Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 913 din 23 iunie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 107 si ale art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 506 din 22 iulie 2009



Ioan Vida                                - preşedinte

Nicolae Cochinescu               -judecător

Aspazia Cojocaru                   -judecător

Acsinte Gaspar                      -judecător

Petre Lăzăroiu                        -judecător

Puskas Valentin Zoltan          -judecător

Augustin Zegrean                   -judecător

Antonia Constantin                - procuror

Mihaela Ionescu                     - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 107 şi ale art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, excepţie ridicată de Comuna Josenii Bargăului în Dosarul nr. 3.42'1/190/2008 al Judecătoriei Bistriţa.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că autorul excepţiei a depus note scrise prin care solicită admiterea excepţiei şi judecarea în lipsă, iar partea Societatea Cooperativa de Consum de Gradul I Consumcoop Josenii Bargăului a depus la dosar note scrise prin care solicită respingerea criticii de neconstituţionalitate.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate având ca obiect prevederile art. 107 alin. (1) din Legea nr. 1/2005 şi de respingere a excepţiei privind celelalte prevederi ale art. 107 şi ale art. 117 din aceeaşi lege. In acest sens, susţine că folosirea cu titlu gratuit a terenurilor este contrară dispoziţiilor constituţionale ale art. 44.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Incheierea din 17 decembrie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 3.421/190/2008, Judecătoria Bistriţa a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 107 şi ale art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Excepţia a fost ridicată într-o acţiune având ca obiect anularea unor adrese, adeverinţe şi note de constatare emise de către Primăria Comunei Josenii Bargăului şi constatarea dobândirii dreptului de folosinţă asupra unui teren şi a dreptului de proprietate asupra construcţiilor edificate pe acest teren, urmând a se dispune intabularea acestora.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că transmiterea gratuită a folosinţei pe durată nedeterminată în folosul cooperaţiei asupra unui teren care se află intabulat şi înscris în cartea funciară a comunei Josenii Bargăului contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 136, de vreme ce cooperativa nu este instituţie de utilitate publică. Consideră că statul nu poate acorda sprijin cooperativei prin încălcarea dispoziţiilor din Constituţie. Totodată, susţine că modalitatea de reorganizare prevăzută de art. 117 din'Legea nr. 1/2005 este contrară dispoziţiilor constituţionale privind dreptul de asociere, întrucât aceasta „este viciată prin conţinut şi discriminatorie". In motivarea acestor susţineri, prezintă în continuare procedura de reorganizare urmata de Cooperativa de Consum de Gradul I Consumcoop Josenii Bargăului.

Judecătoria Bistriţa consideră că excepţia de neconstitu­ţionalitate este neîntemeiată. Totodată, face referire la Decizia nr. 13/2005, pronunţată de Curtea Constituţională în controlul a priori având ca obiect prevederile Legii nr. 1/2005, în ansamblu, raportat la dispoziţiile art. 40 şi 44 din Constituţie.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constituţionale. Face referire la deciziile Curţii Constituţionale nr. 13/2005 şi nr. 822/2006.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei îl constituie prevederile art. 107 şi 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 28 februarie 2005, care au următorul conţinut:

- Art. 107: „(1) Terenurile transmise în folosinţă pe durată nedeterminată şi fără plată în vederea realizării de construcţii pentru activitatea organizaţiilor cooperaţiei de consum şi meşteşugăreşti, precum şi a asociaţiilor cooperatiste, existente până la data intrării în vigoare a prezentei legi, care nu sunt revendicate şi pe care au fost realizate construcţii conform legii, îşi menţin acest regim juridic pe toată durata existenţei construcţiilor respective sau până la trecerea lor, cu plată, în proprietatea societăţii cooperative.

(2) In situaţia în care autoritatea administraţiei publice centrale sau locale decide înstrăinarea bunurilor imobile din proprietatea lor privată, care sunt în folosinţa societăţilor/ organizaţiilor cooperative, acestea beneficiază de un drept de preemţiune la cumpărarea acestora, precum şi de un drept de preferinţă în cazul concesionării sau închirierii acestora.

(3) Oferta de vânzare, concesionare sau închiriere, cuprinzând datele de identificare a imobilului care se înstrăinează, se concesionează sau se închiriază şi preţul, se comunică prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire societăţii cooperative respective.

(4) Dacă în termen de 45 de zile de la data primirii ofertei de vânzare, concesionare sau închiriere, societatea cooperativă nu şi-a exprimat voinţa de a cumpăra, de a primi în concesiune sau de a închiria imobilul respectiv, acesta se poate vinde.";

- Art. 117: „(1) Organizaţiile cooperatiste existente la data intrării în vigoare a prezentei legi au obligaţia să îşi modifice statutele dacă nu sunt în conformitate cu prevederile prezentei legi şi să le înregistreze la oficiul registrului comerţului în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.

(2) In acest scop, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, organizaţiile cooperatiste au obligaţia să afişeze la sediul lor lista tuturor membrilor cooperatori înregistraţi în evidenţele acestora la data respectivă şi să popularizeze în presa locală această acţiune şi scopul ei.

(3)Lista trebuie să rămână afişată până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

(4)In termen de 30 de zile de la data afişării, membrii cooperatori pot înainta contestaţii privind includerea sau neincluderea unor persoane pe listele afişate, care vor fi soluţionate de către organizaţiile cooperatiste respective în maximum 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei. Hotărârea organizaţiei cooperatiste poate fi atacată în justiţie conform^ legii.

(5)  In termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), toate organizaţiile cooperatiste vor convoca adunarea generală a membrilor cooperatori care, în mod obligatoriu, va include pe ordinea de zi cel puţin:

a)  prezentarea situaţiei patrimoniului, a numărului părţilor sociale pentru fiecare membru cooperator, a modului de formare a capitalului social;

b)  aprobarea modificărilor statutului conform prevederilor prezentei legi;

c)  prezentarea situaţiei persoanelor care au făcut obiectul contestaţiilor prevăzute la alin. (4), în urma rezolvării contestaţiilor primite.

(6)   Organizaţiile cooperatiste care nu şi-au înregistrat modificările statutelor până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) se dizolvă de drept şi intră în lichidare, în condiţiile prevederilor art. 85-88."

Autorul excepţiei invocă încălcarea dispoziţiilor constitu­ţionale ale art. 40 alin. (1) privind dreptul de asociere, ale art. 44 alin. (1)-(4) referitoare la dreptul de proprietate privată şi ale art. 136 alin. (1), (2) şi (4) privind proprietatea.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 13 din 19 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 28 februarie 2005, s-a pronunţat, în cadrul controlului a priori, asupra constituţionalităţii Legii nr. 1/2005, în ansamblul său, în raport cu dispoziţiile constituţionale privind dreptul de asociere, reţinând că acestea nu au incidenţă asupra constituirii înseşi a societăţilor cooperative, care, astfel cum se precizează la art. 7 şi art. 89 din lege, se constituie pe baza consimţământului liber exprimat al membrilor lor, în contractul de societate.

Totodată, prin aceeaşi decizie, Curtea a analizat şi pretinsa contrarietate a prevederilor actului normativ criticat raportat la art. 44 din Constituţie, însă din perspectiva încălcării dreptului de proprietate al societăţilor cooperative în procedura de reorganizare a acestora în asociaţii şi uniuni.

Analizând motivele de neconstituţionalitate invocate în prezenta speţă, Curtea reţine că, potrivit alin. (1) al art. 107 din Legea nr. 1/2005, terenurile transmise în folosinţă pe durată nedeterminată şi cu titlu gratuit în vederea realizării de construcţii pentru activitatea organizaţiilor cooperaţiei de consum şi meşteşugăreşti, precum şi a asociaţiilor cooperatiste, existente pâna la data intrării în vigoare a prezentei legi, care nu sunt revendicate şi pe care au fost realizate construcţii conform legii, îşi menţin acest regim juridic pe toată durata existenţei construcţiilor respective sau până la trecerea lor, cu plată, în proprietatea societăţii cooperative.

Curtea constată că obligarea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, prin norme imperative, de a atribui în folosinţă gratuită terenurile, „pe toată durata existenţei construcţiilor respective sau până la trecerea lor, cu plată, în proprietatea societăţii cooperative", determină încălcarea dreptului acestor autorităţi de a exercita stăpânirea efectivă, directă şi nemijlocită, prin putere proprie şi în interes propriu, a bunurilor imobile proprietate privată, de a le folosi şi de a culege fructele civile.

Cooperativele şi asociaţiile de cooperative sunt persoane juridice private care prin obiectul lor de activitate nu sunt de utilitate publică, ceea ce ar justifica transmiterea folosinţei gratuite a terenurilor prevăzute de art. 107 alin. (1).

De asemenea, instituirea prin Legea nr. 1/2005 a unor măsuri prin care statul sprijină dezvoltarea societăţilor cooperative, garantând un regim „care să nu fie mai puţin favorabil decât cel acordat altor agenţi economici", nu poate justifica limitarea exercitării de către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în proprietatea cărora se află terenurile în cauză, a atributelor esenţiale ale dreptului de proprietate, în sensul transmiterii gratuite a folosinţei acestora.

In aceste condiţii, Curtea constată că prevederile art. 107 alin. (1) din Legea nr. 1/2005 aduc atingere dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 44 privind garantarea şi ocrotirea proprietăţii private, în măsura în care folosinţa terenurilor se face cu titlu gratuit.

In ceea ce priveşte celelalte prevederi ale art. 107 din Legea nr. 1/2005, Curtea reţine că acestea, reglementând procedura de înstrăinare, concesionare sau închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea privată a autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, cu respectarea dreptului de preemţiune, respectiv a dreptului de preferinţă a societăţilor/organizaţiilor cooperative, nu contravin dispoziţiilor constituţionale invocate.

In ceea ce priveşte prevederile art. 117 din Legea nr. 1/2005, Curtea s-a pronunţat, în exercitarea controlului a posteriori, asupra prevederilor alin. (1) şi (6) ale acestui articol, constatând, prin Decizia nr. 822 din 16 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 18 ianuarie 2007, că acestea sunt constituţionale, nefiind contrare dreptului de asociere, consacrat constituţional. Pentru aceleaşi considerente, Curtea reţine conformitatea celorlalte prevederi ale art. 117 din Legea nr. 1/2005 cu dispoziţiile constituţionale privind dreptul de asociere. Deoarece nu au intervenit elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât considerentele, cât şi soluţia deciziei sus-menţionate îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

1. Admite excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, excepţie ridicată'de Comuna Josenii Bârgăului în Dosarul nr. 3.421/190/2008 al Judecătoriei Bistriţa, şi constată că acestea sunt neconstituţionale în măsura în care folosinţa terenurilor se face cu titlu gratuit.

2. Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 107 alin. (2), (3) şi (4) şi ale art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, excepţie ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 23 iunie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 913/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 913 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 913/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu