Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 735 din 24 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 161 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si ale art. 1 si art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 30 din 17 ianuarie 2007Ioan Vida                               - preşedinte

Nicolae Cochinescu              - judecător

Aspazia Cojocaru                  - judecător

Acsinte Gaspar                     - judecător

Petre Ninosu                         - judecător

Ion Predescu                         - judecător

Şerban Viorel Stănoiu            - judecător

Antonia Constantin                - procuror

Patricia Marilena Ionea          - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 161 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. 1 şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, excepţie ridicată de Mircea Sava în Dosarul nr. 555/2006 al Tribunalului Sibiu - Secţia civilă.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 5 octombrie 2006 şi au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronunţarea la data de 17 octombrie 2006, şi apoi la data de 24 octombrie 2006.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Incheierea din 1 iunie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 555/2006, Tribunalul Sibiu - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 161 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. 1 şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, excepţie ridicată de Mircea Sava cu prilejul soluţionării contestaţiei formulate împotriva deciziei de recalculare a pensiei.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că textele de lege criticate au caracter retroactiv, întrucât, pentru situaţia când în carnetul de muncă nu sunt înscrise drepturile salariale, dispun luarea în considerare la recalcularea pensiilor, pentru perioada anterioară anului 1959, a salariului minim pe economie, evaluat în prezent. De asemenea, consideră că aceste dispoziţii de lege creează o discriminare între persoanele care se încadrează în această ipoteză a legii, întrucât nu pot dovedi cu acte salariile realizate, şi acele persoane care au înscris în cărţile de muncă salariul, întotdeauna mai mare decât salariul minim pe economie. Astfel, aceste persoane discriminate primesc pensii mai mici decât cele care li s-ar cuveni, fapt ce aduce atingere dreptului la pensie, contravenind, în acelaşi timp, şi principiului respectării demnităţii umane.

Tribunalul Sibiu - Secţia civilă apreciază că excepţia ridicată este întemeiată, întrucât art. 161 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 instituie o situaţie discriminatorie. In acest sens, arată că valoarea salariului dobândit în trecut a fost de cele mai multe ori mai mare decât salariul minim pe economie, întrucât includea gradaţii, trepte profesionale, în funcţie de pregătirea profesională, vechimea în muncă şi condiţiile de muncă, precum şi de realizările în activitatea profesională.

In conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia ridicată.

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. In acest sens, arată că textele de lege criticate nu creează discriminări, ci sunt adoptate tocmai în aplicarea art. 16 alin. (1), art. 47 şi art. 135 alin. (2) lit. f), coroborate cu art. 1 alin. (2) din Constituţie. De asemenea, apreciază că nu este încălcat nici principiul neretroactivităţii legii civile, întrucât dispoziţiile de lege atacate pentru neconstituţionalitate se aplică pentru viitor, începând cu data intrării în vigoare a acestora. In acelaşi timp, art. 180 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 asigură păstrarea cuantumului pensiei obţinut anterior recalculării, dacă în urma acestei operaţiuni ar rezulta un cuantum al pensiei mai mic. In sfârşit, arată că pensionarii au posibilitatea de a dovedi drepturile salariale obţinute în trecut, iar, în situaţia în care totuşi acest lucru nu se poate realiza, legiuitorul este liber să stabilească baza de calcul a pensiilor, ţinând seama atât de interesul general al asiguraţilor, cât şi de resursele financiare necesare şi disponibile din care ar putea fi asigurat acest interes.

Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile art. 161 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, ale art. 1 şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 nu contravin dispoziţiilor constituţionale invocate de autorul excepţiei. Astfel, consideră că aceste texte de lege se aplică deopotrivă tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei legale, fără privilegii ori discriminări. De asemenea, arată că, potrivit dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Constituţie, reprezintă atributul exclusiv al legiuitorului stabilirea salariului minim brut pe economie drept criteriu pentru evidenţierea drepturilor salariale obţinute în trecut şi care nu sunt înregistrate în carnetele de muncă şi nici nu pot fi dovedite cu acte de certificare.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 161 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, şi dispoziţiile art. 1 şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, aprobată prin Legea nr. 78/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 11 aprilie 2005. Aceste texte de lege au următorul conţinut:

Art. 161 alin. (2) din Legea nr. 19/2000: „In condiţiile în care, pentru o anumită perioadă, în carnetul de muncă nu sunt înregistrate drepturile salariate, asiguratul poate prezenta acte doveditoare de certificare. In caz contrar drepturile salariate luate în calcul se consideră egale cu salariul minim brut pe economie, în vigoare în perioada respectivă. ".

Art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005: „Pensiile din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001, se recalculează în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. ";

Art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005: „Determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii se face pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor din documentaţiile de pensie aflate în păstrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000."

In opinia autorului excepţiei, dispoziţiile legale criticate sunt contrare următoarelor prevederi constituţionale: art. 1 alin. (3) referitor la caracterul de stat de drept, democratic şi social al României, în care demnitatea omului reprezintă o valoare supremă; art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii civile; art. 16 alin. (1) ce consacră principiul egalităţii în drepturi; art. 47 alin. (2) privind dreptul la pensie şi la alte forme de asigurări şi de asistenţă sociale şi art. 135 alin. (2) lit. f) referitor la obligaţia statului de a asigura crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că noua legislaţie privind sistemul public de pensii are ca principiu general stabilirea cuantumului pensiei cuvenite fiecărui titular prin luarea în considerare a întregii activităţi şi a drepturilor salariale realizate pe tot parcursul timpului ce se consideră perioadă de cotizare. Pe baza acestui principiu, pentru fiecare lună, fiecare an şi întreaga perioadă ce constituie vechime în muncă ori este asimilată acesteia, se stabileşte punctajul corespunzător în raport cu drepturile salariale obţinute, iar prin înmulţirea punctului de pensie, stabilit prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, cu punctajul mediu realizat se stabileşte cuantumul pensiei cuvenite fiecărui titular.

In general, drepturile salariale realizate sunt înscrise în carnetul de muncă al fiecărui salariat. Art. 161 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 are ca ipoteză situaţia în care, pentru anumite perioade de timp, în carnetul de muncă nu sunt înscrise drepturile salariale realizate. In această situaţie, persoana interesată poate prezenta acte doveditoare de certificare a drepturilor salariale realizate, iar dacă nu poate prezenta asemenea acte se ia în calcul salariul minim brut pe economie, în vigoare în perioada respectivă.

Autorul excepţiei consideră că acest mod de calcul este dezavantajos în raport cu situaţia persoanelor care au înscrise în carnetele de muncă drepturile salariale realizate, având în vedere că, în general, salariile efectiv acordate au fost mai mari decât salariul minim brut pe economie.

Faţă de aceste critici, Curtea reţine că textul de lege examinat are în vedere o situaţie obiectivă, în care nu există dovada certă a salariilor efectiv realizate. Luarea în calcul a salariului minim brut pe economie, iar nu a salariului mediu, aşa cum doreşte autorul excepţiei, ţine de opţiunea liberă a legiuitorului, în baza prevederilor art. 47 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora dreptul la pensie, ca şi la alte forme de asigurări şi de asistenţă sociale, se exercită în condiţiile prevăzute de lege.

In ceea ce priveşte Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, Curtea constată că acest act normativ stabileşte etapele de recalculare şi punere în plată a diferitelor categorii de pensii şi reglementează modalitatea concretă de recalculare. Art. 1 din ordonanţă enunţă doar recalcularea pensiilor conform prevederilor acestui act normativ. Trimiterea prin art. 4 alin. (1) din ordonanţă la Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004 nu semnifică ridicarea acestei hotărâri la nivelul legii, ci doar aplicabilitatea normelor metodologice de calcul prevăzute în hotărâre.

Este evident că aceste dispoziţii legale vizează trecutul, pentru că vechimea în muncă, respectiv stagiul de cotizare au fost realizate în perioadele anterioare intrării lor în vigoare. Cu toate acestea, Curtea constată că efectele acestor texte de lege se produc în viitor, noile cuantumuri ale pensiilor recalculate fiind valabile numai pentru viitor.

De asemenea, Curtea reţine că aceste dispoziţii legale se aplică în mod egal faţă de toate persoanele care se află în aceeaşi situaţie, nefiind contrare principiului constituţional al egalităţii în drepturi.

In sfârşit, având în vedere că, potrivit dispoziţiilor art. 180 alin. (7) din Legea nr. 19/2000, în orice situaţie în care din operaţiunile de recorelare sau recalculare a pensiilor anterior stabilite ar rezulta un cuantum mai mic decât cel aflat în plată se menţine cuantumul avantajos, nu se poate accepta ideea că modul de stabilire sau de recalculare a pensiilor ar putea leza demnitatea umană ori că ar contrazice preocuparea statului pentru creşterea calităţii vieţii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA   CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 161 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. 1 şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, excepţie ridicată de Mircea Sava în Dosarul nr. 555/2006 al Tribunalului Sibiu - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 24 octombrie 2006.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 735/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 735 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 735/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu