiana)
   20. Ambasada R.S.R. de la Helsinki (Republica Finlanda)
   21. Ambasada R.S.R. de la Paris (Republica Franceza)
   22. Ambasada R.S.R. de la Berlin (R.D.G.)
   23. Ambasada R.S.R. de la Bonn (R.F.G.)
   24. Ambasada R.S.R. de la Accra (Republica Ghana)
   25. Ambasada R.S.R. de la Atena (Regatul Greciei)
   26. Ambasada R.S.R. de la Conakry (Republica Guineea)
   27. Ambasada R.S.R. de la New Delhi (Republica India)
   28. Ambasada R.S.R. de la Bagdad (Republica Irak)
   29. Ambasada R.S.R. de la Djakarta (Republica Indonezia)
   30. Ambasada R.S.R. de la Teheran (Iran)
   31. Ambasada R.S.R. de la Roma (Republica Italiana)
   32. Ambasada R.S.R. de la Tel-Aviv (Statul Israel)
   33. Ambasada R.S.R. de la Tokio (Japonia)
   34. Ambasada R.S.R. de la Belgrad (Rep. Socialista Federativa Iugoslavia)
   35. Ambasada R.S.R. de la Beirut (Republica Liban)
   36. Ambasada R.S.R. de la Rabat (Regatul Maroc)
   37. Ambasada R.S.R. de la Ulan-Bator (Republica Populara Mongola)
   38. Ambasada R.S.R. de la Haga (Regatul Olandei)
   39. Ambasada R.S.R. de la Lagos (Republica Federala Nigeria)
   40. Ambasada R.S.R. de la Islamabad (Republica Islamica Pakistan)
   41. Ambasada R.S.R. de la Varsovia (Republica Populara Polona)
   42. Ambasada R.S.R. de la Damasc (Republica Araba Siriana)
   43. Ambasada R.S.R. de la Washington (S.U.A.)
   44. Ambasada R.S.R. de la Stockholm (Regatul Suediei)
   45. Ambasada R.S.R. de la Dar es Salaam (Republica Unita Tanzania)
   46. Ambasada R.S.R. de la Tunis (Republica Tunisiana)
   47. Ambasada R.S.R. de la Ankara (Republica Turcia)
   48. Ambasada R.S.R. de la Budapesta (R.P.U.)
   49. Ambasada R.S.R. de la Moscova (U.R.S.S.)
   50. Ambasada R.S.R. de la Montevideo (Republica Orientala a Uruguayului)
   51. Ambasada R.S.R. de la Caracas (Republica Venezuela)
   52. Ambasada R.S.R. de la Hanoi (Republica Democrata Vietnam)


    ANEXA  2

    Legatii
    1. Legatia R.S.R. de la Rio de Janeiro (Republica Federativa Brazilia)
       Misiuni permanente
    1. Misiunea permanenta a R.S.R. pe langa O.N.U. (New York)
    2. Misiunea permanenta a R.S.R. pe langa Oficiul O.N.U. si institutiile
       specializate ale O.N.U. (Geneva)
    3. Delegatia permanenta a R.S.R. pe langa O.N.U. pentru Educatie, Stiinta si
       Cultura - U.N.E.S.C.O. (Paris)
    4. Misiunea permanenta a R.S.R. pe langa Agentia Internationala pentru
       Energia Atomica - A.I.E.A. (Viena)
    II. Reprezentante consulare si comerciale
    1. Reprezentanta consulara si comerciala de la Madrid (Spania)
    III. Oficii consulare
    1. Consulatul General al R.S.R. de la Alexandria (Republica Araba Unita)
    2. Consulatul General al R.S.R. de la Sydney (Australia)
    3. Consulatul General al R.S.R. de la Istanbul (Republica Turcia)SmartCity5

COMENTARII la Decretul 589/1969

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 589 din 1969
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu