Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 156 din  7 mai 1986

privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 27 din  9 mai 1986


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Se infiinteaza Consiliul de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii, organ de lucru in subordinea Consiliului de Ministri, avand sarcina de a solutiona operativ, la timp, problemele complexe care apar si de a coordona si indruma, in mod unitar, la nivelul intregii economii, activitatea in domeniul transporturilor pe caile ferate, auto, navale si aeriene, precum si al postelor si telecomunicatiilor.
    Art. 2
    Consiliul de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii actioneaza si raspunde impreuna cu Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor si celelalte ministere economice pentru realizarea planului de transport, productie si export si pentru infaptuirea programelor privind optimizarea transporturilor, utilizarea mijloacelor de transport la intreaga capacitate in conditii de eficienta sporita, efectuarea transporturilor in deplina ordine si siguranta, cu respectarea stricta a prevederilor legale, realizarea in conditii de eficienta si operativitate a sarcinilor de posta si telecomunicatii.
    Art. 3
    Consiliul de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii prezinta rapoarte, trimestrial si ori de cate ori este nevoie, Consiliului de Ministri, asupra modului in care isi indeplineste atributiile ce ii revin si asupra principalelor probleme din domeniul sau de activitate analizate.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 4
    Consiliul de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii indeplineste urmatoarele atributii:
    a) analizeaza si controleaza modul in care se infaptuiesc prevederile programelor privind utilizarea intensiva, in conditii de eficienta economica maxima, a mijloacelor de transport pe caile ferate, auto, naval si aerian;
    b) coordoneaza si asigura repartizarea judicioasa a mijloacelor de transport intre ramurile si subramurile economiei, in vederea folosirii eficiente a acestora, la intreaga capacitate, in conditii de transport optimizat si cu consumuri cat mai reduse de combustibili si energie;
    c) urmareste aplicarea mecanismului economico-financiar, a autoconducerii si autogestiunii muncitoresti in domeniul transporturilor si telecomunicatiilor;
    d) ia masuri pentru imbunatatirea permanenta a indicelui de folosire a mijloacelor de transport si eliminarea imobilizarii acestora;
    e) asigura utilizarea cu prioritate a mijloacelor feroviare, auto, navale si aeriene romanesti la transportul marfurilor de export si import;
    f) controleaza indeplinirea, la timp si in bune conditii, a programelor privind dezvoltarea, dotarea, asigurarea bazei materiale, exploatarea, intretinerea si repararea mijloacelor de transport pe caile ferate, auto, navale si aeriene;
    g) elaboreaza si supune spre aprobare programe privind perfectionarea activitatii in domeniile transporturilor, postelor si telecomunicatiilor, imbunatatirea calitatii prestatiilor si serviciilor, aplicarea larga in aceste sectoare a tehnologiilor moderne, cresterea productivitatii muncii, reducerea permanenta a consumurilor de combustibili, energie si materiale;
    h) urmareste cresterea gradului de mecanizare si dezvoltarea fronturilor de lucru la operatiunile de incarcare-descarcare a marfurilor in statii de cale ferata, intreprinderi, porturi si aeroporturi;
    i) ia masuri pentru infaptuirea programului de dezvoltare si de organizare a exploatarii postelor si telecomunicatiilor, precum si de intretinere si reparare a mijloacelor de posta si telecomunicatii;
    j) controleaza respectarea stricta a prevederilor legale privind asigurarea unei discipline ferme a personalului, in scopul bunei functionari, fara intreruperi si avarii, a activitatii din transporturi, posta si telecomunicatii;
    k) face propuneri privind adoptarea unor proiecte de acte normative pentru organizarea si desfasurarea activitatii in domeniul transporturilor, postelor si telecomunicatiilor si avizeaza asemenea proiecte elaborate de alte organe;
    l) examineaza si propune Consiliului de Ministri insusirea si promovarea de acte normative care privesc activitatea de transporturi si telecomunicatii si aprobarea unor masuri in domeniile de activitate coordonate de consiliu;
    m) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 5
    Consiliul de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii are si urmatoarele atributii specifice activitatilor coordonate:
    A. In activitatea de transporturi feroviare si auto:
    a) urmareste si ia masuri pentru optimizarea si zonarea transporturilor pe caile ferate si auto;
    b) controleaza folosirea eficienta a transportului feroviar, ca principal mijloc de transport, marirea gradului de utilizare a instalatiilor, vagoanelor si locomotivelor si sporirea vitezelor de circulatie pe caile ferate in cadrul consumurilor optime de energie si carburanti;
    c) controleaza aplicarea dispozitiilor legale privind siguranta circulatiei feroviare si auto, prevenirea evenimentelor si accidentelor, precum si inlaturarea urmarilor acestora;
    d) urmareste limitarea la strictul necesar a transportului auto, reducerea distantei medii de transport, folosirea mijloacelor de transport de mare capacitate, reducerea continua a consumurilor de combustibil si lubrifianti, precum si a celorlalte cheltuieli in activitatea de transporturi auto;
    e) urmareste folosirea rationala si la capacitatea maxima a parcului de transport auto, eliminarea stationarilor si a parcursului in gol nejustificate, scurtarea duratelor de efectuare a lucrarilor de intretinere si reparatii;
    f) urmareste respectarea stricta a normelor de parcurs, precum si a celor referitoare la incarcarea si descarcarea mijloacelor de transport.
    B. In activitatea de transporturi navale:
    a) stabileste masuri pentru folosirea la maximum si in conditii de eficienta ridicata a capacitatilor portuare, a capacitatilor flotei maritime si fluviale, reducerea duratei de stationare a navelor la operatiunile de incarcare-descarcare;
    b) controleaza aplicarea normelor legale privind asigurarea securitatii navigatiei, precum si a celor referitoare la disciplina personalului navigant;
    c) ia masuri pentru respectarea stricta a normelor de consum de combustibili si energie si reducerea continua a cheltuielilor de circulatie;
    d) supune spre aprobare Consiliului de Ministri programele anuale de derulare a marfurilor de export-import prin porturile maritime si fluviale si aproba programele trimestriale si lunare;
    e) asigura realizarea programelor pentru transportul de piese agabaritice.
    C. In activitatea de transporturi aeriene:
    a) controleaza activitatea de transporturi aeriene de calatori si marfuri si ia masuri pentru cresterea eficientei acesteia;
    b) verifica realizarea masurilor cu privire la securitatea deplina a zborurilor;
    c) controleaza infaptuirea planurilor privind proiectarea, fabricatia, exploatarea tehnica, intretinerea si repararea aeronavelor si a mijloacelor de protectie a navigatiei aeriene;
    d) urmareste ca intreaga activitate de navigatie aeriana sa se efectueze cu consumuri cat mai reduse de combustibili, energie si materiale.
    D. In activitatea de posta si telecomunicatii:
    a) analizeaza si controleaza efectuarea, in conditii de eficienta si operativitate, cu consumuri de energie cat mai reduse, a serviciilor de posta si telecomunicatii;
    b) urmareste modernizarea continua a mijloacelor de posta si telecomunicatii, extinderea tehnicilor noi de teletransmisie si cresterea calitatii prestatiilor in acest domeniu.

    CAP. 3
    Organizare si functionare

    Art. 6
    Consiliul de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii este format din 35-45 membri, reprezentanti ai ministerelor economice cu pondere mare in activitatea de transporturi si ai altor organe centrale, precum si conducatori ai unor unitati de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de productie.
    Consiliul are in conducerea sa un presedinte si doi vicepresedinti.
    Art. 7
    Problemele curente ale activitatii Consiliului de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii se rezolva de biroul sau executiv.
    Biroul executiv se compune din 5-7 membri. Din biroul executiv fac parte presedintele, vicepresedintii consiliului si membri.
    Art. 8
    Presedintele Consiliului de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii este un viceprim-ministru al guvernului si se numeste prin decret prezidential.
    Vicepresedintii, membrii consiliului si membrii biroului executiv se numesc prin hotarare a Consiliului de Ministri, la propunerea presedintelui consiliului.
    Secretarul Consiliului de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii este un vicepresedinte al Comitetului de Stat al Planificarii.
    Art. 9
    Consiliul de coordonare a activitatii de transport si telecomunicatii, biroul sau executiv si fiecare membru in parte raspund in fata Consiliului de Ministri pentru intreaga lor activitate.
    Art. 10
    Consiliul se intruneste trimestrial si ori de cate ori este nevoie, in sedinte plenare, la convocarea biroului sau executiv sau a presedintelui, si adopta hotarari.
    Biroul executiv al consiliului se intruneste in sedinte, lunar si ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui, si adopta decizii.
    Art. 11
    In cadrul Consiliului de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii se organizeaza si functioneaza urmatoarele sectiuni de specialitate:
    a) Sectiunea pentru transporturi pe caile ferate;
    b) Sectiunea pentru transporturi auto;
    c) Sectiunea pentru transporturi navale;
    d) Sectiunea pentru transporturi aeriene;
    e) Sectiunea pentru posta si telecomunicatii.
    Sectiunile de specialitate indeplinesc sarcini stabilite de Consiliul de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii.
    Concluziile si propunerile sectiunilor se prezinta consiliului sau biroului executiv al acestuia, spre aprobare.
    Art. 12
    Sectiunile Consiliului de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii sunt constituite din membrii consiliului si specialisti din ministere si celelalte organe centrale, desemnati cu acordul organului din care fac parte.
    Modul de organizare si functionare, atributiile si componenta nominala a sectiunilor se aproba de consiliu, la propunerea biroului executiv.
    Art. 13
    Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Consiliul de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii are un aparat de specialitate, care pregateste lucrarile necesare desfasurarii activitatii consiliului si biroului executiv si asigura aducerea la indeplinire a hotararilor si deciziilor acestora.
    Activitatea aparatului de specialitate este coordonata de secretarul aparatului, numit prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    Numarul maxim de posturi, nomenclatorul specific de functii si modul de retribuire a acestora, pentru aparatul de specialitate al Consiliului de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii, sunt prevazute in anexa *, care face parte integranta din prezentul decret.
    Atributiile personalului de executie din aparatul de specialitate al consiliului se stabilesc prin regulament de organizare si functionare, aprobat de consiliu.
---------------------------
    * Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.
    Art. 14
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale, precum si centralele industriale si unitatile economice, vor pune la dispozitia Consiliului de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii si a sectiunilor acestuia, la cerere, datele si documentatiile necesare indeplinirii sarcinilor ce le revin.
                                     SmartCity5

COMENTARII la Decretul 156/1986

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 156 din 1986
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 156/1986
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu