Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.438 din 30.04.2013

pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc
ACT EMIS DE: Administratia Nationala a Penitenciarelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 353 din 14 iunie 2013SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 141 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) şi ale art. 64-71 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie. Articolul 1Se aprobă Metodologia privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc (denumit în continuare Sistemul de creditare), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. Articolul 2Începând cu data prezentei decizii se aplică Sistemul de creditare, în varianta actuală, la nivelul întregului sistem penitenciar. Articolul 3(1) Evidenţa şi gestionarea creditelor obţinute, ca urmare a aplicării Sistemului de creditare, se realizează automat, prin intermediul aplicaţiei informatice PMSweb; responsabilitatea utilizării aplicaţiei informatice PMSweb şi a introducerii datelor în câmpurile specifice, conform domeniului de competenţă, revine personalului stabilit prin decizia directorului unităţii.(2) În utilizarea aplicaţiei informatice sunt respectate instrucţiunile cuprinse în Manualul de utilizare a modulului din aplicaţia informatică PMSweb, dezvoltat pentru aplicarea Sistemului de creditare. Articolul 4Sistemul de creditare face obiectul unor evaluări anuale şi, în funcţie de observaţiile şi concluziile formulate, prezenta decizie poate fi revizuită. Articolul 5Până la data de 31 decembrie 2013, direcţiile siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, reintegrare socială şi tehnologia informaţiei şi comunicaţii din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor vor dezvolta un sistem de culegere a datelor din aplicaţia informatică PMSweb referitoare la aplicarea Sistemului de creditare. Articolul 6(1) Directorii unităţilor penitenciare şi directorii direcţiilor de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii.(2) Se exceptează de la aplicarea prevederilor prezentei decizii centrele de reeducare Buziaş şi Târgu Ocna. Articolul 7(1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.p. Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Marian Stancovici
ANEXĂMETODOLOGIE privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc Capitolul IMetodologia privind acordarea recompenselor persoanelor aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor Secţiunea 1Principii generale de acordare a recompenselor Articolul 1Recompensele constituie un mijloc de individualizare a pedepsei privative de libertate ce se acordă deţinuţilor care şiau format o atitudine corectă faţă de muncă, de ordinea de drept şi de regulile de convieţuire socială, printr-o conduită constant pozitivă şi o participare activă la activităţile productive, educative, culturale sau terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială sau cele de instruire şcolară şi formare profesională, precum şi în situaţii de risc. Articolul 2O recompensă poate fi acordată unui deţinut o singură dată în cursul unei luni calendaristice, cu excepţia situaţiilor prevăzute de
art. 69 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege. Articolul 3(1) Recompensele prevăzute la art. 68 alin. (1) din Lege se acordă, de regulă, după caz, în mod gradual, cu respectarea prevederilor art. 144 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.
(2) Respectarea principiului gradualităţii vizează recompensarea deţinuţilor, astfel încât să se asigure o creştere treptată a gradului de responsabilizare şi libertate de mişcare a acestora, în context stimulativ, precum şi punerea în valoare, în egală măsură, a tipurilor de recompense.(3) Permisiunea de ieşire din penitenciar se acordă deţinuţilor după ce aceştia au fost recompensaţi, după caz, cu încredinţarea unei responsabilităţi în cadrul activităţilor prevăzute în art. 64 din Lege şi cu suplimentarea drepturilor la pachete şi vizite, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. b) şi e) din Lege, precum şi cu excepţia deţinuţilor clasificaţi iniţial în regim deschis, cu pedepse care nu depăşesc un an. Articolul 4(1) La analizarea propunerilor, în vederea acordării recompensei cu permisiunea de ieşire din penitenciar, se are în vedere în ce măsură deţinuţii:a)au o conduită constant pozitivă; b)sunt stăruitori în muncă; c)participă activ în cadrul activităţilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, al instruirii şcolare şi formării profesionale; d)determină convingerea că nu mai comit infracţiuni; e)nu sunt cercetaţi sau urmăriţi penal în alte cauze; f)au pe rolul organelor judiciare cauze al căror obiect poate influenţa conduita şi comportamentul acestora pe perioada permisiunii de ieşire din penitenciar; g)sunt clasificaţi în categoria celor care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului. (2) La verificarea întrunirii cumulative a condiţiilor şi criteriilor stabilite de lege, se vor avea în vedere şi următoarele aspecte referitoare la persoana deţinutului:a)natura infracţiunii; b)durata pedepsei; c)regimul de executare; d)numărul şi natura recompenselor acordate anterior; e)perioada executată, raportat la durata din pedeapsă ce mai trebuie executată până la analizarea în comisia pentru liberare condiţionată; f)istoricul infracţional; g)apartenenţa la grupări de criminalitate organizată; h)conduita la revenirea în penitenciar, dintr-o permisiune de ieşire din penitenciar acordată anterior; i)comportamentul avut înainte de arestare şi modul în care deţinutul este cunoscut în comunitate; vor fi avute în vedere, cu precădere, datele din dosarul individual al persoanei private de libertate; j)menţinerea legăturilor cu membrii de familie; k)existenţa suspiciunilor cu privire la deţinere/consum/trafic obiecte şi substanţe interzise. Articolul 5Acordarea recompenselor cu permisiunea de ieşire din penitenciar se supune următoarelor principii: a)abţinerea de la orice acţiune care să genereze sau să contribuie la manifestările care aduc atingere prestigiului şi imaginii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; b)respectarea întocmai a situaţiilor în care poate fi acordată permisiunea de ieşire din penitenciar prevăzute de art. 69 din Lege. Articolul 6De regulă, recompensa cu permisiunea de ieşire din penitenciar se acordă numai după o perioadă de cunoaştere şi evaluare în cadrul aceluiaşi loc de deţinere de cel puţin 4 luni înaintea analizării, în vederea acordării sau formulării de propuneri. Articolul 7Directorul locului de deţinere desemnează prin decizie, la începutul fiecărui an, secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor. În cazuri deosebite, acesta se înlocuieşte, prin desemnarea altei persoane, în cursul anului, prin decizie, pentru perioada rămasă până la sfârşitul anului. Articolul 8Analizarea rapoartelor de recompensare se realizează în cadrul comisiei pentru acordarea recompenselor, hotărârea fiind luată cu majoritatea simplă a voturilor membrilor acesteia. Articolul 9Recompensele acordate se evidenţiază în registrul prevăzut de art. 79 lit. b) din Lege (raportul 905 din aplicaţia informatică PMSweb1) şi în fişa de evidenţă a drepturilor, recompenselor şi sancţiunilor. Prin intermediul Sistemului de creditare recompensele se înregistrează în aplicaţia informatică în modulul Vizite, la secţiunea Recompense. Articolul 10Procedura de lucru a comisiei pentru acordarea recompenselor, a persoanei care desfăşoară activităţi directe cu deţinutul, precum şi a celorlalte persoane care concură la buna desfăşurare a acestei activităţi este prevăzută în cap. II secţiunea a 3-a. Articolul 11În cazurile prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. b) şi e) din Lege se pot formula propuneri de recompensare cu permisiunea de ieşire din penitenciar în afara termenelor prevăzute în cap. II secţiunea a 3-a, de către şeful de secţie. Pentru analiza în cadrul comisiei pentru acordarea recompenselor sunt necesare documentele justificative corespunzătoare. Secţiunea a 2-aPunerea în aplicare a recompenselor Articolul 12Recompensa cu încredinţarea unei responsabilităţi(1) Recompensa cu încredinţarea unei responsabilităţi în cadrul activităţilor prevăzute la art. 64 din Lege se acordă cu respectarea dispoziţiilor art. 68 alin. (1) lit. a) din Lege şi în condiţiile art. 141-143 din Regulament.(2) În termen de două zile lucrătoare, secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor distribuie o copie de pe raportul de recompensare coordonatorului structurii reintegrare socială, pentru punere în executare.(3) Acordarea recompensei cu încredinţarea unei responsabilităţi în cadrul activităţilor prevăzute de art. 64 din Lege nu exclude posibilitatea acordării altui tip de recompensă în lunile următoare. Articolul 13Recompensa cu ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior(1) Recompensa cu ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior se acordă cu respectarea dispoziţiilor art. 68 alin. (1) lit. b) din Lege şi în condiţiile art. 141-144 din Regulament.(2) Luna în care un deţinut sancţionat disciplinar de mai multe ori poate fi recompensat cu ridicarea unei măsuri disciplinare aplicate anterior este luna imediat următoare datei celei mai îndepărtate la care se împlineşte termenul prevăzut de art. 144 din Regulament, raportat la data aplicării fiecărei sancţiuni în parte. Ordinea ridicării sancţiunilor disciplinare prin recompensare trebuie să respecte ordinea aplicării acestora. Articolul 14Recompensa cu suplimentarea drepturilor la pachete şi vizite(1) Prin recompensa cu suplimentarea drepturilor la pachete şi vizite se înţelege acordarea în plus faţă de drepturile lunare a unui pachet şi a unei vizite.(2) Recompensa cu suplimentarea drepturilor la pachete şi vizite se acordă cu respectarea dispoziţiilor art. 68 alin. (1) lit. c) din Lege şi în condiţiile art. 141-145 din Regulament. Articolul 15Recompensa cu acordarea de premii constând în materiale pentru activităţi ocupaţionale(1) Recompensa cu acordarea de premii constând în materiale pentru activităţi ocupaţionale se acordă cu respectarea dispoziţiilor art. 68 alin. (1) lit. d) din Lege şi în condiţiile art. 141-146 din Regulament.(2) În termen de două zile lucrătoare, secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor înmânează o copie de pe raportul de recompensare şefului serviciului/biroului logistică din unitate, pentru punere în executare.(3) Materialele destinate activităţilor ocupaţionale se asigură de unitate din veniturile proprii, sponsorizări şi donaţii, fiind predate deţinuţilor recompensaţi în cel mult o lună, pe bază de proces-verbal. Reprezentanţii organizaţiilor guvernamentale sau nonguvernamentale care desfăşoară proiecte sau programe în penitenciar nu pot recompensa direct deţinuţii participanţi cu materiale destinate activităţilor ocupaţionale. Articolul 16Permisiunea de ieşire din penitenciar(1) Data punerii în aplicare a recompensei cu permisiunea de ieşire din penitenciar este stabilită de către directorul fiecărui loc de deţinere, la rubrica „Menţiuni speciale“ din cadrul raportului de recompensare prevăzut la anexa nr. 9 în cazul permisiunii de ieşire din penitenciar cu durata mai mare de 24 de ore, iar în cazul permisiunilor de ieşire din penitenciar cu durata de 24 de ore, data punerii în aplicare este înscrisă în colţul din dreapta sus al raportului de recompensare prevăzut la anexa nr. 7. Cu ocazia punerii în aplicare a recompensei, directorul efectuează instruirea, conform prevederilor art. 148 din Regulament.(2) La plecarea unui deţinut în permisiunea de ieşire din penitenciar, în afara organelor prevăzute de art. 148 din Regulament, se informează în scris, cu datele necesare pentru prevenirea sustragerii de la executarea pedepsei privative de libertate, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră. Pentru deţinuţii de cetăţenie străină se înştiinţează misiunea diplomatică a statului de care aparţin.(3) Cu ocazia revenirii în penitenciar, deţinuţii sunt supuşi în mod obligatoriu unui examen medical şi unui control amănunţit, corporal şi al bagajelor. Cu eventualele sume de bani sau bunuri cu care se prezintă deţinutul la întoarcerea în penitenciar se procedează la fel ca în situaţia depunerii în penitenciar, cu precizarea că nu sunt admise pachete cu alimente, decât în limita drepturilor.(4) În situaţia neprezentării la timp din permisiunea de ieşire din penitenciar, şeful de tură informează de îndată conducerea locului de deţinere şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor. De asemenea, sunt sesizate organele de poliţie, în vederea declanşării procedurilor specifice pentru darea în urmărire a deţinutului.(5) La unităţile penitenciare care nu au prevăzute în statul de organizare funcţiile la care se face referire în prezenta metodologie sau acestea există, dar nu sunt încadrate, atribuţiile acestora se realizează de către personal desemnat de director, prin decizie.(6) În situaţia în care, în intervalul de timp scurs de la aprobarea recompensei cu permisiunea de ieşire din penitenciar şi până la punerea în aplicare, deţinutul săvârşeşte o abatere disciplinară sau au apărut elemente noi, care nu mai justifică acordarea recompensei, comisia pentru acordarea recompenselor sau, după caz, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor poate dispune ca recompensa să nu se acorde, făcându-se menţiuni în acest sens pe raportul de recompensare.(7) Conducerea fiecărei unităţi dispune măsuri de informare cu privire la numărul deţinuţilor aflaţi în permisiunea de ieşire din penitenciar, la dispeceratul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu ocazia raportării situaţiei operative. Capitolul IISistemul de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la muncă efectuată în regim de prestări servicii, activităţi cu caracter gospodăresc, activităţi desfăşurate în regie proprie, în caz de calamitate şi pe bază de voluntariat - denumite în continuare activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc Secţiunea 1Consideraţii generale privind Sistemul de creditare Articolul 17Fundamentarea elaborării şi aplicării Sistemului de creditare Fundamentarea elaborării şi aplicării Sistemului de creditare are ca obiective: a)asigurarea unui sistem unitar, obiectiv, previzibil, care responsabilizează deţinuţii, în raport cu sancţiunea privativă de libertate şi conferă acesteia o dimensiune recuperativă, prin implicarea în activităţi educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, în activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc; b)conturarea unui sistem obiectiv, echitabil şi transparent, care să condiţioneze comportamentul deţinuţilor, în sens dezirabil social, prin utilizarea creditelor corespunzătoare în acordarea recompenselor şi consecutiv aplicării sancţiunilor disciplinare; c)stimularea participării deţinuţilor la programe şi activităţi derulate pe perioada executării pedepsei şi dezvoltarea motivaţiei acestora pentru adoptarea unui comportament prosocial; d)operaţionalizarea conceptelor prevăzute în art. 68 alin. (1) din Lege: „o bună conduită“, „stăruinţă în muncă sau în cadrul activităţilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, al instruirii şcolare şi formării profesionale“; e)analizarea posibilităţii de extindere a Sistemului de creditare pentru propunerile, deciziile privind trecerea de la un regim de executare a pedepsei privative de libertate la altul, în sens progresiv sau regresiv; f)crearea premiselor pentru facilitarea analizei individuale şi pentru formularea propunerilor privind liberarea condiţionată. Secţiunea a 2-aSecvenţe de aplicare a Sistemului de creditare Articolul 18 Descrierea secvenţelor de utilizare a Sistemului de creditare(1) Sistemul de creditare are la bază înregistrările operate de către personalul care desfăşoară activităţi directe cu deţinuţii, în documentele specifice domeniului, aferente activităţilor şi programelor desfăşurate.(2) Pentru fiecare activitate, program de educaţie, asistenţă psihologică, asistenţă socială finalizat/absolvit, conform obiectivelor specifice demersului, fiecărui participant i se alocă un număr de credite - stabilit în funcţie de complexitatea activităţii sau programului finalizat/absolvit - conform anexei nr. 3.(3) Pentru fiecare activitate lucrativă, fiecărui participant i se alocă un număr de credite - conform anexei nr. 4.(4) Pentru situaţiile de risc, fiecărui deţinut cu rol în prevenirea sau înlăturarea acestora, ori care acordă sprijin altor persoane pentru desfăşurarea activităţilor curente şi asigurarea igienei individuale zilnice, i se alocă un număr de credite - stabilit în funcţie de natura şi complexitatea activităţii - conform anexei nr. 52.(5) În aplicaţia informatică PMSweb, la introducerea datelor specifice finalizării/absolvirii programelor, activităţilor educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, respectiv a participării la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc, numărul de credite corespunzător va fi alocat automat - în baza suportului informatic, după cum urmează:a)pentru finalizarea/absolvirea programelor, activităţilor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, conform anexei nr. 3; b)pentru participarea la activităţi lucrative, conform anexei nr. 4; c)pentru participarea la activităţi de prevenire sau înlăturare a situaţiilor de risc, conform anexei nr. 5. (6) Centralizarea creditelor acumulate şi/sau reduse, ca urmare a acordării recompenselor sau după aplicarea sancţiunilor disciplinare, este asigurată implicit de funcţionalităţile aplicaţiei informatice PMSweb, în secţiunile anume destinate.(7) Acumularea numărului de credite corespunzător fiecărui tip de recompensă prevăzută la art. 68 din Lege, conform anexei nr. 1, reprezintă condiţia necesară pentru analiza în comisia pentru acordarea recompenselor, dar nu şi suficientă pentru aprobarea recompensei, întrucât acordarea acesteia se realizează numai în condiţiile întrunirii cumulative a criteriilor prevăzute de cadrul legal.a)Propunerea de recompensare se formulează pentru toţi deţinuţii eligibili din punctul de vedere al creditelor acumulate şi care nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare, conform art. 144 din Regulament. b)Comisia pentru acordarea recompenselor decide cu privire la aprobarea/respingerea unei recompense propuse, preocupându-se de asigurarea unei ponderi adecvate3 a procesului de recompensare. c)În situaţia în care deţinutul a fost analizat în comisia pentru acordarea recompenselor, conform prevederilor de la lit. a), iar membrii comisiei au decis nerecompensarea acestuia, formularea următoarei propuneri de recompensare se va face numai după ce acesta a mai desfăşurat cel puţin o activitate care a generat credite şi a condus la modificarea soldului total în sens crescător, indiferent de cuantum şi dacă sunt îndeplinite şi celelalte condiţii corespunzătoare activităţii desfăşurate.Formularea propunerii de recompensare cu ridicarea unei măsuri disciplinare aplicate anterior nu este condiţionată de existenţa unui sold total pozitiv, echivalent cu numărul creditelor scăzute consecutiv aplicării măsurii disciplinare, ci se raportează la cuantumul creditelor acumulate ca urmare a participării deţinuţilor la activităţi. d)Prevederile lit. c) se aplică, în mod corespunzător, în cazul deţinuţilor cu sancţiuni multiple, recompensaţi odată cu ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior. (8) Procedura disciplinară se realizează în condiţiile cadrului legislativ, cu precizarea că fiecărei sancţiuni disciplinare aplicate de către comisia de disciplină îi corespunde un anumit număr de credite, care se scade din totalul celor acumulate, conform anexei nr. 2.(9) Creditele excedentare după acordarea unei recompense, precum şi cele insuficiente pentru analiza în vederea acordării unei recompense, se reportează, evidenţa acestora fiind
asigurată de funcţionalităţile implicite ale aplicaţiei informatice PMSweb. (10) La acordarea unei recompense sau consecutiv aplicării unei sancţiuni disciplinare, din totalul creditelor acumulate se scade numărul de credite aferent, conform anexelor nr. 1 sau 2, creditele rămase fiind disponibile pentru utilizări ulterioare. Aplicaţia informatică asigură contorizarea automată a totalului de credite acumulate/scăzute pe parcursul executării pedepsei privative de libertate. Articolul 19Cazuri particulare(1) Formularea propunerilor de recompensareÎntrunirea numărului de credite necesar pentru analiza în vederea acordării recompenselor rezultă din cumularea punctelor obţinute în cadrul mai multor activităţi: propunerea de recompensare este formulată de către reprezentantul care a derulat activitatea generatoare a celui mai mare număr de credite sau, după caz, de către coordonatorul celui mai recent demers, activitate sau program. a)În situaţia în care deţinutul a fost recompensat ca urmare a participării la un anumit tip de activitate, însă rămâne eligibil pentru recompensare şi în perioada imediat următoare, se va evita recompensarea pentru aceeaşi activitate desfăşurată.Propunerea de recompensare va fi întocmită de către coordonatorul celui mai recent demers, chiar dacă totalul creditelor acumulate ulterior este mai mic comparativ cu soldul precedent. În situaţia în care, totuşi, deţinutul rămâne eligibil pentru recompensare, fără a mai desfăşura activităţi generatoare de credite ulterior, personalul responsabil formulează propunerea de recompensare, în mod repetat, pentru acelaşi tip de activitate finalizată. b)În cazul în care cumularea creditelor este consecutivă exclusiv activităţilor creditate de personalul din cadrul sectorului prevenirea criminalităţii şi terorismului sau de către director, propunerea de recompensare este formulată de şeful secţiei. c)În situaţia în care două luni consecutiv deţinutul nu îndeplineşte condiţia celor 4 zile câştig, conform anexei nr. 4, iar în cea de-a treia lună îndeplineşte cuantumul necesar de credite pentru a fi propus, fără a mai desfăşura însă activităţi lucrative în luna curentă, propunerea de recompensare este formulată de coordonatorul celui mai recent demers, respectiv şeful ultimului punct de lucru în care a muncit deţinutul. (2) Transferul deţinuţilora)În cazul transferului deţinuţilor, personalul responsabil actualizează informaţiile consemnate în aplicaţia informatică, astfel încât să se asigure finalizarea activităţilor şi programelor curente şi alocarea, după caz, a creditelor; în cazul transferului neprevăzut/de urgenţă al unor deţinuţi care au participat la mai mult de 75% din numărul total de şedinţe prevăzute în cadrul programelor educaţionale şi/sau de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, coordonatorul structurii reintegrare socială din unitatea de destinaţie, în baza unei informări scrise primite din partea penitenciarului sursă, asigură realizarea evaluării finale a deţinutului în cadrul programului şi finalizează demersurile respective în aplicaţia informatică, cu alocarea, după caz, a creditelor corespunzătoare. b)Pentru deţinuţii sosiţi prin transfer, care au înregistrat soldul de credite necesar, în unitatea de provenienţă, dar în penitenciarul de destinaţie, în luna premergătoare formulării propunerii de recompensare, nu au desfăşurat niciun fel de activităţi generatoare de credite, propunerea de recompensare este formulată de către şeful secţiei. (3) Situaţia creditării deţinuţilor aflaţi în tranzitPentru deţinuţii aflaţi în tranzit se impune orientarea intervenţiei spre activităţi de scurtă durată, cu accent pe susţinerea de convorbiri individuale de informare/consiliere psihologică/consiliere pe probleme sociale - activităţi care răspund unor nevoi ale deţinuţilor, dar care nu sunt generatoare de credite. (4) Compensarea/rectificarea înregistrărilor din aplicaţia informatică PMSweba)În cazul erorilor de operare a datelor, responsabilitatea rectificării revine coordonatorului sectorului corespunzător - reintegrare socială, organizarea muncii, siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, prevenirea criminalităţii şi terorismului, în baza sesizării scrise a situaţiei care a impus operarea rectificării.Pentru toate rectificările şi compensările operate în aplicaţia informatică, ce au consecinţe asupra soldului de credite al deţinuţilor, indiferent de temeiul în care acestea sunt efectuate, trebuie completat formularul4 din anexa nr. 6. b)Drepturile de compensare, în sensul rectificării unei omisiuni sau erori, în aplicaţia informatică, cu influenţă asupra numărului de credite, sunt acordate, exclusiv, coordonatorilor principalelor sectoare de activitate: şeful structurii de educaţie şi asistenţă psihosocială, şeful structurii organizarea muncii, precum şi secretarului comisiei pentru acordarea recompenselor şi directorului unităţii, conform responsabilităţilor şi competenţelor stabilite în cap. II secţiunea a 3-a. c)În cazul în care un deţinut recompensat cu permisiunea de ieşire din penitenciar nu beneficiază în fapt de această recompensă, din motive imputabile sau neimputabile lui, numărul creditelor scăzute se va compensa. Compensarea creditelor scăzute prin recompensare se efectuează de directorul locului de deţinere, în baza formularului de rectificare prevăzut în anexa nr. 6, cu precizarea motivelor care au condus la această situaţie. În secţiunea Vizite, în cadrul înregistrării corespunzătoare recompensei cu permisiunea de ieşire din penitenciar acordată, la rubrica Observaţii se menţionează motivele neaplicării recompensei. (5) În situaţia acordării eronate a recompenselor de către comisia responsabilă de la nivelul unităţii, care determină modificarea soldului de credite din aplicaţia informatică, înregistrările greşite vor fi compensate în modulul Credite, în baza formularului de rectificare prevăzut la anexa nr. 6. Pentru actualizarea datelor din rubrica Recompense se procedează la ştergerea înregistrării aferente recompensei în secţiunea Vizite. Imediat după sesizarea erorii, în aceeaşi lună, se va constitui o nouă comisie şi va fi reluat procesul de planificare şi programare, cu încheierea deciziei corecte de recompensare.(6) Formularul5, completat conform anexei nr. 6, este utilizat de către secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor, pentru ştergerea deţinuţilor programaţi pentru analiza în cadrul comisiei pentru acordarea recompenselor, în cazurile de transfer/liberare/deces/ridicat în cercetări, survenite anterior întrunirii acesteia.(7) Situaţia deţinuţilor cu dosare conexate şi a celor care au desfăşurat activităţi lucrative în arestul organelor de poliţieÎn cazul în care în hotărârea de condamnare s-a dispus deducerea unei perioade executate anterior, la calcularea creditelor necesare pentru acordarea unei recompense se ţine seama de soldul obţinut în timpul perioadei executate anterior. Odată ce se solicită dosarul individual pentru conexare de la unitatea din care a fost pus în libertate deţinutul, în vederea deducerii corecte a perioadei executate şi calculării fracţiunilor necesare liberării condiţionate, se vor solicita şi lămuriri cu privire la soldul de credite: pozitiv sau negativ. Zilele considerate ca executate pe baza muncii prestate în arestul organelor de poliţie generează credite potrivit anexei nr. 4. Responsabil pentru actualizarea creditelor în situaţiile prezentate este secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor, în baza sesizării Structurii „Evidenţă deţinuţi“ care, prin persoana desemnată, va completa formularul din anexa nr. 6, aprobat de director, şi îl va preda secretarului comisiei pentru acordarea recompenselor, în vederea operării corespunzătoare în aplicaţia informatică. În acest caz se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (2) lit. b). Articolul 20Excepţii privind aplicarea Sistemului de creditare(1) În cazul deţinuţilor clasificaţi iniţial în regimul deschis, cu pedepse până la un an, dată fiind perioada scurtă de detenţie, acordarea recompensei cu permisiunea de ieşire din penitenciar nu este condiţionată de însumarea unui anumit număr de credite. Acordarea recompensei cu permisiunea de ieşire din penitenciar pentru această categorie de deţinuţi nu determină scăderea creditelor cumulate.(2) În cazul analizării posibilităţii de acordare, din motive umanitare, conform legii, a permisiunii de ieşire din penitenciar, însumarea unui anumit număr de credite constituie o premisă favorabilă deciziei comisiei pentru acordarea recompenselor, însă nu condiţionează acordarea acesteia. Acordarea recompensei în astfel de împrejurări nu determină scăderea creditelor cumulate de către persoanele private de libertate. Secţiunea a 3-aResponsabilităţi şi competenţe ale personalului care aplică Sistemul de creditare

Personalul care utilizează Sistemul de creditare Responsabilităţi şi competenţe
3.1. Personalul care desfăşoară activităţi directe cu deţinuţii: 3.1.1. de educaţie şi asistenţă psihosocială
a) desfăşoară activităţi directe cu deţinuţii şi asigură introducerea datelor în câmpurile specifice din aplicaţia informatică PMSweb; b) asigură corectitudinea înregistrărilor, prin confruntarea evidenţelor scriptice, de exemplu, mapa programului sau documentele activităţii, cu datele operate în câmpurile specifice din aplicaţia informatică PMSweb; c) informează deţinuţii cu privire la numărul de credite acumulate la finalul activităţii sau programului; d) vizualizează raportul 900 din aplicaţia informatică PMSweb cu posibilitatea selectării deţinuţilor eligibili din punctul de vedere al activităţilor de reintegrare socială, care au acumulat numărul de credite necesar pentru formularea propunerii de recompensare; e) programează, până în data de 10 a lunii, deţinuţii care au participat la activităţi directe, desfăşurate sub coordonarea sa, la comisia pentru acordarea recompenselor, pregătindu-se astfel generarea raportului cu propunerea de recompensare sau a sesizării: raportul 901 - anexa nr. 7 sau raportul 902 - anexa nr. 8, fără a se lista. Programarea conţine tipul de recompensă propus şi motivaţia; f) semnează raportul sau sesizarea de recompensare, cu verificarea7 corectitudinii propunerii formulate, avizat în format electronic de şeful secţiei şi listat de către secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor.
3.1.2. lucrative6
a) înaintează Compartimentului organizarea muncii tabelele nominale de scoatere la muncă, în vederea înregistrării pontajului deţinuţilor în câmpurile specifice din aplicaţia informatică PMSweb; b) informează deţinuţii cu privire la numărul de credite acumulat la finalul fiecărei luni; c) vizualizează raportul 900 din aplicaţia PMSweb cu posibilitatea selectării deţinuţilor implicaţi în activităţi lucrative care au obţinut numărul de credite necesar formulării propunerii de recompensare şi care sunt eligibili şi în ceea ce priveşte îndeplinirea celorlalte condiţii specifice; d) programează la comisia pentru acordarea recompenselor, până în data de 10 a lunii, deţinuţii care au participat la activităţi lucrative, desfăşurate sub coordonarea sa, pregătindu-se astfel generarea raportului cu propunerea sau sesizarea de recompensare, raportul 901 sau raportul 902, fără a se lista. Programarea conţine tipul de recompensă propus şi motivaţia; e) semnează raportul sau sesizarea de recompensare, cu verificarea8 corectitudinii propunerii formulate, avizat în format electronic de şeful secţiei şi listat de către secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor.
3.1.3. prevăzute la anexa nr. 5
a) operează, în baza aprobării acordate de conducerea profesională, creditele în câmpurile specifice din aplicaţia PMSweb9; b) solicită aprobarea directorului unităţii pentru acordarea numărului corespunzător de credite deţinutului10.
3.2. Compartimentul organizarea muncii a) introduce în câmpurile specifice din aplicaţia informatică PMSweb pontajul deţinuţilor implicaţi în activităţile lucrative; b) introduce în aplicaţia informatică PMSweb, în baza documentelor justificative, datele necesare pentru alocarea zilelor câştig, corespunzătoare activităţilor lucrative derulate de către deţinuţi în perioada arestului efectuat la organele de poliţie; c) efectuează transferul de credite până în data de 7 a lunii11; d) în lipsa şefului punctului de lucru, precum şi în situaţia deţinuţilor din regimul deschis care desfăşoară activităţi lucrative în afara locului de deţinere, fără supraveghere, îndeplineşte responsabilităţile de la pct. 3.1.2 lit. b)-e).
Personalul care utilizează Sistemul de creditare Responsabilităţi şi competenţe
3.3. Şeful secţiei a) pentru situaţiile reglementate prin prezenta metodologie, pentru care şeful de secţie are responsabilitatea formulării propunerii de recompensare, programează deţinuţii la comisia pentru acordarea recompenselor, pregătindu-se astfel generarea raportului cu propunerea sau sesizarea de recompensare, raportul 901 sau raportul 902, fără a se lista. Programarea conţine tipul de recompensă propus şi motivaţia; b) avizează electronic12, pozitiv sau negativ, rapoartele şi sesizările de recompensare, inclusiv pentru propriile programări, până la data de 12 a lunii, cu precizarea motivaţiei în cazul avizului negativ; în situaţia propunerii unui alt tip de recompensă faţă de cel formulat iniţial, menţine avizul pozitiv, generat implicit în aplicaţia informatică, şi consemnează propunerea sa la rubrica Comentarii; c) semnează raportul şi sesizarea de recompensare, după caz, cu verificarea13 corectitudinii, după caz, a propunerii sau avizului formulat, listate de către secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor şi semnate de către persoana care a formulat propunerea de recompensare; d) după semnare şi avizare, remite rapoartele şi sesizările de recompensare secretarului comisiei pentru acordarea recompenselor, pe bază de tabel nominal, raportul 907, listat din aplicaţia informatică PMSweb; e) asigură aducerea la cunoştinţa deţinuţilor, sub semnătură, a rezoluţiei comisiei pentru acordarea recompenselor, în rubrica corespunzătoare din raportul/sesizarea de recompensare.
3.4. Coordonatorii sectorului de activitate (şef serviciu aplicare regim penitenciar, director adjunct educaţie şi asistenţă psihosocială sau şef serviciu educaţie şi asistenţă psihosocială, în situaţia în care funcţia nu este ocupată, şef serviciu educaţie şi şef serviciu asistenţă psihosocială, director adjunct economico-administrativ, ori, după caz, şef serviciu/birou producţie şi venituri proprii, şef serviciu/birou producţie şi organizarea muncii sau şef serviciu/birou evidenţă şi organizarea muncii) a) asigură informarea, comunicarea şi diseminarea în cadrul colectivelor pe care le coordonează a cerinţelor legate de aplicarea Sistemului de creditare; b) asigură monitorizarea şi controlul modului în care cerinţele privind aplicarea Sistemului de creditare sunt îndeplinite; c) monitorizează şi verifică corectitudinea introducerii datelor în câmpurile specifice din aplicaţia informatică PMSweb de către personalul din subordine, care desfăşoară activităţi directe cu deţinuţii; d) rectifică omisiunile/erorile de introducere a datelor specifice în câmpurile din aplicaţia informatică PMSweb, în baza sesizării scrise a situaţiei care a impus rectificarea14.
3.5. Secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor a) planifică şi constituie comisia pentru acordarea recompenselor, până la data de 7 a lunii; b) listează rapoartele de recompensare avizate electronic de şefii secţiilor şi asigură semnarea acestora de către persoanele care au formulat propunerile, precum şi de către şefii secţiilor, până la data de 15 a lunii; c) şterge programarea, pentru cazurile prevăzute la art. 19 alin. (6), în baza formularului din anexa nr. 6; d) primeşte rapoartele de recompensare de la şefii de secţie, pe bază de tabel nominal, raportul 907; e) prezintă situaţia fiecărui deţinut în vederea analizării de către comisia pentru acordarea recompenselor şi realizează adnotări pe fiecare raport de recompensare, respectiv operează în câmpul specific din aplicaţia informatică PMSweb tipul recompensei stabilite; f) închide deciziile de recompensare în limitele competenţelor de aprobare stabilite de Lege15; g) consemnează pe raportul de recompensare, pe verso, motivarea deciziei comisiei pentru acordarea recompenselor, în situaţia nerecompensării unui deţinut cu comportament constant pozitiv pentru a-i permite acestuia cumularea creditelor necesare pentru recompensarea ulterioară cu permisiunea de ieşire din penitenciar; h) efectuează ştergerile şi compensările necesare, pentru situaţia prevăzută la art. 19 alin. (5); i) predă şefilor de secţie, în baza condicii de predare-primire, cu înregistrare exclusiv numerică, rapoartele de recompensare cu rezoluţia comisiei pentru acordarea recompenselor, în vederea luării la cunoştinţă şi semnării de către deţinuţi; j) ridică de la şefii secţiilor rapoartele de recompensare luate la cunoştinţă, prin semnătura deţinuţilor; k) distribuie, în format electronic, personalului de la sectorul vizite tabelul 905 cu deţinuţii recompensaţi în cadrul comisiei pentru acordarea recompenselor, în vederea operării în fişele de vizită;
Personalul care utilizează Sistemul de creditare Responsabilităţi şi competenţe
l) listează raportul 903 - anexa nr. 9 şi se îngrijeşte de expedierea tabelului prevăzut la anexa nr. 12, până la data de 25 a fiecărei luni, către Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Direcţia siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, care cuprinde propunerile de recompensare cu permisiunea de ieşire din penitenciar cu durata mai mare de 24 de ore; m) instituie o mapă de aşteptare a rapoartelor de recompensare, raportul 903, cu permisiunea de ieşire din penitenciar cu durata mai mare de o zi. După primirea aprobării, face menţiuni pe rapoartele de recompensare aflate în mapa de aşteptare cu privire la numărul lucrării şi rezoluţia directorului general, după care le prezintă directorului unităţii pentru autentificare şi stabilire a datei plecării din unitate a persoanei recompensate; n) înştiinţează Serviciul evidenţă deţinuţi şi organizarea muncii despre recompensele cu permisiunea de ieşire din penitenciar, în vederea emiterii documentelor prevăzute în anexele nr. 10 şi 11; o) predă secretarului comisiei de disciplină rapoartele de recompensare, pe bază de condică, pentru clasare în dosarul disciplinar, până la data de 5 a lunii următoare; p) listează şi arhivează tabelele nominale ale deţinuţilor recompensaţi în cadrul comisiei pentru acordarea recompenselor, raportul 905, care constituie parte componentă a registrului prevăzut de art. 79 lit. b) din Lege, până la data de sfârşit a lunii 16; q) în cazul persoanelor cu dosare conexate, precum şi în situaţia deţinuţilor care au desfăşurat activităţi lucrative în perioada arestului efectuat la organele de poliţie, completează Programul „Restaurare credite“ 17, care generează, în secţiunea Credite, un credit; r) pentru situaţiile prevăzute la lit. q), compensează înregistrarea iniţială, de un credit, până la valoarea corectă a soldului 18.
3.6. Membrii comisiei pentru acordarea recompenselor 19 a) asigură respectarea secvenţelor prevăzute în prezenta metodologie de aplicare a Sistemului de creditare, în vederea acordării recompenselor; b) analizează toate propunerile de acordare a recompenselor pentru deţinuţii care au acumulat numărul de credite aferent recompenselor prevăzute la art. 68 din Lege, indiferent de avizul pozitiv sau negativ, şi urmăresc întrunirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de cadrul normativ; c) decid, după caz, acordarea recompensei, respingerea propunerii de recompensare sau înlocuirea cu un alt tip de recompensă; în situaţia nerecompensării unui deţinut pentru a-i permite recompensarea ulterioară cu permisiunea de ieşire din penitenciar, motivaţia deciziei este consemnată pe raportul de recompensare neaprobat; d) propun directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor recompensarea deţinuţilor cu permisiunea de ieşire din penitenciar cu durata mai mare de 24 de ore; e) semnează rapoartele de recompensare la secţiunea aferentă deciziei comisiei pentru acordarea recompenselor, precum şi tabelele nominale cu deciziile de recompensare, listate de secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor; f) în baza sesizării structurii „Evidenţă deţinuţi“, aprobată de către directorul unităţii, completează formularul din anexa nr. 6 şi actualizează creditele în aplicaţia informatică, pentru situaţiile generate de dosarele conexate sau de zilele câştig din perioada de arest.
3.7. Secretarul comisiei de disciplină a) introduce în aplicaţia informatică PMSweb, în secţiunea Comisii, hotărârile comisiei de disciplină privind sancţiunile disciplinare, aplicaţia reducând, în mod automat, numărul de credite prevăzut în anexa nr. 2; b) completează în aplicaţia informatică PMSweb data anulării sau modificării unei sancţiuni disciplinare, în cazul admiterii sau admiterii în parte de către judecătorul delegat sau de către instanţa de judecată a unei plângeri sau contestaţii formulate de către deţinut, având consecinţă realocarea numărului de credite pierdute prin sancţiune; c) primeşte de la secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor rapoartele de recompensare, pe bază de condică, şi le clasează în dosarul disciplinar, până la data de 5 a lunii următoare.
3.8. Compartimentul „Vizită“ a) primeşte de la secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor, în format electronic, tabelul, raportul 905, cu deţinuţii recompensaţi în cadrul comisiei pentru acordarea recompenselor şi operează în fişele de vizită; b) consemnează în câmpul „Vizite“ data punerii în aplicare a recompenselor.
3.9. Directorul unităţii a) stabileşte data de desfăşurare a lucrărilor comisiei de recompensare; b) aprobă, în condiţiile extrasului din metodologia menţionată în anexa nr. 5 alocarea şi cuantumul creditelor pentru situaţiile de risc20 şi operează creditele corespunzătoare, în aplicaţia informatică PMSweb; c) aprobă, la solicitarea şefului secţiei, alocarea şi cuantumul creditelor pentru situaţiile de risc, altele decât cele prevăzute la lit. b); d) stabileşte data de început a recompensei cu permisiunea de ieşire din penitenciar; e) semnează legitimaţia deţinutului pentru permisiunea de ieşire din penitenciar; f) ia măsuri de instruire a deţinutului recompensat cu permisiunea de ieşire din penitenciar, în condiţiile art. 148 alin. (1) şi (2) din Regulament;
Personalul care utilizează Sistemul de creditare Responsabilităţi şi competenţe
g) contactează reprezentanţii legali, soţul sau soţia ori rudele până la gradul IV inclusiv, în cazurile prevăzute de art. 148 alin. (1) şi (2) din Regulament; h) ia măsuri ca numele deţinuţilor recompensaţi cu permisiunea de ieşire din penitenciar să fie comunicate telefonic organelor de poliţie pe raza cărora se află localităţile unde cei în cauză se deplasează; i) rectifică omisiunile/erorile de introducere a datelor specifice în câmpurile din aplicaţia informatică PMSweb în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (4) lit. c);
3.10. Informaticianul unităţii a) acordă permisiuni de operare în aplicaţia informatică PMSweb, conform instrucţiunilor de aplicare şi deciziei directorului unităţii; b) oferă, la nevoie, sprijin şi consultanţă de specialitate personalului cu responsabilităţi în aplicarea Sistemului de creditare, în vederea soluţionării aspectelor problematice.
3.11. Evidenţa deţinuţilor a) face menţiuni în registrul de termene cu privire la data la care se pune în aplicare recompensa cu permisiunea de ieşire din penitenciar, stabilită în prealabil de directorul unităţii, în vederea emiterii documentelor prevăzute în anexele nr. 10 şi 11; b) prin persoana desemnată întocmeşte sesizarea către secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor, aprobată de director, şi o predă secretarului comisiei pentru acordarea recompenselor în vederea actualizării creditelor în aplicaţia informatică, pentru situaţiile generate de dosarele conexate sau de zilele câştig din perioada de arest.

Articolul 21Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta metodologie. 1 Întocmit conform responsabilităţilor şi competenţelor prevăzute în cap. II secţiunea a 3-a pct. 3.5 lit. o). 2 În cazul deţinuţilor care acordă sprijin altor persoane pentru desfăşurarea activităţilor curente şi asigurarea igienei individuale zilnice, creditarea se realizează în conformitate cu anexa nr. 5, cuantumul creditelor alocate fiind stabilit de către directorul unităţii, la propunerea formulată de şeful secţiei. 3 Evitarea fenomenului de suprarecompensare - limitându-se accesul persoanelor cu o bună conduită la recompense de rang superior sau, dimpotrivă, nerecompensarea pe perioade îndelungate de timp -, soldul de credite crescând disproporţionat raportat la media efectivului de deţinuţi. 4 Formularul, completat în scop justificativ conform anexei nr. 6, este depus în fondul documentar al serviciului/sectorului de activitate. 5 Formularul se depune la dosarul disciplinar al deţinutului. 6 Sunt asimilaţi şefilor punctelor de lucru categoriile de personal prevăzute în anexa nr. 4 lit. C. 7 Persoana care a formulat propunerea de acordare a recompensei verifică şi validează datele consemnate în raportul de recompensare, anterior semnării acestuia. 8 Idem pct. 9. 9 Lucrătorul de prevenirea criminalităţii. 10 Alte categorii profesionale, şeful de secţie. 11 Pentru generarea corectă a datelor înscrise în raportul 900, data efectuării transferului de credite trebuie înregistrată ca ultima zi a lunii în care au fost desfăşurate activităţile lucrative. Spre exemplificare, dacă data transferării creditelor consecutive activităţilor lucrative s-a făcut pe data de 7 a lunii mai pentru luna aprilie, data înregistrării transferului va fi 30 aprilie. 12 Pentru propunerile de recompensare pentru care se impune un aviz negativ, şeful secţiei accesează aplicaţia informatică, alege opţiunea „Modifică“, debifează câmpul „Aviz şef secţie“ şi completează în mod corespunzător rubrica destinată acestui scop, cu precizarea că avizul pozitiv implicit este asigurat de aplicaţia informatică. 13 Şeful secţiei verifică şi validează datele consemnate în raportul de recompensare, confirmând prin semnătură avizul iniţial acordat. 14 Compensarea poate fi operată numai în cazul în care există înregistrări cu efecte asupra soldului de credite. Utilizarea formularului prevăzut la anexa nr. 6 se impune doar în situaţiile în care apar erori în alocarea corectă a creditelor. 15 Recompensele aprobate/neaprobate de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se închid la data primirii răspunsului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 16 Constituie excepţie de la data de clasare şi arhivare la dosarul disciplinar recompensele pentru a căror acordare este necesară aprobarea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 17 Programul „Restaurare credite“ se regăseşte în secţiunea Educaţional - Programe şi activităţi, iar pentru consemnarea datelor se procedează în mod similar operării informaţiilor referitoare la participarea deţinuţilor la programele de educaţie şi asistenţă psihosocială. 18 În cazul deţinuţilor care au desfăşurat activităţi lucrative în perioada arestului efectuat la organele de poliţie, creditele se calculează conform anexei nr. 4, prin înmulţirea cu 4 a numărului total de zile câştigate. Pentru deţinuţii cu dosare conexate, înregistrarea de compensare se face prin adunare sau scădere, astfel încât rezultatul să echivaleze cu soldul obţinut în timpul perioadei executate anterior. De exemplu: deţinutul are sold credite, din perioada executată anterior, egal cu 18; după finalizarea programului „Restaurare credite“ este alocat 1 credit; se intervine, prin compensare, cu +17 credite, pentru obţinerea soldului curent de 18. 19 În cazul în care se înregistrează modificări în componenţa comisiei pentru acordarea recompenselor de la constituirea acesteia până la data desfăşurării propriu-zise a activităţilor, cum ar fi misiuni neprevăzute, concedii medicale, persoana desemnată responsabilă preia atribuţiile membrului absent şi semnează „Pentru“. 20 Identificate de celelalte categorii profesionale, în afara lucrătorilor de prevenire a criminalităţii. ANEXA Nr. 1la metodologie

Tipuri de recompense acordate deţinuţilor din unităţile penitenciare
Tipul recompensei conform Legii nr. 275/2006 Nr. de credite
Art. 68 alin. (1) lit. a) Încredinţarea unei responsabilităţi în cadrul activităţilor 30
Art. 68 alin. (1) lit. c) Suplimentarea dreptului la pachet şi vizită 45
Art. 68 alin. (1) lit. d) Acordarea de premii constând în materiale pentru activităţi ocupaţionale 30
Art. 68 alin. (1) lit. e) Permisiunea de ieşire din penitenciar pentru o zi, dar nu mai mult de 15 zile pe an 60
Art. 68 alin. (1) lit. f) Permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 5 zile, dar nu mai mult de 25 zile pe an 80
Art. 68 alin. (1) lit. g) Permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 10 zile, dar nu mai mult de 30 zile pe an 80
Art. 69 alin. (5) Permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 5 zile, pe motive umanitare 0

Propunerea de recompensare cu recompensa prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, se formulează atunci când deţinutul cumulează minimum 60 credite. Pentru fiecare permisiune de ieşire din penitenciar pentru o zi acordată se scad 60 credite. Soldul minim necesar pentru formularea propunerilor de recompensare cu recompensele prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. f) şi g) din Legea nr. 275/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este de 80 credite. Acordarea acestor tipuri de recompense determină scăderea unui număr fix, de 80 credite, indiferent de durata permisiunilor de ieşire din penitenciar aprobate. Pentru ridicarea unei sancţiuni disciplinare1:

Art. 68 alin. (1) lit. b) Ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior, după cum urmează:
Ridicarea sancţiunii „avertisment“ [art. 71 alin. (1) lit. a)] Necesită acumularea a 30 credite pentru anularea scăderii celor 30 de credite pierdute prin sancţionare.
Ridicarea sancţiunii „suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice, sportive pentru o perioadă de cel mult o lună“ [art. 71 alin. (1) lit. b)] Necesită acumularea a 30 credite pentru anularea scăderii celor 30 de credite pierdute prin sancţionare.
Ridicarea sancţiunii „suspendarea dreptului de a presta o muncă pe o perioadă de cel mult o lună“ [art. 71 alin. (1) lit. c)] Necesită acumularea a 30 credite pentru anularea scăderii celor 30 de credite pierdute prin sancţionare.
Ridicarea sancţiunii „suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri, cu excepţia celor necesare pentru igiena individuală, pentru o perioadă de cel mult 2 luni“ [art. 71 alin. (1) lit. d)] Necesită acumularea a 50 credite pentru anularea scăderii celor 50 de credite pierdute prin sancţionare.
Ridicarea sancţiunii „suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni“ [art. 71 alin. (1) lit. e)] Necesită acumularea a 60 credite pentru anularea scăderii celor 60 de credite pierdute prin sancţionare.
Ridicarea sancţiunii „izolarea pentru maximum 10 zile“ [art. 71 alin. (1) lit. f)] (indiferent de numărul de zile) Necesită acumularea a 100 credite pentru anularea scăderii celor 100 de credite pierdute prin sancţionare.

1 Formularea propunerilor de recompensare nu este condiţionată de existenţa unui sold total pozitiv, echivalent cu numărul creditelor scăzute consecutiv aplicării măsurii disciplinare, ci se raportează la cuantumul creditelor acumulate ca urmare a participării deţinuţilor la activităţi, care întotdeauna are valoare pozitivă raportat la soldul total, vizualizat în aplicaţia informatică PMSweb, şi care trebuie să fie cel puţin egal cu numărul creditelor scăzute consecutiv aplicării măsurii disciplinare. ANEXA Nr. 2la metodologie

Tipuri de sancţiuni disciplinare aplicate deţinuţilor şi numărul corespunzător de credite deductibile
Tipul sancţiunii disciplinare conform Legii nr. 275/2006 Nr. de credite
Art. 71 alin. (1) lit. a) Avertisment –30
Art. 71 alin. (1) lit. b) Suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice şi sportive pentru o perioadă de cel mult o lună (indiferent de perioadă) –30
Art. 71 alin. (1) lit. c) Suspendarea dreptului de a presta o muncă pe o perioadă de cel mult o lună (indiferent de perioadă) –30
Art. 71 alin. (1) lit. d) Suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri, cu excepţia celor necesare pentru igiena individuală, pentru o perioadă de cel mult 2 luni (indiferent de perioadă) –50
Art. 71 alin. (1) lit. e) Suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni (indiferent de perioadă) –60
Art. 71 alin. (1) lit. f) Izolarea pentru maximum 10 zile (indiferent de numărul de zile) –100

ANEXA Nr. 3la metodologie Nomenclatorul activităţilor şi programelor educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială Propunerile de recompensare pentru deţinuţii care au participat la activităţi şi programe de reintegrare socială se formulează numai la finalizarea/absolvirea unei activităţi, după caz, a unui program, cu respectarea numărului de credite prevăzut pentru fiecare tip de recompensă, conform anexei nr. 1 la metodologie.

A. Domeniul educaţie
Nr. crt. Activităţi/Programe Nr. de credite
Învăţământ
1. Instruire şcolară - învăţământ de masă, clasele I-XIII - adulţi Instruire şcolară - învăţământ de masă, clasele I-XIII - minori şi tineri Învăţământ profesional cu durata de 2 ani - adulţi Anul I Anul II Învăţământ profesional cu durata de 2 ani - minori şi tineri Anul I Anul II 30/semestru absolvit 80/semestru absolvit 30/semestru absolvit 80/semestru absolvit
2. Program „A Doua Şansă“ - adulţi - Nivel primar, an de studiu I-IV - Nivel gimnazial, an de studiu V-VIII Program „A Doua Şansă“ - minori şi tineri - Nivel primar, an de studiu I-IV - Nivel gimnazial, an de studiu V-VIII 30/an de studiu absolvit 80/an de studiu absolvit
3. Universitar 30/an promovat
4. Postuniversitar 30/an promovat
Nr. crt. Activităţi/Programe Nr. de credite
Formare profesională
5. Cursuri de iniţiere 20/curs absolvit
6. Cursuri de calificare/specializare/perfecţionare - adulţi Cursuri nivel I Cursuri nivel II Cursuri de calificare - minori şi tineri 40/curs nivel I absolvit 60/curs nivel II absolvit 80/curs absolvit (indiferent de nivel)
7. Activităţi de informare/consiliere/medierea muncii (Organizate pe baza proiectului de activitate) 10
Programe educaţionale
8. Adaptare pentru viaţa instituţionalizată (Se acordă o singură dată.) 5
9. Program de alfabetizare 30
10. Program de educaţie pentru sănătate 25
11. Program de informare pentru prevenirea consumului de droguri, alcool, tutun 25
12. Program de educaţie pentru viaţa de familie 25
13. Program de educaţie civică 25
14. Program de cultură generală „Universul cunoaşterii“ 25/modul
15. Program „Dezvoltarea spiritului antreprenorial al persoanelor private de libertate“ 25
16. Program „Implicarea angajatorilor în mediul penitenciar“ 25
17. Program „Minte sănătoasă, în corp sănătos“ (femei) 25
18. Program „Descopăr lumea citind“ (minori) 25
19. Program „Educaţie pentru drepturile omului“ (minori) 25
20. Program de valorificare a aptitudinilor - HOBBY (creaţie artistică, literatură, pictură, sculptură, grafică, origami etc.) 20
21. Program destinat menţinerii unei vieţi active „Activ - club“ (calculator, limbi străine etc.) 20
22. Programe de educaţie religioasă: Programul „Cuvântul care zideşte“ - Modulul I Programul „Cuvântul care zideşte“ - Modulul II Programul „Lăudaţi pe Domnul“ 25/modul, program
23. Program „Educaţie prin sport“ 20
24. Program de iniţiere în limba română şi de orientare culturală pentru străini 25
25. Programul de dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă destinat minorilor privaţi de libertate 25
26. Programul „Stil de viaţă sănătos“ 25
27. Programul „Gestionarea emoţiilor“ 25
28. Programul „Alfabetul Bunului Cetăţean“ 25
29. Programul „Eu şi familia mea“ 25
30. Programul „Adolescentul şi anturajul său“ 25
31. Programul de individualizare a parcursului educaţional din penitenciar 25
32. Programul de consiliere pentru dobândirea autonomiei şi responsabilităţii 25
33. Alte programe educaţionale (Cu respectarea standardului de minimum 12 şedinţe, conform lit. E) 20/25 În funcţie de tipul programului educaţional
Nr. crt. Activităţi/Programe Nr. de credite
Activităţi educaţionale
34. Programul „O zi în penitenciar“ 5/activitate
35. Programul „Managementul voluntarilor“ 5/activitate
36. Activităţi de educaţie pe platforma de eLearning pentru prevenirea tuberculozei (5 credite se acordă, o singură dată, numai la finalul parcurgerii activităţii, în ansamblul său, şi nu pentru fiecare modul în parte.) 5
37. Activităţi artistice 10
38. Activităţi de difuzare a culturii 10
39. Activităţi sportive Nu se creditează.
40. Concursuri tematice (Se acordă participanţilor calificaţi în etapa finală, conform proiectului de activitate.) 5 Pentru finalişti
41. Competiţii sportive în interiorul penitenciarului (Se acordă pentru finalişti, stabiliţi conform proiectului de activitate.) 10
Activităţi în comunitate
42. Vizionare spectacole de teatru/competiţii sportive/expoziţii artistice Nu se creditează.
43. Vizite la obiective culturale, instituţii publice şi private, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, excursii, tabere, ieşiri în natură
44. Participare la servicii religioase
45. Protagonist în piesă de teatru (Se acordă iniţial, o singură dată/piesă/an.) (Se acordă pentru fiecare reprezentaţie susţinută ulterior.) 30 10/reprezentaţie
46. Participare la competiţii sportive 10 Tuturor participanţilor
47. Participare cu exponate proprii la expoziţii artistice (Se acordă o dată/expoziţie.) 20
Activităţi derulate de preotul angajat, după caz, în colaborare cu reprezentanţii cultelor
48. Activităţi religioase (Organizate pe baza proiectului de activitate) 10
49. Activităţi de sprijin la activităţile religioase Se creditează conform anexei nr. 4.
Activităţi interpenitenciare
50. Activităţi sportive (competiţii, campionate) (Se acordă pentru finalişti, stabiliţi conform proiectului de activitate) 10
51. Activităţi cultural-artistice (participare ca protagonişti la spectacole, festival teatru) (Se acordă iniţial, o singură dată/piesă/an.) (Se acordă pentru fiecare reprezentaţie susţinută ulterior.) 30 10/reprezentaţie
Activităţi şi programe educaţionale derulate de colaboratori externi
52. a) Programe educaţionale - creditate (Cu respectarea standardelor minime prevăzute la lit. F) 20/25 În funcţie de tipul programului educaţional
53. b) Programe educaţionale - necreditate (Se va realiza distincţia în aplicaţia informatică PMSweb.) Nu se creditează.
B. Domeniul asistenţă psihologică
Nr. crt. Programe de asistenţă psihologică Nr. de credite
1. Program destinat persoanelor cu antecedente în toxicomanie 30
2. Program destinat persoanelor cu antecedente de consum de alcool 30
3. Program destinat persoanelor cu conduită agresivă 30
4. Program destinat persoanelor cu risc de suicid 30
5. Program destinat agresorilor sexuali 30
6. Program destinat vârstnicilor 30
7. Program destinat persoanelor cu afecţiuni psihice 30
8. Program de autocunoaştere şi dezvoltare personală (3 module) 25/modul
9. Program de autocunoaştere şi dezvoltare personală prin metoda artterapiei (3 module) 25/modul
10. Program „Relaţii conjugale şi familiale“ (femei) (Coordonator psiholog, conform instrucţiunilor de aplicare a programului) 25
11. Program „Educaţie parentală“ (femei) (Coordonator psiholog, conform instrucţiunilor de aplicare a programului) 25
12. Program de autocunoaştere şi dezvoltare personală „Cine sunt eu?“ (minori) 25
13. Program de formare a deţinuţilor de sprijin 25
14. Program „A educa pentru a repara“ 25
15. Program „Construirea unui plan de prevenire şi contingenţă - Pregătirea pentru liberare“ 25
16. Program de reducere a riscului de vulnerabilizare (Inactiv în aplicaţia informatică PMSweb) -
17. Programul de asistenţă psihologică specifică pentru diminuarea furiei 30
18. Programul de asistenţă psihologică specifică pentru diminuarea impulsivităţii 30
19. Programul de asistenţă psihologică specifică destinat lipsei de empatie (cruzime)/falsităţii (minciună)/lipsei de morală 30
20. Programul de asistenţă psihologică specifică destinat dependenţei (jocuri, adicţii, alcool) 30
21. Programul de asistenţă psihologică specifică pentru dezvoltarea managementului de timp 30
22. Programul de asistenţă psihologică specifică pentru dezvoltarea managementului financiar 30
23. Alte programe (Derulate cu avizul direcţiei de specialitate, conform lit. E) 25/30 În funcţie de tipul programului
24. Comunităţile terapeutice (Se acordă per ansamblu, pentru toate activităţile incluse/lună.) 20
25. a) Programe de asistenţă psihologică generală derulate de colaboratori externi - creditate (Cu respectarea standardelor minime prevăzute la lit. F) 25
26. Programe de asistenţă psihologică specifică derulate de colaboratori externi - creditate 30
27. b) Programe de asistenţă psihologică derulate de colaboratori externi - necreditate (Se va realiza distincţia în aplicaţia informatică PMSweb.) Nu se creditează.
28. Activităţi interpenitenciare (Organizate pe baza proiectului de activitate) 10
29. Activităţi psihologice (Organizate pe baza proiectului de activitate) 10
30. Participare la stagii de practică (Organizate pe baza proiectului de activitate şi a protocolului de cercetare) 3
C. Domeniul asistenţă socială
Nr. crt. Programe de asistenţă socială Nr. de credite
1. Program de pregătire pentru liberare (Se acordă o singură dată.) 20
2. RRR - Program de pregătire pentru liberare (Se va realiza distincţia în aplicaţia informatică PMSweb.) 25
3. Program de dezvoltare a abilităţilor parentale 25
4. Program de dezvoltare a abilităţilor sociale 25
5. Program de menţinere/dezvoltare a relaţiilor cu mediul de suport 25
6. Program de prevenţie a violenţei domestice 25
7. Program de dezvoltare a abilităţilor decizionale în situaţii de risc infracţional 25
8. Program „Drepturi şi responsabilităţi parentale“ (femei) (Coordonator asistentul social, conform instrucţiunilor de aplicare a programului) 25
9. Alte programe (Derulate cu avizul direcţiei de specialitate, conform lit. E) 20/25 În funcţie de tipul programului
10. a) Programe de asistenţă socială derulate de colaboratori externi - creditate (Cu respectarea standardelor minime prevăzute la lit. F) 20/25 În funcţie de tipul programului
b) Programe de asistenţă socială derulate de colaboratori externi - necreditate (Se va realiza distincţia în aplicaţia informatică PMSweb.) Nu se creditează.
11. Activităţi interpenitenciare (Organizate pe baza proiectului de activitate) 10
12. Activităţi sociale (Organizate pe baza proiectului de activitate) 10
13. Participare la stagii de practică (Organizate pe baza proiectului de activitate şi a protocolului de cercetare) 3
D. Activităţi în regim individual (educaţionale, psihologice, sociale)
Nr. crt. Activităţi Nr. de credite
1. Convorbiri individuale de informare Nu se creditează.
Consiliere educaţională Nu se creditează.
Consiliere psihologică
2. Consiliere psihologică pentru agresori sexuali Nu se creditează.
3. Consiliere psihologică bolnavi psihic
4. Consiliere psihologică consumatori de droguri
5. Consiliere psihologică persoane cu risc de vulnerabilizare (inclusiv consilierea pre şi posttestare HIV SIDA)
6. Consiliere psihologică diminuare risc de suicid
7. Consiliere psihologică în criză (inclusiv refuzul de hrană)
Consiliere socială
8. Consiliere socială în vederea restabilirii/medierii relaţiilor de familie Nu se creditează.
9. Consiliere socială pentru identificarea de resurse

E. Creditarea diferenţiată a participării deţinuţilor, în funcţie de tipul programului de grup: Creditarea participării deţinuţilor la programele educaţionale şi/sau de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, care îndeplinesc standardele minime necesare, se realizează diferenţiat, în funcţie de tipul programului: programele de tipul intervenţiei psihologice specifice sunt creditate cu 30 credite;

programele de tip informativ, de asistenţă socială şi de tipul intervenţiei psihologice generale sunt creditate cu 25 credite;

programele de tip recreativ/ocupaţional sunt creditate cu 20 credite.Se acordă credite numai pentru participarea deţinuţilor la programe educaţionale şi/sau de asistenţă psihologică şi asistenţă socială care îndeplinesc standardele minime necesare şi sunt avizate de Direcţia reintegrare socială din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Se creditează, conform nomenclatorului, doar activităţile de grup, desfăşurate în baza proiectului de activitate prevăzut de Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.199/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de organizare şi desfăşurare a activităţilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială din penitenciare. F. Standardele minime necesare pentru creditarea participării deţinuţilor la activităţi/programe educaţionale şi/sau de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, derulate de colaboratori externi: 1. Să se deruleze în baza unor protocoale de colaborare sau acorduri de parteneriat, încheiate la nivel central sau local. 2. Să corespundă nevoilor identificate la nivelul populaţiei carcerale, din punct de vedere educaţional, psihologic, social. 3. Să fie îndeplinite standardele minime de pregătire şi experienţă specifică de către colaboratorii externi, care asigură desfăşurarea activităţii/programului. 4. Să fie respectate cerinţele minimale referitoare la standardele de elaborare, ca formă şi conţinut, a mapei programului sau proiectului de activitate, conform prevederilor Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.199/C/2011. În cazul în care standardele minime de elaborare nu sunt întrunite, demersul poate fi derulat, în baza aprobării, însă fără a fi acordat numărul de credite. 5. Să fie certificat conţinutul tematic şi informaţional al activităţii sau programului cu avizul favorabil al Direcţiei reintegrare socială din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea coordonatorului sectorului educaţie şi asistenţă psihosocială. Prevederile de la lit. E privind creditarea diferenţiată a participării deţinuţilor la programele educaţionale, de asistenţă psihologică sau asistenţă socială se aplică corespunzător pentru demersurile derulate de colaboratorii externi, cu condiţia de a fi respectate standardele minime necesare prevăzute la lit. F. G. Alocarea creditelor corespunzătoare participării deţinuţilor la programele educaţionale şi/sau de asistenţă psihologică şi asistenţă socială se realizează numai în condiţiile în care acestea înregistrează o prezenţă de minimum 75% din numărul total de şedinţe prevăzute1 şi un calificativ minim „Bine“ obţinut la evaluarea finală. 1 Pentru programele de 12 şedinţe, un standard de participare de minimum 9 şedinţe asigură alocarea creditelor aferente finalizării demersului. Pentru programele de 24 de şedinţe, un standard de participare de minimum 18 şedinţe asigură alocarea creditelor aferente finalizării demersului. ANEXA Nr. 4la metodologie A. Nomenclatorul activităţilor lucrative Acordarea a 4 credite/zi câştig, ca urmare a activităţilor lucrative desfăşurate de către deţinuţi, indiferent de tipul muncii prestate: a)munca efectuată în regim de prestări servicii, pentru operatori economici, persoane fizice sau juridice, în interiorul ori exteriorul locului de deţinere; b)activităţile cu caracter gospodăresc necesare locului de deţinere; c)activităţile desfăşurate în regie proprie; d)munca prestată în caz de calamitate; e)activităţi lucrative pe bază de voluntariat; f)activităţi de elaborare a lucrărilor ştiinţifice/invenţii/inovaţii.B. Condiţii suplimentare de formulare a propunerii de recompensare La formularea propunerii de recompensare pentru deţinuţii care au desfăşurat activităţi lucrative şi care au cumulat numărul de credite necesar, vor fi avute în vedere şi următoarele criterii: 1. Să fi obţinut cel puţin 4 zile câştig în luna anterioară celei în care se formulează propunerea de recompensare. Prin excepţie, în situaţia în care timp de două luni consecutiv deţinutul nu a putut fi propus pentru recompensare ca urmare a neîndeplinirii acestei condiţii, în cea de-a treia lună se va formula propunere de recompensare. Necesitatea îndeplinirii condiţiei celor 4 zile câştig devine din nou obligatorie, după formularea unei propuneri de recompensare, în condiţiile anterior menţionate. 2. Să nu fi fost retras de la muncă, din motive imputabile lui, în luna anterioară formulării propunerii de recompensare sau în luna în curs. Responsabilitatea informării persoanei care formulează propunerea de recompensare asupra neîndeplinirii acestei condiţii revine Compartimentului organizarea muncii. C. Categorii de personal asimilate şefilor punctelor de lucru Sunt asimilaţi şefilor punctelor de lucru şi îndeplinesc responsabilităţile prevăzute în Metodologia privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 438/2013, secţiunea a 3-a, pct. 3.1.2 lit. a)-e), următorii1: a)şefii de schimb, după caz, şefi de tură în unităţile în care nu sunt şefi de schimb - pentru deţinuţii folosiţi la activităţi de întărire a dispozitivului de pază pe perimetrul locului de deţinere ori alte activităţi asimilate acestora; b)supraveghetorii - pentru deţinuţii folosiţi la activităţi de curăţenie în cadrul secţiilor de deţinere, planton pe timp de noapte şi însoţitori; c)personalul desemnat din cadrul serviciului educaţie şi asistenţă psihosocială - pentru deţinuţii folosiţi la activităţi de sprijin/suport al activităţilor de educaţie şi de asistenţă psihosocială cărora li se acordă zile câştig. 1 Instruirea acestor categorii de personal se va face de către şefii nemijlociţi. ANEXA Nr. 5la metodologie Nomenclator pentru prevenirea sau înlăturarea situaţiilor de risc A. Stabilirea modului de lucru şi gestionarea secţiunii „Prevenirea sau înlăturarea situaţiilor de risc“ Funcţii cu acces la secţiunea „Prevenirea sau înlăturarea situaţiilor de risc“ şi condiţiile de utilizare: lucrătorul de prevenire a criminalităţii, în condiţiile metodologiei elaborate de Direcţia prevenirea criminalităţii şi terorismului, clasificată potrivit legii;

directorul unităţii, la propunerea formulată de şeful secţiei, în cazul persoanelor private de libertate care acordă sprijin altor deţinuţi pentru desfăşurarea activităţilor curente şi asigurarea igienei individuale zilnice;

directorul unităţii1, la propunerea formulată de alte categorii de personal, cu respectarea extrasului din metodologia elaborată de Direcţia prevenirea criminalităţii şi terorismului, clasificată potrivit legii, pentru situaţii circumscrise acestui domeniu.Modalitatea de lucru şi numărul de credite propuse a fi acordate: • nomenclatorul activităţilor cuprinse în secţiunea „Prevenirea sau înlăturarea situaţiilor de risc“ este stabilit prin metodologia elaborată de Direcţia prevenirea criminalităţii şi terorismului, clasificată potrivit legii. Un extras al acesteia este pus la dispoziţia directorului unităţii; • pot fi acordate 5, 10, 15 sau 20 credite în mai multe etape pe parcursul unei luni, valoarea totală la sfârşitul lunii calendaristice neputând fi mai mare de 20 credite; • în secţiune pot introduce credite cu valorile indicate anterior atât lucrătorul de prevenire, cât şi directorul unităţii, la propunerea formulată de şeful secţiei, dar nu mai mult de 20 credite pentru ambele funcţii; • introducerea creditelor se realizează de către: lucrătorul de prevenirea criminalităţii din unitate, la motivarea scrisă a acestuia, aprobată de conducerea profesională;

directorul unităţii, la aprobarea motivării scrise a şefilor secţiei sau a altor categorii profesionale, altele decât lucrătorul de prevenirea criminalităţii.1 În lipsa directorului unităţii, persoana care preia atribuţiile acestuia. B. Nomenclatorul activităţilor şi criteriile de creditare la secţiunea „Prevenirea sau înlăturarea situaţiilor de risc“

Nr. crt. Activităţi Nr. de credite Observaţii
1. Date referitoare la: identificarea şi prevenirea faptelor, situaţiilor şi împrejurărilor de nerespectare de către personalul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate a drepturilor deţinuţilor ori de supunere a acestora la tortură, tratamente inumane sau degradante 20
2. Date referitoare la: identificarea persoanelor aflate în detenţie (arestaţi preventiv sau condamnaţi), care au avut sau continuă să aibă legături cu organizaţii ori grupări teroriste şi semnalarea către instituţiile abilitate atunci când există indicii că este iminentă încălcarea legii 15
3. Date referitoare la: identificarea persoanelor aflate în detenţie (arestaţi preventiv sau condamnaţi), care au avut sau continuă să aibă legături cu organizaţii ori grupări de criminalitate organizată şi semnalarea către instituţiile abilitate atunci când există indicii că este iminentă încălcarea legii 10, 15 În funcţie de situaţiile specifice
4. Date referitoare la: identificarea persoanelor aflate în detenţie, care intenţionează organizarea unor acţiuni violente îndreptate împotriva personalului administraţiei penitenciare, judecătorilor, procurorilor, poliţiştilor sau altor persoane ale căror funcţii implică exerciţiul autorităţii publice ori care se află în diverse împrejurări în mediul penitenciar 20
5. Date referitoare la: stări de pericol la adresa persoanelor incluse în programul de protecţie a martorilor 20
6. Date referitoare la: identificarea faptelor sau evenimentelor cu consecinţe periculoase pentru siguranţa detenţiei, precum şi a oricăror situaţii sau împrejurări din care pot rezulta asemenea pericole (deţinerea şi comercializarea obiectelor interzise, nerespectarea regulamentelor interioare etc.) 5, 10, 15 În funcţie de situaţiile specifice
7. Date referitoare la: identificarea şi prevenirea acţiunilor specifice criminalităţii şi corupţiei 5, 10, 15 În funcţie de situaţiile specifice

ANEXA Nr. 6la metodologie Unitatea ........ ............... Văzut Director, ........ ........ .......... Formular de sesizare a necesităţii de operare a rectificărilor/compensărilor în modulul „Credite“ din aplicaţia informatică PMSweb Subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ........, având funcţia de ........ ........ ..........., în cadrul sectorului ........ ................ ............, declar că am operat rectificări/compensări în modulul „Credite“ din aplicaţia informatică PMSweb. 1. Rectificarea/compensarea a constat în ........ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... . 2. Situaţia care a impus rectificarea/compensarea este ........ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... . 3. Persoana1 căreia îi aparţine eroarea/omisiunea este ........ ................ ................ ........ ..........., având funcţia de ........ ................ .......... . Semnătura persoanei de la pct. 3 ........ ................ .............. Data ........ ................ Semnătura ........ ............. 1 Se completează în situaţia compensării/rectificării erorilor sau omisiunilor de înregistrare a datelor aparţinând persoanelor care desfăşoară activităţi directe cu deţinuţii. ANEXA Nr. 7la metodologie MINISTERUL JUSTIŢIEI ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR Penitenciarul ........ ........ ........... RAPORT DE RECOMPENSARE Persoana privată de libertate, ........ ................ ................ .........., născută la data de ........ ..............., fiul/fiica lui ........... şi al/a .............., arestată preventiv/condamnată la ...... ani şi ...... luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ........ ................ .............., clasificată în regimul ........ ................ ............. Situaţia disciplinară ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. A mai fost recompensat cu ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 1) Propun: Acordarea recompensei prevăzute de art. 68 alin. (1) lit. ... din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........2) Întocmit ........ ..........3) Data ............... Aviz şef secţie3) ........ .............. Comisia pentru acordarea recompenselor: Având în vedere cele de mai sus, cu ocazia analizării propunerii de recompensare din data de ........ ........, comisia pentru acordarea recompenselor:  acordă recompensa propusă în forma solicitată, respectiv ........ ................ ................  respinge propunerea şi acordă recompensa: ........ ................ ................ ..........  respinge propunerea de recompensare. Membri: 3) 1. ........ ........ ......... 2. ........ ........ ........ 3. ........ ........ ........ Data ........ ................ Secretar, ................3) 1) Persoana care desfăşoară activităţi directe cu deţinutul face menţiuni cu privire la ultima recompensă acordată. 2) Se detaliază activităţile în cadrul cărora deţinutul a fost remarcat. 3) Se fac obligatoriu menţiuni, în clar, cu privire la grad profesional, nume şi prenume, semnătură. ANEXA Nr. 8la metodologie MINISTERUL JUSTIŢIEI ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR Penitenciarul ........ ........ ........... SESIZARE Persoana privată de libertate, ........ ................ ................ .........., născută la data de ........ ..............., fiul/fiica lui ........... şi al/a .............., arestată preventiv/condamnată la ...... ani şi ...... luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ........ ................ .............., clasificată în regimul ........ ................ ............. Situaţia disciplinară ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. A mai fost recompensat cu ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 1) Supun analizei comisiei pentru acordarea recompenselor: Formularea propunerii de recompensare prevăzute de art. 68 alin. (1) lit. ... din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de ...... zile, pentru ........ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........2) Întocmit ........ ........ .........3) Data ........ ........ Aviz şef secţie3) ........ ........ ............ Comisia pentru acordarea recompenselor: Având în vedere cele de mai sus, cu ocazia analizei din data de ........ ........ ........., comisia:  admite sesizarea şi propune acordarea recompensei prevăzute de art. 68 alin. (1) lit. ..... din Legea nr. 275/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe o durată de .......... zile;  respinge sesizarea şi acordă recompensa: ........ ................ ................ ..........;  respinge sesizarea şi dispune clasarea din următoarele motive: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Membri: 3) 1. ........ ........ ......... 2. ........ ........ ......... 3. ........ ........ ......... Data ........ ........ ............ Secretar, ........ ........ ............3) 1) Persoana care desfăşoară activităţi directe cu deţinutul face menţiuni cu privire la ultima recompensă acordată. 2) Se detaliază activităţile în cadrul cărora a fost remarcat. 3) Se fac obligatoriu menţiuni, în clar, cu privire la grad profesional, nume şi prenume, semnătură. ANEXA Nr. 9la metodologie MINISTERUL JUSTIŢIEI ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR Penitenciarul ........ ........ ........... Menţiuni speciale6) ........ .............. RAPORT DE RECOMPENSARE Ca urmare a sesizării formulate de către ........ ................ ................ ................ ................ .............. şi analizând persoana privată de libertate ........ ................ ................ ................ ................ ..............., născută la data de ........ ................, fiul/fiica lui ........ ................ ........... şi al/a ........ ................ ..........., arestată preventiv/condamnată la ....... ani şi ........ luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ........ ........ ............, clasificată în regimul ........ ........ ............. Situaţia disciplinară ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. A mai fost recompensat cu ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........1) Propunem: Acordarea recompensei prevăzute de art. 68 alin. (1) lit. ...... 2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ........ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........3) Comisia pentru acordarea recompenselor:4) 1. ........ ........ ............ 2. ........ ........ ............ 3. ........ ........ ............ Data ........ ........ ............ Rezoluţia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor Nr. ................ din ................ 5) Ca urmare a Propunerii înaintate directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu nr. ........ .......... din data de ........ ........ .........., privind acordarea permisiunii de ieşire din penitenciar pe durata de ...... zile,  s-a aprobat propunerea în forma solicitată;  s-a aprobat propunerea cu menţiunea că........ ................ ................ ........ ..............;  nu s-a aprobat. Data ........ ........ ............ Secretar, ........ ........ ............4) 1) Secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor face menţiuni cu privire la ultima recompensă acordată. 2) Se completează de către secretarul comisiei litera corespunzătoare recompensei propuse spre a fi acordată. 3) Se completează de către secretar, cu arătarea în clar a situaţiilor prevăzute de art. 69 alin. (1) din Legea nr. 275/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 4) Se fac obligatoriu, menţiuni, în clar, cu privire la grad profesional, nume şi prenume, semnătură. 5) Secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor scrie numărul de înregistrare a lucrării prin care s-a transmis rezoluţia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 6) Se autentifică de către directorul locului de deţinere prin semnătură, iar la rubrica „Menţiuni speciale“ stabileşte data punerii în aplicare. ANEXA Nr. 10la metodologie MINISTERUL JUSTIŢIEI ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR Penitenciarul ........ ........ ........... ANGAJAMENT Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ..............., deţinut(ă) ........ ................ ................ ................, clasificat în regimul ........ ................ ................ ........, născut(ă) la data de ........ ......... în ........ ........., fiul/fiica lui ........ ......... şi al/a ........ ..............., condamnat(ă) la ...... ani şi ...... luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ........ ................ .........., în urma recompensării cu permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de ........ ................, începând cu data de ........ ........ ............ ora ....... până în data de ........ ........ ............ ora ........., mă angajez ca, sub rezerva sancţiunii, în acest interval de timp să mă încadrez în limitele următoarelor obligaţii şi interdicţii: Obligaţii • Respectarea strictă a zilei şi orei de înapoiere în penitenciar • Respectarea strictă a destinaţiei şi a motivului pentru care am primit permisiunea de ieşire din penitenciar • Prezentarea la organele administrative locale sau la organele de poliţie pentru aplicarea vizelor de confirmare a prezenţei în localitate, dacă durata permisiunii de ieşire din penitenciar este mai mare de 24 de ore • Încadrarea în normele sociale în ceea ce priveşte comportamentul, ţinuta, limbajul etc. Interdicţii • Săvârşirea de contravenţii şi infracţiuni • Achiziţionarea, primirea, deţinerea şi consumul de substanţe psihotrope • Achiziţionarea, primirea şi deţinerea de arme, muniţii, substanţe toxice sau explozive • Revenirea în penitenciar sub influenţa băuturilor alcoolice Am luat cunoştinţă despre obligaţiile şi interdicţiile menţionate mai sus. Data ........ ........ ............ Semnătura ........ ........ ............ Aparţinător1) ........ ........ ............ Semnătura ........ ........ ............... Dat în faţa mea, ........ ................ ................ ................ (gradul, numele şi prenumele, funcţia deţinută) Semnătura ........ ................ ............... 1) Se completează doar pentru situaţia prevăzută de art. 148 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi se fac obligatoriu menţiuni cu privire la nume, prenume, relaţia cu persoana privată de libertate, actul de identitate, seria şi numărul acestuia. ANEXA Nr. 11la metodologie FAŢĂ -MINISTERUL JUSTIŢIEI ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR Penitenciarul ........ ................ ........ ............... Adresa: ........ ................ ................ ................ Telefon ........ ................ ................ ................ LOC FOTOGRAFIE LEGITIMAŢIE de permisiune de ieşire din penitenciar nr. .......... din ............... Deţinutul/Deţinuta ........ ................ ........ ........, posesor/posesoare al/a B.I/C.I seria ...... nr. ..............., eliberat(ă) la data de ................, de către ........ ........ ............., cu CNP ........ ................ ............., clasat la dosarul individual, clasificat(ă) în regim ........ ........ ............, născut(ă) la data de........ ........., în localitatea........ ........ ............, fiul/fiica lui........ ........ ......... şi al/a ........ ........ ............, condamnat(ă) la ........ ani ........... luni închisoare, a fost recompensat(ă) cu permisiunea de ieşire din penitenciar, în perioada zz ....../ll ....../aa .........., ora ......... - zz ......./ll ....../aa .........., ora ........, urmând a se deplasa în localitatea ........ .........., judeţul........ ........ ............. Prezentul document foloseşte la identificarea şi legitimarea persoanei private de libertate mai sus menţionate pe perioada acordării recompensei cu permisiunea de ieşire din penitenciar. Directorul penitenciarului, L.S. VERSO -VIZE SOSIRE Localitatea ........ ................ ........ ............. Autoritatea ........ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Numele şi prenumele persoanei care aplică viza ........ ................ ................ ........ .............. Data ........ ........ ......... ora ........... L.S. PLECARE Localitatea ........ ................ ........ ............. Autoritatea ........ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Numele şi prenumele persoanei care aplică viza ........ ................ ................ ........ .............. Data ........ ........ ......... ora ........... L.S. VIZE SOSIRE Localitatea ........ ................ ........ ............. Autoritatea ........ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Numele şi prenumele persoanei care aplică viza ........ ................ ................ ........ .............. Data ........ ........ ......... ora ........... L.S. PLECARE Localitatea ........ ................ ........ ............. Autoritatea ........ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Numele şi prenumele persoanei care aplică viza ........ ................ ................ ........ .............. Data ........ ........ ......... ora ........... L.S. ANEXA Nr. 12la metodologie MINISTERUL JUSTIŢIEI ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR Penitenciarul ........ ........ ............... Nr. ............... din ........ ........ ............. Director general, 1. Aprob conform menţiunilor făcute de directorul general adjunct. 2. Aprob pentru persoanele private de libertate de la poziţiile ......... Director general adjunct, 1. Propun să aprobaţi conform menţiunilor făcute de directorul Direcţiei siguranţa deţinerii şi regim penitenciar 2. Propun să aprobaţi pentru persoanele private de libertate de la poziţiile ............. Către Administraţia Naţională a Penitenciarelor Direcţia siguranţa deţinerii şi regim penitenciar (DSDRP) Tabel nominal cu persoanele private de libertate propuse pentru recompensare cu permisiunea de ieşire din penitenciar cu durata de ........... zile

Nr. crt. Date de stare civilă ale persoanei private de libertate Domiciliul şi locul deplasării Condamnarea şi fapte Starea de recidivă Regimul de executare Data expirării în termen a pedepsei Data discutării în comisia de liberare condiţionată Data arestării Data scoaterii la activităţi Recompense cu permisiunea ieşirii din penitenciar conform art. 68 alin. (1) lit. e), f) şi g) din Legea nr. 275/2006 Sancţiuni aplicate în ultimele 12 luni Motivaţia conform art. 69 alin. (1) din Legea nr. 275/2006 Nr. de zile considerate ca executate Modalitatea de menţinere a legăturii cu familia Propunerea Direcţiei siguranţa deţinerii şi regim penitenciar
1.
2.


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 438/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 438 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 438/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu