Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 762 din 12 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 si 582 din Codul de procedura civila

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 419 din 18 iunie 2009Ioan Vida                               - preşedinte

Nicolae Cochinescu               -judecător

Aspazia Cojocaru                  -judecător

Acsinte Gaspar                      -judecător

Petre Lăzăroiu                       -judecător

Ion Predescu                         -judecător

Tudorel Toader                      -judecător

Puskas Valentin Zoltan          -judecător

Augustin Zegrean                  -judecător

Antonia Constantin                - procuror

Patricia Marilena Ionea         - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Centrul Medical Mipet"'- S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 1.347/1.259/2008 al Tribunalului Comercial Argeş.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 665D/2009, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 581 alin. 4 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Gheorghe Pantazi, Ioana Pantazi şi Florentina Pantazi în Dosarul nr. 3.847/129/2007 al Judecătoriei Bolintin Vale.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

De asemenea, preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 713D/2009, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 581 şi 582 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Tatiana Rodica Craveţchi în Dosarul nr. 920/245/2009 al Judecătoriei laşi.

La apelul nominal se prezintă personal autorul excepţiei. Lipsesc părţile Brandmann Mark şi Gheorghe Clapon, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 589D/2009, nr. 665D/2009 şi nr. 713D/2009 este similar, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Partea prezentă este de acord cu conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, deliberând, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 665D/2009 şi nr. 713D/2009 la Dosarul nr. 589D/2009, care este primul înregistrat.

Având cuvântul, Tatiana Rodica Craveţchi solicită acordarea unui nou termen, susţinând că avocatul angajat pentru a o reprezenta nu se poate prezenta în faţa Curţii Constituţionale la prezentul termen.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii de acordare a unui nou termen, având în vedere că imposibilitatea prezentării avocatului ales nu este dovedită prin niciun act.

Curtea, deliberând, respinge cererea de acordare a unui nou termen, întrucât aceasta nu este dovedită de niciun act, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond părţii prezente.

Tatiana Rodica Craveţchi solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, aşa cum a fost formulată.

Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având   în   vedere   actele   şi   lucrările   dosarelor,   constată următoarele:

Prin Incheierea din 8 ianuarie 2009, pronunţată în Dosarul nr. 1.347/1.259/2008, Tribunalul Comercial Argeş a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură civilă. Excepţia a fost ridicată de Societatea Comercială „Centrul Medical Mipet" - S.R.L. din Bucureşti cu prilejul soluţionării unei cereri de ordonanţă preşedinţială.

Prin Incheierea din 1 octombrie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 3.847/192/2007, Judecătoria Bolintin Vale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 alin. 4 din Codul de procedură civilă. Excepţia a fost ridicată de Gheorghe Pantazi, Ioana Pantazi şi Florentina Pantazi cu prilejul soluţionării unei cauze civile având ca obiect o cerere de ordonanţă preşedinţială.

Prin Incheierea din 23 februarie 2009, pronunţată în Dosarul nr. 920/245/2009, Judecătoria laşi a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 şi 582 din Codul de procedură civilă. Excepţia a fost ridicată de Tatiana Rodica Craveţchi cu prilejul soluţionării unei acţiuni civile având ca obiect o cerere de ordonanţă preşedinţială.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că textele de lege care reglementează ordonanţa preşedinţială sunt sumare şi nu asigură desfăşurarea unui proces echitabil şi exercitarea dreptului la apărare. De asemenea, acestea nu permit celui interesat să îşi exprime poziţia cu privire la dreptul material aplicabil, precum şi la interpretarea acestuia. In plus, posibilitatea acordată discreţionar instanţei de a cita sau de a nu cita părţile încalcă dreptul la apărare, întrucât pârâtul nu poate aduce probe şi nici formula apărări în favoarea sa. Prin urmare, procedura ordonanţei preşedinţiale discriminează pe cei care se supun ei faţă de justiţiabilii care urmează procedura obişnuită, iar prin aplicarea acesteia în litigiile care au ca obiect obligaţia de a face se încalcă dreptul la apărare care are la bază administrarea unui întreg probatoriu. De asemenea, este prejudiciat şi dreptul de proprietate, deoarece această procedură nu permite o analiză completă şi temeinică a situaţiilor de fapt supuse judecăţii şi nu respectă principiul contradictorialităţii. In sfârşit, dintr-o altă perspectivă, se arată că, în cazul pronunţării unei hotărâri de evacuare împotriva unei persoane cu handicap pe calea ordonanţei preşedinţiale, nu se mai poate afirma că dreptul acesteia la sănătate şi la ocrotire garantat de Constituţie mai este respectat, întrucât aceasta ar putea fi executată fără somaţie, imediat după pronunţare şi în condiţiile în care exercitarea recursului nu suspendă executarea.

Tribunalul Comercial Argeş, Judecătoria Bolintin Vale şi Judecătoria laşi apreciază că textele de lege criticate nu aduc atingere prevederilor constituţionale invocate de autorii excepţiei.

In conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 581 şi 582 din Codul de procedură civilă, care au următoarea redactare:

- Art. 581: „Instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Cererea de ordonanţă preşedinţială se va introduce la instanţa competentă să se pronunţe asupra fondului dreptului.

Ordonanţa va putea fi dată şi fără citarea părţilor şi chiar atunci când există judecată asupra fondului. Judecata se face de urgenţă şi cu precădere. Pronunţarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonanţei se face în cel mult 48 de ore de la pronunţare.

Ordonanţa este vremelnică şi executorie. Instanţa va putea hotărî ca executarea să se facă fără somaţie sau fără trecerea unui termen.";

- Art. 582: „Ordonanţa este supusă recursului în termen de 5 zile de la pronunţare, dacă s-a dat cu citarea părţilor, şi de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor.

Instanţa de recurs poate suspenda executarea până la judecarea recursului, dar numai cu plata unei cauţiuni al cărei cuantum se va stabili de către aceasta.

Recursul se judecă de urgenţă şi cu precădere, cu citarea părţilor. Dispoziţiile art. 581 alin. 3 referitoare la amânarea pronunţării şi redactarea ordonanţei sunt aplicabile.

Impotriva executării ordonanţei presedintiale se poate face contestaţie."

Autorii excepţiei consideră că textele de lege criticate sunt contrare dispoziţiilor constituţionale cuprinse în: art. 16 privind egalitatea cetăţenilor în faţa legii, art. 21 referitoare la accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 34 privind dreptul la ocrotirea sănătăţii, art. 49 privind protecţia copiilor şi a tinerilor, art. 50 referitor la protecţia persoanelor cu handicap şi art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile art. 581 şi 582 din Codul de procedură civilă au constituit în numeroase rânduri obiect al excepţiei de neconstituţionalitate, în raport cu aceleaşi texte din Legea fundamentală şi aceleaşi critici precum cele formulate în prezenta cauză.

Astfel, analizând criticile formulate cu privire la procedura ordonanţei presedintiale în raport cu dispoziţiile constituţionale privind egalitatea în drepturi şi dreptul la un proces echitabil, Curtea, prin Decizia nr. 151 din 10 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 2 martie 2009, reţinea că această procedură nu numai că nu aduce vreo îngrădire dreptului oricărei persoane de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime, ci, dimpotrivă, creează o posibilitate în plus pentru cel vătămat într-un drept legitim de a se adresa justiţiei, prin cerere de ordonanţă preşedinţială, şi aceasta în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

De asemenea, prin Decizia nr. 729 din 13 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 2 noiembrie 2007, şi prin Decizia nr. 996 din 6 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 19 decembrie 2007, Curtea arăta că art. 581 şi 582 din Codul de procedură civilă nu restrâng dreptul la apărare, posibilitatea atacării cu recurs a ordonanţei presedintiale, ca şi cea a contestării executării acesteia constituind un argument suplimentar în sensul deplinei respectări a acestui drept constituţional.

Cu privire la susţinerea potrivit căreia reglementarea ordonanţei presedintiale este prea sumară, Curtea a constatat că aceasta nu poate fi primită, deoarece nu reprezintă o veritabilă critică de neconstituţionalitate.

Intrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, soluţiile şi considerentele deciziilor amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

In ceea ce priveşte criticile de neconstituţionalitate raportate la textele Legii fundamentale care garantează dreptul de proprietate, ocrotirea sănătăţii, protecţia copiilor şi a tinerilor, precum şi a persoanelor cu handicap, Curtea constată că, fără a avea în vedere anumite drepturi specifice, procedura ordonanţei presedintiale poate genera totuşi restrângerea exerciţiului unor drepturi, restrângere ce este însă justificată de înseşi raţiunile reglementării ordonanţei presedintiale, care se circumscriu limitelor stabilite de art. 53 din Constituţie. In acest context, trebuie arătat că libertatea exerciţiului unor drepturi nu poate fi absolutizată în măsura în care aceasta ar duce la afectarea unui drept, producerea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara ori la împiedicarea unei executări. Cu prilejul soluţionării cauzei având ca obiect o ordonanţă preşedinţială, instanţa de judecată va analiza dacă sunt întrunite aceste condiţii, fără a tranşa însă asupra fondului cauzei. Tocmai de aceea măsurile dispuse vor avea un caracter vremelnic, iar, potrivit art. 582 din Codul de procedură civilă, executarea acestora poate fi contestată ori poate fi formulat recurs împotriva ordonanţei presedintiale, asigurându-se astfel protecţia drepturilor persoanei împotriva căreia sunt îndreptate măsurile ordonanţei.

Aşa fiind, Curtea constată că nu pot fi reţinute criticile de neconstituţionalitate referitoare la încălcarea dreptului de proprietate, a dreptului la sănătate şi a dreptului copiilor şi al tinerilor de a fi ocrotiţi.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 581 şi 582 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Centrul Medical Mipet" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 1.347/1.259/2008 al Tribunalului Comercial Argeş, de Gheorghe Pantazi, Ioana Pantazi şi Florentina Pantazi în Dosarul nr. 3.847/129/2007 al Judecătoriei Bolintin Vale şi de Tatiana Rodica Craveţchi în Dosarul nr. 920/245/2009 al Judecătoriei laşi.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 mai 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 762/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 762 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 762/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu