E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 480 din  1 aprilie 2004

privind aprobarea Contractului-cadru de inmagazinare subterana a gazelor naturale

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 327 din 15 aprilie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 469/2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei contractuale, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 5 lit. c) si ale art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 791/2001, cu modificarile ulterioare,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale adopta prezenta decizie.

    Art. 1
    Se aproba Contractul-cadru de inmagazinare subterana a gazelor naturale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    (1) Cantitatea de gaze naturale ramasa in depozit la finele ciclului complet de inmagazinare va face obiectul unui nou contract de inmagazinare subterana, incheiat pana la data incetarii valabilitatii contractului initial si valabil din prima zi calendaristica a ciclului urmator de inmagazinare.
    (2) Contractul de inmagazinare subterana a gazelor naturale, incheiat in conditiile alin. (1), va contine, fata de prevederile contractului-cadru, obligatia beneficiarului de a achita prestatorului exclusiv contravaloarea rezervarii de capacitate pentru noul ciclu complet de inmagazinare, precum si contravaloarea extractiei cantitatii de gaze naturale prevazute la alin. (1).
    Art. 3
    Cantitatea de gaze naturale ramasa in depozit la finele ciclului complet de inmagazinare subterana 2003 - 2004 va face obiectul unui contract de inmagazinare subterana, incheiat in termen de 15 zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei decizii, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (2).
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 247/2002 privind aprobarea Contractului-cadru de inmagazinare subterana a gazelor naturale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 28 februarie 2002.
    Art. 5
    Compartimentele de resort din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, precum si partile din contractele de inmagazinare subterana a gazelor naturale au obligatia sa duca la indeplinire prevederile prezentei decizii.
    Art. 6
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare de la data inceperii ciclului complet de inmagazinare subterana 2004 - 2005.

               Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare
                          in Domeniul Gazelor Naturale,
                                  Dan Pantilie

    ANEXA 1

                               CONTRACT-CADRU
               de inmagazinare subterana a gazelor naturale

    I. Partile contractante:
    Societatea Comerciala ..................., cu sediul in ..................., str. ................... nr. ......, judetul/sectorul ..................., cod postal ..................., telefon .................., fax ..................., inregistrata la oficiul registrului comertului sub nr. ..................., cod unic de inregistrare ..................., avand contul nr. ..................., deschis la ..................., reprezentata legal prin ..................., in calitate de prestator al serviciilor de inmagazinare subterana a gazelor naturale, titular al licentei de inmagazinare subterana a gazelor naturale, denumita in cele ce urmeaza prestator, operator DISGN, pe de o parte, si
    Societatea Comerciala ..................., cu sediul in ..................., str. ................... nr. ....., judetul/sectorul ..................., cod postal ..................., telefon .................., fax ..................., inregistrata la oficiul registrului comertului sub nr. ..................., cod unic de inregistrare ..................., avand contul nr. ..................., deschis la ..................., reprezentata legal prin ..................., in calitate de beneficiar al serviciilor de inmagazinare subterana a gazelor naturale, denumita in cele ce urmeaza beneficiar, pe de alta parte,
    au convenit incheierea prezentului contract.

    II. Terminologie si abrevieri
    Art. 1
    (1) Termenii utilizati in prezentul contract sunt prevazuti in anexa nr. 1 si in Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin decizie a presedintelui ANRGN.
    (2) Lista cuprinzand abrevierile este prevazuta in anexa nr. 2.

    III. Obiectul contractului
    Art. 2
    (1) Obiectul prezentului contract il constituie prestarea serviciilor de inmagazinare subterana a gazelor naturale, desemnand ansamblul de activitati si operatiuni desfasurate de prestator pentru sau in legatura cu rezervarea capacitatii de depozitare in depozitele subterane si pentru injectia, depozitarea in si extractia din aceste capacitati a unor cantitati determinate de gaze naturale.
    (2) Rezervarea capacitatii de inmagazinare subterana a gazelor naturale se realizeaza de catre prestator, la solicitarea beneficiarului, in baza alocarii capacitatilor pe depozitele subterane, conform legislatiei in vigoare. Capacitatea rezervata este corespunzatoare ciclului complet de inmagazinare subterana a gazelor naturale si este prevazuta in anexa nr. 3.
    (3) Cantitatea de gaze naturale se inmagazineaza in depozitul/depozitele de inmagazinare subterana, in conformitate cu programul stabilit de catre partile contractante, conform anexei nr. 4.

    IV. Durata contractului
    Art. 3
    Prezentul contract se incheie pentru perioada ..................., convenita de catre parti, din cadrul ciclului complet de inmagazinare ..................., neputand depasi durata ciclului complet de inmagazinare.
    Art. 4
    In situatia in care prezentul contract este incheiat pentru o perioada mai mica decat un ciclu complet de inmagazinare, partile pot conveni prelungirea prezentului contract, in conditiile art. 3, pentru o perioada de .............., sub conditia remiterii unei notificari prealabile cu minimum 30 de zile calendaristice inainte de aceasta data.

    V. Predarea/preluarea comerciala a gazelor naturale; masurarea gazelor naturale
    Art. 5
    (1) Cantitatile de gaze naturale orare/zilnice/lunare, injectate conform programului prevazut in anexa nr. 5, sunt asigurate de catre beneficiar.
    (2) Cantitatile de gaze naturale aflate in depozite se extrag conform programului prevazut in anexa nr. 6.
    Art. 6
    (1) Masurarea cantitatilor de gaze naturale destinate injectiei si extractiei in/din depozitele subterane se face continuu pe perioada inmagazinarii, in punctele de predare/preluare comerciala, cu respectarea Acordului tehnic privind exploatarea punctelor de predare/preluare comerciala a gazelor naturale, aprobat prin decizie a presedintelui ANRGN, denumit in cele ce urmeaza Acord tehnic.
    (2) Masurarea se realizeaza prin intermediul contoarelor/sistemelor si echipamentelor de masurare care indeplinesc conditiile prevazute de reglementarile metrologice si de standardele in vigoare.
    (3) Cantitatile de gaze naturale destinate injectiei sunt masurate la interfata SNT cu DISGN, iar cele extrase, la interfata DISGN cu SNT si vor fi consemnate lunar in procesele-verbale incheiate de operatorul sistemului de transport cu operatorul depozitului de inmagazinare, in prezenta reprezentantului beneficiarului; determinarea cantitatilor de gaze naturale in punctele de predare/preluare comerciala se realizeaza zilnic conform prevederilor Acordului tehnic.
    (4) Procesele-verbale incheiate vor sta la baza facturarii de catre prestator a contravalorii prestarii serviciului de injectie/extractie.
    Art. 7
    Masurarea si determinarea cantitatilor de gaze naturale pot fi contestate de catre parti, caz in care se va proceda conform prevederilor Acordului tehnic.
    Art. 8
    (1) Gazele naturale livrate in ciclul de extractie vor avea o compozitie diferita de cea a gazelor naturale livrate pentru ciclul de injectie, ca urmare a faptului ca gazele naturale livrate pentru injectie in depozitele de inmagazinare subterana se amesteca cu gazele din sistemul de conducte si cu cele ramase in depozite din ciclul anterior.
    (2) Calitatea gazelor naturale livrate de beneficiar/prestator in baza prezentului contract trebuie sa fie conforma cu standardele in vigoare, fiind atestata pe baza buletinelor de analiza a probelor prelevate la punctele de predare/preluare comerciala, la inceputul ciclului de injectie, respectiv extractie, intocmite lunar sau ori de cate ori se solicita motivat de catre beneficiar, cu respectarea prevederilor Acordului tehnic.

    VI. Tarifele pentru serviciile de inmagazinare subterana; modalitati si conditii de plata
    Art. 9
    Beneficiarul va plati prestatorului contravaloarea serviciilor de inmagazinare subterana a gazelor naturale, calculata in baza tarifelor reglementate pentru serviciile de inmagazinare subterana, prevazute in anexa nr. 7, stabilite pentru fiecare depozit de inmagazinare subterana, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    Art. 10
    (1) Facturarea lunara a contravalorii serviciilor de inmagazinare subterana a gazelor naturale, modalitatea si instrumentele legale de plata, precum si desemnarea bancilor agreate pentru derularea operatiunilor bancare sunt stabilite de catre parti, cu respectarea legislatiei in vigoare.
    (2) Plata contravalorii serviciilor de inmagazinare subterana a gazelor naturale se face lunar, in termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii de catre furnizor. In cazul in care data scadentei este zi nelucratoare, termenul se socoteste implinit in urmatoarea zi lucratoare.

    VII. Drepturile si obligatiile prestatorului
    Art. 11
    Prestatorul are urmatoarele drepturi:
    a) sa incaseze contravaloarea serviciilor de inmagazinare subterana a gazelor naturale;
    b) sa intrerupa ciclul de injectie/extractie a gazelor naturale in/din depozitele de inmagazinare subterana, in cazul neindeplinirii la termenele stipulate prin prezentul contract a obligatiilor de plata, in conditiile stabilite prin prezentul contract si cu respectarea reglementarilor legale in vigoare;
    c) sa intrerupa total sau partial injectia/extractia gazelor naturale, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare, in scopul efectuarii reviziilor si reparatiilor sau pentru remedierea avariilor aparute la instalatiile de comprimare/instalatiile tehnologice de suprafata, reluarea acesteia urmand a se face in termen de ........... zile calendaristice de la data inlaturarii cauzelor intreruperii;
    d) sa initieze modificarea si/sau completarea prezentului contract, in cazul modificarii circumstantelor care au stat la baza incheierii acestuia.
    Art. 12
    Prestatorul are urmatoarele obligatii:
    a) sa factureze beneficiarului contravaloarea serviciilor de inmagazinare subterana a gazelor naturale, conform legislatiei in vigoare;
    b) sa mentina la dispozitia beneficiarului capacitatea contractata conform prezentului contract;
    c) sa preia de la beneficiar, in scopul inmagazinarii, din punctul de predare/preluare comerciala de la interfata SNT cu DISGN, cantitatile de gaze naturale prevazute in programul de inmagazinare subterana a gazelor naturale, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare;
    d) sa livreze beneficiarului cantitatile de gaze naturale extrase, conform programului stabilit pentru ciclul de extractie, in conditiile de calitate convenite prin prezentul contract, in punctul de predare/preluare comerciala de la interfata DISGN cu SNT, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare;
    e) sa anunte imediat beneficiarul si transportatorul, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare, despre intreruperile intervenite in desfasurarea ciclului de injectie/extractie a gazelor naturale, pentru remedierea avariilor aparute la propriile instalatii;
    f) sa anunte imediat, telefonic, beneficiarul si transportatorul despre intreruperile accidentale in desfasurarea ciclului de injectie/extractie a gazelor naturale si sa notifice ulterior acestora, in maximum 12 ore de la producerea evenimentului;
    g) sa reia programul de injectie/extractie a gazelor naturale in/din depozitele de inmagazinare subterana, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare, dupa expirarea unui termen de ............ zile calendaristice de la efectuarea platilor, cu preavizare de ......... zile calendaristice; injectia/extractia cantitatilor de gaze naturale neinjectate/neextrase in perioada de intrerupere a prestarii serviciilor de inmagazinare pentru neplata acestora se poate efectua numai in functie de parametrii tehnologici ai fiecarui depozit de inmagazinare subterana si ai SNT, programul de inmagazinare subterana a gazelor naturale modificandu-se corespunzator;
    h) sa permita, in prezenta reprezentantului sau, accesul imputernicitilor beneficiarului/transportatorului la echipamentele de masurare, cu respectarea Acordului tehnic;
    i) sa asigure conditiile tehnice necesare pentru inmagazinarea in depozitele subterane a cantitatilor de gaze naturale prevazute in prezentul contract;
    j) sa asigure functionarea corespunzatoare a sistemelor si a echipamentelor de masurare a gazelor naturale in ciclul de injectie/extractie, in conformitate cu reglementarile metrologice in vigoare;
    k) sa preia riscul legat de vehicularea gazelor naturale prin conductele aferente DISGN, destinate inmagazinarii, si cel legat de inmagazinarea acestora in depozitele subterane, in conditiile in care gazele naturale destinate inmagazinarii subterane sunt preluate la presiunile specificate in prezentul contract.

    VIII. Drepturile si obligatiile beneficiarului
    Art. 13
    Beneficiarul are urmatoarele drepturi:
    a) sa solicite si sa primeasca de la operatorul DISGN, in termenul de .................., cu respectarea reglementarilor legale in vigoare, date privind cantitatile de gaze naturale contractate de beneficiar, injectate/extrase in/din depozitele de inmagazinare subterana;
    b) sa conteste, in mod justificat, cantitatile de gaze naturale livrate de prestator in punctul de predare/preluare comerciala de la interfata DISGN cu SNT;
    c) sa solicite prestatorului modificarea si/sau completarea prezentului contract in cazul modificarii circumstantelor care au stat la baza incheierii acestuia.
    Art. 14
    Beneficiarul are urmatoarele obligatii:
    a) sa plateasca integral si la termen contravaloarea facturilor emise de prestatorul serviciilor de inmagazinare subterana a gazelor naturale;
    b) sa asigure prestatorului cantitatile de gaze naturale destinate ciclului de injectie, conform anexei nr. 5, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare, in conditiile de calitate convenite prin prezentul contract, in punctul de predare/preluare comerciala de la interfata SNT cu DISGN;
    c) sa preia cantitatile de gaze naturale rezultate din ciclul de extractie, conform anexei nr. 6, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare, in conditiile de calitate convenite prin prezentul contract, in punctul de predare/preluare comerciala de la interfata DISGN cu SNT.

    IX. Garantii
    Art. 15
    (1) La data incheierii prezentului contract partile sunt obligate sa isi prezinte reciproc unul sau mai multe instrumente de garantare a propriilor obligatii, convenite de catre acestea, astfel:
    a) garantii financiare;
    b) garantii reale, cu exceptia gazelor naturale inmagazinate.
    (2) Garantia prevazuta la alin. (1) este destinata realizarii obligatiilor contractuale ale partilor, in cazul neindeplinirii din culpa a acestora.
    (3) In cazul executarii garantiei constituite in conditiile alin. (1), partea in cauza este obligata sa reconstituie garantia depusa, in termen de ............ zile calendaristice de la executare.
    Art. 16
    Daca partile constituie garantii reale, contractele de garantie vor fi perfectate o data cu semnarea prezentului contract.

    X. Conditii de desfasurare a serviciilor de inmagazinare subterana a gazelor naturale
    Art. 17
    (1) Programul de injectie/extractie a gazelor naturale va fi stabilit la incheierea prezentului contract, in functie de perioada necesara pentru reevaluarea stocurilor active, la trecerea de la ciclul de injectie la ciclul de extractie, si de programul de revizii si reparatii.
    (2) Partile sunt obligate sa isi notifice eventualele modificari ale programului de injectie/extractie cu minimum 10 zile calendaristice inainte de inceperea lunii de injectie/extractie. In acest sens partile vor conveni asupra modificarilor in termen de doua zile calendaristice de la data solicitarii.
    (3) In cazul in care partea notificata nu inainteaza observatiile in termenul prevazut la alin. (2), programul de inmagazinare notificat va fi considerat acceptat de catre ambele parti.
    Art. 18
    Partile vor notifica DNGN programul de inmagazinare convenit prin prezentul contract, in termen de 5 zile calendaristice de la semnarea prezentului contract, precum si orice modificare a acestui program, cu minimum 5 zile calendaristice inaintea inceperii lunii de injectie/extractie.
    Art. 19
    Partile pot conveni in legatura cu admiterea unor variatii ale cantitatilor zilnice si lunare de gaze naturale fata de programul stabilit de comun acord, in limita a +/-....%, sub conditia ca acestea sa nu afecteze siguranta in exploatare a depozitului de inmagazinare subterana.
    Art. 20
    In cazul limitarii sau intreruperii livrarii de gaze naturale in ciclul de injectie/extractie din motive independente de vointa beneficiarului/prestatorului, altele decat cazurile de forta majora, partile isi vor notifica respectiva situatie in termen de .......... de la aparitia evenimentului, reluarea livrarii urmand sa se faca imediat, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare, dupa eliminarea cauzelor ce au condus la limitarea sau intreruperea acesteia.
    Art. 21
    Partile sunt obligate sa isi notifice efectuarea lucrarilor de intretinere si a reparatiilor periodice care ar putea cauza o intrerupere temporara sau o limitare a injectarii ori a extractiei cantitatilor de gaze naturale, cu minimum 3 zile calendaristice inaintea efectuarii acestora.

    XI. Clauza de confidentialitate
    Art. 22
    (1) Partile sunt obligate ca pe perioada valabilitatii prezentului contract sa pastreze confidentialitatea datelor, a documentelor si a informatiilor obtinute in baza acestuia.
    (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) urmatoarele date, documente si informatii:
    a) cele pentru a caror dezvaluire s-a primit acordul scris al celeilalte parti;
    b) cele care sunt la data dezvaluirii lor de circulatie publica;
    c) cele solicitate de organele abilitate ale statului, in baza unei obligatii legale de informare.

    XII. Raspunderea contractuala
    Art. 23
    (1) In situatia in care prestatorul nu isi indeplineste din culpa obligatia de prestare a serviciilor de inmagazinare subterana a gazelor naturale, conform programului convenit prin prezentul contract, precum si orice alte obligatii stabilite prin prezentul contract, beneficiarul este indrituit sa solicite si sa primeasca daune-interese, corespunzator prejudiciului cauzat.
    (2) Neindeplinirea obligatiei de plata a contravalorii serviciilor de inmagazinare subterana a gazelor naturale, prevazuta la art. 10 alin. (2), atrage:
    a) aplicarea unei cote a majorarilor de intarziere, egala cu cea datorata pentru neplata la termen a obligatiilor fata de bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi calendaristica de la data emiterii facturii, pana la achitarea integrala a acesteia, inclusiv ziua platii, in cazul neindeplinirii in termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentei a obligatiei de plata a contravalorii gazelor naturale furnizate;
    b) intreruperea prestarii serviciilor de injectie/extractie a gazelor naturale in/din depozitele de inmagazinare subterana, cu un preaviz de ......... zile calendaristice, incepand cu a 46-a zi calendaristica de la data emiterii facturii;
    c) executarea garantiei constituite conform art. 15;
    d) dreptul de retentie asupra cantitatii de gaze naturale inmagazinata.
    (3) Exercitarea dreptului de executare a garantiei si de retentie se poate realiza si in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale ale beneficiarului, altele decat cea prevazuta la alin. (2).
    (4) In cazul in care angajarea masurilor prevazute la alin. (2) si (3) nu este de natura a asigura acoperirea integrala a prejudiciului inregistrat de prestator, beneficiarul va plati acestuia daune-interese, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    XIII. Rezilierea contractului
    Art. 24
    Partile sunt indreptatite sa procedeze la rezilierea prezentului contract in urmatoarele situatii:
    a) neexecutarea de catre una dintre parti a obligatiilor contractuale;
    b) declansarea procedurii falimentului uneia dintre parti;
    c) daca in termen de 30 de zile calendaristice de la data notificarii intentiei de amendare a prezentului contract partile nu ajung la o intelegere comuna in legatura cu modificarea si/sau completarea acestuia.
    Art. 25
    Intentia de reziliere a prezentului contract, in cazul prevazut la art. 24 lit. a), trebuie notificata celeilalte parti in termen de ....... zile calendaristice de la data exigibilitatii obligatiei neindeplinite.
    Art. 26
    Rezilierea totala sau partiala a clauzelor prezentului contract nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

    XIV. Notificari
    Art. 27
    (1) Partile sunt obligate ca pe parcursul derularii prezentului contract sa isi notifice orice modificare a circumstantelor avute in vedere la data semnarii acestuia.
    (2) Termenul de notificare este de 5 zile calendaristice de la data producerii modificarii de circumstante, daca prin prezentul contract nu se prevede un alt termen.
    (3) In cazul in care notificarea se face prin posta, aceasta va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, considerandu-se primita de destinatar la data mentionata pe aceasta confirmare de catre oficiul postal primitor.
    (4) Notificarile transmise prin fax se considera primite in prima zi lucratoare dupa ce au fost expediate.

    XV. Forta majora
    Art. 28
    (1) Cazul de forta majora este acel eveniment viitor, absolut imprevizibil si insurmontabil, care exonereaza de raspundere partea care il invoca.
    (2) Partea care invoca un caz de forta majora este obligata sa il notifice celeilalte parti in termen de 48 de ore de la incetarea evenimentului, urmata de remiterea documentelor justificative in termen de 5 zile calendaristice de la aceeasi data; de asemenea, partea in cauza este obligata sa ia masurile posibile in vederea limitarii consecintelor produse de un asemenea caz.
    (3) Cazurile de forta majora vor fi certificate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti.
    (4) In cazul in care forta majora nu inceteaza in termen de 60 de zile calendaristice de la data producerii acesteia, partile au dreptul sa solicite incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

    XVI. Legislatia aplicabila; solutionarea litigiilor
    Art. 29
    Prevederile prezentului contract se supun legislatiei romane in vigoare.
    Art. 30
    (1) Partile convin ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau cele rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.
    (2) In caz contrar, litigiile vor fi deduse spre solutionare instantelor judecatoresti competente sau, daca partile convin astfel, instantei arbitrale.

    XVII. Cesiune
    Art. 31
    (1) Nici una dintre parti nu va putea ceda sau transfera in orice mod, in tot ori in parte, drepturile si/sau obligatiile sale corelative decurgand din prezentul contract decat cu consimtamantul scris si prealabil al celeilalte parti.
    (2) Partile convin sa nu refuze nejustificat cesiunea drepturilor si obligatiilor decurgand din prezentul contract.
    (3) Consimtamantul prevazut la alin. (1) trebuie notificat celeilalte parti cu minimum ....... zile calendaristice inaintea datei cedarii sau transferului; in conditiile in care partea solicitata nu notifica celeilalte parti raspunsul sau in termen de maximum ....... zile calendaristice de la data solicitarii, se prezuma ca aceasta parte nu a consimtit la cesiunea prezentului contract.

    XVIII. Clauze finale
    Art. 32
    In cazul schimbarii formei juridice/reorganizarii judiciare, partile se obliga sa comunice, in termen de maximum ...... zile calendaristice de la aceasta data, modul de preluare a obligatiilor contractuale reciproce.
    Art. 33
    Dispozitiile prezentului contract se completeaza cu prevederile Codului comercial, ale Codului civil, precum si cu celelalte reglementari in vigoare.
    Art. 34
    Prezentul contract se poate modifica si/sau completa pe baza de acte aditionale.
    Art. 35
    Anexa nr. 1 "Definirea unor termeni", anexa nr. 2 "Lista cuprinzand abrevierile", anexa nr. 3 "Capacitatea rezervata de inmagazinare subterana a gazelor naturale", anexa nr. 4 "Programul de inmagazinare subterana a gazelor naturale", anexa nr. 5 "Program privind ciclul de injectie a gazelor naturale", anexa nr. 6 "Program privind ciclul de extractie a gazelor naturale" si anexa nr. 7 "Tarifele pentru serviciile de inmagazinare subterana a gazelor naturale" fac parte integranta din prezentul contract.
    Prezentul contract a fost intocmit astazi, ..............., in doua exemplare egal autentice sau cu aceeasi valoare juridica, cate unul pentru fiecare parte.

              PRESTATOR                           BENEFICIAR
         Reprezentant legal,                  Reprezentant legal,
       .......................              .......................

                Vizat                                Vizat
           Oficiul juridic                      Oficiul juridic

    NOTA:
    Prezentul contract-cadru se poate modifica si/sau completa cu prevederi specifice, potrivit intelegerii partilor, cu conditia ca acestea sa nu fie neconforme cu obligatiile partilor, sa nu fie contrare prevederilor prezentului contract-cadru, precum si celorlalte dispozitii legale in vigoare.

    ANEXA 1
    la contractul-cadru

                          DEFINIREA UNOR TERMENI

    Beneficiar - persoana juridica, romana sau straina, licentiata/acreditata de ANRGN, care poate avea acces la depozitele de inmagazinare subterana: producator, titular al acordului petrolier si al licentei de furnizare/furnizor, titular al licentei de furnizare, /transportator, titular al licentei de transport, /distribuitor, titular al licentei de distributie si furnizare, /consumator eligibil de gaze naturale/parte beneficiara intr-un contract de tranzit
    Cantitate orara/zilnica/lunara contractata - cantitatea de gaze naturale stabilita prin contract, exprimata in mc, cu referire la fiecare ora/zi/luna calendaristica cuprinsa in perioada din contract
    Capacitate de inmagazinare/depozitare rezervata - parte din capacitatea de inmagazinare utilizabila pe care prestatorul se obliga prin contract sa o mentina in orice moment la dispozitia beneficiarului; se exprima in 1.000 mc/ciclu complet de inmagazinare
    Capacitate de inmagazinare utilizabila - capacitatea depozitului subteran pe care prestatorul o poate pune la dispozitia beneficiarilor, determinata in conditiile reglementarilor specifice
    Ciclu complet de inmagazinare - perioada calendaristica continua, care acopera succesiv ciclul de injectie si ciclul de extractie a gazelor naturale in cadrul unui depozit subteran
    Ciclu de injectie - perioada calendaristica prevazuta pentru injectia gazelor naturale intr-un depozit subteran
    Ciclu de extractie - perioada calendaristica prevazuta pentru extractia gazelor naturale dintr-un depozit subteran
    Depozit subteran de inmagazinare - zacamant/parte din zacamant etans - depletat, acvifer, salifer, in care se pot stoca temporar gaze naturale sub presiune, la volume programate, in ciclul de injectie, si, respectiv, din care se pot extrage aceste cantitati de gaze naturale, in ciclul de extractie
    Inmagazinare subterana a gazelor naturale - ansamblul de activitati care constau in rezervarea capacitatii de depozitare subterana a gazelor naturale, precum si in injectia/extractia unor cantitati de gaze naturale in/din depozitele subterane, utilizandu-se infrastructura de suprafata si subterana aferenta
    Modificare de circumstante - schimbarea conditiilor tehnice, comerciale, economico-financiare si legale care au fost avute in vedere la data semnarii contractului
    Operator DISGN - persoana juridica, titulara a licentei de inmagazinare
    Punct de predare/preluare comerciala a gazelor naturale:
    a) in ciclul de injectie - ansamblul instalatiilor care asigura masurarea gazelor naturale din punctul in care gazele naturale trec din SNT in instalatiile prestatorului in vederea depozitarii subterane
    b) in ciclul de extractie - ansamblul instalatiilor care asigura masurarea gazelor naturale din punctul in care gazele naturale trec din instalatiile prestatorului in SNT in vederea transportului si livrarii catre beneficiar
    Stoc activ de gaze naturale - cantitatea de gaze naturale existenta intr-un depozit de inmagazinare subterana la un moment dat, recuperabila tehnic si economic
    Tarife pentru serviciile de inmagazinare subterana - tarife reglementate aferente ansamblului de activitati si operatii desfasurate de prestator pentru sau in legatura cu rezervarea capacitatii de inmagazinare in depozitele subterane si pentru injectia si extractia in si din aceste capacitati a unor cantitati de gaze naturale

    ANEXA 2
    la contractul-cadru

                                 LISTA
                         cuprinzand abrevierile

    ANRGN - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale
    DNGN - Dispeceratul National de Gaze Naturale
    DISGN - depozite de inmagazinare subterana a gazelor naturale
    SNT - Sistemul national de transport al gazelor naturale.

    ANEXA 3
    la contractul-cadru

                             CAPACITATEA REZERVATA
             de inmagazinare subterana a gazelor naturale

     ___________________________________________________
    | Depozitul de inmagazinare | Capacitatea rezervata |
    |        subterana          | (mii mc) ............ |
    |___________________________|_______________________|
    |            1              |           2           |
    |___________________________|_______________________|
    |                           |                       |
    |___________________________|_______________________|

    ANEXA 4
    la contractul-cadru

                               PROGRAMUL
             de inmagazinare subterana a gazelor naturale

                                                                    - mii mc -
 ______________________________________________________________________________
|Depozitul de|   Programul de  | Cumulat    |      Program de      | Cumulat   |
|inmagazinare|     injectie    | injectat in|       extractie      | extras in |
|subterana   |_________________| intervalul |______________________| intervalul|
|            |      Luna       | .......... |         Luna         | ......... |
|            |_________________|            |______________________|           |
|____________|__|__|__|__|__|__|____________|__|___|___|___|___|___|___________|
|     1      | 2| 3| 4| 5| 6| 7|      8     | 9| 10| 11| 12| 13| 14|     15    |
|____________|__|__|__|__|__|__|____________|__|___|___|___|___|___|___________|
|            |  |  |  |  |  |  |            |  |   |   |   |   |   |           |
|____________|__|__|__|__|__|__|____________|__|___|___|___|___|___|___________|

    ANEXA 5
    la contractul-cadru

                               PROGRAM
          privind ciclul de injectie a gazelor naturale

    Depozitul ..................
    Punctul de predare/preluare comerciala la interfata SNT cu DISGN:
    Luna ...........          Cantitatea ..................... mii mc/luna

     ______________________________________________
    |  Ziua  | Presiune  | Presiune |   Cantitate  |
    |        | aspiratie | refulare |   - mii -    |
    |        |  - bar -  |  - bar - |______________|
    |        |           |          | mc/h | mc/zi |
    |________|___________|__________|______|_______|
    |     1  |           |          |      |       |
    |________|___________|__________|______|_______|
    |     2  |           |          |      |       |
    |________|___________|__________|______|_______|
    |     3  |           |          |      |       |
    |________|___________|__________|______|_______|
    | ... 31 |           |          |      |       |
    |________|___________|__________|______|_______|

    ANEXA 6
    la contractul-cadru

                                PROGRAM
              privind ciclul de extractie a gazelor naturale

    Depozitul ....................
    Punctul de predare/preluare comerciala de la interfata DISGN cu SNT:
    Luna .........             Cantitatea .................. mii mc/luna

     ______________________________________
    |     Ziua      |      Cantitate       |
    |               |       - mii -        |
    |_______________|______________________|
    |               |   mc/h   |   mc/zi   |
    |_______________|__________|___________|
    |        1      |          |           |
    |_______________|__________|___________|
    |        2      |          |           |
    |_______________|__________|___________|
    |        3      |          |           |
    |_______________|__________|___________|
    |   ... 31      |          |           |
    |_______________|__________|___________|

    ANEXA 7
    la contractul-cadru

                               TARIFELE
pentru serviciile de inmagazinare subterana a gazelor naturaleSmartCity5

COMENTARII la Decizia 480/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 480 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu