Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 527 din 31 mai 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 499 din Codul de procedura civila

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 559 din 15 august 2007Ion Predescu                         - preşedinte

Nicolae Cochinescu              -judecător

Aspazia Cojocaru                  -judecător

Acsinte Gaspar                      -judecător

Kozsokar Gabor                    -judecător

Şerban Viorel Stănoiu           -judecător

Ion Tiucă                                - procuror

Mihaela Senia Costinescu    - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 499 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Utraco Holland B.V. în Dosarul nr. 89/1.748/2006 al Judecătoriei Cornetu.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

avand în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin Incheierea din 12 decembrie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 89/1.748/2006, Judecătoria Cornetu a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 499 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Utraco Holland B.V.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că textul de lege criticat este discriminatoriu, deoarece oferă debitorului, pe langă calea contestaţiei la executare, cadrul general reglementat de Codul de procedură civilă, o posibilitate în plus de a contesta procedura executării silite. O astfel de împrejurare este de natură a restrange în mod nepermis accesul liber la justiţie al creditorului, care nu se poate prevala de căile de atac împotriva hotărarii instanţei de suspendare a urmăririi silite imobiliare.

Judecătoria Cornetu consideră excepţia de neconstitu­ţionalitate ca fiind neîntemeiată.

In conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Guvernul apreciază că textul de lege nu aduce atingere principiului egalităţii în drepturi sau liberului acces la justiţie, întrucat art. 499 din Codul de procedură civilă oferă posibilitatea cetăţenilor de a se adresa instanţelor judecătoreşti pentru realizarea drepturilor lor şi asigură suficiente garanţii procedurale în vederea materializării drepturilor părţilor implicate în litigii. Astfel, dispoziţiile alin. 3 al articolului criticat garantează accesul liber al creditorului la justiţie, instituind posibilitatea acestuia de a solicita instanţei, pentru motive temeinice, reluarea urmăririi silite înainte de expirarea termenului de 6 luni.

Avocatul Poporului arată că excepţia de neconstitu­ţionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordanţă cu dispoziţiile constituţionale invocate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicată.

CURTEA,

examinand încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 499 din Codul de procedură civilă, care au următorul conţinut: „După primirea somaţiei debitorul poate cere instanţei de executare, în termen de 10 zile de la comunicare, să-i încuviinţeze ca plata integrală a datoriei, inclusiv dobanzile şi cheltuielile de executare, să se facă din veniturile imobilului urmărit sau din alte venituri ale sale pe timp de 6 luni.

Instanţa sesizată potrivit alin. 1 va cita părţile în camera de consiliu şi se va pronunţa de îndată prin încheiere irevocabilă. In caz de admitere a cererii debitorului, instanţa va dispune suspendarea urmăririi silite imobiliare.

Pentru motive temeinice creditorul poate solicita instanţei reluarea urmăririi înainte de expirarea termenului de 6 luni, dispoziţiile alin. 2 fiind aplicabile în mod corespunzător."

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate consideră că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale cuprinse în art. 16 care consacră egalitatea în drepturi a cetăţenilor, art. 20 referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 care prevede accesul liber la justiţie şi în art. 53 privind restrangerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

De asemenea, sunt invocate şi prevederile internaţionale cuprinse în art. 6 par.1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind dreptul persoanei la un proces echitabil.

Examinand excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile art. 499 alin. 1 din Codul de procedură civilă reglementează o înlesnire pe care instanţa de executare o poate acorda debitorului, la solicitarea acestuia, încuviinţandu-i ca plata integrală a datoriei sale către creditor, inclusiv dobanzile şi cheltuielile de executare, să se realizeze din veniturile imobilului urmărit sau din alte venituri ale debitorului pe timp de 6 luni. Suspendarea urmării silite a imobilului se poate acorda pentru un termen limitat de 6 luni şi doar dacă debitorul învederează împrejurări din care să rezulte că veniturile pe care acesta le-ar putea obţine în această perioadă sunt suficient de mari pentru a determina stingerea creanţei. Astfel, înlesnirea se acordă pe baza unor situaţii de fapt lăsate la aprecierea suverană a instanţei, iar dacă împrejurările invocate nu pot fi dovedite, suspendarea executării nu se justifică, întrucat ar fi de natură să-l prejudicieze pe creditor.

Pe de altă parte, potrivit art. 499 alin. 3 din Codul de procedură civilă, creditorul poate solicita instanţei reluarea urmăririi silite a imobilului, după ce aceasta fusese suspendată în temeiul alin. 1, înainte de expirarea termenului de 6 luni, dacă există motive temeinice care să evidenţieze lipsa posibilităţilor debitorului de a satisface creanţa înăuntrul termenului acordat.

Prin urmare, Curtea constată că textul de lege criticat nu încalcă prevederile art. 16 din Constituţie privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor, întrucat reglementarea este aplicabilă în cazul tuturor persoanelor aflate în situaţiile prevăzute de ipoteza normei, şi anume debitorilor somaţi să efectueze plata creanţei, sub condiţia valorificării imobilului urmărit silit prin modalităţile admise de lege, precum şi creditorilor deţinători ai titlului executoriu a cărui executare a fost suspendată.

In ceea ce priveşte critica referitoare la încălcarea principiului constituţional al accesului liber la justiţie, Curtea reţine că o atare critică nu este întemeiată, întrucat textul de lege criticat prevede expres posibilitatea atat a debitorului, cat şi a creditorului de a solicita instanţei, în funcţie de interesele proprii, acordarea înlesnirii la plata creanţei, respectiv înlăturarea acesteia, în cadrul unei proceduri desfăşurate în camera de consiliu, cu citarea părţilor, finalizate prin pronunţarea unei încheieri irevocabile. Referitor la susţinerea autorului excepţiei, potrivit căreia împotriva unei astfel de încheieri nu pot fi exercitate căi de atac, ceea ce este de natură a-i îngrădi dreptul la un proces echitabil, Curtea reţine că scopul acestei reglementări a fost, pe de o parte, acela de a facilita executarea cu bună-credinţă şi în condiţii mai uşor de îndeplinit a creanţelor de către debitori -art. 499 alin. 1 din Codul de procedură civilă - şi, pe de altă parte, prevenirea unor eventuale abuzuri din partea acelor debitori rău-platnici, în sensul tergiversării executării obligaţiilor ce le incumbă - art. 499 alin. 3. In ambele cazuri, finalitatea declarată a dispoziţiilor criticate ar fi fost anihilată prin instituirea unor căi de atac, care ar fi presupus o procedură mai anevoioasă.

Faţă de cele arătate, Curtea constată că dispoziţiile art. 499 din Codul de procedură civilă sunt în concordanţă cu prevederile constituţionale invocate, inclusiv cele ale art. 53, deoarece acestea sunt aplicabile numai în ipoteza în care există o restrangere a exercitării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, restrangere care, astfel cum s-a arătat anterior, nu s-a constatat.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 499 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Utraco Holland B.V. în Dosarul nr. 89/1.748/2006 al Judecătoriei Cornetu.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 31 mai 2007.

PREŞEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 527/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 527 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 527/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu