Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 247 din  6 februarie 2002

privind aprobarea Contractului-cadru de inmagazinare subterana a gazelor naturale

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 149 din 28 februarie 2002


SmartCity3


    Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale,
    in temeiul prevederilor art. 5 lit. c) si ale art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobata cu modificari prin Legea nr. 791/2001,
    emite prezenta decizie.

    Art. 1
    Se aproba Contractul-cadru de inmagazinare subterana a gazelor naturale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    Departamentul preturi, tarife, reglementari comerciale si protectia consumatorilor si Serviciul legislatie, contencios vor aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.
    Art. 3
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Presedintele Autoritatii Nationale
             de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale,
                              Gheorghe Radu

    ANEXA 1

                              CONTRACT-CADRU
                 de inmagazinare subterana a gazelor naturale

    I. Partile contractante:
    Societatea Comerciala ........................................, cu sediul in ....................., str. ......................... nr. ...., judetul/sectorul ................, cod postal ........, telefon ............., fax ............., inregistrata la Oficiul registrului comertului sub nr. ...................., cod SIRUES .............., cod fiscal .........., avand contul nr. ................, deschis la .................., reprezentata legal prin ........................, in calitate de prestator al serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale, titular al licentei de inmagazinare/stocare a gazelor naturale, denumita in cele ce urmeaza prestator, operator SISGN, pe de o parte,
    si
    Societatea Comerciala ........................................, cu sediul in ...................., str. ..................... nr. ........., judetul/sectorul ................., cod postal ........., telefon ........., fax ..............., inregistrata la Oficiul registrului comertului sub nr. ...................., cod SIRUES ............, cod fiscal ..........., avand contul nr. ................., deschis la ................., reprezentata legal prin ........................., in calitate de beneficiar al serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale, denumita in cele ce urmeaza beneficiar, pe de alta parte,
    au convenit incheierea prezentului contract.

    II. Terminologie
    Art. 1
    Termenii utilizati in prezentul contract si lista cuprinzand abrevierile sunt prevazuti in anexele nr. 1 si 2.

    III. Obiectul contractului
    Art. 2
    (1) Obiectul prezentului contract il constituie prestarea serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale, desemnand ansamblul de activitati si operatiuni desfasurate de prestator pentru sau in legatura cu rezervarea capacitatii de depozitare in depozitele subterane si pentru injectia, depozitarea in si extractia din aceste capacitati a unor cantitati determinate de gaze naturale, proprietate a beneficiarului sau a unui tert desemnat de acesta.
    (2) Rezervarea capacitatii de inmagazinare subterana a gazelor naturale, conform programului prevazut in anexa nr. 3, se face de catre prestator la solicitarea beneficiarului, in scopul mentinerii capacitatii de depozitare la dispozitia acestuia, pentru depozitarea cantitatii de gaze naturale contractate, proprietate a acestuia sau a unui tert desemnat de acesta.
    (3) Cantitatea de gaze naturale de ........... mc se inmagazineaza in depozitul/depozitele de inmagazinare subterana prevazut/prevazute in anexa nr. 4, in conformitate cu programul stabilit, pe cicluri si pe luni, de comun acord intre partile contractante.

    IV. Durata contractului
    Art. 3
    Prezentul contract se incheie pentru perioada de ............, convenita de catre parti, dar nu mai mica decat un ciclu de inmagazinare.
    Art. 4
    (1) Partile pot conveni prelungirea prezentului contract pentru o perioada de ......., sub conditia remiterii unei notificari prealabile, cu minimum 30 de zile calendaristice inainte de data incetarii contractului.
    (2) Perioada prevazuta la alin. (1) nu poate depasi durata de valabilitate a contractului convenit initial.

    V. Predarea/preluarea comerciala a gazelor naturale: masurarea gazelor naturale
    Art. 5
    (1) Cantitatile de gaze naturale orare/zilnice/lunare, injectate conform programului prevazut in anexa nr. 5, se asigura de catre beneficiar.
    (2) Cantitatile de gaze naturale aflate in depozite se extrag la solicitarea beneficiarului, conform programului prevazut in anexa nr. 6.
    Art. 6
    (1) Masurarea cantitatilor de gaze naturale destinate injectiei si extractiei in/din depozitele subterane se face continuu pe perioada inmagazinarii, in punctele de predare/preluare comerciala, cu respectarea Acordului tehnic prevazut in anexa nr. 7.
    (2) Masurarea se realizeaza prin intermediul contoarelor/sistemelor si echipamentelor de masurare care indeplinesc conditiile prevazute de reglementarile metrologice si standardele in vigoare.
    (3) Cantitatile de gaze naturale destinate inmagazinarii, masurate la interfata SNT cu SISGN, respectiv la interfata SISGN cu SNT, vor fi consemnate lunar in procesele-verbale incheiate de operatorul sistemului de transport si de operatorul sistemului de inmagazinare, in prezenta reprezentantului beneficiarului; determinarea cantitatilor de gaze naturale in punctele de predare/preluare comerciala se face zilnic, conform prevederilor Acordului tehnic.
    (4) Procesele-verbale incheiate vor sta la baza facturarii de catre prestator a contravalorii prestarii serviciului de inmagazinare.
    Art. 7
    Masurarea si determinarea cantitatilor de gaze naturale pot fi contestate de catre parti, caz in care se va proceda conform prevederilor Acordului tehnic.
    Art. 8
    Calitatea gazelor naturale livrate de beneficiar/prestator in baza prezentului contract trebuie sa fie conforma cu standardele in vigoare, fiind atestata pe baza buletinelor de analiza a probelor prelevate la punctele de predare/preluare comerciala, la inceputul ciclului de injectie, respectiv extractie, intocmite lunar sau ori de cate ori se solicita motivat de catre beneficiar, cu respectarea prevederilor Acordului tehnic.

    VI. Tariful de inmagazinare; modalitati si conditii de plata
    Art. 9
    Beneficiarul va plati prestatorului tariful reglementat, aferent prestarii serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale, conform anexei nr. 8.
    Art. 10
    (1) Facturarea lunara a contravalorii serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale, realizata pe baza proceselor-verbale intocmite la punctele de predare/preluare comerciala, termenele de plata, nivelul majorarilor de intarziere, precum si desemnarea bancilor agreate pentru derularea operatiunilor bancare se stabilesc de comun acord intre parti, cu respectarea reglementarilor in vigoare.
    (2) Plata tarifului de inmagazinare subterana a gazelor naturale se realizeaza prin orice instrument legal de plata convenit de parti.

    VII. Drepturile si obligatiile prestatorului
    Art. 11
    Prestatorul are urmatoarele drepturi:
    a) sa incaseze tariful aferent prestarii serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale;
    b) sa intrerupa ciclul de injectie/extractie a gazelor naturale in/din depozitele de inmagazinare subterana, cu respectarea prevederilor RPFD-SISGN prevazut in anexa nr. 9 si a RPFD-SNT, aprobat prin decizie a presedintelui ANRGN, cu preavizare de ......... zile calendaristice, dupa expirarea unui termen de 30 de zile calendaristice de la data aplicarii majorarilor de intarziere;
    c) sa intrerupa total sau partial injectia/extractia gazelor naturale, cu respectarea prevederilor RPFD-SISGN si a RPFD-SNT, in scopul efectuarii reviziilor si reparatiilor sau pentru remedierea avariilor aparute la instalatiile de comprimare/instalatiile tehnologice de suprafata, reluarea acesteia urmand sa se faca in termen de ..... zile calendaristice de la data inlaturarii cauzelor intreruperii;
    d) sa initieze modificarea si/sau completarea prezentului contract in cazul modificarii circumstantelor care au stat la baza incheierii acestuia.
    Art. 12
    Prestatorul are urmatoarele obligatii:
    a) sa factureze beneficiarului contravaloarea prestarii serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale, pe baza proceselor-verbale incheiate conform art. 6 alin. (3) si/sau a capacitatii rezervate, la tarifele prevazute in contract;
    b) sa puna si sa mentina la dispozitia beneficiarului capacitatea rezervata, contractata conform prezentului contract; prestatorul poate dispune in tot sau in parte de capacitatea rezervata, conform prezentului contract, numai cu acordul scris al beneficiarului;
    c) sa preia de la beneficiar spre depozitare, in punctul de predare/preluare comerciala de la interfata SNT cu SISGN, cantitatile de gaze naturale prevazute in programul de inmagazinare a gazelor naturale, cu respectarea RPFD-SISGN si a RPFD-SNT;
    d) sa livreze beneficiarului gaze naturale conform programului stabilit de comun acord pentru ciclul de extractie, in conditii de calitate si cantitate convenite prin prezentul contract, in punctul de predare/preluare de la interfata SISGN cu SNT, cu respectarea RPFD-SISGN si a RPFD-SNT;
    e) sa anunte imediat beneficiarul si transportatorul, cu respectarea RPFD-SISGN si a RPFD-SNT, despre intreruperile intervenite in desfasurarea ciclului de injectie/extractie a gazelor naturale, pentru remedierea avariilor aparute in propriile instalatii;
    f) sa anunte beneficiarul si transportatorul despre intreruperile in desfasurarea ciclului de injectie/extractie a gazelor naturale, pentru efectuarea reviziilor si a reparatiilor programate, cu minimum 3 zile calendaristice inaintea efectuarii acestora;
    g) sa permita in prezenta sa accesul reprezentantilor beneficiarului/transportatorului la echipamentele de masurare, cu respectarea Acordului tehnic;
    h) sa asigure conditiile tehnice necesare pentru inmagazinarea in depozitele subterane a cantitatilor de gaze naturale prevazute in prezentul contract;
    i) sa asigure functionarea corespunzatoare a sistemelor si a echipamentelor de masurare a gazelor naturale in ciclul de injectie/extractie, in conformitate cu reglementarile metrologice in vigoare;
    j) sa pastreze in custodie cantitatile de gaze naturale ramase in depozitele subterane la sfarsitul ciclului de extractie;
    k) sa preia riscul legat de transportul in cadrul SISGN al gazelor naturale destinate inmagazinarii si pe cel legat de inmagazinarea acestora in depozitele subterane, in conditiile in care gazele naturale destinate inmagazinarii subterane sunt preluate la presiunile convenite si nu depasesc presiunea maxima de operare;
    l) sa notifice beneficiarului orice modificare a circumstantelor care au stat la baza incheierii prezentului contract.

    VIII. Drepturile si obligatiile beneficiarului
    Art. 13
    Beneficiarul are urmatoarele drepturi:
    a) sa solicite si sa primeasca de la operatorul SISGN, in limita de timp prevazuta in RPFD-SISGN, datele privind cantitatile de gaze naturale apartinand beneficiarului sau unui tert desemnat de acesta, injectate/extrase in/din depozitele de inmagazinare subterana;
    b) sa dispuna de gazele naturale proprii aflate in depozitele de inmagazinare subterana;
    c) sa conteste in mod justificat cantitatile de gaze naturale livrate de prestator in punctul de predare/preluare comerciala de la interfata SISGN cu SNT;
    d) sa solicite prestatorului modificarea si completarea prezentului contract in cazul modificarii circumstantelor care au stat la baza incheierii acestuia.
    Art. 14
    Beneficiarul are urmatoarele obligatii:
    a) sa plateasca integral si la termen facturile emise de prestator pentru prestarea serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale;
    b) sa asigure prestatorului gazele naturale destinate ciclului de injectie, conform anexei nr. 5, cu respectarea RPFD-SISGN si a RPFD-SNT, in conditii de calitate si cantitate convenite prin prezentul contract, in punctul de predare/preluare comerciala de la interfata SNT cu SISGN;
    c) sa preia gazele naturale rezultate din ciclul de extractie, conform anexei nr. 6, cu respectarea RPFD-SISGN si a RPFD-SNT, in conditii de calitate si cantitate convenite prin prezentul contract, in punctul de predare/preluare comerciala de la interfata SISGN cu SNT;
    d) sa notifice prestatorului acordul sau privind faptul ca gazele naturale livrate pentru injectie in depozitele de inmagazinare subterana se amesteca cu gazele din sistemul de conducte si cu cele ramase in depozite din ciclul anterior si de aceea gazele naturale livrate in ciclul de extractie vor avea o compozitie diferita de cea a gazelor naturale livrate pentru ciclul de injectie; calitatea gazelor naturale livrate in ciclul de extractie trebuie sa fie conforma cu standardele in vigoare;
    e) sa notifice DNGN Bucuresti - Operatorul de piata programul de inmagazinare a gazelor naturale in depozitele subterane, cu 25 de zile calendaristice inainte de inceperea ciclului de injectie si cu 10 zile calendaristice inainte de inceperea ciclului de extractie;
    f) sa modifice, cu acordul scris al prestatorului, programul de injectie/extractie a gazelor naturale, cu respectarea RPFD-SISGN;
    g) sa notifice prestatorului, cu respectarea RPFD-SISGN si RPFD-SNT, orice modificare a elementelor care au stat la baza incheierii prezentului contract.

    IX. Garantii
    Art. 15
    (1) La data incheierii prezentului contract partile pot sa isi prezinte reciproc un instrument de garantare a propriilor obligatii, convenit de catre acestea, astfel:
    a) beneficiarul poate garanta cu o parte din cantitatea de gaze naturale inmagazinate/cu un instrument financiar de garantare a propriilor obligatii/prin constituirea unor garantii reale;
    b) prestatorul poate garanta cu un instrument financiar de garantare a propriilor obligatii sau prin constituirea unor garantii reale.
    (2) Garantia prevazuta la alin. (1) este destinata indeplinirii obligatiilor contractuale ale partilor, la adapostul unor evenimente viitoare neprevazute care ar putea sa il aduca pe prestator/beneficiar in incapacitate de a inmagazina gazele naturale contractate/in incapacitate de plata.
    Art. 16
    Daca partile constituie garantii reale - gaj, ipoteca de prim rang -, contractele de garantie vor fi perfectate o data cu semnarea prezentului contract si vor face parte integranta din acesta.

    X. Conditii de desfasurare a serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale
    Art. 17
    (1) Partile sunt obligate sa isi notifice eventualele modificari la programul de inmagazinare cu minimum 10 zile calendaristice inainte de inceperea lunii de livrare. In acest sens partile vor conveni asupra modificarilor in termen de doua zile calendaristice de la data solicitarii.
    (2) In cazul in care prestatorul nu inainteaza observatiile in termenul prevazut la alin. (1), programul de inmagazinare notificat de beneficiar va fi considerat acceptat de prestator.
    (3) Programul de injectie/extractie a gazelor naturale se stabileste de comun acord intre parti cu 30/15 zile calendaristice inaintea ciclului respectiv.
    Art. 18
    Partile vor notifica DNGN Bucuresti - Operatorul de piata programul de inmagazinare convenit prin prezentul contract, in termenele prevazute la art. 14 lit. e), precum si orice modificare a acestui program, cu minimum 5 zile calendaristice inaintea inceperii lunii de injectie/extractie.
    Art. 19
    In cazuri justificate partile pot solicita una alteia diminuarea/suplimentarea cantitatilor destinate inmagazinarii, cu respectarea termenelor prevazute in RPFD-SISGN si a prevederilor RPFD-SNT. Conditiile in care poate fi acordata aceasta diminuare/suplimentare se stabilesc de parti prin act aditional, cu minimum 5 zile calendaristice inainte de data solicitata.
    Art. 20
    Partile pot conveni in legatura cu admiterea unor variatii ale cantitatilor zilnice si lunare de gaze naturale fata de programul stabilit de comun acord in limita a +/- ..........%, sub conditia ca acestea sa nu afecteze siguranta in exploatare a depozitului de inmagazinare subterana.
    Art. 21
    In cazul limitarii sau intreruperii livrarii de gaze naturale in ciclul injectie/extractie din motive independente de vointa beneficiarului/prestatorului, altele decat cazurile de forta majora, partile isi vor notifica reciproc respectiva situatie in termen de ............ de la aparitia evenimentului, reluarea livrarii urmand sa se faca imediat, cu respectarea RPFD-SISGN si a RPFD-SNT, dupa eliminarea cauzelor ce au condus la limitarea sau intreruperea acesteia.
    Art. 22
    Partile sunt obligate sa isi notifice efectuarea lucrarilor de intretinere si a reparatiilor periodice care ar putea cauza o intrerupere temporara sau o limitare a injectarii ori extractiei cantitatilor de gaze naturale, cu minimum 3 zile calendaristice inaintea efectuarii acestora.
    Art. 23
    Partile se obliga reciproc sa detina si sa pastreze pe toata durata contractului aprobarile necesare pentru exercitarea obligatiilor prevazute in prezentul contract, conform prevederilor legale.

    XI. Clauza de confidentialitate
    Art. 24
    (1) Partile sunt obligate ca pe perioada valabilitatii prezentului contract sa pastreze confidentialitatea datelor, a documentelor si a informatiilor obtinute in baza acestuia.
    (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) urmatoarele date, documente si informatii:
    a) cele pentru a caror dezvaluire s-a primit acordul scris al celeilalte parti contractante;
    b) cele care sunt la data dezvaluirii lor de circulatie publica;
    c) cele solicitate de organele abilitate ale statului sau de autoritatea de reglementare in baza unei obligatii legale de informare.

    XII. Raspunderea contractuala
    Art. 25
    (1) In situatia in care prestatorul nu isi indeplineste din culpa obligatia de prestare a serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale, conform programului convenit prin prezentul contract, beneficiarul este indrituit sa solicite si sa primeasca daune-interese corespunzator prejudiciului cauzat.
    (2) In cazul in care beneficiarul nu isi indeplineste din culpa obligatia de plata a contravalorii prestarii serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale sau si-o indeplineste in mod necorespunzator, prestatorul are urmatoarele posibilitati:
    a) sa aplice majorari de intarziere de ........... din valoarea neachitata la scadenta - cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere. Procentul majorarilor de intarziere nu va fi mai mare decat cel stabilit pentru neplata obligatiilor fata de bugetul de stat; de asemenea, valoarea majorarilor de intarziere nu va depasi cuantumul debitului. Dupa expirarea unui termen de 30 de zile calendaristice de la data aplicarii majorarilor de intarziere prestatorul are dreptul sa intrerupa efectuarea prestarii serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale, cu preavizare conform prevederilor RPFD-SISGN si ale RPFD-SNT;
    b) sa exercite dreptul de retentie asupra cantitatii de gaze naturale inmagazinate, convenite si constituite ca garantie.
    (3) Pentru obligatiile contractuale, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (2), partea in culpa va plati celeilalte parti daune-interese in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    XIII. Rezilierea contractului
    Art. 26
    Partile sunt indreptatite sa procedeze la rezilierea contractului in urmatoarele situatii:
    a) neexecutarea de catre una dintre parti a obligatiilor contractuale;
    b) declansarea procedurii falimentului uneia dintre parti;
    c) daca in termen de 30 de zile calendaristice de la data notificarii intentiei de amendare a prezentului contract partile nu ajung la o intelegere comuna in legatura cu modificarea si/sau completarea acestuia.
    Art. 27
    Intentia de reziliere a contractului, in cazul prevazut la art. 26 lit. a), trebuie notificata celeilalte parti in termen de ...... zile calendaristice de la data exigibilitatii obligatiei neindeplinite.
    Art. 28
    Rezilierea totala sau partiala a clauzelor prezentului contract nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

    XIV. Notificari
    Art. 29
    (1) Partile sunt obligate ca pe parcursul derularii prezentului contract sa isi notifice reciproc, la termenul prevazut, orice modificare a circumstantelor avute in vedere la data semnarii acestuia.
    (2) Termenul de notificare este de 5 zile calendaristice de la data producerii modificarii de circumstante, daca prin prezentul contract nu se prevede un alt termen.
    (3) In cazul in care notificarea se face prin posta, aceasta va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, considerandu-se primita de destinatar la data mentionata pe aceasta confirmare de catre oficiul postal primitor.
    (4) Notificarile transmise prin fax se considera primite in prima zi lucratoare dupa ce au fost expediate.

    XV. Forta majora
    Art. 30
    (1) Cazul de forta majora este acel eveniment viitor, absolut imprevizibil si insurmontabil, care exonereaza de raspundere partea care il invoca.
    (2) Partea care invoca un caz de forta majora este obligata sa il notifice celeilalte parti in termen de 48 de ore de la incetarea evenimentului, urmata de remiterea documentelor justificative in termen de 5 zile calendaristice de la aceeasi data; de asemenea, partea in cauza este obligata sa ia masurile posibile in vederea limitarii consecintelor produse de un asemenea caz.
    (3) Cazurile de forta majora vor fi certificate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura a Romaniei si a Municipiului Bucuresti.
    (4) In cazul in care forta majora nu inceteaza in termen de 60 de zile calendaristice de la data producerii acesteia, partile au dreptul sa solicite incetarea de plin drept a contractului, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

    XVI. Legislatia aplicabila; solutionarea litigiilor
    Art. 31
    Prevederile prezentului contract se supun legislatiei romane in vigoare.
    Art. 32
    (1) Partile convin ca toate neintelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.
    (2) In caz contrar litigiile vor fi deduse spre solutionare instantelor judecatoresti competente ori vor fi supuse arbitrajului.
    (3) Neintelegerile precontractuale, nerezolvate pe cale amiabila in termen de 30 de zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre una dintre parti, cu obiectiuni sau divergente, se vor inainta spre mediere ANRGN.

    XVII. Cesiune
    Art. 33
    (1) Nici una dintre parti nu va putea ceda sau transfera in orice mod, in tot sau in parte, drepturile si/sau obligatiile sale corelative decurgand din contract decat cu consimtamantul scris si prealabil al celeilalte parti.
    (2) Partile convin sa nu refuze nejustificat cesiunea drepturilor si obligatiilor decurgand din prezentul contract.
    (3) Consimtamantul prevazut la alin. (1) trebuie notificat celeilalte parti cu minimum .......... zile calendaristice inaintea datei cedarii sau transferului; in conditiile in care partea solicitata nu notifica celeilalte parti raspunsul sau in termen de maximum ....... zile calendaristice de la data solicitarii, se prezuma ca aceasta parte nu a consimtit la cesiunea contractului.

    XVIII. Alte clauze
    Art. 34
    ......................................
    ......................................
    ......................................
    ......................................

    XIX. Clauze finale
    Art. 35
    In cazul schimbarii formei juridice/reorganizarii judiciare partile se obliga sa comunice, in termen de maximum .......... zile calendaristice de la aceasta data, modul de preluare a obligatiilor contractuale reciproce.
    Art. 36
    Partile se obliga reciproc sa detina pe toata durata contractului aprobarile necesare pentru indeplinirea obligatiilor stipulate in acesta.
    Art. 37
    Dispozitiile prezentului contract se completeaza cu prevederile Codului comercial si ale Codului civil, precum si cu celelalte reglementari in vigoare.
    Art. 38
    Prezentul contract se poate modifica si/sau completa pe baza incheierii de acte aditionale, cu acordul ambelor parti.
    Art. 39
    Anexa nr. 1 "Definirea unor termeni", anexa nr. 2 "Lista cuprinzand abrevierile", anexa nr. 3 "Program privind rezervarea capacitatii de inmagazinare subterana a gazelor naturale", anexa nr. 4 "Program de inmagazinare subterana a gazelor naturale", anexa nr. 5 "Program privind ciclul de injectie a gazelor naturale", anexa nr. 6 "Program privind ciclul de extractie a gazelor naturale", anexa nr. 7*) "Acord tehnic", anexa nr. 8 "Tariful pentru prestarea serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale" si anexa nr. 9*) "Regulament de programare, functionare si dispecerizare a Sistemului de inmagazinare subterana a gazelor naturale" fac parte integranta din prezentul contract.
    Prezentul contract a fost intocmit astazi, .............., in doua exemplare egal autentice sau cu aceeasi valoare juridica, cate unul pentru fiecare parte.

             Prestator,                           Beneficiar,
          Reprezentant legal                   Reprezentant legal
       .......................               .......................

               Vizat                                 Vizat
          Oficiul juridic                        Oficiul juridic

    NOTA:
    Prezentul contract se poate modifica si/sau completa cu prevederi specifice, potrivit intelegerii partilor, cu conditia ca acestea sa nu fie neconforme cu obligatiile partilor, in calitate de titulari de licente/consumatori eligibili, contrare prevederilor legale in vigoare si prezentului contract.
------------
    *) Anexele nr. 7 si 9 se comunica exclusiv agentilor economici interesati.


    ANEXA 1
    la contractul-cadru

                             DEFINIREA UNOR TERMENI

    Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale - institutie publica cu personalitate juridica, aflata in coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, care elaboreaza, aplica si urmareste sistemul de reglementari obligatorii la nivel national, necesar pentru functionarea sectorului si a pietei gazelor naturale in conditii de eficienta, siguranta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor si a mediului.
    Beneficiar - persoana juridica, romana sau straina, licentiata/acreditata de ANRGN, care poate avea acces la depozitele de inmagazinare subterana: producator, titular al acordului petrolier si al licentei de furnizare/furnizor, titular al licentei de furnizare/transportator, titular al licentei de transport/distribuitor, titular al licentei de distributie si furnizare, consumator eligibil de gaze naturale.
    Cantitate orara/zilnica/lunara contractata - cantitatea de gaze naturale stabilita prin contract, exprimata in mc, cu referire la fiecare ora/zi/luna calendaristica cuprinsa in perioada din contract.
    Capacitate de inmagazinare/depozitare - parte din capacitatea de inmagazinare disponibila, pusa la dispozitie beneficiarului.
    Capacitate de inmagazinare disponibila - volumul ocupat de cantitatea de gaze naturale care poate fi inmagazinata, in conditii de siguranta, intr-un depozit subteran, in limita permisa de parametrii dinamici si statici ai zacamantului, precum si de facilitatile de suprafata existente in momentul initierii ciclului de injectie.
    Ciclu de inmagazinare - perioada continua care acopera succesiv ciclul de injectie si ciclul de extractie a gazelor naturale din depozitele subterane.
    Ciclu de injectie - perioada in care se injecteaza gaze naturale intr-un depozit subteran.
    Ciclu de extractie - perioada in care se extrag gaze naturale dintr-un depozit subteran.
    Consumator eligibil - persoana juridica, romana sau straina, care are dreptul sa isi aleaga furnizorul si sa contracteze direct cu acesta gazele naturale necesare, avand acces la retelele de transport si/sau de distributie si/sau capacitatile de inmagazinare.
    Depozit subteran de inmagazinare - zacamant/parte din zacamant etans - depletat, acvifer, salifer, in care se pot stoca temporar gaze naturale sub presiune, la volume programate, in ciclul de injectie si, respectiv, din care se pot extrage aceste cantitati de gaze naturale in ciclul de extractie, pentru a fi furnizate/livrate spre consum.
    Distribuitor (operator de distributie) de gaze naturale - persoana juridica, romana sau straina, autorizata/licentiata pentru a desfasura activitati de exploatare, dispecerizare, intretinere, verificare, reparatie, respectiv comercializare, sub rezerva obtinerii licentei de furnizare intr-un sistem de distributie a gazelor naturale.
    Echipamente de masurare - ansamblul mijloacelor de masurare care furnizeaza informatii de masurare utilizate in determinarea unei marimi fizice.
    Furnizori de gaze naturale - persoana juridica, romana sau straina, titulara a licentei de furnizare a gazelor naturale.
    Gaze naturale - substante minerale combustibile, constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate in scoarta terestra, care, in conditii de suprafata, se prezinta in stare gazoasa si care intrunesc proprietatile fizice si chimice prevazute in STAS 3317.
    Inmagazinare subterana a gazelor naturale - ansamblul de activitati care consta in rezervarea capacitatii de depozitare subterana a gazelor naturale, precum si in injectia/extractia unor cantitati de gaze naturale in/din depozitele subterane, utilizand infrastructura de suprafata si subterana aferenta.
    Metru cub (mc) - cantitatea de gaze naturale care ocupa volumul unui cub cu latura de 1 m la temperatura de 15 grade C si presiunea de 1,01325 bar.
    Modificare de circumstante - schimbarea conditiilor tehnice, comerciale, economico-financiare si legale care au fost avute in vedere la data semnarii contractului.
    Operator SISGN - persoana juridica, titulara a licentei de inmagazinare, care desfasoara activitati de exploatare, intretinere, verificare si reparatie a sistemului de inmagazinare subterana a gazelor naturale.
    Parametri tehnologici - presiunea relativa si debitul volumetric in punctul de masurare.
    Presiunea gazelor naturale - diferenta dintre presiunea absoluta a gazelor naturale si presiunea atmosferica. Presiunea se exprima in bar sau in MPa.
    Producator de gaze naturale - persoana juridica, romana sau straina, titulara a unui acord petrolier si a licentei de furnizare a gazelor naturale.
    Punct de predare/preluare comerciala a gazelor naturale:
    a) in ciclul de injectie - punctul in care gazele naturale trec din SNT in instalatiile prestatorului in vederea depozitarii subterane;
    b) in ciclul de extractie - punctul in care gazele naturale trec din instalatiile prestatorului in SNT in vederea transportului si livrarii catre beneficiar.
    Rezervarea capacitatii de depozitare - retinerea unei parti din capacitatea de depozitare in depozitele subterane, in vederea depozitarii/pastrarii in custodie a unei cantitati determinate de gaze naturale.
    Sistem national de transport - sistemul de transport al gazelor naturale in regim de inalta presiune, compus din ansamblul de conducte, recipiente, echipamente si instalatii aferente, care asigura preluarea gazelor naturale de la producatori si/sau de la furnizori autohtoni si/sau straini si transportul acestora in vederea livrarii in sistemele de distributie si/sau la consumatorii directi si/sau a inmagazinarii/stocarii acestora.
    Tarif de inmagazinare - tariful aferent prestarii serviciului de inmagazinare a gazelor naturale, stabilit de ANRGN conform legislatiei in vigoare.
    Transportator de gaze naturale - persoana juridica, romana sau straina, autorizata si/sau licentiata, avand ca obiect de activitate transportul gazelor naturale.

    ANEXA 2
    la contractul-cadru

                                LISTA
                        cuprinzand abrevierile

    ANRGN - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale;
    RPFD-SISGN - Regulamentul de programare, functionare si dispecerizare a Sistemului de inmagazinare subterana a gazelor naturale, aprobat prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale;
    RPFD-SNT - Regulamentul de programare, functionare si dispecerizare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, aprobat prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale;
    DNGN - Dispeceratul National de Gaze Naturale;
    SISGN - Sistemul de inmagazinare subterana a gazelor naturale;
    SNT - Sistemul national de transport.

    ANEXA 3
    la contractul-cadru

                              PROGRAM
privind rezervarea capacitatii de inmagazinare subterana a gazelor naturale

                                                                      - mii mc -
 ______________________________________________________________________________
|                              |         Perioada ......................       |
|                              |_______________________________________________|
|   Depozitul de inmagazinare  |                  Luna                         |
|          subterana           |_______________________________________________|
|                              |     |     |     |     |     |     |     |     |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|              1               |  2  |  3  |  4  |  5  |     |     |     | ...n|
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|                              |     |     |     |     |     |     |     |     |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    ANEXA 4
    la contractul-cadru

                                  PROGRAM
               de inmagazinare subterana a gazelor naturale

                                                                      - mii mc -
 ______________________________________________________________________________
|            |  Programul de    |           |     Program de       |           |
|Depozitul de|injectie in ciclul|  Cumulat  |  extractie in ciclul |  Cumulat  |
|inmagazinare| ...............  |injectat in|     ...........      | extras in |
| subterana  |__________________|intervalul |______________________| intervalul|
|            |       Luna       | ........  |          Luna        | ......... |
|            |__________________|           |______________________|           |
|            |  |  |  |  |  |   |           |  |   |   |   |   |   |           |
|____________|__|__|__|__|__|___|___________|__|___|___|___|___|___|___________|
|      1     | 2| 3| 4| 5| 6| 7 |     8     | 9| 10| 11| 12| 13| 14|    15     |
|____________|__|__|__|__|__|___|___________|__|___|___|___|___|___|___________|
|            |  |  |  |  |  |   |           |  |   |   |   |   |   |           |
|____________|__|__|__|__|__|___|___________|__|___|___|___|___|___|___________|

    ANEXA 5
    la contractul-cadru

                               PROGRAM
               privind ciclul de injectie a gazelor naturale

    Depozitul ................................
    Punct de predare/preluare comerciala la interfata SNT cu SISGN:
    Luna .............        Cantitatea .............. mii mc/luna
 ________________________________________________________________
|        |  Presiunea   |  Presiunea  |        Cantitatea        |
|  Ziua  | de aspiratie | de refulare |__________________________|
|        |    - bar -   |   - bar -   |  mii mc/h  |  mii mc/zi  |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|    1   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|    2   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|    3   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|    4   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|    5   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|    6   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|    7   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|    8   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|    9   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   10   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   11   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   12   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   13   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   14   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   15   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   16   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   17   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   18   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   19   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   20   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   21   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   22   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   23   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   24   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   25   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   26   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   27   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   28   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   29   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   30   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   31   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
__________________________________________________________________

    ANEXA 6
    la contractul-cadru

                              PROGRAM
              privind ciclul de extractie a gazelor naturale

    Depozitul ................................
    Punctul de predare/preluare comerciala la interfata SISGN cu SNT:
    Luna .............        Cantitatea .............. mii mc/luna
 ________________________________________________________________
|        |                     Cantitatea                        |
|  Ziua  |_______________________________________________________|
|        |          mii mc/h          |        mii mc/zi         |
|________|____________________________|__________________________|
|    1   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|    2   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|    3   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|    4   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|    5   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|    6   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|    7   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|    8   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|    9   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   10   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   11   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   12   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   13   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   14   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   15   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   16   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   17   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   18   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   19   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   20   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   21   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   22   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   23   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   24   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   25   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   26   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   27   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   28   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   29   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   30   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
|   31   |              |             |            |             |
|________|______________|_____________|____________|_____________|
__________________________________________________________________

    ANEXA 7
    la contractul-cadru

                             ACORD TEHNIC

__________________________________________________________________

    ANEXA 8
    la contractul-cadru

                              TARIF
pentru prestarea serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale

    Tariful reprezentand contravaloarea serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale este stabilit de ANRGN conform legislatiei in vigoare, incluzand:
    a) contravaloarea serviciului de rezervare a capacitatii de inmagazinare subterana a gazelor naturale, in valoare de .............*);
    b) contravaloarea serviciului de injectie a gazelor naturale in depozitele subterane, in valoare de ............*);
    c) contravaloarea serviciului de extractie a gazelor naturale din depozitele subterane, in valoare de ............*).
-------------
    *) Contravalorile serviciilor prevazute in prezenta anexa se stabilesc de catre parti, in limita tarifului reglementat pentru serviciul de inmagazinare subterana a gazelor naturale.
_______________________________________________________________________

    ANEXA 9
    la contractul-cadru

                              REGULAMENT
de programare, functionare si dispecerizare a Sistemului de inmagazinare subterana a gazelor naturale
________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Decizia 247/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 247 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu