Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 156 din  7 mai 1986

privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 27 din  9 mai 1986


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Se infiinteaza Consiliul de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii, organ de lucru in subordinea Consiliului de Ministri, avand sarcina de a solutiona operativ, la timp, problemele complexe care apar si de a coordona si indruma, in mod unitar, la nivelul intregii economii, activitatea in domeniul transporturilor pe caile ferate, auto, navale si aeriene, precum si al postelor si telecomunicatiilor.
    Art. 2
    Consiliul de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii actioneaza si raspunde impreuna cu Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor si celelalte ministere economice pentru realizarea planului de transport, productie si export si pentru infaptuirea programelor privind optimizarea transporturilor, utilizarea mijloacelor de transport la intreaga capacitate in conditii de eficienta sporita, efectuarea transporturilor in deplina ordine si siguranta, cu respectarea stricta a prevederilor legale, realizarea in conditii de eficienta si operativitate a sarcinilor de posta si telecomunicatii.
    Art. 3
    Consiliul de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii prezinta rapoarte, trimestrial si ori de cate ori este nevoie, Consiliului de Ministri, asupra modului in care isi indeplineste atributiile ce ii revin si asupra principalelor probleme din domeniul sau de activitate analizate.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 4
    Consiliul de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii indeplineste urmatoarele atributii:
    a) analizeaza si controleaza modul in care se infaptuiesc prevederile programelor privind utilizarea intensiva, in conditii de eficienta economica maxima, a mijloacelor de transport pe caile ferate, auto, naval si aerian;
    b) coordoneaza si asigura repartizarea judicioasa a mijloacelor de transport intre ramurile si subramurile economiei, in vederea folosirii eficiente a acestora, la intreaga capacitate, in conditii de transport optimizat si cu consumuri cat mai reduse de combustibili si energie;
    c) urmareste aplicarea mecanismului economico-financiar, a autoconducerii si autogestiunii muncitoresti in domeniul transporturilor si telecomunicatiilor;
    d) ia masuri pentru imbunatatirea permanenta a indicelui de folosire a mijloacelor de transport si eliminarea imobilizarii acestora;
    e) asigura utilizarea cu prioritate a mijloacelor feroviare, auto, navale si aeriene romanesti la transportul marfurilor de export si import;
    f) controleaza indeplinirea, la timp si in bune conditii, a programelor privind dezvoltarea, dotarea, asigurarea bazei materiale, exploatarea, intretinerea si repararea mijloacelor de transport pe caile ferate, auto, navale si aeriene;
    g) elaboreaza si supune spre aprobare programe privind perfectionarea activitatii in domeniile transporturilor, postelor si telecomunicatiilor, imbunatatirea calitatii prestatiilor si serviciilor, aplicarea larga in aceste sectoare a tehnologiilor moderne, cresterea productivitatii muncii, reducerea permanenta a consumurilor de combustibili, energie si materiale;
    h) urmareste cresterea gradului de mecanizare si dezvoltarea fronturilor de lucru la operatiunile de incarcare-descarcare a marfurilor in statii de cale ferata, intreprinderi, porturi si aeroporturi;
    i) ia masuri pentru infaptuirea programului de dezvoltare si de organizare a exploatarii postelor si telecomunicatiilor, precum si de intretinere si reparare a mijloacelor de posta si telecomunicatii;
    j) controleaza respectarea stricta a prevederilor legale privind asigurarea unei discipline ferme a personalului, in scopul bunei functionari, fara intreruperi si avarii, a activitatii din transporturi, posta si telecomunicatii;
    k) face propuneri privind adoptarea unor proiecte de acte normative pentru organizarea si desfasurarea activitatii in domeniul transporturilor, postelor si telecomunicatiilor si avizeaza asemenea proiecte elaborate de alte organe;
    l) examineaza si propune Consiliului de Ministri insusirea si promovarea de acte normative care privesc activitatea de transporturi si telecomunicatii si aprobarea unor masuri in domeniile de activitate coordonate de consiliu;
    m) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 5
    Consiliul de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii are si urmatoarele atributii specifice activitatilor coordonate:
    A. In activitatea de transporturi feroviare si auto:
    a) urmareste si ia masuri pentru optimizarea si zonarea transporturilor pe caile ferate si auto;
    b) controleaza folosirea eficienta a transportului feroviar, ca principal mijloc de transport, marirea gradului de utilizare a instalatiilor, vagoanelor si locomotivelor si sporirea vitezelor de circulatie pe caile ferate in cadrul consumurilor optime de energie si carburanti;
    c) controleaza aplicarea dispozitiilor legale privind siguranta circulatiei feroviare si auto, prevenirea evenimentelor si accidentelor, precum si inlaturarea urmarilor acestora;
    d) urmareste limitarea la strictul necesar a transportului auto, reducerea distantei medii de transport, folosirea mijloacelor de transport de mare capacitate, reducerea continua a consumurilor de combustibil si lubrifianti, precum si a celorlalte cheltuieli in activitatea de transporturi auto;
    e) urmareste folosirea rationala si la capacitatea maxima a parcului de transport auto, eliminarea stationarilor si a parcursului in gol nejustificate, scurtarea duratelor de efectuare a lucrarilor de intretinere si reparatii;
    f) urmareste respectarea stricta a normelor de parcurs, precum si a celor referitoare la incarcarea si descarcarea mijloacelor de transport.
    B. In activitatea de transporturi navale:
    a) stabileste masuri pentru folosirea la maximum si in conditii de eficienta ridicata a capacitatilor portuare, a capacitatilor flotei maritime si fluviale, reducerea duratei de stationare a navelor la operatiunile de incarcare-descarcare;
    b) controleaza aplicarea normelor legale privind asigurarea securitatii navigatiei, precum si a celor referitoare la disciplina personalului navigant;
    c) ia masuri pentru respectarea stricta a normelor de consum de combustibili si energie si reducerea continua a cheltuielilor de circulatie;
    d) supune spre aprobare Consiliului de Ministri programele anuale de derulare a marfurilor de export-import prin porturile maritime si fluviale si aproba programele trimestriale si lunare;
    e) asigura realizarea programelor pentru transportul de piese agabaritice.
    C. In activitatea de transporturi aeriene:
    a) controleaza activitatea de transporturi aeriene de calatori si marfuri si ia masuri pentru cresterea eficientei acesteia;
    b) verifica realizarea masurilor cu privire la securitatea deplina a zborurilor;
    c) controleaza infaptuirea planurilor privind proiectarea, fabricatia, exploatarea tehnica, intretinerea si repararea aeronavelor si a mijloacelor de protectie a navigatiei aeriene;
    d) urmareste ca intreaga activitate de navigatie aeriana sa se efectueze cu consumuri cat mai reduse de combustibili, energie si materiale.
    D. In activitatea de posta si telecomunicatii:
    a) analizeaza si controleaza efectuarea, in conditii de eficienta si operativitate, cu consumuri de energie cat mai reduse, a serviciilor de posta si telecomunicatii;
    b) urmareste modernizarea continua a mijloacelor de posta si telecomunicatii, extinderea tehnicilor noi de teletransmisie si cresterea calitatii prestatiilor in acest domeniu.

    CAP. 3
    Organizare si functionare

    Art. 6
    Consiliul de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii este format din 35-45 membri, reprezentanti ai ministerelor economice cu pondere mare in activitatea de transporturi si ai altor organe centrale, precum si conducatori ai unor unitati de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de productie.
    Consiliul are in conducerea sa un presedinte si doi vicepresedinti.
    Art. 7
    Problemele curente ale activitatii Consiliului de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii se rezolva de biroul sau executiv.
    Biroul executiv se compune din 5-7 membri. Din biroul executiv fac parte presedintele, vicepresedintii consiliului si membri.
    Art. 8
    Presedintele Consiliului de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii este un viceprim-ministru al guvernului si se numeste prin decret prezidential.
    Vicepresedintii, membrii consiliului si membrii biroului executiv se numesc prin hotarare a Consiliului de Ministri, la propunerea presedintelui consiliului.
    Secretarul Consiliului de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii este un vicepresedinte al Comitetului de Stat al Planificarii.
    Art. 9
    Consiliul de coordonare a activitatii de transport si telecomunicatii, biroul sau executiv si fiecare membru in parte raspund in fata Consiliului de Ministri pentru intreaga lor activitate.
    Art. 10
    Consiliul se intruneste trimestrial si ori de cate ori este nevoie, in sedinte plenare, la convocarea biroului sau executiv sau a presedintelui, si adopta hotarari.
    Biroul executiv al consiliului se intruneste in sedinte, lunar si ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui, si adopta decizii.
    Art. 11
    In cadrul Consiliului de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii se organizeaza si functioneaza urmatoarele sectiuni de specialitate:
    a) Sectiunea pentru transporturi pe caile ferate;
    b) Sectiunea pentru transporturi auto;
    c) Sectiunea pentru transporturi navale;
    d) Sectiunea pentru transporturi aeriene;
    e) Sectiunea pentru posta si telecomunicatii.
    Sectiunile de specialitate indeplinesc sarcini stabilite de Consiliul de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii.
    Concluziile si propunerile sectiunilor se prezinta consiliului sau biroului executiv al acestuia, spre aprobare.
    Art. 12
    Sectiunile Consiliului de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii sunt constituite din membrii consiliului si specialisti din ministere si celelalte organe centrale, desemnati cu acordul organului din care fac parte.
    Modul de organizare si functionare, atributiile si componenta nominala a sectiunilor se aproba de consiliu, la propunerea biroului executiv.
    Art. 13
    Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Consiliul de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii are un aparat de specialitate, care pregateste lucrarile necesare desfasurarii activitatii consiliului si biroului executiv si asigura aducerea la indeplinire a hotararilor si deciziilor acestora.
    Activitatea aparatului de specialitate este coordonata de secretarul aparatului, numit prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    Numarul maxim de posturi, nomenclatorul specific de functii si modul de retribuire a acestora, pentru aparatul de specialitate al Consiliului de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii, sunt prevazute in anexa *, care face parte integranta din prezentul decret.
    Atributiile personalului de executie din aparatul de specialitate al consiliului se stabilesc prin regulament de organizare si functionare, aprobat de consiliu.
---------------------------
    * Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.
    Art. 14
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale, precum si centralele industriale si unitatile economice, vor pune la dispozitia Consiliului de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii si a sectiunilor acestuia, la cerere, datele si documentatiile necesare indeplinirii sarcinilor ce le revin.
                                     SmartCity5

COMENTARII la Decretul 156/1986

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 156 din 1986
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 156/1986
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu