Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.754 din 21.11.2019

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 385 din Codul de procedură penală, cu referire la dispoziţiile art. 374 alin. (10) din acelaşi act normativ
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 16 martie 2020SmartCity1

Valer Dorneanu - preşedinte
Cristian Deliorga - judecător
Marian Enache - judecător
Gheorghe Stan - judecător
Livia Doina Stanciu - judecător
Elena-Simina Tănăsescu - judecător
Varga Attila - judecător
Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Dana-Cristina Bunea.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 385 din Codul de procedură penală, cu referire la dispoziţiile art. 374 alin. (10) din acelaşi act normativ, excepţie ridicată de Ghaziri Rami în Dosarul nr. 5.215/120/2014 al Tribunalului Dâmboviţa - Secţia penală. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 130D/2018.2. La apelul nominal răspunde pentru autorul excepţiei domnul avocat Gheorghe Dragomir, cu delegaţie depusă la dosar. Lipsesc celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită. Referitor la procedura de citare în ceea ce îl priveşte pe autorul excepţiei, magistratul-asistent referă asupra faptului că acesta a fost citat la adresele indicate în citativul trimis de instanţa judecătorească ce a sesizat Curtea Constituţională. Acesta a fost citat la două adrese din România, dovezile de îndeplinire a procedurii de citare întorcându-se cu menţiunea „mutat". De asemenea, autorul excepţiei a fost citat la două adrese din străinătate, respectiv în Franţa şi Liban. În ceea ce priveşte procedura de citare realizată la adresa din Franţa, dovada de îndeplinire a procedurii de citare s-a întors cu menţiunea „necunoscut la adresă". În ceea ce priveşte procedura de citare realizată la adresa din Liban, dovada de îndeplinire a procedurii de citare nu s-a întors. Magistratul-asistent referă asupra prezenţei în sală a doamnei Ana Saon, interpret de limba engleză.3. Preşedintele Curţii Constituţionale acordă cuvântul avocatului autorului excepţiei de neconstituţionalitate, care apreciază că prezenţa sa acoperă orice viciu de procedură.4. Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere susţinerile avocatului autorului excepţiei, apreciază procedura de citare îndeplinită.5. Având în vedere cele de mai sus, Curtea apreciază că prezenţa avocatului autorului excepţiei înlătură orice viciu în ceea ce priveşte citarea acestuia.6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii Constituţionale acordă cuvântul avocatului autorului excepţiei de neconstituţionalitate, care apreciază excepţia de neconstituţionalitate ca fiind întemeiată. În esenţă, arată că în cauză au fost propuse şi administrate probe în condiţii care evocă incidenţa dispoziţiilor legale a căror neconstituţionalitate se solicită a fi constatată. În cauza în care autorul excepţiei a fost judecat, probele au fost propuse şi administrate din oficiu de către procuror, ca organ de urmărire penală, şi de către instanţa judecătorească. Alte probe nu au fost administrate nici în cursul urmăririi penale, nici în cadrul cercetării judecătoreşti, fiind refuzate toate probele propuse de acuzat. Astfel, în procesul penal, administrarea probelor din oficiu exclude chiar acuzatul de la exerciţiul dreptului la apărare, deoarece principiul potrivit căruia organul de urmărire penală strânge şi administrează probe atât în favoarea, cât şi în defavoarea suspectului sau inculpatului nu a fost respectat. Singura probă administrată, care a stat la baza stabilirii vinovăţiei, a fost o probă administrată, din oficiu, de instanţa de judecată. Aşa fiind, normele legale care permit ca instanţa judecătorească să administreze probe în acuzare sunt neconstituţionale, încălcând dreptul la un proces echitabil şi prezumţia de nevinovăţie. Face referire la situaţia de fapt din dosar, arătând că nici organul de urmărire penală şi nici instanţa judecătorească nu l-au audiat pe inculpat. În consecinţă, având în vedere că legea procesuală nouă a adoptat reguli şi instituţii specifice sistemului adversial, iar separaţia funcţiilor judiciare exclude judecătorul de la efectuarea actelor de urmărire penală, rezultă că dispoziţiile criticate, care permit judecătorului să administreze din oficiu probe în acuzare, sunt neconstituţionale. Solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.7. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate. Apreciază că instanţa judecătorească dispune condamnarea sau achitarea inculpatului numai atunci când este lămurită asupra tuturor aspectelor de fapt şi de drept ale cauzei şi după examinarea tuturor probelor care se cer a fi administrate. Dreptul la un proces echitabil impune respectarea atât a garanţiilor generale, cât şi a garanţiilor specifice procesului penal, exemple în acest sens fiind posibilitatea interogării martorilor în acuzare, convocarea şi ascultarea martorilor apărării, cu respectarea principiului contradictorialităţii. Totuşi, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu reglementează admisibilitatea, administrarea şi pertinenţa probelor, acestea ţinând de legislaţia internă, aprecierea probelor aparţinând instanţelor judecătoreşti naţionale. Împrejurarea că judecătorul poate administra probe noi, cu respectarea garanţiilor anterior menţionate, nu încalcă drepturile inculpatului prevăzute de Constituţie şi Convenţie, întrucât probele pot fi atât în acuzare, cât şi în apărare, principiul aflării adevărului primând de fiecare dată. Cazul particular al autorului excepţiei în care nu au fost administrate probe în apărare excedează controlului de constituţionalitate efectuat de Curtea Constituţională.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:8. Prin Încheierea din 15 ianuarie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 5.215/120/2014, Tribunalul Dâmboviţa - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 385 din Codul de procedură penală, cu referire la dispoziţiile art. 374 alin. (10) din acelaşi act normativ, excepţie ridicată de Ghaziri Rami cu ocazia soluţionării unei cauze penale.9. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că obligativitatea legii, exprimată de dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Constituţie, reprezintă o exigenţă a statului de drept constând în obligaţia tuturor subiectelor de drept de a respecta regulile juridice în vigoare, legea neconformă aşezământului constituţional devenind inaplicabilă exclusiv după constatarea neconstituţionalităţii acesteia de către Curtea Constituţională. Susţine că dispoziţiile criticate îşi au corespondent în cele ale art. 331 din Codul de procedură penală din 1968. Or, cele două legi procesual penale succesive au concepţii diferite, corespunzătoare unor realităţi sociopolitice diferite, astfel cum acestea sunt reflectate de constituţiile succesive pe care fiecare dintre acestea se întemeiază. Astfel, vechiul Cod de procedură penală conţine norme de procedură care să satisfacă rigorile statului totalitar, reglementarea urmând exigenţele sistemului inchizitorial. Pe de altă parte, prin adoptarea Constituţiei în perioada postdecembristă a avut loc recunoaşterea drepturilor fundamentale ale omului, în considerarea caracterului special al acestora.10. Susţine că, din perspectivă procesual penală, apare necesitatea creării unui cadru legislativ clar, previzibil şi accesibil tuturor participanţilor la efectuarea actului de justiţie penală, respectiv aşezarea procesului penal pe principii şi reguli care, contribuind la buna înfăptuire a justiţiei, asigură respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Astfel, a apărut noua concepţie a legii procesual penale, în sensul adoptării de reguli şi instituţii ale sistemului adversial, în considerarea faptului că acesta este mult mai protectiv pentru drepturile omului, punând individul pe poziţie de egalitate cu statul. În acest context, apreciază că noţiunile de „proces echitabil" şi „dubiu rezonabil" au fost preluate din acest sistem, impuse şi dezvoltate de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Corespunzător acestei noi concepţii asupra procesului penal, Codul de procedură penală a reglementat desfăşurarea acestuia în patru faze procesuale, respectiv urmărirea penală, camera preliminară, judecata şi punerea în executare a hotărârilor.11. Arată că în noua reglementare, potrivit art. 99 din Codul de procedură penală, sarcina probei aparţine procurorului, instanţa judecătorească nefiind cea care afirmă existenţa unei situaţii de fapt în acuzare sau în apărare, astfel că intervenţia acesteia sub acest aspect are un rol subsidiar, limitat la situaţia în care administrarea probelor este necesară pentru formarea convingerii sale. În ceea ce priveşte invocarea prezumţiei de nevinovăţie, arată că efectivitatea acesteia este asigurată prin reglementarea obligaţiei instanţelor judecătoreşti de a nu porni de la ideea preconcepută că cel trimis în judecată a comis fapta, sarcina probei revenind acuzării, iar situaţia îndoielnică profitând celui acuzat.12. În concluzie, apreciază că orice persoană supusă unei proceduri penale ar trebui să poată prevedea că în faza judecăţii nu pot fi propuse şi administrate probe noi de către judecător, cu atât mai puţin probe în acuzare, în mod contrar fiind încălcate prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5), ale art. 15 alin. (1), ale art. 20, ale art. 21 alin. (1) şi (3), ale art. 23 alin. (11) şi ale art. 124.13. Tribunalul Dâmboviţa - Secţia penală apreciază că reglementarea care îi permite să dispună din oficiu administrarea de probe, altele decât cele administrate în cursul urmăririi penale, atunci când le consideră necesare pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei, nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor consacrate prin Constituţie şi prin alte legi, invocate de petent, punctual prezumţiei de nevinovăţie şi dreptului la un proces echitabil. Probele noi nu sunt făcute pentru a susţine acuzarea, ci pentru a contribui la aflarea adevărului, urmărindu-se atingerea standardului probei dincolo de orice dubiu rezonabil, instituit de dispoziţiile art. 103 alin. (2) teza a doua din Codul de procedură penală.14. Susţine că în practică apar situaţii în care judecătorul nu se poate limita la probele administrate de procuror sau cele propuse de părţi, dacă acestea nu îl conving şi se întrevăd alte probe care să înlăture probabilitatea şi să conducă la certitudine, cea din urmă dobândindu-se pe bază de dovezi decisive, complete şi sigure, în măsură să reflecte realitatea obiectivă, pentru ca soluţia rezultată din deliberare să fie unicul rezultat cert impus de probe. În accepţiunea instanţei, acest fapt constituie argumentul principal pentru care legea procesual penală permite judecătorului, chiar în subsidiar, să administreze din oficiu dovezile pe care le consideră relevante pentru realizarea principiului fundamental al procesului penal reglementat de art. 5 din Codul de procedură penală, acela al aflării adevărului, precum şi pentru justa soluţionare a cauzei. Instanţa asigură inculpatului un proces echitabil, efectuarea unei cercetări judecătoreşti efective constituind o garanţie de natură a confirma realizarea dreptului prevăzut de art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, respectându-i-se persoanei acuzate prezumţia de nevinovăţie. În procesul penal există o legătură indisolubilă între sarcina probei, ce aparţine organelor judiciare, inclusiv instanţei de judecată, şi prezumţia de nevinovăţie, aceasta din urmă decurgând din cerinţa ca nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală, constituind o garanţie că, în lipsa probelor de vinovăţie, aceasta nu poate fi condamnată. Totodată, normele criticate corespund din punct de vedere al clarităţii, preciziei şi previzibilităţii, modul de formulare regăsit în aceste articole îndeplinind condiţiile calitative impuse atât de Constituţie, cât şi de Convenţie, fiind enunţate într-o manieră care permite cetăţeanului să îşi adapteze conduita în funcţie de acestea, astfel încât, apelând la nevoie la consiliere de specialitate în materie, să fie capabil să prevadă, într-o manieră rezonabilă, faţă de circumstanţele speţei, consecinţele care ar putea rezulta dintr-o anumită faptă. Textul are o redactare univocă, nefiind susceptibil de o interpretare excesivă sau arbitrară. În concluzie, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.15. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.16. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile reprezentantului autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:17. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.18. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 385 din Codul de procedură penală, cu referire la dispoziţiile art. 374 alin. (10) din acelaşi act normativ, cu următorul conţinut:Art. 385: „Dacă din cercetarea judecătorească rezultă că pentru lămurirea faptelor sau împrejurărilor cauzei este necesară administrarea de probe noi, instanţa dispune fie judecarea cauzei în continuare, fie amânarea ei pentru administrarea probelor.";Art. 374 alin. (10): „Instanţa poate dispune din oficiu administrarea de probe necesare pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei."19. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că textele criticate contravin prevederilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (5), potrivit căruia, în România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie, art. 15 alin. (1) referitor la universalitate, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 alin. (1) şi (3) referitor la accesul liber la justiţie şi la dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, art. 23 alin. (11) referitor la prezumţia de nevinovăţie şi art. 124 referitor la înfăptuirea justiţiei. De asemenea sunt invocate prevederile art. 8 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 20. Curtea constată că, în expunerea de motive a Codului de procedură penală, s-a subliniat că „proiectul noului Cod de procedură penală îşi păstrează caracterul predominant continental european, dar, ca noutate, introduce multe elemente de tip adversarial, adaptate corespunzător la propriul nostru sistem legislativ" (Decizia nr. 47 din 16 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 27 aprilie 2016, paragraful 17). Cu alte cuvinte, legiuitorul nu a renunţat întru totul la sistemul continental european în favoarea celui de tip adversial, ci a implementat în legislaţia procesual penală anumite principii sau proceduri specifice celui din urmă, adaptându-le, în acelaşi timp, sistemului continental european. Astfel, în doctrină s-a reţinut că, în logica noului model de proces penal, instanţa are un rol subsidiar în administrarea probatoriului, confruntarea judiciară în materia probaţiunii purtându-se între procuror, persoana vătămată şi inculpat. 21. În acelaşi sens, Curtea observă că principiul rolului activ nu mai este consacrat ca atare în Codul de procedură penală, legiuitorul reglementând rolul activ în art. 5 alin. (2) ca o consecinţă a principiului aflării adevărului doar pentru organele de urmărire penală care au obligaţia de a strânge şi de a administra probe atât în favoarea, cât şi în defavoarea suspectului sau inculpatului. Totodată, pentru faza de judecată, dispoziţiile art. 363 alin. (2) din Codul de procedură penală prevăd că doar procurorul exercită rol activ în vederea aflării adevărului şi a respectării dispoziţiilor legale. 22. Cu toate acestea, din ansamblul reglementării procesual penale rezultă că instanţa judecătorească îşi menţine în continuare un rol important în lămurirea completă a împrejurărilor cauzei pe bază de probe. În acest sens, dispoziţiile art. 349 alin. (1) din Codul de procedură penală prevăd că instanţa de judecată soluţionează cauza dedusă judecăţii cu garantarea respectării drepturilor subiecţilor procesuali şi asigurarea administrării probelor pentru lămurirea completă a împrejurărilor cauzei în scopul aflării adevărului, cu respectarea deplină a legii. 23. Aşa fiind, rezultă că în concepţia noii reglementări rolul activ al judecătorului nu este eliminat în întregime, ci doar diminuat, instanţa putând dispune din oficiu administrarea de probe necesare pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei. 24. De altfel, chiar Curtea a reţinut că filosofia restrângerii rolului activ al instanţei şi, în general, regândirea sistemului procesului penal, în sensul apropierii acestuia, în anumite privinţe, de sistemul adversial nu pot justifica anumite soluţii legislative. Curtea a constatat că, spre deosebire de sistemul adversial, în care judecătorul poartă răspunderea, de principiu, numai asupra corectitudinii desfăşurării procedurii, sarcina stabilirii faptelor şi a vinovăţiei aparţinând juraţilor, în procesul penal român instanţa îşi asumă răspunderea şi în privinţa acestor elemente esenţiale, care constituie finalitatea procesului - stabilirea faptei şi a vinovăţiei (Decizia nr. 554 din 19 septembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.013 din 21 decembrie 2017, paragraful 37). 25. Astfel, posibilitatea oferită instanţei judecătoreşti de a dispune din oficiu administrarea de probe necesare pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei se încadrează în noua viziune a legiuitorului, fără a contraveni prevederilor constituţionale invocate de autorul excepţiei. De altfel, încuviinţarea oricăror altor probe decât cele administrate în cursul urmăririi penale, inclusiv cele dispuse din oficiu, poate fi dispusă numai după punerea în dezbaterea contradictorie a procurorului, persoanei vătămate şi a părţilor. 26. Totodată, încuviinţării acestor probe i se aplică întru totul regulile prevăzute de dispoziţiile art. 100 din Codul de procedură penală. Potrivit art. 100 alin. (4) din acelaşi act normativ, instanţa judecătorească poate respinge administrarea unor probe atunci când: proba nu este relevantă în raport cu obiectul probaţiunii din cauză; se apreciază că pentru dovedirea elementului de fapt care constituie obiectul probei au fost administrate suficiente mijloace de probă; proba nu este necesară, întrucât faptul este notoriu; proba este imposibil de obţinut; cererea a fost formulată de o persoană neîndreptăţită; administrarea probei este contrară legii. 27. Astfel, administrarea probelor noi, chiar şi a celor propuse din oficiu, poate fi dispusă doar dacă acestea sunt relevante în raport cu obiectul probaţiunii, adică sunt pertinente, concludente şi utile cauzei. Administrarea de probe care nu au niciun efect asupra soluţionării cauzei ori pentru dovedirea unor aspecte asupra cărora organele judiciare s-au edificat deja nu ar conduce decât la tergiversarea soluţionării cauzei. 28. De asemenea dispoziţiile criticate trebuie analizate în contextul întregii reglementări referitoare la administrarea şi aprecierea probelor, care oferă garanţii suficiente pentru realizarea acestei operaţiuni numai în temeiul legii, pe bază de criterii obiective, în afara arbitrariului şi cu respectarea dreptului persoanei acuzate la un proces echitabil. 29. Astfel, pe de-o parte, conform art. 103 alin. (1) din Codul de procedură penală, probele sunt supuse liberei aprecieri a organelor judiciare în urma evaluării tuturor probelor administrate în cauză, iar, pe de altă parte, instanţa judecătorească nu se pronunţă în mod discreţionar asupra necesităţii administrării unor probe noi. 30. Faptul că instanţa judecătorească dispune administrarea unor probe noi, propuse din oficiu, nu presupune automat că hotărârea pronunţată se va întemeia exclusiv pe aceste probe. Astfel, dispoziţia potrivit căreia probele sunt supuse liberei aprecieri a organelor judiciare este completată, în acelaşi text de lege, de menţiunea că această apreciere se realizează în urma evaluării tuturor probelor administrate în cauză, ceea ce exclude posibilitatea întemeierii hotărârii numai pe anumite probe, indiferent de valoarea atribuită acestora de către instanţa care o pronunţă. Acest fapt conferă procedurii caracter echitabil, deoarece, pe lângă faptul că, potrivit art. 4 alin. (2) din Codul de procedură penală, orice îndoială în formarea convingerii organelor judiciare se interpretează în favoarea inculpatului, principiul liberei aprecieri a probelor nu este absolut, fiind mărginit de existenţa unor mijloace compensatorii care să asigure un echilibru suficient între acuzare şi apărare. 31. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi, CURTEA CONSTITUŢIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ghaziri Rami în Dosarul nr. 5.215/120/2014 al Tribunalului Dâmboviţa - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 385 din Codul de procedură penală, cu referire la dispoziţiile art. 374 alin. (10) din acelaşi act normativ, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate. Definitivă şi general obligatorie. Decizia se comunică Tribunalului Dâmboviţa - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 21 noiembrie 2019. PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE prof. univ. dr. VALER DORNEANU Magistrat-asistent, Daniela Ramona MariţiuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 754/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 754 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 754/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu