Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 33 din 21 februarie 1981

privind unele masuri pentru perfectionarea activitatii de cercetare stiintifica in domeniul industriei alimentare

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 11 din 24 februarie 1981


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Pe data prezentului decret se infiinteaza Institutul de chimie alimentara, cu sediul in municipiul Bucuresti, in subordinea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare.
    Institutul de chimie alimentara are ca obiect de activitate cercetari de chimie, biochimie, de noi procese si procedee tehnologice, pentru valorificarea complexa si integrala a materiilor prime agricole si a altor resurse, in vederea dezvoltarii si diversificarii productiei de bunuri alimentare pentru asigurarea alimentatiei rationale a tuturor categoriilor de consumatori.
    Institutul de chimie alimentara se infiinteaza prin preluarea activitatilor corespunzatoare obiectului sau de activitate de la Institutul de cercetari pentru industrie si chimie alimentara, din subordinea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare, care se desfiinteaza.
    Activitatea de inginerie tehnologica de la Institutul de cercetari pentru industrie  si chimie alimentara trece la Institutul de studii si proiectari de constructii pentru agricultura si industria alimentara.
    Art. 2
    Laboratoarele de profil din cadrul Institutului de chimie alimentara isi desfasoara activitatea in unitati de industrie alimentara, potrivit anexei nr. 1*).
-------------
    *) Anexa nr. 1 a fost comunicata institutiilor interesate.

    Art. 3
    Institutul de chimie alimentara coordoneaza intreaga activitate de elaborare si realizare a programelor de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica din domeniul industriei alimentare, organizarea actiunilor de specializare, perfectionare si reciclare a personalului, actiunile de cooperare stiintifica internationala, precum si manifestarile stiintifice interne.
    Art. 4
    Institutul de chimie alimentara functioneaza pe baza principiului autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridica, si se organizeaza potrivit prevederilor Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile de cercetare si de proiectare.
    Conducerea activitatii curente a Institutului de chimie alimentara se asigura de un director ajutat de directori adjuncti stiintifici si un secretar stiintific.
    Functia de secretar stiintific al Institutului de chimie alimentara poate fi ocupata de catre persoane care au cel putin gradul profesional de cercetator stiintific principal gradul III, in conditiile legii.
    Art. 5
    Pe baza prezentului decret se infiinteaza Institutul de cercetare si productie pentru cultura si industrializarea sfeclei de zahar si substantelor dulci, cu sediul in comuna Fundulea, judetul Calarasi, in subordinea Centralei pentru productia si industrializarea sfeclei de zahar de sub indrumarea si controlul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare, avand ca obiect de activitate elaborarea de tehnologii de extractie a zaharului si substantelor dulci din plantele care contin astfel de substante, asigurarea semintei pentru toata cultura sfeclei de zahar, precum si elaborarea de tehnologii de cultura sfeclei de zahar si industrializarea acesteia.
    Institutul de cercetare si productie pentru cultura si industrializarea sfeclei de zahar si substantelor dulci preia activitatea de cercetare privind industrializarea sfeclei de zahar si produselor zaharoase de la Institutul de cercetari pentru industrie si chimie alimentara, precum si activitatea de cercetare privind cultura sfeclei de zahar de la Institutul de cercetari pentru cereale si plante tehnice Fundulea din subordinea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare - Academia de Stiinte Agricole si Silvice.
    Art. 6
    Pe data prezentului decret se infiinteaza Centrul de cercetare si productie pentru piscicultura, pescuit si industrializarea pestelui, cu sediul in municipiul Galati, in subordinea Centralei productiei si industrializarii pestelui de sub indrumarea si controlul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare, avand ca obiect de activitate cercetarea in domeniul pisciculturii si pescuitului in apele curgatoare, iazuri, elestee, lacuri de acumulare si balti, producerea de puiet pentru amenajari piscicole, precum si industrializarea pestelui si a altor resurse acvatice.
    Art. 7
    Institutul de cercetare si productie pentru cultura si industrializarea sfeclei de zahar si substantelor dulci si Centrul de cercetare si productie pentru piscicultura, pescuit si industrializarea pestelui functioneaza pe baza principiului autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridica, si se organizeaza potrivit normelor legale cu privire la organizarea si conducerea unitatilor socialiste de stat si normelor unitare de structura aprobate prin Decretul nr. 297/1973.
    Art. 8
    Pentru activitatea de cercetare din domeniile culturii si industrializarii sfeclei de zahar, pisciculturii si pescuitului, se infiinteaza, pe zone geografice, statiunile de cercetare si productie, cu ferme de productie, prevazute in anexa nr. 2.
    Statiunile de cercetare si productie functioneaza in subordinea centralelor si in coordonarea unitatilor de cercetare si productie prevazute in aceeasi anexa.
    Statiunile de cercetare si productie functioneaza pe baza principiului autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridica, si se organizeaza potrivit prevederilor Decretului nr. 297/1973.
    Fermele se organizeaza pe baza normelor unitare de structura aprobate pentru agricultura de stat.
    Art. 9
    Institutul de studii si proiectari de constructii pentru agricultura si industria alimentara indeplineste functia de proiectant general pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice necesare realizarii obiectivelor de investitii ale Departamentului industriei alimentare.
    Pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice de executie privind realizarea utilajelor, instalatiilor industriale si a aparatelor se vor incheia contracte cu unitati din subordinea Ministerului Industriei Constructiilor de Masini, care indeplinesc functia de proiectant de specialitate.
    Art. 10
    Marimea, grupa de ramura si nivelul de retribuire pentru unitatile de cercetare si de cercetare si productiei infiintate potrivit prezentului decret sunt cele prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 11
    Activul si pasivul stabilit pe baza bilanturilor impreuna cu indicatorii de plan economici si financiari si cu contractele incheiate trec la unitatile infiintate potrivit prevederilor prezentului decret.
    Personalul care trece la unitatile infiintate se considera transferat in interesul serviciului. Personalul cu studii superioare atestat de cercetare si proiectare isi pastreaza gradul profesional avut la data transferului.
    Art. 12
    Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor, impreuna cu Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, vor propune, in termen de 45 de zile de la data prezentului decret, modificarea indicatorilor economici si financiari, cu influentele ce decurg, cu mentinerea echilibrului bugetar.
    Art. 13
    Masurile de infiintare a unitatilor prevazute in prezentul decret se realizeaza prin redistribuire, in cadrul indicatorilor economici si financiari, al numarului total de personal si al fondului de retribuire, aprobate pentru Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala si prin bugetul de stat, pentru anul 1981.
    Art. 14
    Lista unitatilor de cercetare si de proiectare din subordinea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare, prevazuta in anexa nr. 1 pct. 12 la Decretul nr. 139/1974 privind aprobarea listelor unitatilor de cercetare si de proiectare organizate potrivit Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile de cercetare si de proiectare, se modifica si se inlocuieste potrivit anexei nr. 4 *).
--------------
    *) Anexa nr. 4 a fost comunicata institutiilor interesate.

    Art. 15
    Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul decret.

    ANEXA 2

    Statiunile de cercetare si productie si fermele infiintate - denumirea, subordonarea - coordonarea, obiectul de activitate si gradul de organizare
   ----------------------------------------------------------------------------
     Nr.     Denumirea     Subordonarea    Obiectul de activitate   Gradul de
     crt.                  ------------                             organizare
                           Coordonarea
   ----------------------------------------------------------------------------
     1. Statiunea de cer-  Centrala produc-  - Cercetari pentru obti-    II
        cetare si produc-  tie si industria-   nerea si producerea
        tie pentru cultura lizarii sfeclei     sfeclei de zahar si
        sfeclei de zahar   -----------------   prelucrarea acesteia
        Giurgiu, cu Ferma  Institutul de     - Cercetari pentru obti-    II
        de productie       cercetare si pro-   nerea de seminte se-
        Giurgiu            productie pentru    lectionate necesare
                           cultura si indus-   culturii sfeclei de zahar
                           trializarea sfeclei
                           de zahar si substan-
                           telor dulci
                                               - Producerea de seminte
                                                 pentru cultura sfeclei
                                                 de zahar
     2.  Statiunea de cer-  Centrala productiei - Cercetari pentru obti-  III
         cetare si produc-  si industrializarii   nerea si producerea
         tie pentru cultura sfeclei de zahar      sfeclei de zahar si
         sfeclei de zahar   --------------------  prelucrarea acesteia
         Arad, cu Ferma de  Institutul de cer-  - Cercetari pentru obti-   II
         productie Arad     cetare si productie   nerea de seminte selec-
                            pentru cultura si     tionate necesare culturii
                            industrializarea      sfeclei de zahar
                            sfeclei de zahar si - Producerea de seminte
                            substantelor dulci    pentru cultura  sfeclei
                                                  de zahar
     3.  Statiunea de cer-  Centrala productiei - Cercetari pentru obti-  III
         cercetare si pro-  si industrializarii   nerea si producerea
         ductie pentru cul- sfeclei de zahar      sfeclei de zahar si
         tura sfeclei de                          prelucrarea acesteia
         zahar Brasov-Stu-
         pini, cu            -------------------
         Ferma de productie Institutul de cer-  - Cercetari pentru obti-  II
         Brasov-Stupini     cetare si productie   nerea de seminte selec-
                            pentru cultura si     tionate necesare culturii
                            industrializarea      sfeclei de zahar
                            sfeclei de zahar si
                            substantelor dulci
                                                - Producerea de seminte
                                                  pentru cultura sfeclei
                                                  de zahar
     4.  Statiunea de cer-  Centrala productiei - Cercetari pentru obti-  III
         cetare si produc-  si industrializarii   nerea si producerea
         tie pentru cultura sfeclei de zahar      sfeclei de zahar si
         sfeclei de zahar   -------------------   prelucrarea acesteia
         Roman, cu
         Ferma de produc-  Institutul de cer-   - Cercetari pentru obti-   II
         tie Roman         cetare si productie    nerea de seminte selec-
                           pentru cultura si      tionate necesare culturii
                           industrializarea       sfeclei de zahar
                           sfeclei de zahar si
                           substantelor dulci
                                                - Producerea de seminte
                                                  pentru cultura sfeclei
                                                  de zahar
     5.  Statiunea de cer- Centrala productiei  - Cercetari privind bio-  III
         cetare si produc- si industrializarii    logia si ameliorarea
         tie piscicola     pestelui               pestelui
         Podul Iloaiei,    -------------------  - Cercetari privind acli-  II
         judetul Iasi, cu  Centrul de cercetare   matizarea de noi specii
         Ferma de produc-  si productie pentru    de peste
         tie Podu Iloaiei  piscicultura, pescuit
         Ferma de produc-  si industrializarea  - Producerea de puiet
         tie Tiganesti     pestelui               necesar popularii bunu-
                                                  rilor naturale piscicole
                                                - Productia de peste de
                                                  consum
   ----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3
Marimea, grupa de ramura si nivelul de retribuire pentru unitatile de cercetare si de cercetare si productie
   ----------------------------------------------------------------------------
     Nr.     Denumirea unitatii                  Marimea  Grupa    Nivelul
    crt.                                                de ramuri de retribuire
   ----------------------------------------------------------------------------
     1.  Institutul de chimie alimentara          mare    IV          II
     2.  Institutul de cercetare si productie
         pentru cultura si industrializarea
         sfeclei de zahar si substantelor dulci    mic    IV          II
     3.  Centrul de cercetare si productie pentru
         piscicultura, pescuit si industrializarea
         pestelui                                         IV          IISmartCity5

COMENTARII la Decretul 33/1981

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 33 din 1981
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 33/1981
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu