Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 33 din 21 februarie 1981

privind unele masuri pentru perfectionarea activitatii de cercetare stiintifica in domeniul industriei alimentare

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 11 din 24 februarie 1981


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Pe data prezentului decret se infiinteaza Institutul de chimie alimentara, cu sediul in municipiul Bucuresti, in subordinea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare.
    Institutul de chimie alimentara are ca obiect de activitate cercetari de chimie, biochimie, de noi procese si procedee tehnologice, pentru valorificarea complexa si integrala a materiilor prime agricole si a altor resurse, in vederea dezvoltarii si diversificarii productiei de bunuri alimentare pentru asigurarea alimentatiei rationale a tuturor categoriilor de consumatori.
    Institutul de chimie alimentara se infiinteaza prin preluarea activitatilor corespunzatoare obiectului sau de activitate de la Institutul de cercetari pentru industrie si chimie alimentara, din subordinea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare, care se desfiinteaza.
    Activitatea de inginerie tehnologica de la Institutul de cercetari pentru industrie  si chimie alimentara trece la Institutul de studii si proiectari de constructii pentru agricultura si industria alimentara.
    Art. 2
    Laboratoarele de profil din cadrul Institutului de chimie alimentara isi desfasoara activitatea in unitati de industrie alimentara, potrivit anexei nr. 1*).
-------------
    *) Anexa nr. 1 a fost comunicata institutiilor interesate.

    Art. 3
    Institutul de chimie alimentara coordoneaza intreaga activitate de elaborare si realizare a programelor de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica din domeniul industriei alimentare, organizarea actiunilor de specializare, perfectionare si reciclare a personalului, actiunile de cooperare stiintifica internationala, precum si manifestarile stiintifice interne.
    Art. 4
    Institutul de chimie alimentara functioneaza pe baza principiului autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridica, si se organizeaza potrivit prevederilor Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile de cercetare si de proiectare.
    Conducerea activitatii curente a Institutului de chimie alimentara se asigura de un director ajutat de directori adjuncti stiintifici si un secretar stiintific.
    Functia de secretar stiintific al Institutului de chimie alimentara poate fi ocupata de catre persoane care au cel putin gradul profesional de cercetator stiintific principal gradul III, in conditiile legii.
    Art. 5
    Pe baza prezentului decret se infiinteaza Institutul de cercetare si productie pentru cultura si industrializarea sfeclei de zahar si substantelor dulci, cu sediul in comuna Fundulea, judetul Calarasi, in subordinea Centralei pentru productia si industrializarea sfeclei de zahar de sub indrumarea si controlul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare, avand ca obiect de activitate elaborarea de tehnologii de extractie a zaharului si substantelor dulci din plantele care contin astfel de substante, asigurarea semintei pentru toata cultura sfeclei de zahar, precum si elaborarea de tehnologii de cultura sfeclei de zahar si industrializarea acesteia.
    Institutul de cercetare si productie pentru cultura si industrializarea sfeclei de zahar si substantelor dulci preia activitatea de cercetare privind industrializarea sfeclei de zahar si produselor zaharoase de la Institutul de cercetari pentru industrie si chimie alimentara, precum si activitatea de cercetare privind cultura sfeclei de zahar de la Institutul de cercetari pentru cereale si plante tehnice Fundulea din subordinea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare - Academia de Stiinte Agricole si Silvice.
    Art. 6
    Pe data prezentului decret se infiinteaza Centrul de cercetare si productie pentru piscicultura, pescuit si industrializarea pestelui, cu sediul in municipiul Galati, in subordinea Centralei productiei si industrializarii pestelui de sub indrumarea si controlul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare, avand ca obiect de activitate cercetarea in domeniul pisciculturii si pescuitului in apele curgatoare, iazuri, elestee, lacuri de acumulare si balti, producerea de puiet pentru amenajari piscicole, precum si industrializarea pestelui si a altor resurse acvatice.
    Art. 7
    Institutul de cercetare si productie pentru cultura si industrializarea sfeclei de zahar si substantelor dulci si Centrul de cercetare si productie pentru piscicultura, pescuit si industrializarea pestelui functioneaza pe baza principiului autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridica, si se organizeaza potrivit normelor legale cu privire la organizarea si conducerea unitatilor socialiste de stat si normelor unitare de structura aprobate prin Decretul nr. 297/1973.
    Art. 8
    Pentru activitatea de cercetare din domeniile culturii si industrializarii sfeclei de zahar, pisciculturii si pescuitului, se infiinteaza, pe zone geografice, statiunile de cercetare si productie, cu ferme de productie, prevazute in anexa nr. 2.
    Statiunile de cercetare si productie functioneaza in subordinea centralelor si in coordonarea unitatilor de cercetare si productie prevazute in aceeasi anexa.
    Statiunile de cercetare si productie functioneaza pe baza principiului autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridica, si se organizeaza potrivit prevederilor Decretului nr. 297/1973.
    Fermele se organizeaza pe baza normelor unitare de structura aprobate pentru agricultura de stat.
    Art. 9
    Institutul de studii si proiectari de constructii pentru agricultura si industria alimentara indeplineste functia de proiectant general pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice necesare realizarii obiectivelor de investitii ale Departamentului industriei alimentare.
    Pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice de executie privind realizarea utilajelor, instalatiilor industriale si a aparatelor se vor incheia contracte cu unitati din subordinea Ministerului Industriei Constructiilor de Masini, care indeplinesc functia de proiectant de specialitate.
    Art. 10
    Marimea, grupa de ramura si nivelul de retribuire pentru unitatile de cercetare si de cercetare si productiei infiintate potrivit prezentului decret sunt cele prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 11
    Activul si pasivul stabilit pe baza bilanturilor impreuna cu indicatorii de plan economici si financiari si cu contractele incheiate trec la unitatile infiintate potrivit prevederilor prezentului decret.
    Personalul care trece la unitatile infiintate se considera transferat in interesul serviciului. Personalul cu studii superioare atestat de cercetare si proiectare isi pastreaza gradul profesional avut la data transferului.
    Art. 12
    Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor, impreuna cu Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, vor propune, in termen de 45 de zile de la data prezentului decret, modificarea indicatorilor economici si financiari, cu influentele ce decurg, cu mentinerea echilibrului bugetar.
    Art. 13
    Masurile de infiintare a unitatilor prevazute in prezentul decret se realizeaza prin redistribuire, in cadrul indicatorilor economici si financiari, al numarului total de personal si al fondului de retribuire, aprobate pentru Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala si prin bugetul de stat, pentru anul 1981.
    Art. 14
    Lista unitatilor de cercetare si de proiectare din subordinea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare, prevazuta in anexa nr. 1 pct. 12 la Decretul nr. 139/1974 privind aprobarea listelor unitatilor de cercetare si de proiectare organizate potrivit Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile de cercetare si de proiectare, se modifica si se inlocuieste potrivit anexei nr. 4 *).
--------------
    *) Anexa nr. 4 a fost comunicata institutiilor interesate.

    Art. 15
    Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul decret.

    ANEXA 2

    Statiunile de cercetare si productie si fermele infiintate - denumirea, subordonarea - coordonarea, obiectul de activitate si gradul de organizare
   ----------------------------------------------------------------------------
     Nr.     Denumirea     Subordonarea    Obiectul de activitate   Gradul de
     crt.                  ------------                             organizare
                           Coordonarea
   ----------------------------------------------------------------------------
     1. Statiunea de cer-  Centrala produc-  - Cercetari pentru obti-    II
        cetare si produc-  tie si industria-   nerea si producerea
        tie pentru cultura lizarii sfeclei     sfeclei de zahar si
        sfeclei de zahar   -----------------   prelucrarea acesteia
        Giurgiu, cu Ferma  Institutul de     - Cercetari pentru obti-    II
        de productie       cercetare si pro-   nerea de seminte se-
        Giurgiu            productie pentru    lectionate necesare
                           cultura si indus-   culturii sfeclei de zahar
                           trializarea sfeclei
                           de zahar si substan-
                           telor dulci
                                               - Producerea de seminte
                                                 pentru cultura sfeclei
                                                 de zahar
     2.  Statiunea de cer-  Centrala productiei - Cercetari pentru obti-  III
         cetare si produc-  si industrializarii   nerea si producerea
         tie pentru cultura sfeclei de zahar      sfeclei de zahar si
         sfeclei de zahar   --------------------  prelucrarea acesteia
         Arad, cu Ferma de  Institutul de cer-  - Cercetari pentru obti-   II
         productie Arad     cetare si productie   nerea de seminte selec-
                            pentru cultura si     tionate necesare culturii
                            industrializarea      sfeclei de zahar
                            sfeclei de zahar si - Producerea de seminte
                            substantelor dulci    pentru cultura  sfeclei
                                                  de zahar
     3.  Statiunea de cer-  Centrala productiei - Cercetari pentru obti-  III
         cercetare si pro-  si industrializarii   nerea si producerea
         ductie pentru cul- sfeclei de zahar      sfeclei de zahar si
         tura sfeclei de                          prelucrarea acesteia
         zahar Brasov-Stu-
         pini, cu            -------------------
         Ferma de productie Institutul de cer-  - Cercetari pentru obti-  II
         Brasov-Stupini     cetare si productie   nerea de seminte selec-
                            pentru cultura si     tionate necesare culturii
                            industrializarea      sfeclei de zahar
                            sfeclei de zahar si
                            substantelor dulci
                                                - Producerea de seminte
                                                  pentru cultura sfeclei
                                                  de zahar
     4.  Statiunea de cer-  Centrala productiei - Cercetari pentru obti-  III
         cetare si produc-  si industrializarii   nerea si producerea
         tie pentru cultura sfeclei de zahar      sfeclei de zahar si
         sfeclei de zahar   -------------------   prelucrarea acesteia
         Roman, cu
         Ferma de produc-  Institutul de cer-   - Cercetari pentru obti-   II
         tie Roman         cetare si productie    nerea de seminte selec-
                           pentru cultura si      tionate necesare culturii
                           industrializarea       sfeclei de zahar
                           sfeclei de zahar si
                           substantelor dulci
                                                - Producerea de seminte
                                                  pentru cultura sfeclei
                                                  de zahar
     5.  Statiunea de cer- Centrala productiei  - Cercetari privind bio-  III
         cetare si produc- si industrializarii    logia si ameliorarea
         tie piscicola     pestelui               pestelui
         Podul Iloaiei,    -------------------  - Cercetari privind acli-  II
         judetul Iasi, cu  Centrul de cercetare   matizarea de noi specii
         Ferma de produc-  si productie pentru    de peste
         tie Podu Iloaiei  piscicultura, pescuit
         Ferma de produc-  si industrializarea  - Producerea de puiet
         tie Tiganesti     pestelui               necesar popularii bunu-
                                                  rilor naturale piscicole
                                                - Productia de peste de
                                                  consum
   ----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3
Marimea, grupa de ramura si nivelul de retribuire pentru unitatile de cercetare si de cercetare si productie
   ----------------------------------------------------------------------------
     Nr.     Denumirea unitatii                  Marimea  Grupa    Nivelul
    crt.                                                de ramuri de retribuire
   ----------------------------------------------------------------------------
     1.  Institutul de chimie alimentara          mare    IV          II
     2.  Institutul de cercetare si productie
         pentru cultura si industrializarea
         sfeclei de zahar si substantelor dulci    mic    IV          II
     3.  Centrul de cercetare si productie pentru
         piscicultura, pescuit si industrializarea
         pestelui                                         IV          IISmartCity5

COMENTARII la Decretul 33/1981

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 33 din 1981
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 33/1981
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu