Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 217 din 12 iulie 1977

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de pensii si asigurari sociale si a comisiilor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca

ACT EMIS DE:                CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 70 din 16 iulie 1977


SmartCity3


    In temeiul art. 56 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala,

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de pensii si asigurari sociale si a comisiilor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca prevazut in anexa la prezentul decret.
    Art. 2
    Consiliul de Ministri, Ministerul Muncii, celelalte ministere si organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, unitatile de stat si unitatile agricole cooperatiste vor lua masuri de constituire, in termen de 15 zile, a comisiilor prevazute in regulamentul aprobat prin prezentul decret.
    Art. 3
    Consiliul de Ministri va prezenta, in termen de 30 de zile de la adoptarea prezentului decret, propuneri privind imbunatatirea organizarii aparatului central si local cu atributii in domeniul pensiilor si asigurarilor sociale.

    ANEXA 1

                    REGULAMENT
de organizare si functionare a comisiilor de pensii si asigurari sociale si a comisiilor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In vederea respectarii stricte a prevederilor legale si a rezolvarii operative si corecte a cererilor oamenilor muncii privind pensionarea, expertiza medicala, asigurarile sociale si alte drepturi cu caracter social, functioneaza, potrivit legii, urmatoarele comisii:
    a) comisiile de pensii si asigurari sociale din unitatile de stat si cooperativele agricole de productie, precum si comisiile de pensii si asigurari sociale pentru taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate;
    b) comisiile de pensii judetene si ale municipiului Bucuresti;
    c) comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca judetene si ale municipiului Bucuresti;
    d) Comisia centrala de pensii.
    Art. 2
    Comisiile se constituie, potrivit legii, din membri ai conducerii colective a unitatilor, delegati ai organizatiilor sindicale si de femei, reprezentanti ai oamenilor muncii, deputati, medici, specialisti din compartimentele de personal si retribuire.
    Art. 3
    In exercitarea atributiilor lor, membrii comisiilor de pensii si asigurari sociale din unitati, ai comisiilor de pensii judetene si ale municipiului Bucuresti si ai comisiilor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, raspund de respectarea intocmai  a dispozitiilor legale in stabilirea pensiilor, incadrarea in grade de invaliditate si acordarea celorlalte drepturi de asigurari sociale.
    Art. 4
    (1) Unitatile socialiste au obligatia de a asigura, pentru intregul lor personal, tinerea unei evidente corecte a vechimii in munca, a retributiei si a celorlalte elemente necesare pentru stabilirea pensiei si a altor drepturi de asigurari sociale.
    (2) De asemenea, unitatile sunt obligate sa asigure comisiilor toate conditiile necesare pentru buna desfasurare a activitatii lor.

    CAP. 2
    Comisiile de pensii si asigurari sociale
    A. Comisiile de pensii si asigurari sociale din unitatile de stat

    Art. 5
    (1) Comisiile de pensii si asigurari sociale constituite in unitatile de stat functioneaza pe langa organele de conducere colectiva ale acestora.
    (2) Comisiile de pensii si asigurari sociale se constituie din 3-7 membri si sunt conduse de catre un reprezentant al organului de conducere colectiva a unitatii.
    Art. 6
    (1) Din comisiile de pensii si asigurari sociale din unitatile de stat fac parte, ca membri:
    a) reprezentanti ai compartimentelor de personal si retribuire din unitate;
    b) delegati ai organizatiei de sindicat si ai comisiilor de femei;
    c) medicul de specialitate in expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca sau medicul care asigura asistenta medicala a personalului unitatii;
    d) unu sau doi reprezentanti ai oamenilor muncii din unitate.
    (2) Componenta nominala a comisiei se stabileste de catre organul de conducere colectiva impreuna cu comitetul sindicatului din unitate.
    Art. 7
    Comisiile de pensii si asigurari sociale din unitatile de stat au urmatoarele atributii:
    a) urmaresc respectarea stricta a legii privind completarea corecta si la zi a carnetului de munca, precum si a celorlalte acte necesare intocmirii dosarelor de pensionare;
    b) urmaresc respectarea dispozitiilor legale la acordarea altor drepturi de asigurari sociale, a alocatiei de stat pentru copii, precum si a celorlalte drepturi materiale cu caracter social;
    c) analizeaza si fac propuneri pentru incadrarea in grade de invaliditate pentru personalul unitatii;
    d) urmaresc si sprijina intocmirea la timp a dosarelor de pensionare pentru limita de varsta, invaliditate sau de urmas; verifica dosarele intocmite si semnaleaza conducerii unitatii orice nereguli constatate;
    e) sprijina activitatea de protectie si igiena a muncii, de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor; organizeaza, impreuna cu organele de resort, analiza periodica a starii de invaliditate si de incapacitate temporara de munca in randul personalului unitatii si controleaza modul de aplicare a masurilor stabilite;
    f) stabilesc, impreuna cu organele sindicale, repartizarea, pentru personalul unitatii, a biletelor de odihna si a celor de tratament in statiuni balneoclimaterice;
    g) urmaresc si sprijina incadrarea in noi locuri de munca, corespunzatoare capacitatii lor de munca sau cu program de lucru redus la jumatate, a persoanelor care din cauza unor accidente sau boli nu mai pot lucra in conditiile avute anterior;
    h) indeplinesc orice alte atributii prevazute de dispozitiile legale.
    B. Comisiile de pensii si asigurari sociale din unitatile agricole cooperatiste
    Art. 8
    (1) Comisiile de pensii si asigurari sociale din unitatile agricole cooperatiste se constituie pe langa organele de conducere colectiva ale acestora si sunt conduse de catre vicepresedintele sau un alt membru al consiliului de conducere sau, dupa caz, al consiliului oamenilor muncii.
    (2) Comisiile se alcatuiesc din 3-7 membri, printre care si medicul circumscriptiei sanitare. Componenta nominala a comisiei se stabileste de catre adunarea generala a unitatii agricole cooperatiste.
    Art. 9
    Comisiile de pensii si asigurari sociale din unitatile agricole cooperatiste au urmatoarele atributii:
    a) urmaresc intocmirea la timp a dosarelor de pensionare pentru limita de varsta, de invaliditate sau de urmas; verifica dosarele intocmite si semnaleaza conducerii unitatii orice nereguli constatate;
    b) analizeaza si fac propuneri pentru incadrarea in grade de invaliditate a membrilor si personalului unitatii agricole cooperatiste;
    c) urmaresc respectarea dispozitiilor legale la acordarea celorlalte drepturi de asigurari sociale;
    d) fac propuneri organului de conducere colectiva privind repartizarea biletelor la statiunile balneoclimaterice, pentru membrii cooperatori.
    C. Comisiile de pensii si asigurari sociale pentru taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate
    Art. 10
    (1) In comunele din zonele necooperativizate se constituie comisii de pensii si asigurari sociale, pe langa consiliile populare comunale, conduse de vicepresedintele biroului executiv al consiliului popular.
    (2) Din comisie fac parte : secretarul biroului executiv, medicul circumscriptiei sanitare, precum si un numar de 5 - 7 deputati si tarani cu gospodarie individuala, desemnati de adunarea cetatenilor. Componenta nominala a comisiei se aproba de biroul executiv al consiliului popular comunal.
    Art. 11
    Comisiile de pensii si asigurari sociale au urmatoarelor atributii:
    a) urmaresc depunerea la termen a contributiilor personale pentru fondul de pensii si asigurari sociale, precum si livrarile de produse la fondul de stat, de catre taranii cu gospodarie individuala;
    b) verifica corectitudinea inscrierilor in carnetele de pensii si asigurari sociale a contributiilor personale si a livrarilor de produse la fondul de stat;
    c) analizeaza si fac propuneri pentru incadrarea in grade de invaliditate a taranilor cu gospodarie individuala;
    d) verifica si confirma dosarele de pensionare pentru limita de varsta, invaliditate si de urmas.

    CAP. 3
    Comisiile de pensii judetene si ale municipiului Bucuresti

    Art. 12
    Comisiile de pensii judetene se numesc prin decizia comitetului executiv al consiliului popular judetean, cu acordul Ministerului Muncii si al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, in urmatoarea componenta:
    Presedinte: - un vicepresedinte al comitetului executiv al consiliului popular judetean;
    Membri:
    - directorul directiei pentru probleme de munca si ocrotiri sociale;
    - un membru al biroului consiliului judetean al sindicatelor;
    - un reprezentant al conducerii directiei sanitare;
    - un judecator desemnat de catre presedintele tribunalului judetean;
    - un reprezentant al uniunii judetene a cooperativelor agricole de productie, pentru solutionarea cererilor de pensie ale membrilor cooperativelor agricole de productie;
    - cate un reprezentant din cadrul organelor de conducere ale organizatiilor de femei si de tineret judetene.
    Art. 13
    (1) In municipiul Bucuresti, se constituie comisii de pensii pe langa fiecare sector, in urmatoarea componenta:
    Presedinte: - un vicepresedinte al comitetului executiv al consiliului popular al sectorului;
    Membri:
    - un judecator desemnat de catre presedintele Tribunalului Municipiului Bucuresti;
    - un membru al biroului consiliului sindicatelor al sectorului;
    - un reprezentant al Directiei pentru probleme de munca si ocrotiri sociale a municipiului Bucuresti;
    - un reprezentant al Directiei sanitare a municipiului Bucuresti;
    - cate un reprezentant din cadrul organelor de conducere ale organizatiilor de femei si de tineret din sector;
    - un reprezentant al consiliului de conducere al unei cooperative agricole de productie din comunele suburbane, pentru solutionarea cererilor de pensie ale membrilor cooperativelor agricole de productie.
    (2) Componenta nominala a comisiilor de pensii de pe langa sectoare se stabileste prin decizia Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Bucuresti, cu acordul Ministerului Muncii si al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.
    Art. 14
    Comisiile de pensii judetene si ale municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
    a) emit decizii de pensii pentru limita de varsta, pentru invaliditate si de urmas, pe baza propunerilor comisiilor de pensii si asigurari sociale din unitati, verificate de catre oficiile de pensii din cadrul directiilor pentru probleme de munca si ocrotiri sociale judetene si a municipiului Bucuresti;
    b) emit decizii de incadrare in grade de invaliditate, la propunerea comisiilor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
    c) examineaza contestatiile impotriva solutiilor adoptate de catre comisiile de pensii si asigurari sociale, precum si ale comisiilor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca. Examinarea contestatiei se face in termen de 30 de zile de la primire, cu citarea celui care a depus-o;
    d) indruma si controleaza activitatea comisiilor de pensii si asigurari sociale din unitatile de stat si unitatile agricole cooperatiste, precum si a celor de pe langa consiliile populare comunale.
    Art. 15
    (1) Deciziile emise de comisiile de pensii judetene si ale municipiului Bucuresti se comunica unitatilor si persoanelor in cauza, in cel mult 15 zile.
    (2) Impotriva deciziilor comisiilor de pensii prevazute la alin. (1) se poate face apel, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia centrala de pensii.

    CAP. 4
    Comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca

    Art. 16
    (1) Comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca functioneaza in cadrul directiilor pentru probleme de munca si ocrotiri sociale judetene.
    (2) In municipiul Bucuresti, comisiile functioneaza in cadrul directiei pentru probleme de munca si ocrotiri sociale si se organizeaza pe langa fiecare sector.
    Art. 17
    (1) Comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca sunt alcatuite din 9-13 membri. Din comisie fac parte:
    - directorul directiei pentru probleme de munca si ocrotiri sociale sau inlocuitorul sau;
    - directorul directiei sanitare sau inlocuitorul sau;
    - reprezentanti ai organelor locale ale sindicatelor;
    - reprezentante ale organizatiilor de femei;
    - reprezentanti ai oamenilor muncii din unitatile socialiste;
    - un medic de specialitate in expertiza medicala a capacitatii de munca si unu sau doi medici de specialitate, in raport de natura afectiunii celui expertizat. Presedinte al comisiei este directorul directiei sanitare sau inlocuitorul sau.
    (2) Componenta nominala a comisiilor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca se aproba prin decizie a comitetului executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti, cu acordul Ministerului Muncii si al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.
    Art. 18
    Comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca au urmatoarele atributii:
    a) verifica temeinicia si legalitatea propunerilor comisiilor de pensii si asigurari sociale privind incadrarea in grade de invaliditate; pentru fundamentarea diagnosticului si stabilirea concluziilor medicale comisiile dispun, dupa caz, prezentarea la comisie a persoanei in cauza, completarea examenelor medicale sau internarea in unitati sanitare de specialitate;
    b) stabilesc cauza invaliditatii, gradul de invaliditate si termenul de revizuire medicala, potrivit legii;
    c) propun comisiilor de pensii judetene si ale municipiului Bucuresti, dupa caz, emiterea deciziilor de incadrare in grade de invaliditate sau respingerea cererii de pensionare pentru invaliditate;
    d) analizeaza propunerile de prelungire peste 90 de zile a concediilor medicale si avizeaza eliberarea certificatelor medicale pentru aceste conditii;
    e) analizeaza periodic starea de sanatate a personalului muncitor din unitatile socialiste din raza lor teritoriala, impreuna cu organele locale sanitare si sindicale si propun masurile necesare pentru eliminarea deficientelor constatate;
    f) indruma si controleaza activitatea comisiilor de pensii si asigurari sociale din unitatile de stat, unitatile agricole cooperatiste si de pe langa consiliile populare comunale, in problemele referitoare la expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca.
    Art. 19
    Comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca isi desfasoara activitatea in cadrul spitalelor sau policlinicilor.

    CAP. 5
    Comisia centrala de pensii

    Art. 20
    Comisia centrala de pensii functioneaza la Ministerul Muncii si are urmatoarea componenta:
    Presedinte:  - un adjunct al ministrului muncii;
    Vicepresedinte:  - un secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor;
    Membri:
    - directorul general al Directiei generale de asigurari sociale si pensii din Ministerul Muncii;
    - directorul Institutului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
    - cate un reprezentant al Ministerului Justitiei, Ministerului Finantelor, Ministerului Sanatatii, Consiliului Central al U.G.S.R., Comitetului Central al U.T.C. si Consiliului National al Femeilor, desemnati dintre membrii organelor de conducere ale acestor ministere si organizatii;
    - un reprezentant al Uniunii Nationale a Cooperativelor Agricole de Productie, pentru solutionarea cererilor privind pensiile membrilor cooperativelor agricole de productie.
    Art. 21
    (1) Comisia Centrala de pensii este organ de apel si de control. In aceasta calitate, comisia judeca si hotaraste asupra cererilor de revizuire date de comisiilor de pensii judetene si ale municipiului Bucuresti si urmareste aplicarea corecta a legislatiei de pensii.
    (2) In indeplinirea sarcinilor sale, Comisia centrala de pensii are urmatoarele atributii:
    a) examineaza  si solutioneaza apelurile pentru revizuirea deciziilor de pensii sau de incadrare in grade de invaliditate, emise de catre comisiile de pensii judetene si ale municipiului Bucuresti;
    b) indruma si controleaza comisiile de pensii si comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, judetene si ale municipiului Bucuresti, urmarind respectarea de catre acestea a legalitatii in domeniile lor de activitate;
    c) urmareste aplicarea corecta a legislatiei de pensii, de catre unitati si organele teritoriale de pensii ale asigurarilor sociale de stat.
    (3) In indeplinirea atributiilor sale de indrumare si control, Comisia centrala de pensii foloseste personal de specialitate din aparatul Ministerului Muncii si din Institutul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca. De asemenea, comisia este sprijinita, in aceste actiuni, de catre Ministerul Sanatatii si Consiliul Central al Uniunii Generala a Sindicatelor.
    Art. 22
    Apelurile la Comisia centrala de pensii se adreseaza direct sau prin directiile pentru probleme de munca si ocrotiri sociale, in cel mult 30 de zile de la primirea deciziei.
    Art. 23
    Hotararile Comisiei centrale de pensii in solutionarea apelurilor privind incadrarea in grade de invaliditate se adopta cu avizul Institutului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
    Art. 24
    (1) Lucrarile de evidenta si de secretariat ale comisiei sunt asigurate de Directia generala de asigurari sociale si pensii din Ministerul Muncii.
    (2) Hotararile comisiei se comunica persoanelor in cauza si directiilor pentru probleme de munca si ocrotiri sociale interesate, in termen de 30 de zile.

    CAP. 6
    Procedura generala de lucru a comisiilor

    Art. 25
    (1) Dosarul de pensionare se intocmeste de catre unitatea in care este incadrata persoana care urmeaza a fi pensionata.
    (2) Dosarul de pensionare trebuie sa cuprinda fisa de pensie si alte acte oficiale intocmite potrivit legii, din care sa rezulte varsta, vechimea in munca si grupa de munca, retributiile avute si celelalte elemente de calculare a drepturilor de pensie. Dosarul de pensionare pentru invaliditate trebuie sa contina, in mod obligatoriu, documentatia medicala, cu concluziile expertizei medicale, confirmate de medicul de intreprindere si spitalul teritorial.
    (3) Unitatea poarta intreaga raspundere pentru exactitatea datelor pe care le contine dosarul de pensie si fisa de pensionare.
    Art. 26
    (1) In cazul in care comisia de pensii si asigurari sociale din unitate considera ca nu se confirma pierderea totala sau partiala a capacitatii de munca, informeaza in scris despre aceasta concluzie conducerea unitatii, precum si persoana in cauza.
    (2) Daca este necesara schimbarea locului de munca sau incadrarea cu jumatate din durata normala a programului de lucru, recalificarea celui in cauza, comisia de pensii si asigurari sociale face propuneri conducerii unitatii si sprijina realizarea lor.
    Art. 27
    (1) Dosarele completate, verificate de catre comisia de pensii si asigurari sociale, se inainteaza de catre unitati directiei pentru probleme de munca si ocrotiri sociale in raza careia locuieste persoana interesata, in urmatoarele termene:
    a) cu cel putin 90 de zile inainte de data la care urmeaza sa aiba loc pensionarea pentru munca depusa si limita de varsta;
    b) cu cel mult 30 de zile de la primirea hotararii de incadrare in grade de invaliditate, in cazul pensionarii pentru invaliditate;
    c) cu cel mult 30 de zile de la data decesului sustinatorului, in cazul pensiei de urmas.
    (2) Directia pentru probleme de munca si ocrotiri sociale examineaza dosarul si, in cel mult 30 de zile, propune comisiei de pensii judetene sau de sector al municipiului Bucuresti emiterea deciziei sau, dupa caz, restituie dosarul unitatii, daca nu sunt indeplinite conditiile legale.
    (3) In cazul pensionarii pentru invaliditate, directia pentru probleme de munca si ocrotiri sociale depune dosarul la comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
    Art. 28
    Comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca verifica temeinicia si legalitatea propunerilor comisiilor de pensii si asigurari sociale din unitati privind incadrarea in grade de invaliditate si propun comisiilor de pensii judetene sau ale municipiului Bucuresti emiterea deciziilor sau, dupa caz, respingerea cererii de pensionare pentru invaliditate.
    Art. 29
    Comisiile de pensii judetene si ale municipiului Bucuresti emit deciziile de pensii in trei exemplare, din care un exemplar se trimite celui in cauza si un exemplar unitatii care a trimis dosarul de pensie.
    Art. 30
    Revizuirea medicala periodica se efectueaza de catre cabinetele de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, la termenele stabilite, potrivit legii. Concluziile revizuirii medicale se trimit comisiilor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
    Art. 31
    Evidenta si dosarele medicale ale pensionarilor de invaliditate sunt tinute de catre cabinetele de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.

    CAP. 7
    Dispozitii comune si finale

    Art. 32
    Concluziile, propunerile si hotararile, dupa caz, ale comisiilor prevazute in prezentul regulament sunt valabile daca ele au intrunit acordul a cel putin 2/3 din numarul membrilor care le compun.
    Art. 33
    Deciziile comisiilor de pensii judetene si ale municipiului Bucuresti, necontestate in termen, precum si hotararile Comisiei centrale de pensii, sunt definitive.
    Art. 34
    Prevederile prezentului regulament se intregesc cu celelalte dispozitii legale, in aceasta materie, cuprinse in legislatia de pensii si asigurari sociale.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 217/1977

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 217 din 1977
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu