Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 125 din 17 martie 1970

privind organizarea si functionarea Bancii de Investitii

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 23 din 18 martie 1970


SmartCity3


    CAP. 1

    Art. 1
    Banca de Investitii, institutie bancara de stat, asigura sub conducerea generala a Ministerului Finantelor, finantarea, creditarea si decontarea investitiilor pentru industrie, transporturi, telecomunicatii, circulatia marfurilor, gospodaria comunala si de locuinte, invatamant, cultura si arta, stiinta, ocrotirea sanatatii, cultura fizica, administratia de stat, precum si organizatiile cooperatiei mestesugaresti si ale cooperatiei de consum si alte organizatii obstesti.
    Banca de Investitii asigura, de asemenea, finantarea, creditarea si decontarea activitatilor din constructii, proiectare, cercetari si prospectiuni geologice.
    Art. 2
    Banca de Investitii asigura, in activitatea sa, aplicarea legilor, decretelor si hotararilor Consiliului de Ministri.
    Art. 3
    Banca de Investitii, ca institutie bancara specializata, colaboreaza cu C.S.P., cu Banca Nationala, cu alte institutii bancare specializate, ministere si alte organe centrale, in scopul indeplinirii atributiilor ce ii revin.

    CAP. 2

    Art. 4
    Banca de Investitii are urmatoarele atributii:
    a) organizeaza si efectueaza operatiunile de finantare si creditare a investitiilor;
    b) participa la elaborarea proiectelor planurilor de finantare si creditare a investitiilor;
    c) participa, cu Ministerul Finantelor, la avizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiilor ce intra in competenta de aprobare a Consiliului de Ministri;
    d) avizeaza indicatorii de eficienta economica ai investitiilor care intra in competenta de aprobare a ministerelor si celorlalte organe centrale, a comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, a centrelor  industriale, combinatelor, intreprinderilor si altor unitati economice si bugetare;
    e) verifica legalitatea preturilor, tarifelor, economicitatea cheltuielilor prevazute in documentatii si realitatea cheltuielilor prezentate spre decontare, avand dreptul sa refuze decontarea cheltuielilor in cazurile in care se incalca dispozitiile legale;
    f) verifica constituirea si folosirea, potrivit legii, a surselor destinate finantarii investitiilor;
    g) organizeaza si efectueaza operatiunile de creditare pe termen scurt pentru indeplinirea sarcinilor de plan din sectoarele de constructii, proiectare, cercetari si prospectiuni geologice, precum si a altor activitati ce intra in  domeniul de creditare al bancii;
    h) intocmeste impreuna cu ministerele si celelalte  organe  centrale, proiectele planurilor de credite pe termen scurt pentru organizatiile socialiste cu cont la unitatile bancii si colaboreaza cu Banca Nationala a R.S.R. la elaborarea planurilor de credite pe intreaga economie;
    i) urmareste  existenta, conditiile  de  pastrare si calitatea valorilor materiale care constituie  garantia creditelor;
    j) pastreaza mijloacele banesti ale organizatiilor socialiste care au conturi deschise la unitatile sale si efectueaza pentru acestea operatiunile de decontare;
    k) exercita controlul bancar asupra indeplinirii planului de investitii si de punere in functiune, a planurilor de productie si financiare, asupra folosirii fondurilor de investitii potrivit destinatiei, precum si asupra respectarii disciplinei operatiunilor  bancare  si  utilizarii  mijloacelor proprii si imprumutate de catre organizatiile socialiste titulare de cont;
    l) exercita, potrivit legii, controlul realizarii veniturilor de stat, utilizarii fondului de salarii si al operatiunilor in numerar, in domeniul sau de activitate;
    m) colaboreaza cu organizatiile de specialitate din tara si strainatate, cu atributii  similare, in  problemele bancare specifice activitatii sale si editeaza publicatii in acest domeniu;
    n) avizeaza proiectele de acte normative si cu alt caracter care intereseaza domeniul sau de activitate;
    o) elaboreaza, cu  acordul  Ministerului Finantelor, potrivit legii, norme generale privind finantarea, creditarea, efectuarea decontarilor si a celorlalte operatiuni bancare, care sunt obligatorii pentru titularii de cont;
    p) asigura, in domeniul sau de activitate, aplicarea politicii partidului si statului in probleme de personal stabilind criterii unitare de selectionare, pregatire, perfectionare si promovare a personalului si numeste cadrele de conducere ale unitatilor sale teritoriale;
    r) exercita orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 5
    Banca de Investitii poate primi mandat de la celelalte banci si poate, la randul ei, sa dea mandat acestora pentru efectuarea de operatiuni bancare.
    Art. 6
    Banca de Investitii  poate  deschide conturi persoanelor juridice, altele decat organizatiile socialiste, precum si persoanelor fizice.
    Art. 7
    In indeplinirea atributiilor sale, Banca de Investitii are dreptul:
    a) sa ceara de la ministere, celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, precum si de la organizatiile socialiste care au cont la aceasta banca, planul economic si financiar, bilantul, darile de  seama si orice alte date si documente necesare indeplinirii atributiilor sale;
    b) sa retraga creditele nerambursate la termenul stabilit, pe seama mijloacelor banesti din conturile beneficiarilor de credite;
    c) sa recupereze creditele inainte de termen, atunci cand constata existenta de credite negarantate, credite neutilizate in alte scopuri decat acelea pentru care au fost acordate, pastrarea in conditii necorespunzatoare a valorilor materiale reprezentand garantia creditelor sau sustragerea de la controlul bancar;
    d) sa suspende partial sau total ori sa sisteze creditarea organizatiilor socialiste, in cazurile si in conditiile stabilite de lege;
    e) sa recupereze din conturile organizatiilor de constructii-montaj, de prestari de servicii si de proiectare, precum si de la beneficiarii de investitii pentru lucrarile in regie, sumele constatate ca fiind platite in plus la investitii;
    f) sa intrerupa finantarea sau creditarea la santierele la care se constata lipsuri in gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, executarea de lucrari necorespunzatoare si incalcarea disciplinei financiare;
    g) sa ia, potrivit legii, orice alte masuri impotriva organizatiilor socialiste care nu isi indeplinesc angajamentele catre banca sau se abat de la disciplina de plan, financiara, de credite, de proiect si deviz, de decontari si de casa.

    CAP. 3

    Art. 8
    Banca de Investitii este condusa de Consiliul de administratie al bancii, organ deliberativ, care hotaraste in problemele generale privind activitatea sa.
    Consiliul de administratie este format din:
    a) presedintele, primul vicepresedinte si vicepresedintii bancii;
    b) directori ai unor directii din centrala bancii si conducatori ai unor unitati teritoriale, precum si specialisti cu experienta indelungata si inalta calificare din cadrul bancii sau din afara acesteia;
    c) un delegat al sindicatelor, desemnat de U.G.S.R. din Romania.
    Membrii consiliului de administratie al bancii, prevazuti la lit. b, se numesc de ministrul finantelor, la propunerea presedintelui Bancii de Investitii.
    Presedintele Bancii de Investitii este si presedintele consiliului de administratie; in lipsa presedintelui bancii, atributiile  de presedinte se indeplinesc de primul vicepresedinte.
    Art. 9
    La sedintele consiliului de administratie pot fi invitati delegati  ai unor organe  si  organizatii  de stat ori obstesti, interesate in examinarea problemelor supuse dezbaterii, specialisti din cadrul Bancii de Investitii sau din afara acestora.
    Art. 10
    Pentru analizarea unor probleme de mare complexitate sau care intereseaza intreaga activitate a bancii, consiliul de administratie poate constitui colective  de  lucru  cuprinzand  specialisti  din cadrul bancii sau din afara acesteia. Desemnarea specialistilor din afara bancii se va face cu acordul ministrului sau al conducatorului organului central respectiv.
    Art. 11
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu majoritatea membrilor ce-l compun.
    In caz de divergenta intre presedinte si majoritatea membrilor consiliului de administratie, problema asupra careia nu s-a realizat un acord este supusa conducerii Ministerului Finantelor.
    Art. 12
    Sedintele consiliului de administratie au loc cel putin o data pe trimestru si se convoaca, in timp util, de presedinte. Consiliul poate fi convocat si la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor sai.
    Art. 13
    Consiliul de administratie al bancii in intregul sau si fiecare membru in parte raspund in fata conducerii Ministerului Finantelor pentru intreaga activitate a bancii; fiecare membru al consiliului raspunde in fata consiliului de administratie si a presedintelui acestuia pentru indeplinirea sarcinilor ce ii sunt incredintate.
    Art. 14
    Intre sedintele consiliului, presedintele bancii impreuna cu primul vicepresedinte si vicepresedintii dezbat si rezolva probleme curente ale activitatii bancii si stabilesc masurile necesare pentru indeplinirea operativa a hotararilor consiliului.
    Art. 15
    Presedintele bancii informeaza consiliul de administratie al bancii asupra principalelor probleme rezolvate in perioada dintre sedinte.
    Art. 16
    In executarea hotararilor consiliului de administratie si in exercitarea atributiilor proprii, presedintele bancii emite, potrivit legii, instructiuni si alte acte prevazute de lege.
    Art. 17
    Banca de Investitii are in conducerea sa un presedinte, un prim-vicepresedinte si doi vicepresedinti.
    Presedintele Bancii de Investitii se numeste prin decret al Consiliului de Stat.
    Primul vicepresedinte si vicepresedintii se numesc prin hotarare a Consiliului de Ministrii, iar atributiile lor se stabilesc de consiliul de administratie al bancii.
    Art. 18
    Presedintele bancii reprezinta Banca de Investitii in raporturile cu celelalte organe si organizatii din tara, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum si in relatiile internationale, in problemele care privesc activitatea Bancii de Investitii.
    Art. 19
    Structura organizatorica a Bancii de Investitii se aproba de ministrul finantelor, potrivit legii.
    Numarul maxim de posturi in centrala Bancii de Investitii si raportul minim dintre numarul functiilor de executie si cel al functiilor de conducere, precum si ponderea personalului de deservire fata de totalul salariatilor, sunt cele prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul decret.
    Banca de Investitii are sucursale, filiale si agentii.
    Infiintarea sau desfiintarea de sucursale, filiale sau agentii se stabileste de consiliul de administratie.
    De asemenea, atributiile, normele de functionare si structura organizatorica a unitatilor prevazute in alin. precedente se stabilesc de consiliul de administratie, potrivit legii.

    CAP. 4

    Art. 20
    Banca de Investitii este persoana juridica, titulara de plan, functioneaza pe principiul gestiunii economice proprii si are sediul central in municipiul Bucuresti.
    Banca de Investitii isi desfasoara activitatea potrivit prezentului decret si statutului sau.
    Fondurile proprii ale Bancii de Investitii sunt cele prevazute in statut.
    Banca de Investitii si unitatile sale folosesc sigiliul pe care este reprodusa stema R.S.R.
    Art. 21
    Directorii sucursalelor si filialelor reprezinta banca in fata organelor de stat, precum si in raporturile cu persoanele juridice sau fizice, in legatura cu activitatea unitatilor pe care le conduc.
    Art. 22
    Actele de imprumut - indiferent de denumirea lor - si extrasele de cont de imprumut privind creante neachitate la termen sau creante pe care banca este indreptatita sa le recupereze inainte de termen de la organizatiile socialiste au putere de titlu executoriu, fara indeplinirea altor formalitati.
    Realizarea creantelor bancii se face pe seama mijloacelor banesti din conturile beneficiarilor de credite.
    In caz de lipsa de disponibil, urmarirea recuperarii creantelor se poate face, pe baza hotararii consiliului de administratie al bancii, asupra marfurilor si altor valori materiale ce apartin organizatiilor socialiste, cu exceptia bunurilor care, potrivit legii, nu pot fi urmarite.
    Actele de imprumut de orice fel  incheiate cu persoane fizice, in caz de neplata la una din scadente, au putere de titlu executoriu pentru intreaga creanta ramasa de plata, fara indeplinirea altor formalitati.
    Art. 23
    Pentru eventualele erori in eliberarea de mijloace banesti sau inregistrari in conturile clientilor, banca raspunde numai pana la limita sumei eronat eliberate  sau inregistrate, precum si de plata penalitatilor ce se varsa la bugetul de stat, suportate de client, in cazurile prevazute de lege, daca nu se dovedeste ca erorile respective s-au produs din culpa clientilor.
    Raspunderea bancii inceteaza daca nu este sesizata cu reclamatie, pana la expirarea termenului stabilit si comunicat in scris, potrivit legii, titularilor de cont, de a aduce la cunostinta unitatilor bancii neinregistrarea sau inregistrarea eronata a operatiunilor in conturi.
    Pretentiile fata de banca sunt supuse prescriptiei prevazute de lege.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 24
    Statutul Bancii de Investitii se aproba prin decret al Consiliului de Stat.
    Art. 25
    Art. 2 din Decretul nr. 607/1957 privind abrogarea Decretului nr. 225/1948 pentru organizarea Bancii de Credit pentru Investitii, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 125/1970

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 125 din 1970
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu