Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 61 din 24 aprilie 2009

pentru publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Protocolului privind Lista suporturilor si aparatelor pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata pentru operele reproduse dupa înregistrari sonore sau audiovizuale, precum si cuantumul acestei remuneratii

ACT EMIS DE: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 316 din 13 mai 2009Ţinând cont de Referatul nr. SDG/1.038 din 24 aprilie 2009 al Direcţiei registre, gestiune colectivă şi relaţii cu publicul,

având în vedere dispoziţiile art. 107, art. 1312 alin. (2) şi ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 173/2008 privind constituirea Comisiei de negociere a listei aparatelor şi suporturilor din domeniul sonor şi audiovizual pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale datorată autorilor de opere muzicale şi audiovizuale, artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme şi videograme,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul privind Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum şi cuantumul acestei remuneraţii, încheiat între organismele de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România -Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN-SARA), Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România - Asociaţia Română de Gestiune a Operelor Audiovizuale (UPFAR-ARGOA), Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), pe de o parte, şi Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (APDETIC), Societatea Comercială „Star Prinţ Trade Co." - S.R.L., Asociaţia Operatorilor Mobili din România (AOMR), Societatea Comercială „Vodafone România" - S.A. şi Societatea Comercială „Orange România" - S.A., pe de altă parte, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

ANEXĂ

PROTOCOL din 10 aprilie 2009

privind Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum şi cuantumul acestei remuneraţii

1.  Prezentul protocol reglementează lista aparatelor şi suporturilor pentru care se datorează remuneraţie compensatorie pentru copie privată, în conformitate cu dispoziţiile art. 107 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Prin fabricant/importator, în sensul prezentului protocol, se înţelege orice persoană care fabrică sau importă pe teritoriul României suporturi pe care se pot realiza înregistrări sonore ori audiovizuale şi/sau de aparate concepute pentru realizarea de copii, în situaţia prevăzută la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

3.  Persoanele prevăzute la pct. 2 vor plăti organismului de gestiune colectivă, unic colector, desemnat prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, o remuneraţie compensatorie pentru copia privată, lunară, potrivit tabelelor cuprinse în Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, ce constituie anexele nr. 1 şi 2 la prezentul protocol.

4.  Baza de calcul asupra căreia se aplică procentele prevăzute în cele două tabele o constituie, după caz:

a) valoarea totală în vamă a aparatelor şi suporturilor ce permit reproducerea operelor sonore şi audiovizuale, în sistem analog şi digital, în luna pentru care este datorată (în baza de calcul nu intră TVA, taxe vamale, accize);

b) valoarea totală a facturilor lunare, emise de fabricanţi, pentru aparatele şi suporturile ce permit reproducerea operelor sonore şi audiovizuale, în sistem analog şi digital (în baza de calcul nu intră TVA), fabricate în România.

5.  Remuneraţia compensatorie prevăzută în prezentul protocol se plăteşte lunar, până la data de 15 a fiecărei luni următoare celei pentru care este datorată.

6. Odată cu plata remuneraţiei, importatorii şi fabricanţii vor comunica organismului de gestiune colectivă unic colector un raport cuprinzând:

a) lista aparatelor şi suporturilor fabricate sau importate pe teritoriul României;

b) baza de calcul pe grupe de produse (aparate şi suporturi, conform anexelor nr. 1 şi 2).

7. Pentru întârzieri la plată, importatorii şi/sau fabricanţii datorează penalităţi echivalente cu dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, aferente sumelor neachitate la termen, calculate pe zi de întârziere.

8.  Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată poate fi negociată după 2 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, în concordanţă cu suporturile şi aparatele ce permit reproducerea operelor sonore sau audiovizuale cunoscute la data introducerii noii cereri de negocieri.

9.  Prezentul protocol, împreună cu Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale se aplică tuturor persoanelor care fabrică sau importă pe teritoriul României suporturi pe care se pot realiza înregistrări sonore ori audiovizuale în sistem analog sau digital şi/sau de aparate concepute pentru realizarea de copii, în condiţiile art. 34 şi 107 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Părţile sunt de acord cu înaintarea prezentului protocol către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, potrivit art. 1312 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, pentru publicare în Monitorul Oficial, Partea I.

Prezentul protocol intră în vigoare după 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, în baza deciziei Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Prezentul protocol s-a încheiat în data de 10 aprilie 2009, în 9 (nouă) exemplare, cu forţă probantă egală.

UCMR-ADA

Ana Achim,

director general

DACIN-SARA

Mircea Mureşan,

director general

UPFR,

Tedy Creştin,

director executiv

ADPFR

Sorinei Chelariu,

preşedinte

VODAFONE

Aurelia Dragomirescu,

director

AOMR

Liviu Popescu,

director executiv

CREDIDAM

Ştefan Gheorghiu,

director general

UPFAR-ARGOA

Ionel Udrescu,

vicepreşedinte

APDETIC

Valentin Negoiţă,

preşedinte

STAR PRINT TRADE CO.

Liviu Goşa,

director general

ORANGE

Mădălina Albinescu,

coordonatorul Departamentului juridic

PROCES-VERBAL

din 10 aprilie 2009

privind Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum şi cuantumul acestei remuneraţii

Incheiat între:

- Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România -Asociaţia pentru drepturi de autor (UCMR-ADA), cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, reprezentată prin director general Ana Achim;

- Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual [DACIN-SARA), cu sediul în Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intr. B, et. 3, camera 50-52, sectorul 1, reprezentată prin director general Mircea Mureşan;

- Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu nr. 88B, sectorul 1, reprezentată prin director executiv Tedy Creştin;

- Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), cu sediul în Bucureşti, str. Jules Michelet nr. 15-17, sectorul 1, reprezentat prin director general Ştefan Gheorghiu;

- Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România -Asociaţia Română de Gestiune a Operelor Audiovizuale (UPFAR-ARGOA), cu sediul în Bucureşti, str. Dem I. Dobrescu nr. 4-6, et. 3, camera 44, sectorul 1, reprezentată prin vicepreşedinte Ionel Udrescu;

- Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), cu sediul în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 103, bl. 24A, et 2, ap 6, sectorul 1, reprezentată prin Sorinei Chelariu;

în calitate de membri ai comisiei - organisme de gestiune colectivă;

si

- Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (APDETIC), cu sediul în Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 105A, sectorul 4, reprezentată prin preşedinte Valentin Negoiţă;

- Star Print Trade Co., cu sediul în Bucureşti, bd. Dimitrie Pompei nr. 8, clădirea Feper, et. 1, sectorul 2, reprezentată prin director general Liviu Goşa,

în calitate de membri ai comisiei, care reprezintă importatori/fabricanţi de suporturi pe care se pot realiza înregistrări sonore ori audiovizuale şi/sau de aparate concepute pentru realizarea de copii, indiferent de modul de funcţionare, ce permit reproducerea operelor sonore sau audiovizuale,

în urma negocierilor, au convenit anexa nr. 1 la protocol, cuprinzând Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, după cum urmează:

ANEXA Nr. 1 la protocol

LISTA

suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore şi audiovizuale

a) Aparate

1. Televizoare şi magnetoscoape digitale cu HDD sau mediu de stocare încorporat, playere audio/video cu mediu de stocare, MP3 playere, MP4 playere, IPOD mediaplayer care suportă următoarele formate: AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XVID, DIVX (v3.11, v4.x, V5x, V6x), XVIDA/CD, SVCD, DVD, ACC, WMA, WMV, ASF, MP3, MP4, WAV, IMOD şi orice versiune a acestora dezvoltată ulterior                  0,5%

2.  Blu ray recorder                           0,5%

3.  HD DVD recorder                        0,5%

4. Audio recorder                             0,5%

5.  Minidisk recorder                         0,5%

6. Video recorder                             0,5%

7.  CD recorder, echipament HI FI ce funcţionează de sine stătător                                                  0,5%

8.  DVD recorder, echipament HI FI ce funcţionează de sine stătător                                                0,5%

9.  MP3 recorder                               0,5%

10. CD writer                                   0,5%

11.DVD writer                                 0,5%

12. CD writer încorporat în computer 0,5%

(procentul se aplică la valoarea ce reprezintă 7% din valoarea întregului sistem împreună cu care se comercializează CD writer-ul)

13.  DVD writer încorporat în computer                        0,5%

(procentul se aplică la valoarea ce reprezintă 7% din valoarea întregului sistem împreună cu care se comercializează DVD writer-ul)

14.  Hard disk extern, inclusiv cel cu intrare şi/sau ieşire audiovideo, indiferent de denumirea purtată                    0,5%

15.  Hard disk încorporat în computer                          0,5%

(procentul se aplică la o valoare ce reprezintă 10% din valoarea întregului sistem împreună cu care se comercializează hard disk-ul)

16. Stick-uri de memorie                 0,5%

b) Suporturi

1. Carduri de memorie (altele decât cele pentru telefoane) 3%

2.  Disc Blu ray                                 3%

3.  HD DVD Disc                             3%

4. Casete audio                                 3%

5.  Minidisk                                       3%

6.  Casete video tip VHS, Super VHS (cu excepţia casetelor pentru camerele video portabile de genul: Video 8, Digital 8, HI8, DVM, VHS-C, Super VHS-C), D-VHS, casete video HD   3%

7. Orice tip de DVD sau CD blank, inclusiv de CD data  3%

UCMR-ADA

Ana Achim,

director general

DACIN-SARA

Mircea Mureşan,

director general

UPFR,

Tedy Creştin,

director executiv

ADPFR

Sorinei Chelariu,

preşedinte

CREDIDAM

Ştefan Gheorghiu,

director general

UPFAR-ARGOA

Ionel Udrescu,

vicepreşedinte

APDETIC

Valentin Negoiţă,

preşedinte

STAR PRINT TRADE CO.

Liviu Goşa,

director general

PROCES-VERBAL

din 12 martie 2009

privind Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum şi cuantumul acestei remuneraţii

Incheiat între:

- Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România -Asociaţia pentru drepturi de autor (UCMR-ADA), cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, reprezentată prin director general Ana Achim;

- Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN SARA), cu sediul în Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intr. B, et. 3, camera. 50-52, sectorul 1, reprezentată prin director general Mircea Mureşan;

- Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu nr. 88B, sectorul 1, reprezentată prin director executiv Tedy Creştin;

- Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), cu sediul în Bucureşti, str. Jules Michelet nr. 15-17, sectorul 1, reprezentat prin director general Ştefan Gheorghiu;

- Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România -Asociaţia Română de Gestiune a Operelor Audiovizuale {UPFAR-ARGOA), cu sediul în Bucureşti, str. Dem I. Dobrescu nr. 4-6, et. 3, camera. 44, sectorul 1, reprezentată prin vicepreşedinte Ionel Udrescu;

- Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), cu sediul în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 103, bl. 24A, et 2, ap 6, sectorul 1, reprezentată prin Sorinei Chelariu,

în calitate de membri ai comisiei (organisme de gestiune colectivă), şi

- Asociaţia Operatorilor Mobili din România (AOMR), cu sediul în Bucureşti, piaţa Charles de Gaulle nr. 15, sectorul 1, reprezentată prin director executiv Liviu Popescu;

- S.C. VODAFONE ROMÂNIA- S.A., cu sediul în Bucureşti, piaţa Charles de Gaulle nr. 15, sectorul 1, reprezentată prin director Aurelia Dragomirescu;

- S.C. ORANGE ROMÂNIA-S.A., cu sediul în Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr. 51-53, sectorul 1, reprezentată prin coordonatorul Departamentului juridic Mădălina Albinescu,

în calitate de membri ai comisiei, care reprezintă importatori/fabricanţi, în sensul Legii nr. 8/1996, de telefoane cu funcţii de redare audiovideo şi carduri de memorie pentru telefoane pe care se pot realiza înregistrări sonore sau audiovizuale,

în urma negocierilor, au convenit anexa nr. 2 la protocol, cuprinzând Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, după cum urmează:

ANEXA Nr. 2 la protocol

LISTA

suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore şi audiovizuale

a) Aparate

- Telefoane cu funcţii de reproducere a înregistrărilor sonore sau audiovizuale MP3, MP4, AAC, WMA, WAV, Real etc. (de exemplu:

Iphone etc.) cu capacitate de stocare mai mare de 64 Mb    0,5%

b) Suporturi - Carduri de memorie pentru telefoane              3%

UCMR-ADA

Ana Achim,

director general

DACIN-SARA

Mircea Mureşan,

director general

UPFR,

Tedy Creştin,

director executiv

ADPFR

Sorinei Chelariu,

preşedinte

CREDIDAM

Ştefan Gheorghiu,

director general

UPFAR-ARGOA

Ionel Udrescu,

vicepreşedinte

VODAFONE

Aurelia Dragomirescu,

director

ORANGE

Mădălina Albinescu,

coordonatorul Departamentului juridic

AOMR

Liviu Popescu,

director executiv


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 61/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 61 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 61/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu