Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 846 din 8 iulie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. (1) si art. 68 din Legea nr. 59/1934 asupra Cecului

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 578 din 31 iulie 2008Ioan Vida                                     - preşedinte

Nicolae Cochinescu                    -judecător

Aspazia Cojocaru                        -judecător

Acsinte Gaspar                           -judecător

Ion Predescu                               -judecător

Puskas Valentin Zoltan               -judecător

Augustin Zegrean                       -judecător

Ion Tiucă                                     - procuror

Marieta Safta                              - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (1) şi art. 68 din Legea nr. 59/1934 asupra Cecului, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Tobrasco" - S.R.L. în Dosarul nr. 8.793/271/COM/2007 al Tribunalului Bihor - Secţia comercială şi contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă Curţii că partea Călin Ionel Crăciun a depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin care solicită respingerea excepţiei ca neîntemeiată.

Ministerul Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată, arătând că textele de lege criticate nu încalcă dispoziţiile constituţionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin Incheierea din 20 martie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 8.793/271/COM/2007, Tribunalul Bihor-Secţia comercială şi contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (1) şi art. 68 din Legea nr. 59/1934 asupra Cecului, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Tobrasco" - S.R.L. In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că art. 67 alin. (1) din Legea nr. 59/1934 este neconstituţional „în măsura în care îngrădeşte dreptul trăgătorului de a cere anularea unei file CEC ce nu a fost niciodată dată în posesia unui beneficiar, fiind pierdută sau furată direct de proprietarul carnetului de file CEC". Cu privire la art. 68 din acelaşi act normativ, se susţine că încalcă liberul acces la justiţie, întrucât împiedică trăgătorul „să introducă un recurs efectiv împotriva hotărârii pronunţate" şi, de asemenea, prin aceea că „nu prevede dreptul niciuneia dintre părţile participante la procedură să promoveze un recurs efectiv împotriva hotărârii". In cauză, Judecătoria Bihor a dispus admiterea cererii formulate de Societatea Comercială „Tobrasco" S.R.L. din Oradea în temeiul art. 67 alin. (1) din Legea nr. 59/1934 şi a dispus anularea unei file CEC cu privire la care reclamanta a susţinut că a fost sustrasă de la sediul său.

Impotriva acestei sentinţe a formulat opoziţie, în temeiul art. 68 din acelaşi act normativ, numitul Călin Ionel Crăciun, arătând că este „nu numai deţinătorul, dar şi posesorul legitim al filei CEC a cărei anulare s-a solicitat", întrucât aceasta i-a fost remisă de Societatea Comercială „Tobrasco" - S.R.L. cu ocazia unui contract de împrumut. In consecinţă, a invocat şi lipsa calităţii procesuale active a acesteia din urmă, în opinia sa societatea comercială neavând calitatea de „posesor" al cecului pentru a putea cere anularea acestuia în condiţiile art. 67 alin. (1) din Legea nr. 59/1934, ceea ce a determinat ridicarea prezentei excepţii de neconstituţionalitate de către Societatea Comercială „Tobrasco" - S.R.L.

Tribunalul Bihor - Secţia comercială şi contencios administrativ apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, arătând că normele criticate nu încalcă dispoziţiile constituţionale şi din actele internaţionale invocate. Arată că prin aceste norme „legiuitorul a pus la îndemâna părţii interesate atât dreptul de a se adresa instanţei, cât şi de a formula opoziţie în contra ordonanţei pronunţate de preşedintele judecătoriei". In plus, mai arată că accepţiunea dată „recursului" de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale „este aceea de acces la instanţă, şi nu de cale de atac de felul celei reglementate în dreptul intern român sub această denumire".

In conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constituţionale, întrucât nu încalcă liberul acces la justiţie şi nici dreptul la un proces echitabil.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 67 alin. (1)şi art. 68 din Legea nr. 59/1934 asupra Cecului, publicată în Monitorul Oficial nr. 100 din 1 mai 1934, cu modificările şi completările ulterioare, având următorul cuprins:

-  Art. 67 alin. (1): „In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a cecului, posesorul va putea înştiinţa despre aceasta pe tras şi să solicite anularea titlului printr-o cerere adresată preşedintelui judecătoriei de la locul de plată a cecului.";

- Art. 68: „In termen de 15 zile de la publicarea ordonanţei în Monitorul Oficial deţinătorul cecului va putea face opoziţie în contra acestei ordonanţe, opoziţie ce se va comunica petiţionarului, trasului şi trăgătorului, odată cu citarea lor înaintea tribunalului locului de plată."

In susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale se invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 20 - Tratatele internaţionale privind drepturile omului şi art. 21 - Accesul liber la justiţie, precum şi a dispoziţiilor art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind dreptul la un recurs efectiv.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea constată că prin criticile formulate în cauză nu este pusă în discuţie o problemă de constituţionalitate, ci de interpretare şi aplicare a legii în raport cu situaţia de fapt dedusă judecăţii. Astfel, în realitate, Curtea Constituţională este chemată să se pronunţe asupra înţelesului noţiunii de „posesor", prevăzută de art. 67 alin. (1) din Legea nr. 59/1934, respectiv să stabilească, implicit, dacă autoarea excepţiei poate avea calitate procesuală în acţiunea de anulare a titlului în caz de pierdere, sustragere sau distrugere a acestuia. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care este sesizată, interpretarea şi aplicarea legii în cauzele deduse judecăţii fiind de competenţa instanţelor judecătoreşti, în cadrul căilor de atac prevăzute de lege.

De altfel, procedura reglementată de dispoziţiile legale criticate dă expresie liberului acces la justiţie şi dreptului la un recurs efectiv în faţa unei instanţe naţionale, permiţând atât posesorului cecului, cât şi deţinătorului acestui titlu comercial de valoare să se adreseze instanţei şi, beneficiind de toate garanţiile unui proces echitabil, să îşi valorifice drepturile ce decurg din acest titlu. In acelaşi sens Curtea Constituţională s-a mai pronunţat în jurisprudenţa sa, reţinând, prin Decizia nr. 172 din 27 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 20 martie 2007, că soluţia legislativă adoptată de legiuitor prin dispoziţiile art. 67 şi art. 68 din Legea nr. 59/1934 „nu relevă niciun fine de neconstituţionalitate, drepturile şi garanţiile procesuale pentru realizarea accesului liber la justiţie, a dreptului la un proces echitabil şi a dreptului la apărare nefiind înfrânte".

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 alin. (1)şi (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (1) şi art. 68 din Legea nr. 59/1934 asupra Cecului, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Tobrasco" - S.R.L. în Dosarul nr. 8.793/271/COM/2007 al Tribunalului Bihor - Secţia comercială şi contencios administrativ.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 8 iulie 2008.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 846/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 846 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 846/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu