Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 346 din  9 noiembrie 1985

privind unele masuri pentru imbunatatirea organizarii activitatii de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare in unitatile Ministerului Industriei Constructiilor de Masini

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 56 din 13 noiembrie 1985


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Pe data prezentului se infiinteaza Institutul central pentru constructii de masini, cu sediul in municipiul Bucuresti, in subordinea Ministerului Industriei Constructiilor de Masini si a Consiliului National pentru Stiinta si Tehnologie.
    Institutul central pentru constructii de masini se infiinteaza prin reorganizarea Institutului central pentru constructii de masini Bucuresti, infiintat potrivit Decretului nr. 111/1985, care isi inceteaza activitatea.
    Institutul central pentru constructii de masini are ca obiect de activitate coordonarea cercetari stiintifice, dezvoltarii tehnologice, introducerii progresului tehnic si a proiectarii in domeniul industriei constructiilor de masini si utilaje de transport auto si naval, masini agricole, rulmenti, organe de asamblare, precum si al industriei aeronautice, care se desfasoara in unitatile din componenta sa si in unitatile de productie ale ministerului; coordonarea productiei realizate in unitatile de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de invatamant superior din componenta sa; promovarea produselor si tehnologiilor noi si perfectionate; asigurarea tipizarii, standardizarii si normarii tehnice a produselor si tehnologiilor din domeniul sau de activitate.
    Art. 2
    Institutul central pentru constructii de masini Bucuresti se constituie pe structura Institutului de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru industria constructiilor de masini Bucuresti si are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1*.
------------------------
    * Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.
    Art. 3
    Institutul central pentru constructii de masini Bucuresti are in conducerea sa un director general, doi directori generali adjuncti si un secretar stiintific. Directorul general al Institutului central pentru constructii de masini Bucuresti este directorul Institutului de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru industria constructiilor de masini Bucuresti.
    Directorul Institutului national de motoare termice Bucuresti si al Institutului de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru aviatie Bucuresti indeplinesc si functia de director general adjunct al Institutului central pentru constructii de masini Bucuresti.
    Art. 4
    Unitatile de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare care se reorganizeaza, unitatile nou organizate si infiintate sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 5
    Unitatile din componenta Institutului central pentru constructii de masini Bucuresti, sediul, subordonarea si obiectul de activitate ale acestora sunt prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 6
    Unitatile de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare prevazute in prezentul decret functioneaza pe baza autoconduceri muncitoresti si autogestiunii economico-financiare si se organizeaza potrivit prevederilor Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile de cercetare si de proiectare.
    Art. 7
    Unitatile de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare din componenta Institutului central pentru constructii de masini Bucuresti se incadreaza pe niveluri de retribuire, grupe de ramuri, grade, marimi, retele si niveluri de retribuire a muncitorilor potrivit anexei nr. 4.
--------------------------
    * Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.
    Art. 8
    Institutele de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica mari si mijlocii pot folosi functia de secretar stiintific.
    Art. 9
    Numarul maxim de personal de administratie al institutelor  si centrelor din componenta Institutului central pentru constructii de masini Bucuresti este prevazut in anexa nr. 5*. Numarul maxim al compartimentelor din structura acestor unitati organizate ca sectii, laboratoare, ateliere sau colective, se stabileste anual, la propunerea Ministerului Industriei Constructiilor de Masini, de catre Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie, in functie de volumul activitatii si sarcinile ce revin fiecarei unitati.
------------------------
    * Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.
    Art. 10
    Activul si pasivul stabilit pe baza bilantului incheiat la data de 31 octombrie 1985, impreuna cu indicatorii de plan economici si financiari, cu baza materiala si cu contractele aferente, trec de la unitatile care se reorganizeaza la unitatile nou organizate sau care preiau activitatea potrivit prevederilor prezentului decret.
    Art. 11
    Personalul muncitor care trece de la o unitate la alta, in cadrul masurilor de reorganizare prevazute in prezentul decret, se considera transferat in interesul serviciului.
    Personalul transferat in interesul serviciului sau trecut in aceeasi unitate, in functii cu niveluri de retribuire mai mici, precum si personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentului decret, beneficiaza de drepturile prevazute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice.
    Art. 12
    Personalul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica cu studii superioare atestat, care trece, in baza prevederilor prezentului decret, la unitatile nou infiintate sau la alta unitate la care se organizeaza activitatea potrivit prevederilor Decretului 297/1973, isi pastreaza gradul profesional daca desfasoara in continuare aceeasi activitate.
    Art. 13
    Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele masuri pentru utilizarea rationala a personalului din unitatile socialiste, a caror aplicabilitate a fost prelungita prin Decretul nr. 451/1984, nu se aplica, in anul 1985, posturilor din unitatile la si de la care se transfera personalul ca urmare a prevederilor prezentului decret.
    Art. 14
    Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor, pe baza propunerilor Ministerului Constructiilor de Masini si Consiliului National pentru Stiinta si Tehnologie, vor supune, spre aprobare, in termen de 45 de zile, modificarile ce decurg din aplicarea prezentului decret in planul national unic de dezvoltare economico-sociala, precum si in volumul si structura bugetului de stat, pe anul 1985.
    Art. 15
    Anexa nr. 1 la Decretul nr. 139/1974 privind aprobarea listelor unitatilor de cercetare si de proiectare organizate potrivit Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile de cercetare si de proiectare se modifica potrivit prezentului decret.
    Art. 16
    Prevederile prezentului decret se aplica in cadrul indicatorilor de plan economici si financiari aprobati Ministerului Industriei Constructiilor de Masini pe anul 1985.
    Art. 17
    Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul decret.
    Art. 18
    Decretul nr 111/1985 privind unele masuri pentru imbunatatirea organizarii activitatii de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare in unitatile Ministerului Industriei Constructiilor de Masini se abroga.

    ANEXA  2

                 UNITATI
de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare care se reorganizeaza, unitati nou organizate si infiintate
    I. Unitati de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare care se  reorganizeaza si unitati nou organizate
-------------------------------------------------------------------------------
   Nr.      Unitatea care se reorganizeaza   Nr.    Unitatea nou organizata
   crt.                                      crt.
-------------------------------------------------------------------------------
   1. Institutul de proiectare pentru in-    1. Centrul de inginerie tehnolo-
      vestitii in constructii de masini         gica si de proiectare pentru
      Bucuresti                                 constructii de masini Bucuresti
   2. Institutul de cercetare stiintifica    2. Institutul de cercetare stiin-
      si inginerie tehnologica pentru           tifica si inginerie tehnologi-
      tractoare si autovehicule Brasov          ca pentru tractoare Brasov
                                             3. Institutul de cercetare stiin-
                                                tifica si inginerie tehnologi-
                                                ca pentru autovehicule Brasov
   3. Centrul de cercetare stiintifica si    4. Institutul de cercetare stiin-
      inginerie tehnologica pentru auto-        tifica si inginerie tehnologica
      turisme Pitesti-Colibasi                  pentru autoturisme Pitesti-
                                                Colibasi
--------------------------------------------------------------------------------

    II. Unitati nou infiintate
   ----------------------------------------------------------------------------
   Nr.           Denumirea unitatii                      Subordonarea
   crt.
   ----------------------------------------------------------------------------
   1.  Centrul de cercetare stiintifica     Institutul de cercetare stiintifica
       si inginerie tehnologica pentru      si inginerie tehnologica pentru
       motoare de aviatie Bucuresti*        aviatie Bucuresti
   ----------------------------------------------------------------------------
--------------------------
   * Unitate fara personalitate juridica.

    ANEXA  3

                          LISTA
unitatilor de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica, proiectare si invatamant superior din componenta Institutului central pentru constructii de masini Bucuresti
   ----------------------------------------------------------------------------
Nr.   Denumirea unitatii   Sediul      Subordonarea       Obiectul de activi-
crt.                                                          tate
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Institutul de cerce-  municipiul  - Institutul cen-  Echipamente tehnologice
    tare stiintifica si   Bucuresti     tral pentru con- in domeniul prelucrari-
    inginerie tehnologica               structii de ma-  lor la rece. Linii me-
    pentru industria con-               sini Bucuresti   canizate si automatiza-
    structiilor de masini,            - Ministerul In-   te si echipamente tipi-
    cu:                                 dustriei Con-    zate pentru montaj.
                                        structiilor de   Linii, instalatii si
                                        Masini           echipamente pentru
                                                         protectia suprafetelor
                                                         prin acoperiri metalice
                                                         vopsiri. Instalatii si
                                                         tehnologii de prelucra-
                                                         re de mare productivi-
                                                         tate cu laser, ultrasu-
                                                         nete, electroeroziune.
                                                         Instalatii complexe
                                                         si tehnologii pentru
                                                         control automat. Stan-
                                                         duri si mecanisme de
                                                         uz general si special.
  - Centrul de cerce-  municipiul    - Institutul de     Rulmenti de uz general
    tare stiintifica   Brasov,         cercetare stiin-  si pentru utilizari
    si inginerie teh-  judetul         tifica si ingine- speciale, cuzineti si
    nologica pentru    Brasov          rie tehnologica   organe de asamblare
    rulmenti si organe                 pentru industria  pentru constructia de
    de asamblare *                     constructiilor    masini. Utilaje comple-
                                       de masini         xe specifice fabricati-
                                                         ei de rulmenti.
                                     - Centrala indus-
                                       triala de rulmenti
                                       si organe de asam-
                                       blare Brasov
 2. Institutul natio-  municipiul    - Institutul cen-   Motoare termice cu pis-
    nal de motoare     Bucuresti       tral pentru con-  ton si cu turbina,
    termice                            structii de       echipamente aferente
                                       masini            acestora; noi tipuri
                                                         de motoare, inclusiv
                                                         motoare neconventionale
                                     - Ministerul In-
                                       dustriei Construc-
                                       tiilor de Masini
 3. Institutul de cer-  municipiul   - Institutul cen-   Masini si utilaje agri-
    cetare stiintifica  Bucuresti,     tral pentru con-  cole pentru prelucrarea
    si inginerie teh-   Baneasa        structii de ma-   solului, pentru ferti-
    nologica pentru                    sini Bucuresti    lizat, semanat, protec-
    masini si utilaje                - Centrala indus-   tia plantelor, recol-
    agricole                           triala de trac-   tat, conditionat, tran-
                                       toare si masini   sportat, depozitat;
                                       agricole Brasov   masini, utilaje si in-
                                                         stalatii pentru iriga-
                                                         tii si imbunatatiri
                                                         funciare.
                                                         Testari si incercari
                                                         ale masinilor si utila-
                                                         jelor agricole.
                                                         Echipamente pentru va-
                                                         lorificarea energiei
                                                         vantului.
 4. Institutul de cer-  municipiul  - Institutul cen-    Tractoare agricole si
    cetare stiintifica  Brasov,       tral pentru con-   industriale pe roti si
    si inginerie teh-   judetul       structii de masini pe senile, subansamble
    nologica pentru     Brasov        Bucuresti          si echipamente aferente
    tractoare                       - Centrala indus-    acestora. Utilaje spe-
                                      triala de tractoa- cifice productiei de
                                      re si masini agri- tractoare.
                                      cole Brasov
 5. Institutul de cer-  municipiul  - Institutul cen-    Autoturisme de oras, de
    cetare stiintifica  Pitesti,      tral pentru con-   teren, autoturisme de
    si inginerie teh-   Colibasi,     structii de ma-    foarte mic litraj, sub-
    nologica pentru     judetul       sini Bucuresti     ansamble si echipamente
    autoturisme         Arges       - Centrala indus-    aferente acestora. Tes-
                                      triala de autotu-  tarea modelelor
                                      risme Pitesti-     functionale.
                                      Colibasi
  * Unitate fara personalitate juridica.
 6. Institutul de cer-  municipiul  - Institutul cen-    Autocamioane, autocis-
    cetare stiintifica  Brasov,       tral pentru con-   terne, autobasculante,
    si inginerie teh-   judetul       structii de ma-    autobuze si autosasiuri
    nologica pentru     Brasov        sini Bucuresti     speciale, autoutilita-
    autovehicule                    - Centrala indus-    re, autotrenuri, re-
                                      triala de autove-  morci, subansamble si
                                      hicule de tran-    echipamente specifice
                                      sport Brasov       acestora.
 7. Institutul de cer-  municipiul  - Institutul cen-    Aeronave, avioane, eli-
    cetare stiintifica  Bucuresti     tral pentru con-   coptere si echipamente
    si inginerie teh-                 structii de ma-    aferente acestora,
    nologica pentru                   sini Bucuresti     simulatoare de zbor.
    aviatie, cu:                   - Centrul national   Tehnologii si materiale
                                      al industriei      noi pentru aeronave.
                                      aeronautice romane
                                      Bucuresti
 - Centrul de cerce-    municipiul  - Institutul de cer- Motoare de aviatie si
   tare stiintifica     Bucuresti     cetare stiintifica echipamente specifice
   si inginerie teh-                  si inginerie teh-  acestora. Modele si
   nologica pentru                    nologica pentru    prototipuri, incercari,
   motoare de aviatie*                aviatie Bucuresti  testari si omologari
                                                         ale acestora.
 - Centrul de incer-    municipiul  - Institutul de cer- Incercari la sol si in
   cari al industriei   Craiova,      cetare stiintifica zbor ale avioanelor,
   aeronautice romane*  judetul       si inginerie teh-   motoarelor de avioane,
                        Dolj          nologica pentru     echipamentelor de
                                      aviatie Bucuresti   bord.
                                    - Centrul national
                                      al industriei ae-
                                      ronautice romane
                                      Bucuresti
 8. Institutul de cer-  municipiul  - Institutul cen-     Nave maritime si flu-
    cetare stiintifica  Galati,       tral pentru con-    viale pentru transpor-
    si inginerie teh-   judetul       structii de ma-     tat marfuri si pasa-
    nologica pentru     Galati        sini Bucuresti      geri, nave tehnice si
    constructii navale              - Centrala indus-     speciale, echipamente
                                      triala navala       si accesorii pentru
                                      Galati              nave.
 9. Centrul de ingine-  municipiul  - Institutul cen-     Proiectant general
    rie tehnologica     Bucuresti     tral pentru con-    pentru extinderile
    si proiectare pen-                structii de ma-     si modernizarile in-
    tru constructii                   sini Bucuresti      treprinderile existen-
    de masini                                             te si pentru noile
                                                          obiective din indus-
                                    - Ministerul In-      tria constructiilor
                                      dustriei Con-       de masini, inclusiv
                                      structiilor de      pentru productia
                                      Masini              speciala si aviatie,
                                                          elaborand proiecte de
                                                          inginerie tehnologica,
                                                          constructii si insta-
                                                          latii tehnologice,
                                                          studii si documentatii
                                                          tehnice si economice
                                                          pentru exportul de
                                                          obiective complexe la
                                                          cheie; proiecte tip,
                                                          documentatii de sis-
                                                          tematizare, moderni-
                                                          zare, reprofilare,
                                                          dezvoltare, studii
                                                          de amplasament;
                                                          proiecte de utilaje
                                                          specifice, mecanizari
                                                          si standuri de proba.
10. Oficiul de infor-  municipiul  - Institutul cen-      Asigura informarea
    mare-documentare   Bucuresti     tral pentru con-     documentara pentru
    pentru industria                 structii de masini   constructia de masini.
    constructiilor de                Bucuresti            Cataloage, sinteze
    masini*                        - Ministerul Indus-    documentare pe dome-
                                     triei Constructii-   nii de produse si
                                     lor de Masini        tehnologii ale con-
                                                          structiei de masini.
                                                          Le tipareste pentru
                                                          difuzare in unitatile
                                                          de profil.
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------
    * Unitate fara personalitate juridica.

                    INSTITUTII DE INVATAMANT SUPERIOR
ale caror facultati si catedre din profilul constructiilor de masini sunt integrate in Institutul central pentru constructii de masini
-------------------------------------------------------------------------------
   Nr.      Denumirea unitatii         Sediul            Subordonarea
   crt.
-------------------------------------------------------------------------------
    1. Institutul politehnic   municipiul Bucuresti   Ministerul Educatiei si
                                                      Invatamantului
    2. Institutul politehnic   municipiul Iasi        Ministerul Educatiei si
                                                      Invatamantului
    3. Institutul politehnic   municipiul Cluj-       Ministerul Educatiei si
                                Napoca                Invatamantului
    4. Institutul politehnic   municipiul Timisoara   Ministerul Educatiei si
                                                      Invatamantului
    5. Universitatea           municipiul Brasov      Ministerul Educatiei si
                                                      Invatamantului
    6. Universitatea           municipiul Galati      Ministerul Educatiei si
                                                      Invatamantului
    7. Institutul de con-      municipiul Bucuresti   Ministerul Educatiei si
       structii                                       Invatamantului
                                                                              

                                                 


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 346/1985

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 346 din 1985
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 346/1985
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu