Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 65 din 4 martie 2010

privind înfiintarea Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, aprobarea regulamentului de organizare si functionare, precum si a componentei acestuia

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 429 din 25 iunie 2010Având în vedere art. 25 alin. (4) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi al prevederilor părţii a III-a cap. I art. 15 alin. (5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 658/2009, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. 1. - In vederea dezbaterii situaţiei sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii se înfiinţează Comitetul consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, alcătuit din reprezentanţi ai Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, reprezentanţi din partea camerelor de comerţ şi industrie, ai patronatelor întreprinderilor mici şi mijlocii, ai organizaţiilor neguvernamentale, ai organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi ai autorităţilor publice locale.

Art. 2. - Comitetul menţionat la art. 1 are rol consultativ în aprobarea programelor şi a măsurilor de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Art. 3. - Secretariatul acestui comitet va funcţiona în cadrul Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi va fi finanţat din bugetul alocat acesteia.

Art. 4. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 5. - Se aprobă componenţa Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 6. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Ordinul ministrului pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi cooperaţie nr. 132/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a componenţei acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 25 iunie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii,

Cristian Haiduc

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii

CAPITOLUL I

Organizarea Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii

Art. 1. - Comitetul consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare Comitet, funcţionează pe lângă Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, denumită în continuare Agenţia, ca organism consultativ, fără personalitate juridică, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Comitetul constituie un înalt forum pentru dezbaterea situaţiei sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, în cadrul căruia organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, reprezentanţii camerelor de comerţ şi industrie, ai patronatelor şi organizaţiilor neguvernamentale de reprezentare a întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi întreprinzătorii pot să îşi exprime punctele de vedere şi propunerile sau pot să îşi manifeste interesul, acordul şi susţinerea pentru realizarea efectivă a proiectelor, programelor şi strategiilor de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional, regional şi local.

(2) Comitetul contribuie la creşterea gradului de transparenţă a deciziilor administraţiei publice, asigurând informarea, consultarea şi participarea activă a reprezentanţilor patronatelor întreprinderilor mici şi mijlocii, ai organizaţiilor neguvernamentale şi a întreprinzătorilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii. Art. 3. - (1) Comitetul are următoarea componenţă:

a) preşedintele: preşedintele Agenţiei;

b)   membrii: reprezentanţi ai Agenţiei, desemnaţi de conducerea acesteia, şi reprezentanţi ai ministerelor, organizaţiilor şi instituţiilor prevăzute în anexa nr. 2 la decizie, desemnaţi de conducerea acestora;

c)  Secretariatul: reprezentanţi ai Agenţiei, desemnaţi de conducerea acesteia.

(2) La şedinţele Comitetului mai pot participa, cu acordul preşedintelui Comitetului, şi invitaţi din mediul de afaceri sau societatea civilă, interesaţi de subiectele ce urmează a fi dezbătute.

Art. 4. - (1) Conducerea Comitetului este asigurată de preşedintele Agenţiei.

(2) Secretariatul Comitetului este asigurat de către Serviciul programe şi proiecte din cadrul Agenţiei.

CAPITOLUL II

Atribuţiile Comitetului şi ale Secretariatului

Art. 5. - Comitetul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a)    dezbate şi elaborează recomandări în vederea fundamentării strategiilor privind dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, în scopul realizării Programului de guvernare;

b)  dezbate şi elaborează recomandări privind definirea şi implementarea politicilor de dezvoltare şi creştere a competitivităţii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, în concordanţă cu cerinţele pieţei unice şi necesităţile creşterii calităţii produselor, conform standardelor Uniunii Europene, şi asigură corelarea cu celelalte politici sectoriale;

c)  dezbate şi elaborează recomandări privind iniţierea şi implementarea de programe pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel naţional, regional şi local;

d) dezbate propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ şi administrativ, cu impact asupra înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;

e) decide constituirea unor comisii de specialitate, care vor avea ca obiect de activitate analizarea unor probleme specifice, de interes pentru sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii;

f) monitorizează valorificarea de către instituţiile competente a recomandărilor elaborate de Comitet.

Art. 6. - Secretariatul Comitetului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a)  pregăteşte şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor Comitetului;

b)   primeşte propunerile membrilor Comitetului pentru problemele necesar a fi dezbătute în plenul şedinţelor Comitetului;

c)   întocmeşte, cu consultarea membrilor Comitetului, proiectul ordinii de zi a şedinţelor şi îl supune aprobării preşedintelui Comitetului;

d) asigură convocarea membrilor Comitetului şi ai comisiilor de specialitate;

e) îi informează pe membrii Comitetului cu privire la lucrările acestuia şi le transmite ordinea de zi şi materialele referitoare la temele incluse pe ordinea de zi;

f)   asigură redactarea proceselor-verbale ale şedinţelor Comitetului şi transmiterea lor, prin poştă electronică şi/sau în formă tipărită, membrilor acestuia;

g)  monitorizează îndeplinirea angajamentelor asumate de membrii Comitetului şi derularea acţiunilor prevăzute în planul de acţiuni al Comitetului;

h) pregăteşte şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor comisiilor de specialitate şi asigură transmiterea rapoartelor acestora membrilor Comitetului;

i) asigură arhivarea documentelor privind activitatea Comitetului;

j) întocmeşte şi prezintă în plen raportul anual al activităţii Comitetului, care va cuprinde temele incluse pe ordinea de zi a şedinţelor, situaţia prezenţei şi participării membrilor la lucrările Comitetului, recomandările formulate, rezultatele monitorizării de către membrii Comitetului a valorificării de către instituţiile competente a recomandărilor elaborate de Comitet;

k) asigură publicarea pe site-ul Agenţiei a ordinii de zi, a concluziilor şedinţelor Comitetului şi a raportului anual al activităţii Comitetului;

l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele Comitetului pentru buna desfăşurare a activităţii acestuia.

CAPITOLUL III

Modul de funcţionare a Comitetului

Art. 7. - Comitetul se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare, de regulă în ultima zi de joi a trimestrului, respectiv în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a majorităţii simple a membrilor Comitetului.

Art. 8. - (1) In vederea pregătirii pe probleme specifice a lucrărilor Comitetului, se poate decide constituirea de comisii de specialitate.

(2)   Comisiile de specialitate sunt comisii de lucru ale Comitetului şi vor avea ca obiect de activitate analizarea în detaliu a problemelor specifice identificate de către membrii Comitetului cu privire la sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional, regional şi local, promovarea spiritului antreprenorial, promovarea inovării şi transferului de tehnologie, dezvoltarea producţiei şi serviciilor, comerţului şi turismului, dezvoltarea durabilă şi îmbunătăţirea cadrului legislativ şi administrativ.

(3)  Componenţa comisiilor de specialitate va fi aprobată în funcţie de problemele specifice pentru care se constituie.

(4)    Din comisiile de specialitate pot face parte şi reprezentanţi ai Reprezentanţei Comisiei Europene în România, ai organizaţiilor internaţionale active în România (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Mondială sau alte organizaţii), reprezentanţi ai principalelor bănci comerciale din România şi ai instituţiilor de învăţământ superior de prestigiu sau ai institutelor de cercetare cu activitate în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii.

(5)  După încheierea dezbaterilor sau efectuarea lucrării aflate în examinare, comisia de specialitate va întocmi un raport, care va cuprinde, pe lângă opinia majorităţii membrilor comisiei, şi părerile contrare, motivate, după caz.

(6)  Rapoartele întocmite de comisiile de specialitate sunt transmise spre consultare membrilor Comitetului, iar apoi prezentate şi analizate în cadrul şedinţelor Comitetului.

Art. 9. - (1) Ordinea de zi a şedinţelor se întocmeşte de către Secretariatul Comitetului, pe baza propunerilor membrilor, se aprobă de preşedintele Comitetului şi se afişează pe site-ul Agenţiei cu cel puţin 7 zile înainte de data şedinţei.

(2) Convocarea şedinţelor Comitetului se face cu cel puţin 7 zile înainte de data şedinţei de către Secretariatul Comitetului, care va transmite fiecărui membru invitaţia de participare, ordinea de zi şi, dacă este cazul, rapoartele comisiilor de specialitate sau alte materiale referitoare la temele incluse pe ordinea de zi.

Art. 10. - Şedinţele Comitetului sunt conduse de preşedinte sau de înlocuitorul acestuia.

Art. 11. - (1) In realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 5 Comitetul elaborează recomandări.

(2) Recomandările elaborate de Comitet au rol consultativ şi se emit cu votul majorităţii simple a participanţilor. In cazul egalităţii de voturi, votul preşedintelui Comitetului sau al înlocuitorului acestuia este hotărâtor.

(3)   Votul membrilor Comitetului este nominal deschis. Comitetul poate decide ca anumite recomandări să fie luate prin vot secret.

Art. 12. - (1) Secretariatul Comitetului va consemna dezbaterile şedinţei, punctele de vedere şi propunerile formulate de membrii Comitetului, precum şi recomandările elaborate în procesul-verbal al şedinţei.

(2) La sfârşitul şedinţei toţi participanţii vor semna procesul-verbal încheiat.

(3) Procesele-verbale împreună cu documentele informative se comunică membrilor Comitetului, prin grija Secretariatului, în termen de maximum 7 zile de la data şedinţei.

(4) Recomandările elaborate de Comitet se transmit de către Secretariatul Comitetului, în scris, autorităţilor sau instituţiilor publice competente să le analizeze şi să le valorifice, precum şi organizaţiilor neguvernamentale care derulează proiecte şi programe pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

(5) Concluziile şedinţelor Comitetului se aduc la cunoştinţa publicului, integral sau în extras, de către Secretariat, prin publicare pe site-ul Agenţiei, în termen de maximum 7 zile de la data şedinţei, precum şi prin transmiterea lor către mass-media centrală sau locală, după caz.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 13. - (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prezentul regulament poate fi modificat sau completat la cererea membrilor Comitetului.

(3) Modificările sau completările prezentului regulament vor fi aprobate prin decizie a preşedintelui Agenţiei, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 2

COMPONENŢA

Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii

1. Consiliul Naţional al Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România

2. Camera de Comerţ şi Industrie a României

3. Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti

4. Camera de Comerţ şi Industrie Euroasia

5. Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti - UCECOM

6.  Uniunea   Naţională   a   Cooperaţiei   de   Consum   - CENTROCOOP

7.  Patronatul Tinerilor Intreprinzători din România - PTIR

8.  Uniunea Naţională a Patronatului Român - UNPR

9. Confederaţia Naţională a Patronatului Român

10.   Confederaţia  Patronală din   Industria  României - CONPIROM

11. Consiliul Naţional al Patronilor din România - CONPR

12.  Patronatul Naţional Român

13. Asociaţia Băncilor din România

14. Uniunea Generală a Industriaşilor din România - UGIR 1903

15.  Blocul Naţional Sindical

16.  Confederaţia Sindicatelor Democratice din România - CSDR

17. Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfa"

18. Confederaţia Sindicală Naţională „Meridian"

19.   Confederaţia   Naţională   a   Sindicatelor  Libere   din România - „Frăţia"

20.  Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale

21.  Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase - ROMPAN

22. Federaţia Patronală a Textilelor, Confecţiei şi Pielăriei - FEPAIUS

23. Federaţia Patronală din Industria Construcţiilor de Maşini - FEPACM

24.  Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

25.  Ministerul Finanţelor Publice

26.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

27.  Ministerul Afacerilor Externe

28.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

29.  Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

30.  Ministerul Administraţiei şi Internelor

31.  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

32.  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

33.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

34. Asociaţia de Standardizare din România -ASRO

35. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM

36. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor - ORDA

37. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

38.  Liga Intreprinzătorului Român

39. Asociaţia Femeilor Antreprenor

40.  Patronatul Român

41. Asociaţia pentru Antreprenoriat din România (A.P.A.R.)

42. Agenţiile de dezvoltare regională:

- Agenţia pentru Dezvoltare Regională 1 Nord-Est

- Agenţia pentru Dezvoltare Regională 2 Sud-Est

- Agenţia pentru Dezvoltare Regională 3 Sud

- Agenţia pentru Dezvoltare Regională 4 Sud-Vest

- Agenţia pentru Dezvoltare Regională 5 Vest

- Agenţia pentru Dezvoltare Regională 6 Nord-Vest

- Agenţia pentru Dezvoltare Regională 7 Centru

-Agenţia pentru Dezvoltare Regională 8 Bucureşti-Ilfov


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 65/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 65 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu