Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 125 din 17 martie 1970

privind organizarea si functionarea Bancii de Investitii

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 23 din 18 martie 1970


SmartCity3


    CAP. 1

    Art. 1
    Banca de Investitii, institutie bancara de stat, asigura sub conducerea generala a Ministerului Finantelor, finantarea, creditarea si decontarea investitiilor pentru industrie, transporturi, telecomunicatii, circulatia marfurilor, gospodaria comunala si de locuinte, invatamant, cultura si arta, stiinta, ocrotirea sanatatii, cultura fizica, administratia de stat, precum si organizatiile cooperatiei mestesugaresti si ale cooperatiei de consum si alte organizatii obstesti.
    Banca de Investitii asigura, de asemenea, finantarea, creditarea si decontarea activitatilor din constructii, proiectare, cercetari si prospectiuni geologice.
    Art. 2
    Banca de Investitii asigura, in activitatea sa, aplicarea legilor, decretelor si hotararilor Consiliului de Ministri.
    Art. 3
    Banca de Investitii, ca institutie bancara specializata, colaboreaza cu C.S.P., cu Banca Nationala, cu alte institutii bancare specializate, ministere si alte organe centrale, in scopul indeplinirii atributiilor ce ii revin.

    CAP. 2

    Art. 4
    Banca de Investitii are urmatoarele atributii:
    a) organizeaza si efectueaza operatiunile de finantare si creditare a investitiilor;
    b) participa la elaborarea proiectelor planurilor de finantare si creditare a investitiilor;
    c) participa, cu Ministerul Finantelor, la avizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiilor ce intra in competenta de aprobare a Consiliului de Ministri;
    d) avizeaza indicatorii de eficienta economica ai investitiilor care intra in competenta de aprobare a ministerelor si celorlalte organe centrale, a comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, a centrelor  industriale, combinatelor, intreprinderilor si altor unitati economice si bugetare;
    e) verifica legalitatea preturilor, tarifelor, economicitatea cheltuielilor prevazute in documentatii si realitatea cheltuielilor prezentate spre decontare, avand dreptul sa refuze decontarea cheltuielilor in cazurile in care se incalca dispozitiile legale;
    f) verifica constituirea si folosirea, potrivit legii, a surselor destinate finantarii investitiilor;
    g) organizeaza si efectueaza operatiunile de creditare pe termen scurt pentru indeplinirea sarcinilor de plan din sectoarele de constructii, proiectare, cercetari si prospectiuni geologice, precum si a altor activitati ce intra in  domeniul de creditare al bancii;
    h) intocmeste impreuna cu ministerele si celelalte  organe  centrale, proiectele planurilor de credite pe termen scurt pentru organizatiile socialiste cu cont la unitatile bancii si colaboreaza cu Banca Nationala a R.S.R. la elaborarea planurilor de credite pe intreaga economie;
    i) urmareste  existenta, conditiile  de  pastrare si calitatea valorilor materiale care constituie  garantia creditelor;
    j) pastreaza mijloacele banesti ale organizatiilor socialiste care au conturi deschise la unitatile sale si efectueaza pentru acestea operatiunile de decontare;
    k) exercita controlul bancar asupra indeplinirii planului de investitii si de punere in functiune, a planurilor de productie si financiare, asupra folosirii fondurilor de investitii potrivit destinatiei, precum si asupra respectarii disciplinei operatiunilor  bancare  si  utilizarii  mijloacelor proprii si imprumutate de catre organizatiile socialiste titulare de cont;
    l) exercita, potrivit legii, controlul realizarii veniturilor de stat, utilizarii fondului de salarii si al operatiunilor in numerar, in domeniul sau de activitate;
    m) colaboreaza cu organizatiile de specialitate din tara si strainatate, cu atributii  similare, in  problemele bancare specifice activitatii sale si editeaza publicatii in acest domeniu;
    n) avizeaza proiectele de acte normative si cu alt caracter care intereseaza domeniul sau de activitate;
    o) elaboreaza, cu  acordul  Ministerului Finantelor, potrivit legii, norme generale privind finantarea, creditarea, efectuarea decontarilor si a celorlalte operatiuni bancare, care sunt obligatorii pentru titularii de cont;
    p) asigura, in domeniul sau de activitate, aplicarea politicii partidului si statului in probleme de personal stabilind criterii unitare de selectionare, pregatire, perfectionare si promovare a personalului si numeste cadrele de conducere ale unitatilor sale teritoriale;
    r) exercita orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 5
    Banca de Investitii poate primi mandat de la celelalte banci si poate, la randul ei, sa dea mandat acestora pentru efectuarea de operatiuni bancare.
    Art. 6
    Banca de Investitii  poate  deschide conturi persoanelor juridice, altele decat organizatiile socialiste, precum si persoanelor fizice.
    Art. 7
    In indeplinirea atributiilor sale, Banca de Investitii are dreptul:
    a) sa ceara de la ministere, celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, precum si de la organizatiile socialiste care au cont la aceasta banca, planul economic si financiar, bilantul, darile de  seama si orice alte date si documente necesare indeplinirii atributiilor sale;
    b) sa retraga creditele nerambursate la termenul stabilit, pe seama mijloacelor banesti din conturile beneficiarilor de credite;
    c) sa recupereze creditele inainte de termen, atunci cand constata existenta de credite negarantate, credite neutilizate in alte scopuri decat acelea pentru care au fost acordate, pastrarea in conditii necorespunzatoare a valorilor materiale reprezentand garantia creditelor sau sustragerea de la controlul bancar;
    d) sa suspende partial sau total ori sa sisteze creditarea organizatiilor socialiste, in cazurile si in conditiile stabilite de lege;
    e) sa recupereze din conturile organizatiilor de constructii-montaj, de prestari de servicii si de proiectare, precum si de la beneficiarii de investitii pentru lucrarile in regie, sumele constatate ca fiind platite in plus la investitii;
    f) sa intrerupa finantarea sau creditarea la santierele la care se constata lipsuri in gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, executarea de lucrari necorespunzatoare si incalcarea disciplinei financiare;
    g) sa ia, potrivit legii, orice alte masuri impotriva organizatiilor socialiste care nu isi indeplinesc angajamentele catre banca sau se abat de la disciplina de plan, financiara, de credite, de proiect si deviz, de decontari si de casa.

    CAP. 3

    Art. 8
    Banca de Investitii este condusa de Consiliul de administratie al bancii, organ deliberativ, care hotaraste in problemele generale privind activitatea sa.
    Consiliul de administratie este format din:
    a) presedintele, primul vicepresedinte si vicepresedintii bancii;
    b) directori ai unor directii din centrala bancii si conducatori ai unor unitati teritoriale, precum si specialisti cu experienta indelungata si inalta calificare din cadrul bancii sau din afara acesteia;
    c) un delegat al sindicatelor, desemnat de U.G.S.R. din Romania.
    Membrii consiliului de administratie al bancii, prevazuti la lit. b, se numesc de ministrul finantelor, la propunerea presedintelui Bancii de Investitii.
    Presedintele Bancii de Investitii este si presedintele consiliului de administratie; in lipsa presedintelui bancii, atributiile  de presedinte se indeplinesc de primul vicepresedinte.
    Art. 9
    La sedintele consiliului de administratie pot fi invitati delegati  ai unor organe  si  organizatii  de stat ori obstesti, interesate in examinarea problemelor supuse dezbaterii, specialisti din cadrul Bancii de Investitii sau din afara acestora.
    Art. 10
    Pentru analizarea unor probleme de mare complexitate sau care intereseaza intreaga activitate a bancii, consiliul de administratie poate constitui colective  de  lucru  cuprinzand  specialisti  din cadrul bancii sau din afara acesteia. Desemnarea specialistilor din afara bancii se va face cu acordul ministrului sau al conducatorului organului central respectiv.
    Art. 11
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu majoritatea membrilor ce-l compun.
    In caz de divergenta intre presedinte si majoritatea membrilor consiliului de administratie, problema asupra careia nu s-a realizat un acord este supusa conducerii Ministerului Finantelor.
    Art. 12
    Sedintele consiliului de administratie au loc cel putin o data pe trimestru si se convoaca, in timp util, de presedinte. Consiliul poate fi convocat si la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor sai.
    Art. 13
    Consiliul de administratie al bancii in intregul sau si fiecare membru in parte raspund in fata conducerii Ministerului Finantelor pentru intreaga activitate a bancii; fiecare membru al consiliului raspunde in fata consiliului de administratie si a presedintelui acestuia pentru indeplinirea sarcinilor ce ii sunt incredintate.
    Art. 14
    Intre sedintele consiliului, presedintele bancii impreuna cu primul vicepresedinte si vicepresedintii dezbat si rezolva probleme curente ale activitatii bancii si stabilesc masurile necesare pentru indeplinirea operativa a hotararilor consiliului.
    Art. 15
    Presedintele bancii informeaza consiliul de administratie al bancii asupra principalelor probleme rezolvate in perioada dintre sedinte.
    Art. 16
    In executarea hotararilor consiliului de administratie si in exercitarea atributiilor proprii, presedintele bancii emite, potrivit legii, instructiuni si alte acte prevazute de lege.
    Art. 17
    Banca de Investitii are in conducerea sa un presedinte, un prim-vicepresedinte si doi vicepresedinti.
    Presedintele Bancii de Investitii se numeste prin decret al Consiliului de Stat.
    Primul vicepresedinte si vicepresedintii se numesc prin hotarare a Consiliului de Ministrii, iar atributiile lor se stabilesc de consiliul de administratie al bancii.
    Art. 18
    Presedintele bancii reprezinta Banca de Investitii in raporturile cu celelalte organe si organizatii din tara, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum si in relatiile internationale, in problemele care privesc activitatea Bancii de Investitii.
    Art. 19
    Structura organizatorica a Bancii de Investitii se aproba de ministrul finantelor, potrivit legii.
    Numarul maxim de posturi in centrala Bancii de Investitii si raportul minim dintre numarul functiilor de executie si cel al functiilor de conducere, precum si ponderea personalului de deservire fata de totalul salariatilor, sunt cele prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul decret.
    Banca de Investitii are sucursale, filiale si agentii.
    Infiintarea sau desfiintarea de sucursale, filiale sau agentii se stabileste de consiliul de administratie.
    De asemenea, atributiile, normele de functionare si structura organizatorica a unitatilor prevazute in alin. precedente se stabilesc de consiliul de administratie, potrivit legii.

    CAP. 4

    Art. 20
    Banca de Investitii este persoana juridica, titulara de plan, functioneaza pe principiul gestiunii economice proprii si are sediul central in municipiul Bucuresti.
    Banca de Investitii isi desfasoara activitatea potrivit prezentului decret si statutului sau.
    Fondurile proprii ale Bancii de Investitii sunt cele prevazute in statut.
    Banca de Investitii si unitatile sale folosesc sigiliul pe care este reprodusa stema R.S.R.
    Art. 21
    Directorii sucursalelor si filialelor reprezinta banca in fata organelor de stat, precum si in raporturile cu persoanele juridice sau fizice, in legatura cu activitatea unitatilor pe care le conduc.
    Art. 22
    Actele de imprumut - indiferent de denumirea lor - si extrasele de cont de imprumut privind creante neachitate la termen sau creante pe care banca este indreptatita sa le recupereze inainte de termen de la organizatiile socialiste au putere de titlu executoriu, fara indeplinirea altor formalitati.
    Realizarea creantelor bancii se face pe seama mijloacelor banesti din conturile beneficiarilor de credite.
    In caz de lipsa de disponibil, urmarirea recuperarii creantelor se poate face, pe baza hotararii consiliului de administratie al bancii, asupra marfurilor si altor valori materiale ce apartin organizatiilor socialiste, cu exceptia bunurilor care, potrivit legii, nu pot fi urmarite.
    Actele de imprumut de orice fel  incheiate cu persoane fizice, in caz de neplata la una din scadente, au putere de titlu executoriu pentru intreaga creanta ramasa de plata, fara indeplinirea altor formalitati.
    Art. 23
    Pentru eventualele erori in eliberarea de mijloace banesti sau inregistrari in conturile clientilor, banca raspunde numai pana la limita sumei eronat eliberate  sau inregistrate, precum si de plata penalitatilor ce se varsa la bugetul de stat, suportate de client, in cazurile prevazute de lege, daca nu se dovedeste ca erorile respective s-au produs din culpa clientilor.
    Raspunderea bancii inceteaza daca nu este sesizata cu reclamatie, pana la expirarea termenului stabilit si comunicat in scris, potrivit legii, titularilor de cont, de a aduce la cunostinta unitatilor bancii neinregistrarea sau inregistrarea eronata a operatiunilor in conturi.
    Pretentiile fata de banca sunt supuse prescriptiei prevazute de lege.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 24
    Statutul Bancii de Investitii se aproba prin decret al Consiliului de Stat.
    Art. 25
    Art. 2 din Decretul nr. 607/1957 privind abrogarea Decretului nr. 225/1948 pentru organizarea Bancii de Credit pentru Investitii, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 125/1970

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 125 din 1970
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu