Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 726 din 13 septembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 681 din 8 octombrie 2007Ioan Vida                               - preşedinte

Nicolae Cochinescu              -judecător

Aspazia Cojocaru                  -judecător

Acsinte Gaspar                      -judecător

Petre Ninosu                          -judecător

Ion Predescu                         -judecător

Puskas Valentin Zoltan          -judecător

Tudorel Toader                      -judecător

Augustin Zegrean                  -judecător

Ion Tiucă                                - procuror

Mihaela Senia Costinescu    - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Cascont" - S.R.L. din Focşani în Dosarul nr. 8/91/2002 al Tribunalului Vrancea -Secţia comercială şi de contencios administrativ fiscal -Judecătorul-sindic.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

avand în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele: Prin Incheierea din 1 martie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 8/91/2002, Tribunalul Vrancea - Secţia comercială şi de contencios administrativ fiscal - Judecătorul-sindic a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Cascont" - S.R.L. din Focşani.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 încalcă prevederile constituţionale cuprinse în art. 61 şi 115, întrucat a fost adoptată peste termenul în care Guvernul era abilitat să emită ordonanţe în temeiul legii de abilitare adoptate de Parlament şi fără a cuprinde motivarea situaţiei extraordinare care a impus reglementarea în regim de urgenţă a dispoziţiilor referitoare la organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă.

Pe de altă parte, prevederile art. 29 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, care instituie interdicţia exercitării profesiei de practician în insolvenţă la tribunale, tribunalele specializate şi curţile de apel, precum şi la parchetele de pe langă aceste instanţe la care soţul practicianului în insolvenţă sau ruda ori afinul său pană la gradul al III-lea inclusiv îndeplineşte funcţia de judecător sau procuror, îngrădesc libertatea de exercitare a profesiei de practician, fără nici o justificare necesară şi proporţională în cadrul unei societăţi democratice. Aceste dispoziţii încalcă şi principiul comunitar al libertăţii de prestare a serviciilor, principiu consacrat de art. 5 al Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale. Mai mult, prin efectele pe care le produce, art. 35 lit. a) din ordonanţa de urgenţă criticată aduce atingere dreptului fundamental la respectarea proprietăţii, întrucat persoana legal numită administrator sau lichidator judiciar într-o cauză, dar care ulterior, în temeiul ordonanţei de urgenţă, se află în stare de incompatibilitate astfel încat calitatea de practician în insolvenţă i se suspendă, nu îşi poate recupera sumele de bani cheltuite cu ocazia exercitării profesiei, fapt ce constituie o încălcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Tribunalul Vrancea - Secţia comercială şi de contencios administrativ fiscal - Judecătorul-sindic apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Temeiul juridic al adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 îl constituie prevederile art. 115 alin. (4) din Constituţie, potrivit cărora Guvernul poate emite ordonanţe de urgenţă în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amanată, cu obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora. Prin emiterea ordonanţei în regim de urgenţă într-un domeniu ce trebuie reglementat prin lege ordinară, Guvernul nu s-a substituit Parlamentului şi nu a adus nici o vătămare principiului unicităţii autorităţii legislative supreme a statului. Aşa fiind, instanţa apreciază că nu poate fi reţinută critica referitoare la încălcarea art. 61 şi 115 din Constituţie.

In ceea ce priveşte interdicţia exercitării profesiei de practician în insolvenţă la instanţele şi la parchetele de pe langă aceste instanţe la care soţul practicianului în insolvenţă sau ruda ori afinul său pană la gradul al III-lea inclusiv îndeplineşte funcţia de judecător sau procuror, este menită să înlăture orice suspiciune cu privire la actele şi faptele întreprinse de acesta, fiind impusă ca o restrangere teritorială a exercitării activităţii, aplicabilă în mod nediscriminatoriu tuturor persoanelor aflate în situaţia prevăzută de lege. Referitor la eventualele drepturi de creanţă izvorate din cheltuielile făcute din fonduri proprii sau din drepturi de remuneraţie, pot fi soluţionate în cadrul procedurii insolvenţei de judecătorul-sindic simultan prin hotărarea de înlocuire sau, ulterior, la cererea practicianului înlocuit.

In conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Guvernul arată că actul normativ care face obiectul controlului de constituţionalitate a fost adoptat în baza dispoziţiilor art. 115 alin. (4) din Constituţie, iar nu în temeiul legii de abilitare, care are în vedere posibilitatea emiterii de ordonanţe simple, iar nu a celor de urgenţă. Adoptarea în procedură de urgenţă a acestor măsuri legislative a fost impusă, pe de o parte, de necesitatea aplicării coerente a noilor prevederi în materia insolvenţei - Legea nr. 85/2006 şi, pe de altă parte, „de imperativul amendării reglementării profesiei de practician în noul context de liberalizare a legislaţiei comunitare în materia liberei circulaţii a serviciilor- Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene".

Contrar susţinerii părţii contestatoare, Guvernul apreciază că dispoziţiile art. 29 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 nu sunt de natură a aduce atingere liberului acces la o activitate economică. Astfel, participanţilor la procedura insolvenţei trebuie să li se asigure garanţia obiectivitătii celui care deţine atribuţiile manageriale şi care trebuie să găsească cele mai eficiente soluţii stării de insolvenţă.

In ceea ce priveşte prevederile art. 35 lit. a) din ordonanţa de urgenţă criticată, se consideră că suspendarea calităţii de practician în insolvenţă are în vedere situaţiile expres prevăzute de art. 28 din ordonanţa de urgenţă, fiind o consecinţă firească a stării de incompatibilitate, cel în cauză redobandindu-şi dreptul de a profesa odată ce situaţia sa se regularizează, conform legii.

Avocatul Poporului arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordanţă cu dispoziţiile constituţionale invocate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicată.

CURTEA,

examinand încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitatea îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006.

Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 45 care consacră libertatea economică, art. 53 referitoare la restrangerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 61 care vizează rolul şi structura Parlamentului, precum şi ale art. 115 privitoare la delegarea legislativă.

Examinand excepţia de neconstituţionalitate sub aspectul criticilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 115 din Constituţie, Curtea reţine că delegarea legislativă reprezintă o procedură de substituire a Guvernului în prerogativele legislative ale Parlamentului, prevederile constituţionale stabilind condiţiile în care Guvernul poate adopta ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă, acte normative care produc aceleaşi efecte ca şi legea, în domeniile în care sunt adoptate. Delegarea legislativă, în cazul ordonanţelor de urgenţă, este dată de însuşi textul constituţional, în condiţiile respectării de către Guvern a cerinţelor prevăzute de Legea fundamentală, iar în situaţia ordonanţelor adoptate în baza unei legi de abilitare, şi prin voinţa Parlamentului.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 este adoptată în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, cu respectarea condiţiilor referitoare la situaţia extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amanată, la obligaţia de a motiva urgenţa măsurii, precum şi a condiţiilor prevăzute de art. 115 alin. (6). Astfel, potrivit notei de fundamentare a ordonanţei criticate, situaţia extraordinară este creată de dificultatea aplicării noilor prevederi legislative în domeniul insolvenţei -Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, în absenţa unei reglementări adaptate profesiei de practician în insolvenţă. Neconcordanţa legislativă poate constitui cauza unei practici judecătoreşti neunitare în ceea ce priveşte numirea administratorului judiciar sau lichidatorului în gestionarea situaţiei de criză a unei societăţi împotriva căreia s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei.

Mai mult, în considerarea „angajamentelor asumate de autorităţile romane în procesul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeană, care implică identificarea şi eliminarea cat mai rapidă, în mod necesar, anterior aderării, a tuturor aspectelor ce constituie obstacole în calea liberei circulaţii în spaţiul comunitar a bunurilor, capitalurilor, serviciilor şi persoanelor, [...] se impune, cu stringenţă, adoptarea unui act normativ, în regim de urgenţă, pentru modificarea reglementării profesiei de practician în insolvenţă".

De asemenea, urgenţa este justificată şi de „necesitatea evitării creării unor blocaje la instanţele de judecată, întrucat, actualmente, judecătorii sindici nu pot numi ca administratori judiciari, respectiv lichidatori decat practicieni în insolvenţă, or această profesie nu este reglementată distinct şi adecvat, nefiind consacrată legislativ decat profesia de practician în reorganizare si faliment".

Pentru motivele expuse, nu pot fi reţinute criticile referitoare la încălcarea prevederilor art. 61 şi 115 din Constituţie.

Cat priveşte critica de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, Curtea reţine că acestea limitează, fără îndoială, posibilitatea exercitării profesiei de practician în insolvenţă la instanţele şi la parchetele de pe langă acele instanţe la care soţul practicianului în insolvenţă sau ruda ori afinul său pană la gradul al III-lea inclusiv îndeplineşte funcţia de judecător sau procuror, dar nu anihilează libertatea persoanei de a exercita activitatea economică, în condiţiile legii, aşa cum statuează, de altfel, dispoziţiile constituţionale ale art. 45. Astfel, interdicţia consacrată de textul de lege criticat are scopul de a garanta părţilor respectarea dreptului la un proces echitabil şi constituie premisa unei justiţii independente şi imparţiale.

Referitor la dispoziţiile art. 35 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, care prevăd suspendarea calităţii de practician în insolvenţă în caz de incompatibilitate, pe durata existenţei acestei stări, Curtea constată că acestea, avand semnificaţia unei sancţiuni aplicabile persoanei care nu respectă prevederile legii, respectiv ale art. 28 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, nu sunt de natură a contraveni principiului constituţional al garantării dreptului de proprietate privată. In împrejurarea în care cauza de incompatibilitate survine după desemnarea practicianului în insolvenţă în calitatea de administrator sau lichidator judiciar, situaţia juridică a drepturilor de creanţă izvorate, pe de o parte, din cheltuielile avansate de acesta din fonduri proprii în legătură cu exercitarea activităţii profesionale sau, pe de altă parte, din drepturile de remuneraţie a serviciului prestat poate fi soluţionată de judecătorul-sindic, la cererea practicianului, în cadrul procedurii insolvenţei.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUŢIONALA

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Cascont" - S.R.L. din Focşani în Dosarul nr. 8/91/2002 al Tribunalului Vrancea - Secţia comercială şi de contencios administrativ fiscal - Judecătorul-sindic.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 13 septembrie 2007.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 726/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 726 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 726/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu