Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1275 din 22 decembrie 2009

pentru modificarea si completarea Reglementarilor privind omologarea individuala, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.132/2005

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 37 din 18 ianuarie 2010In temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 289/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Reglementările privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La titlul „Prescurtări şi definirea unor termeni utilizaţi", termenul „Formular-tip" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Formular-tip - imprimat care se completează în vederea întocmirii unui document de înmatriculare".

2.  La titlul „Prescurtări şi definirea unor termeni utilizaţi", termenul „Identificarea vehiculului" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Identificarea vehiculului - activitate prin care RAR evaluează starea elementelor de identificare ale unui vehicul şi stabileşte caracteristicile sale constructive".

3.  La titlul „Prescurtări şi definirea unor termeni utilizaţi", termenul „Număr de omologare (număr de registru)" se abrogă.

4. La titlul „Prescurtări şi definirea unor termeni utilizaţi", termenul „Numărul de identificare a unui vehicul (VIN)" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Numărul de identificare al unui vehicul (VIN)     - combinaţie structurală de caractere atribuite unui vehicul de către producătorul său ori de către o autoritate competentă, în vederea identificării respectivului vehicul".

5. La titlul „Prescurtări şi definirea unor termeni utilizaţi", termenul „Omologare individuală" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Omologare individuală     - procedura prin care RAR sau o autoritate competentă din alt stat membru al Uniunii Europene certifică faptul că un vehicul rutier îndeplineşte individual cerinţele prevăzute de legislaţia naţională în vigoare, valabilitatea omologării fiind limitată la teritoriul statului care a acordat-o".

6. La titlul „Prescurtări şi definirea unor termeni utilizaţi" se adaugă următorii termeni:

„Certificat de conformitate CE (CoC) - document eliberat de producător şi care certifică faptul că, în momentul fabricării, un vehicul aparţinând seriei tipului omologat comunitar a respectat toate reglementările referitoare la omologarea vehiculelor rutiere

Certificat de omologare individuală - document prin care RAR sau autoritatea de omologare a unui alt stat membru al Uniunii Europene certifică în mod oficial faptul că un anumit vehicul este omologat individual

Maşină autopropulsată pentru lucrări (utilaj autopropulsat pentru lucrări, utilaj mobil) - vehicul autopropulsat special conceput şi construit pentru efectuarea de lucrări şi care, datorită caracteristicilor sale constructive, nu este adecvat pentru transportul pasagerilor sau al mărfurilor. Autovehiculele pe şasiul cărora sunt montate diverse utilaje nu sunt considerate maşini autopropulsate pentru lucrări.

MTI     - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Număr naţional de registru     - număr acordat de RAR unui vehicul căruia i s-a acordat omologarea întregului vehicul, în funcţie de tipul/varianta/versiunea/configuraţia elementelor constructive menţionate în cartea de identitate a vehiculului în cadrul aceleiaşi versiuni, dacă este cazul. Numărul naţional de registru atestă luarea în evidenţă în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării în România.

SM     - stat membru al (state membre ale) Uniunii Europene"

7. Capitolul I se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL I

Omologarea individuală şi eliberarea CIV

SUBCAPITOLUL I1

Domeniu de aplicare

1. Prin omologare individuală (denumită în continuare omologare) RAR atestă că un vehicul îndeplineşte individual condiţiile constructive şi pe cele privind starea tehnică, în conformitate cu prezentele reglementări.

2. Prezenta reglementare conţine condiţiile de omologare şi eliberare a CIV pentru următoarele categorii de vehicule:

2.1. autovehiculele complete, completate sau incomplete, destinate utilizării rutiere, având cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h (categoriile de omologare M şi N), precum şi remorcile acestora (categoria de omologare O), cu excepţia vehiculelor care se deplasează pe şine, a tractoarelor agricole sau forestiere, a maşinilor autopropulsate pentru lucrări şi a cvadriciclurilor. Condiţiile constructive pe care trebuie să le îndeplinească aceste vehicule sunt prevăzute în cap. IV;

2.2. tractoarele agricole sau forestiere pe roţi, având cel puţin două axe şi o viteză maximă constructivă mai mare sau egală cu 6 km/h (categoria de omologare T), precum şi remorcile agricole sau forestiere (categoria de omologare R). Condiţiile constructive pe care trebuie să le îndeplinească tractoarele agricole sau forestiere sunt prevăzute în cap. V, iar în cazul remorcilor agricole sau forestiere se aplică condiţiile constructive prevăzute în anexa nr. 5 la secţiunea 3 a RNTR 2;

2.3. autovehiculele cu două sau 3 roţi, având roţi jumelate sau nejumelate, destinate utilizării rutiere, precum şi cvadriciclurile (categoria de omologare L). Condiţiile constructive pe care trebuie să le îndeplinească aceste vehicule sunt prevăzute în cap. VI. Sunt exceptate:

2.3.1. autovehiculele având o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 6 km/h;

2.3.2. autovehiculele destinate să fie conduse de către un pieton;

2.3.3. autovehiculele destinate să fie utilizate de către persoane cu handicap fizic;

2.3.4. autovehiculele destinate competiţiilor sportive organizate pe drumurile publice sau în afara acestora;

2.3.5. autovehiculele concepute în special pentru utilizarea în afara drumurilor publice şi pentru activităţi recreative, având 3 roţi simetrice plasate una în faţă şi celelalte două în spate;

2.3.6. bicicletele cu pedalare asistată, echipate cu un motor electric auxiliar de o putere nominală continuă maximă de 0,25 kW, a cărui alimentare este redusă progresiv şi în final întreruptă atunci când vehiculul atinge o viteză maximă de 25 km/h sau mai devreme în cazul în care ciclistul se opreşte din pedalat.

3. Omologarea este opţională, la cererea solicitantului, pentru următoarele vehicule:

a) vehicule concepute şi fabricate pentru a fi folosite în principal în şantiere, cariere, porturi sau aeroporturi;

b) vehicule concepute şi fabricate pentru a fi folosite de către forţele armate, serviciile de protecţie civilă, serviciile de luptă împotriva incendiilor şi forţele de menţinere a ordinii publice;

c) maşini autopropulsate pentru lucrări, în măsura în care aceste vehicule respectă cerinţele aplicabile vehiculelor prevăzute la subpct. 2.1. Astfel de omologări opţionale nu aduc atingere aplicării Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice şi de modificare a Directivei 95/16/CE, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Omologarea este opţională, la cererea solicitantului, şi pentru următoarele vehicule:

a) vehicule destinate exclusiv competiţiilor sportive;

b) prototipuri de vehicule folosite în circulaţia rutieră pe răspunderea unui producător, pentru a efectua un program de încercări specific, cu condiţia să fi fost special concepute şi fabricate în acest scop; c) vehicule istorice.

5. Omologarea se poate aplica, la cererea solicitantului, şi în următoarele cazuri:

5.1. pentru vehiculele care au primit omologarea CE de tip şi care au fost modificate înainte de înmatriculare, înregistrare sau comercializare;

5.2. pentru un anumit vehicul, în timpul etapelor succesive ale fabricării sale, în conformitate cu o procedură de omologare de tip în mai multe etape.

Această procedură nu poate înlocui o etapă intermediară în derularea normală a unei proceduri de omologare de tip în mai multe etape şi nu se poate aplica pentru obţinerea omologării etapei iniţiale a unui vehicul.

6. Omologarea şi/sau eliberarea/modificarea CIV sunt condiţionate de completarea de către solicitant a formularului «Cerere activitate RAR» (al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1) cu date privind identitatea sa, a vehiculului şi a deţinătorului acestuia. Cererea este înaintată de către persoana care prezintă vehiculul la omologare. Dacă această persoană nu este producătorul sau proprietarul vehiculului, ea trebuie să fie stabilită pe teritoriul Comunităţii. Cererea se va completa de către solicitant pe propria răspundere, va fi semnată în prezenţa angajatului RAR care efectuează prestaţia şi va rămâne în arhiva RAR, conform prevederilor legale.

SUBCAPITOLUL I2

Metodologia de omologare

7. Omologarea se acordă pentru:

7.1. vehiculele rutiere noi, care nu deţin omologare comunitară (CE) de tip a întregului vehicul valabilă, fabricate (inclusiv din piese detaşate), importate sau introduse în România, în număr de cel mult 10 bucăţi de acelaşi tip, de către aceeaşi persoană juridică sau fizică;

7.2. vehiculele rutiere utilizate, care nu au mai fost înmatriculate în România, cu excepţia celor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au fost omologate comunitar (CE) de tip;

b) au fost înmatriculate ultima dată într-un SM;

c) nu au suferit modificări constructive în raport cu datele înscrise în certificatul de înmatriculare;

7.3. vehiculele rutiere înmatriculate/înregistrate în România care au suferit modificări ale caracteristicilor constructive menţionate în CIV;

7.4. vehiculele rutiere cărora li s-a înlocuit principalul element de rezistenţă (şasiul sau caroseria, după caz).

8. Omologarea se acordă de către RAR în reprezentanţele sale teritoriale şi constă în:

8.1. identificarea vehiculului;

8.2. efectuarea verificărilor şi, după caz, a încercărilor necesare pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor constructive prevăzute în prezentele reglementări;

8.3. efectuarea verificărilor privind starea tehnică prevăzute în planurile de operaţiuni din RNTR 1;

8.4. acordarea numărului naţional de registru;

8.5. eliberarea, la cererea solicitantului omologării, a unui certificat de omologare individuală (al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8). Certificatul de omologare individuală trebuie să conţină numărul de identificare al vehiculului în cauză;

8.6. eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării.

9. Omologarea se acordă dacă vehiculul corespunde descrierii anexate solicitării şi dacă rezultatele verificărilor precizate la pct. 8 demonstrează îndeplinirea cerinţelor prevăzute în prezentele reglementări.

10. In cadrul omologării, stabilirea caracteristicilor constructive ale vehiculului presupune prelevarea informaţiilor de pe vehicul, compararea lor cu cele din baza de date a RAR şi, dupa caz, cu cele din documentele vehiculului şi validarea acestora.

11. Evaluarea îndeplinirii condiţiilor constructive prevăzute în prezentele reglementări se realizează fie prin verificarea certificatelor de omologare/rapoartelor de încercare emise pe baza directivelor/regulamentelor CEE/CE sau regulamentelor CEE-ONU, fie prin evaluarea îndeplinirii cerinţelor prevăzute în cap. IV, V sau VI, după caz.

12. In cadrul omologării, RAR nu efectuează încercări distructive. RAR va folosi orice informaţie relevantă (documentaţie tehnică a producătorului sau documente oficiale ale unei autorităţi de omologare ori ale unui serviciu tehnic) care stabileşte conformitatea cu condiţiile constructive prevăzute în prezentele reglementări, furnizata de solicitant.

13. In locul condiţiilor constructive prevăzute în prezentele reglementări RAR acceptă orice omologare CE de tip pentru sisteme, componente sau unităţi tehnice separate acordată în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare aplicabile.

14. In cazul vehiculelor prevăzute la subpct. 7.1, care deţin omologare de tip naţională sau omologare individuală acordată de un alt SM, omologarea va include, în locul activităţilor menţionate la subpct. 8.2 şi 8.3, verificarea echivalenţei dintre condiţiile constructive pe baza cărora vehiculul a fost omologat şi condiţiile constructive prevăzute de prezentele reglementări, In acest scop, RAR va putea cere solicitantului omologării o declaraţie privind prevederile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat, eliberată de autoritatea competentă a SM care a acordat omologarea individuală sau naţională de tip. De asemenea, RAR va putea solicita autorităţii' competente care a acordat omologarea individuală sau naţională de tip orice informaţii suplimentare detaliate referitoare la prevederile tehnice îndeplinite de vehiculul în cauză. Activităţile menţionate la subpct. 8.2 şi 8.3 se efectuează în cazul în care nu sunt disponibile informaţiile menţionate anterior privind prevederile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat ori pentru acele condiţii constructive care nu sunt acoperite de omologarea individuală sau naţională de tip acordată de autoritatea competentă a SM. RAR nu acordă omologarea doar în cazul în care există motive întemeiate de a considera că condiţiile constructive pe baza cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu condiţiile constructive prevăzute de prezentele reglementări.

15. In cazul vehiculelor prevăzute la subpct. 7.2, care au fost înmatriculate ultima dată în alt SM, omologarea va include, în locul activităţilor menţionate la subpct. 8.2, verificarea echivalenţei dintre condiţiile constructive pe baza cărora vehiculul a fost omologat şi' condiţiile constructive prevăzute de legislaţia în vigoare în România ia data primei înmatriculări a vehiculului (sau anul de fabricaţie al vehiculului, dacă data primei înmatriculări nu este cunoscută). In acest scop, RAR va putea cere solicitantului omologării o declaraţie privind prevederile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat, eliberată de autoritatea competentă a SM care a acordat omologarea individuală sau naţională de tip. Activităţile menţionate la subpct. 8.2 se efectuează în cazul în care nu sunt disponibile informaţiile menţionate anterior privind prevederile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat ori pentru acele condiţii constructive care nu sunt acoperite de omologarea individuală sau naţională de tip acordată de autoritatea competentă a SM. RAR nu acordă omologarea doar în cazul în care există motive întemeiate de a considera că condiţiile constructive pe baza cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu condiţiile constructive prevăzute de legislaţia în vigoare în România la data primei înmatriculări a vehiculului (sau anul de fabricaţie al vehiculului, dacă data primei înmatriculări nu este cunoscuta).

Dacă este cazul, la efectuarea activităţilor prevăzute la subpct. 8.2 se vor avea în vedere condiţiile constructive prevăzute de legislaţia în vigoare în România la data primei înmatriculări a vehiculului (sau anul de fabricaţie al vehiculului, dacă data primei înmatriculări nu este cunoscută).

16. In cazul unui vehicul care este conform cu dispoziţiile Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective şi cu actele de reglementare enumerate în anexa IV sau XI la Directiva 2007/46/CE, RAR va acorda numărul naţional de registru şi va elibera CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau a comercializării fără efectuarea activităţilor menţionate la subpct. 8.2 şi 8.3 în cazul vehiculelor noi, respectiv a activităţilor menţionate la subpct. 8.2 în cazul vehiculelor utilizate, dupa identificarea acestora şi verificarea echivalenţei dintre condiţiile constructive pe baza cărora vehiculul a fost omologat şi condiţiile constructive prevăzute de legislaţia în vigoare în România ia data primei înmatriculări a vehiculului (sau anul de fabricaţie al vehiculului, dacă data primei înmatriculări nu este cunoscută).

17. Vehiculele rutiere prezentate în vederea omologării, care nu pot fi identificate de RAR din cauza lipsei sau modificării numerelor de identificare a acestora, aşa cum au fost ele realizate de către producător sau de către autorităţile competente, după caz, nu pot obţine acordarea omologării.

18. In cazul în care un solicitant doreşte să comercializeze, să înmatriculeze sau să pună în circulaţie într-un alt SM un vehicul căruia RAR i-a acordat o omologare începând cu data intrării în vigoare a prezentelor reglementări, RAR îi furnizează solicitantului, la cerere, o declaraţie privind condiţiile constructive pe baza cărora vehiculul a fost omologat.

19. In cazul în care un anumit vehicul, care a fost omologat de către RAR începând cu data intrării în vigoare a prezentelor reglementări, urmează a fi înmatriculat într-un alt SM, RAR va furniza, la solicitarea autorităţii de omologare din SM respectiv, orice informaţii suplimentare detaliate privind natura condiţiilor constructive îndeplinite de vehiculul în cauză.

SUBCAPITOLUL I3

Exceptări de la anumite cerinţe privind omologarea

20. Omologarea şi eliberarea CIV pentru vehiculele istorice, autovehiculele destinate competiţiilor sportive şi pentru vehiculele aparţinând misiunilor diplomatice şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate la Bucureşti, precum şi membrilor acestora se efectuează în urmatoarele'condiţii:

20.1. Vehiculele istorice sunt cele pentru care perioada trecută de la încetarea fabricaţiei tipului respectiv de vehicul (care a utilizat acelaşi tip de caroserie şi acelaşi tip de motor) este de cel puţin 30 de ani. Vehiculele istorice pot fi originale, restaurate sau reconstruite, sens în care deţinătorii lor vor obţine un atestat de vehicul istoric, emis de autoritatea naţională a FIVA în România, Retromobil Club România. Pentru vehiculele istorice, RAR eliberează CIV dacă vehiculul deţine un atestat de vehicul istoric şi dacă el corespunde în ceea ce priveşte verificarea stării tehnice, având în vedere caracteristicile tehnice de la data primei înmatriculări a vehiculului (sau anul de fabricaţie al vehiculului, dacă data primei înmatriculări nu este cunoscută). RAR menţionează în CIV eliberate vehiculelor istorice textul «Vehicul istoric». Totuşi, dacă RAR constată că un vehicul cu atestat de vehicul istoric nu îndeplineşte condiţiile necesare pentru încadrarea în această categorie, nu eliberează CIV. De asemenea, tot pe baza atestatului de vehicul istoric se va înscrie textul «Vehicul istoric» şi în CIV deja eliberate pentru vehiculele istorice înmatriculate în România.

20.2. Pentru autovehiculele destinate competiţiilor sportive, RAR eliberează CIV în baza fişei de omologare emise de Federaţia Internaţională a Automobilului (FIA), în conformitate cu anexa J la Codul sportiv internaţional, şi dacă vehiculul corespunde în ceea ce priveşte verificarea stării tehnice efectuate de către RAR, având în'vedere caracteristicile tehnice specifice.

20.3. Autovehiculele aparţinând misiunilor diplomatice şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate la Bucureşti, precum şi membrilor acestora sunt exceptate de la respectarea prevederilor privind emisiile poluante impuse prin prezentele reglementări, omologarea astfel acordată fiind valabilă numai pentru perioada înmatriculării lor în sistem CD/TC.

SUBCAPITOLUL I4

Metodologia de eliberare a CIV

21. CIV conţine date despre vehicul şi proprietarii pe numele cărora acesta a fost înmatriculat succesiv. Datele despre vehicul se înscriu de către RAR şi, după caz, de producătorul vehiculului sau reprezentantul autorizat al acestuia, iar datele despre proprietari se înscriu de către autoritatea competentă care efectuează înmatricularea, potrivit legii. La înstrăinarea vehiculului, ultimul proprietar al acestuia are obligaţia de a transmite dobânditorului CIV.

22. CIV se eliberează de către RAR:

22.1. pentru vehiculele noi, care deţin omologare comunitară CE de tip a întregului vehicul valabilă şi pentru care se prezintă originalul sau duplicatul CoC, după identificarea acestora (subpct. 8.1);

22.2. pentru vehiculele noi, care deţin omologare comunitară CE de tip a întregului vehicul valabilă şi pentru care nu se prezintă originalul sau duplicatul CoC, după identificarea acestora (subpct. 8.1) şi verificarea conformităţii cu tipul de vehicul omologat CE;

22.3. pentru vehiculele utilizate, care nu au mai fost înmatriculate sau înregistrate în România şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au fost omologate comunitar (CE) de tip;

b) au fost înmatriculate ultima dată într-un SM;

c) nu au suferit modificări constructive în raport cu datele înscrise în certificatul de înmatriculare, după identificarea acestora (subpct. 8.1), verificarea conformităţii cu tipul de vehicul omologat CE şi efectuarea verificării lor tehnice (subpct. 8.3);

22.4. pentru vehiculele înmatriculate în România şi care nu deţin CIV, după identificarea acestora (subpct. 8.1) şi efectuarea verificării lor tehnice (subpct. 8.3);

22.5. pentru vehiculele cărora RAR le-a acordat omologarea individuală (prevăzute la subpct. 7.1-7.4).

Eliberarea CIV pentru vehiculele prevăzute la subpct. 22.1- 22.4 include şi acordarea numărului naţional de registru.

23. CIV se poate elibera numai pentru vehiculele care pot fi identificate, respectiv cele pentru care RAR stabileşte un număr de identificare valid.

24. Vehiculele rutiere prezentate în vederea eliberării CIV care nu pot fi identificate de RAR din cauza lipsei sau a modificării numerelor de identificare a acestora, aşa cum au fost ele realizate de către producător sau de către autorităţile competente, după caz, nu pot obţine eliberarea CIV.

25. In cazul pierderii, furtului sau distrugerii CIV, RAR poate emite un duplicat al CIV, cu avizul autorităţii competente care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea. De asemenea, RAR poate emite un duplicat al CIV şi în cazul refuzului de predare a CIV constatat de executorul judecătoresc, cu ocazia executării silite. Duplicatul unei CIV se emite numai pe baza înregistrărilor din sistemul informatic al RAR, fără prezentarea vehiculului.

26. In cazurile prevăzute la pct. 25, pentru CIV emise de către titularii omologării de tip/numărului naţional de registru şi care nu au fost utilizate la înmatriculare/înregistrare, o altă CIV va fi emisă de titularul omologării de tip/numărului naţional de registru. In acest sens, este necesar ca titularul omologării de tip/numărului naţional de registru să emită o adresă către RAR prin care să solicite anularea CIV iniţiale şi în care să menţioneze seria noii CIV emise pentru respectivul vehicul.

27. La epuizarea spaţiului destinat înscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori a datelor de identitate a deţinătorilor, RAR eliberează o nouă CIV. De asemenea, RAR eliberează o nouă CIV la orice schimbare a numărului de identificare al unui vehicul.

28. RAR poate elibera CIV cu valabilitate limitată de 30 de zile pentru vehiculele care nu corespund integral cerinţelor de omologare/eliberare a CIV, pentru scoaterea lor din ţară.

29. Pentru alte situaţii sau în cazul în care se solicită eliberarea CIV cu valabilitate limitată mai mare de 30 de zile este necesară aprobarea MTI.

30. In cazurile prevăzute la pct. 28 şi 29, valabilitatea CIV se socoteşte de la data înmatriculării vehiculului respectiv.

31. CIV completată numai cu datele despre vehicul se eliberează de RAR:

31.1. solicitantului activităţii de omologare, pentru vehiculele menţionate la subpct. 22.5;

31.2. solicitantului activităţii de eliberare a CIV, pentru vehiculele menţionate la subpct. 22.1-22.4;

31.3. deţinătorului vehiculului sau împuternicitului legal al acestuia, în cadrul activităţii de eliberare a duplicatului unei CIV sau la eliberarea unei alte CIV, dacă cea iniţială a fost luată în evidenţă de către autoritatea competentă de înmatriculare;

31.4. solicitantului activităţii de eliberare a duplicatului unei CIV, dacă cea iniţială a fost emisă de RAR şi nu a fost luată în evidenţă de către autoritatea competentă de înmatriculare.

SUBCAPITOLUL I5

Cerinţe privind vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, care au suferit modificări ale caracteristicilor constructive menţionate în CIV

32. Pentru menţinerea în circulaţie, vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, care au suferit modificări ale caracteristicilor constructive menţionate în CIV, trebuie supuse omologării şi modificării CIV.

La omologare se aplică condiţiile constructive în vigoare în România la data primei înmatriculări a vehiculului (sau anul de fabricaţie al vehiculului, dacă data primei înmatriculări nu este cunoscută).

In cazul în care modificările efectuate conduc la modificarea categoriei de omologare, se aplică condiţiile constructive în vigoare în România la data omologării efectuate ca urmare a modificării vehiculului, cu excepţia cerinţelor privind emisiile poluante, condiţia aplicabilă fiind aceea de a se menţine cel puţin aceeaşi normă de poluare EURO în raport cu autovehiculul care a fost modificat.

33. La modificările menţionate la pct. 32, în cazul intervenţiei la sistemele care privesc siguranţa circulaţiei, protecţia mediului, eficienţa energetică şi protecţia împotriva furturilor şi care sunt reglementate de directivele/regulamentele CEE/CE sau de regulamentele CEE-ONU, trebuie utilizate numai echipamente, componente, entităţi tehnice, piese şi materiale de exploatare de origine sau omologate ori certificate conform legislaţiei în vigoare.

34. Modificările menţionate la pct. 32 pot fi efectuate numai de operatori economici autorizaţi de RAR, conform legislaţiei în vigoare.

35. Modificarea unui vehicul este acceptată, iar RAR modifică datele înscrise în CIV numai dacă:

- evaluarea tehnică efectuată stabileşte că modificarea respectivă este compatibilă din punct de vedere tehnic cu caracteristicile constructive ale vehiculului;

- modificarea respectivă nu influenţează în mod negativ, în ceea ce priveşte siguranţa rutieră şi protecţia mediului, comportamentul sistemelor, componentelor sau unităţilor tehnice separate ale vehiculului;

- sunt respectate integral prevederile legislaţiei şi reglementărilor tehnice aplicabile la omologare, în conformitate cu prezentele reglementări.

Respectarea cerinţelor de mai sus poate fi dovedită fie pe baza documentaţiei tehnice, fie prin efectuarea verificărilor si/sau a testelor necesare.

36. RAR modifică CIV/eliberează o nouă CIV numai la solicitarea deţinătorului înscris în CIV.

37. Prevederile privind montarea de către carosieri individuali a suprastructurii şi a platformei pentru încărcare la vehiculele utilitare sunt prevăzute în anexa nr. 4.

38. Prevederile privind protecţia ocupanţilor autovehiculelor contra deplasării mărfurilor (încărcăturii) sunt prevăzute în anexa nr. 5.

39. Lista cu modificările speciale aduse autovehiculelor în scopul conducerii de către persoanele cu handicap şi/sau în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat este prevăzută în anexa nr. 9.

SUBCAPITOLUL I6

Prevederi finale

40. Definirea categoriilor de folosinţă ale vehiculelor, clasificarea vehiculelor pe categorii de omologare, precum şi definirea tipurilor de caroserie şi a claselor pentru autovehiculele pentru transportul de pasageri sunt prevăzute în RNTR 2.

41. MTI poate acorda exceptări de la unele prevederi ale prezentelor reglementări, aplicabile la omologare/eliberarea CIV, cu condiţia de a se impune respectarea unor condiţii alternative, astfel încât să nu fie afectate în mod semnificativ siguranţa rutieră şi protecţia mediului.

In certificatul de omologare individuală se vor menţiona derogările acordate. De asemenea, în CIV se vor menţiona sintetic derogările acordate.

42. Viteza maximă constructivă a vehiculelor rutiere, puterea netă a motorului şi cilindreea motorului care se înscriu în CIV sunt cele indicate de producător.

Pentru autovehiculele din categoriile M şi N, prevăzute cu limitator de viteză sau cu sistem integrat de limitare a vitezei, în CIV se va înscrie viteza maximă care nu poate fi depăşită constructiv, datorită limitatorului de viteză sau sistemului integrat de limitare a vitezei, şi care este declarată de către solicitantul omologării/eliberării CIV în documentele tehnice prezentate în vederea omologării/eliberării CIV.

In cazul constatării unor neconcordanţe majore între caracteristicile tehnice ale vehiculului şi datele indicate de solicitantul omologării/eliberării CIV, RAR poate proceda la verificarea acestor date pe bază de documente, rapoarte de încercare sau testare, după caz.

43. Anul de fabricaţie care se înscrie în CIV reprezintă anul codificat de producător în structura VIN sau, dacă acesta nu este prevăzut de producător, anul calendaristic în timpul căruia a fost fabricat vehiculul.

44. Caracteristicile şi performanţele care nu sunt reglementate prin reglementări naţionale, directive CE/CEE individuale, regulamente (CE) individuale sau regulamente CEE-ONU ori prin orice alte acte normative care nu sunt menţionate de prezentele reglementări nu se verifică de RAR şi se înscriu în documentele eliberate de RAR, inclusiv în CIV, în conformitate cu datele declarate de solicitantul omologării/eliberării CIV pe propria răspundere a acestuia. Orice consecinţe de natură juridică, administrativă şi/sau economică ce decurg din respectiva declaraţie vorfi suportate de solicitantul omologării.

45. Vehiculele complete, completate, carosate sau modificate pentru a fi utilizate de forţele armate, forţele de menţinere a ordinii publice (forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie sau poliţia de frontieră), serviciile de protecţie civilă, serviciile de luptă împotriva incendiilor (pompieri) şi alte servicii de urgenţă (servicii de ambulanţă şi medicină, pentru acordarea ajutorului de urgenţă sau servicii de descarcerare) se pot omologa de către RAR ca vehicule speciale.

Pentru aceste vehicule MTI poate acorda derogări de la cerinţele prevăzute la omologare, pentru elementele constructive specifice utilizării speciale, atunci când respectarea cerinţelor tehnice este incompatibilă cu utilizarea respectivă.

In vederea omologării, solicitantul omologării trebuie să pună la dispoziţia RAR un document emis de autoritatea competentă, prin care să fie precizate elementele constructive specifice utilizării speciale, care justifică încadrarea vehiculului respectiv ca vehicul special şi, după caz, acordarea unor derogări de la cerinţele prevăzute la omologare.

In certificatul de omologare individuală se vor menţiona derogările acordate. De asemenea, în CIV se vor menţiona sintetic derogările acordate.

In CIV se va menţiona faptul că vehiculul va putea fi utilizat cu o altă destinaţie numai după reomologarea de către RAR. La reomologare se vor aplica cerinţele tehnice care erau în vigoare la data fabricaţiei vehiculului respectiv.

46. La aplicarea directivelor CE/CEE, regulamentelor (CE) sau regulamentelor CEE-ONU prevăzute în prezentele reglementări se au în vedere modificările aplicabile în conformitate cu prevederile RNTR 2.

47. In cazul în care la aplicarea prezentelor prevederi se are în vedere anul de fabricaţie al unui vehicul, la omologare se vor aplica prevederile în vigoare la data de 1 ianuarie a anului de fabricaţie."

8. Capitolul II se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL II

Metodologia de certificare a autenticităţii

1. Certificarea autenticităţii se efectuează de către RAR:

1.1. pentru vehiculele rutiere utilizate care nu au mai fost înmatriculate în România şi care se supun omologării şi/sau eliberării CIV;

1.2. pentru vehiculele rutiere care sunt sau au mai fost înmatriculate în România şi care îşi schimbă deţinătorul.

2.  Sunt exceptate de la certificarea autenticităţii autovehiculele destinate competiţiilor sportive şi vehiculele istorice.

3. Certificarea autenticităţii se efectuează prin metode nedistructive, în spaţii dotate cu echipamente specifice.

4. Certificarea autenticităţii este condiţionată de completarea de către solicitant a formularului «Cerere activitate RAR» cu date privind identitatea sa, a vehiculului şi a deţinătorului acestuia. Cererea se va completa de către solicitant pe propria răspundere, va fi semnată în prezenţa angajatului RAR care efectuează prestaţia şi va rămâne în arhiva RAR, conform prevederilor legale.

5. Pentru vehiculele precizate la subpct. 1.1, la certificarea autenticităţii se verifică dacă:

5.1. principalele elemente de identificare ale vehiculului sunt originale şi/sau nu au fost supuse unor modificări neautorizate;

5.2.  formularul-tip al documentului care confirmă înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autorităţile competente din ţara de provenienţă, este autentic. Verificarea formularului-tip se face numai pentru documentele al căror model etalon se regăseşte în baza de date a RAR;

5.3. vehiculul nu figurează ca dat în urmărire pe plan internaţional la data efectuării certificării autenticităţii, potrivit bazei de date puse la dispoziţia RAR de autorităţile competente din România.

6. Pentru vehiculele prevăzute la subpct. 1.2, la certificarea autenticităţii se verifică dacă:

6.1. se menţin principalele elemente de identificare şi caracteristicile constructive ale vehiculului în aceeaşi configuraţie ca la momentul omologării/eliberării CIV;

6.2. vehiculul nu figurează ca dat în urmărire pe plan intern la data efectuării certificării autenticităţii, potrivit bazei de date puse la dispoziţia RAR de autorităţile competente din România.

7. Pentru vehiculele care corespund din punctul de vedere al certificării autenticităţii, RAR emite Certificatul de autenticitate. Acest document este valabil pentru o singură înmatriculare, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice de la data eliberării sale.

8. Pentru vehiculele care nu corespund certificării autenticităţii, în raportul de verificare eliberat se menţionează motivele deciziei RAR."

9. Capitolul III se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL III

Omologarea în cazul înlocuirii şasiului/caroseriei

1. Prin înlocuirea şasiului/caroseriei unui vehicul se înţelege totalitatea operaţiunilor determinate de schimbarea şasiului/caroseriei cu un alt şasiu/o altă caroserie compatibil(ă), în condiţiile prevăzute în prezentele reglementări.

2. Noua configuraţie a vehiculului se supune omologării. Condiţiile constructive aplicabile la omologarea determinată de înlocuirea şasiului/caroseriei sunt cele prevăzute în prezentele reglementări, ţinându-se cont de anul de fabricaţie a vehiculului iniţial, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerinţe:

2.1. vehiculul iniţial deţine CIV sau cel puţin este înmatriculat în România;

2.2. noul element de rezistenţă (şasiul/caroseria) este compatibil cu cel iniţial;

2.3. în cazul autovehiculelor, s-a păstrat motorul înscris în CIV sau cel puţin în certificatul de înmatriculare.

Totuşi, în cazul unui autovehicul din categoria M2 sau M3 se va impune respectarea cerinţelor privind amenajarea interioară în vigoare la data omologării noii configuraţii a acestuia.

3. In cazul în care cel puţin una dintre cerinţele prevăzute la subpct. 2.1, 2.2 şi 2.3 nu este îndeplinită, omologarea vehiculului astfel obţinut se face prin raportare la condiţiile constructive prevăzute în prezentele reglementări, ţinându-se cont de anul de fabricaţie a subansamblului care constituie noul element principal de rezistenţă.

4. Se consideră că două caroserii/şasiuri sunt compatibile în sensul subpct. 2.2 dacă ele sunt destinate unor vehicule identice cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici:

4.1. marca, admiţându-se ca excepţie vehiculele fabricate sub licenţă (pentru toate categoriile de vehicule);

4.2. tipul desemnat de către producător în conformitate cu definiţia din directiva-cadru specifică (pentru toate categoriile de vehicule);

4.3. tipul caroseriei (numai pentru vehiculele din categoria M);

4.4. numărul de axe (pentru toate categoriile de vehicule).

5. Se va proceda la înlocuirea efectivă a şasiului/caroseriei numai după obţinerea de către solicitant a acceptului de efectuare a acestei operaţiuni, eliberat de către RAR, inclusiv pe baza identificării vehiculului iniţial. RAR nu omologhează şi nu eliberează/modifică CIV pentru un vehicul la care s-a înlocuit şasiul/caroseria sau la care s-a înlocuit numai elementul purtător al numărului de identificare, dacă vehiculul iniţial este blocat în sistemul informatic al RAR. Inlocuirea şasiului/caroseriei se efectuează numai în ateliere de reparaţii autorizate conform legislaţiei în vigoare pentru această activitate.

6. Dacă prevederile pct. 5 sunt îndeplinite, iar rezultatele verificărilor efectuate în cadrul omologării demonstrează îndeplinirea cerinţelor aplicabile, în CIV eliberată/modificată conform cap. I RAR va înscrie menţiunea referitoare la înlocuirea şasiului/caroseriei.

7. Omologarea unui vehicul care se prezintă la RAR pentru înscrierea menţiunii privitoare la înlocuirea şasiului/caroseriei care s-a efectuat anterior datei de 1 ianuarie 2006 se acordă, de asemenea, pe baza cerinţelor tehnice prevăzute în prezentele reglementări, ţinându-se cont de anul de fabricaţie a vehiculului iniţial, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerinţe:

7.1. sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la subpct. 2.1-2.3;

7.2.  se atestă prin documente data achiziţiei şasiului/caroseriei şi data efectuării operaţiunii de înlocuire (factură/deviz/adeverinţă atelier privind lucrările efectuate sau declaraţie pe propria răspundere autentificată notarial, dacă lucrarea a fost efectuată în regie proprie).

8. In cazul în care cel puţin una dintre cerinţele prevăzute la subpct. 7.1 şi 7.2 nu este îndeplinită, omologarea vehiculului astfel obţinut se face prin raportare la condiţiile constructive prevăzute în prezentele reglementări, ţinându-se cont de anul de fabricaţie a subansamblului care constituie noul element principal de rezistenţă.

9. Şasiurile/Caroseriile iniţiale ale vehiculelor cărora li s-a înlocuit principalul element al structurii de rezistenţă nu se mai pot folosi pentru echiparea altor vehicule.

10. Şasiurile/Caroseriile provenite de la vehicule radiate în vederea casării nu se pot folosi pentru echiparea altor vehicule.

11. Nu se supun omologării vehiculele la care s-a înlocuit numai elementul de caroserie/şasiu purtător al numărului de identificare, respectiv partea componentă a structurii de rezistenţă care constituie suportul numărului de identificare poansonat şi pe care producătorul o livrează ca piesă de schimb.

12. Pentru un vehicul, RAR acceptă înlocuirea elementului precizat la pct. 11 şi modifică în consecinţă CIV numai dacă:

12.1. elementul montat pe vehicul constituie o piesă de schimb nouă;

12.2. reparaţia s-a efectuat într-un atelier de reparaţii autorizat conform legislaţiei în vigoare pentru activitatea de intervenţie la structura de rezistenţă.

13. Modificarea CIV se poate face şi pentru vehiculele la care elementul de şasiu/caroserie purtător al numărului de identificare a fost înlocuit anterior datei de 1 ianuarie 2006, fără respectarea prevederilor subpct. 12.2, numai dacă:

13.1. elementul montat pe vehicul constituie o piesă de schimb nouă;

13.2. în absenţa numărului de identificare poansonat, celelalte indicii regăsite pe vehicul confirmă identitatea acestuia (an de fabricaţie, cod şi serie motor, succesiune de culori, elemente specifice perioadei de fabricaţie etc);

13.3. se atestă prin documente data achiziţiei piesei de schimb şi data efectuării operaţiunii de înlocuire (factură/deviz/adeverinţă atelier privind lucrările efectuate sau declaraţie pe propria răspundere autentificată notarial, dacă lucrarea a fost efectuată în regie proprie).

14. In cazul în care vehiculul nu se încadrează în prevederile pct. 12 sau 13, acesta nu va putea beneficia de eliberarea/modificarea CIV."

10. După capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III1, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL III1

Eliberarea atestatului tehnic pentru vehiculele care nu se supun omologării şi/sau eliberării CIV

1. La cerere, RAR poate elibera în cazul vehiculelor care nu se supun omologării şi/sau eliberării CIV un atestat tehnic, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10.

2. Condiţiile constructive care trebuie îndeplinite de aceste vehicule în vederea obţinerii atestatului tehnic sunt cele prevăzute în cap. VII.

3. Eliberarea de către RAR a atestatului tehnic pentru maşinile autopropulsate pentru lucrări nu exonerează deţinătorul maşinii autopropulsate pentru lucrări de la respectarea celorlalte prevederi legale aplicabile pentru introducerea pe piaţă şi/sau introducerea în circulaţie a acesteia."

11. La capitolul IV, subpunctul 2.7 se abrogă.

12. La capitolul IV, subpunctul 4.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4.3. Vehiculele fabricate după 31 martie 2001 care fac parte din categoriile M2, M3, N2 şi N3 (cu excepţia celor cu mai mult de 4 axe), precum şi O3 şi O4 trebuie să fie prevăzute cu ABS. Dacă un autovehicul înmatriculat în România este transformat în categoria M2 sau M3, acesta trebuie prevăzut cu ABS."

13. La capitolul IV, subpunctul 5.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5.1. Instalaţia de iluminare şi semnalizare luminoasă trebuie să cuprindă dispozitivele menţionate în anexa nr. 2."

14. La capitolul IV, subpunctul 5.2 se abrogă.

15. La capitolul IV, subpunctul 6.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.1. Avertizorul sonor trebuie să emită un sunet uniform şi constant; spectrul său acustic nu trebuie să se modifice sensibil în timpul funcţionării."

16. La capitolul IV, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7. Condiţii privind motorul şi protecţia mediului

7.1. Omologarea se acordă numai pentru autovehiculele pentru care se poate stabili, pe bază de documente tehnice privind datele de omologare sau teste efectuate de un serviciu tehnic notificat la Comisia Europeană, norma de poluare în conformitate cu legislaţia comunitară aplicabilă în funcţie de categorie (norme EURO).

7.2. Autovehiculele noi echipate cu mas din categoriile M şi N, precum şi cele echipate cu mac din categoriile M1 şi N1, trebuie să corespundă prevederilor Directivei 70/220/CEE, cu aplicarea valorilor-limită prevăzute la linia B a tabelului de la pct. 5.3.1.4 al anexei I la Directiva 70/220/CEE, modificată de Directiva 98/69/CE (EURO 4). Se acceptă ca alternativă prezentarea unui raport de încercare întocmit de un serviciu tehnic notificat la Comisia Europeană, care atestă efectuarea testului de tip I din anexa III la Directiva 70/220/CEE, cu aplicarea valorilor-limită prevăzute la linia B a tabelului de la pct. 5.3.1.4 al anexei I la Directiva 70/220/CEE, modificată de Directiva 98/69/CE (EURO 4).

7.3. Incepând cu data de 1 ianuarie 2011, autovehiculele noi din categoriile M1, M2 şi N1 clasa I, cu o masă de referinţă de cel mult 2.610 kg, trebuie să corespundă prevederilor Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor, cu aplicarea valorilor-limită prevăzute în tabelul 1 de la anexa I la Regulamentul (CE) nr. 715/2007 (EURO 5), cu modificările ulterioare. Se acceptă ca alternativă prezentarea unui raport de încercare întocmit de un serviciu tehnic notificat la Comisia Europeană, care atestă efectuarea testului de tip I din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în aplicare şi modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor, cu aplicarea valorilor-limită prevăzute în tabelul 1 de la anexa I la Regulamentul (CE) nr. 715/2007 (EURO 5).

7.4. Incepând cu 1 ianuarie 2012, autovehiculele noi din categoria N1 clasele II şi III, din categoria N2 şi autovehiculele noi concepute pentru a îndeplini nevoi sociale specifice, cu o masă de referinţă de cel mult 2.610 kg, trebuie să corespundă prevederilor Regulamentului (CE) nr. 715/2007, cu modificările ulterioare, cu aplicarea valorilor-limită prevăzute în tabelul 1 de la anexa I la Regulamentul (CE) nr. 715/2007 (EURO 5). Se acceptă ca alternativă prezentarea unui raport de încercare întocmit de un serviciu tehnic notificat la Comisia Europeană, care atestă efectuarea testului de tip I din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 692/2008, cu aplicarea valorilor-limită prevăzute în tabelul 1 de la anexa I la Regulamentul (CE) nr. 715/2007 (EURO 5). Pentru încercarea privind emisiile la ţeava de evacuare, valorile-limită care se aplică autovehiculelor concepute pentru a îndeplini nevoi sociale specifice sunt aceleaşi cu valorile-limită pentru autovehiculele din categoria N1 clasa III.

7.5. Incepând cu 1 septembrie 2015, autovehiculele noi din categoriile M1, M2 şi N1 clasa I, cu o masă de referinţă de cel mult 2.610 kg, trebuie să corespundă prevederilor Regulamentului (CE) nr. 715/2007, cu aplicarea valorilor-limită prevăzute în tabelul 2 de la anexa I la Regulamentul (CE) nr. 715/2007 (EURO 6). Se acceptă ca alternativă prezentarea unui raport de încercare întocmit de un serviciu tehnic notificat la Comisia Europeană, care atestă efectuarea testului de tip I din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 692/2008, cu aplicarea valorilor-limită prevăzute în tabelul 2 de la anexa I la Regulamentul (CE) nr. 715/2007 (EURO 6).

7.6. Incepând cu 1 septembrie 2016, autovehiculele noi din categoria N1 clasele II şi III şi din categoria N2, cu o masă de referinţă de cel mult 2.610 kg, trebuie să corespundă prevederilor Regulamentului (CE) nr. 715/2007, cu aplicarea valorilor-limită prevăzute în tabelul 2 de la anexa I la Regulamentul (CE) nr. 715/2007 (EURO 6). Se acceptă ca alternativă prezentarea unui raport de încercare întocmit de un serviciu tehnic notificat la Comisia Europeană, care atestă efectuarea testului de tip I din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 692/2008, cu aplicarea valorilor-limită prevăzute în tabelul 2 de la anexa I la Regulamentul (CE) nr. 715/2007 (EURO 6).

7.7. Prin masă de referinţă se înţelege masa proprie a autovehiculului din care se scade masa conducătorului auto de 75 kg şi la care se adaugă o masă uniformă de 100 kg.

7.8. Prin autovehicule concepute pentru a îndeplini nevoi sociale specifice se înţelege autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare din categoria M1, care pot fi unul dintre următoarele:

a) autovehicule speciale, cu o masă de referinţă mai mare de 2.000 kg;

b) autovehicule cu o masă de referinţă mai mare de 2.000 kg şi concepute pentru transportul a 7 sau mai multe persoane, inclusiv conducătorul auto, cu excepţia, de la 1 septembrie 2012, a autovehiculelor din categoria M1 G;

c) autovehicule cu o masă de referinţă mai mare de 1.760 kg, construite în mod special pentru scopuri comerciale şi care permit utilizarea de scaune rulante pentru persoane cu handicap fizic în interiorul autovehiculului.

7.9. Omologarea poate fi acordată în baza Regulamentului (CE) nr. 715/2007 şi autovehiculelor din categoriile M1, M2, N1, şi N2, cu o masă de referinţă de cel mult 2.840 kg şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de regulament şi de măsurile sale de punere în aplicare.

7.10. Autovehiculele noi din categoriile M2, M3 şi N echipate cu mac sau cu mas care funcţionează cu GPL sau GNC trebuie să corespundă prevederilor Directivei 2005/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 septembrie 2005 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin comprimare utilizate la vehicule şi împotriva emisiilor de gaze poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin scânteie alimentate cu gaz sau cu gaz petrolier lichefiat utilizate la vehicule, cu aplicarea valorilor-limită prevăzute la linia B2 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EURO V). Se acceptă ca alternativă prezentarea unui raport de încercare întocmit de un serviciu tehnic notificat la Comisia Europeană, care atestă efectuarea testului de tip ESC, ELR şi/sau ETC, după caz, din anexa III la Directiva 2005/55/CE, cu respectarea valorilor-limită prevăzute la linia B2 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EURO V).

7.11. Incepând cu 31 decembrie 2013, autovehiculele noi din categoriile M1, M2, N1 şi N2, cu o masă de referinţă mai mare de 2.610 kg, precum şi autovehiculele noi din categoriile M3 şi N3 trebuie să corespundă prevederilor Regulamentului (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor şi a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) şi accesul la informaţii privind repararea şi întreţinerea vehiculelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 si a Directivei 2007/46/CE si de abrogare a Directivelor 80/1.269/CEE, 2005/55/CE şi 2005/78/CE, cu aplicarea valorilor-limită prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 595/2009 (EURO VI).

7.12. Omologarea unui autovehicul complet acordată conform Regulamentului (CE) nr. 595/2009 şi măsurilor sale de punere în aplicare este valabilă şi pentru autovehiculul incomplet respectiv cu o masă de referinţă de până la 2.610 kg.

7.13. Omologarea unui autovehicul acordată conform Regulamentului (CE) nr. 595/2009 şi măsurilor sale de punere în aplicare este valabilă şi pentru variantele şi versiunile sale cu o masă de referinţă de peste 2.380 kg.

7.14. In cazul autovehiculelor utilizate provenite dintr-un SM, dacă norma de poluare EURO nu se poate stabili pe baza documentelor tehnice privind datele de omologare, se acceptă ca alternativă prezentarea unui raport de încercare întocmit de un serviciu tehnic notificat la Comisia Europeană, care atestă efectuarea testului de tip I din anexa III la Directiva 70/220/CEE sau din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 692/2008, respectiv a testului de tip ESC, ELR şi/sau ETC, după caz, din anexa III la Directiva 88/77/CE sau din anexa III la Directiva 2005/55/CE, cu respectarea valorilor-limită aplicabile în funcţie de categoria autovehiculului şi norma de poluare EURO.

Prin excepţie de la prevederile pct. 7.1 autovehiculele utilizate provenite dintr-un SM pentru care nu se poate stabili (pe bază de documente tehnice privind datele de omologare sau teste) norma de poluare EURO vor fi omologate, dar vor fi încadrate ca autovehicule non-EURO.

7.15. Autovehiculele utilizate provenite din alte state în afara SM trebuie să respecte cel puţin valorile-limită privind încercarea de tip I precizate la linia A din tabelul de la pct. 5.3.1.4 al anexei I la Directiva 70/220/CEE, modificată de Directiva 98/69/CE (EURO 3), sau cel puţin valorile-limită precizate la linia A a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 88/77/CEE, modificată de Directiva 1999/96/CE (EURO III), după caz, în funcţie de categoria autovehiculului.

In cazul în care norma de poluare EURO nu se poate stabili pe baza documentelor tehnice privind datele de omologare, se acceptă ca alternativă prezentarea unui raport de încercare întocmit de un serviciu tehnic notificat la Comisia Europeană, care atestă efectuarea testului de tip I din anexa III la Directiva 70/220/CEE sau din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 692/2008, respectiv a testului de tip ESC, ELR şi/sau ETC, după caz, din anexa III la Directiva 88/77/CE sau din anexa III la Directiva 2005/55/CE, cu respectarea valorilor-limită aplicabile în funcţie de categoria autovehiculului si norma de poluare EURO.

7.16. Instalarea pe autovehicul a unui sistem sau a unei componente de reducere a emisiilor poluante este menţionată în CIV numai dacă prin această modificare se obţine modificarea normei de poluare EURO în raport cu cea stabilită la omologarea iniţială, în sensul trecerii la o normă de poluare EURO care exprimă reducerea emisiilor poluante, şi cu respectarea următoarelor condiţii:

a) se poate pune la dispoziţia RAR o copie de pe certificatul de omologare/certificare eliberat de către o autoritate competentă dintr-un SM care atestă încadrarea în noua normă de poluare EURO;

b) se poate pune la dispoziţia RAR documentul de instalare pe autovehicul emis de atelierul care a făcut modificarea;

c) sistemul sau componenta respectivă este instalată pe autovehicul în conformitate cu certificatul de omologare/ certificare prevăzut la lit. a);

d) sunt respectate cerinţele privind emisiile poluante prevăzute la pct. 8 din anexa nr. 2 la RNTR 1.

In cazul în care cerinţele menţionate la lit. a)-c) nu sunt îndeplinite, stabilirea normei de poluare EURO se realizează numai în baza prezentării unui raport de încercare întocmit de un serviciu tehnic notificat la Comisia Europeană, care atestă efectuarea testului de tip I din anexa III la Directiva 70/220/CEE sau din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 692/2008, respectiv a testului de tip ESC, ELR şi/sau ETC, după caz, din anexa III la Directiva 88/77/CE sau din anexa III la Directiva 2005/55/CE, cu respectarea valorilor-limită aplicabile în funcţie de categoria autovehiculului şi norma de poluare EURO."

17. La capitolul IV, subpunctul 9.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„9.3. Centurile de siguranţă trebuie să fie inscripţionate lizibil, cu claritate şi de neşters cu marca de omologare în conformitate cu Regulamentul nr. 16 CEE-ONU sau cu Directiva 77/541/CEE. Condiţia se consideră îndeplinită şi de către centurile de siguranţă care sunt omologate conform normelor SAE sau DOT"

18. La capitolul IV, subpunctul 10.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„10.4. Nu este permisă diminuarea transparenţei geamurilor aflate în câmpul de vizibilitate principal al vehiculului astfel încât să nu se mai respecte prescripţiile subpct. 10.2."

19. La capitolul IV, după subpunctul 10.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 10.41, cu următorul cuprins:

„10.41. Elementele sau procedeele de diminuare a transparenţei geamurilor trebuie să fie certificate în conformitate cu legislaţia în vigoare."

20. La capitolul IV, subpunctul 10.7.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„10.7.1. Oglinzile destinate montării în interiorul vehiculului şi în exteriorul acestuia se împart în următoarele clase, indicate şi prin marcarea lor pe oglinzi:

- clasa I: oglinzi retrovizoare interioare;

- clasa II: oglinzi retrovizoare exterioare principale «mari»;

- clasa III: oglinzi retrovizoare exterioare principale «mici»;

- clasa IV: oglinzi retrovizoare exterioare cu unghi mare de vizibilitate;

- clasa V: oglinzi retrovizoare exterioare numite de proximitate (de parcare);

- clasa VI: oglinzi exterioare pentru vizibilitate frontală.

21. La capitolul IV, subpunctul 11.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„11.1. Echiparea cu anvelope trebuie să fie în concordanţă cu indicaţiile producătorului vehiculului."

22. La capitolul IV, după subpunctul 11.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 11.11, cu următorul cuprins:

„11.11. Anvelopele utilizate pe vehicule trebuie să fie omologate în conformitate cu Directiva 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora, precum şi montarea lor, Regulamentul CEE-ONU nr. 30 sau Regulamentul CEE-ONU nr. 54, după caz."

23. La capitolul IV, subpunctul 12.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„12.1. Dispozitivele de cuplare mecanică între autovehicule şi remorcile lor înglobează toate piesele şi dispozitivele prin care se realizează legătura dintre vehiculele tractoare şi vehiculele tractate. De asemenea, includ şi părţile fixe sau detaşabile destinate montării, reglării sau acţionării dispozitivelor de cuplare.

Dispozitivele de cuplare trebuie să poarte marca de omologare în conformitate cu Directiva 94/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 1994 privind dispozitivele de cuplare mecanică ale autovehiculelor şi ale remorcilor acestora, precum şi fixarea lor pe aceste vehicule sau cu Regulamentul CEE-ONU nr. 55.

RAR poate acorda derogare de la prevederile celui de al doilea alineat pentru dispozitivele de cuplare cu alte dimensiuni decât cele prevăzute în Directiva 94/20/CE sau în Regulamentul CEE-ONU nr. 55 şi utilizate pentru tractarea remorcilor din categoriile O1 şi O2 numai dacă acestea poartă marca de fabricaţie a producătorului dispozitivelor de cuplare."

24. La capitolul IV, punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„15. Omologarea se acordă pentru un tip de vehicul din categoriile N2, N3, M2 şi M3 numai dacă acesta este echipat cu limitator de viteză sau cu sistem integrat de limitare a vitezei omologat.

15.1. Viteza limitată pentru fiecare categorie de vehicule trebuie să fie fixată la valorile stabilite prin legislaţia în vigoare, după cum urmează:

a) autovehiculele din categoriile M2 şi M3 - viteza maximă nu trebuie să depăşească 100 km/h;

b) autovehiculele din categoriile N2 şi N3 - viteza maximă nu trebuie să depăşească 90 km/h.

15.2. Sunt exceptate de la cerinţa echipării cu limitator de viteză sau cu sistem integrat de limitare a vitezei:

a) vehiculele concepute şi fabricate pentru a fi folosite de către forţele armate, serviciile de protecţie civilă, serviciile de luptă împotriva incendiilor şi alte servicii de urgenţă şi forţele de menţinere a ordinii publice;

b) vehiculele a căror viteză maximă constructivă nu poate depăşi viteza maximă precizată la subpct. 15.1;

c) vehiculele utilizate pentru teste rutiere în scopuri ştiinţifice;

d) vehiculele utilizate numai pentru servicii publice în mediu urban."

25. La capitolul IV, punctul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„16. Omologarea se acordă pentru un vehicul nou din categoriile M şi N care este echipat cu aparat de control (tahograf) numai dacă aparatul de control (tahograful) este omologat în conformitate cu anexa IB la Regulamentul (CE) 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier, cu modificările ulterioare (tahograf digital).

16.1. Omologarea se acordă pentru un vehicul utilizat din categoriile M şi N, care este echipat cu aparat de control (tahograf), înmatriculat prima dată după 1 ianuarie 2007 (fabricat dupa 1 ianuarie 2007, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă), numai dacă aparatul de control (tahograful) este omologat în conformitate cu anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 3.821/85, cu modificările ulterioare (tahograf digital).

16.2. Omologarea se acordă pentru un vehicul utilizat din categoriile M şi N, care este echipat cu aparat de control (tahograf), înmatriculat prima dată înainte de 1 ianuarie 2007 (fabricat înainte de 1 ianuarie 2007, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă), numai dacă aparatul de control (tahograful) este omologat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 3.821/85, cu modificările ulterioare."

26. La capitolul V, titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL V

Condiţii constructive privind tractoarele agricole sau forestiere pe roţi, având cel puţin două axe şi o viteză maximă constructivă mai mare sau egală cu 6 km/h"

27. La capitolul V, subpunctul 4.2 se abrogă.

28. La capitolul V, subpunctul 5.2 se abrogă.

29. La capitolul V, subpunctul 6.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.1. Avertizorul sonor trebuie să emită un sunet uniform şi constant; spectrul său acustic nu trebuie să se modifice sensibil în timpul funcţionării."

30. La capitolul V, subpunctul 11.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„11.1. Echiparea cu anvelope trebuie să fie în concordanţă cu indicaţiile producătorului tractorului."

31. La capitolul V, după subpunctul 11.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 11.2, cu următorul cuprins:

„11.2. Anvelopele utilizate pe vehicule trebuie să fie omologate în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 106."

32. La capitolul V, al doilea alineat al subpunctului 13.2 se numerotează ca punctul 14.

33. La capitolul V, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cu următorul cuprins:

„15. Tractoarele cu viteza maximă constructivă mai mare de 40 km/h (categoria T5) trebuie să corespundă suplimentar condiţiilor prevăzute la subpct. 26.1-32.1 din anexa nr. 2 la secţiunea a 3-a din RNTR 2."

34. La capitolul VI, subpunctul 1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.2. Plăcuţa producătorului trebuie să fie inscripţionată cel puţin cu numărul de identificare al vehiculului. După caz, se mai pot regăsi informaţii referitoare la producătorul vehiculului, nivelul zgomotului în staţionare, masele maxime tehnic admisibile, motorizare, tipul vehiculului respectiv sau numărul de omologare CE."

35. La capitolul VI, subpunctul 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.2. Masele la gol ale motociclurilor cu 3 sau 4 roţi sunt următoarele:

2.2.1. motociclurile cu 3 roţi: 270 kilograme pentru mopede, 1.000 kilograme pentru tricicluri (masele bateriilor pentru propulsie ale vehiculelor electrice nu sunt luate în calcul);

2.2.2. motociclurile cu 4 roţi: 350 kilograme pentru cvadricicluri uşoare; 400 kilograme pentru cvadricicluri, altele decât cele uşoare, destinate transportului de persoane; 550 kilograme pentru cvadricicluri, altele decât cele uşoare, destinate transportului de mărfuri (masele bateriilor pentru propulsia vehiculelor electrice nu sunt luate în calcul). Pentru vehiculele din categoriile L6e şi L7e destinate transportului de mărfuri şi concepute pentru a fi echipate cu suprastructuri interschimbabile, masa totală a acestor suprastructuri nu va intra în calculul masei la gol şi este considerată ca făcând parte din sarcina utilă. O suprastructură este considerată ca interschimbabilă dacă ea poate fi uşor demontată de pe şasiu-cabină fără utilizarea unor scule.

2.2.3. Prin masa la gol (masa fără încărcătură) se înţelege masa motociclului pregătit pentru utilizare normală şi echipat după cum urmează:

- cu echipamentul suplimentar necesar doar pentru utilizarea normală;

- cu echipamentul electric complet, incluzând dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoasă montate de producător;

- cu instrumentele şi dispozitivele prevăzute de producător;

- cu cantitatea corespunzătoare de lichide (cu excepţia combustibilului) pentru a se asigura funcţionarea corectă a tuturor componentelor motociclului."

36. La capitolul VI, subpunctul 6.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.1. Avertizorul sonor trebuie să emită un sunet uniform şi constant; spectrul său acustic nu trebuie să se modifice sensibil în timpul funcţionării."

37. La capitolul VI, subpunctul 7.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7.1. La omologarea în vederea primei înmatriculări în România, motociclurile noi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în Directiva 97/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 1997 privind unele componente şi caracteristici ale autovehiculelor cu două sau trei roţi."

38. La capitolul VI, subpunctul 9.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„9.3. Geamurile motociclurilor carosate trebuie să asigure o transparenţă de minimum 75% pentru parbriz, respectiv 70 % pentru restul geamurilor aflate în câmpul de vizibilitate principal al motociclului.

Nu este permisă diminuarea transparenţei geamurilor aflate în câmpul de vizibilitate principal al vehiculului astfel încât să nu se mai respecte prescripţiile primului alineat.

Elementele sau procedeele de diminuare a transparenţei geamurilor trebuie să fie certificate în conformitate cu legislaţia în vigoare."

39. La capitolul VI, subpunctul 10.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„10.1. Echiparea cu anvelope trebuie să fie în concordanţă cu indicaţiile producătorului motociclului."

40. La capitolul VI, după subpunctul 10.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 10.2, cu următorul cuprins:

„10.2. Anvelopele utilizate pe vehicule trebuie să fie omologate în conformitate cu Directiva 97/24/CE, Regulamentul CEE-ONU nr. 30, Regulamentul CEE-ONU nr. 54, Regulamentul CEE-ONU nr. 64 sau Regulamentul CEE-ONU nr. 75, după caz."

41. Capitolul VII se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL VII

Condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească maşinile autopropulsate pentru lucrări pentru a obţine atestatul tehnic

1. Mase şi dimensiuni

1.1. Masa maximă tehnic admisibilă (masa totală maximă autorizată) se defineşte ca masa maximă a maşinii autopropulsate pentru lucrări, în funcţie de construcţia şi performanţele sale, şi care este declarată de producătorul acesteia.

1.2. Se defineşte masa proprie a maşinii autopropulsate pentru lucrări ca masa acesteia fără încărcătură în ordine de mers (inclusiv dispozitivul de protecţie în caz de răsturnare, dacă este cazul, excluzând accesoriile opţionale, dar cu lichid de răcire, lubrifianţi, carburant, unelte şi conducător - se presupune că masa conducătorului este de 75 kg).

Masa proprie se stabileşte dacă este posibil pe baza documentelor producătorului sau prin cântărire.

1.3. Dacă determinarea maselor de la pct. 1.1. şi 1.2. nu este posibilă, acestea nu se menţionează în atestatul tehnic.

1.4. In atestatul tehnic se menţionează lungimea, lăţimea şi înălţimea utilajului, determinate în baza documentelor producătorului sau prin măsurare. Măsurarea se efectuează cu maşina autopropulsată pentru lucrări fără încărcătură în ordine de mers.

2. Amplasarea plăcilor de înregistrare

2.1. Maşinile autopropulsate pentru lucrări trebuie să fie dotate în partea din spate cu loc de amplasare a plăcilor de înregistrare.

2.2. Acest loc de amplasare constă într-o suprafaţă dreptunghiulară plană sau aproape plană, având cel puţin următoarele dimensiuni:

- lungime 255 sau 520 mm,

- lăţime 165 sau 120 mm.

3. Avertizorul sonor

Avertizorul sonor trebuie să emită un sunet uniform şi constant; spectrul său acustic nu trebuie să se modifice sensibil în timpul funcţionării.

4. Oglinzi retrovizoare

4.1. Oglinzile retrovizoare trebuie să fie fixate astfel încât să rămână în poziţie stabilă în condiţiile normale de conducere a maşinii autopropulsate pentru lucrări.

4.2. Maşinile autopropulsate pentru lucrări trebuie să fie echipate cu cel puţin o oglindă retrovizoare exterioară, montată în partea stângă a acestora.

4.3. Oglinda retrovizoare exterioară trebuie să fie vizibilă prin porţiunea din suprafaţa parbrizului curăţată de ştergătorul de parbriz sau prin geamurile laterale, dacă maşina autopropulsată pentru lucrări este echipată cu acestea.

4.4. Câmpul de vizibilitate al oglinzii retrovizoare exterioare din stânga trebuie să fie astfel încât conducătorul să poată vedea spre spate cel puţin acea porţiune plană a drumului până la orizont, situată la stânga planului paralel cu planul vertical longitudinal median, care trece prin extremitatea stângă a lăţimii maşinii autopropulsate pentru lucrări.

5. Câmpul de vizibilitate şi ştergătoarele de parbriz

5.1. Câmpul de vizibilitate al maşinii autopropulsate pentru lucrări cu cabină este format din parbriz si geamurile laterale faţă.

5.2. Nu este permisă nicio obturare parţială sau totală a câmpului de vizibilitate, cu excepţia stâlpilor cabinei şi a oglinzilor retrovizoare.

5.3. Maşinile autopropulsate pentru lucrări cu cabină trebuie prevăzute cu cel puţin un ştergător de parbriz, care să acţioneze în zona de vizibilitate a conducătorului.

5.4. Câmpul de acţiune al ştergătorului de parbriz trebuie să asigure o vizibilitate clară spre înainte, corespunzătoare unui arc de cerc cu raza de cel puţin 8 m în interiorul câmpului de vizibilitate.

5.5. Viteza ştergătorului de parbriz trebuie să fie de cel puţin 20 de cicluri pe minut.

6. Sistemul de direcţie

6.1. Comanda direcţiei reprezintă componenta acţionată direct de conducător pentru dirijarea maşinii autopropulsate pentru lucrări.

6.1.1. Comanda direcţiei trebuie să fie uşor de mânuit şi uşor de apucat; ea trebuie să fie concepută astfel încât să permită o bracare progresivă. Sensul de mişcare a comenzii trebuie să corespundă cu sensul în care se intenţionează modificarea direcţiei.

6.2. Mecanismul de transmisie este ansamblul de elemente cuprins între comandă şi roţile directoare. Transmisia poate fi mecanică, hidraulică, pneumatică, electrică sau combinată.

6.3 Sistemul de direcţie nu trebuie să prezinte pierderi excesive de fluid de lucru şi nici jocuri excesive în articulaţii.

7. Sistemul de frânare

7.1. Sistemul de frânare cu care este echipată o maşină autopropulsată pentru lucrări trebuie să fie compus din frâna de serviciu şi frâna de staţionare.

7.2. Sistemul de frânare de serviciu trebuie să acţioneze cel puţin asupra roţilor unei axe.

7.3. Conducătorul trebuie să poată obţine efectul frânării de la scaunul său şi să poată conduce în continuare maşina autopropulsată pentru lucrări cu cel puţin o mână.

7.4. Frânarea de staţionare trebuie să permită reţinerea în stare de repaus a maşinii autopropulsate pentru lucrări şi în lipsa conducătorului, în pantă ascendentă şi descendentă, părţile frânate rămânând menţinute frânate cu ajutorul unui mecanism cu acţiune pur mecanică. Aceasta poate fi obţinută şi printr-o frână care să acţioneze asupra transmisiei. Conducătorul trebuie să poată obţine efectul frânării de la scaunul său, fiind admisă o acţionare repetată pentru atingerea efectului prescris al frânării.

7.5. Maşinile autopropulsate pentru lucrări trebuie să respecte şi prevederile privind eficacitatea sistemului de frânare prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 2 la RNTR 1, specifice tractoarelor. Dacă verificarea eficacităţii nu se poate face conform prevederilor respective, verificarea sistemului de frânare se poate face şi prin probe în parcurs.

7.6. Verificarea sistemului de frânare prin probe în parcurs se va face:

7.6.1. pentru frâna de serviciu, printr-o frânare bruscă de la viteza de 30 km/h (sau, după caz, de la viteza maximă constructivă, dacă aceasta este mai mică de 30 km/h), observându-se dacă vehiculul frânează şi dacă nu se înregistrează abateri importante de la traiectoria rectilinie în timpul frânării.

7.6.2. pentru frâna de staţionare, printr-o frânare bruscă de la viteza de 15 km/h (sau, după caz, de la viteza maximă constructivă, dacă aceasta este mai mică de 15 km/h), observându-se dacă vehiculul frânează şi dacă nu se înregistrează abateri importante de la traiectoria rectilinie în timpul frânării.

8. Instalaţia de iluminare şi semnalizare luminoasă

8.1. Condiţii privind farurile cu lumini de drum

8.1.1. Prezenţă: facultativă

8.1.2. Număr: 2 sau 4; culoare: alb sau galben

8.1.3. Martor de conectare: dacă există aceste faruri, martorul de conectare este obligatoriu.

8.2. Condiţii privind farurile cu lumină de întâlnire

8.2.1. Prezenţă: obligatorie

8.2.2. Număr: 2; pentru maşinile autopropulsate pentru lucrări echipate pentru montarea frontală a uneltelor este permisă montarea a încă două faruri suplimentare, la o înălţime care nu depăşeşte 3 m, dacă legăturile electrice sunt concepute astfel încât cele două perechi de faruri cu lumină de întâlnire să nu poată fi aprinse în acelaşi timp. Culoare: alb sau galben

8.2.3. Martor de conectare: facultativ

8.3. Condiţii privind farurile de ceaţă

8.3.1. Prezenţă: facultativă

8.3.2. Număr: două; culoare: alb sau galben

8.3.3. Martor de conectare: facultativ

8.4. Condiţii privind lămpile de mers înapoi

8.4.1. Prezenţă: facultativă

8.4.2. Număr: una sau două. Culoare: alb

8.4.3. Martor de conectare: facultativ

8.5. Condiţii privind lămpile indicatoare de direcţie

8.5.1. Prezenţă: obligatorie

8.5.2. Număr

Există 4 variante de echipare:

8.5.2.1. Două lămpi în faţă şi două lămpi în spate, în acelaşi bloc optic, pentru fiecare laterală a vehiculului. Această variantă se poate folosi în cazul tractoarelor cu lungimea de până la 4,6 m.

8.5.2.2. Două lămpi în faţă, două lămpi laterale, în acelaşi bloc optic, pentru fiecare laterală a vehiculului, şi două lămpi în spate

8.5.2.3. Două lămpi în faţă, două lămpi laterale şi două lămpi în spate

8.5.2.4. Două lămpi în faţă şi două lămpi în spate

8.5.3. Culoare: galben sau roşu

8.5.4. Martor de conectare: obligatoriu

8.6. Condiţii privind lămpile de avarie: identic cu pct. 8.5

8.7. Condiţii privind lămpile de stop

8.7.1. Prezenţă: obligatorie

8.7.2. Număr: două. Culoare: roşu.

8.7.3. Martor de conectare: facultativ

8.8. Condiţii privind lămpile de poziţie faţă

8.8.1. Prezenţă: obligatorie

8.8.2. Număr: două sau 4

8.8.3. Culoare: alb sau galben (dacă lampa este inclusă într-un bloc optic galben)

8.8.4. Martor de conectare: obligatoriu

8.9. Condiţii privind lămpile de poziţie spate

8.9.1. Prezenţă: obligatorie

8.9.2. Număr: 2; culoare: roşu

8.9.3. Martor de conectare: obligatoriu

8.10. Condiţii privind lămpile ceaţă spate

8.10.1. Prezenţă: facultativă

8.10.2. Număr: una sau două

8.10.3. Culoare: roşu

8.10.4. Martor de conectare: obligatoriu

8.11. Condiţii privind lămpile de staţionare

8.11.1. Prezenţă: facultativă

8.11.2. Număr: două lămpi în faţă şi două lămpi în spate sau o lampă pe o laterală a vehiculului şi una pe cealaltă laterală, dar vizibile atât din faţă, cât şi din spate

8.11.3. Culoare: alb sau galben (dacă lampa este inclusă într-un bloc optic galben) în faţă şi roşu în spate

8.11.4. Martor de conectare: facultativ

8.12. Condiţii privind lămpile de gabarit

8.12.1. Prezenţă: facultativă

8.12.2. Număr: două lămpi în faţă şi două lămpi în spate sau o lampă pe o laterală a vehiculului şi una pe cealaltă laterală, dar vizibile atât din faţă, cât şi din spate

8.12.3. Culoare: alb în faţă şi roşu în spate

8.12.4. Martor de conectare: facultativ

8.13. Condiţii privind proiectoarele de lucru

Nu sunt specificate niciun fel de condiţii. Dacă există un astfel de dispozitiv de iluminare, acesta nu poate fi combinat cu nicio altă lampă. Martorul de conectare este facultativ.

8.14. Condiţii privind catadioptrii spate netriunghiulari

8.14.1. Prezenţă: obligatorie

8.14.2. Număr: două sau 4

8.14.3. Culoare: roşu

8.15. Condiţii privind lămpile speciale de avertizare (girofar)

8.15.1. Prezenţă: facultativă

8.15.2. Culoare: galben

8.16. Dispozitivele de iluminare cu care este echipată maşina autopropulsată pentru lucrări trebuie să funcţioneze corespunzător.

9. Geamurile

9.1. Geamurile maşinilor autopropulsate pentru lucrări trebuie să fie securizate sau stratificate. Geamurile din plastic rigide sau flexibile sunt admise, cu excepţia parbrizului.

9.2. Geamurile maşinilor autopropulsate pentru lucrări trebuie să asigure o transparenţă minimă de 75% pentru parbriz, respectiv 70% pentru geamurile laterale din dreptul conducătorului.

9.3. Nu este permisă diminuarea transparenţei geamurilor aflate în câmpul de vizibilitate principal al vehiculului astfel încât să nu se mai respecte prescripţiile de la pct. 9.2.

10. Numărul de identificare

10.1. Numărul de identificare trebuie să fie poansonat (după caz, inscripţionat), în general pe o componentă nedemontabilă a principalului element de rezistenţă al vehiculului, în forma şi folosind caracterele prevăzute de către producător sau o autoritate competentă din ţara de provenienţă.

10.2. Pentru numărul de identificare trebuie folosite litere latine şi cifre arabe. In componenţa numărului de identificare nu se admite folosirea literelor I, O şi Q şi nici a cratimelor, asteriscurilor şi a altor semne speciale.

In cazul în care în numărul de identificare sunt incluse şi literele I, O, Q, cratime, asteriscuri sau alte semne speciale, RAR va atribui şi poansona un număr de identificare nou, care să respecte cerinţa de la primul paragraf.

11. Emisiile poluante

Maşinile autopropulsate pentru lucrări noi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante (gaze poluante şi particule) prevăzute în Directiva 97/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1997 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanţi gazoşi şi de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă, care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinaţie rutieră, cu modificările în vigoare.

12. Anvelope

Anvelopele utilizate pe maşinile autopropulsate pentru lucrări trebuie să fie prevăzute cu marcaje în ceea ce priveşte dimensiunile acestora, indicii de sarcină şi de viteză.

13. Derogări

RAR poate excepta maşinile autopropulsate pentru lucrări de la îndeplinirea anumitor cerinţe prevăzute în prezentele reglementări, dacă aceste cerinţe nu sunt compatibile cu modul lor de funcţionare sau cu destinaţia lor ori dacă aceste cerinţe nu sunt aplicabile vehiculului respectiv. Derogarea poate fi acordată numai dacă se constată că sistemele, unităţile tehnice separate sau componentele care fac obiectul derogării îşi îndeplinesc rolul funcţional în condiţii de siguranţă atât pentru acel vehicul, cât şi pentru ceilalţi participanţi la trafic şi nu este afectată în mod semnificativ protecţia mediului. Aceasta se poate realiza prin impunerea respectării unor condiţii alternative."

42. La capitolul VII, dispoziţia finală „Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele reglementări." se abrogă.

43. După capitolul VII se introduce un nou capitol, capitolul VIII „Dispoziţii finale", cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

1. Prevederile prezentelor reglementări vor putea fi detaliate şi precizate, atunci când este necesar, în scopul aplicării lor unitare, prin instrucţiuni şi dispoziţii specifice emise de RAR, fără ca acestea să modifice sau să completeze cadrul legal instituit; precizările constituie parte integrantă a reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere.

2.  Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele reglementări."

44. Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ANEXA Nr. 1  la reglementări

(faţă)

 

Către

REGISTRUL AUTO ROMÂN                                                 OP. DATE 1379

Reprezentanţa:.............................

CERERE

activitate RAR

Subsemnatul (subsemnata), ................................................................................, cu domiciliul în...................................., str..................................nr........., bl......., sc......, ap......Judeţul/sectorul............., având CNP*): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| cunoscând dispoziţiile art. 288-293 din Codul penal privind falsul în înscrisuri şi uzul de fals, solicit:

• omologare individuală   |__|             eliberare/modificare CIV                  |__|

• certificare autenticitate  |__|             redobândire CI                                 |__|

altă activitate RAR:         |_______________________________________|

pentru vehiculul descris prin: marcă/tip ............................................., număr de identificare .........................., culoare...................., număr de înmatriculare...............................

Declar pe propria răspundere că titularul actului de deţinere a vehiculului cu datele de mai sus este (nume, prenume/denumire) ........................................................................................ are codul de identificare**): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| şi că subsemnatul (subsemnata) sunt reprezentantul acestuia.

De asemenea, declar că sub aspect material mă oblig să suport consecinţele dispoziţiilor art. 998-999 din Codul civil pentru eventualele pagube ce le voi cauza terţilor în cazul folosirii abuzive sau nelegale de către subsemnatul (subsemnata) a datelor şi/sau documentelor obţinute de la Registrul Auto Român.

Am luat cunoştinţă, prin semnarea prezentei, că există posibilitatea ca vehiculul să nu îndeplinească condiţiile tehnice şi juridice pentru efectuarea prestaţiilor solicitate. De asemenea, consimt în mod expres ca datele personale de mai sus să fie prelucrate de către Registrul Auto Român în conformitate cu reglementările legale în vigoare***).

Data

..............................................

Semnătura

..............................................

*) Codul numeric personal, pentru persoane fizice române, sau seria şi numărul actului de identitate, pentru persoane fizice străine.

**) Codul unic de înregistrare, pentru persoane juridice, codul numeric personal, pentru persoane fizice române, sau seria şi numărul actului de identitate, pentru persoane fizice străine.

***) Precizări privind destinaţia datelor, precum şi drepturile prevăzute de lege, pe verso.

(verso)

Datele din tabelul de mai jos se completează de către reprezentantul Registrului Auto Român.

CODURI TARIFARE

1.

2.

3.

Precizări privind datele personale

Vă informăm că datele declarate de către dumneavoastră servesc exclusiv desfăşurării activităţii Registrului Auto Român, iar utilizarea lor respectă integral prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. In conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România, Registrul Auto Român menţine un istoric al activităţilor efectuate asupra vehiculelor. Datele nu sunt puse la dispoziţia vreunui beneficiar, colaborator sau terţ al Registrului Auto Român, cu excepţia autorităţilor abilitate prin lege să le solicite. Datele sunt preluate de către Registrul Auto Român aşa cum au fost furnizate de dumneavoastră şi nu este necesară corectarea lor în timp, ca urmare a apariţiei unor modificări.

De asemenea, vă aducem la cunoştinţă obligativitatea completării tuturor datelor de pe faţa formularului; în caz contrar, nu se va da curs solicitării dumneavoastră.

In situaţia în care doriţi verificarea exactităţii datelor personale în evidenţele Registrului Auto Român, puteţi adresa o cerere instituţiei noastre, în care sunteţi rugaţi să precizaţi motivul verificării. Puteţi solicita rectificarea, actualizarea sau ştergerea datelor incomplete sau inexacte, precum şi transformarea în date anonime a celor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care prezentaţi şi o argumentare din care să rezulte clar motivele întemeiate ale acestei acţiuni.

Conducerea Registrului Auto Român

............................................................

45. In anexa nr. 2, secţiunea „Vehicule din categoriile M, N şi O", la punctul 1, litera b se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b. Număr: două sau 4 faruri cu lumină albă. Pentru vehiculele din categoria N3 se acceptă încă două lumini de drum suplimentare. Vehiculele echipate deja cu 4 faruri ce pot fi mascate nu pot fi dotate cu două faruri suplimentare decât dacă acestea din urmă sunt destinate semnalizării luminoase, constând dintr-o aprindere intermitentă la intervale scurte la conducerea de zi."

46. In anexa nr. 2, secţiunea „Vehicule din categoriile M, N şi O", la punctul 5, litera b se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b. Număr:

i. pentru categoriile M şi N: două în faţă, două în spate  (opţional încă două pentru categoriile M2, M3, N2, N3);

ii. pentru categoria O: două în spate (opţional încă două laterale pentru categoriile O2, O3 sau O4).

Culoare: galben sau roşu."

47. In anexa nr. 2, secţiunea „Vehicule din categoriile M, N şi O", la punctul 6, litera b se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b. Număr: ca în cazul lămpilor indicatoare de direcţie. Culoare: galben sau roşu."

48. In anexa nr. 2, secţiunea „Vehicule din categoriile M, N şi O", la punctul 7, litera a se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a. Prezenţa:

i. obligatorie S1 sau S2;

ii. obligatorie S3 la M1 înmatriculate (fabricate) după data de 1 ianuarie 2007 şi la N1 (cu excepţia şasiurilor-cabină şi a celor cu spaţiu pentru încărcătură deschis) înmatriculate (fabricate) după data de 1 ianuarie 2007;

iii. facultativ S3 la M2, M3, N2, N3 şi O.

Culoare: roşu."

49. In anexa nr. 2, secţiunea „Vehicule din categoriile M, N şi O", la punctul 9, litera b se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b. Număr: două de culoare albă sau galbenă."

50. In anexa nr. 2, secţiunea „Vehicule din categoriile M, N şi O", la punctul 11, litera a se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a. Prezenţă: facultativă."

51. In anexa nr. 2, secţiunea „Vehicule din categoria T", la punctul 5, litera b se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b. Număr:

Există 4 variante de echipare:

- două lămpi în faţă şi două lămpi în spate în acelaşi bloc optic pentru fiecare laterală a vehiculului. Această variantă se poate folosi în cazul tractoarelor cu lungimea de până la 4,6 m;

- două lămpi în faţă, două lămpi laterale, în acelaşi bloc optic, pentru fiecare laterală a vehiculului, şi două lămpi în spate;

- două lămpi în faţă, două lămpi laterale şi două lămpi în spate;

- două lămpi în faţă şi două lămpi în spate. Culoare: galben sau roşu."

52. In anexa nr. 2, secţiunea „Vehicule din categoria T”, la punctul 8, litera b se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b. Număr: două sau 4. Culoare: alb sau galben (dacă lampa este inclusă într-un bloc optic galben)."

53. In anexa nr. 2, secţiunea „Vehicule din categoria L”, linia „Lămpi indicatoare de direcţie", sublinia „3. Culoare" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Culoare

Galben sau roşu

Galben sau roşu

Galben sau roşu

Galben sau roşu

Galben sau roşu"

54. In anexa nr. 2, secţiunea „Vehicule din categoria L", linia „Lămpi poziţie faţă", sublinia „3. Culoare" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Culoare

Alb sau galben

Alb sau galben

Alb sau galben

Alb sau galben

Alb sau galben"

55. Anexa nr. 3 se abrogă.

56. In anexa nr. 6, la linia „M1", coloana „Scaune orientate cu faţa spre înainte/Scaune centrale/Altele" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Ar4, Ar4m”.

57. Anexa nr. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ANEXA Nr. 7  la reglementări

Categoria vehiculului

Oglindă interioară

Oglinzi exterioare

Oglindă interioară clasa I

Oglindă principală (mare) clasa II

Oglindă principală (mică) clasa III

Oglindă cu unghi mare de vizibilitate

clasa IV

Oglindă de proximitate clasa V

Oglindă pentru

vizibilitate frontală clasa VI

M1

Obligatorie

Cu excepţia cazului în care oglinda nu asigură

vizibilitatea spre înapoi

Opţională

In cazul în care oglinda nu asigură vizibilitatea spre înapoi

Opţională

Obligatorie

Una pe partea conducătorului auto şi una pe partea pasagerului. Ca alternativă, se pot instala oglinzi din clasa II.

Opţională

Una pe partea conducătorului auto şi/sau una pe partea pasagerului

Opţională

Una pe partea conducătorului auto şi una pe partea pasagerului (Ambele trebuie să fie instalate la cel puţin 2 m deasupra solului.)

Opţională

(Trebuie instalată la cel puţin 2 m deasupra solului.)

M2

Opţională

(Nu există cerinţe privind câmpul de vizibilitate.)

Obligatorie

Una pe partea conducătorului auto şi una pe partea pasagerului

Nu este admisă.

Opţională

Una pe partea conducătorului auto şi/sau una pe partea pasagerului

Opţională

Una pe partea conducătorului auto şi una pe partea pasagerului (Ambele trebuie să fie instalate la cel puţin 2 m deasupra solului.)

Opţională

(Trebuie instalată la cel puţin 2 m deasupra solului.)

M3

Opţională

(Nu există cerinţe privind câmpul de vizibilitate.)

Obligatorie

Una pe partea conducătorului auto şi una pe partea pasagerului

Nu este admisă.

Opţională

Una pe partea conducătorului auto şi/sau una pe partea pasagerului

Opţională

Una pe partea conducătorului auto şi una pe partea pasagerului (Ambele trebuie să fie instalate la cel puţin 2 m deasupra solului.)

Opţională

(Trebuie instalată la cel puţin 2 m deasupra solului.)

N1

Obligatorie

Cu excepţia cazului în care oglinda nu asigură

vizibilitatea spre înapoi

Opţională

In cazul în care oglinda nu asigură vizibilitatea spre înapoi

Opţională

Obligatorie

Una pe partea conducătorului auto şi una pe partea pasagerului. Ca alternativă, se pot instala oglinzi din clasa II.

Opţională

Una pe partea conducătorului auto şi/sau una pe partea pasagerului

Opţională

Una pe partea conducătorului auto şi una pe partea pasagerului (Ambele trebuie să fie instalate la cel puţin 2 m deasupra solului.)

Opţională

(Trebuie instalată la cel puţin 2 m deasupra solului.)

Categoria vehiculului

Oglindă interioară

Oglinzi exterioare

Oglindă interioară clasa I

Oglindă principală (mare) clasa II

Oglindă principală (mică) clasa III

Oglindă cu unghi mare de vizibilitate

clasa IV

Oglindă de proximitate clasa V

Oglindă pentru

vizibilitate frontală clasa VI

N2<= 7,5t

Opţională

(Nu există cerinţe privind câmpul de vizibilitate.)

Obligatorie

Una pe partea conducătorului auto şi una pe partea pasagerului

Nu este admisă.

Obligatorie

Pentru ambele părţi, dacă o oglindă din clasa V poate fi montată

Opţională

Una pe partea conducătorului auto şi una pe partea

pasagerului, dacă o oglindă din clasa V nu poate fi montată

Obligatorie

Una pe partea pasagerului

Opţională

Una pe partea conducătorului auto (Ambele trebuie să fie instalate la cel puţin 2 m deasupra solului.) Poate fi aplicată o toleranţă de + 10 cm.

Opţională

O oglindă pentru vizibilitate frontală (Trebuie instalată la cel puţin 2 m deasupra solului.)

N2>7,5t

Opţională

(Nu există cerinţe privind câmpul de vizibilitate.)

Obligatorie

Una pe partea conducătorului auto şi una pe partea pasagerului

Nu este admisă.

Obligatorie

Una pe partea conducătorului auto şi una pe partea pasagerului

Obligatorie

Una pe partea

pasagerului

Opţională

Una pe partea conducătorului auto (Ambele trebuie să fie instalate la cel puţin 2 m deasupra solului.)

Obligatorie

O oglindă pentru vizibilitate frontală (Trebuie instalată la cel puţin 2 m deasupra solului.)

N3

Opţională

(Nu există cerinţe privind câmpul de vizibilitate.)

Obligatorie

Una pe partea conducătorului auto şi una pe partea pasagerului

Nu este admisă.

Obligatorie

Una pe partea conducătorului auto şi una pe partea pasagerului

Obligatorie

Una pe partea

pasagerului

Opţională

Una pe partea conducătorului auto (Ambele trebuie să fie instalate la cel puţin 2 m deasupra solului.)

Obligatorie

O oglindă pentru vizibilitate frontală (Trebuie instalată la cel puţin 2 m deasupra solului.)"

58. După anexa nr. 7 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 8-10, cu următorul cuprins:

„ANEXA Nr. 8  la reglementări*)

Certificatul de omologare individuală

NOTĂ:

Numărul de omologare individuală prevăzut în cadrul certificatului de omologare individuală coincide cu numărul naţional de registru.

*) Anexa nr. 8 la reglementări este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 9 la reglementări

LISTA

cu modificările speciale aduse autovehiculelor în scopul conducerii de către persoanele cu handicap şi/sau în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat

Pentru autovehiculele special modificate faţă de configuraţia iniţială, în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi pentru autovehiculele special modificate în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, Registrul Auto Român efectuează următoarele activităţi:

1. verifică fixarea dispozitivului pe autovehicul şi îndeplinirea de către acesta a rolului său funcţional; după caz, verifică amenajarea specială a autovehiculului;

2.  înscrie în CIV, la rubrica «Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului», una dintre următoarele menţiuni:

a) «Cutie de viteze adaptată»;

b) «Ambreiaj adaptat»;

c) «Mecanism de frânare adaptat»;

d) «Mecanism de acceleraţie adaptat»;

e)  «Mecanisme de frânare şi de acceleraţie combinate adaptate»;

f) «Dispozitive de comandă adaptate»;

g) «Direcţie adaptată»;

h) «Scaun/Banchetă modificat(ă) pentru facilitarea accesului»;

3. în cazul autovehiculelor special modificate în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat în scaune rulante, Registrul Auto Român înscrie în CIV următoarele:

a) la rubrica 1, categoria: «Autovehicul special M1»;

b)  la rubrica 2, caroseria: «SH vehicul accesibil scaunelor rulante».

ANEXA Nr. 10  la reglementări*)

Atestatul tehnic pentru maşinile autopropulsate pentru lucrări

*) Anexa nr. 10 la reglementări este reprodusă în facsimil."

59. In cuprinsul reglementărilor, termenul „constructor" se înlocuieşte cu termenul „producător".

Art. II. - Regia Autonomă „Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1275/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1275 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 216 2017
    Get rich today and take the risk of transforming your own life.Try and get an ATM card blank today (CLIFFORD JACKSON) of cliffordhackerspays@gmail.com and be among the lucky ones who are benefiting from this card. This ATM card in white set is capable of hacking into any ATM anywhere in the world. I have to know about this ATM card when I was looking for work online about a month ago..It has really changed my life forever and now I can say I'm rich because I am a living testimony. The less money I get in a day with this card is $ 8,000.Every now and then keep pumping money into my account. Although illegal, there is no risk of being caught, as it is programmed so that it can not track, but also has a technique that makes it impossible for the CCTV to detect you..For details on how to get yours today, email hackers: cliffordhackerspays@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1228 2017
    Get rich today and take the risk of transforming your own life.Try and get an ATM card blank today (CLIFFORD JACKSON) of cliffordhackerspays@gmail.com and be among the lucky ones who are benefiting from this card. This ATM card in white set is capable of hacking into any ATM anywhere in the world. I have to know about this ATM card when I was looking for work online about a month ago..It has really changed my life forever and now I can say I'm rich because I am a living testimony. The less money I get in a day with this card is $ 8,000.Every now and then keep pumping money into my account. Although illegal, there is no risk of being caught, as it is programmed so that it can not track, but also has a technique that makes it impossible for the CCTV to detect you..For details on how to get yours today, email hackers: cliffordhackerspays@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 51 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 51 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 51 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 6 2011
    We are direct mandate to providers and facilitators of all types of Bank Guarantee (BG), SBLC for Lease and Purchase. We engage in MTN, PPP programs, MT109, MT799, MT760, Loans, Sale and Lease of Financial Instruments. In addition we have a track record of 100% deliverance rate with the best workable procedures in the Financial Instruments industry. Our providers are very reliable and ready to transact. We have an excellent relationship with top rated banks in both Europe and Asia, Stock brokers and financial institutions all over the world. Within a short and transparent transaction period we can provide the SBLC/BG for your Heavy/Light project funding. We look forward to your cooperation as we establish a successful business relationship. Anticipating your inquiry Email: tekstructuredfinanceltd@gmail.com Skype: tekstructuredfinanceltd Regards David Thomas TEK STRUCTURED FINANCE LTD BROKERS ARE WELCOME
ANONIM a comentat Legea 46 2009
    EAGLE FINANCIAL AND LEASING SERVICES (UK) LIMITED offers a quality financial organization service to many commercial and internal market. At EAGLE FINANCIAL AND LEASING SERVICES (UK) LIMITED, We pride ourselves with a wide range of professional hard working staffs who ensure clients demand are met in a timely manner. Also we ensure that clients requirements are met according to specification. Our project funding is structured to suit the individual needs of our clients as we believe a satisfied client is the best business strategy of all. Accessing the right financial product or facility at a crucial stage can be the key to business success,you are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable. Contact us today with your inquiries. Kind regards, WHITE, Christopher Simon Director (EAGLE FINANCIAL AND LEASING SERVICES (UK) LIMITED). Leasing Price : 4%+1% Buying Price: 32%+2% White, Christopher Simon email : advice.eagleflsltd@gmail.com skype: advice.eagleflsltd
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu