Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 584 din 8 noiembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. (5), (6) si (8) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997  

ACT EMIS DE:                CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 1143 din 19 decembrie 2005


SmartCity2

    Ioan Vida - presedinte

    Aspazia Cojocaru - judecator

    Nicolae Cochinescu - judecator

    Constantin Doldur - judecator

    Acsinte Gaspar - judecator

    Kozsokár Gábor - judecator

    Petre Ninosu - judecator

    Ion Predescu - judecator

    Serban Viorel Stanoiu - judecator

    Florentina Balta - procuror

    Maria Bratu - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. (5), (6) si (8) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicata de Composesoratul Silvic Detunata Bucium în Dosarul nr. 661/2005 al Judecatoriei Câmpeni.

    La apelul nominal este prezent autorul exceptiei, prin Traian Petrinca în calitate de presedinte, lipsind celelalte parti, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

    Partea prezenta arata ca sustine motivele de neconstitutionalitate invocate în notele scrise.

    Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea exceptiei ca nefondata, aratând ca textele legale criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale.

    CURTEA,

    având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

    Prin Încheierea din 18 martie 2005, pronuntata în Dosarul nr. 661/2005, Judecatoria Câmpeni a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. (5), (6) si (8) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicata de "Composesoratul Silvic Detunata Bucium".

    În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul exceptiei sustine, în esenta, ca prin restrângerea dreptului membrilor formelor asociative de a solicita si obtine iesirea din indiviziune se instituie în mod artificial o indiviziune fortata pe toata durata existentei asociatiei, fapt ce aduce o grava atingere dreptului de proprietate garantat de art. 44 alin. (1) din Constitutie. În opinia sa, astfel, dreptul de proprietate privata al membrilor formelor asociative este lipsit de una dintre componentele sale esentiale, si anume dreptul de dispozitie.

    De asemenea, sustine ca aceasta îngradire nu îsi gaseste nici o justificare în sensul prevazut de art. 53 din Constitutie.

    În ceea ce priveste prevederile alin. (6) al art. 28, arata ca acestea contravin art. 44 alin. (3) si (4) din Constitutie, întrucât reglementeaza o modalitate abuziva de expropiere.

    Si, în fine, sustine ca alin. (8) al art. 28 contravine art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutie.

    Instanta de judecata îsi exprima opinia în sensul ca exceptia este admisibila.

    Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

    Guvernul apreciaza exceptia ca neîntemeiata. În acest sens considera ca formele asociative avute în vedere de reglementarea criticata sunt, de fapt, forme organizatorice create în trecut si preluate de Legea nr. 1/2000 în vederea reconstituirii dreptului de proprietate. Învestirea acestor entitati cu personalitate juridica, în conditiile prevazute expres de lege, reprezinta o conditie fara de care participarea acestora la circuitul civil nu ar fi posibila.

    Dreptul de proprietate al membrilor formelor asociative constituite în conditiile prevazute de Legea nr. 1/2000 exista numai în conditiile stabilite de acest act normativ, fiind în acord cu prevederile art. 44 alin. (1) din Constitutie.

    Avocatul Poporului considera ca prevederile legale criticate sunt constitutionale. Astfel, arata ca textele criticate reglementeaza dreptul de proprietate asupra unor bunuri aflate într-o perpetua indiviziune fortata, bunurile respective fiind administrate si exploatate exclusiv în formele asociative prevazute de lege, corespunzator situatiei existente în momentul trecerii terenurilor forestiere în proprietatea statului. Aceste particularitati ale proprietatii în indiviziune perpetua si fortata îi confera acestei forme de proprietate un regim juridic diferit, care nu poate fi considerat ca o îngradire a dreptului de proprietate.

    Regimul juridic al coproprietatii fortate si perpetue presupune numai o alta modalitate de exercitare a dreptului de proprietate.

    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,

    examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.

    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 28 alin. (5), (6) si (8) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.8 din 12 ianuarie 2000, prevederi care la data sesizarii aveau urmatoarea redactare: "(5) Suprafetele forestiere aflate în proprietate comuna ramân în proprietate indiviza pe toata durata existentei asociatiei.

    (6) În cazul dizolvarii formei asociative suprafetele de teren forestier respective revin în proprietatea statului si în folosinta consiliului local respectiv.

    ".........................................................................................

    (8) Membrii formelor asociative nu pot înstraina propriile cote-parti între ei sau unor persoane din afara acestora si nu pot transmite drepturile prin testament sau donatie, ci numai prin mostenire legala." Textele constitutionale considerate a fi încalcate sunt cele ale art. 44 alin. (1), (2), (3) si (4) si ale art. 53, al caror continut este urmatorul:

    - Art. 44 alin. (1), (2), (3) si (4): "(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

    (2) Proprietatea privata este garantata si ocrotita în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetatenii straini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeana si din alte tratate internationale la care România este parte, pe baza de reciprocitate, în conditiile prevazute prin lege organica, precum si prin mostenire legala.

    (3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire.

    (4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte masuri de trecere silita în proprietate publica a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de alta natura discriminatorie a titularilor.";

    - Art. 53: "(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrâns numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

    (2) Restrângerea poate fi dispusa numai daca este necesara într-o societate democratica. Masura trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o, sa fie aplicata în mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere existentei dreptului sau a libertatii." Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, ulterior sesizarii, art. 28 alin. (5), (6) si (8) din Legea nr. 1/2000 a fost modificat prin art. I pct. 31 din titlul VI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.653 din 22 iulie 2005, având urmatorul continut: "(5) Suprafetele forestiere aflate în proprietate comuna, conform naturii acestora, ramân în proprietate indiviza pe toata durata existentei lor.

    (6) Membrii formelor asociative aflati în devalmasie sau indiviziune nu pot înstraina propriile cote-parti unor persoane din afara acestora.

    "...........................................................................................

    (8) În cazul dizolvarii formei asociative proprietatea indiviza a acestora va trece în proprietatea publica a consiliilor locale în raza carora se afla terenurile respective." În jurisprudenta sa, Curtea Constitutionala a statuat în mod constant ca, în cazul în care, dupa invocarea unei exceptii de neconstitutionalitate în fata instantelor judecatoresti, prevederea supusa controlului a fost modificata, Curtea se pronunta asupra prevederii legale în noua sa redactare, numai daca solutia legislativa din legea sau ordonanta modificata este, în principiu, aceeasi cu cea dinaintea modificarii. Curtea observa ca solutia legislativa de principiu reglementata de aceste texte, referitoare la regimul juridic al proprietatii în indiviziune fortata si perpetua, s-a pastrat si în noua redactare. Având în vedere ca, în cauza, aceasta cerinta este îndeplinita, Curtea va exercita controlul de constitutionalitate asupra textelor legale criticate, în noua redactare.

    Analizând criticile de neconstitutionalitate, Curtea constata ca acestea sunt neîntemeiate pentru considerentele ce urmeaza: În conceptia legiuitorului, reconstituirea dreptului de proprietate în cazul suprafetelor forestiere aflate în proprietatea comuna a formelor asociative enumerate nu poate fi conceputa decât tot în cadrul acelor forme. Dreptul de proprietate urmeaza sa aiba configurarea si prerogativele avute în perioada respectiva. În aceste conditii regimul juridic al proprietatii privind terenurile forestiere restituite fostilor proprietari, în cadrul acestor forme asociative, este determinat de legiuitor, în mod special, în considerarea particularitatilor economice si sociale ale formelor de exploatare anterioare trecerii terenurilor în proprietatea statului. Aceste particularitati cuprind anumite limitari ale exercitarii dreptului de proprietate, decurgând din faptul ca acesta se refera la proprietatea unor astfel de forme asociative.

    De altfel, fostii proprietari urmeaza sa fie despagubiti ca în toate celelalte situatii privind restituirea bunurilor preluate abuziv.

    Legiuitorul reglementeaza, în mod deosebit, aceasta categorie de bunuri, ce fac obiectul dreptului de proprietate al composesoratelor - subiecte colective de drept, sub conditia exploatarii terenurilor forestiere în forme asociative si cu respectarea regimului silvic. Limitele si continutul acestui drept au fost stabilite în acord cu dispozitiile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, potrivit carora "Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege." De altfel, prevederile art. 28 din Legea nr. 1/2000 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr.173 din 12 iunie 2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.492 din 9 iulie 2002, si Decizia nr.269 din 22 octombrie 2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.879 din 6 decembrie 2002, Curtea a statuat ca, atunci când exista diferente între formele de proprietate comuna ori între acestea si proprietatea exclusiva, în ceea ce priveste exercitarea unora dintre atributele dreptului de proprietate, aceste diferente corespund particularitatilor regimului juridic al acelei forme de proprietate, neputând fi considerate ca îngradiri ale exercitiului dreptului de proprietate, în sensul la care se refera art. 53 din Constitutie, potrivit caruia o restrângere poate fi facuta numai daca se impune, dupa caz, pentru apararea sigurantei nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor, desfasurarea instructiei penale, prevenirea consecintelor unei calamitati naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

    Atât considerentele, cât si solutiile acestor decizii sunt valabile si în cauza de fata, întrucât nu au intervenit elemente noi de natura a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii în materie.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA

    În numele legii

    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. (5), (6) si (8) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicata de Composesoratul Silvic Detunata Bucium în Dosarul nr. 661/2005 al Judecatoriei Câmpeni.

    Definitiva si general obligatorie.

    Pronuntata în sedinta publica din data de 8 noiembrie 2005.

         PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

             prof. univ. dr. IOAN VIDA

               Magistrat-asistent,

                  Maria Bratu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 584/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 584 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 584/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu