E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 5 din 29 martie 2008

pentru adoptarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii comisiilor de disciplina ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

ACT EMIS DE: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 382 din 20 mai 2008In temeiul art. 500, 502 şi 546 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,

Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România decide:

Art. 1. - Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România, cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Componenţa Comisiei superioare de disciplină este cuprinsă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,

Liviu Zetu

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT

de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - La nivel naţional şi la nivel teritorial se vor înfiinţa Comisia superioară de disciplină a Colegiului Medicilor Dentişti din România, denumit în continuare CMDR, respectiv comisii de disciplină.

Art. 2. - (1) La nivelul fiecărui colegiu judeţean se va organiza şi va funcţiona o comisie de disciplină alcătuită din 5 până la 7 membri, propuşi de biroul executiv local şi votaţi de consiliul judeţean.

(2) La nivelul Colegiului Medicilor Dentişti din România se va organiza şi va funcţiona Comisia superioară de disciplină, alcătuită din 7 membri propuşi de Biroul executiv naţional şi votaţi de Consiliul naţional al CMDR.

(3) Membrii Comisiei superioare de disciplină trebuie să aibă o vechime de peste 7 ani în profesie.

(4) Mandatul comisiilor de disciplină este de 4 ani.

Art. 3. - Autoritatea de Sănătate Publică şi Ministerul Sănătăţii Publice numesc câte un reprezentant în comisiile de disciplină teritoriale, respectiv în Comisia superioară de disciplină, cu rol consultativ.

Art. 4. - Calitatea de membru al comisiilor de disciplină încetează prin deces, demisie, demitere de către cei care l-au numit, pierderea calităţii de membru al CMDR ori prin numirea unui alt reprezentant, în cazul membrilor desemnaţi de către Ministerul Sănătăţii Publice sau de autorităţile de sănătate publică.

Art. 5. - (1) Medicul dentist răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei de medic dentist, a Codului deontologic al medicului dentist, a regulilor de bună practică profesională, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, denumit în continuare ROF, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMDR, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale instituţiei CMDR.

(2) Răspunderea disciplinară a membrilor CMDR, potrivit prezentului regulament, nu exclude răspunderea penală, contravenţională, civilă sau materială, conform prevederilor legale.

Art. 6. - Comisia de disciplină va avea la dispoziţie personal auxiliar şi aparatură logistică din dotarea existentă la Colegiul Naţional al CMDR, respectiv la colegiile teritoriale.

Art. 7. - Plata membrilor comisiilor de disciplină se va face pe şedinţă de lucru, conform Legii nr. 95/2006 titlul XIII , a ROF şi a deciziei Consiliului Naţional al CMDR.

Art. 8. - Comisiile de disciplină de la nivelul colegiilor teritoriale şi Comisia superioară de disciplină de la nivelul CMDR îşi vor alege un preşedinte dintre membrii săi, cu majoritate simplă de voturi.

Art. 9. - Sancţiunile disciplinare sunt:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) vot de blam;

d) interdicţia de a exercita profesia ori anumite activităţi medico-dentare pe o durată de la o lună la 6 luni;

e) interdicţia de a mai candida şi de a mai face parte din organele de conducere, până la radierea sancţiunii, pentru cele prevăzute la lit. b), c) şi d);

f) retragerea calităţii de membru al CMDR;

g) sancţiunile vor avea termenele prevăzute de lege.

Art. 10. - (1) Preşedintele comisiei de disciplină are următoarele atribuţii:

a) organizează şi conduce activitatea comisiei;

b) organizează completele de judecată ale cauzelor disciplinare;

c) ţine evidenţa cauzelor disciplinare;

d) reprezintă comisia de disciplină în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice;

e) informează organele de conducere ale colegiului despre activitatea comisiei de disciplină şi a problemelor apărute în cursul desfăşurării cercetărilor disciplinare ori soluţionării cauzelor;

f) propune proiectul de buget necesar desfăşurării activităţii comisiei de disciplină;

g)  prezintă adunării generale raportul anual al activităţii comisiei de disciplină.

(2) Preşedintele poate delega o parte din atribuţiile sale către un alt membru din cadrul comisiei de disciplină.

Art. 11. - Cauzele disciplinare se vor judeca, potrivit legii, de către complete de judecată formate dint-un număr de membri, după cum urmează:

a)  3 membri pentru comisiile de disciplină de la nivelul colegiilor teritoriale;

b) 5 membri pentru Comisia superioară de disciplină.

Art. 12. - (1) Desfăşurarea şedinţelor de judecată ale fiecărui complet vor fi consemnate sub formă de procese-verbale de şedinţă.

(2) Fiecare proces-verbal va fi semnat la sfârşitul şedinţei de membrii completului şi va fi anexat la dosarul cauzei disciplinare.

(3)   Procesul-verbal va putea fi întocmit de personalul administrativ al CMDR naţional sau teritorial.

Art. 13. - Procesul-verbal de şedinţă va fi întocmit la fiecare şedinţă şi va conţine următoarele elemente:

a) data la care a avut loc şedinţa;

b) membrii completului de judecată;

c) consemnarea celor întâmplate în timpul şedinţei;

d) actele ori înscrisurile depuse la dosarul cauzei disciplinare;

e) măsurile dispuse în soluţionarea cauzei de către completul de judecată;

f)  semnăturile membrilor completului de judecată şi a persoanei care a redactat procesul-verbal.

Art.14. - (1) Toate adresele sau comunicările făcute de către completul de judecată se vor trimite prin intermediul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau se vor înmâna, sub semnătura de primire, persoanei căreia îi sunt destinate.

(2) Un exemplar al adreselor sau comunicărilor se va păstra la dosarul cauzei disciplinare, împreună cu dovada de primire sau de înmânare.

(3) Se vor face maximum două convocări.

Art. 15. - Comisia de disciplină are dreptul să solicite toate actele şi măsurile necesare soluţionării cauzei.

CAPITOLUL II

Inregistrarea cererii şi declanşarea acţiunii disciplinare

Art. 16. - (1) Biroul consiliului naţional, respectiv teritoriaj este obligat ca, în prima şedinţă convocată după data primirii sesizării, să analizeze sesizarea primită din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 94 alin (1) şi art. 105 alin. (1) din ROF şi să adopte o decizie cu una dintre variantele prevăzute de art. 106 din ROF.

(2) Atât Biroul executiv naţional, cât şi birourile consiliilor teritoriale se pot autosesiza potrivit art. 107 din ROF; se va emite, de asemenea, o decizie care va dispune declanşarea procedurii disciplinare. In decizia de autosesizare se vor menţiona elementele care au stat la baza luării acestei decizii, fiind necesară ataşarea de dovezi corespunzătoare.

Art. 17. - (1) Dacă decizia biroului consiliului teritorial este de respingere a sesizării ca vădit nefondată, respectiv pentru nerespectarea condiţiilor impuse de art. 105 alin (1), un exemplar al acesteia se va trimite prin scrisoare recomandată persoanei care a făcut sesizarea. In decizia de respingere a sesizării se va face menţiune despre posibilitatea persoanei care a făcut sesizarea de a contesta această decizie în termen de 15 zile de la comunicare.

(2) Contestaţia se va depune la sediul colegiului naţional sau teritorial, competenţa de soluţionare a acesteia revenind Biroului executiv al Consiliului Naţional al CMDR.

(3) In termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei, secretarul colegiului teritorial va înainta contestaţia împreună cu tot dosarul cauzei, inclusiv sesizarea iniţială, către Biroul executiv al Consiliul Naţional al CMDR.

(4)  Dacă Biroul executiv naţional consideră că se impune deschiderea unei anchete disciplinare, va emite o decizie prin care va dispune declanşarea anchetei disciplinare de către comisia de disciplină teritorială.

Art. 18. - Plângerea formulată faţă de un medic dentist poate fi făcută în termen de cel mult 6 luni de la data săvârşirii faptei.

SECŢIUNEA I

Cercetarea disciplinară în cazul medicului dentist faţă de care s-a formulat o plângere

Art. 19. - (1) După primirea sesizării şi a deciziei biroului consiliului naţional, respectiv teritorial de declanşare a anchetei disciplinare şi după constituirea dosarului disciplinar potrivit dispoziţiilor ROF, comisia de disciplină îl va înştiinţa prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe medicul reclamat despre faptul că împotriva sa s-a declanşat o anchetă disciplinară şi că este convocat pentru data de.......ora .... la sediul comisiei de disciplină din .... (se specifică sediul comisiei de disciplină) pentru audiere.

(2) La adresa de convocare se va anexa o copie a sesizării.

(3) Medicul va fi informat şi va fi convocat cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea datei la care urmează să aibă loc şedinţa comisiei de disciplină.

(4) In condiţiile art. 108 alin. 4 din ROF, comisia de disciplină de comun acord cu medicul, poate conveni un alt termen la care să aibă loc audierea. Despre acest aspect se va face menţiune în procesul-verbal de şedinţă.

Art. 20. - (1) Medicul chemat pentru audiere la comisia de disciplină poate da şi explicaţii scrise (această prevedere se va interpreta în sensul că medicul nu este obligat să dea explicaţii scrise, dar trebuie să ştie că dacă doreşte are acest drept).

(2) In situaţia în care medicul s-a prezentat la comisia de disciplină pentru audieri, acesta va fi audiat de către comisia de disciplină, iar declaraţiile acestuia vor fi consemnate şi ataşate la dosarul disciplinar.

(3) Dacă, pe parcursul derulării cercetării disciplinare, comisia de disciplină apreciază că este necesară reaudierea medicului, se va face menţiune în procesul-verbal din şedinţa în care s-a hotărât acest lucru şi se va dispune citarea medicului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(4) Persoana care a făcut sesizarea va fi audiată şi examinată în cauza respectivă.

(5) Refuzul petentului de a se prezenta la audierea stabilită de comisia de disciplină duce la suspendarea cauzei. Suspendarea cauzei disciplinare va fi comunicată şi petentului în scris, cu confirmare de primire.

Art. 21. - (1) In momentul la care s-au adunat toate materialele, datele şi informaţiile solicitate de comisia de disciplină, dacă au fost audiate toate persoanele în cauză, dacă nu mai sunt alte aspecte de lămurit, se va face menţiune în procesul-verbal al şedinţei din data respectivă despre acest aspect şi comisia de disciplină va analiza toate declaraţiile, probele, înscrisurile, expertizele şi va adopta una dintre soluţiile prevăzute la art. 112 din ROF.

(2) In procesul-verbal de şedinţă se vor consemna cele constatate şi se va dispune soluţia adoptată.

(3) Dacă se constată că nu s-au primit toate informaţiile solicitate sau dacă comisia de disciplină consideră că se impun a fi clarificate unele aspecte ori împrejurări, se va face menţiune despre aceste aspecte în procesul-verbal de şedinţă, se vor dispune măsurile care se impun şi se va fixa o nouă dată de întrunire a comisiei de disciplină.

(4) Ancheta disciplinară va fi efectuată direct de către comisia de disciplină sau prin intermediul unui referent împuternicit dintre membrii comisiei de disciplină.

(5)  Faţă de natura cauzei, comisia de disciplină poate consulta o comisie de specialitate formată din 3 personalităţi în domeniu, propuse de Comisia profesional-ştiinţifică şi învăţământ şi acceptate de cel acuzat.

(6) In cazul în care persoana care a făcut plângerea nu este mulţumită de concluziile comisiei de specialitate, va putea solicita pe cheltuiala sa o nouă comisie de expertiză medicală.

Art. 22. - Soluţia luată în cauză şi consemnată în procesul-verbal de şedinţă va trebui să conţină în mod obligatoriu elementele prevăzute de art. 113 din ROF, respectiv:

a) numărul deciziei şi data pronunţării;

b) componenţa comisiei de disciplină;

c) descrierea pe scurt a faptei ce a făcut obiectul acţiunii disciplinare;

d) prezentarea măsurilor de cercetare a faptei (declaraţiile părţilor, martorii care au fost audiaţi, înscrisurile folosite ca probă, documentele cercetate şi reţinute în soluţionarea cauzei etc);

e) faptele, împrejurările care au constituit abaterea disciplinară, deontologică ori de practică medicală şi elementele, argumentele care au format convingerea comisiei de disciplină. Comisia  de  disciplină va folosi  în  argumentarea  soluţiei pronunţate, atunci când este cazul şi posibil, literatura medicală de specialitate, facându-se, totodată, menţiune în elementele de identificare ale materialului ştiinţific folosit (cursul, tratatul, articolul etc, editura, anul publicării sau numărul şi anul, în cazul revistelor medicale, numărul paginii etc);

f) soluţia pronunţată;

g) temeiul legal al adoptării ei (articolele din Legea nr. 95/2006 - titlul XIII şi cele din Codul deontologic al medicului dentist, din regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de medic sau din regulamentele de ordine internă ori din alte acte normative care au fost încălcate de medicul vinovat);

h) termenul de contestare şi instanţa competentă;

i) menţiunea că a fost validată de consiliul teritorial şi data în care a avut loc şedinţa consiliului în care a fost validată decizia de sancţionare;

j) semnătura preşedintelui comisiei de disciplină şi ştampila colegiului naţional, respectiv teritorial.

Art. 23 - (1) Decizia pronunţată se comunică medicului în cauză şi Biroului executiv naţional.

(2)  Deciziile privind aplicarea sancţiunilor care se soldează cu suspendarea sau interzicerea exercitării profesiei se comunică Ministerului Sănătăţii Publice şi colegiului naţional şi, respectiv, teritorial.

(3) Persoana care a făcut sesizarea va fi informată cu privire la soluţionarea cauzei de către comisia de disciplină.

Art. 24 - (1) Contestaţia medicului împotriva deciziei de sancţionare se va trimite Comisiei superioare de disciplină a Consiliului Naţional al CMDR, spre competenta soluţionare.

(2)  In adresa de înaintare se va face referire la data înregistrării contestaţiei şi la numărul de file ale dosarului disciplinar, semnate fiecare pentru conformitate de către preşedintele comisiei de disciplină.

(3)   Decizia de sancţionare pronunţată de comisia de disciplină de la nivelul colegiului teritorial poate fi contestată de medicul dentist sancţionat, în termen de 15 zile de la comunicare.

(4)  Impotriva deciziei Comisiei superioare de disciplină medicul sancţionat va putea formula acţiune în anulare, conform art. 101 alin. (2) din ROF.

SECŢIUNEA a II-a

Soluţionarea litigiilor dintre membri

Art. 25. - Membrii CMDR sunt obligaţi ca atunci când se găsesc într-o situaţie conflictuală, litigioasă, legată de exercitarea profesiei, sau în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 5 din prezentul regulament, faţă de alt membru al colegiului, înainte de orice alt demers vor apela la medierea comisiei de disciplină din cadrul colegiului teritorial.

Art. 26. - Comisia de disciplină va convoca părţile în litigiu şi, pe baza probelor administrate de către părţi, va încerca soluţionarea amiabilă a litigiului.

Art. 27. - La terminarea procedurilor de împăcare a părţilor, comisia de disciplină va încheia un proces-verbal în care va consemna situaţia de fapt, poziţiile părţilor, probele administrate şi rezultatul final. Procesul-verbal va fi semnat de către membrii comisiei de disciplină şi de către părţi.

Art. 28. - (1) In situaţia în care comisia de disciplină nu va putea soluţiona pe cale amiabilă conflictul, la cererea medicului care a făcut sesizarea, va putea reţine cauza spre soluţionare.

(2) In această situaţie comisia de disciplină, pe baza probelor administrate de părţi, va putea dispune una dintre sancţiunile prevăzute de art. 9 din prezentul regulament, atunci când este cazul, şi va comunica ambelor părţi hotărârea luată.

Art. 29. - Faţă de hotărârea comisiei de disciplină teritoriale medicul sancţionat va putea formula contestaţie în condiţiile prezentului regulament.

Art. 30. - (1) Faţă de medicul dentist membru al organelor de conducere ale Colegiului naţional sau colegiilor teritoriale va fi sesizat direct Biroul executiv naţional.

(2) Biroul executiv naţional va dispune respingerea plângerii ca vădit nefondată sau declanşarea procedurii disciplinare.

(3) In cazul în care se va dispune declanşarea procedurii disciplinare Biroul executiv naţional va trimite plângerea Comisiei superioare de disciplină, care va putea stabili una dintre soluţiile prevăzute de art. 112 din ROF, respectiv de art. 9 din prezentul regulament.

Art. 31. - (1) Pentru toate situaţiile cuprinse în prezenta secţiune, Biroul executiv naţional se poate autosesiza, procedând conform dispoziţiilor prezentului regulament, completat cu dispoziţiile Legii nr. 95/2006 - titlul XIII şi ale ROF.

Art. 32. - (1) Biroul executiv naţional are obligaţia să se autosesizeze în toate situaţiile în care constată că oricare dintre membrii CMDR nu respectă deciziile obligatorii adoptate de organele de conducere ale colegiului.

(2) In urma autosesizării Biroul executiv naţional va întocmi un proces-verbal prin care va sesiza Comisia superioară de disciplină, aceasta urmând să analizeze sesizarea primită şi să dispună în consecinţă.

Art. 33. - Prezentele dispoziţii se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte funcţionarea Comisiei superioare de disciplină.

Art. 34. - Prezentul regulament se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Legii nr. 95/2006 - titlul XIII, cu cele ale ROF şi cu dispoziţiile Codului deontologic al CMDR.

Art. 35. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 2

Componenţa Comisiei superioare de disciplină

1.  Prof. univ. dr. Augustin Mihai - preşedinte

2.  Dr. Delia Barbu, medic primar

3.  Prof. univ. dr. Radu Câmpian

4.  Dr. Ioan Costea, medic primar

5.  Dr. Dana Draguşin, medic primar

6.  Prof. univ. dr. Norina Forna

7.  Dr. Tiberiu Tîrcă, medic specialist


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 5/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 5 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu