Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 40 din 11 februarie 1988

privind ratificarea Conventiei dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Arabe Siriene pentru evitarea dublei impuneri in materie de impozite pe venit si pe avere, semnata la Bucuresti la 1 decembrie 1987

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 9 din 12 februarie 1988


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Conventia dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Arabe Siriene pentru evitarea dublei impuneri in materie de impozite pe venit si pe avere, semnata la Bucuresti la 1 decembrie 1987.

                        NICOLAE CEAUSESCU
            Presedintele Republicii Socialiste Romania

                            CONVENTIE
intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Arabe Siriene pentru evitarea dublei impuneri in materie de impozite pe venit si pe avere

    Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Arabe Siriene,
    in dorinta de a promova si intari relatiile economice intre cele doua tari pe baza egalitatii in drepturi, respectarii principiilor suveranitatii si independentei nationale, neamestecului in treburile interne si
avantajului reciproc,
    au convenit asupra urmatoarelor dispozitii privind evitarea dublei impuneri in materie de impozite pe venit si pe avere:

    Art. 1
    Definitii generale
    1. In sensul prezentei conventii, in masura in care contextul nu cere o interpretare diferita:
    a) expresiile un stat contractant si celalalt stat contractant indica, dupa caz, Republica Socialista Romania sau Republica Araba Siriana;
    b) termenul Romania inseamna Republica Socialista Romania si, folosit in sens geografic, desemneaza teritoriul Republicii Socialiste Romania, inclusiv marea sa teritoriala, precum si zona economica exclusiva si platoul continental asupra carora Romania exercita drepturi suverane, in conformitate cu dreptul international si propria sa legislatie, privind explorarea si exploatarea resurselor naturale, biologice si minerale existente in apele, in solul si subsolul marii;
    c) termenul Siria, folosit in sens geografic, desemneaza teritoriul Republicii Arabe Siriene, inclusiv marea teritoriala, platoul continental si orice alte regia situate in afara marii teritoriale a Siriei, asupra carora Siria isi exercita drepturile suverane, in conformitate cu dreptul international si cu propria sa legislatie nationala, in scopul explorarii si exploatarii resurselor lor naturale, biologice si minerale care se gasesc in apele, in solul si subsolul marii;
    d) termenul persoana cuprinde persoanele fizice si persoanele juridice si orice alte grupari de persoane;
    e) expresiile intreprindere a unui stat contractant si intreprindere a celuilalt stat contractant inseamna o intreprindere exploatata de un rezident al unui stat contractant si respectiv o intreprindere exploatata de un rezident al celuilalt stat contractant;
    f) termenul societate inseamna orice persoana juridica, inclusiv o societate mixta constituita in conformitate cu legislatia celor doua state contractante sau orice entitate care este considerata ca o persoana juridica in vederea impozitarii;
    g) expresia autoritate competenta inseamna:
    1) in Romania, ministrul finantelor sau reprezentantul sau legal autorizat;
    2) in Siria, ministrul finantelor sau reprezentantul sau legal autorizat;
    h) prin trafic international se intelege orice transport efectuat de catre o nava, o aeronava, un vehicul rutier sau feroviar exploatat de catre o intreprindere care are sediul conducerii efective (principale) situat
intr-unul dintre statele contractante, cu exceptia cazului cind nava, aeronava sau vehiculul rutier ori feroviar sint exploatate intre puncte situate in celalalt stat contractant;
    i) termenul nationali inseamna:
    1) orice persoana fizica care poseda cetatenia unuia dintre statele contractante;
    2) orice persoana juridica, societatile de persoane sau asociatiile constituite in conformitate cu legislatia in vigoare intr-unul din statele contractante;
    j) expresia sediu permanent indica un loc fix de afaceri in care intreprinderea isi exercita, in totalitate sau in parte, activitatea sa.
    2. In ce priveste aplicarea conventiei de catre fiecare dintre statele contractante, orice termen care nu este astfel definit va avea, daca contextul nu cere o interpretare diferita, intelesul pe care il are in cadrul legislatiei acelui stat cu privire la impozitele la care prezenta conventie se aplica.
    Art. 2
    Persoane vizate
    Prezenta conventie se aplica persoanelor care sint rezidente ale unui stat contractant sau ale ambelor state contractante.
    Art. 3
    Impozite vizate
    1. Prezenta conventie se aplica impozitelor pe venit si pe avere percepute in contul fiecaruia dintre statele contractante, al unitatilor lor administrativ-teritoriale si al autoritatilor lor locale, indiferent de sistemul de percepere.
    2. Sint considerate impozite pe venit si pe avere impozitele percepute pe venit, pe averea totala sau pe elementele de venit ori de avere, inclusiv impozitele pe cistigurile provenind din instrainarea bunurilor mobile sau imobile, precum si impozitele asupra cresterii valorii, in cazul in care aceste ultime impozite exista intr-unul din cele doua state contractante.
    3. Impozitele actuale care cad sub incidenta prezentei conventii sint:
    a) In ce priveste Romania:
    - impozitul pe veniturile persoanelor fizice si juridice;
    - impozitul pe veniturile societatilor mixte constituite cu participarea organizatiilor economice romane si a partenerilor straini;
    - impozitul pe veniturile din activitati agricole (denumite in continuare impozit roman).
    b) In ce priveste Siria:
    - impozitul pe veniturile persoanelor fizice, juridice si pe autoturisme;
    - impozitul pe veniturile societatilor mixte constituite ca sedii sau societati siriene ale asociatiilor sau societatilor straine;
    - impozitul pe veniturile realizate din activitati agricole (denumite in continuare impozit sirian).
    4. Avind in vedere paragraful 5 al art. 28, conventia se va aplica, de asemenea, impozitelor viitoare identice sau similare care se vor adauga impozitelor existente sau care le vor inlocui. Autoritatile competente
ale statelor contractante isi vor comunica reciproc modificarile importante aduse legislatiilor fiscale respective.
    Art. 4
    Domiciliu fiscal
    1. In sensul prezentei conventii, expresia rezident al unui stat contractant inseamna orice persoana care, in virtutea legislatiei acelui stat, este subiect de impunere in acel stat datorita domiciliului sau, rezidentei sale, sediului conducerii sau oricarui alt criteriu de natura similara.
    2. Cind, conform prevederilor paragrafului 1, o persoana fizica este rezidenta a fiecarui stat contractant, atunci acest caz se rezolva dupa urmatoarele reguli:
    a) persoana va fi considerata rezidenta a statului in care dispune de o locuinta permanenta. Daca dispune de o locuinta permanenta in fiecare dintre statele contractante, ea va fi considerata rezidenta a statului contractant cu
care legaturile sale personale si economice sint cele mai strinse (centrul intereselor vitale);
    b) daca statul contractant in care aceasta persoana are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau daca nu dispune de o locuinta permanenta in nici unul din statele contractante, atunci va fi considerata rezidenta a statului in care locuieste in mod obisnuit;
    c) daca aceasta persoana locuieste in mod obisnuit in fiecare din statele contractante sau daca nu locuieste in mod obisnuit in nici unul din ele, va fi considerata rezidenta a statului contractant a carui nationalitate o are;
    d) daca aceasta persoana are nationalitatea fiecaruia din statele contractante sau daca nu are nationalitatea nici unuia dintre ele, autoritatile competente ale statelor contractante rezolva problema de comun acord.
    3. Cind, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoana, alta decit o persoana fizica, este rezidenta a fiecaruia din statele contractante, se considera rezidenta a statului contractant unde este situat sediul conducerii
sale efective (principale).
    Art. 5
    Sediu permanent
    1. Expresia sediu permanent cuprinde indeosebi:
    a) un sediu de conducere;
    b) o sucursala;
    e) un birou;
    f) o uzina;
    e) un atelier;
    f) o mina, o cariera sau orice alt loc de extractie a resurselor naturale;
    g) un santier de constructii sau de montaj, daca durata sederii depaseste 180 de zile din momentul inceperii activitatii efective a lucrarilor prevazute in contract.
    2. Nu se considera sediu permanent:
    a) folosirea de instalatii in scopul exclusiv al depozitarii, expunerii sau livrarii de marfuri apartinind intreprinderii;
    b) pastrarea marfurilor apartinind intreprinderii in scopul exclusiv al depozitarii, expunerii sau livrarii;
    c) pastrarea marfurilor apartinind intreprinderii numai in scopul de a fi prelucrate de o alta intreprindere;
    d) vinzarea marfurilor apartinind unei intreprinderi, care au fost expuse la un tirg comercial sau la o expozitie, la inchiderea tirgului sau expozitiei;
    e) mentinerea unui loc fix de afaceri in scopul exclusiv de a cumpara marfuri ori de a stringe informatii pentru intreprindere;
    f) mentinerea, pentru intreprindere, a unui loc fix de afaceri in scopul exclusiv de reclama, de a furniza informatii, pentru cercetari stiintifice sau activitati analoage care au un caracter preparator sau auxiliar.
    3. O persoana - alta decit un agent cu statut independent in sensul paragrafului 4 - care activeaza intr-unul din statele contractante in contul unei intreprinderi din celalalt stat contractant se considera ca are un sediu permanent in primul stat contractant daca dispune in acest prim stat de puteri pe care le exercita in mod obisnuit, care ii permit sa incheie contracte in numele intreprinderii, cu exceptia cazului cind activitatea acestei persoane se limiteaza la cumpararea de marfuri pentru intreprindere.
    4. Nu se considera ca o intreprindere a unui stat contractant are un sediu permanent in celalalt stat contractant numai pentru faptul ca aceasta isi exercita activitatea prin intermediul unui curtier, al unui comisionar general sau al oricarui alt intermediar cu statut independent, cu conditia ca aceste persoane sa actioneze in cadrul obisnuit al activitatii mai sus aratate.
    Art. 6
    Venituri imobiliare
    1. Veniturile provenind din bunurile imobile, inclusiv veniturile din exploatari agricole sau forestiere, sint impozabile in conformitate cu legislatia fiscala a statului contractant in care aceste bunuri sint situate.
    2. Expresia bunuri imobile este definita in conformitate cu legislatia statului contractant in care sint situate bunurile in discutie. Expresia cuprinde, in orice caz, drepturile asupra carora se aplica dispozitiile dreptului comun privind proprietatea funciara, uzufructul bunurilor imobile si drepturile la rente variabile sau fixe pentru exploatarea sau concesionarea exploatarii zacamintelor minerale, izvoarelor si a altor bogatii ale solului. Navele si aeronavele nu sint considerate bunuri imobile in sensul prezentei conventii.
    3. Dispozitiile paragrafului 1 se aplica veniturilor obtinute din exploatarea directa, din inchirieri ca si din orice alta forma de folosire a proprietatii imobiliare.
    4. Prevederile paragrafelor 1 si 3 se aplica, de asemenea, veniturilor provenind din bunuri imobile ale unei intreprinderi, precum si veniturilor din bunuri imobile folosite la exercitarea unei profesii independente si altele.
    Art. 7
    Beneficiile intreprinderilor
    1. Beneficiile unei intreprinderi care se afla intr-un stat contractant sint impozabile numai in acest stat contractant, in afara de cazul in care intreprinderea exercita activitatea sa in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat in acel celalalt stat. Daca intreprinderea exercita activitatea sa in acest mod, beneficiile intreprinderii sint impozabile in celalalt stat, dar numai in masura in care acestea sint de atribuit acelui sediu permanent.
    2. Cind o intreprindere a unui stat contractant exercita activitatea sa in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo, se atribuie, in fiecare stat contractant, acelui sediu permanent situat in acel celalalt stat beneficiile pe care le-ar fi putut realiza daca ar fi constituit o intreprindere distincta si separata, exercitind activitati identice sau analoage, in conditii identice sau analoage si tratind cu toata independenta cu intreprinderea al carei sediu permanent este.
    3. La determinarea beneficiilor unui sediu permanent sint admise la scadere cheltuielile efectuate pentru scopurile urmarite de acest sediu permanent, inclusiv cheltuielile de conducere si cheltuielile generale de administrare, fie in statul contractant in care se afla acest sediu permanent, fie in alta parte, in masura in care acestea sint atribuite in mod rezonabil sediului permanent.
    4. In masura in care intr-un stat contractant se obisnuieste ca beneficiile de atribuit unui sediu permanent sa fie determinate prin repartizarea beneficiilor totale ale intreprinderii intre diversele ei parti componente, nici o dispozitie a paragrafului 2 nu impiedica acest stat contractant sa determine beneficiile impozabile in conformitate cu repartitia uzuala; totusi, metoda de repartizare adoptata trebuie sa fie, ca rezultat, in concordanta cu principiile enuntate in prezentul articol.
    5. Nici un beneficiu nu se va atribui unui sediu permanent numai pentru faptul ca acest sediu permanent a cumparat marfuri pentru intreprindere.
    6. In vederea aplicarii paragrafelor precedente, beneficiile de atribuit unui sediu permanent se determina in fiecare an prin aceeasi metoda, in afara de cazul cind exista motive valabile si suficiente de a proceda altfel.
    7. Cind beneficiile cuprind elemente de venit tratate separat in alte articole ale prezentei conventii, dispozitiile acestor articole nu sint afectate de dispozitiile prezentului articol.
    Art. 8
    Intreprinderi de transport
    1. Beneficiile provenind din exploatarea in trafic international a navelor, a aeronavelor sau a vehiculelor rutiere sau feroviare sint impozabile numai in statul contractant in care se afla locul conducerii efective (principale) a intreprinderii.
    2. Daca locul conducerii efective (principale) a unei intreprinderi de transporturi navale se afla la bordul unei nave, acest loc se considera situat in statul contractant in care este situat portul de inregistrare a navei.
    Art. 9
    Intreprinderi asociate
    Atunci cind:
    a) o intreprindere a unui stat contractant participa direct sau indirect la conducerea, la controlul sau la capitalul unei intreprinderi a celuilalt stat contractant, sau cind
    b) aceleasi persoane participa direct sau indirect la conducerea, la controlul sau la capitalul unei intreprinderi a unui stat contractant si al unei intreprinderi a celuilalt stat contractant;
   si cind, si in unul si in celalalt caz, cele doua intreprinderi sint legate in relatiile lor comerciale sau financiare prin conditii acceptate sau impuse care difera de acelea care ar fi fost stabilite intre intreprinderi
independente, beneficiile care, fara aceste conditii, ar fi fost obtinute de catre una din intreprinderi, dar nu au putut fi obtinute in fapt datorita acestor conditii, pot fi incluse in beneficiile acestei intreprinderi si impuse in consecinta.
    Art. 10
    Dividende
    1. Termenul dividende folosit in prezentul articol indica veniturile provenind din actiuni, din actiuni sau din drepturi de folosinta, din parti miniere, din parti de fondator, ca si veniturile din alte parti sociale asimilate veniturilor din actiuni de catre legislatia fiscala a statului in care este rezidenta societatea distribuitoare. Acest termen desemneaza, de asemenea, veniturile distribuite asociatiilor lor de catre societatile mixte constituite in conformitate cu legislatia romana sau legislatia siriana.
    2. Tinind seama de dispozitiile art. 7, dividendele (cotele-parti) platite de o societate rezidenta a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant sint impozabile in acest celalalt stat contractant in conformitate cu propria sa legislatie fiscala.
    3. Aceste dividende nu pot fi supuse, in statul contractant in care este rezidenta societatea care plateste beneficiile, altor impozite decit cele platite in conformitate cu art. 7 al acestei conventii. Dispozitiile acestui paragraf nu se refera la impozitarea societatii pentru beneficiile din care se platesc dividendele.
    4. Dispozitiile paragrafelor 2 si 3 nu se aplica cind beneficiarul dividendelor, rezident al unui stat contractant, are in celalalt stat contractant in care este rezidenta societatea platitoare de dividende un sediu permanent de care este legata efectiv participarea generatoare de dividende. In acest caz se aplica prevederile art. 7.
    5. Daca o societate rezidenta a unui stat contractant realizeaza beneficii sau venituri din celalalt stat contractant, acest celalalt stat contractant nu poate percepe nici un impozit asupra dividendelor platite de societate persoanelor care nu sint rezidente ale acelui celalalt stat, nici sa preleve vreun impozit cu titlu de impunere asupra beneficiilor nedistribuite ale societatii, chiar daca dividendele platite sau beneficiile nedistribuite reprezinta, in total sau in parte, beneficii sau venituri provenind din acest celalalt stat.
    Art. 11
    Dobinzi
    1. Termenul dobinzi inseamna veniturile provenind din efecte si din scrisori de creante guvernamentale de orice fel, fie ca sint sau nu insotite de garantii ipotecare reale, fie ca inglobeaza un drept de participare la beneficii sau alte creante, ca si orice alte venituri provenind dintr-o suma imprumutata, in conformitate cu legislatia fiscala a statului contractant din care provin veniturile. Penalizarile pentru neplata in termen nu sint considerate dobinzi in sensul prezentului articol.
    2. Dobinzile provenind dintr-un stat contractant si platile unui rezident al celuilalt stat contractant sint impozabile in acest celalalt stat.
    3. Totusi, aceste dobinzi sint impozabile in statul contractant din care provin, potrivit legislatiei acestui stat, insa impozitul astfel stabilit nu poate depasi 7,5 la suta din suma bruta a dobinzilor.
    4. Dobinzile platite in baza imprumuturilor sau creditelor acordate sau garantate de unul din statele contractante sau de un organism public al acestui stat nu sint impozabile in nici unul din cele doua state contractante.
    5. Dispozitiile paragrafelor 2 si 3 nu se aplica cind beneficiarul efectiv al dobinzilor, rezident al unui stat contractant, are in celalalt stat contractant din care provin aceste venituri un sediu permanent de care se leaga efectiv dobinzile. In acest caz se aplica dispozitiile art. 7.
    6. Dobinzile sint considerate ca provenind dintr-un stat contractant cind debitorul lor este acest stat, o unitate administrativ-teritoriala, o autoritate locala sau un rezident al acestui stat. Totusi, cind debitorul dobinzilor, fie
ca este sau nu rezident al unui stat contractant, are in celalalt stat contractant un sediu permanent pentru care a fost contractata creanta generatoare de dobinzi si care suporta sarcina acestor dobinzi, atunci aceste venituri sint considerate ca provenind din statul contractant in care este situat sediul permanent.
    7. Daca, urmare a relatiilor speciale existente intre debitor si creditor sau pe care si unul si celalalt le intretin cu terte persoane, suma dobinzilor achitate tinind seama de creanta pentru care acestea sint platite depaseste pe cea asupra careia ar fi convenit debitorul si creditorul in lipsa unor astfel de relatii, dispozitiile prezentului articol se aplica numai la aceasta ultima suma. In acest caz, partea excedentara a platilor ramine impozabila conform legislatiei fiecarui stat contractant si tinindu-se seama de celelalte dispozitii ale prezentei conventii.
    Art. 12
    Comisioane
    1. Termenul comisioane folosit in prezentul articol indica remuneratiile platite oricarei persoane pentru serviciile prestate in calitate de intermediar; acest termen nu cuprinde remuneratiile platite cu titlu de venituri din profesii libere prevazute la art. 15 sau de venituri din profesii dependente prevazute la art. 16.
    2. Comisioanele provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant sint impozabile in acest celalalt stat.
    3. Totusi, aceste comisioane sint impozabile in statul contractant din care provin si potrivit legislatiei acelui stat; daca persoana care primeste
comisioanele este beneficiara efectiva a acestora, impozitul astfel stabilit nu poate depasi 15 la suta din suma lor bruta.
    4. Dispozitiile paragrafelor 2 si 3 nu se aplica in cazul cind beneficiarul efectiv al comisioanelor, rezident al unui stat contractant, exercita in celalalt stat contractant din care provin comisioanele fie o activitate industriala sau comerciala prin intermediul unui sediu permanent care este situat acolo, fie o profesie libera prin intermediul unei baze fixe care este situata acolo, de care se leaga efectiv plata comisioanelor. In aceasta situatie sint aplicabile dispozitiile art. 7 sau 15, dupa caz.
    5. Comisioanele sint considerate ca provenind dintr-un stat contractant cind platitorul lor este acest stat, o unitate administrativ-teritoriala, o autoritate locala sau un rezident al acelui stat. Totusi, cind platitorul comisioanelor, fie ca este sau nu rezident in celalalt stat contractant, are intr-unul din statele contractante un sediu permanent pentru care a fost contractata obligatia de a plati comisioane si care suporta plata acestora, atunci aceste comisioane sint considerate ca provenind din statul contractant in care este situat sediul permanent.
    6. Daca, urmare a relatiilor speciale existente intre debitor si creditor sau a relatiilor pe care si unul si celalalt le intretin cu terte persoane, suma comisioanelor, tinind seama de serviciile pentru care sint datorate, depaseste pe cea asupra careia ar fi convenit debitorul si creditorul in lipsa unor astfel de relatii, dispozitiile prezentului articol se aplica numai la aceasta ultima suma. In acest caz, partea excedentara a comisioanelor ramine impozabila conform legislatiei fiecarui stat contractant si tinind seama de celelalte dispozitii ale prezentei conventii.
    Art. 13
    Redevente
    1. Termenul redevente folosit in prezentul articol indica remuneratiile si sumele de orice fel platite pentru folosirea sau concesionarea folosirii unui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, inclusiv filmele de cinematograf si filmele si benzile magnetice de televiziune sau de radiodifuziune, a unui brevet de inventie, a unei marci de fabrica sau de comert, a unui desen sau a unui model, a unui plan, a unei formule sau a unui procedeu secret, ca si pentru folosirea sau concesionarea folosirii unui echipament industrial, comercial sau stiintific si pentru informatiile relative la experienta cistigata in domeniul industrial, comercial sau stiintific.
    2. Redeventele provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant sint impozabile numai in acest celalalt stat.
    3. Totusi, aceste redevente sint impozabile in statul contractant din care provin, potrivit legislatiei acelui stat contractant, dar impozitul astfel stabilit nu poate depasi 10 la suta din remuneratiile filmelor cinematografice, filmelor si benzilor magnetice de televiziune, radio si 15 la suta din suma platita pentru celelalte drepturi mentionate la paragraful 1 al acestui articol.
    4. Dispozitiile paragrafelor 2 si 3 nu se aplica in cazul cind beneficiarul efectiv al redeventelor, rezident al unui stat contractant, are in celalalt stat contractant din care provin redeventele un sediu permanent, de care este legat efectiv dreptul sau bunul generator de redevente. In aceasta situatie se aplica prevederile art. 7 sau 15, dupa caz.
    5. Redeventele sint considerate ca provenind dintr-un stat contractant cind debitorul lor este acest stat, o unitate administrativ-teritoriala, o autoritate locala sau un rezident al acestui stat. Totusi, cind platitorul redeventelor, fie ca este sau nu rezident in celalalt stat contractant, are intr-un stat contractant un sediu permanent de care se leaga efectiv dreptul sau bunul generator de redevente si care suporta sarcina redeventelor, atunci aceste redevente sint considerate ca provenind din statul contractant in care este situat sediul permanent.
    6. Daca, urmare a relatiilor speciale existente intre debitor si creditor sau pe care si unul si celalalt le intretin cu terte persoane, suma redeventelor platite, tinind seama de serviciul pentru care sint datorate, depaseste pe cea asupra careia ar fi convenit debitorul si creditorul in lipsa unor astfel de relatii, dispozitiile prezentului articol se aplica numai la aceasta ultima suma. In acest caz, partea excedentara a platilor ramine impozabila conform legislatiei fiecarui stat contractant si tinindu-se seama de celelalte dispozitii ale prezentei conventii.
    Art. 14
    Cistiguri din instrainari de bunuri
    1. Cistigurile provenind din instrainarea bunurilor imobile, astfel cum sint definite la paragraful 2 al art. 6, sint impozabile in statul contractant
in care aceste bunuri sint situate.
    2. Cistigurile provenind din instrainarea bunurilor mobile facind parte din activul unui sediu permanent pe care o intreprindere a unui stat contractant il are in celalalt stat contractant sau a bunurilor mobile apartinind unei baze fixe de care dispune un rezident al unui stat contractant in celalalt stat contractant pentru exercitarea unei profesii libere, inclusiv asemenea cistiguri provenind din instrainarea acestui sediu permanent (singur sau cu intreaga intreprindere) sau a acestei baze fixe, sint impozabile in acest celalalt stat.
    Cu toate acestea, cistigurile provenind din instrainarea navelor, aeronavelor sau a vehiculelor rutiere sau feroviare exploatate in trafic international, precum si a bunurilor mobile necesare exploatarii lor, sint impozabile potrivit art. 8 din aceasta conventie.
    3. Cistigurile provenind din instrainarea oricaror bunuri, altele decit cele mentionate la paragrafele 1 si 2, sint impozabile numai in statul contractant al carui rezident este cedentul.
    Art. 15
    Profesii libere
    1. Expresia profesii libere cuprinde, in special, activitati independente de ordin stiintific, administrativ, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum si exercitarea independenta a profesiei de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist si contabil.
    2. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din exercitarea unei profesii libere sau a altor activitati similare cu caracter analog sint impozabile numai in statul in care este exercitata activitatea, in conformitate cu legislatia in vigoare in acel stat.
    Art. 16
    Profesii dependente
    1. Sub rezerva dispozitiilor art. 17, 19 si 20, retributiile si alte remuneratii similare pe care un rezident al unui stat contractant le primeste pentru o activitate retribuita sint impozabile numai in acest stat, cu conditia ca activitatea sa nu fie exercitata in celalalt stat contractant. Daca activitatea este desfasurata in celalalt stat contractant, remuneratiile primite cu acest titlu sint impozabile in acel celalalt stat.
    2. Independent de dispozitiile paragrafului 1, remuneratiile pe care un rezident al unui stat contractant le primeste pentru o activitate retribuita exercitata in celalalt stat contractant sint impozabile numai in primul stat contractant, daca toate conditiile urmatoare sint indeplinite:
    a) beneficiarul ramine in celalalt stat o perioada sau perioade care nu depasesc in total 183 de zile in cursul anului fiscal vizat; si
    b) remuneratiile sint platite de o persoana sau in numele unei persoane care angajeaza, care nu este rezidenta a celuilalt stat; si
    c) sarcina remuneratiilor nu este suportata de catre un sediu permanent sau de o baza fixa pe care cel care angajeaza o are in celalalt stat.
    3. Independent de dispozitiile prezentului articol, remuneratiile pe care un rezident al unui stat contractant le primeste pentru o activitate retribuita exercitata la bordul unei nave, aeronave sau vehicul rutier sau feroviar exploatate in trafic international sint impozabile in statul contractant in care se afla sediul conducerii efective (principale).
    Art. 17
    Remuneratiile membrilor consiliului de administratie sau de conducere
    Tantiemele, jetoanele de prezenta si alte remuneratii similare primite de un rezident al unui stat contractant in calitatea sa de membru al consiliului de administratie sau de conducere al unei societati rezidente a celuilalt stat contractant sint impozabile in acest celalalt stat contractant.
    Art. 18
    Artisti si sportivi
    1. Independent de prevederile art. 15 si 16, veniturile pe care artistii de spectacole, cum sint artistii de teatru, de cinema, de radiodifuziune sau de televiziune si interpretii muzicali, precum si sportivii, le obtin in aceasta calitate din activitatile lor personale sint impozabile in statul contractant in care aceste activitati sint exercitate.
    2. Cind venitul provenind din activitatile personale in aceasta calitate ale artistului de spectacole sau sportivului nu revin artistului sau sportivului, ci altei persoane, acest venit poate, independent de dispozitiile art. 7, 15 si 16, sa fie impus in statul contractant in care se desfasoara activitatea artistului sau sportivului.
    3. Independent de prevederile paragrafului 1, veniturile obtinute din activitati exercitate de artistii de spectacole sau de sportivii care sint rezidenti ai unuia din statele contractante sint impozabile numai in acest stat, daca activitatile sint exercitate in celalalt stat contractant in cadrul unui program de schimburi culturale sau sportive aprobate de statele contractante.
    Art. 19
    Pensii
    1. Sub rezerva dispozitiilor paragrafului 2 al art. 20, pensiile si alte remuneratii similare platite unui rezident al unui stat contractant pentru o munca desfasurata anterior sint impozabile numai in acest stat.
    2. Independent de prevederile paragrafului 1 al acestui articol, daca un rezident dintr-un stat contractant primeste plati cu titlu de pensie de intretinere pentru copil de la un rezident al celuilalt stat contractant, asemenea plati sint scutite de impozit in ambele state contractante.
    Expresia pensie de intretinere, astfel cum este folosita in acest articol, inseamna plati periodice pentru intretinerea unui minor pe baza unei hotariri de divort sau pe baza unui acord de intretinere separator sau baza unui acord mutual de intretinere sau de separare.
    3. Rentele viagere sau de alta natura primite de un rezident al unui stat contractant sint impozabile numai in acel stat contractant.
    Art. 20
    Functii publice
    a) Remuneratiile, altele decit pensiile, platite de stat contractant, de o unitate administrativ-teritoriala sau de o autoritate locala unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat, acelei unitati sau acelei autoritati locale din acest stat sint impozabile numai in acest stat si cuprind remuneratiile platite celor care lucreaza in domeniul transportului international, terestru, maritim si aerian.
    b) Totusi, aceste remuneratii sint impozabile numai in celalalt stat contractant, daca serviciile sint prestate in acest stat si daca beneficiarul remuneratiei este rezident al acestui stat care:
    i) poseda nationalitatea acestui stat, sau
    ii) nu a devenit rezident al acelui stat numai in scopul prestarii serviciilor.
    2. a) Pensiile platite de un stat contractant, o unitate administrativ-teritoriala sau o autoritate locala, fie direct fie prin prelevarea din fondurile pe care le-a constituit, unei persoane fizice, pentru serviciile prestate acestui stat sau acelor unitati sau autoritati, sint impozabile numai in acest stat.
    b) Totusi, aceste pensii sint impozabile numai in celalalt stat contractant, daca beneficiarul este rezident al acestui stat si daca poseda nationalitatea acestuia.
    c) Prevederile art. 16, 17 si 19 se aplica remuneratiilor platite pentru serviciile prestate in cadrul activitatii comerciale sau industriale exercitate de un stat contractant, o unitate administrativ-teritoriala sau o autoritate locala.
    Art. 21
    Profesori
    1. Remuneratiile primite de profesori si alti membri ai personalului didactic, rezidenti ai unui stat contractant, care predau intr-o universitate sau in orice alta institutie de invatamint din celalalt stat contractant, sint impozabile numai in primul stat, pe durata unei perioade care nu depaseste un an de la prezenta acestora in statul in care predau; dupa aceasta perioada remuneratiile se impoziteaza numai in celalalt stat contractant.
    2. Aceasta dispozitie se aplica, de asemenea, remuneratiilor pe care o persoana fizica, rezidenta a unuia dintre statele contractante, le primeste pentru lucrari de cercetare executate in celalalt stat contractant, daca aceste lucrari sint intreprinse in interesul public si nu in vederea realizarii unui avantaj special de care profita o intreprindere sau o persoana.
    Art. 22
    Studenti, stagiari si persoane in curs de pregatire profesionala
    1. Sumele pe care le primeste un student sau un stagiar, inclusiv orice persoana in curs de perfectionare profesionala, care este sau a fost imediat anterior venirii sale rezident al unui stat contractant si care locuieste in celalalt stat contractant numai in scopul de a-si continua studiile sau de a se forma intr-o perioada de 6 ani, pentru a-si acoperi cheltuielile de intretinere, de studii sau de instruire, nu pot fi impuse in acel celalalt stat, cu conditia ca sumele sa provina din surse situate in afara acelui celalalt stat.
    2. Persoanele prevazute la paragraful 1 care exercita o activitate remunerata in celalalt stat pentru a-si completa resursele necesare intretinerii si pentru acoperirea cheltuielilor de studii sau de instruire nu sint supuse impozitarii pentru o perioada limitata la doi ani de la sosirea in acest din urma stat.
    Art. 23
    Impunerea averii
    1. Averea constituita din bunuri imobile, astfel cum acestea sint definite la paragraful 2 al art. 6, este impozabila in statul contractant in care sint situate aceste bunuri, in conformitate cu legislatia sa fiscala.
    2. Averea constituita din bunuri imobile facind parte din activul unui sediu permanent al unei intreprinderi sau din bunuri mobile apartinind unei baze fixe servind la exercitarea unei profesii libere este impozabila in statul contractant in care este situat sediul permanent sau baza fixa, in conformitate cu legislatia sa fiscala.
    3. Navele, aeronavele si vehiculele rutiere sau feroviare exploatate in trafic international, precum si bunurile mobile afectate exploatarii navelor, aeronavelor si vehiculelor rutiere sau feroviare, sint impozabile numai in statul contractant in care se afla locul conducerii efective a intreprinderii, in conformitate cu legislatia sa fiscala.
    4. Toate celelalte elemente ale averii unui rezident al unui stat contractant sint impozabile numai in acest stat, in conformitate cu legislatia sa fiscala.
    Art. 24
    Alte venituri
    1. Elementele de venit ale unui rezident al unui stat contractant, indiferent de unde provin, despre care nu se trateaza in articolele precedente ale prezentei conventii sint impozabile numai in acest stat.
    2. Prevederile paragrafului 1 nu se vor aplica daca beneficiarul venitului, rezident al unui stat contractant, desfasoara in celalalt stat contractant fie o activitate industriala sau comerciala prin intermediul unui sediu permanent care este situat in acel celalalt stat, fie o profesie libera prin intermediul unei baze fixe situata in acel celalalt stat, si daca dreptul sau bunul generator de venit este legat efectiv de acestea. In aceasta situatie se aplica prevederile art. 7 sau 15, dupa caz.
    Art. 25
    Asistenta la incasari
    1. Fiecare stat contractant se va stradui sa incaseze, in numele celuilalt stat contractant, impozitele stabilite de acel celalalt stat contractant.
    2. Acest articol nu va fi, in nici un caz, interpretat in sensul ca impune unui stat contractant obligatia de a lua masuri contrare legislatiei sau practicii administrative a oricarui stat contractant cu privire la incasarea impozitelor proprii.
    Art. 26
    Dispozitii privind evitarea dublei impuneri
    1. In ce priveste Romania, dubla impunere este evitata in modul urmator:
    - impozitul sirian platit de un rezident roman pentru veniturile impozabile in Siria, in aplicarea prezentei conventii, se va scadea din suma impozitului sau beneficiilor datorate bugetului roman in conformitate cu legislatia fiscala romana.
    2. In ce priveste Siria, dubla impunere este evitata in modul urmator:
    - impozitul roman platit de un rezident sirian pentru veniturile impozabile in Romania, in aplicarea prezentei conventii, se va scadea din suma impozitului sirian, exigibila in conformitate cu legislatia fiscala siriana.
    Art. 27
    Nediscriminarea
    1. Nationalii unui stat contractant, indiferent ca sint sau nu rezidenti ai unuia dintre statele contractante, nu sint supusi in celalalt stat contractant nici unei impozitari sau obligatii legate de impunere, diferita sau mai impovaratoare decit aceea la care sint sau pot fi supusi nationalii acestui celalalt stat contractant, aflati in aceeasi situatie.
    2. Impozitarea unui sediu permanent pe care o intreprindere a unui stat contractant il are in celalalt stat contractant nu se va face in acest celalalt stat in conditii mai putin avantajoase decit impozitarea intreprinderilor acestui celalalt stat care desfasoara aceeasi activitate.
    Nici o dispozitie a prezentului articol nu poate fi interpretata ca obligind un stat contractant sa acorde rezidentilor celuilalt stat contractant deduceri personale, scutiri si reduceri de impozite, in functie de situatia sau de sarcinile familiale pe care le acorda propriilor sai rezidenti.
    3. Intreprinderile unui stat contractant, al caror capital este, in totalitate sau in parte, direct sau indirect, detinut sau controlat de unu sau de mai multi rezidenti ai celuilalt stat contractant, nu sint supuse in primul stat contractant la nici un impozit sau obligatie legata de impunere diferita sau mai impovaratoare decit acelea la care sint sau vor putea fi supuse alte intreprinderi de acelasi fel ale primului stat.
    4. Termenul impozitare indica in prezentul articol impozitele de orice natura sau denumire.
    Art. 28
    Procedura amiabila
    1. Cind un rezident al unui stat contractant apreciaza ca masurile luate de un stat contractant sau de fiecare din cele doua state contractante ii atrag sau ii vor atrage o impozitare care nu este conforma cu prezenta conventie, el poate, independent de caile de atac prevazute de legislatia nationala a acestor state, sa supuna cazul sau autoritatii competente a statului al carui rezident este. Cazul va trebui supus in termen de trei ani urmatori primei notificari a masurii care atrage impozitarea care nu este in conformitate cu prevederile conventiei.
    2. Aceasta autoritate competenta se va stradui, daca reclamatia ii pare intemeiata si daca ea insasi nu este in masura sa dea o solutie satisfacatoare, sa rezolve problema pe calea unei intelegeri amiabile cu autoritatea competenta a celuilalt stat contractant, in vederea evitarii unei impozitari neconforme cu conventia.
    3. Autoritatile competente ale statelor contractante se vor stradui sa rezolve pe calea procedurii amiabile orice dificultati sau dubii cu privire la interpretarea sau aplicarea conventiei. Ele pot, de asemenea, sa se puna de acord in vederea evitarii dublei impuneri cazurile neprevazute de conventie.
    4. Autoritatile competente ale statelor contractante pot comunica direct intre ele in scopul realizarii unei intelegeri, astfel cum se prevede la paragrafele precedente. Cind, pentru a se ajunge la o intelegere, apare ca fiind recomandabil un schimb oral de vederi, un atare schimb poate avea loc in cadrul unei comisii compuse din reprezentanti ai autoritatilor competente ale statelor contractante.
    5. Autoritatile competente ale celor doua state contractante se vor pune de acord reciproc pentru a decide daca schimbarile intervenite in legislatia lor fiscala necesita modificarea conventiei.
    Art. 29
    Schimb de informatii
    1. Autoritatile competente ale statelor contractante vor schimba informatiile de ordin fiscal de care dispun in mod normal si care sint necesare pentru aplicarea dispozitiilor prezentei conventii si cele ale legilor interne ale celor doua state referitoare la impozitele vizate prin conventie, in masura in care impozitarea pe care o stabilesc este conforma conventiei. Orice informatie astfel obtinuta va fi tinuta secret si nu va putea fi divulgata decit reprezentantilor autoritatilor insarcinate cu stabilirea sau cu incasarea impozitelor vizate de prezenta conventie.
    2. Dispozitiile paragrafului 1 nu vor fi in nici un fel interpretate ca impunind unuia dintre statele contractante obligatia:
    a) de a lua masuri administrative contrare propriei legislatii sau practicii administrative a unuia sau a celuilalt stat contractant;
    b) de a furniza informatii care nu ar putea fi obtinute pe baza propriei sale legislatii ori in cadrul practicii sale administrative normale sau a celei a celuilalt stat contractant;
    c) de a transmite informatii care ar divulga un secret comercial, industrial, profesional sau un procedeu comercial ori informatii a caror divulgare ar fi contrara ordinii publice.
    Art. 30
    Functionarii diplomatici si consulari
    1. Dispozitiile prezentei conventii nu afecteaza privilegiile fiscale de care beneficiaza functionarii diplomatici sau consulari, ca si functionarii altor reprezentante oficiale deschise de un stat contractant pe teritoriul celuilalt stat contractant in virtutea fie a regulilor generale ale dreptului international, fie a dispozitiilor din acordurile speciale.
     2. Conventia nu se aplica organizatiilor internationale, organelor si functionarilor acestora, nici persoanelor care sint membre ale misiunilor diplomatice sau consulare ale statelor terte, cind se afla pe teritoriul unuia dintre statele contractante si nu sint considerate ca rezidenti intr-unul sau in celalalt stat contractant in materie de impozite pe venit.
    Art. 31
    Intrarea in vigoare
    1. Prezenta conventie va fi ratificata in conformitate cu dispozitiile constitutionale in vigoare in fiecare din cele doua state si va intra in vigoare in a 30-a zi urmatoare datei schimbului notificarilor prin care se constata ca ambele parti s-au conformat acestor prevederi.
    2. Prezenta conventie se va aplica in ambele state contractante veniturilor aferente fiecarui an impozabil, incepand cu 1 ianuarie al anului care va urma anului intrarii in vigoare a prezentei conventii.
    Art. 32
    Denuntarea
    Aceasta conventie va ramine in vigoare pe o durata nedeterminata, fiecare stat putind sa o denunte dupa expirarea a cinci ani incepind de la aplicare.
    Nota de denuntare se va prezenta pe cale diplomatica pina la 30 iunie al fiecarui an care urmeaza dupa primii cinci ani.
    In acest caz, aplicarea conventiei va inceta la 31 decembrie al anului in care se prezinta nota de denuntare.
    Drept care, subsemnatii legal imputerniciti in acest scop de catre guvernele respective au semnat prezenta conventie.
    Facuta la Bucuresti la 1 decembrie 1987, in doua exemplare originale, redactate fiecare in limbile romana, araba si franceza, toate cele trei texte avind aceeasi valoare juridica. In caz de divergenta in interpretarea dispozitiilor acestei conventii, textul in limba franceza are precadere.

                Pentru Guvernul
                Republicii Socialiste Romania,
                ministrul finantelor

                Pentru Guvernul
                Republicii Arabe Siriene,
                ministrul economiei si
                comertului exteriorSmartCity5

COMENTARII la Decretul 40/1988

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 40 din 1988
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 40/1988
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu