Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.61 din 31.01.2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 581 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi a prevederilor art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 07 martie 2012SmartCity1

Augustin Zegrean - preşedinte
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ştefan Minea - judecător
Iulia Antoanella Motoc - judecător
Ion Predescu - judecător
Tudorel Toader - judecător
Puskás Valentin Zoltán - judecător
Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 581 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi ale prevederilor art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, excepţie invocată de Municipiul Sfântu Gheorghe, prin primar, în Dosarul nr. 2.205/305/2011 al Judecătoriei Sfântu Gheorghe şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.310D/2011.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei ca neîntemeiată. În acest sens, arată că autonomia de decizie a autorităţilor administraţiei publice locale nu poate funcţiona în afara cadrului legal. Pe de altă parte, conţinutul normativ al textelor de lege criticate nu cuprinde nicio dispoziţie care să afecteze atributele dreptului de proprietate asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 4 noiembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 2.205/305/2011, Judecătoria Sfântu Gheorghe a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 581 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi a prevederilor art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, excepţie invocată de Municipiul Sfântu Gheorghe, prin primar, într-o cauză având ca obiect soluţionarea plângerii formulate împotriva unei încheieri de carte funciară.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că, potrivit textelor de lege criticate, cerinţa atestării, prin hotărâre a Guvernului, a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, necesară intabulării imobilelor respective, încalcă principiul constituţional al autonomiei locale şi constituie o imixtiune a Guvernului asupra dreptului de dispoziţie al unităţilor administrativ-teritoriale în ceea ce priveşte bunurile de interes local. Arată că, în speţă, printr-o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, s-a atestat trecerea unui teren intravilan din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului local, în temeiul art. 36 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991. În opinia autorului excepţiei, respingerea, de către Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară, a cererii de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate astfel dobândit, deoarece nu a fost îndeplinită cerinţa atestării inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe, prin hotărâre a Guvernului, este nelegală, deoarece dreptul de proprietate a fost dobândit prin efectul legii, act superior ca ierarhie juridică unei hotărâri a Guvernului.Judecătoria Sfântu Gheorghe apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, arătând că, prin conţinutul lor normativ, textele de lege criticate nu afectează modalitatea de exercitare a dreptului de proprietate publică, nici nu limitează atributele conferite de acest drept titularului.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constituţionale, arătând că acestea se referă doar la bunurile ce alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, ceea ce nu este de natură a contraveni principiilor de bază privind administraţia publică locală, astfel cum este definită în art. 3 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. Mai mult, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, principiul autonomiei locale nu presupune totala independenţă şi competenţa exclusivă a autorităţilor publice din unităţile administrativ-teritoriale, ci acestea sunt obligate să se supună reglementărilor legale general valabile pe întreg teritoriul ţării. Se mai arată că atestarea, prin hotărâre a Guvernului, a apartenenţei bunurilor la domeniul public judeţean sau local nu reprezintă o imixtiune a Executivului în ceea ce priveşte dreptul de dispoziţie al autorităţilor administraţiei publice locale asupra bunurilor de interes local.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei îl constituie prevederile art. 581 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, introdus prin art. I pct. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 2 iulie 2010, precum şi ale art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998.Textele de lege criticate au următorul cuprins:Art. 581 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996:
(2) În cazul imobilelor proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizează la cererea conducătorului instituţiei publice centrale sau locale, după caz, în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, certificate pentru conformitate.“;
Art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică:
(1) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale se întocmeşte, după caz, de comisii special constituite, conduse de preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv de primarul general al municipiului Bucureşti sau de primari.(2) Inventarele întocmite potrivit prevederilor alin. (1) se însuşesc, după caz, de consiliile judeţene, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliile locale.(3) Inventarele astfel însuşite se centralizează de consiliul judeţean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi se trimit Guvernului, pentru ca, prin hotărâre, să se ateste apartenenţa bunurilor la domeniul public judeţean sau de interes local. În opinia autorului excepţiei, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 120 alin. (1) privind principiile descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice. Examinând excepţia, Curtea reţine următoarele: Prevederile art. 21, cuprinse în cap. III - Dispoziţii finale din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, dispun asupra întocmirii inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, de către comisii special constituite, conduse de către preşedinţii consiliilor judeţene sau de către primari, precum şi asupra centralizării inventarelor astfel întocmite de către consiliul judeţean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, care se trimit Guvernului, pentru ca, prin hotărâre, să se ateste apartenenţa bunurilor la domeniul public judeţean sau de interes local. Pe de altă parte, potrivit art. 581 alin. (1) teza întâi, cuprins în titlul III - Dispoziţii tranzitorii, sancţiuni şi dispoziţii finale din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, prima înregistrare a imobilelor în cadastru şi cartea funciară se realizează la cerere, în baza actelor de proprietate şi a unei documentaţii cadastrale, sau din oficiu. În cazul imobilelor aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit alin. (2) al art. 581, criticat în prezenta cauză, intabularea se realizează la cererea conducătorului instituţiei publice centrale sau locale, după caz, în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, certificate pentru conformitate. Prin urmare, coroborând cele două texte de lege, Curtea observă că în lipsa actelor de proprietate, pentru a fi îndeplinită cerinţa legalităţii înscrierii în cartea funciară a imobilelor aflate în proprietatea publică a unităţilor-administrativ teritoriale, este necesară existenţa unui extras de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, cuprins într-o hotărâre a Guvernului, ce atestă apartenenţa bunurilor la domeniul public judeţean sau de interes local. Astfel, în prezenta cauză, Curtea constată că necesitatea atestării inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe, prin hotărâre a Guvernului, nu echivalează cu încălcarea principiului constituţional al autonomiei locale, atâta vreme cât nu se limitează niciun atribut al dreptului de proprietate publică al unităţii administrativ-teritoriale, ci doar se confirmă apartenenţa la domeniul public al acesteia a unui bun ce s-a aflat în proprietatea statului. De altfel, asupra semnificaţiei principiului constituţional al autonomiei locale, Curtea Constituţională a statuat, prin Decizia nr. 136 din 3 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 16 octombrie 2001, ale cărei considerente de principiu sunt valabile şi în prezenta cauză, că acesta se referă la principiul autonomiei locale în cadrul organizării administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale, iar nu la existenţa unei autonomii de decizie în afara cadrului legal, care este general obligatoriu. Şi în prezenta cauză, Curtea constată că exercitarea autonomiei locale trebuie să se circumscrie principiului constituţional al respectării legilor, prevăzut de art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală. În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 3 cuprins în Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată de România prin Legea nr. 199/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997, potrivit cărora „Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice.“ Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, CURTEA CONSTITUŢIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 581 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi ale prevederilor art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, excepţie invocată de Municipiul Sfântu Gheorghe, prin primar, în Dosarul nr. 2.205/305/2011 al Judecătoriei Sfântu Gheorghe. Definitivă şi general obligatorie. Pronunţată în şedinţa publică din data de 31 ianuarie 2012. PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE, AUGUSTIN ZEGREAN Magistrat-asistent, Irina Loredana GulieSmartCity5

COMENTARII la Decizia 61/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 61 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 61/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu