Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 694 din 17 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 alin. (3) lit. b), art. 93 alin. (1), art. 94 alin. (1) lit. a) si art. 99 alin. (5) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, precum si a dispozitiilor art. 123 pct. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 971 din 5 decembrie 2006Ioan Vida                                         - preşedinte

Nicolae Cochinescu                         - judecător

Aspazia Cojocaru                            - judecător

Kozsokar Gabor                              - judecător

Acsinte Gaspar                                - judecător

Petre Ninosu                                    - judecător

Ion Predescu                                   - judecător

Şerban Viorel Stănoiu                      - judecător

Tudorel Toader                                - judecător

Antonia Constantin                          - procuror

Mihaela Senia Costinescu                - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstitu­ţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. b), art. 93 alin. (1), art. 94 alin.(1) lit. a), art. 99 alin. (5) şi art. 122 pct. 3 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, excepţie ridicată de Silvian Gospodaru în Dosarul nr. 1.353/F/2005 al Tribunalului Neamţ - Secţia comercială şi contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit.b), art. 93 alin. (1) şi art. 99 alin. (5) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, ca inadmisibilă, a dispoziţiilor art. 94 alin. (1) lit. a), ca devenită inadmisibilă, iar în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 122 pct. 3 din Legea nr. 64/1995, preluate de art. 123 pct. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, concluziile sunt de respingere a excepţiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin Incheierea din 7 aprilie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 1.353/F/2005, Tribunalul Neamţ - Secţia comercială şi contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. b), art. 93 alin. (1), art. 94 alin. (1) lit. a), art. 99 alin. (5) şi art. 122 pct. 3 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, excepţie ridicată de Silvian Gospodaru.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile legale criticate reprezintă o gravă îngrădire a dreptului la recuperarea creanţelor de natură salarială, persoanele care deţin astfel de creanţe fiind discriminate în raport cu alţi creditori, titulari ai altor categorii de creanţe.

Tribunalul Neamţ - Secţia comercială şi contencios administrativ apreciază excepţia de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată.

In conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că, în urma abrogării Legii nr. 64/1995 prin Legea nr. 85/2006, numai dispoziţiile art. 122 pct. 3 au fost preluate de noua lege, respectiv de art. 123 pct. 2, însă, întrucât instanţa nu a indicat textul constituţional presupus a fi încălcat de norma criticată, excepţia cu acest obiect este nemotivată. In ceea ce priveşte restul prevederilor criticate, acestea au fost abrogate, astfel încât critica de neconstituţionalitate este inadmisibilă.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2),ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 91 alin. (3), art. 93 alin. (1), art. 94 alin. (1) lit. a), art. 99 alin. (5) şi art. 122 pct. 3 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004.

Ulterior sesizării Curţii, Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului a fost abrogată prin Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, şi, ca urmare:

-   art. 122 pct. 3 a fost preluat de art. 123 pct. 2: „Creanţele vor fi plătite, în cazul falimentului, în următoarea ordine: [...]

2. creanţele izvorâte din raportul de muncă;";

art. 94 alin. (1) lit. a) a fost abrogat.

Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 care consacră egalitatea în drepturi a cetăţenilor.

1. In ceea ce priveşte dispoziţiile art. 91 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, Curtea constată că acestea nu există în cuprinsul actului normativ criticat şi, prin urmare, consideră excepţia astfel formulată ca fiind lipsită de obiect.

2.   Cu privire la excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) şi art. 99 alin. (5) din Legea nr. 64/1995, Curtea observă că, la momentul sesizării sale de către Tribunalul Neamţ - Secţia comercială şi contencios administrativ, acestea nu mai erau în vigoare, fiind abrogate prin Legea nr. 249/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 28 iulie 2005. Faţă de această situaţie, devin aplicabile dispoziţiile art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora Curtea Constituţională poate decide numai asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe în vigoare, astfel încât excepţia de neconstitutionalitate având ca obiect dispoziţiile sus­menţionate este inadmisibilă.

3.   Ulterior sesizării Curţii, Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului a fost abrogată prin Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 359 din 21 aprilie 2006, unele dintre dispoziţiile criticate fiind preluate, cu modificări, iar altele fiind abrogate.

a) Astfel, în ceea ce priveşte prevederile art. 122 pct. 3 din Legea nr. 64/1995, devenite, potrivit noii reglementări, art. 123 pct. 2, Curtea Constituţională urmează a se pronunţa asupra constituţionalităţii dispoziţiilor legale, în noua lor redactare, întrucât soluţia legislativă este, în principiu, aceeaşi cu cea dinaintea modificării.

Examinând excepţia de neconstitutionalitate, Curtea reţine că scopul Legii nr. 85/2006 este, potrivit art. 2, instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă, fie prin restructurarea şi continuarea activităţii debitorului, fie prin lichidarea unor bunuri din averea acestuia, fie printr-o combinaţie a celor două variante de reorganizare.

Procedura insolvenţei reglementată de Legea nr. 85/2006 este una specială, prin care nu se urmăreşte, ca în dreptul comun, stabilirea existenţei unui drept de creanţă şi a obligaţiei corelative de plată, ci executarea unor creanţe exigibile faţă de un debitor care, după 30 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori sau atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei.

Textul art. 123 din Legea nr. 85/2006, care prevede ordinea de plată a creanţelor, în cazul falimentului, nu cuprinde, în sine, vreo măsură de natură a contraveni prevederilor constituţionale privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor. Astfel, ordinea de preferinţă reglementată este destinată să ocrotească drepturile titularilor de creanţe în funcţie de natura juridică a acestora, ordonarea categoriilor de creanţe realizându-se în considerarea unor criterii obiective şi rezonabile, întemeiate pe argumente de protecţie socială sau raţiuni social-economice, în deplină concordanţă cu principiul constituţional al egalităţii în drepturi.

b) Referitor la dispoziţiile art. 94 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, Curtea constată că acestea au fost abrogate de la data intrării în vigoare a Legii nr. 85/2006.

Faţă de această situaţie, devin aplicabile dispoziţiile art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992, conform cărora Curtea Constituţională poate decide numai asupra actelor normative în vigoare. Constatând însă că, la data sesizării sale, Legea nr. 64/1995 era în vigoare, Curtea urmează să respingă excepţia de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA    CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

1.   Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. b), art. 93 alin. (1) şi art. 99 alin. (5) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, excepţie ridicată de Silvian Gospodaru în Dosarul nr. 1.353/F/2005 al Tribunalului Neamţ - Secţia comercială şi contencios administrativ.

2.   Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, excepţie ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar.

3.  Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 123 pct. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 17 octombrie 2006.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 694/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 694 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 694/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu