Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.870 din 18.12.2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 79 alin. (1) lit. b), art. 98, art. 106 şi ale art. 109 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 349 din 07 mai 2019SmartCity1

Valer Dorneanu - preşedinte
Marian Enache - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ştefan Minea - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Livia Doina Stanciu - judecător
Simona-Maya Teodoroiu - judecător
Varga Attila - judecător
Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent-şef

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Sorin-Ioan-Daniel Chiriazi.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 79 alin. (1) lit. b), art. 98, art. 106 şi ale art. 109 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Adrian Constantin Crăescu în Dosarul nr. 6.689/325/2016 al Judecătoriei Timişoara - Secţia a II-a civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.323D/2017. 2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită. 3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 1.617D/2017, având ca obiect al excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile art. 98 şi art. 109 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Adrian Constantin Crăescu în Dosarul nr. 8.755/325/2016 al Judecătoriei Timişoara - Secţia I civilă. 4. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.5. Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării celor două cauze anterior strigate. 6. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării dosarelor. 7. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.617D/2017 la Dosarul nr. 1.323D/2017, care este primul înregistrat.8. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece, contrar prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, autorul excepţiei nu a formulat o autentică motivare a excepţiei, ci s-a limitat la a indica, formal, textele din Constituţie pretins încălcate. CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:9. Prin încheierile din 8 martie 2017 şi, respectiv, din 26 aprilie 2017, pronunţate în Dosarul nr. 6.689/325/2016 şi, respectiv, în Dosarul nr. 8.755/325/2016, Judecătoria Timişoara - Secţia a II-a civilă şi, respectiv, Judecătoria Timişoara - Secţia I civilă au sesizat Curtea Constituţională cu excepţiile de neconstituţionalitate a prevederilor art. 79 alin. (1) lit. b), art. 98, art. 106 şi ale art. 109 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.10. Excepţiile de neconstituţionalitate au fost ridicate de Adrian Constantin Crăescu, în cauze având ca obiect soluţionarea unor plângeri contravenţionale formulate împotriva unor procese-verbale de constatare şi sancţionare a unor contravenţii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 11. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că dispoziţiile art. 106 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, potrivit cărora conducătorul auto în privinţa căruia a fost dispusă sancţiunea suspendării exercitării dreptului de a conduce are obligaţia să se prezinte, până la expirarea respectivei perioade de suspendare, la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie, încalcă „drepturile cetăţeanului". În acest sens arată că dreptul de a conduce un autovehicul, obţinut în urma promovării examenului de conducere auto, este similar situaţiei în care se obţine o anumită diplomă de calificare profesională (de inginer, doctor, jurist, strungar etc.) şi, pe cale de consecinţă, conducătorul auto nu poate fi obligat la repetarea examenului de promovare în cazul săvârşirii unei contravenţii la regimul circulaţiei publice, aşa cum în niciuna dintre profesiile indicate nu se impune obligaţia repetării studiilor de specialitate şi a susţinerii unui nou examen dacă acea persoană a săvârşit o abatere disciplinară sau contravenţională în legătură cu profesia sa. Totodată, apreciază că testul pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie, la care face referire art. 106, ar trebui să se desfăşoare la o entitate neutră, cum ar fi Ministerul Transporturilor, care are competenţe în materia acreditării şi organizării cursurilor pentru instructorii auto şi profesorii de legislaţia rutieră. 12. Cu privire la dispoziţiile art. 79 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, autorul excepţiei susţine că termenul de 24 de ore pentru prezentarea la o unitate de poliţie în caz de accident este prea scurt şi că acesta ar trebui modificat la 72 de ore; în acelaşi sens se arată că ar trebui să existe şi posibilitatea ca părţile implicate în accident să se poată prezenta la orice unitate de poliţie pentru constatarea accidentului sau să fie posibilă transmiterea documentelor necesare prin alte modalităţi de comunicare, contemporane anului 2017. 13. De asemenea, termenul de două zile lucrătoare prevăzut de art. 109 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă criticată pentru plata a jumătate din minimul amenzii prevăzut de lege pentru săvârşirea unei contravenţii rutiere este apreciat ca fiind prea mic, în condiţiile în care autorul excepţiei susţine că majorarea acestuia nu ar diminua efectul sancţionator urmărit prin aplicarea sancţiunii contravenţionale. În sfârşit, acesta mai susţine că raportarea punctelor amendă la salariul minim pe economie determină un cuantum al amenzilor exagerat de mare, care nu este neapărat raportat la veniturile reale ale contravenienţilor.14. Judecătoria Timişoara - Secţia a II-a civilă şi, respectiv, Judecătoria Timişoara - Secţia I civilă consideră că excepţiile de neconstituţionalitate sunt neîntemeiate. 15. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.16. Guvernul, în punctul de vedere transmis în Dosarul nr. 1.323D/2017, consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, întrucât, pe de o parte, autorul excepţiei nu invocă nicio prevedere constituţională care ar fi încălcată prin prevederile legale criticate, astfel încât excepţia nu este motivată sub aspectul pretinsului raport de contrarietate dintre textul legal criticat şi norma constituţională invocată, iar, pe de altă parte, motivările autorului excepţiei constau în propuneri de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, ceea ce excedează competenţei Curţii Constituţionale. 17. În Dosarul nr. 1.617D/2017, punctul de vedere al Guvernului este în sensul netemeiniciei excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 şi ale art. 109 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, apreciindu-se, în acest sens, că aspectele criticate, referitoare la stabilirea cuantumului amenzilor, la enumerarea criteriilor de individualizare a sancţiunilor sau la termenul în care se efectuează plata amenzii contravenţionale, sunt atributul legiuitorului. 18. Avocatul Poporului a transmis punctul său de vedere, prin care arată că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale faţă de exigenţele impuse de art. 16 şi art. 21 alin. (3) din Legea fundamentală, indicând, în acest sens, jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv deciziile nr. 853 din 18 octombrie 2012 şi nr. 1.047 din 13 noiembrie 2007. 19. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate. CURTEA,examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului şi dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:20. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate. 21. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare şi motivării autorului excepţiei, prevederile art. 79 alin. (1) lit. b), art. 98, art. 106 şi ale art. 109 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, survenite până la data invocării prezentei excepţii. Cu privire la dispoziţiile alin. (5) al art. 109, Curtea constată că, în prezent, acestea sunt abrogate prin art. 19 pct. 2 din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 25 iulie 2018, însă, având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează să analizeze acest text, în redactarea de la data sesizării sale cu prezenta excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile de lege criticate au următorul conţinut: Art. 79 alin. (1) lit. b): „(1) Conducătorii de vehicule implicaţi într-un accident de circulaţie în urma căruia au rezultat numai avarierea vehiculelor şi/sau alte pagube materiale sunt obligaţi: [...] b) să se prezinte la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare.";

Art. 98 : „(1) Amenzile contravenţionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor-amendă aplicate.
(2) Un punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului.
(3) Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă li se stabilesc clase de sancţiuni cărora le corespunde un număr de puncte-amendă, în funcţie de gravitatea faptelor şi de pericolul social pe care acestea îl prezintă.
(4) Clasele de sancţiuni sunt următoarele:a)clasa I - 2 sau 3 puncte-amendă; b)clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amendă; c)clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amendă; d)clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amendă; e)clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amendă.
(5) Contravenţiile prevăzute la clasa a V-a de sancţiuni se aplică persoanelor juridice.";

Art. 106: „(1) Până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier şi tramvai trebuie să se prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă, pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie, după cum urmează: a)când permisul de conducere i-a fost reţinut pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; b)când fapta a fost urmărită ca infracţiune contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, iar procurorul a dispus clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau instanţa a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei; c)când a solicitat reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conform art. 104.
(2) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se prelungeşte cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), sau nu se prezintă la serviciul poliţiei rutiere pentru susţinerea verificării cunoaşterii regulilor de circulaţie.";

Art. 109 alin. (5): „(5) Contravenientul, cu excepţia persoanei juridice, poate achita, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenţiei, jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege."22. Cu privire la textele din Constituţie pretins a fi încălcate, autorul excepţiei nu indică aceste prevederi ale Legii fundamentale, iar acestea nici nu pot fi decelate în mod rezonabil din motivarea excepţiei de neconstituţionalitate. 23. Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, în motivarea excepţiei, autorul acesteia îşi manifestă nemulţumirea faţă de soluţiile legislative cuprinse în textele de lege examinate şi formulează, în acelaşi timp, propuneri pentru remedierea pretinselor inconveniente ale acestora, fără a se raporta însă la norme sau principii din Constituţie sau fără a explica, într-un mod rezonabil, în ce constă pretinsul raport de contradictorialitate dintre prevederile art. 79 alin. (1) lit. b), art. 98, art. 106 şi art. 109 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi texte sau principii fundamentale. 24. În jurisprudenţa sa, spre exemplu, prin Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012, Decizia nr. 932 din 13 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 22 decembrie 2012, şi prin Decizia nr. 116 din 3 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 17 mai 2016, Curtea Constituţională a conturat o anumită structură inerentă şi intrinsecă oricărei excepţii de neconstituţionalitate. Astfel, aceasta cuprinde trei elemente: textul contestat din punctul de vedere al constituţionalităţii, textul de referinţă pretins încălcat, precum şi motivarea de către autorul excepţiei a raportului de contrarietate dintre cele două texte, cu alte cuvinte, motivarea neconstituţionalităţii textului legal criticat. Indiscutabil, primul element al excepţiei se circumscrie fie simplei indicări a textului pretins neconstituţional, fie menţionării conţinutului său normativ, iar cel de-al doilea, indicării textului sau principiului constituţional pretins încălcat. Or, în cauza de faţă, se reţine că, în motivarea excepţiei, nu au fost indicate dispoziţiile sau principiile constituţionale pretins încălcate. 25. Pe cale de consecinţă, constatând că excepţia de neconstituţionalitate nu îndeplineşte exigenţele prevăzute de art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, potrivit căruia „sesizările trebuie [...] motivate", Curtea urmează să respingă ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 79 alin. (1) lit. b), art. 98, art. 106 şi art. 109 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Dacă ar proceda la examinarea excepţiei de neconstituţionalitate formulate într-o asemenea manieră eliptică, instanţa de control constituţional s-ar substitui autorului acesteia în formularea unor critici de neconstituţionalitate, ceea ce ar echivala cu un control efectuat din oficiu, inadmisibil însă în condiţiile în care art. 29 alin. (4) teza întâi din Legea nr. 47/1992 stabileşte că „Sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei, şi va fi însoţită de dovezile depuse de părţi". 26. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi, CURTEA CONSTITUŢIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. (1) lit. b), art. 98, art. 106 şi ale art. 109 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Adrian Constantin Crăescu în Dosarul nr. 6.689/325/2016 al Judecătoriei Timişoara - Secţia a II-a civilă şi, respectiv, în Dosarul nr. 8.755/325/2016 al Judecătoriei Timişoara - Secţia I civilă. Definitivă şi general obligatorie. Decizia se comunică Judecătoriei Timişoara - Secţia I civilă şi, respectiv, Judecătoriei Timişoara - Secţia a II-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 18 decembrie 2018. PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE prof. univ. dr. VALER DORNEANU Magistrat-asistent-şef, Claudia-Margareta KrupenschiSmartCity5

COMENTARII la Decizia 870/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 870 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 870/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu