Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 346 din  9 noiembrie 1985

privind unele masuri pentru imbunatatirea organizarii activitatii de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare in unitatile Ministerului Industriei Constructiilor de Masini

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 56 din 13 noiembrie 1985


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Pe data prezentului se infiinteaza Institutul central pentru constructii de masini, cu sediul in municipiul Bucuresti, in subordinea Ministerului Industriei Constructiilor de Masini si a Consiliului National pentru Stiinta si Tehnologie.
    Institutul central pentru constructii de masini se infiinteaza prin reorganizarea Institutului central pentru constructii de masini Bucuresti, infiintat potrivit Decretului nr. 111/1985, care isi inceteaza activitatea.
    Institutul central pentru constructii de masini are ca obiect de activitate coordonarea cercetari stiintifice, dezvoltarii tehnologice, introducerii progresului tehnic si a proiectarii in domeniul industriei constructiilor de masini si utilaje de transport auto si naval, masini agricole, rulmenti, organe de asamblare, precum si al industriei aeronautice, care se desfasoara in unitatile din componenta sa si in unitatile de productie ale ministerului; coordonarea productiei realizate in unitatile de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de invatamant superior din componenta sa; promovarea produselor si tehnologiilor noi si perfectionate; asigurarea tipizarii, standardizarii si normarii tehnice a produselor si tehnologiilor din domeniul sau de activitate.
    Art. 2
    Institutul central pentru constructii de masini Bucuresti se constituie pe structura Institutului de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru industria constructiilor de masini Bucuresti si are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1*.
------------------------
    * Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.
    Art. 3
    Institutul central pentru constructii de masini Bucuresti are in conducerea sa un director general, doi directori generali adjuncti si un secretar stiintific. Directorul general al Institutului central pentru constructii de masini Bucuresti este directorul Institutului de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru industria constructiilor de masini Bucuresti.
    Directorul Institutului national de motoare termice Bucuresti si al Institutului de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru aviatie Bucuresti indeplinesc si functia de director general adjunct al Institutului central pentru constructii de masini Bucuresti.
    Art. 4
    Unitatile de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare care se reorganizeaza, unitatile nou organizate si infiintate sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 5
    Unitatile din componenta Institutului central pentru constructii de masini Bucuresti, sediul, subordonarea si obiectul de activitate ale acestora sunt prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 6
    Unitatile de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare prevazute in prezentul decret functioneaza pe baza autoconduceri muncitoresti si autogestiunii economico-financiare si se organizeaza potrivit prevederilor Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile de cercetare si de proiectare.
    Art. 7
    Unitatile de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare din componenta Institutului central pentru constructii de masini Bucuresti se incadreaza pe niveluri de retribuire, grupe de ramuri, grade, marimi, retele si niveluri de retribuire a muncitorilor potrivit anexei nr. 4.
--------------------------
    * Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.
    Art. 8
    Institutele de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica mari si mijlocii pot folosi functia de secretar stiintific.
    Art. 9
    Numarul maxim de personal de administratie al institutelor  si centrelor din componenta Institutului central pentru constructii de masini Bucuresti este prevazut in anexa nr. 5*. Numarul maxim al compartimentelor din structura acestor unitati organizate ca sectii, laboratoare, ateliere sau colective, se stabileste anual, la propunerea Ministerului Industriei Constructiilor de Masini, de catre Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie, in functie de volumul activitatii si sarcinile ce revin fiecarei unitati.
------------------------
    * Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.
    Art. 10
    Activul si pasivul stabilit pe baza bilantului incheiat la data de 31 octombrie 1985, impreuna cu indicatorii de plan economici si financiari, cu baza materiala si cu contractele aferente, trec de la unitatile care se reorganizeaza la unitatile nou organizate sau care preiau activitatea potrivit prevederilor prezentului decret.
    Art. 11
    Personalul muncitor care trece de la o unitate la alta, in cadrul masurilor de reorganizare prevazute in prezentul decret, se considera transferat in interesul serviciului.
    Personalul transferat in interesul serviciului sau trecut in aceeasi unitate, in functii cu niveluri de retribuire mai mici, precum si personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentului decret, beneficiaza de drepturile prevazute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice.
    Art. 12
    Personalul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica cu studii superioare atestat, care trece, in baza prevederilor prezentului decret, la unitatile nou infiintate sau la alta unitate la care se organizeaza activitatea potrivit prevederilor Decretului 297/1973, isi pastreaza gradul profesional daca desfasoara in continuare aceeasi activitate.
    Art. 13
    Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele masuri pentru utilizarea rationala a personalului din unitatile socialiste, a caror aplicabilitate a fost prelungita prin Decretul nr. 451/1984, nu se aplica, in anul 1985, posturilor din unitatile la si de la care se transfera personalul ca urmare a prevederilor prezentului decret.
    Art. 14
    Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor, pe baza propunerilor Ministerului Constructiilor de Masini si Consiliului National pentru Stiinta si Tehnologie, vor supune, spre aprobare, in termen de 45 de zile, modificarile ce decurg din aplicarea prezentului decret in planul national unic de dezvoltare economico-sociala, precum si in volumul si structura bugetului de stat, pe anul 1985.
    Art. 15
    Anexa nr. 1 la Decretul nr. 139/1974 privind aprobarea listelor unitatilor de cercetare si de proiectare organizate potrivit Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile de cercetare si de proiectare se modifica potrivit prezentului decret.
    Art. 16
    Prevederile prezentului decret se aplica in cadrul indicatorilor de plan economici si financiari aprobati Ministerului Industriei Constructiilor de Masini pe anul 1985.
    Art. 17
    Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul decret.
    Art. 18
    Decretul nr 111/1985 privind unele masuri pentru imbunatatirea organizarii activitatii de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare in unitatile Ministerului Industriei Constructiilor de Masini se abroga.

    ANEXA  2

                 UNITATI
de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare care se reorganizeaza, unitati nou organizate si infiintate
    I. Unitati de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare care se  reorganizeaza si unitati nou organizate
-------------------------------------------------------------------------------
   Nr.      Unitatea care se reorganizeaza   Nr.    Unitatea nou organizata
   crt.                                      crt.
-------------------------------------------------------------------------------
   1. Institutul de proiectare pentru in-    1. Centrul de inginerie tehnolo-
      vestitii in constructii de masini         gica si de proiectare pentru
      Bucuresti                                 constructii de masini Bucuresti
   2. Institutul de cercetare stiintifica    2. Institutul de cercetare stiin-
      si inginerie tehnologica pentru           tifica si inginerie tehnologi-
      tractoare si autovehicule Brasov          ca pentru tractoare Brasov
                                             3. Institutul de cercetare stiin-
                                                tifica si inginerie tehnologi-
                                                ca pentru autovehicule Brasov
   3. Centrul de cercetare stiintifica si    4. Institutul de cercetare stiin-
      inginerie tehnologica pentru auto-        tifica si inginerie tehnologica
      turisme Pitesti-Colibasi                  pentru autoturisme Pitesti-
                                                Colibasi
--------------------------------------------------------------------------------

    II. Unitati nou infiintate
   ----------------------------------------------------------------------------
   Nr.           Denumirea unitatii                      Subordonarea
   crt.
   ----------------------------------------------------------------------------
   1.  Centrul de cercetare stiintifica     Institutul de cercetare stiintifica
       si inginerie tehnologica pentru      si inginerie tehnologica pentru
       motoare de aviatie Bucuresti*        aviatie Bucuresti
   ----------------------------------------------------------------------------
--------------------------
   * Unitate fara personalitate juridica.

    ANEXA  3

                          LISTA
unitatilor de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica, proiectare si invatamant superior din componenta Institutului central pentru constructii de masini Bucuresti
   ----------------------------------------------------------------------------
Nr.   Denumirea unitatii   Sediul      Subordonarea       Obiectul de activi-
crt.                                                          tate
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Institutul de cerce-  municipiul  - Institutul cen-  Echipamente tehnologice
    tare stiintifica si   Bucuresti     tral pentru con- in domeniul prelucrari-
    inginerie tehnologica               structii de ma-  lor la rece. Linii me-
    pentru industria con-               sini Bucuresti   canizate si automatiza-
    structiilor de masini,            - Ministerul In-   te si echipamente tipi-
    cu:                                 dustriei Con-    zate pentru montaj.
                                        structiilor de   Linii, instalatii si
                                        Masini           echipamente pentru
                                                         protectia suprafetelor
                                                         prin acoperiri metalice
                                                         vopsiri. Instalatii si
                                                         tehnologii de prelucra-
                                                         re de mare productivi-
                                                         tate cu laser, ultrasu-
                                                         nete, electroeroziune.
                                                         Instalatii complexe
                                                         si tehnologii pentru
                                                         control automat. Stan-
                                                         duri si mecanisme de
                                                         uz general si special.
  - Centrul de cerce-  municipiul    - Institutul de     Rulmenti de uz general
    tare stiintifica   Brasov,         cercetare stiin-  si pentru utilizari
    si inginerie teh-  judetul         tifica si ingine- speciale, cuzineti si
    nologica pentru    Brasov          rie tehnologica   organe de asamblare
    rulmenti si organe                 pentru industria  pentru constructia de
    de asamblare *                     constructiilor    masini. Utilaje comple-
                                       de masini         xe specifice fabricati-
                                                         ei de rulmenti.
                                     - Centrala indus-
                                       triala de rulmenti
                                       si organe de asam-
                                       blare Brasov
 2. Institutul natio-  municipiul    - Institutul cen-   Motoare termice cu pis-
    nal de motoare     Bucuresti       tral pentru con-  ton si cu turbina,
    termice                            structii de       echipamente aferente
                                       masini            acestora; noi tipuri
                                                         de motoare, inclusiv
                                                         motoare neconventionale
                                     - Ministerul In-
                                       dustriei Construc-
                                       tiilor de Masini
 3. Institutul de cer-  municipiul   - Institutul cen-   Masini si utilaje agri-
    cetare stiintifica  Bucuresti,     tral pentru con-  cole pentru prelucrarea
    si inginerie teh-   Baneasa        structii de ma-   solului, pentru ferti-
    nologica pentru                    sini Bucuresti    lizat, semanat, protec-
    masini si utilaje                - Centrala indus-   tia plantelor, recol-
    agricole                           triala de trac-   tat, conditionat, tran-
                                       toare si masini   sportat, depozitat;
                                       agricole Brasov   masini, utilaje si in-
                                                         stalatii pentru iriga-
                                                         tii si imbunatatiri
                                                         funciare.
                                                         Testari si incercari
                                                         ale masinilor si utila-
                                                         jelor agricole.
                                                         Echipamente pentru va-
                                                         lorificarea energiei
                                                         vantului.
 4. Institutul de cer-  municipiul  - Institutul cen-    Tractoare agricole si
    cetare stiintifica  Brasov,       tral pentru con-   industriale pe roti si
    si inginerie teh-   judetul       structii de masini pe senile, subansamble
    nologica pentru     Brasov        Bucuresti          si echipamente aferente
    tractoare                       - Centrala indus-    acestora. Utilaje spe-
                                      triala de tractoa- cifice productiei de
                                      re si masini agri- tractoare.
                                      cole Brasov
 5. Institutul de cer-  municipiul  - Institutul cen-    Autoturisme de oras, de
    cetare stiintifica  Pitesti,      tral pentru con-   teren, autoturisme de
    si inginerie teh-   Colibasi,     structii de ma-    foarte mic litraj, sub-
    nologica pentru     judetul       sini Bucuresti     ansamble si echipamente
    autoturisme         Arges       - Centrala indus-    aferente acestora. Tes-
                                      triala de autotu-  tarea modelelor
                                      risme Pitesti-     functionale.
                                      Colibasi
  * Unitate fara personalitate juridica.
 6. Institutul de cer-  municipiul  - Institutul cen-    Autocamioane, autocis-
    cetare stiintifica  Brasov,       tral pentru con-   terne, autobasculante,
    si inginerie teh-   judetul       structii de ma-    autobuze si autosasiuri
    nologica pentru     Brasov        sini Bucuresti     speciale, autoutilita-
    autovehicule                    - Centrala indus-    re, autotrenuri, re-
                                      triala de autove-  morci, subansamble si
                                      hicule de tran-    echipamente specifice
                                      sport Brasov       acestora.
 7. Institutul de cer-  municipiul  - Institutul cen-    Aeronave, avioane, eli-
    cetare stiintifica  Bucuresti     tral pentru con-   coptere si echipamente
    si inginerie teh-                 structii de ma-    aferente acestora,
    nologica pentru                   sini Bucuresti     simulatoare de zbor.
    aviatie, cu:                   - Centrul national   Tehnologii si materiale
                                      al industriei      noi pentru aeronave.
                                      aeronautice romane
                                      Bucuresti
 - Centrul de cerce-    municipiul  - Institutul de cer- Motoare de aviatie si
   tare stiintifica     Bucuresti     cetare stiintifica echipamente specifice
   si inginerie teh-                  si inginerie teh-  acestora. Modele si
   nologica pentru                    nologica pentru    prototipuri, incercari,
   motoare de aviatie*                aviatie Bucuresti  testari si omologari
                                                         ale acestora.
 - Centrul de incer-    municipiul  - Institutul de cer- Incercari la sol si in
   cari al industriei   Craiova,      cetare stiintifica zbor ale avioanelor,
   aeronautice romane*  judetul       si inginerie teh-   motoarelor de avioane,
                        Dolj          nologica pentru     echipamentelor de
                                      aviatie Bucuresti   bord.
                                    - Centrul national
                                      al industriei ae-
                                      ronautice romane
                                      Bucuresti
 8. Institutul de cer-  municipiul  - Institutul cen-     Nave maritime si flu-
    cetare stiintifica  Galati,       tral pentru con-    viale pentru transpor-
    si inginerie teh-   judetul       structii de ma-     tat marfuri si pasa-
    nologica pentru     Galati        sini Bucuresti      geri, nave tehnice si
    constructii navale              - Centrala indus-     speciale, echipamente
                                      triala navala       si accesorii pentru
                                      Galati              nave.
 9. Centrul de ingine-  municipiul  - Institutul cen-     Proiectant general
    rie tehnologica     Bucuresti     tral pentru con-    pentru extinderile
    si proiectare pen-                structii de ma-     si modernizarile in-
    tru constructii                   sini Bucuresti      treprinderile existen-
    de masini                                             te si pentru noile
                                                          obiective din indus-
                                    - Ministerul In-      tria constructiilor
                                      dustriei Con-       de masini, inclusiv
                                      structiilor de      pentru productia
                                      Masini              speciala si aviatie,
                                                          elaborand proiecte de
                                                          inginerie tehnologica,
                                                          constructii si insta-
                                                          latii tehnologice,
                                                          studii si documentatii
                                                          tehnice si economice
                                                          pentru exportul de
                                                          obiective complexe la
                                                          cheie; proiecte tip,
                                                          documentatii de sis-
                                                          tematizare, moderni-
                                                          zare, reprofilare,
                                                          dezvoltare, studii
                                                          de amplasament;
                                                          proiecte de utilaje
                                                          specifice, mecanizari
                                                          si standuri de proba.
10. Oficiul de infor-  municipiul  - Institutul cen-      Asigura informarea
    mare-documentare   Bucuresti     tral pentru con-     documentara pentru
    pentru industria                 structii de masini   constructia de masini.
    constructiilor de                Bucuresti            Cataloage, sinteze
    masini*                        - Ministerul Indus-    documentare pe dome-
                                     triei Constructii-   nii de produse si
                                     lor de Masini        tehnologii ale con-
                                                          structiei de masini.
                                                          Le tipareste pentru
                                                          difuzare in unitatile
                                                          de profil.
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------
    * Unitate fara personalitate juridica.

                    INSTITUTII DE INVATAMANT SUPERIOR
ale caror facultati si catedre din profilul constructiilor de masini sunt integrate in Institutul central pentru constructii de masini
-------------------------------------------------------------------------------
   Nr.      Denumirea unitatii         Sediul            Subordonarea
   crt.
-------------------------------------------------------------------------------
    1. Institutul politehnic   municipiul Bucuresti   Ministerul Educatiei si
                                                      Invatamantului
    2. Institutul politehnic   municipiul Iasi        Ministerul Educatiei si
                                                      Invatamantului
    3. Institutul politehnic   municipiul Cluj-       Ministerul Educatiei si
                                Napoca                Invatamantului
    4. Institutul politehnic   municipiul Timisoara   Ministerul Educatiei si
                                                      Invatamantului
    5. Universitatea           municipiul Brasov      Ministerul Educatiei si
                                                      Invatamantului
    6. Universitatea           municipiul Galati      Ministerul Educatiei si
                                                      Invatamantului
    7. Institutul de con-      municipiul Bucuresti   Ministerul Educatiei si
       structii                                       Invatamantului
                                                                              

                                                 


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 346/1985

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 346 din 1985
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 346/1985
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu