Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 983 din 30 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 59 alin. 1 si art. 61 din Codul familiei

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 715 din 21 octombrie 2008Ioan Vida                        - preşedinte

Nicolae Cochinescu       -judecător

Acsinte Gaspar              -judecător

Petre Lăzăroiu                -judecător

Tudorel Toader               -judecător

Puskas Valentin Zoltan -judecător

Augustin Zegrean           -judecător

Simona Ricu                   - procuror

Mihaela Ionescu             - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 59 alin. 1 şi art. 61 din Codul familiei, excepţie ridicată de Constantin Gheban în Dosarul nr. 1.043/40/2007 al Curţii de Apel Suceava - Secţia minori şi familie.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei. In acest sens, arată că la dosar au fost comunicate concluzii prin care autorul solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate. In acest sens, arată că prevederile criticate nu aduc atingere dispoziţiilor constituţionale referitoare la egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice, întrucât se aplică tuturor celor aflaţi în situaţia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare, fiind totodată în acord şi cu dispoziţiile din actele internaţionale invocate, referitoare la respectarea vieţii private şi de familie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Incheierea din 25 iunie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 1.043/40/2007, Curtea de Apel Suceava - Secţia minori şi familie a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 59 alin. 1 şi art. 61 din Codul familiei. Excepţia a fost ridicată de Constantin Gheban în recursul formulat de acesta împotriva Deciziei civile nr. 173Adin 4 septembrie 2007 a Tribunalului Botoşani - Secţia civilă, prin care s-a respins apelul declarat de autor şi s-a menţinut Sentinţa civilă nr. 3.938 din 10 august 2005, pronunţată de Judecătoria Botoşani, prin care s-a admis acţiunea civilă pentru stabilirea paternităţii formulată de Elena Pelin în numele minorei Mălina-Petronela Pelin.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că „mama copilului din afara căsătoriei nu poate fi titularul acţiunii în stabilirea paternităţii, întrucât această acţiune în reclamatie de stare civilă nu îi aparţine". Susţine că „formularea existentă în art. 59 alin. 1 din Codul familiei încalcă prevederile art. 16 din Constituţie, creând un privilegiu mamei copilului din afara căsătoriei, care intentează acţiunea în reclamatie de stare civilă în nume propriu". Arată că „copilul minor lipsit de capacitate procesuală de exerciţiu poate sta în judecată şi poate să-şi apere drepturile prin reprezentare, însă reprezentantul acestuia nu poate fi niciodată, el însuşi, titularul acţiunii în reclamaţie de stare civilă". Susţine că, în caz contrar, s-ar încălca prevederile art. 41 alin. (1) din Codul de procedură civilă şi art. 7 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice. Totodată, consideră că „consacrarea prezumţiei absolute în ceea ce priveşte determinarea timpului legal al conceptiunii prevăzut în art. 61 din Codul familiei" încalcă dispoziţiile art. 26 alin. (1) şi (2) din Constituţie privind respectarea şi ocrotirea vieţii intime, familiale şi private, întrucât „se restrânge drastic posibilitatea de a conferi semnificaţie juridică unei realităţi biologice - concepţiunea - făcând-o dependentă exclusiv de bunul plac al unei singure persoane, cu ignorarea intereselor legitime ale altor persoane". Susţine că „concepţiunea nu poate fi stabilită de legiuitor, ea trebuie probată şi dovedită, inclusiv prin expertize medico-legale". Consideră că cele două texte de lege criticate contravin şi dispoziţiilor art. 8 privind dreptul la respectarea vieţii private şi de familie din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Curtea de Apel Suceava - Secţia minori şi familie apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. In acest sens, arată că art. 59 alin. 1 din Codul familiei nu contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 16, deoarece pentru persoanele vizate de norma legală se instituie un tratament egal, neexistând nicio discriminare. Cu privire la invocarea de către autor a dispoziţiilor art. 41 alin. 1 din Codul de procedură civilă, art. 7 alin. (1) şi art. 40 din Decretul nr. 31/1954, consideră că o prevedere legală poate fi examinată prin raportare la norma constituţională şi nu la altă dispoziţie legală. Arată că art. 61 din Codul familiei conţine prevederi cu valoare de principiu, acestea nefiind contrare dispoziţiilor constituţionale invocate.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 59 alin. 1 şi art. 61 din Codul familiei, republicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, având următorul cuprins:

- Art. 59 alin. 1: „Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei aparţine copilului şi se porneşte în numele său de către mamă, chiar dacă este minoră, ori de reprezentantul lui legal.";

-  Art. 61: „Timpul cuprins între a trei sute şi a o sută optzecea zi dinaintea naşterii copilului este timpul legal al conceptiunii. El se socoteşte de la zi la zi."

Autorul excepţiei invocă încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 11 relative la dreptul internaţional şi dreptul intern, ale art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în drepturi, ale art. 20 relative la tratatele internaţionale privind drepturile omului, ale art. 26 alin. (1) şi (2) referitoare la viaţa intimă, familială şi privată şi ale art. 57 privind exercitarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale. Totodată, consideră că textul de lege criticat contravine şi dispoziţiilor art. 8 referitoare la respectarea vieţii private şi de familie din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că art. 59 alin. 1 din Codul familiei reglementează acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei. Aceasta este o acţiune în reclamaţie de stare civilă ce are ca obiect determinarea legăturii de filiaţie dintre copilul din afara căsătoriei şi tatăl său. Potrivit textului de lege criticat, acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei aparţine copilului şi se poate porni în numele său de către mamă, chiar dacă este minoră, ori de reprezentantul său legal. Acţiunea aparţine copilului, indiferent dacă este minor sau major, şi are caracter personal. Astfel, mama poate introduce acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei, în numele copilului, acţiunea introdusă de mamă, în nume propriu, fiind lipsită de legitimare procesuală. Copilul cu capacitate de exerciţiu restrânsă şi copilul care are capacitate de exerciţiu deplină pot introduce singuri acţiunea, deoarece aceasta are caracter personal.

Având în vedere toate acestea, Curtea constată că prevederile criticate nu aduc atingere dispoziţiilor constituţionale referitoare la egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice, întrucât se aplică tuturor celor aflaţi în situaţia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare, fiind totodată în acord şi cu dispoziţiile din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitoare la respectarea vieţii private şi de familie.

Cât priveşte prevederile art. 61 din Codul familiei, acestea creează o prezumţie absolută în ceea ce priveşte determinarea timpului legal al conceptiunii. Având în vedere că nu se poate determina cu precizie data concepţiei unui copil, legiuitorul, pe baza datelor ştiinţifice medicale privind durata minimă şi maximă a gestaţiunii, a stabilit că perioada conceptiunii este cuprinsă între a 300-a zi şi a 180-a zi dinaintea naşterii copilului. Această prezumţie are caracter absolut, în sensul că nu poate fi răsturnată cu privire la perioada gestaţiei. Dovada, însă, că faptul concepţiei a avut loc la o anumită dată din timpul stabilit de lege ca fiind al concepţiei se poate face prin expertiză medico-legală. In aceste condiţii, Curtea constată că art. 61 din Codul familiei nu contravine dispoziţiilor constituţionale invocate şi celor din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind respectarea şi ocrotirea vieţii intime, familiale şi private.

Curtea constată, de asemenea, că invocarea dispoziţiilor art. 41 din Codul de procedură civilă şi art. 7 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice nu poate fi primită, deoarece controlul constituţionalităţii prevederilor legale are loc numai prin raportare la norme constituţionale sau cuprinse în convenţii şi tratate la care România este parte, şi nu la alte dispoziţii sau acte normative din legislaţia internă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 59 alin. 1 şi art. 61 din Codul familiei, excepţie ridicată de Constantin Gheban în Dosarul nr. 1.043/40/2007 al Curţii de Apel Suceava - Secţia minori şi familie.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 30 septembrie 2008.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 983/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 983 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 983/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu