Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 584 din 8 noiembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. (5), (6) si (8) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997  

ACT EMIS DE:                CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 1143 din 19 decembrie 2005


SmartCity2

    Ioan Vida - presedinte

    Aspazia Cojocaru - judecator

    Nicolae Cochinescu - judecator

    Constantin Doldur - judecator

    Acsinte Gaspar - judecator

    Kozsokár Gábor - judecator

    Petre Ninosu - judecator

    Ion Predescu - judecator

    Serban Viorel Stanoiu - judecator

    Florentina Balta - procuror

    Maria Bratu - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. (5), (6) si (8) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicata de Composesoratul Silvic Detunata Bucium în Dosarul nr. 661/2005 al Judecatoriei Câmpeni.

    La apelul nominal este prezent autorul exceptiei, prin Traian Petrinca în calitate de presedinte, lipsind celelalte parti, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

    Partea prezenta arata ca sustine motivele de neconstitutionalitate invocate în notele scrise.

    Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea exceptiei ca nefondata, aratând ca textele legale criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale.

    CURTEA,

    având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

    Prin Încheierea din 18 martie 2005, pronuntata în Dosarul nr. 661/2005, Judecatoria Câmpeni a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. (5), (6) si (8) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicata de "Composesoratul Silvic Detunata Bucium".

    În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul exceptiei sustine, în esenta, ca prin restrângerea dreptului membrilor formelor asociative de a solicita si obtine iesirea din indiviziune se instituie în mod artificial o indiviziune fortata pe toata durata existentei asociatiei, fapt ce aduce o grava atingere dreptului de proprietate garantat de art. 44 alin. (1) din Constitutie. În opinia sa, astfel, dreptul de proprietate privata al membrilor formelor asociative este lipsit de una dintre componentele sale esentiale, si anume dreptul de dispozitie.

    De asemenea, sustine ca aceasta îngradire nu îsi gaseste nici o justificare în sensul prevazut de art. 53 din Constitutie.

    În ceea ce priveste prevederile alin. (6) al art. 28, arata ca acestea contravin art. 44 alin. (3) si (4) din Constitutie, întrucât reglementeaza o modalitate abuziva de expropiere.

    Si, în fine, sustine ca alin. (8) al art. 28 contravine art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutie.

    Instanta de judecata îsi exprima opinia în sensul ca exceptia este admisibila.

    Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

    Guvernul apreciaza exceptia ca neîntemeiata. În acest sens considera ca formele asociative avute în vedere de reglementarea criticata sunt, de fapt, forme organizatorice create în trecut si preluate de Legea nr. 1/2000 în vederea reconstituirii dreptului de proprietate. Învestirea acestor entitati cu personalitate juridica, în conditiile prevazute expres de lege, reprezinta o conditie fara de care participarea acestora la circuitul civil nu ar fi posibila.

    Dreptul de proprietate al membrilor formelor asociative constituite în conditiile prevazute de Legea nr. 1/2000 exista numai în conditiile stabilite de acest act normativ, fiind în acord cu prevederile art. 44 alin. (1) din Constitutie.

    Avocatul Poporului considera ca prevederile legale criticate sunt constitutionale. Astfel, arata ca textele criticate reglementeaza dreptul de proprietate asupra unor bunuri aflate într-o perpetua indiviziune fortata, bunurile respective fiind administrate si exploatate exclusiv în formele asociative prevazute de lege, corespunzator situatiei existente în momentul trecerii terenurilor forestiere în proprietatea statului. Aceste particularitati ale proprietatii în indiviziune perpetua si fortata îi confera acestei forme de proprietate un regim juridic diferit, care nu poate fi considerat ca o îngradire a dreptului de proprietate.

    Regimul juridic al coproprietatii fortate si perpetue presupune numai o alta modalitate de exercitare a dreptului de proprietate.

    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,

    examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.

    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 28 alin. (5), (6) si (8) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.8 din 12 ianuarie 2000, prevederi care la data sesizarii aveau urmatoarea redactare: "(5) Suprafetele forestiere aflate în proprietate comuna ramân în proprietate indiviza pe toata durata existentei asociatiei.

    (6) În cazul dizolvarii formei asociative suprafetele de teren forestier respective revin în proprietatea statului si în folosinta consiliului local respectiv.

    ".........................................................................................

    (8) Membrii formelor asociative nu pot înstraina propriile cote-parti între ei sau unor persoane din afara acestora si nu pot transmite drepturile prin testament sau donatie, ci numai prin mostenire legala." Textele constitutionale considerate a fi încalcate sunt cele ale art. 44 alin. (1), (2), (3) si (4) si ale art. 53, al caror continut este urmatorul:

    - Art. 44 alin. (1), (2), (3) si (4): "(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

    (2) Proprietatea privata este garantata si ocrotita în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetatenii straini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeana si din alte tratate internationale la care România este parte, pe baza de reciprocitate, în conditiile prevazute prin lege organica, precum si prin mostenire legala.

    (3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire.

    (4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte masuri de trecere silita în proprietate publica a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de alta natura discriminatorie a titularilor.";

    - Art. 53: "(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrâns numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

    (2) Restrângerea poate fi dispusa numai daca este necesara într-o societate democratica. Masura trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o, sa fie aplicata în mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere existentei dreptului sau a libertatii." Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, ulterior sesizarii, art. 28 alin. (5), (6) si (8) din Legea nr. 1/2000 a fost modificat prin art. I pct. 31 din titlul VI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.653 din 22 iulie 2005, având urmatorul continut: "(5) Suprafetele forestiere aflate în proprietate comuna, conform naturii acestora, ramân în proprietate indiviza pe toata durata existentei lor.

    (6) Membrii formelor asociative aflati în devalmasie sau indiviziune nu pot înstraina propriile cote-parti unor persoane din afara acestora.

    "...........................................................................................

    (8) În cazul dizolvarii formei asociative proprietatea indiviza a acestora va trece în proprietatea publica a consiliilor locale în raza carora se afla terenurile respective." În jurisprudenta sa, Curtea Constitutionala a statuat în mod constant ca, în cazul în care, dupa invocarea unei exceptii de neconstitutionalitate în fata instantelor judecatoresti, prevederea supusa controlului a fost modificata, Curtea se pronunta asupra prevederii legale în noua sa redactare, numai daca solutia legislativa din legea sau ordonanta modificata este, în principiu, aceeasi cu cea dinaintea modificarii. Curtea observa ca solutia legislativa de principiu reglementata de aceste texte, referitoare la regimul juridic al proprietatii în indiviziune fortata si perpetua, s-a pastrat si în noua redactare. Având în vedere ca, în cauza, aceasta cerinta este îndeplinita, Curtea va exercita controlul de constitutionalitate asupra textelor legale criticate, în noua redactare.

    Analizând criticile de neconstitutionalitate, Curtea constata ca acestea sunt neîntemeiate pentru considerentele ce urmeaza: În conceptia legiuitorului, reconstituirea dreptului de proprietate în cazul suprafetelor forestiere aflate în proprietatea comuna a formelor asociative enumerate nu poate fi conceputa decât tot în cadrul acelor forme. Dreptul de proprietate urmeaza sa aiba configurarea si prerogativele avute în perioada respectiva. În aceste conditii regimul juridic al proprietatii privind terenurile forestiere restituite fostilor proprietari, în cadrul acestor forme asociative, este determinat de legiuitor, în mod special, în considerarea particularitatilor economice si sociale ale formelor de exploatare anterioare trecerii terenurilor în proprietatea statului. Aceste particularitati cuprind anumite limitari ale exercitarii dreptului de proprietate, decurgând din faptul ca acesta se refera la proprietatea unor astfel de forme asociative.

    De altfel, fostii proprietari urmeaza sa fie despagubiti ca în toate celelalte situatii privind restituirea bunurilor preluate abuziv.

    Legiuitorul reglementeaza, în mod deosebit, aceasta categorie de bunuri, ce fac obiectul dreptului de proprietate al composesoratelor - subiecte colective de drept, sub conditia exploatarii terenurilor forestiere în forme asociative si cu respectarea regimului silvic. Limitele si continutul acestui drept au fost stabilite în acord cu dispozitiile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, potrivit carora "Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege." De altfel, prevederile art. 28 din Legea nr. 1/2000 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr.173 din 12 iunie 2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.492 din 9 iulie 2002, si Decizia nr.269 din 22 octombrie 2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.879 din 6 decembrie 2002, Curtea a statuat ca, atunci când exista diferente între formele de proprietate comuna ori între acestea si proprietatea exclusiva, în ceea ce priveste exercitarea unora dintre atributele dreptului de proprietate, aceste diferente corespund particularitatilor regimului juridic al acelei forme de proprietate, neputând fi considerate ca îngradiri ale exercitiului dreptului de proprietate, în sensul la care se refera art. 53 din Constitutie, potrivit caruia o restrângere poate fi facuta numai daca se impune, dupa caz, pentru apararea sigurantei nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor, desfasurarea instructiei penale, prevenirea consecintelor unei calamitati naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

    Atât considerentele, cât si solutiile acestor decizii sunt valabile si în cauza de fata, întrucât nu au intervenit elemente noi de natura a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii în materie.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA

    În numele legii

    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. (5), (6) si (8) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicata de Composesoratul Silvic Detunata Bucium în Dosarul nr. 661/2005 al Judecatoriei Câmpeni.

    Definitiva si general obligatorie.

    Pronuntata în sedinta publica din data de 8 noiembrie 2005.

         PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

             prof. univ. dr. IOAN VIDA

               Magistrat-asistent,

                  Maria Bratu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 584/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 584 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 584/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu